ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 64/2014 (ΦΕΚ Α΄ 106/05.05.2014)

Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 106          5 Μαΐου 2014

___________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 64

Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου, 9 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 102).

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την αριθ. Δ34/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Τουρισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τα παρακάτω θέματα για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η έκδοση προεδρικού διατάγματος με πρόταση περισσοτέρων του ενός Υπουργών, ρυθμίζονται εφεξής χωρίς τη σύμπραξη ενός ή περισσοτέρων Υπουργών εξ αυτών, ως ακολούθως:

1. Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Το Προεδρικό διάταγμα, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), σχετικά με τα θέματα που ορίζονται στις περιπτώσεις δ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ιβ, ιγ, ιδ, ιε, ιστ, ιζ, ιη, ιθ, κ, κβ, κγ, κθ, λ, λα, λβ, λγ και λδ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, εκδίδονται εφεξής μόνο με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

2. Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: Το Προεδρικό διάταγμα, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 3274/2004 (195 Α΄), σχετικά με τον ορισμό ως ημέρας αργίας σε πόλεις, νομούς και περιφέρειες της Χώρας, για τον εορτασμό ιστορικού ή θρησκευτικού γεγονότος τοπικού, αντιστοίχως, χαρακτήρα, εκδίδεται εφεξής μόνο με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

3. Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό:

Το Προεδρικό διάταγμα, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στην περ. η΄ της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.2328/1995, σχετικά με: α) την υποχρέωση ή τη δυνατότητα εγκατάστασης κεντρικής κεραίας τηλεόρασης σε κτίρια ή κτιριακά συγκροτήματα ή χωριά ή οικοδομικά τετράγωνα ή γειτονιές, β) τις τεχνικές προδιαγραφές της κεραίας αυτής και της αντίστοιχης καλωδιακής δικτύωσης, γ) τον τρόπο σύνδεσης των επί μέρους χρηστών με την κεντρική αυτή κεραία, δ) την εγκατάσταση δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης και κάθε άλλου συναφούς συστήματος μετάδοσης ήχου και εικόνων και ιδίως τα σχετικά με τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, χώρων που ανήκουν στο Δημόσιο ή Ο.ΤΑ, τους περιορισμούς της ιδιοκτησίας που συνεπάγεται η εγκατάσταση τέτοιων δικτύων και τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται από αυτά, ε) τον τρόπο σύνδεσης των επί μέρους χρηστών με τα δίκτυα αυτά, στ) την ένταξη κάθε είδους δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης ή συστημάτων κεντρικής κεραίας που λειτουργούν ήδη στις ρυθμίσεις του προεδρικού διατάγματος και ζ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, εκδίδεται εφεξής μόνο με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 2

Τα παρακάτω θέματα για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η έκδοση κοινής απόφασης περισσοτέρων του ενός Υπουργών, ρυθμίζονται εφεξής χωρίς τη σύμπραξη ενός ή περισσοτέρων Υπουργών εξ αυτών, ως ακολούθως:

1. Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εξωτερικών:

Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3284/2004, σχετικά με τη συγκρότηση ειδικών επιτροπών, έργο των οποίων είναι η πρόσθετη γνωμοδότηση για την ιδιότητα ως ομογενών αυτών που ζητούν την Ελληνική Ιθαγένεια, τον καθορισμό του αριθμού των επιτροπών, της αμοιβής των μελών τους και του γραμματέα τους, της τοπικής τους αρμοδιότητας και του τρόπου λειτουργίας τους, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

2. Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Οικονομικών:

α) Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.3907/2011 (Α΄ 7), σχετικά με την κατανομή των θέσεων προσωπικού μεταξύ των περιφερειακών υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής, εκδίδεται εφεξής μόνο με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

β) Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στο εδάφιο 2 της περ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν.3592/2007 (Α΄ 161), σχετικά με τον καθορισμό του ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου των υποψηφίου για τη χορήγηση άδειας σταθμών περιφερειακής εμβέλειας, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

γ) Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στο εδάφιο 3 της περ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν.3592/2007 (Α΄ 161), σχετικά με τη δυνατότητα αναπροσαρμογής των ποσών που αναφέρονται στην παρ. 9 του ιδίου άρθρου και νόμου για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας των σταθμών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

δ) Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην περ. α΄ της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν.3592/2007 (Α΄ 161), σχετικά με τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του προβλεπόμενου ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας λειτουργίας των ραδιοφωνικών σταθμών και μεταβολής των πληθυσμιακών ορίων, βάσει των οποίων καθορίζεται το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

3. Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 3α του άρθρου 6 του ν.δ/τος 3881/1958 (Α΄ 181), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2332/1995 (Α΄ 181), σχετικά με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων Α΄ και Β' Τάξης που κατασκευάζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Περιορισμός της συναρμοδιότητας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας:

α) Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3918/2011 (31 Α΄), σχετικά με τον διορισμό των μελών του Δ.Σ. του ΕΟΠΥ, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

β) Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3918/2011 (31 Α΄), σχετικά με την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

γ) Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (31 Α΄) σχετικά με τη συγκρότηση στον ΕΟΠΥΥ προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου το οποίο είναι αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού και υγειονομικού προσωπικού, καθώς και τον διορισμό του Προέδρου, των μελών, του εισηγητή και του γραμματέα του Συμβουλίου αυτού, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

