ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 95/2014 (ΦΕΚ Α΄ 162/20.08.2014)

Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 162           20 Αυγούστου 2014

_______________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 95

Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των παρ. 2α και 4 του άρθρου 52 του π.δ/τος 1225/1981 (Α΄ 304), όπως αυτές προστέθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις παρ. 2 και 3 αντίστοιχα του άρθρου 74 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51),

β) του άρθρου 42 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77)

γ) του άρθρου 78 παρ. 1 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) και της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, με την οποία αποδίδεται η ρύθμιση του άρθρου 110 παρ. 11 του ν. 4055/2012 (Α΄51),

δ) του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138),

ε) του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄ 50),

στ) του ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997» (Α΄ 133),

ζ) του π.δ/τος 150/2001 «Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές» (Α΄ 125).

2. Τη με αριθμό 109092 οικ. 29.12.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καταβολή των πόρων όλων των Φορέων κατά την ηλεκτρονική κατάθεση των δικογράφων» (Β΄ 134/2012).

3. Το γεγονός ότι το διάταγμα αυτό δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Τη με αριθμό 122/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης

1. Δικηγόρος ή μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου στο Ελεγκτικό Συνέδριο:

α. εισάγει στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Δικηγορικών Συλλόγων το μοναδικό αναγνωριστικό και συνθηματικό που του έχει χορηγηθεί για αναγνώρισή του από το προαναφερόμενο Πληροφοριακό Σύστημα, ώστε να επιβεβαιωθούν στη συνέχεια τα υπόλοιπα προσωπικά στοιχεία του,

β. επιλέγει το αρμόδιο δικαστήριο (Ελεγκτικό Συνέδριο),

γ. καταχωρίζει τα στοιχεία που του ζητούνται,

δ. προσδιορίζει τον προς χρήση του επιθυμητό αριθμό αντιγράφων του δικογράφου που πρόκειται να καταθέσει,

ε. επιλέγει την κατηγορία και το είδος του δικογράφου από τους αντίστοιχους πίνακες και συμπληρώνει τα στοιχεία των διαδίκων ή του εντολέα του, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,

στ. εάν συντρέχει περίπτωση, πραγματοποιεί την ηλεκτρονική πληρωμή των εκάστοτε προβλεπομένων τελών, ενσήμων, παραβόλων και εν γένει δαπανημάτων και καταβάλλει τα εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου έξοδα αναπαραγωγής σε χαρτί του δικογράφου, καθώς και των προσβαλλόμενων πράξεων ή αποφάσεων ή άλλων σχετικών εγγράφων που τυχόν επισυνάπτονται σε αυτό. Μετά τη δέσμευση των αντίστοιχων ποσών από τον τραπεζικό λογαριασμό του καταθέτοντος, κατευθύνεται προς την εφαρμογή του δηλωθέντος, κατά την κατάθεση, ως αρμοδίου δικαστηρίου.

2. Στην εφαρμογή του δικαστηρίου ο δικηγόρος ή το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους συμπληρώνει τα υποχρεωτικά και προαιρετικά πεδία που του ζητούνται, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο οποίο απευθύνεται, και μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης όλων των αναγκαίων στοιχείων, επισυνάπτει το δικόγραφο σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο πρέπει να φέρει την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του ιδίου ή του διαδίκου και το αποστέλλει. Επισυνάπτει επίσης αντίγραφο της προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασης ή άλλων σχετικών εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον υπάρχουν στην κατοχή του. Ως προς τη μορφή και τον όγκο των σχετικών αρχείων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος.

3. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή από το Πληροφοριακό Σύστημα του δικαστηρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο καταθέτων έχει δηλώσει ή στην ηλεκτρονική θυρίδα που θα δημιουργηθεί γι’ αυτόν στο Πληροφοριακό Σύστημα του δικαστηρίου, όταν τούτο καταστεί τεχνικά εφικτό, του αποδεικτικού κατάθεσης, το οποίο ενσωματώνεται στο σώμα του δικογράφου και πρέπει να φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Ταυτόχρονα, αποστέλλονται και τα αντίγραφα του δικογράφου που ο καταθέτων έχει ζητήσει, τα οποία ομοίως πρέπει να φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Το αποδεικτικό κατάθεσης μνημονεύει, εκτός των στοιχείων που αναφέρονται στις οικείες διατάξεις, την ημερομηνία και την ώρα της κατάθεσης. Ως χρόνος κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία και ώρα της αποστολής του αποδεικτικού κατάθεσης. Τα ρολόγια των εξυπηρετητών που εμπλέκονται στην ηλεκτρονική κατάθεση συγχρονίζονται περιοδικά με εξυπηρετητές ή διαδικτυακές συσκευές που λειτουργούν ως σημείο αναφοράς ώρας.

