ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
NOMOΣ 4282/2014 (ΦΕΚ Α΄ 182/29.08.2014)

Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 182          29 Aυγούστου 2014

______________________________________________________

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4282

Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί

1. Με τις διατάξεις του παρόντος καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του τομέα των υδατοκαλλιεργειών, στο πλαίσιο της αειφόρου λειτουργίας του, ως προς την παραχώρηση χρήσης θαλάσσιας και λιμναίας υδάτινης έκτασης για εγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας ίδιας μορφής, η οποία μπορεί να εγκαθίσταται σε υδάτινη ή σε χερσαία έκταση.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, επιπλέον των ορισμών των άρθρων 3 και 4 της απόφασης με αριθμ. 31722/4.11.2011 της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης (Β΄ 2505), ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας»: Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία χορηγείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων. Στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εμπεριέχεται η έγκριση για την παραχώρηση χρήσης της υδάτινης έκτασης και η κτηνιατρική άδεια που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του π.δ. 28/2009 (Α΄ 46).

β) «Αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων»: Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα διοικητικά όρια της οποίας είναι εγκατεστημένη η μονάδα υδατοκαλλιέργειας.

γ) «Αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία»: Η κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας, στα διοικητικά όρια της οποίας είναι εγκατεστημένη η μονάδα υδατοκαλλιέργειας και η οποία είναι αρμόδια για την εφαρμογή του π.δ. 28/2009 (Α΄ 46).

δ) «Αναμίσθωση»: Η ανανέωση της παραχώρησης υδάτινης έκτασης, η οποία αρχικά είχε παραχωρηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 4.

ε) «Μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας»: Η μετακίνηση του συνόλου των πλωτών εγκαταστάσεων της μονάδας σε άλλη υδάτινη έκταση, εκτός της μισθωμένης υδάτινης έκτασης και σε απόσταση τουλάχιστον διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από τα όρια της αρχικά μισθωμένης υδάτινης έκτασης.

στ) «Επέκταση πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας»: Η αύξηση, σε σχέση με την αρχικά μισθωμένη, της υδάτινης έκτασης που μισθώνεται.

Άρθρο 2

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

1. Στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών εφαρμόζεται εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο αναφέρεται στο εξής ως Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ). Το ΕΠΑΥ στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), περιλαμβάνει τους εθνικούς στόχους ανάπτυξης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού.

2. Το ΕΠΑΥ εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Υδατοκαλλιεργειών (ΕΣΥΔ) του άρθρου 3.

3. Προτεραιότητες του ΕΠΑΥ αποτελούν:

α) Η βιώσιμη ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, ώστε να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα, με τη βελτίωση της παραγωγικότητας των υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλιέργειας, την επέκταση της δραστηριότητάς τους και την προαγωγή της καινοτομίας.

β) Η προώθηση της κοινωνικής ισότητας και συνοχής μέσα από:

αα) την ενθάρρυνση της συμμετοχής όλων των φορέων που εμπλέκονται (διοίκηση, υδατοκαλλιεργητές, έμποροι χονδρικής και λιανικής πώλησης και ενώσεις καταναλωτών) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν τη διαμόρφωση της αναπτυξιακής πολιτικής του κλάδου,

ββ) την παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών και διατροφικής αξίας, τα οποία να καλύπτουν τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες των καταναλωτών και

γγ) την αύξηση των θέσεων απασχόλησης επιστημονικού και εργατικού δυναμικού, ιδιαίτερα σε παραμεθόριες περιοχές και απομακρυσμένα νησιά.

γ) Η διευθέτηση των σχέσεων με τους λοιπούς χρήστες, κυρίως της παράκτιας ζώνης, για την εξάλειψη του φαινομένου της σύγκρουσης συμφερόντων και την αποτελεσματική αξιοποίηση των χρήσεων γης.

δ) Η απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, του ελέγχου της δραστηριότητας και των σχέσεων μεταξύ διοικητικών και παραγωγικών φορέων, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και τη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση νέων ιδιωτικών επενδύσεων.

ε) Η ενθάρρυνση της έρευνας και της καινοτομίας.

Άρθρο 3

Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών

1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών (ΕΣΥΔ), το οποίο γνωμοδοτεί στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για θέματα πολιτικής στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών. Ειδικότερα, γνωμοδοτεί για:

α) Τη διαμόρφωση και εφαρμογή του ΕΠΑΥ.

β) Τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την υποστήριξη της στρατηγικής ανάπτυξης του τομέα, μέσω αναπτυξιακών-χρηματοδοτικών προγραμμάτων, καθώς και για κάθε άλλη θεσμική ρύθμιση.

γ) Κάθε άλλο θέμα που ανατίθεται σε αυτό από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Το Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών αποτελείται από:

α) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο.

β) Τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του παραπάνω Υπουργείου, με αναπληρωτή τον προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας, εκτός της Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων.

γ) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του.

δ) Κτηνίατρο που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ε) Δύο επιστήμονες που υπηρετούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε ερευνητικά ιδρύματα της Χώρας, ο ένας ειδικός στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών και ο άλλος ειδικός σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης και προώθησης των εξαγωγών, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

στ) Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), ο ένας από τη Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος και ο άλλος από τη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι οποίοι προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τον αρμόδιο Υπουργό.

ζ) Εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), που προτείνεται από αυτό με τον αναπληρωτή του.

η) Δύο εκπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων Ιχθυοκαλλιεργητών και Οστρακοκαλλιεργητών, που προτείνονται από αυτές με τους αναπληρωτές τους.

θ) Εκπρόσωπο της πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης καταναλωτών, που προτείνεται από αυτή με τον αναπληρωτή του.

ι) Εκπρόσωπο της πλέον αντιπροσωπευτικής μη κυβερνητικής περιβαλλοντικής οργάνωσης, που προτείνεται από αυτή με τον αναπληρωτή του.

Στις περιπτώσεις η΄, θ΄ και ι΄, αν υπάρξει διαφωνία μεταξύ των οργανώσεων ή αν οι φορείς δεν προτείνουν εκπροσώπους τους μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι εκπρόσωποι ορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο ΕΣΥΔ μπορεί να συμμετέχουν χωρίς ψήφο, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, εμπειρογνώμονες με εξειδίκευση σε θέματα ανάλογα με το υπό εξέταση θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο 4

Παραχώρηση χρήσης υδάτινων εκτάσεων με απευθείας μίσθωση

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, μπορεί να παραχωρεί τη χρήση θαλάσσιων υδάτινων εκτάσεων, για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών.

2. α) Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να παραχωρεί τη χρήση λιμναίων υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών, σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς ή σε νομικά πρόσωπα στα οποία συμμετέχει αλιευτικός συνεταιρισμός, ο οποίος έχει την καταστατική του έδρα στα διοικητικά όρια του δήμου, όπου ανήκουν οι παραχωρούμενες υδάτινες εκτάσεις ή σε επιχειρήσεις του εν λόγω δήμου ή σε ιδιώτες. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ετών μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερη των δέκα (10) ετών. Αν υπάρχει ενδιαφέρον περισσότερων του ενός από τους ανωτέρω φορείς για τη μίσθωση των λιμναίων υδάτινων εκτάσεων, για την παραχώρηση της έκτασης με απευθείας μίσθωση προηγείται με σειρά προτεραιότητας: α) ο αλιευτικός συνεταιρισμός, β) το νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετέχει συνεταιρισμός, γ) η επιχείρηση του δήμου και δ) ο ιδιώτης.

β) Αν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από περισσότερους του ενός αλιευτικούς συνεταιρισμούς ή από περισσότερα του ενός νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει αλιευτικός συνεταιρισμός ή από περισσότερες της μιας επιχειρήσεις δήμου ή από περισσότερους του ενός ιδιώτες, η παραχώρηση χρήσης των λιμναίων υδάτινων εκτάσεων γίνεται μετά από δημοπρασία, για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη. Η δημοπρασία γνωστοποιείται με διακήρυξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη διεξαγωγή της.

3. α) Η παραχώρηση χρήσης των υδάτινων εκτάσεων, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, εγκρίνεται με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21.

