ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 133/2014 (ΦΕΚ Α΄ 213/01.10.2014)

Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου − Διατροφολόγου.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 213          1 Οκτωβρίου 2014

________________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 133

Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου − Διατροφολόγου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4058/2012 «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 63),

β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 32), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ A΄ 98) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την αριθμ. 25 Απόφαση της 238ης Ολομ/6.12.2012 του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

4. Την υπ’ αριθμ. Δ 126/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υγείας,

αποφασίζουμε:

Για την άσκηση του επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις, για τη συνδρομή των οποίων εκδίδεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή:

Άρθρο 1

Προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος

Για την άσκηση του επαγγέλματος και τη χρησιμοποίηση του τίτλου του Διαιτολόγου – Διατροφολόγου απαιτείται:

1. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής) της Ελλάδος, του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ή του Τμήματος Διατροφής – Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ή του Τμήματος Διατροφής – Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Κρήτης (Παράρτημα Σητείας) ή του Τμήματος Διατροφής – Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας) ή Πτυχίο της αλλοδαπής που είναι ισότιμο και αντίστοιχο προς τα παραπάνω ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Οδηγία 2005/36/ΕΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής Για την ισοτιμία των Πτυχίων των Τμημάτων Διαιτολογίας – Διατροφής του εξωτερικού αποφαίνεται το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας θεσμοθετηθεί από τα αρμόδια πολιτειακά όργανα, με τη χορήγηση πράξης αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας.

3. Ο ενδιαφερόμενος για να ασκήσει το επάγγελμα καταθέτει στη Δ/νση ή Τμήμα Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομαρχίας) της Περιφέρειας, αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας − Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ή του Τμήματος Διατροφής – Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης (πρώην Τμήμα Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης) ή του Τμήματος Διατροφής – Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Κρήτης (Παράρτημα Σητείας) ή του Τμήματος Διατροφής – Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας) ή αντίγραφο Πτυχίου εξωτερικού με επίσημη μετάφραση καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης (ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Οδηγία 2005/36/ΕΚ).

β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει υποπέσει σε αδικήματα για τα οποία προβλέπεται η προσωρινή απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 α΄ του παρόντος.

δ) Δύο (2) φωτογραφίες.

ε) Για τους αλλοδαπούς απαιτείται άδεια παραμονής και εργασίας.

στ) Για τους υπηκόους κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται άδεια διαμονής, η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

ζ) Για τους ομογενείς από την Αλβανία απαιτείται το Ε.Δ.Τ.Ο. (Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς).

η) Για τους λοιπούς ομογενείς από Κύπρο και Τουρκία απαιτείται Δελτίο Ταυτότητας σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 1975/1991 και την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4310/1992.

θ) Παράβολο χαρτοσήμου από ΔΟΥ 29,35 ΕΥΡΩ και ι) Παράβολο δημοσίου ταμείου 7,63 ΕΥΡΩ.

4. Εφόσον η αρμόδια αρχή διαπιστώσει την πληρότητα των προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος, εντός τριμήνου από τη λήψη της αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος, εκδίδει σχετική Βεβαίωση, στο προοίμιο της οποίας γίνεται ρητή αναφορά στον τίτλο σπουδών και στο π.δ. με βάση το οποίο καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα της αντίστοιχης κατηγορίας. Η αρχή δύναται, εντός τριών μηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.

Άρθρο 2

Προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος

1. Η άσκηση του επαγγέλματος απαγορεύεται προσωρινά με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Καταδίκης για κακούργημα ή πλημμέλημα, για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, κιβδηλία, παραχάραξη, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για αρπαγή προσώπου, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια, δωροδοκία ή δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, για έγκλημα κατά των ηθών και λιποταξία.

β) Στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων λόγω καταδίκης ή

γ) Θέσης σε δικαστική συμπαράσταση του ασκούντος το επάγγελμα.

2. Προσωρινή απαγόρευση, η οποία δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους, επιβάλλεται για παραβάσεις της παραγράφου 1 α΄ του παρόντος άρθρου, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξεως, με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου ελέγχου των παραβάσεων αυτών, στην περίπτωση δε στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων για όσο διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή.

3. Η οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος επιτρέπεται και η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος ανακαλείται με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη σε περίπτωση:

α. αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 α΄ του παρόντος άρθρου,

β. παράβασης του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 του παρόντος ήτοι άσκησης καθηκόντων καθ’ υπέρβαση ή παράβαση των καθορισθέντων επαγγελματικών δικαιωμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 3

Πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος

1. Οι Διαιτολόγοι – Διατροφολόγοι που πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος και έχουν λάβει τη σχετική βεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τα καθορισθέντα επαγγελματικά τους δικαιώματα όπως αυτά προκύπτουν από τα π.δ. 311/1997 (ΦΕΚ Α΄ 221) και π.δ. 78/1989 (ΦΕΚ Α΄ 36).

2. Η παροχή υπηρεσιών από τον Διαιτολόγο – Διατροφολόγο ως ελεύθερο επαγγελματία είναι επιτρεπτή, εφ’ όσον πληροί τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. οικ. 3215/ 1998 ΥΑ «Προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων» (ΦΕΚ Β΄ 655), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Α5/οικ.4564/1998 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 919) και ισχύει.

3. Η εποπτεία του έργου του Διαιτολόγου – Διατροφολόγου ως ελεύθερου επαγγελματία αποτελεί έργο των αρμοδίων Περιφερειών. Κατά την άσκηση της εποπτείας διασφαλίζονται οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας και του ιδιωτικού απόρρητου.

Άρθρο 4

Μεταβατικές διατάξεις

Οι κάτοχοι Πτυχίου του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας − Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ή του Τμήματος Διατροφής – Διαιτολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (πρώην Τμήμα Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης) ή του Τμήματος Διατροφής – Διαιτολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Παράρτημα Σητείας) ή του Τμήματος Διατροφής – Διαιτολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας) ή ισοτίμου της αλλοδαπής, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του Διαιτολόγου – Διατροφολόγου κατά τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, υποχρεούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος να εφοδιαστούν με την προβλεπόμενη βεβαίωση ότι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος.

Στον Υπουργό Υγείας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671