ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
NOMOΣ 4283/2014 (ΦΕΚ Α΄ 189/10.09.2014)

Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 189          10 Σεπτεμβρίου 2014

______________________________________________________

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4283

Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Συμβούλιο Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία (ΣΕΠΟΠ)

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συμβουλευτικό όργανο του Υπουργού με την επωνυμία Συμβούλιο Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία (ΣΕΠΟΠ) το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό.

2. Μέλη του ΣΕΠΟΠ είναι όλοι όσοι έχουν διατελέσει Υπουργοί με αρμοδιότητα την Παιδεία.

3. Πρόεδρος του ΣΕΠΟΠ είναι ο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Η συμμετοχή των προαναφερθέντων προσώπων στο ΣΕΠΟΠ είναι οικειοθελής. Τα μέλη του ΣΕΠΟΠ δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτό.

Άρθρο 2

Αποστολή του ΣΕΠΟΠ

1. Το ΣΕΠΟΠ είναι άτυπο συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σκοπός του ΣΕΠΟΠ είναι η υποστήριξη του Υπουργείου στην άσκηση της πολιτικής για την παιδεία. Στις αρμοδιότητες του ΣΕΠΟΠ συμπεριλαμβάνεται η διατύπωση γνώμης ή παροχή συμβουλής για την αξιολόγηση της ασκούμενης πολιτικής στην εκπαίδευση, όσο και στη διαμόρφωση και εφαρμογή νέων πολιτικών.

2. Το ΣΕΠΟΠ εκφράζει γνώμη για την ασκούμενη πολιτική σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και προτείνει θέσεις για τον τρόπο εφαρμογής της, γνωμοδοτεί για τις προτεραιότητες, τους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις απαιτούμενες δράσεις.

Άρθρο 3

Οργάνωση − Λειτουργία

1. Το ΣΕΠΟΠ συγκαλείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο και εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο.

2. Καθήκοντα γραμματέα του ΣΕΠΟΠ ασκεί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Γραμματέας του ΣΕΠΟΠ είναι αρμόδιος ιδίως για την πρόσκληση των μελών του ΣΕΠΟΠ, την κοινοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων.

3. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του ΣΕΠΟΠ ανατίθεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε υπαλλήλους που υπηρετούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, παράλληλα με την άσκηση των κύριων καθηκόντων τους.

4. Για τη λειτουργία του ΣΕΠΟΠ δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δαπάνη που να βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Άρθρο 4

Επιπλέον μοριοδότηση μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες

Μετά το άρθρο 4 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθεται άρθρο 4Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 4Α

Επιπλέον μοριοδότηση μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες

1. Από το σχολικό έτος 2014−2015 ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας μόνιμων εκπαιδευτικών που διανύεται σε δημόσιες σχολικές μονάδες, οι οποίες κατά τις οικείες διατάξεις ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ΙΑ΄και ΙΒ΄ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία και στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), υπολογίζεται στο διπλάσιο για τον προσδιορισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον δύο (2) διδακτικά έτη.

2. Αν διαπιστωθεί αδυναμία κάλυψης των οργανικών κενών των σχολικών μονάδων των ανωτέρω κατηγοριών κατά τις γενικές διατάξεις, γίνονται δεκτές αιτήσεις εκπαιδευτικών για διορισμό στις εν λόγω σχολικές μονάδες, κατά τη σειρά κατάταξής τους στους ισχύοντες πίνακες.

3. Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται σε εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου αυτού, δεσμεύονται να υπηρετήσουν στις οικείες σχολικές μονάδες επί μία τουλάχιστον συνεχή διετία. Απαγορεύεται απόλυτα και για οποιονδήποτε λόγο η απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη ή μετακίνησή τους από τις μονάδες αυτές κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Για το σχολικό έτος 2014−2015, δημόσιες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες δεν εντάσσονται στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ της οικείας βαθμίδας, αλλά η πλησιέστερη σε αυτές σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει στην κατηγορία μοριοδότησης ΙΑ΄ ή IB΄, αυτοδικαίως εντάσσονται: α. στην κατηγορία Θ΄, σε περίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία ΙΑ΄ και β. στην κατηγορία Ι΄, σε περίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία ΙΒ΄.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5

Επιπλέον μοριοδότηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες

Μετά το άρθρο 5 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθεται άρθρο 5Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 5Α

Επιπλέον μοριοδότηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες

1. Από το σχολικό έτος 2014−2015 ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που διανύεται σε δημόσιες σχολικές μονάδες, οι οποίες κατά τις οικείες διατάξεις ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ΙΑ΄ και ΙΒ΄ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία και στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 υπολογίζεται στο διπλάσιο για τη διαμόρφωση των τελικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, που προβλέπονται στο άρθρο 3. Η εν λόγω υπηρεσία υπολογίζεται στο διπλάσιο και για τον προσδιορισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης.