β) Για τη διασφάλιση μίσθωσης της κατάλληλης υδάτινης έκτασης και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17, πριν την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει σχετική απόφαση προέγκρισης μίσθωσης της ίδιας υδάτινης έκτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21.

Αν μετά από δύο (2) έτη από την έκδοση της απόφασης προέγκρισης της μίσθωσης της υδάτινης έκτασης δεν έχει εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, ανακαλείται αυτοδίκαια η απόφαση προέγκρισης της μίσθωσης της υδάτινης έκτασης και το αίτημα χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, που υποβλήθηκε, απορρίπτεται. Αν η πάροδος της διετίας δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου, η προθεσμία για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας μπορεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να παραταθεί για έξι (6) επιπλέον μήνες.

γ) Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υπογράφεται σύμβαση μίσθωσης, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου το οποίο εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του μισθωτή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13.

δ) Πριν την υπογραφή της σύμβασης, για την καλή εκτέλεση αυτής, ο μισθωτής υποχρεούται:

αα) είτε να προσκομίσει εγγυητική επιστολή από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα σε κράτος – μέλος της ΕΕ, ποσού ίσου με δύο (2) ετήσια μισθώματα της αρχικής σύμβασης μίσθωσης, η οποία επιστρέφεται στον μισθωτή με τη λήξη της μίσθωσης και εφόσον εκπληρωθούν οι όροι αυτής,

ββ) είτε να καταβάλει, ως εγγύηση, δύο ετήσια μισθώματα της αρχικής σύμβασης μίσθωσης, τα οποία επιστρέφονται στον μισθωτή με τη λήξη της μίσθωσης και εφόσον εκπληρωθούν οι όροι αυτής.

Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία χορηγείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, ανακαλείται αυτοδίκαια αν δεν προσκομισθεί εγγυητική επιστολή ή δεν καταβληθεί εγγύηση.

Άρθρο 5

Παραχώρηση χρήσης υδάτινων εκτάσεων χωρίς αντάλλαγμα

1. Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να παραχωρεί τη χρήση θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων, χωρίς ανταλλάγματα, ως εξής:

α) Σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για εγκατάσταση δοκιμαστικής καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη και για έκταση μέχρι δέκα (10) στρέμματα. Η παραχώρηση μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμα έτος, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Κριτήριο για την παραχώρηση αποτελεί η πρωτοτυπία της μονάδας, με βάση τα δεδομένα της τεχνολογίας, της μεθόδου και του είδους καλλιέργειας, που εφαρμόζεται κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου, καθώς και με βάση τα αποτελέσματα που προσδοκώνται, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών στη Χώρα.

Μετά την πάροδο δεκαοχτώ (18) μηνών από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2, και εφόσον αποδειχθεί η επιτυχία της δοκιμαστικής καλλιέργειας, μπορεί να παραχωρείται στον ίδιο φορέα, με την καταβολή μισθώματος, η εκμετάλλευση της αναγκαίας υδάτινης έκτασης για την εγκατάσταση και λειτουργία ίδιας μορφής καλλιέργειας, σε παραγωγικό επίπεδο. Η μίσθωση γίνεται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι διοικητικές πράξεις ή γνωμοδοτήσεις συναρμόδιων αρχών που είχαν εκδοθεί κατά τη δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης και βρίσκονται σε ισχύ, αν απαιτούνται για τη μίσθωση, εξακολουθούν να ισχύουν.

Για την απόδειξη της επιτυχίας ή μη της δοκιμαστικής καλλιέργειας απαιτείται η υποβολή σχετικής έκθεσης από τον ενδιαφερόμενο στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία την αξιολογεί και εισηγείται στον οικείο Γενικό Γραμματέα την παραχώρηση ή μη της υδάτινης έκτασης.

Αν δεν παραχωρηθεί η υδάτινη αυτή έκταση έναντι μισθώματος, μετά την παρέλευση του χρόνου παραχώρησής της για την εγκατάσταση της δοκιμαστικής καλλιέργειας, ο φορέας της δοκιμαστικής καλλιέργειας υποχρεούται να παραδώσει την έκταση στην αρχική της μορφή, απομακρύνοντας όλες τις εγκαταστάσεις του.

β) Σε υπηρεσίες του Δημοσίου, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, καθώς και σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα που ανήκουν στο Κράτος ή εποπτεύονται από αυτό, για ερευνητικούς σκοπούς στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το πρόγραμμα, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι επτά (7) έτη. Μετά την παρέλευση της επταετίας, ο ενεργών την ερευνητική καλλιέργεια υποχρεούται να παραδώσει την έκταση στην αρχική της μορφή και να απομακρύνει όλες τις εγκαταστάσεις του.

γ) Σε φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα αποκλειστικά για τη δημιουργία ζωνών μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων, σε εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της κτηνιατρικής νομοθεσίας.

2. Οι παραχωρήσεις της παραγράφου 1, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για τη μίσθωση των υδάτινων εκτάσεων, εγκρίνονται με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη χορήγηση ή ανανέωση, κατά περίπτωση, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα. Η αίτηση υποβάλλεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 26.

3. Στην απόφαση έγκρισης της παραχώρησης και χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας περιγράφονται ιδίως οι εγκαταστάσεις, η μέθοδος και τα προς καλλιέργεια και εκτροφή είδη, οι εργασίες που θα εκτελούνται, οι υποχρεώσεις του φορέα μετά τη λήξη του χρόνου της παραχώρησης της υδάτινης έκτασης, με ειδική μνεία της υποχρέωσης υποβολής των αποτελεσμάτων, τόσο της πρωτότυπης μορφής καλλιέργειας, όσο και των ερευνητικών προγραμμάτων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1, αντίστοιχα.

Άρθρο 6

Διαχείριση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.)

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ανατίθεται στον οικείο φορέα Π.Ο.Α.Υ. η διαχείριση της θαλάσσιας υδάτινης έκτασης που έχει χαρακτηρισθεί και οριοθετηθεί με προεδρικό διάταγμα ως Π.Ο.Α.Υ., κατά τα οριζόμενα στο σχετικό προεδρικό διάταγμα και στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 31722/4.11.2011 απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης.

2. Η απόφαση ανάθεσης της αρμοδιότητας της παραγράφου 1 εκδίδεται μετά από αίτηση του φορέα διαχείρισης, προς την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, η οποία υποβάλλεται εντός μηνός από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος χωροθέτησης της Π.Ο.Α.Υ. και συνοδεύεται από επίσημα έγγραφα της σύστασης και της εκπροσώπησής του.

3. Η ανάθεση της αρμοδιότητας διαχείρισης διαρκεί για όσο διάστημα διατηρείται και η ιδιότητα του φορέα διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ. στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο. Ανακαλείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αν απωλεσθεί η παραπάνω ιδιότητα, καθώς και στις περιπτώσεις μη νόμιμης λειτουργίας του φορέα, παράβασης των όρων του προεδρικού διατάγματος χωροθέτησης της Π.Ο.Α.Υ. και παράβασης των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 31722/4.11.2011 απόφασης.

Άρθρο 7

Αναμίσθωση

1. α) Οι εκτάσεις που παραχωρήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 4, αναμισθώνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών και περισσότερες από μία φορές, αν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία και έχουν τηρηθεί οι όροι που περιλαμβάνονται στην απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας της, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14.

β) Προϋποθέσεις για την ανανέωση της παραχώρησης με αναμίσθωση είναι οι εξής:

αα) Να έχουν πραγματοποιηθεί οι επενδύσεις.

ββ) Να έχουν εξοφληθεί οι υποχρεώσεις των μισθωτών έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

γγ) Να μην έχει διακοπεί η λειτουργία ή να μην έχει υπολειτουργήσει η μονάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14.

2. Η διάρκεια κάθε νέας μίσθωσης αρχίζει από τη λήξη της διάρκειας της προηγούμενης. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα για την έγκριση της αναμίσθωσης εκδίδεται δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της προηγούμενης μίσθωσης, μετά από αίτηση του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη αυτής. Με την ίδια απόφαση ανανεώνεται και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 και υπογράφεται σύμβαση μίσθωσης, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4.

3. Η αναμίσθωση επιτρέπεται να γίνει και πριν τη λήξη της προηγούμενης μίσθωσης, αν ο μισθωτής το ζητήσει για λόγους που αφορούν την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων ή την υπαγωγή του σε αναπτυξιακούς νόμους ή σε προγράμματα που απαιτούν μεγαλύτερη διάρκεια από το υπόλοιπο της μίσθωσης.

