ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 98/2014 (ΦΕΚ Α΄ 164/26.08.2014)

Λειτουργία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 164          26 Αυγούστου 2014

__________________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 98

Λειτουργία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 12 του ν. 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις (Α΄ 27), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212).

2. Την υπ’ αριθμ. 26687/Δ1.6149/07−08−2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 2124/Β/2013), με την οποία τροποποιήθηκε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΜΕ.Δ. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88).

3. Το υπ’ αριθμ. 594/03−10−2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. Δ 158/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.ΜΕ.Δ. είναι εννεαμελές και αποτελείται από:

α) έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ, έναν της ΓΣΕΒΕΕ, έναν της ΕΣΕΕ και έναν του ΣΕΤΕ, με τους αναπληρωτές τους,

β) τέσσερις εκπροσώπους της ΓΣΕΕ, με τους αναπληρωτές τους και

γ) τον Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι πρέπει να είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους και έμπειρα σε θέματα εργασιακών σχέσεων ή οικονομίας της εργασίας ή του εργατικού δικαίου.

2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.ΜΕ.Δ. συμμετέχει ως παρατηρητής και χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τον αναπληρωτή του, κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου με εμπειρία στα εργασιακά θέματα.

3. Για τις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η υπόδειξη από τους αρμόδιους φορείς γίνεται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

4. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Ο επαναδιορισμός των τακτικών μελών είναι δυνατός για μία ακόμη συνεχόμενη τριετία.

Άρθρο 2

Επιλογή Προέδρου και Aναπληρωτή

1. Ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του επιλέγονται με ομόφωνη απόφαση των μελών των περιπτώσεων α και β της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, η οποία λαμβάνεται σε συνεδρίαση που συγκαλείται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, πριν τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

2. Για τα πεπραγμένα της συνεδρίασης συντάσσεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη των περιπτώσεων α και β της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος και στη συνέχεια υποβάλλεται στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Άρθρο 3

Συγκρότηση του Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο αναπληρωτής του.

2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη συγκρότηση και είναι δυνατή η συμμετοχή του αναπληρωματικού μέλους ως τακτικού. Εάν ελλείπει τακτικό μέλος, ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καλεί με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 1876/1990, όπως ισχύει, το φορέα από τον οποίο προέρχεται το ελλείπον μέλος να ορίσει άλλο πρόσωπο για το υπόλοιπο της θητείας.

Άρθρο 4

Τόπος λειτουργίας του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην Αθήνα, στην έδρα του Οργανισμού.

Άρθρο 5

Ορισμός γραμματέα του Δ.Σ.

Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρό του.

Άρθρο 6

Λειτουργία του Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση στην οποία αναγράφεται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης.

2. Την πρόσκληση υπογράφει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή, όταν αυτός κωλύεται ή αδυνατεί, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.

3. Η πρόσκληση απευθύνεται τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.

4. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και με τηλεγράφημα ή τηλεφώνημα ή τηλεομοιοτυπία (fax) ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail).

Άρθρο 7

Απαρτία και ψηφοφορία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του μετέχουν τουλάχιστον τα πέντε (5) από τα εννέα (9) μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με ομόφωνη απόφαση των εννέα (9) μελών του στις περιπτώσεις που ορίζονται στο νόμο και τους Κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ..

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με ενισχυμένη πλειοψηφία έξι (6) τουλάχιστον ψήφων στις περιπτώσεις που ορίζονται στους Κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ.

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

5. Η ψηφοφορία ενεργείται φανερά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

6. Η αποχή από την ψηφοφορία και η λευκή ψήφος θεωρούνται αρνητικές ψήφοι.

Άρθρο 8

Τήρηση πρακτικών

1. Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνεδρίασης, όλα τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη και το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Στα πρακτικά καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι γνώμες της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες του Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Κατευθύνει τη δράση του Οργανισμού για την εκπλήρωση της αποστολής του.

β) Εποπτεύει τη σύννομη άσκηση των καθηκόντων του ειδικού σώματος των μεσολαβητών και του ειδικού σώματος των διαιτητών.

γ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Οργανισμού (τακτικό, έκτακτο), καθορίζει τις αποδοχές του και επιβάλλει πειθαρχικές ποινές, στο πλαίσιο του Κανονισμού Προσωπικού του Οργανισμού. Προσλαμβάνει και απολύει συνεργάτες, εμπειρογνώμονες, καθορίζει τις αποδοχές, τα προσόντα και τις αρμοδιότητές τους.

δ) Επιλέγει και προσλαμβάνει με τριετή θητεία τους μεσολαβητές και τους διαιτητές, τους επανακρίνει, ανανεώνει τη θητεία τους, καταγγέλλει τις συμβάσεις τους, καθορίζει τις αμοιβές τους, αξιολογεί και επιβάλλει πειθαρχικές ποινές σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταστάσεως των Μεσολαβητών και των Διαιτητών του Ο.Μ.Ε.Δ..

ε) Καταρτίζει τους Κανονισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 18 του ν. 1876/1990 και διατυπώνει τη γνώμη του για τις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 17 παράγραφος 12 του ν. 1876/1990, όπως ισχύει.

στ) Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Οργανισμού.

ζ) Εγκρίνει τον ετήσιο Προϋπολογισμό, Απολογισμό και Ισολογισμό του Οργανισμού.

η) Εγκρίνει τη διενέργεια των αναγκαίων δαπανών.

θ) Συνιστά επιτροπές από τα μέλη του ή και με τη συμμετοχή άλλων προσώπων, του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, για τη μελέτη και εισήγηση ειδικών θεμάτων.

ι) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκτέλεση των αποφάσεών του.

ια) Αποφασίζει για τα θέματα που είναι αρμόδιο από το νόμο και τους Κανονισμούς.

2. Για κάθε αρμοδιότητα που δεν ανήκει σε άλλο όργανο του Οργανισμού, καθώς και σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς ορισμένη αρμοδιότητα μεταξύ των οργάνων του Οργανισμού, αρμόδιο θεωρείται το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.

1. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού.

β) Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Δ.Σ. και εισάγει τα θέματα που είναι για συζήτηση.

γ) Παρακολουθεί και κατευθύνει τη λειτουργία του Οργανισμού, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ.

δ) Προΐσταται των υπηρεσιών του Οργανισμού, καθορίζει τα καθήκοντα του προσωπικού και εκδίδει τις πράξεις που το αφορούν, όπως ορίζεται στους Κανονισμούς.

ε) Εγκρίνει την ενέργεια δαπανών και εκδίδει χρηματικά εντάλματα, σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

στ) Αποφασίζει για θέματα έκτακτα και επείγοντα και υποβάλλει τις σχετικές αποφάσεις για έγκριση στο Δ.Σ. μέσα σ’ ένα μήνα.

ζ) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό ενώπιον δικαστηρίων, δημοσίων αρχών και ιδιωτικών προσώπων.

η) Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.

θ) Υπογράφει τα έγγραφα του Οργανισμού.

ι) Αποφασίζει για τα θέματα που είναι αρμόδιος από το Νόμο και τους Κανονισμούς.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Προέδρου, μετά από εισήγηση του Προέδρου, στον Αναπληρωτή Πρόεδρο ή σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το Π.Δ. 198/1990 (Α΄ 76).

Άρθρο 12

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Λευκάδα 8 Αυγούστου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671