2. Αν διαπιστωθεί αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων των ανωτέρω κατηγοριών κατά τις γενικές διατάξεις, γίνονται δεκτές αιτήσεις εκπαιδευτικών για πρόσληψη στις εν λόγω σχολικές μονάδες, κατά τη σειρά κατάταξής τους στους ισχύοντες πίνακες.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Για το σχολικό έτος 2014−2015, δημόσιες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες δεν εντάσσονται στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και I΄ της οικείας βαθμίδας, αλλά η πλησιέστερη σε αυτές σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει στην κατηγορία μοριοδότησης ΙΑ΄ ή IB΄, αυτοδικαίως εντάσσονται: α. στην κατηγορία Θ΄, σε περίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία ΙΑ΄ και β. στην κατηγορία Ι΄, σε περίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία IB΄.

4. Η διανυθείσα από 1.9.2012 και εντεύθεν υπηρεσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών προσμετράται. Οι ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών τροφοδοτούνται από το ανωτέρω χρονικό διάστημα με τα στοιχεία προϋπηρεσίας από το σχολικό έτος 2015−2016.

Άρθρο 6

Θέματα Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας

1. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42), όπως αυτή ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Επίσης, οι Ιεροδιδάσκαλοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν σχετικής απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, να διδάσκουν μαθήματα θρησκευτικής μουσουλμανικής εξειδίκευσης, καθώς και την αραβική γλώσσα στα μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια της Θράκης, εφόσον έχουν τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, έστω και αν δεν κατέχουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.»

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Τα θέματα σχετικά με την επιλογή των Ιεροδιδασκάλων που θα διδάξουν στα μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια της Θράκης τα μαθήματα θρησκευτικής μουσουλμανικής εξειδίκευσης, ο καθορισμός των μαθημάτων, η διδασκαλία και γενικώς όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.»

2. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007 προστίθεται η φράση «ή απόφοιτοι της Ε.Π.Α.Θ. που έχουν εμπειρία διδασκαλίας του Κορανίου.»

3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3536/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση που ο Ιεροδιδάσκαλος αποδεχθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε σχολείο ή σε μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο της Θράκης, σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του προηγούμενου άρθρου, τεκμαίρεται ότι τροποποιείται ανάλογα η σύμβαση εργασίας με σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών, με αντίστοιχη μείωση της απασχόλησής του στα τεμένη όπου τοποθετήθηκε.»

4. Tο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3536/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ιεροδιδάσκαλοι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια της Θράκης, σύμφωνα με τη διαδικασία της πρώτης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου δεν θεωρείται ότι παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες πέραν των συμβατικών, ούτε δικαιούνται πρόσθετης αμοιβής.»

5. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 3536/2007 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, μπορεί να παρατείνεται μονομερώς η ισχύς της σύμβασης εργασίας των υπηρετούντων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ιεροδιδασκάλων. Οι συμβάσεις που παρατείνονται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, λήγουν αυτόματα, χωρίς άλλη διατύπωση και χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης, από την ημερομηνία έκδοσης της υπουργικής απόφασης περί πρόσληψης των επιτυχόντων που έχουν επιλεγεί κατόπιν της δημόσιας προκηρύξεως, θεωρούμενης της ημερομηνίας αυτής και ως συμβατική ημερομηνία λήξεως της ισχύος τους. Σε κάθε περίπτωση, η παράταση, που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες.»

6. H περίπτωση γ΄ του άρθρου 38 του ν. 3536/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) ένα μέλος Δ.Ε.Π. ειδικευμένο στις ισλαμικές σπουδές ή έναν πτυχιούχο Α.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή έναν απόφοιτο της ΕΠΑΘ, με τον αναπληρωτή του.»

7. Οι συμβάσεις των ιεροδιδασκάλων που καταρτίστηκαν εντός του έτους 2013 συνεχίζουν να ισχύουν και μετά τη πάροδο των εννέα (9) μηνών, κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3536/2007. Η παρούσα παράγραφος ισχύει από την 30.7.2014.

Άρθρο 7

Διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156) καταργείται.