Στις περιπτώσεις αυτές ο μέγιστος χρόνος διάρκειας της νέας μίσθωσης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα είκοσι (20) έτη από την ημερομηνία ανανέωσής της.

4. Αν η μίσθωση των υδάτινων εκτάσεων διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο ή λήξει χωρίς να ανανεωθεί, τότε η χρήση των εκτάσεων αυτών παραχωρείται με διαδικασία μοριοδότησης. Κατά τη μοριοδότηση προηγούνται σε συνδυασμό και κατά περίπτωση:

α) Οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου στον οποίο βρίσκεται η υδάτινη έκταση.

β) Οι ενδιαφερόμενοι που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται η υδάτινη έκταση.

γ) Οι ενδιαφερόμενοι με ικανό οικονομικό μέγεθος για την εκτέλεση της δραστηριότητας.

Άρθρο 8

Επέκταση και μετεγκατάσταση πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας

1. Η επέκταση ή μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας επιτρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με την ίδια απόφαση χορηγείται και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21. Η απαιτούμενη έκταση σε στρέμματα καθορίζεται ανάλογα με το καλλιεργούμενο είδος, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά της περιοχής και τους λόγους που επιβάλλουν την επέκταση ή τη μετεγκατάσταση.

2. Για την επέκταση μονάδων, που ήδη λειτουργούν σε νόμιμα μισθωμένες υδάτινες εκτάσεις, οι απαιτούμενες νέες υδάτινες εκτάσεις παραχωρούνται με απευθείας μίσθωση για χρονικό διάστημα ίσο με την υπολειπόμενη, κατά το χρόνο της επέκτασης, διάρκεια της προηγούμενης μίσθωσης. Μετά τη λήξη του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 7.

3. α) Σε περίπτωση μετεγκατάστασης μονάδας, η μίσθωση ή αναμίσθωση της προηγούμενης υδάτινης έκτασης εγκατάστασης της μονάδας διακόπτεται στο τέλος του ημερολογιακού έτους, μέσα στο οποίο ολοκληρώνεται η διαδικασία της μετεγκατάστασης και ο χώρος επιστρέφεται στην αρχική του κατάσταση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η μετεγκατάσταση έχει προσωρινό χαρακτήρα, μέχρι τρία (3) έτη.

β) Αν η μετεγκατάσταση έχει προσωρινό χαρακτήρα, σύμφωνα με την περίπτωση α΄, η μίσθωση ή αναμίσθωση της προηγούμενης υδάτινης έκτασης εγκατάστασης της μονάδας συνεχίζεται και ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των μισθωμάτων και για τις δύο εκτάσεις, με υποχρέωση να επαναφέρει τη μονάδα στην αρχική της θέση μετά το τέλος της προσωρινής μετεγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, διατηρούνται σε ισχύ η μίσθωση ή αναμίσθωση τόσο της αρχικής μίσθωσης όσο και της μετεγκατάστασης και ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των μισθωμάτων που αναλογούν και για τις δύο εκτάσεις (αρχικής και μετεγκατάστασης).

γ) Για τη μετατόπιση των εγκαταστάσεων της μονάδας, σε χώρο εκτός του μισθωμένου και εντός του ορίου των διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από αυτόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της περίπτωσης β΄ της παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).

Άρθρο 9

Αγκυροβόλια

Για την ασφάλεια των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, που λειτουργούν με το σύστημα των πλωτών εγκαταστάσεων, τοποθετούνται κατάλληλα αγκυροβόλια, όπως αυτά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων. Αν συντρέχουν τεχνικοί λόγοι, η τοποθέτηση των αγκυροβολίων μπορεί να γίνει και έξω από τη μισθωμένη θαλάσσια και λιμναία υδάτινη έκταση, σε απόσταση, από τα όρια αυτής, που δεν υπερβαίνει, στην επιφάνεια της υδάτινης έκτασης, το τριπλάσιο του μέγιστου βάθους αυτής.

Άρθρο 10

Περιορισμοί στη μίσθωση θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων

Η μίσθωση των θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων επιτρέπεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους - μέλους της Ε.Ε. και σε νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά το εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο κράτους - μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε., η δε δραστηριότητά τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με τις οικονομίες των εν λόγω κρατών.

Άρθρο 11

Μίσθωμα θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων

1. Το μίσθωμα που δικαιούται το Ελληνικό Δημόσιο για τις απευθείας μισθώσεις και αναμισθώσεις θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων για μονάδες υδατοκαλλιέργειας, ορίζεται ως χρηματικό ποσό σε ευρώ ανά στρέμμα, έτος και είδος καλλιέργειας.

Για την αρχική μίσθωση το μίσθωμα συμφωνείται για δύο περιόδους, η πρώτη από τις οποίες αφορά τα πέντε (5) πρώτα έτη και η δεύτερη τα υπόλοιπα έτη της μίσθωσης, καθώς και τα έτη της αναμίσθωσης.

2. Η υποχρέωση καταβολής μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης και καταβάλλεται με τη συμπλήρωση έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

3. α) Το ύψος του μισθώματος ανά είδος καλλιέργειας και περίοδο μίσθωσης, καθώς και ο τρόπος αναπροσαρμογής του καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 26.

β) Το οριζόμενο ως άνω μίσθωμα αυξάνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) για τις μισθωμένες υδάτινες εκτάσεις εντός Π.Ο.Α.Υ..

Άρθρο 12

Απόδοση μισθωμάτων

1. Το ετήσιο μίσθωμα από την παραχώρηση της χρήσης των θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων εισπράττεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την είσπραξη δημόσιων εσόδων και βεβαιώνεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

2. α) Το ετήσιο μίσθωμα, που εισπράττεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, αποδίδεται, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, στο δήμο ή στους δήμους, στα διοικητικά όρια των οποίων έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας. Αν η περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποτελεί προστατευόμενη περιοχή του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), για την οποία έχει συσταθεί φορέας διαχείρισης, ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του μισθώματος αποδίδεται στο δήμο ή στους δήμους και το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) στο φορέα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής.

β) Τα μισθώματα μονάδων υδατοκαλλιέργειας, εντατικής και ημιεντατικής μορφής, που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν σε Π.Ο.Α.Υ. ή σε Π.Ο.Α.Υ., η οποία υπάγεται σε περιοχή του άρθρου 18 του ν.1650/1986 και για την οποία έχει συσταθεί φορέας διαχείρισης, αποδίδονται, αντίστοιχα, ως εξής:

αα) στο δήμο ή στους δήμους σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) στο φορέα διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ. ή

ββ) στο δήμο ή στους δήμους σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%), στο φορέα διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ. σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και στο φορέα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

3. Αν οι υδάτινες εκτάσεις των μονάδων υδατοκαλλιέργειας υπάγονται στα διοικητικά όρια δύο ή περισσότερων δήμων, η κατανομή για τον καθορισμό του ποσοστού απόδοσης του μισθώματος ανά δήμο γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: α) το ποσοστό κάλυψης της υδάτινης έκτασης του δήμου και β) την εξυπηρέτηση της μονάδας υδατοκαλλιέργειας από χερσαίες υποδομές που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του δήμου.

Άρθρο 13

Υποχρεώσεις μισθωτή

1. Ο μισθωτής υποχρεούται να υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης του άρθρου 4 εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη με υπαιτιότητα του μισθωτή, ανακαλείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας.

2. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης, πριν την υπογραφή της, ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει εγγυήσεις, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4.

3. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ο μισθωτής απαγορεύεται να παραχωρήσει το μίσθιο ή να συνάψει με τρίτους οποιαδήποτε έννομη σχέση γι’ αυτό ή τις εγκαταστάσεις μέσα σε αυτό, χωρίς την έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου. Η έγκριση χορηγείται σε ειδικές περιπτώσεις, με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 8 του άρθρου 26.

