ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 37/2008 (ΦΕΚ Α΄ 64/15.4.2008)

Χορήγηση γονικής άδειας και άδειας απουσίας σε εργαζόμενους με σχέση ναυτικής εργασίας σε εμπορικά πλοία, σύμφωνα με την οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου

Πρωτότυπο έγγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 4 του ιδίου ως άνω ν. 1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/ 1984 (ΦΕΚ 70 Α΄) και τροποποιήθηκε διαδοχικώς με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (ΦΕΚ 101 Α΄), 31 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α΄), 19 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 Α΄), 22 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21 Α΄) και 48 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. 378/2.3.2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την υπ’ αριθμ. 287/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,

αποφασίζουμε,

ΑΡΘΡΟ 1

1) Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας που αφορά τους εργαζόμενους με σχέση ναυτικής εργασίας σε εμπορικά πλοία, προς την οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά με τη συμφωνία - πλαίσιο για τη γονική άδεια, που συνήφθη την 14η Δεκεμβρίου 1995 από την Ένωση των Συνομοσπονδιών της Βιομηχανίας και των Εργοδοτών της Ευρώπης (UNICE), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίων Επιχειρήσεων (CEEP) και την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (CES).

2) Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται σε γονείς άνδρες και γυναίκες που εργάζονται με σχέση ναυτικής εργασίας σε εμπορικά πλοία και ορίζει τους ελάχιστους κανόνες για τη διευκόλυνση του συνδυασμού των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των εργαζομένων αυτών.

3) Σε εμπορικά πλοία κάθε κατηγορίας, η οργανική σύνθεση προσωπικού των οποίων προβλέπει αριθμό ναυτικών μικρότερο από τριάντα, επιτρέπεται να συμφωνούνται μεταξύ εργοδότη και ναυτικού ειδικές ρυθμίσεις, ως προς τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος λήψης γονικής άδειας, όπως αυτός καθορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος, λαμβανομένων υπόψη των λειτουργικών αναγκών του πλοίου.

ΑΡΘΡΟ 2

1) Σε κάθε γονέα ναυτικό, που εργάζεται με σχέση ναυτικής εργασίας, εφόσον έχει συμπληρώσει συνολική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα μηνών, γεννάται δικαίωμα να λάβει γονική άδεια χωρίς αποδοχές, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών για να μπορέσει να ασχοληθεί με το παιδί του μέχρι αυτό να συμπληρώσει την ηλικία των πέντε ετών.

Το δικαίωμα αυτό δεν μεταβιβάζεται.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων παιδιών το δικαίωμα γονικής άδειας είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά εφόσον από το χρόνο λήξης της αδείας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί ο εργαζόμενος ναυτικός συμπλήρωσε δωδεκάμηνη τουλάχιστον συνολική θαλάσσια υπηρεσία.

2) Το δικαίωμα γονικής άδειας με τις ίδιες πιο πάνω προϋποθέσεις παρέχεται και σε περίπτωση υιοθεσίας παιδιού.

ΑΡΘΡΟ 3

1) Για το χρόνο άσκησης του δικαιώματος γονικής άδειας ο εργαζόμενος ναυτικός πρέπει να ενημερώσει σχετικά τον πλοίαρχο ή τον εργοδότη τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξή της, οπότε ή άδεια χορηγείται, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3, στον πρώτο λιμένα κατάπλου του πλοίου εφόσον έχει παρέλθει η πιο πάνω προθεσμία προειδοποίησης.

2) Η γονική άδεια παρέχεται άπαξ και στο σύνολο της εκτός από αντίθετη συμφωνία μεταξύ ναυτικού και εργοδότη.

3) Ο πλοίαρχος ή ο εργοδότης μπορούν να αναβάλουν τη χορήγηση της γονικής άδειας:

α) στην περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν καθίσταται δυνατή η εξεύρεση αντικαταστάτη του εργαζομένου ναυτικού,

β) κατά τους μήνες Ιούνιο - Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέμβριο σε εργαζόμενους ναυτικούς σε δρομολογημένα επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και σε επιβατηγά τουριστικά πλοία.

4) Για την αντικατάσταση του εργαζομένου ναυτικού στον οποίο έχει χορηγηθεί γονική άδεια, επιτρέπεται να συνάπτεται σύμβαση ορισμένου χρόνου.

5) Σε περιπτώσεις χορήγησης γονικής άδειας, καταχωρίζεται σχετική εγγραφή στο ναυτολόγιο, στο ημερολόγιο γέφυρας του πλοίου καθώς και στην αντίστοιχη θυρίδα και στη σελίδα παρατηρήσεων του ναυτικού φυλλαδίου του εργαζομένου ναυτικού.

ΑΡΘΡΟ 4

1) Ο εργαζόμενος ναυτικός που ασκεί το δικαίωμα της γονικής άδειας καλύπτει τα έξοδα μετακίνησής του από και προς το πλοίο.

Ο ναυτικός έχει την δυνατότητα εάν το επιθυμεί να συνεχίσει κατά το χρόνο της γονικής άδειας την ασφαλιστική του κάλυψη στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, καταβάλλοντας ο ίδιος το σύνολο των εισφορών που αναλογούν.

2) Ο ναυτικός έχει δικαίωμα να επανέλθει στην εργασία του στην ίδια θέση στο πλοίο που υπηρετούσε ή σε περίπτωση αδυναμίας σε εργασία ισοδύναμη ή ανάλογη, εφόσον τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν τη λήξη της γονικής άδειας, δηλώσει εγγράφως προς τον εργοδότη την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα αυτό.

Η μη υποβολή της πιο πάνω δήλωσης ισοδυναμεί με παραίτηση του ναυτικού από το δικαίωμα αυτό.

3) Η αίτηση ή η λήψη της γονικής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης ναυτολόγησης εκ μέρους του εργοδότη.

ΑΡΘΡΟ 5

1) Τηρουμένων των διαδικασιών χορήγησης έγκρισης από την Αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 89 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για την ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων, ο πλοίαρχος χορηγεί σε εργαζόμενο ναυτικό άδεια απουσίας από το πλοίο για χρονικό διάστημα μέχρι 144 ώρες συνολικά σε χρονική περίοδο ενός έτους, για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντες οικογενειακούς λόγους του εργαζομένου ναυτικού, σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος εξαρτώμενου από αυτόν μέλους, που καθιστά απαραίτητη την άμεση παρουσία του.

Εάν η απουσία αυτή συνεπάγεται και έξοδα μετακίνησης, αυτά βαρύνουν το ναυτικό.

Σε περιπτώσεις χορήγησης άδειας απουσίας, καταχωρείται σχετική εγγραφή στο ημερολόγιο γεφύρας του πλοίου και σε σελίδα παρατηρήσεων του ναυτικού φυλλαδίου του εργαζομένου ναυτικού.

2) Η άδεια απουσίας είναι δυνατό να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά και κατά το χρόνο διάρκειάς της ο ναυτικός δεν δικαιούται αποδοχές.

Η μη έγκαιρη επιστροφή του ναυτικού στο πλοίο μετά το πέρας της άδειας απουσίας συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης ναυτολόγησης, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης.

3) Στην έννοια του όρου «εξαρτώμενα μέλη» της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται:

α) τα παιδιά, φυσικά ή υιοθετημένα,

β) ο ή η σύζυγος,

γ) οι γονείς, αδελφοί και αδελφές.

ΑΡΘΡΟ 6

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671