Άρθρο 8

Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού − Καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 71) προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:

«15. Για το σχολικό έτος 2014−2015 μπορούν να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) κατά προτεραιότητα σε κάθε κλάδο και ειδικότητα, άτομα που είναι ικανά για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με το ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26) και έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και δεν συμπεριλαμβάνει παθήσεις ψυχικών διαταραχών σε οποιοδήποτε ποσοστό. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν μπορούν να τοποθετούνται σε ποσοστό άνω του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ανά σχολική μονάδα. Η παρούσα παράγραφος ισχύει από την 1.5.2015.»

Άρθρο 9

Ρύθμιση θεμάτων διαγραφών φοιτητών

Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 9 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (A΄ 195) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Εξαιρούνται και θεωρείται, ότι έχουν απωλέσει αυτοδίκαια τη φοιτητική ιδιότητά τους στις 30.4.2015, όσοι φοιτητές οφείλουν μόνο διπλωματική ή πτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση ή συμμετείχαν σε εξετάσεις ή είχαν κάνει δήλωση μαθημάτων σε τουλάχιστον μία εξεταστική περίοδο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2012−2013 και 2013 −2014, δικαιούμενοι να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα στις εξεταστικές περιόδους Σεπτεμβρίου 2014 και Φεβρουάριου 2015. Το εδάφιο αυτό ισχύει από 31.8.2014».

Άρθρο 10

Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

1. Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5. Για τα σχολικά έτη 2014−2015 και 2015−2016 και για την ολοκλήρωση της φοίτησης στις ειδικότητες της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ., Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ., μπορεί να προσλαμβάνεται ωρομίσθιο προσωπικό από τις καταργούμενες ειδικότητες του παρόντος άρθρου».

2. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6. Το εξαιρούμενο της διαθεσιμότητας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, εκπαιδευτικό προσωπικό των εκεί καταργούμενων ειδικοτήτων διατίθεται για παροχή εκπαιδευτικού έργου στα ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. εντός της ίδιας Διεύθυνσης στην οποία έχουν μεταταχθεί για τα σχολικά έτη 2014−2015 και 2015−2016.

Η τοποθέτηση πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή.»

3. Η διάταξη της παρ. 20 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«20. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά τα σχολικά έτη 2014−2015 και 2015−2016 και προκειμένου για την ομαλή διεξαγωγή των προαγωγικών, απολυτηρίων και πανελλαδικών εξετάσεων στα ΕΠΑ.Λ. και τις ΕΠΑ.Σ. δύναται να διατίθεται ο αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 της μη τυπικής εκπαίδευσης στην τυπική εκπαίδευση.»

4. Προστίθεται παράγραφος 12 στο άρθρο 82 του ν. 4172/2013 ως ακολούθως:

«12. Μαθητές οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2013−2014 φοίτησαν στη Γ’ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, στη Γ’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και στη Β’ τάξη Επαγγελματικής Σχολής, ειδικοτήτων που καταργήθηκαν με την παράγραφο 1 του παρόντος, οι οποίοι έχουν απορριφθεί λόγω ανεπαρκούς φοίτησης, δύνανται να προσέλθουν σε ολική προφορική και γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2014, Φεβρουάριου 2015 και Μαΐου − Ιουνίου 2015. Για τους μαθητές των ΕΠΑ.Σ. η εξέταση Φεβρουάριου 2015 και Μαΐου − Ιουνίου 2015 διενεργείται σε ΕΠΑ.Λ. που ορίζονται με απόφαση του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο χρόνος και οι διαδικασίες των προφορικών και γραπτών εξετάσεων.»

5. Η παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Η λειτουργία της Α’ Τάξης των δημοσίων ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παύει το σχολικό έτος 2012−2013. Η λειτουργία της Β΄ Τάξης των δημοσίων ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παύει το σχολικό έτος 2013−2014. Οι δημόσιες ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καταργούνται τη 15η Σεπτεμβρίου 2014 και οι υπόλοιπες ΕΠΑ.Σ. καταργούνται τη 15η Σεπτεμβρίου 2015. Η διάταξη του άρθρου 51 του ν. 4262/2014 εξακολουθεί να ισχύει.»