4. Ο μισθωτής υποχρεούται να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις και να θέσει τη μονάδα σε λειτουργία, σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ανάλογα με το είδος που καλλιεργείται. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δύο (2) έτη για την ίδρυση και τη μετεγκατάσταση και από ένα (1) έτος για την επέκταση της μονάδας και μπορεί να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για οκτώ (8) μήνες στην περίπτωση της ίδρυσης και της μετεγκατάστασης της μονάδας και για έξι (6) μήνες στην περίπτωση της επέκτασής της. Ο χρόνος της προθεσμίας υπολογίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

5. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω προθεσμιών και μέχρι την ολοκλήρωση κατασκευής των εγκαταστάσεων και την έναρξη της λειτουργίας τους, απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβολή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο του μισθωτή, με εξαίρεση την περίπτωση θανάτου του φυσικού προσώπου.

6. Αν η μίσθωση διακοπεί ή λήξει για οποιονδήποτε λόγο, ο μισθωτής υποχρεούται να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις και να αποκαταστήσει τον περιβάλλοντα χώρο της θέσης όπου ασκούσε την παραγωγική του δραστηριότητα. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, ορίζεται προθεσμία για την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και την απελευθέρωση του χώρου, ανάλογα με το είδος και την κατάσταση του πληθυσμού που εκτρέφεται, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνονται και ειδικοί περιορισμοί στη λειτουργία της μονάδας, ώστε με τη λήξη της προθεσμίας να έχει εξαλιευθεί το σύνολο του πληθυσμού που εκτρέφεται και να έχουν απομακρυνθεί οι εγκαταστάσεις. Αν ο μισθωτής δεν συμμορφωθεί, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις αυθαίρετης κατάληψης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 25.

7. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στη μονάδα εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και να διευκολύνει με κάθε τρόπο τον έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας της. Αν ο μισθωτής δεν συμμορφωθεί, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25.

Άρθρο 14

Λύση των συμβάσεων μίσθωσης

1. Οι συμβάσεις μίσθωσης του άρθρου 4 λύονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Μη τήρησης από τον μισθωτή των υποχρεώσεων των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 13. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγονται την αυτοδίκαιη λύση της μίσθωσης.

β) Οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του μισθωτή, διακοπής της λειτουργίας της μονάδας ή υπολειτουργίας της, σε ποσοστό μικρότερο του τριάντα τοις εκατό (30%) της δυναμικότητας που ορίζεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ετών.

γ) Αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην καταβολή μισθώματος, μεγαλύτερης των δύο (2) ετών.

δ) Ακύρωσης των σχετικών με τη μίσθωση διοικητικών πράξεων, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

ε) Εκτέλεσης κοινωφελών έργων ή έργων για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος, εθνικής άμυνας ή εθνικής ασφάλειας.

στ) Σοβαρής περιβαλλοντικής ζημιάς στην ευρύτερη θέση εγκατάστασης της μονάδας, όπως αυτή διαπιστώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4014/2011.

ζ) Σοβαρής περιβαλλοντικής ζημιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 148/2009 (Α΄ 190).

η) Όπου αυτό προβλέπεται από την οικεία σύμβαση μίσθωσης.

2. Στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, καθώς και στις περιπτώσεις δ΄, στ΄ και ζ΄, αν στις τελευταίες προκύπτει υπαιτιότητα του μισθωτή, η λύση της σύμβασης μίσθωσης βαρύνει τον μισθωτή, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει το μίσθωμα που αντιστοιχεί στο έτος μέσα στο οποίο εκδίδεται η απόφαση για τη λύση της μίσθωσης και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή παρακρατούνται τα δύο (2) μισθώματα που έχουν καταβληθεί ως εγγύηση.

3. Στην περίπτωση ε΄, καθώς και στις περιπτώσεις δ΄ και στ΄, αν στις τελευταίες δεν προκύπτει υπαιτιότητα του μισθωτή, η σύμβαση μίσθωσης λύεται αζημίως για το Δημόσιο και παρέχονται στον μισθωτή εύλογη προθεσμία και διευκολύνσεις για τη μετεγκατάσταση της μονάδας του.

4. Οι συμβάσεις μίσθωσης λύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων.

Άρθρο 15

Εγκατάσταση μισθωτή

1. Η θαλάσσια ή λιμναία υδάτινη έκταση που έχει παραχωρηθεί για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας παραδίδεται στο μισθωτή, για εγκατάσταση, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και αποδίδεται από αυτόν στο Ελληνικό Δημόσιο ελεύθερη, στην πρότερη κατάσταση, μετά τη λήξη του χρόνου για τον οποίο έγινε η παραχώρηση ή μετά τη λύση της μίσθωσης για οποιαδήποτε αιτία.

2. Η παράδοση και η παραλαβή της υδάτινης έκτασης γίνονται με σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου που υπογράφεται μεταξύ των εκπροσώπων της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του μισθωτή ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, παρουσία εκπροσώπων της οικείας υπηρεσίας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αν πρόκειται για θαλάσσια υδάτινη έκταση. Αν πρόκειται για λιμναία υδάτινη έκταση, το σχετικό πρωτόκολλο υπογράφεται μεταξύ των εκπροσώπων του οικείου δήμου, της οικείας υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και του μισθωτή ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού.

Άρθρο 16

Απαγορεύσεις

1. Απαγορεύεται η αλιεία με κάθε μέσο και μέθοδο στις θαλάσσιες και λιμναίες υδάτινες εκτάσεις που παραχωρούνται, από οποιονδήποτε και από το φορέα της πλωτής ή χερσαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας. Η απαγόρευση της αλιείας ισχύει και για περιμετρική ζώνη προστασίας πενήντα (50) μέτρα από τα όρια της μισθωμένης υδάτινης έκτασης, η οποία ορίζεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

Αν πρόκειται για αλιεία, στην οποία χρησιμοποιούνται συρόμενα αλιευτικά εργαλεία ή μέθοδοι με τις οποίες παράγονται, με οποιονδήποτε τρόπο, έντονοι ήχοι, αυτή απαγορεύεται σε περιμετρική ζώνη προστασίας διακόσια (200) μέτρα από τα όρια της μισθωμένης έκτασης.

Αν πρόκειται για μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, που λειτουργούν με χρήση άντλησης νερού από τη θάλασσα, η αλιεία απαγορεύεται σε προστατευτική ζώνη μέσα στην υδάτινη έκταση σε απόσταση εκατό (100) μέτρων ακτινοειδώς από τη θέση άντλησης του νερού, η οποία ορίζεται με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

2. Απαγορεύεται η διέλευση οποιουδήποτε πλωτού μέσου εντός των υδάτινων εκτάσεων που παραχωρούνται, χωρίς την ενημέρωση του μισθωτή και χωρίς άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αν πρόκειται για θαλάσσια υδάτινη έκταση, ή της Ελληνικής Αστυνομίας, αν πρόκειται για λιμναία υδάτινη έκταση.

Άρθρο 17

Συναρμόδια Υπουργεία και φορείς

1. α) Για κάθε παραχώρηση χρήσης θαλάσσιων υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και η γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και της οικείας Περιφέρειας.

β) Για κάθε παραχώρηση χρήσης λιμναίων υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. καθώς και η γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και της οικείας Περιφέρειας.

2. Η σύμφωνη γνώμη ή γνώμη, κατά περίπτωση, των υπηρεσιών της παραγράφου 1, η οποία παρέχεται το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να περιορίζεται αποκλειστικά σε θέματα αρμοδιότητας της κάθε υπηρεσίας.

3. Ειδικά για την ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων εντός Π.Ο.Α.Υ. απαιτείται μόνο η γνώμη των φορέων διαχείρισης αυτών, η οποία παρέχεται μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων.

4. Αν οι προθεσμίες των παραγράφων 2 και 3 παρέλθουν άπρακτες, θεωρείται ότι παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη ή η γνώμη, κατά περίπτωση, για την εγκατάσταση της μονάδας.

Άρθρο 18

Ρήτρα διασφάλισης ως προς τις νέες μισθώσεις

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να αναστέλλονται οι μισθώσεις θαλασσίων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων για τη δημιουργία νέων μονάδων υδατοκαλλιέργειας γενικά ή ειδικά, για συγκεκριμένα είδη, για την αποφυγή αντιπαραγωγικών αποτελεσμάτων, ιδίως δε του κινδύνου δημιουργίας πλεονασματικής παραγωγικής ικανότητας ή ικανότητας που έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πολιτική διατήρησης των αλιευτικών πόρων, στο πλαίσιο του Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης.