4. Τα δικόγραφα και τα αποδεικτικά κατάθεσης που φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, τα οποία έχουν αποσταλεί σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και εκτυπώνονται από τον δικηγόρο, το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή τη γραμματεία του δικαστηρίου, λογίζονται ως επίσημα αντίγραφα του πρωτοτύπου.

5. Μέχρι να ρυθμιστεί η ηλεκτρονική καταβολή του υπέρ του Δημοσίου παραβόλου, ο καταθέτων υποχρεούται να το καταβάλει σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις οικείες διατάξεις.

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες Δικηγορικών Συλλόγων

Ο αρμόδιος Δικηγορικός Σύλλογος στο πλαίσιο της κατά το προηγούμενο άρθρο διαδικασίας:

α. ταυτοποιεί το δικηγόρο, διαπιστώνει την έλλειψη ασυμβιβάστου ή άλλου κωλύματος ή πειθαρχικής κύρωσης και του επιτρέπει να συνεχίσει τη διαδικασία κατάθεσης,

β. υποστηρίζει τεχνικά τις συναλλαγές για την καταβολή των προβλεπομένων οικονομικών επιβαρύνσεων με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 1,

γ. διενεργεί την ηλεκτρονική είσπραξη των αντίστοιχων ποσών, τον ακριβή επιμερισμό και απόδοσή τους στους δικαιούχους φορείς,

δ. διαβιβάζει τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά στοιχεία στο αρμόδιο δικαστήριο, ώστε να επιτραπεί στον πιστοποιούμενο δικηγόρο ή μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική κατάθεση και

ε. εισπράττει τα έξοδα αναπαραγωγής σε χαρτί του δικογράφου, καθώς και των προσβαλλόμενων πράξεων ή αποφάσεων ή άλλων σχετικών εγγράφων που τυχόν επισυνάπτονται σε αυτό, τα οποία ανέρχονται σε 0,10 ευρώ ανά σελίδα, και αποδίδει σε μηνιαία βάση τα ποσά αυτά στο οικείο δικαστήριο.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες Γραμματείας Ελεγκτικού Συνεδρίου

1. Η Γραμματεία, στην οποία κατατίθεται ηλεκτρονικά το δικόγραφο, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α. υποδέχεται από το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα των Δικηγορικών Συλλόγων όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που διασφαλίζουν την εγκυρότητα της επιχειρούμενης κατάθεσης,

β. υποδέχεται το συνημμένο δικόγραφο, καθώς και την προσβαλλόμενη πράξη ή απόφαση ή άλλα σχετικά έγγραφα που τυχόν επισυνάπτονται σε αυτό,

γ. ελέγχει την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή,

δ. αποστέλλει τα αντίγραφα που ζητήθηκαν μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης,

ε. ενημερώνει το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Δικηγορικών Συλλόγων για την κατάθεση του δικογράφου,

στ. παρέχει καθημερινώς τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής κατάθεσης από το Πληροφοριακό Σύστημα που διαθέτει, εκτός από την καθορισμένη ώρα καθημερινής συντήρησης και λήψης αντιγράφων (back up), εφ' όσον τα Πληροφοριακά Συστήματα που εμπλέκονται στη διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης δεν είναι εκτός λειτουργίας για λόγους συντήρησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και

ζ. εξασφαλίζει στους πληρεξούσιους δικηγόρους ή μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους την δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της εξέλιξης της διαδικασίας,

η. παρέχει στους δικαιούμενους προς τούτο πληρεξούσιους δικηγόρους ή μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ηλεκτρονικό αντίγραφο των δικαστικών αποφάσεων το οποίο πρέπει να φέρει προηγμένη υπογραφή.