6. Η παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εντάσσεται οργανικά αυτοδικαίως στο εκπαιδευτικό προσωπικό των, εντός της ίδιας Διεύθυνσης, ΕΠΑ.Λ. Η διάθεση του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Β’ Τάξη ΕΠΑ.Σ., με σκοπό την ολοκλήρωσή της, πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή του οικείου ΕΠΑ.Λ. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί λογίζεται ότι τοποθετήθηκαν στο ΕΠΑ.Λ. από την ημερομηνία της οργανικής τοποθέτησής τους στην καταργούμενη ΕΠΑ.Σ. Αν η τοποθέτηση γίνεται σε ΕΠΑ.Λ. της ίδιας ομάδας σχολείων, κατά την έννοια του άρθρου 5 του π.δ. 50/1996, αυτή ανατρέχει στο χρόνο της με οποιονδήποτε τρόπο αρχικής οργανικής τοποθέτησής τους σε ΤΕ.Λ. ΤΕ.Σ. Ε.Π.Λ. ή Τ.Ε.Ε. από τη μετατροπή ή την κατάργηση των οποίων προέκυψε η καταργούμενη ΕΠΑ.Σ..»

Άρθρο 11

Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων

Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 682/1977 (Α΄ 244) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων δύναται να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ημερών, για την παροχή υπηρεσιών μορφωτικού, επιμορφωτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή αθλητικού σκοπού ή σκοπού φιλοξενίας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν αντίκεινται στη φύση της εκπαίδευσης και στο χαρακτήρα του σχολείου και διασφαλίζεται η προσήκουσα παροχή υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης. Η άσκηση των ως άνω υπηρεσιών δύναται να γίνεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων δύνανται να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικών ημερών για τη διαμονή και φιλοξενία νέων έως 25 ετών, καθώς και των συνοδών τους με σκοπό την παροχή σε αυτούς καταλύματος και την παράλληλη διοργάνωση εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι για τη διαμονή, η μετατροπή των κτιριακών υποδομών για τη διαμονή, οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται και το χρονικό διάστημα της διαμονής.»

Άρθρο 12

Ρύθμιση θεμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης

1. Η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Καθιερώνονται οι ακόλουθοι τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

α. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση,

β. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.),

γ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) επιπέδου 4 (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις,

δ. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις,

ε. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση,

στ. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση,

ζ. Βεβαίωση Επάρκειας, που χορηγείται σε επαγγελματίες οι οποίοι παρακολουθούν σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα, προκειμένου να εκσυγχρονίσουν ή αναβαθμίσουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες του επαγγέλματος.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, ειδικότητας Πλοιάρχων και των Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261).»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, με τις οποίες παρέχεται πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης για τους αποφοίτους παλαιού τύπου επαγγελματικών σχολών (κατώτερες τεχνικές σχολές, μέσες σχολές εργοδηγών κ.λπ.). Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι όροι και η διαδικασία, με τους οποίους πιστοποιείται η επαγγελματική εμπειρία επαγγελματιών, που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο και η αντιστοίχιση της πιστοποίησης της επαγγελματικής εμπειρίας επαγγελματιών με τους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του παρόντος άρθρου.»

4. Η παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5. Οι απόφοιτοι των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 17, εκτός του Κ.Δ.Β.Μ. και του Κολλεγίου, είναι δυνατόν, εφόσον το επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες διεξάγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε χρόνο που ορίζεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά μόνας ή και σε συνεργασία με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις Επιστημονικές Ενώσεις αποτελεί το φορέα, που εφαρμόζει τις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, για τη χορήγηση Πτυχίου ή Διπλώματος Ειδικότητας. Κατά περίπτωση, στην οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης, δύνανται να συμμετέχουν και Υπουργεία που χορηγούν αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, για όσες ειδικότητες υπάρχει τέτοιου είδους απαίτηση. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα με το προβλεπόμενο Πτυχίο ή Δίπλωμα ειδικότητας, αποκτούν και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για το συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., βάσει προγραμματικών συμφωνιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις επιστημονικές ενώσεις, εφόσον αυτές οι συμφωνίες υπάρχουν, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ειδικά το σύστημα πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων των αποφοίτων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ο χρόνος διεξαγωγής και η διαδικασία των εξετάσεων, η οργανωτική δομή, ο τύπος των χορηγούμενων τίτλων και βεβαιώσεων, καθώς και το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξέταστρων πιστοποίησης και του ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση του χορηγούμενου τίτλου. Με την ίδια απόφαση συνιστάται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), με συμμετοχή μελών του διοικητικού συμβουλίου, στελεχών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή και στελεχών, επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής, εκπροσώπων Υπουργείων, επαγγελματικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών φορέων, κοινωνικών εταίρων, επιστημονικών ενώσεων για τη διενέργεια των εξετάσεων και την εισήγηση στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θεμάτων, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του και αφορούν στην πιστοποίηση της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ., συνιστώνται όργανα και επιτροπές πρόσκαιρου χαρακτήρα για την υποβοήθηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια των εξετάσεων, των οποίων η συγκρότηση και ο ορισμός γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και καθορίζεται το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία αποζημίωσης όλων των ανωτέρω, ο τρόπος λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα που αφορά τις εξετάσεις πιστοποίησης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων Σ.Ε.Κ. και I.E.Κ.. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το σύστημα πιστοποίησης της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), οι οποίοι παρακολουθούν πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα, κατ’ αναλογία και με βάση τα θέματα του εδαφίου ε΄ της παρούσας παραγράφου, καθώς και ο καθορισμός των θεμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, ανατίθεται δε στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. η διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης του παρόντος εδαφίου, συνιστώνται όργανα και επιτροπές πρόσκαιρου χαρακτήρα, που συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας τους, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία αποζημίωσής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα που αφορά στις εξετάσεις πιστοποίησης της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων Κ.Δ.Β.Μ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η συγκρότηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.»

5. Προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 47 του ν. 4186/2013 ως ακολούθως:

«7. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, όπου σε διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας αναφέρεται Απολυτήριο Γενικού Λυκείου επιπέδου 3, νοείται επιπέδου 4, Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) επιπέδου 3, νοείται επιπέδου 4, Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), νοείται επιπέδου 4, Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., νοείται επιπέδου 5 και Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ., νοείται επιπέδου 5 και στους δικαιούχους χορηγούνται οι τίτλοι της παραγράφου 1 του άρθρου 25, όπως ισχύουν.»

6. Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 38 του ν. 4186/2013 ως ακολούθως:

«5. Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 30.6.2014.»

7. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Από 1.9.2015 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.»

Άρθρο 13

Ρύθμιση συγκρότησης υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 5 του π.δ. 1/2003 (A΄ 1) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ) έναν διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από άλλον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Γ΄».

2. Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 6 του π.δ. 1/2003 (A΄ 1) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ) έναν διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από άλλον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από διευθυντή σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Γ΄».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης υστέρα από εισήγηση του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης και αποτελείται από:

α) Τον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από διευθυντή σχολικής μονάδας.

β) Δύο εκπαιδευτικούς με τουλάχιστο βαθμό Γ΄ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. και οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των δεκαπέντε που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.»

4. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης υστέρα από εισήγηση του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης και αποτελείται από: α) Τον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από διευθυντή σχολικής μονάδας. β) Δύο εκπαιδευτικούς με τουλάχιστο βαθμό Γ΄ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των δεκαπέντε που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.»

Άρθρο 14

Πλήρωση κενούμενων θέσεων σχολικών συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3848/ 2010 (Α΄ 71) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

«Αν και με τη διαδικασία αυτή δεν συμπληρωθούν οι κενές θέσεις των σχολικών συμβούλων, καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής σχολικών συμβούλων όλων των περιφερειακών διευθύνσεων να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συνολικών αξιολογικών μονάδων και με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις.»

Άρθρο 15

Διαδικασία Εξομοίωσης Αποφοίτων της Ε.Π.Α.Θ. με τους πτυχιούχους Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο συναφές και σχετικό θέμα για την εξομοίωση των αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) προς τους πτυχιούχους των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι..

Άρθρο 16

Λήξη θητείας διευθυντών και υποδιευθυντών καταργούμενων ΕΠΑ.Σ.

Στο άρθρο 46 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«7. Η θητεία των διευθυντών και υποδιευθυντών των ΕΠΑ.Σ. ισχύει έως τη 15η Σεπτεμβρίου 2014. Για τους διευθυντές και υποδιευθυντές των καταργούμενων από 16 Σεπτεμβρίου 2014 Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) ως προς την τοποθέτησή τους σε κενούμενες θέσεις διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), εφόσον καλύπτουν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης σε αυτά. Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2014 όσοι επιλεγούν θα ασκούν παράλληλα και τα καθήκοντα του διευθυντή της καταργούμενης Επαγγελματικής Σχολής. Καταργούνται οι αποφάσεις τοποθέτησης σε κενούμενες ή κενές θέσεις διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων ή Εργαστηριακών Κέντρων, οι οποίες εκδόθηκαν μετά τη λήξη του διδακτικού έτους 2013−2014.»

Άρθρο 17

Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων

Η παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Διορισμοί κληρικών των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης και της Δωδεκανήσου, οι οποίοι έλαβαν χώρα μέχρι το έτος 2010 και δεν δημοσιεύθηκαν εκ παραδρομής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παρότι οι κληρικοί ανέλαβαν καθήκοντα και μισθοδοτούνται, επιτρέπεται να δημοσιευθούν με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2014. Η διάταξη αυτή ισχύει από 11.8.2014.»