Άρθρο 19

Παραχώρηση δημόσιων χερσαίων εκτάσεων

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο νόμιμα, μπορεί να παραχωρεί, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τη χρήση δημόσιων χερσαίων εκτάσεων, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για την εγκατάσταση, μετεγκατάσταση και επέκταση χερσαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας και των συνοδευτικών της εγκαταστάσεων ή των συνοδευτικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

2. Οι χερσαίες εκτάσεις που μπορεί να παραχωρηθούν για τους σκοπούς της παραγράφου 1 είναι ο αιγιαλός και η παραλία, οι παρόχθιες εκτάσεις, οι δημόσιες γαίες, οι δασικές εκτάσεις και οι εκτάσεις του ν. 4061/2012 (Α΄ 66). Η παραχώρηση των ανωτέρω χερσαίων εκτάσεων γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τις παραχωρήσεις αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 20

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας

1. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, σε πλωτές ή χερσαίες εγκαταστάσεις, εξετάζεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας της δραστηριότητάς της, όπως η νόμιμη χρήση των υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων, η τήρηση των όρων δόμησης για τις χερσαίες εγκαταστάσεις, η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, η εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων που προβλέπονται από τα οικεία Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, η εφαρμογή της κτηνιατρικής νομοθεσίας και η τήρηση των διατάξεων για την ασφάλεια και την υγιεινή των προϊόντων που παράγονται σε αυτήν.

2. Στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Η έγκριση και η διάρκεια μίσθωσης της υδάτινης έκτασης, αν πρόκειται για πλωτές εγκαταστάσεις, ή η απόδειξη της νόμιμης χρήσης της χερσαίας έκτασης.

β) Η κτηνιατρική άδεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 28/2009 (Α΄46) και οι βασικές υποχρεώσεις που προβλέπονται σε αυτό.

γ) Τα στοιχεία ταυτότητας / η επωνυμία του φορέα της μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

δ) Τα στοιχεία της θέσης της μονάδας:

αα) Περιφερειακή Ενότητα – Δήμος.

ββ) Ονομασία θέσης.

γγ) Συντεταγμένες της μισθωμένης υδάτινης έκτασης.

ε) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μονάδας:

αα) Χρησιμοποιούμενη μέθοδος.

ββ) Καλλιεργούμενα είδη.

γγ) Δυναμικότητα / τόνοι ανά έτος.

στ) Το μίσθωμα της έκτασης:

αα) Ποσό σε ευρώ ανά στρέμμα και έτος.

ββ) Τρόπος καταβολής.

γγ) Διαδικασία αναπροσαρμογής.

ζ) Οι τυχόν όροι και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

η) Τα στοιχεία που αφορούν την εγκατάσταση της μονάδας:

αα) Προθεσμία εγκατάστασης.

ββ) Διαδικασία εγκατάστασης.

γγ) Αγκυροβόλια.

θ) Τα στοιχεία που αφορούν τις απαγορεύσεις αλιείας και διέλευσης στην υδάτινη έκταση.

ι) Οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της μονάδας.

3. α) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ισχύει για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η μίσθωση της θαλάσσιας ή λιμναίας υδάτινης έκτασης. Η ισχύς της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δεν επηρεάζεται αν ο φορέας της μονάδας, πριν τη λήξη της, έχει κινήσει τη διαδικασία ανανέωσης της ισχύος της, στο σύνολό της ή σε μέρος των όρων της, αν αυτοί εξακολουθούν να πληρούνται. Αν η ισχύς της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας λήξει και δεν ανανεωθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα της μονάδας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 13.

β) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύει για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η παραχώρηση της χερσαίας έκτασης ή πληρούνται οι επί μέρους όροι και προϋποθέσεις χορήγησής της, αν η χερσαία έκταση είναι ιδιόκτητη και όχι περισσότερο από είκοσι (20) έτη.

Η ισχύς της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δεν επηρεάζεται αν ο φορέας της μονάδας, πριν τη λήξη της, έχει κινήσει τη διαδικασία ανανέωσης της ισχύος της, στο σύνολο ή μέρος των όρων της, αν αυτοί εξακολουθούν να πληρούνται.

4. Μετά την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων και πριν την τοποθέτηση του ζωικού κεφαλαίου ο φορέας της μονάδας υποχρεούται να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία. Η τελευταία κινεί τη διαδικασία για τη διενέργεια, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση, αυτοψίας από την τριμελή επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του π.δ. 28/2009 για τη διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας της μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου προεδρικού διατάγματος. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία ενημερώνει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χορήγηση κωδικού αριθμού, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 28/2009. Αν η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για τη διενέργεια αυτοψίας παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας της μονάδας και χορηγείται ο κωδικός αριθμός, διατηρούμενης της υποχρέωσης διενέργειας αυτοψίας. Αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η τριμελής επιτροπή διατυπώνει έγγραφες συστάσεις και απαιτεί διορθωτικές ενέργειες, τάσσοντας χρόνο συμμόρφωσης τριών (3) μηνών, που μπορεί να παραταθεί για τρεις (3) επιπλέον μήνες. Η συνολική διάρκεια της παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Οι γνωστοποιήσεις και διοικητικές πράξεις στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου κοινοποιούνται και στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων.

Άρθρο 21

Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας

Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1. α) Για τη διασφάλιση της μίσθωσης της υδάτινης έκτασης απαιτείται προηγουμένως η έκδοση απόφασης προέγκρισης μίσθωσης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για την έκδοση της παραπάνω απόφασης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση με φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 26, στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

β) Αν ο φάκελος είναι πλήρης, η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή του, τον διαβιβάζει, με σχετικό ερώτημα για τη μίσθωση της έκτασης, στις υπηρεσίες του άρθρου 17 για γνωμοδότηση.

Αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης, η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο για τη συμπλήρωσή του, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η αίτηση απορρίπτεται και τα δικαιολογητικά επιστρέφονται.

γ) Μετά τη γνωμοδότηση των υπηρεσιών του άρθρου 17, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει απόφαση προέγκρισης μίσθωσης της υδάτινης έκτασης, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

2. α) Μετά την έκδοση της απόφασης προέγκρισης μίσθωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει φάκελο δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων συμπληρώνει υπηρεσιακά το φάκελο με την απόφαση προέγκρισης μίσθωσης της υδάτινης έκτασης που διατηρεί στο αρχείο της. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είναι τα εξής:

αα) Αίτηση.

ββ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, 4 και 11, καθώς και το Παράρτημα ΙΙ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), αν πρόκειται για μονάδες κατηγορίας Α΄ του ίδιου νόμου. Πριν την υποβολή της ΜΠΕ δύναται να έχει ακολουθηθεί η διαδικασία της γνωμοδότησης με την υποβολή φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011. Αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Α΄, λόγω της θέσης εγκατάστασης και λειτουργίας τους εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000, εφαρμόζονται επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4014/2011.

γγ) Σχετική δήλωση του μελετητή ή του ενδιαφερόμενου φορέα για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4014/2011, αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Β΄ του ίδιου νόμου.

δδ) Για τις χερσαίες, συνοδευτικές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της πλωτής μονάδας, πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μίσθωσης ή απόφαση παραχώρησης ακινήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), τα άρθρα 4, 7, 8, 9, 10 και 11 του ν. 4061/2012 και το άρθρο 13 του ν. 1734/1987 (Α΄189), κατά περίπτωση, καθώς και οικοδομική άδεια ή ανάλογη έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, όπου απαιτείται. Η οικοδομική άδεια ή ανάλογη έγκριση, υποβάλλεται μετά την έκδοση ΑΕΠΟ. Αν στην περιοχή ίδρυσης της μονάδας δεν έχουν καθοριστεί οι οριογραμμές του αιγιαλού και της παραλίας, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει σχετική αίτηση καθορισμού τους στην Κτηματική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2971/2001. Ειδικά για την κατασκευή θερμοκηπίων καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών και υπέργειων δεξαμενών καλλιέργειας υδρόβιων ζώων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 270), ανεξάρτητα από τα υλικά κατασκευής τους.

εε) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την άδεια χρήσης νερού, αν αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Δεν απαιτείται άδεια χρήσης νερού σε περίπτωση χρήσης θαλάσσιων υδάτινων εκτάσεων, ανεξάρτητα από την απόστασή τους από την ακτή.