δ) Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 3β του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (31 Α΄), σχετικά με τη συγκρότηση προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ιατρών και Οδοντιάτρων στον ΕΟΠΥΥ, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

ε) Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 1γ του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (6 Α΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 3984/2011 (150 Α΄), σχετικά με την έγκριση του θετικού Καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων της παραγράφου 1α του άρθρου 12 του ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

στ) Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 1θ του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (6 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4025/2011 (228 Α΄), σχετικά με την έγκριση του καταλόγου της παραγράφου 1η του άρθρου 12 σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα ή κατηγορίες φαρμακευτικών προϊόντων των οποίων οι ενδείξεις δεν κρίνεται σκόπιμο να καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση και για αυτό το Δημόσιο, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης και κάθε φορέας και κλάδος ασφάλισης δικαιούχων περίθαλψης δεν εγκρίνουν και δεν εξοφλούν ιατρικές συνταγές που τα περιλαμβάνουν, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

ζ) Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 1902/1990 (138 Α΄), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4025/2011 (228 Α΄), σχετικά με τη σύνταξη καταλόγου με τις παθήσεις, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη (10%) ή μηδέν τοις εκατό (0%) συμμετοχή του ασφαλισμένου στη διατιμημένη αξία του φαρμάκου, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

η) Η κοινή υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3386/2005 (212 Α΄) όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3536/2007 (42 Α΄), σχετικά με τον καθορισμό των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας της Διυπουργικής Επιτροπής Παρακολούθησης της Μεταναστευτικής Πολιτικής και τη γραμματειακή της υποστήριξη, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου.

5. Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:

α) Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (265 Α΄), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την πρώτη περίπτωση της παρ. 37 του άρθρου 1 του ν.3583/2007 (142 Α΄), σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας βάσει της οποίας επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και αυτοκίνητα τύπου JEEP των δασμολογικών κλάσεων 87.03 και 87.04, αντίστοιχα, της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, τα οποία είχαν ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στη χώρα, εφόσον μεταφέρονται ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξάγονται σε τρίτη χώρα και επαναφέρονται στην ημεδαπή μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ετών από τη διαγραφή τους από τα μητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με σκοπό να επαναταξινομηθούν και να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλος ταξινόμησης, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

β) Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40), σε συνδυασμό με το προτελευταίο εδάφιο του Παραρτήματος Ι του άρθρου 21 του π.δ. 51/2012 (101 Α΄), με αντικείμενο την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτές καθορίζονται από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του μικροεπεξεργαστή (υπόστρωμα αποθήκευσης) που επιτρέπεται να εισάγεται στο έντυπο της άδειας οδήγησης και το οποίο περιλαμβάνει τα δεδομένα της άδειας αυτής όπως αυτά ορίζονται στο ανωτέρω Παράρτημα, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

6. Περιορισμός της συναρμοδιότητας Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:

Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3054/2002 (230 Α΄), σχετικά με την επιβολή γενικά ή τοπικά ανώτατων τιμών πώλησης στον καταναλωτή (Α.Τ.Κ.) για όλα ή ορισμένα από τα πετρελαιοειδή προϊόντα για την αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν / στην οικονομία της χώρας λόγω των υψηλών διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και των πετρελαιοειδών προϊόντων ή εξαιτίας της αδικαιολόγητης, κατά τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και κατά τις ειδικές συνθήκες της διεθνούς και εγχώριας αγοράς πετρελαιοειδών, διαμόρφωσης των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

7. Περιορισμός της συναρμοδιότητας Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:

α) Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 81 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του ν. 3542/2007 (Α΄ 50) σχετικά με τον καθορισμό των προδιαγραφών των μεμβρανών που επιτρέπεται να επικολλώνται στα παράθυρα πίσω από τη θέση του οδηγού − συνοδηγού, όταν το αυτοκίνητο διαθέτει δεξιό καθρέπτη, καθώς και οι περιπτώσεις εκείνες που για ιατρικούς λόγους επιτρέπεται η επικόλληση μεμβρανών σε όλα τα παράθυρα του αυτοκινήτου, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

β) Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42) σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων, της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της Επιτροπής κάθε Περιφέρειας (στην οποία καταχωρίζονται οι υπάρχουσες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό και οι κενές θέσεις εργασίας που μπορεί να καλυφθούν από υπήκοο τρίτης χώρας), καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία των υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση ων Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εξωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

γ) Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2734/1999, σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών και της διαδικασίας έκδοσης της άδειας εγκατάστασης από πρόσωπο το οποίο κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος για να εκδίδεται με αμοιβή, των στοιχείων που πρέπει να περιέχει η άδεια αυτή, των υποχρεώσεων των κατόχων τους, των ειδικότερων προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα οικήματα στα οποία εγκαθίστανται τα εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και του ωραρίου λειτουργίας, εντός του οποίου τα πρόσωπα αυτά θα ασκούν τη δραστηριότητα τους, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

8. Περιορισμός της συναρμοδιότητας Υπουργού Τουρισμού:

Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 998/1979 (289 Α΄), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 40 του ν. 3105/2003 (Α΄ 29) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303), σχετικά με την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας των ξύλινων λυόμενων οικημάτων που, στα πλαίσια της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα δασοπροστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, χρησιμοποιού νται ως καταλύματα επισκεπτών, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ENEΡΓΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671