Άρθρο 18

Ρύθμιση είσπραξης πόρων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Η περίπτωση στ΄ του άρθρου 59 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«στ) Ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος των καθηγητών που πηγάζει από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή κάθε είδους έργου σύμφωνα με το άρθρο 23. Το κάθε φορά οφειλόμενο ποσό αποτελεί ενοχική οφειλή των υπόχρεων προς τα Α.Ε.Ι.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία εισπράξεως ή συμψηφισμού του ποσού που περιέρχεται στο Α.Ε.Ι., ο τρόπος και το είδος ρύθμισης της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζομένων δόσεων, η δυνατότητα παρακράτησης του κάθε οφειλόμενου ποσού από τα αρμόδια Α.Ε.Ι., καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να τροποποιείται το ως άνω ποσοστό.»

Άρθρο 19

Χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών

Επιτρέπεται η χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών συνολικού προϋπολογισμού σαράντα τριών εκατομμυρίων (43.000.000) ευρώ εκ των οποίων τα δεκαοκτώ εκατομμύρια (18.000.000) ευρώ θα βαρύνουν το έτος 2014 και το υπόλοιπο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμύριων (25.000.000) ευρώ το έτος 2015. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.9.2014.

Άρθρο 20

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), μετά τις λέξεις «ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας» προστίθενται οι λέξεις «και ΠΕ Ιατρών».

2. Οι συμπεριλαμβανόμενοι του πίνακα τοποθετηθέντων της Προκήρυξης 14863/ 2008 της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 του Νομού Αττικής (αριθμ. πρακτικού 75/13.12.2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2643/1998) σύμφωνα με την Προκήρυξη 10/7Κ/2000 (Α.Σ.Ε.Π. 329) διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού αντίστοιχου κλάδου ή προσωποπαγείς θέσεις του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ν.Π.Δ.Δ) που συνιστώνται για το λόγο αυτό.

3. Δαπάνες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο και το τρέχον οικονομικό έτος κατά παρέκκλιση των κειμένων περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, δύναται κατ’ εξαίρεση να πληρωθούν σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας τρέχοντος οικονομικού έτους, εφόσον καλύπτονται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του.

Η διάταξη του άρθρου 134 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) αφορά τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2012, 2013 και 2014 μέχρι την έναρξη του παρόντος.

Άρθρο 21

To τελευταίο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 38 του ν. 3762/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η διάρκεια του προγράμματος παρατείνεται μέχρι 31.12.2016.»

Άρθρο 22

1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 προστίθεται η φράση «, καθώς και για τα πρόσωπα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013».

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 προστίθεται τρίτο εδάφιο που έχει ως εξής: «Δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι κεκαρμένοι μοναχοί για το καθαρό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε αυτούς κατά το χρονικό διάστημα που διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητα εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 24 του άρθρου 72 του ανωτέρω νόμου.»

3. α. Στα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 28/ 1931 «Περί Κώδικος των νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου» (Α΄ 239) προστίθενται οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους.

β. Στις περιπτώσεις της εκμίσθωσης ακινήτων στις οποίες εκμισθωτές είναι οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους το τέλος χαρτοσήμου των μισθωμάτων αποδίδεται από τον μισθωτή.

γ. Ως έναρξη ισχύος των υποπαραγράφων α΄ και β΄ του παρόντος ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2014.

4. α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, τα πρόσωπα που παρέχουν πάσης φύσεως μισθωτή εργασία στην Ιερά Κοινότητα, τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και τα εξαρτήματα αυτών, υποχρεούνται τα ίδια στην απόδοση του οφειλόμενου φόρου, απαλλασσομένων των ανωτέρω νομικών οντοτήτων από την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης του φόρου.»

β. Στο άρθρο 61 του ν. 4172/2013 προστίθεται παράγραφος 2 που έχει ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, για πληρωμές που διενεργούνται από την Ιερά Κοινότητα, τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και τα εξαρτήματα αυτών, υπόχρεοι σε απόδοση του οφειλόμενου φόρου είναι οι λήπτες των πληρωμών, απαλλασσομένων των ανωτέρω νομικών οντοτήτων από την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης του φόρου.»

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος

Ο νόμος αυτός ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πλην των οριζομένων διαφορετικά στα άρθρα αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671