στστ) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του π.δ. 28/2009, τα οποία αφορούν υγειονομικές απαιτήσεις, όπου αυτό προβλέπεται.

β) αα) Αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Α΄ του ν. 4014/2011, ο φάκελος διαβιβάζεται άμεσα από τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 ή στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α2, για την αξιολόγησή του και την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως προς τη συμβατότητα της χρήσης των υδάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα οικεία Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικών Διαμερισμάτων.

Κατά τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου από την, κατά περίπτωση, αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος δεν ζητείται ξανά η γνωμοδότηση των υπηρεσιών του άρθρου 17, οι οποίες έχουν ήδη γνωμοδοτήσει για την έκδοση της απόφασης προέγκρισης μίσθωσης.

Η ΑΕΠΟ διαβιβάζεται από την, κατά περίπτωση, αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

ββ) Αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Β΄ του ν. 4014/2011, η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, συμπληρώνει το Παράρτημα Δ΄ «Κατάλογο των εφαρμοζόμενων ΠΠΔ» της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθ. οικ 50129/1392/10.9.2013, το οποίο προσαρτάται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της πλωτής μονάδας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

γ) Στη συνέχεια, ο φάκελος, ο οποίος έχει συμπληρωθεί ανάλογα, σύμφωνα με την περίπτωση β΄, διαβιβάζεται από τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία για την αξιολόγησή του σε σχέση με τις απαιτήσεις του π.δ. 28/2009 από την τριμελή επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ίδιου προεδρικού διατάγματος. Ακολούθως, η γνωμοδότηση της τριμελούς επιτροπής, με την οποία εισηγείται προς τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την κτηνιατρική άδεια για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, διαβιβάζεται από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων.

δ) Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

3. Αν ο φάκελος των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 δεν είναι πλήρης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 και του άρθρου 4 παράγραφος 3 του ν. 4014/2011, η αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή του φακέλου, ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο φορέα για τη συμπλήρωσή του, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την παραλαβή της έγγραφης ενημέρωσης, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, όπου απαιτείται. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μήνα, ενημερώνεται η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, όπου απαιτείται, προκειμένου να απορρίψει την αίτηση και να επιστρέψει τα δικαιολογητικά στον ενδιαφερόμενο φορέα.

4. Κοινά δικαιολογητικά που προβλέπονται στις επιμέρους διατάξεις της νομοθεσίας υποβάλλονται μία φορά.

Άρθρο 22

Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής

1. α) Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποκλειστικά σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

αα) Αίτηση.

ββ) Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μίσθωσης ή απόφαση παραχώρησης ακινήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 2971/2001 (Α΄285), τα άρθρα 4, 7, 8, 9, 10 και 11 του ν. 4061/2012 και το άρθρο 13 του ν. 1734/ 1987 (Α΄189), κατά περίπτωση, καθώς και οικοδομική άδεια ή ανάλογη έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, όπου απαιτείται. Η οικοδομική άδεια ή ανάλογη έγκριση, υποβάλλεται μετά την έκδοση ΑΕΠΟ.

γγ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, 4 και 11, καθώς και το Παράρτημα ΙΙ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), αν πρόκειται για μονάδες κατηγορίας Α΄ του ίδιου νόμου. Αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Α΄, λόγω της θέσης εγκατάστασης και λειτουργίας τους εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000, εφαρμόζονται επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4014/2011.

δδ) Σχετική δήλωση του μελετητή ή του ενδιαφερόμενου φορέα για την υπαγωγή σε ΠΠΔ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4014/2011, αν πρόκειται για μονάδες κατηγορίας Β΄ του ίδιου νόμου.

εε) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την άδεια χρήσης νερού, αν αυτά απαιτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Δεν απαιτείται άδεια χρήσης νερού σε περίπτωση άντλησης ύδατος από θαλάσσιες υδάτινες εκτάσεις, ανεξάρτητα από την απόστασή τους από την ακτή.

στστ) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του π.δ. 28/2009, τα οποία αφορούν υγειονομικές απαιτήσεις, όπου αυτό προβλέπεται.

β) Στη συνέχεια, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται σε αυτές, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της χερσαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

2. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 21 εφαρμόζονται ανάλογα και στις μονάδες υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής.

Άρθρο 23

Ανανέωση - τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας

1. α) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ανανεώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20.

β) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποκλειστικά σε χερσαίες εγκαταστάσεις ανανεώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20.

γ) Για την ανανέωση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των περιπτώσεων α΄ και β΄ ο φορέας της εγκατάστασης υποβάλει σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν τη λήξη ισχύος αυτής. Αν η αίτηση ανανέωσης έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας εξακολουθεί να ισχύει για όσο χρόνο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανανέωσής της.

δ) Αν διοικητικές πράξεις ή άδειες των επιμέρους όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας λήγουν πριν τη λήξη ισχύος της ως άνω άδειας, αυτές ανανεώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα για κάθε μία από αυτές νομοθεσία, μετά από σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων και με μέριμνα της ίδιας Διεύθυνσης.

ε) Αν η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας δεν ανανεωθεί ή λήξει, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 13.

2. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας τροποποιείται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στις εξής περιπτώσεις:

α) μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα της μονάδας, στην οποία τεκμηριώνεται η ανάγκη τροποποίησης ή

β) αν είναι αναγκαία η αλλαγή των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων ενημερώνει άμεσα το φορέα της μονάδας.

Άρθρο 24

Ανάκληση - αναστολή της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας

1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας ανακαλείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Λύσης της μίσθωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας ανακαλείται αυτοδίκαια.

β) Μη τήρησης από το φορέα της μονάδας υδατοκαλλιέργειας της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 ή μη διαπίστωσης συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας της μονάδας σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω διατάξεις και το π.δ. 28/2009.

γ) Παράβασης των όρων ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, όπως αυτοί περιέχονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, αφού προηγηθεί προειδοποίηση του φορέα της μονάδας υδατοκαλλιέργειας να συμμορφωθεί σε εύλογο χρόνο, ο οποίος καθορίζεται από την αρμόδια αρχή ανάλογα με την παράβαση. Ο χρόνος αυτός, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) μηνών από την προειδοποίηση.

δ) Μη δυνατότητας ανανέωσης – παράτασης των διοικητικών πράξεων/αδειών των επιμέρους όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, επειδή δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες εκδόθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

2. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων αναστέλλεται προσωρινά με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, όταν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, την υγεία του εκτρεφόμενου πληθυσμού, την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων που παράγονται στη μονάδα και το περιβάλλον, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή την εκτίμηση των αρμόδιων αρχών ως προς το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αποτροπή του κινδύνου.

3. Αν ανακληθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 13.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25

Διοικητικές Κυρώσεις

1. α) Σε όσους καταλαμβάνουν αυθαίρετα θαλάσσιες ή λιμναίες υδάτινες εκτάσεις με μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας επιβάλλεται πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Οι ανωτέρω υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης και την παραλαβή της έκθεσης ελέγχου να προβούν στην απομάκρυνση των αυθαίρετων εγκαταστάσεων με δική τους επιβάρυνση. Αυθαίρετη κατάληψη νοείται και η μη ελεύθερη, στην πρότερη κατάσταση, απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο των υδάτινων εκτάσεων, σύμφωνα με τη παράγραφο 6 του άρθρου 13.