2. Η σύνδεση με τις παραπάνω ιστοσελίδες γίνεται μέσω ασφαλούς πρωτοκόλλου. Τα επισυναπτόμενα έγγραφα, όπως εισαγωγικά δικόγραφα, υπομνήματα και άλλα σχετικά έγγραφα, πρέπει να είναι είτε σε Portable Document Format (PDF), είτε σε μορφή κειμένου Microsoft Word (doc ή docx) έκδοσης 2003 και μεταγενέστερα, είτε σε Open Document Format for Office Applications (ODF). Στην ιστοσελίδα του δικαστηρίου αναρτώνται οι μορφές των ηλεκτρονικών εγγράφων που γίνονται αποδεκτές από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημά του. Αν επισυνάπτεται αρχείο εικόνας, ήχου ή άλλο πολυμέσο, αυτό πρέπει να είναι ενσωματωμένο σε ένα από τα παραπάνω έγγραφα, υπό τον όρο ότι το συνολικό μέγεθος του αρχείου δεν υπερβαίνει τον όγκο που καθορίζεται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του δικαστηρίου. Σχετική ενημέρωση αναρτάται, επίσης, στην ιστοσελίδα του.

3. Αν κατά την κατάθεση δεν έχουν καταβληθεί τα έξοδα αναπαραγωγής σε χαρτί του δικογράφου, καθώς και της προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασης ή άλλων σχετικών εγγράφων που επισυνάπτονται σε αυτό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 περίπτ. στ΄, ο καταθέτων πρέπει να προσκομίσει ή να αποστείλει στο δικαστήριο, μέσα σε είκοσι ημέρες από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 1, αντίγραφο του δικογράφου σε έντυπη μορφή, καθώς και αντίγραφο της προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασης ή άλλων σχετικών εγγράφων, εφόσον η υποχρέωση αυτή προβλέπεται από τις οικείες δικονομικές διατάξεις.

Άρθρο 4

Χορήγηση πιστοποιητικών

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να χορηγεί σε ψηφιακή μορφή αποφάσεις, πράξεις, πρακτικά, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή άλλα έγγραφα, εφ’ όσον η χορήγησή τους προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, μετά από αίτηση δικηγόρου ή μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

2. Ο αιτών δικηγόρος ή μέλος του Ν.Σ.Κ. καταχωρίζει τα αναγκαία για την ταυτοποίηση του στοιχεία, πραγματοποιεί την ηλεκτρονική πληρωμή των προβλεπόμενων για τη σήμανση της αίτησης και του ζητούμενου εγγράφου δαπανημάτων, όπως οι παραπάνω ενέργειες καθορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος, επισυνάπτει την αίτηση που φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και την αποστέλλει στο αρμόδιο δικαστήριο.

3. Το δικαστήριο αποστέλλει το αιτηθέν έγγραφο σε ψηφιακή μορφή με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

Το έγγραφο αυτό με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, που εκτυπώνεται, λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο του πρωτοτύπου. Η ενέργεια της αποστολής καταγράφεται ηλεκτρονικά.

4. Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων μπορεί να απευθύνει προς το Ελεγκτικό Συνέδριο σε ηλεκτρονική μορφή κάθε πολίτης, χωρίς να προβεί σε ηλεκτρονική πληρωμή της προβλεπόμενης σήμανσης. Το αιτηθέν έγγραφο χορηγείται σε έντυπη μορφή από την οικεία Γραμματεία και κατά την παραλαβή από τον αιτούντα καταβάλλονται τα προβλεπόμενα δαπανήματα.

Άρθρο 5

Ενημέρωση

Αν δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς η κατάθεση, το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Δικηγορικών Συλλόγων ή το Πληροφοριακό Σύστημα του Δικαστηρίου, ανάλογα με το στάδιο κατά το οποίο διαπιστώνεται το πρόβλημα στη διαδικασία κατάθεσης, ενημερώνει αυτόματα τον καταθέτοντα.

Άρθρο 6

Έναρξη εφαρμογής της διαδικασίας

Η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας ηλεκτρονικής κατάθεσης και της χορήγησης πιστοποιητικών και εγγράφων καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των κατά τόπους Υπηρεσιών Επιτρόπων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671