ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Πράξη 13 της 14−4−2014 (ΦΕΚ Α΄ 99/16.04.2014)

Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Απασχόλησης.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 99          16 Απριλίου 2014

___________________________________________________

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 13 της 14−4−2014

Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Απασχόλησης.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγματος,

β) των άρθρων 15 παρ. 2 και 3, 16, 25 παρ. 1, 59 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι η άμεση ανάληψη δράσεων για την ανάσχεση της ανεργίας αποτελεί πρωταρχικό εθνικό στόχο.

3. Την ανάγκη σύστασης Κυβερνητικού Συμβουλίου Απασχόλησης καθώς και Ομάδων Υποστήριξης του έργου του.

4. Την πρόταση του Πρωθυπουργού.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Άρθρο 1

1. Συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης, το οποίο αποτελείται από τον Πρωθυπουργό, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τουρισμού, Ναυτιλίας και Αιγαίου και τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

2. Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το συγκαλεί σε τακτά χρονικά διαστήματα και όποτε κρίνεται αναγκαίο, συντονίζει το όργανο και εποπτεύει τις εργασίες του. Το Συμβούλιο συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία ορίζεται ως εισηγητής ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός.

3. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, την οποία διαπιστώνει ο Πρόεδρος του, όταν παρίστανται τα επτά τουλάχιστον μέλη του. Οι εισηγήσεις των αρμοδίων καθ’ ύλην Υπουργών κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση του οργάνου.

4. Το Συμβούλιο ενεργεί στο πλαίσιο των αποφάσεων και κατευθύνσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και του Πρωθυπουργού και είναι αρμόδιο για την προώθηση νέων πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων αλλά και για το συντονισμό δράσεων και πόρων από το σύνολο των Υπουργείων και των φορέων του Δημοσίου, με στόχους την ενίσχυση της απασχόλησης και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο της εντολής του το Συμβούλιο προχωρά και σε διαδικασίες διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, για την ανταλλαγή απόψεων και την εξασφάλιση των συνεργείων που απαιτούν οι παραπάνω κρίσιμοι στόχοι.

5. Η γραμματειακή και τεχνική εξυπηρέτηση του Συμβουλίου ανατίθεται στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού.

Άρθρο 2

1. Συνιστάται Ομάδα Επεξεργασίας των Εισηγήσεων προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης.

2. Μέλη της Ομάδας Επεξεργασίας των Εισηγήσεων είναι:

α. ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ως Πρόεδρος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του οποίου καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,

β. ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,

γ. ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),

δ. ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και οι Γενικοί Γραμματείς αρμόδιοι για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) των Υπουργείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ε. τρεις (3) εμπειρογνώμονες που προτείνονται ένας (1) από την τοπική αυτοδιοίκηση (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος), ένας (1) από την πλευρά των εργοδοτών (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ) και ένας (1) από την πλευρά των εργαζομένων (ΓΣΕΕ) και ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της Ομάδας Επεξεργασίας των Εισηγήσεων προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης.

3. Η Ομάδα Επεξεργασίας των Εισηγήσεων συγκαλείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη. Η Ομάδα Υποστήριξης συνεδριάζει τακτικά και όποτε κρίνεται σκόπιμο.

4. Η γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Επεξεργασίας των Εισηγήσεων παρέχεται από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Άρθρο 3

1. Συνιστάται Ομάδα Επιστημονικής Υποστήριξης για την στήριξη του έργου της Ομάδας Επεξεργασίας των Εισηγήσεων προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης.

2. Μέλη της Ομάδας Επιστημονικής Υποστήριξης είναι:

α. ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Απασχόλησης, ο προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικών Απασχόλησης και Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση της Διεύθυνσης Απασχόλησης και ο προϊστάμενος της Μονάδας Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,

β. ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),

γ. οι προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι αρμοδιότητες των οποίων σχετίζονται με την προώθηση της απασχόλησης και

δ. έως τρεις (3) ειδικοί σύμβουλοι ή συνεργάτες σε κάθε ένα από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που υπηρετούν στα υπουργεία αυτά και ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της Ομάδας Επεξεργασίας των Εισηγήσεων προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης, ύστερα από πρόταση του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.

Άρθρο 4

Οι υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και κάθε άλλος εμπλεκόμενος φορέας του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, συνεργάζονται με την Ομάδα Επεξεργασίας των Εισηγήσεων προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης, με την Ομάδα Επιστημονικής Υποστήριξης και το Συμβούλιο για την άμεση υλοποίηση των αποφάσεων αυτού καθώς και την προώθηση των απαιτούμενων δράσεων.

Άρθρο 5

Στα μέλη της Ομάδας Επεξεργασίας των Εισηγήσεων προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης και της Ομάδας Επιστημονικής Υποστήριξης για την στήριξη του έργου της Ομάδας Επεξεργασίας των Εισηγήσεων προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακριβές αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης

ΦΩΤΙΟΣ Α. ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671