β) Μετά τη λήξη της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε ημέρα κατάληψης της ανωτέρω υδάτινης έκτασης και οι εγκαταστάσεις κατάσχονται και δημεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της παραγράφου 4, και εκποιούνται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, μέσα σε επτά (7) ημέρες από την απόφαση δήμευσης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό. Το διαγωνισμό διενεργεί τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, έναν εκπρόσωπο της αρμόδιας υπηρεσίας αλιείας της οικείας Περιφέρειας και έναν εκπρόσωπο της αρμόδιας υπηρεσίας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αν πρόκειται για θαλάσσια υδάτινη έκταση, ή της Ελληνικής Αστυνομίας, αν πρόκειται για λιμναία υδάτινη έκταση. Η τριμελής επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία καθορίζονται η σύνθεση, η ιδιότητα των μελών, ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε σχετικό θέμα. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος δύο φορές εκδίδεται πρωτόκολλο καταστροφής. Οι σχετικές δαπάνες καταστροφής καταλογίζονται με το πρωτόκολλο καταστροφής σε βάρος του κατόχου των εγκαταστάσεων, βεβαιώνονται ως δημόσιο έσοδο και εισπράττονται σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ. Για τη διαδικασία βεβαίωσης μεριμνά η οικονομική υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

γ) Αν η εξακρίβωση της ταυτότητας του παραβάτη της παρούσας παραγράφου δεν είναι δυνατή, ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προβαίνει στη δημοσίευση πρόσκλησης σε μια τοπική εφημερίδα και σε μια ημερήσια εφημερίδα της έδρας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με την πρόσκληση καλείται ο κάτοχος εγκαταστάσεων να απομακρύνει αυτές από τις δημόσιες υδάτινες εκτάσεις, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής και αν οι παραβάτες δεν συμμορφωθούν, εφαρμόζεται η διαδικασία της περίπτωσης β΄.

2. Στο φορέα μονάδας υδατοκαλλιέργειας, ο οποίος δεν επιτρέπει την είσοδο στη μονάδα των εκπροσώπων των ελεγκτικών αρχών της παραγράφου 4 ή αρνείται ή παρεμποδίζει, με οποιονδήποτε τρόπο, τον έλεγχο για τη διαπίστωση της παράβασης της παραγράφου 1 ή αρνείται να δώσει ή δίνει ψευδείς ή μη πλήρεις ή ανακριβείς πληροφορίες και στοιχεία που του ζητούνται, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.

3. α) Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27), όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 έως και 5 του ίδιου άρθρου.

β) Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.

γ) Σε όσους παραβιάζουν τους επιμέρους όρους και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με τη διαδικασία και από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτήν.

4. Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για τη διαπίστωση των παραβάσεων των παραγράφων 1, 2 και 3 περίπτωση β΄είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες αλιείας των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και οι αρμόδιες, κατά περίπτωση, λιμενικές και αστυνομικές υπηρεσίες στον τομέα αρμοδιότητάς τους, οι οποίες και συντάσσουν σχετική αιτιολογημένη έκθεση.

5. α) Τα πρόστιμα των παραγράφων 1, 2 και 3 περίπτωση β΄ επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της παραγράφου 4, με βάση την έκθεση ελέγχου. Η απόφαση επιβολής προστίμου κοινοποιείται άμεσα, επί αποδείξει, στον ενδιαφερόμενο.

β) Πριν την επιβολή του προστίμου, ο παραβάτης καλείται εγγράφως, επί αποδείξει, να διατυπώσει τις απόψεις του μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της έγγραφης κλήσης.

6. Για τον καθορισμό του ύψους των προστίμων του παρόντος άρθρου, ως κριτήρια επιμέτρησης, λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται, κατά περίπτωση, και σε συνδυασμό: το εμβαδόν της υδάτινης έκτασης που έχει καταληφθεί αυθαίρετα, το μέγεθος της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, η φύση και η πολλαπλότητα της παράβασης, καθώς και η υποτροπή ως προς την ίδια παράβαση.

7. Τα διοικητικά πρόστιμα των παραγράφων 1, 2 και 3 περίπτωση β΄εισπράττονται σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ, βεβαιώνονται από την αρμόδια ΔΟΥ και αποδίδονται υπέρ του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Η παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης των αποφάσεων επιβολής προστίμων και της πορείας αποπληρωμής και είσπραξής τους διενεργείται από την οικονομική υπηρεσία της αρχής έκδοσης της σχετικής απόφασης.

8. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει ένσταση ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοσή της σε αυτόν. Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων τη διαβιβάζει άμεσα στη Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εξέταση της νομιμότητας και της ουσίας της ένστασης, την ακύρωση, ολικά ή μερικά, ή την τροποποίηση της απόφασης επιβολής προστίμου ή την απόρριψη της ένστασης.

Άρθρο 26

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ΕΠΑΥ του άρθρου 2.

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτείται το ΕΣΥΔ, καθορίζεται η διαδικασία σύγκλησης και λήψης των αποφάσεών του, οι εισηγητές, ο γραμματέας και κάθε σχετικό θέμα για τη λειτουργία του και την εφαρμογή του άρθρου 3.

3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις, το μίσθωμα, οι εγγυήσεις που κατατίθενται και κάθε θέμα που αφορά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4, την κατακύρωση του αποτελέσματος και την κατάρτιση της σύμβασης.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι όροι έκδοσης της απόφασης έγκρισης των παραχωρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, η τηρούμενη διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 5.

5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για την παραχώρηση υδάτινων εκτάσεων με τη διαδικασία μοριοδότησης της παραγράφου 4 του άρθρου 7.

6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να τίθενται προϋποθέσεις για τη μίσθωση θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων, τις οποίες πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι μισθωτές και οι οποίες αφορούν κυρίως την αξιοπιστία και επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου, την εμπειρία του φορέα στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, την όλη επιχειρηματική του δραστηριότητα, τις οικονομικές του δυνατότητες και τη γενικότερη επιστημονική του ενασχόληση με αντικείμενο σχετικό με τις υδατοκαλλιέργειες.

7. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται το ύψος του μισθώματος ανά είδος καλλιέργειας και περίοδο μίσθωσης, ο τρόπος αναπροσαρμογής του και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 11.

β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης των μισθωμάτων του άρθρου 12 και να αναπροσαρμόζεται το ποσοστό απόδοσης αυτών.

8. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται η διαδικασία, το είδος και το περιεχόμενο της πράξης παραχώρησης ή της σύναψης έννομης σχέσης με τρίτους, οι περιπτώσεις στις οποίες η τελευταία επιτρέπεται, οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, τα περί τροποποίησης και ισχύος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 13.

9. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζεται το υπόδειγμα του εντύπου της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας και να τροποποιούνται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20.

10. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται ή εξειδικεύονται, κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για την ανανέωση-τροποποίηση αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23.

β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται ειδικά θέματα, τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικαστικά θέματα για την εφαρμογή των άρθρων 21, 22 και 23.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των διοικητικών προστίμων του άρθρου 25.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας και εκτροφής που πρέπει να τηρούνται από τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας ανάλογα με το είδος εγκατάστασης και την κατάταξη της δραστηριότητας.

Άρθρο 27

Μεταβατικές διατάξεις

1. α) Μονάδες υδατοκαλλιέργειας που αποδεδειγμένα λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για το σύνολο ή μέρος των εγκαταστάσεων τους, προσαρμόζονται στις διατάξεις του παρόντος, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, από την έναρξη ισχύος του. Οι ως άνω μονάδες καταβάλουν μίσθωμα από την έναρξη ισχύος του παρόντος για την υδάτινη έκταση που είναι εγκατεστημένες. Για τον καθορισμό του ύψους, καθώς και του τρόπου είσπραξης και απόδοσης του ανωτέρω μισθώματος εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 και το άρθρο 12.

β) Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας των δύο ετών αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης, καταστροφής που έχουν εκδοθεί, οι οποίες και ανακαλούνται οριστικά, αν εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας.

γ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται:

αα) σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας, στις οποίες έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές παραβάσεις της συναφούς σχετικής νομοθεσίας, όπως της περιβαλλοντικής, της νομοθεσίας περί χωροταξικού σχεδιασμού και της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, για τις οποίες υπάρχει αντικειμενική αδυναμία άρσης των παραβάσεων,

ββ) σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες, χωρίς να αιτηθούν την παραχώρηση του συνόλου της υδάτινης έκτασης που έχουν εγκατασταθεί, έχουν καταλάβει αυτήν αυθαίρετα και

γγ) σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας με υπέρβαση της μισθωμένης υδάτινης έκτασης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% αυτής. Αν η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας έχει λήξει, ο υπολογισμός του ποσοστού υπέρβασης γίνεται με βάση την τελευταία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας ή σύμβαση μίσθωσης.

2. Κατά τη μεταβατική περίοδο των δύο ετών της παραγράφου 1, οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας μπορούν να εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καταβολή όμως της τελικής πληρωμής της επιδότησης τελεί πάντα υπό τον όρο της προηγούμενης απόκτησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

3. Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και οι διοικητικές πράξεις/άδειες των επιμέρους όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, οι οποίες έχουν ήδη εκδοθεί, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Κατά τη διάρκεια της ισχύος τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής τους.

4. Αιτήσεις για ανανέωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας, που έχει εκδοθεί με βάση προηγούμενο νομικό πλαίσιο και της οποίας ο χρόνος ισχύος λήγει, εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.

5. Αιτήσεις για την αδειοδότηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν περατωθεί, εξετάζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος, οπότε υποβάλει νέα αίτηση αδειοδότησης, η οποία εξετάζεται κατά προτεραιότητα.

6. Υφιστάμενες μισθώσεις εξακολουθούν να ισχύουν και τα μισθώματα που προβλέπονται σε αυτές καταβάλλονται μέχρι τη λήξη τους και αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν για τις μισθώσεις αυτές πριν τη δημοσίευση του παρόντος.

7. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων για τις οποίες χορηγείται εξουσιοδότηση με τον παρόντα νόμο εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

8. Για τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4262/2014 (Α΄114), δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 4262/2014, ενώ εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ίδιου νόμου, αναφορικά με τη μετάβασή τους στο καθεστώς αυτού.

Άρθρο 28

Καταργούμενες διατάξεις

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται:

α) Η παράγραφος 7 του άρθρου 32 του ν. 1845/1989 (Α΄ 102).

β) Η παράγραφος 11 του άρθρου 19 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303).

γ) Τα άρθρα 57 και 64 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27).

δ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62).

ε) Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του π.δ. 28/2009 (Α΄ 46).

στ) Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Από τη δημοσίευση του παρόντος:

α) Δεν εφαρμόζονται, ως προς την επιβολή διοικητικών προστίμων, σε όσους καταλαμβάνουν αυθαίρετα θαλάσσιες ή λιμναίες υδάτινες εκτάσεις με μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285).

β) Δεν εφαρμόζονται κατά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, οι οποίες εγκαθίστανται σε θαλάσσιες υδάτινες εκτάσεις οι διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 2971/2001.

γ) Δεν εφαρμόζονται σε θαλάσσια και λιμναία ύδατα όπου δύνανται να εγκαθίστανται μονάδες υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής και να δημιουργούνται ζώνες μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων, οι διατάξεις της περίπτωσης 45 της υποπαραγράφου δ΄ «Υποτομέας Αλιείας» της παραγράφου ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Αλιείας» του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), καθώς και οι περιπτώσεις 71 και 73 της ίδιας υποπαραγράφου.

δ) Δεν εφαρμόζονται σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας εντατικής και ημιεντατικής μορφής, οι οποίες εγκαθίστανται σε θαλάσσιες και λιμναίες εκτάσεις οι διατάξεις:

αα) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του β.δ. 142/1971 (Α΄ 49),

ββ) της απόφασης με αριθ. 140476/6.2.2004 του Υπουργού Γεωργίας (Β΄ 357).

Άρθρο 29

1. Οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Α.Ε.) και τα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) που δικαιούνται συμμετοχής στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, αποκλειστικά για την αγωνιστική περίοδο 2014-2015, μπορούν να προσκομίζουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος.

2. Η ισχύς της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από τις 18 Αυγούστου 2014.

Άρθρο 30

Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1. Μετά την παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.1474/1984 (Α΄128), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:

«15. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ν.Π.Δ.Δ. μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στον Πρόεδρό του ή/και άλλο μέλος του την αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων επί των τρεχόντων ζητημάτων λειτουργίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., όπως ιδίως την υπογραφή εντολών μετακίνησης. Με όμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορεί να μεταβιβάζει και άλλες αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο ή μέλη του ή υπαλλήλους του. Οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..»

2. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίες εκδόθηκαν τα έτη 2013 και 2014 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και με τις οποίες ανατίθεται η αρμοδιότητα έκδοσης εντολών μετακίνησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων ή μελών ή του Νομικού Συμβούλου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη συμμετοχή τους, κατά περίπτωση, στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε συλλογικά όργανα ή επιτροπές ή ομάδες εργασίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή για την εκτέλεση εντολής ή εργασίας που δόθηκε ή ανατέθηκε στα ως άνω πρόσωπα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή τις Διοικούσες Επιτροπές των Παραρτημάτων του, καθώς και μετακινήσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα για την εκπροσώπηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ενώπιον Αρχών ή για τη συμμετοχή σε συνέδρια ή λοιπές εκδηλώσεις, εκπροσωπώντας το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί νομίμως, όσον αφορά αποκλειστικά το ζήτημα της αρμοδιότητας, και ότι νομίμως πραγματοποιήθηκαν, αντίστοιχα. Τα σχετικά οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση καταβάλλονται και εκκαθαρίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

3. Η παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4141/2013 (Α΄81) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αποφάσεις ορισμού αξιολογητών και συγκρότησης γνωμοδοτικών επιτροπών που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της αριθμ. 17371/Αρ.Απόφ. 704/20.11.2008 (Β΄ 2497) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θεωρούνται ως νομίμως εκδοθείσες και εκκαθαρίζονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής των νόμων 2362/1995 (Α΄247) και 4270/2014 (Α΄143), όπως ισχύουν.»

4. α) Υπάλληλοι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας και οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν ανήκουν στην κατηγορία του ερευνητικού προσωπικού του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, κρίνονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Οργανισμού χωρίς δημόσια προκήρυξη, μία μόνο φορά, ύστερα από αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 55 του ν. 4235/2014 (Α΄32), για ένταξή τους σε οργανική θέση της κατηγορίας των ερευνητών σε μία από τις βαθμίδες Α΄, Β΄, Γ΄ ή Δ΄, με γνωστικό αντικείμενο εκείνο που αναφέρει στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος. Οι αιτήσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο υποβάλλονται μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση θετικής κρίσης, η ένταξη του αιτούντος ενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και τοποθετείται σε Ινστιτούτο συναφές με το γνωστικό του αντικείμενο.

Η προηγούμενη οργανική θέση των υπαλλήλων που εντάσσονται στο ερευνητικό προσωπικό του ΕΓΛΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ παραμένει κενή μέχρι την ένταξη ή την προαγωγή τους στη βαθμίδα Β΄. Σε περίπτωση που δεν προαχθούν στη βαθμίδα Β΄ επιστρέφουν στην προηγούμενη οργανική τους θέση και λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για τη θέση αυτή.

β) Η λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του ν. 3475/2006 (Α΄146), αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρατείνεται για τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016 και παύει τη 15η Σεπτεμβρίου 2016.

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 992/1979 (Α΄280), προστίθεται περίπτωση στ΄, ως εξής:

«στ. Έσοδα προερχόμενα από εκτοκισμό επί των διαθεσίμων υπολοίπων του λογαριασμού».

6. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη μη εξέταση ενδικοφανών προσφυγών που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν.δ. 420/1970 (Α΄27), όπως ισχύει, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Άρθρο 31

Στο άρθρο 8 του ν. 4223/2013 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«Οφειλές από πράξεις προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες πριν από την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 και, επιπροσθέτως, δεν λαμβάνονται υπόψη, έως την ημερομηνία αυτή, για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013

Άρθρο 32

Τροποποίηση του ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις»

1. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 61 του ν. 4277/2014 προστίθεται το εξής:

«Μέλη των κλαδικών αγροτικών συνεταιρισμών που προέκυψαν από μετατραπείσες ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ είναι μόνο όσοι απασχολούνται με το αντικείμενο δραστηριότητας του κλαδικού αυτού ΑΣ και καταβάλλουν τη συνεταιριστική τους μερίδα που όρισε η απόφαση μετατροπής.»

Άρθρο 33

Η περίπτωση β΄της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4264/2014 τροποποιείται ως εξής:

«(β) σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων.»

Άρθρο 34

Καταργούμενες διατάξεις των νόμων 4015/2011 και 4072/2011

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4015/2011 (Α΄210).

β) Η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011.

γ) Η παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4015/2011.

δ) Η παρ. 11 περίπτωση β΄ του άρθρου 321 του ν. 4072/2012 (Α΄86).

Άρθρο 35

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ.α.α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ.α.α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671