ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Π.Υ.Σ. 6/17.02.2014 (ΦΕΚ Α΄ 39/17.02.2014)

Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ           Αρ. Φύλλου 39          17 Φεβρουαρίου 2014

_________________________________________________________

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 6 της 17.2.2014

Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγματος,

β) των άρθρων 15 παρ. 2 και 3, 16, 25 παρ. 1, 59 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

γ) του άρθρου 1 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288).

2. Το γεγονός, ότι η αποτελεσματική διαχείριση μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους προς όφελος του πολίτη και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί εθνικό στόχο.

3. Την ανάγκη σύστασης Κυβερνητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους καθώς και ομάδας υποστήριξης του έργου του,

4. Την πρόταση του Πρωθυπουργού.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Άρθρο 1

1. Συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, το οποίο αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος το συγκαλεί σε τακτά χρονικά διαστήματα και όποτε κρίνεται αναγκαίο, συντονίζει το όργανο και εποπτεύει τις εργασίες του. Το Συμβούλιο συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία ορίζεται ως εισηγητής ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός.

3. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, την οποία διαπιστώνει ο Πρόεδρός του, όταν παρίστανται τα τρία τουλάχιστον μέλη του. Οι εισηγήσεις των αρμοδίων καθ’ ύλην Υπουργών κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση του οργάνου.

4. Το Συμβούλιο ενεργεί στο πλαίσιο των αποφάσεων και κατευθύνσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και του Πρωθυπουργού και είναι αρμόδιο για:

α. τη διαμόρφωση της στρατηγικής και των πολιτικών σχετικά με την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού αποτελεσματικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών δανείων καθώς και την κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της ανωτέρω στρατηγικής,

β. τη διαπίστωση δυσλειτουργιών και τη διατύπωση προτάσεων για τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου σε θέματα διαδικαστικά και ουσιαστικά για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στην επίλυση θεμάτων ιδιωτικού χρέους, συμπεριλαμβανομένης της επιτάχυνσης των διαδικασιών αναφορικά με τις καθυστερούμενες αποπληρωμές δανείων, τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την αγορά ακινήτων και την άμεση ενεργοποίηση των αρμόδιων φορέων για τη διοικητική, επιχειρησιακή και νομοθετική υλοποίηση των ως άνω αναφερόμενων προτάσεων,

γ. την κατάρτιση δράσεων ευαισθητοποίησης και την αξιοποίηση όλων των μέσων επικοινωνίας που διαθέτει η Ελληνική Κυβέρνηση για την άμεση και αποτελεσματική ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών και των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων,

δ. τη δημιουργία ενός δικτύου παροχής δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών και επιδοτούμενων νομικών υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα για θέματα διαχείρισης οφειλών και τη δημιουργία δομών κατάρτισης και επιμόρφωσης μικρών επιχειρήσεων σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης,

ε. τη διαμόρφωση και επίβλεψη τήρησης των αναγκαίων χρονοδιαγραμμάτων για την υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Στο πλαίσιο της εντολής του, το Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του την έννοια του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και προβαίνει ετησίως στην εκτίμηση των «εύλογων δαπανών διαβίωσης», με βάση τα ετήσια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που θα ενσωματωθούν και θα αποτελέσουν μέρος του Κώδικα Δεοντολογίας της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288), προκειμένου να αξιοποιηθούν στις απόπειρες εξωδικαστικού συμβιβασμού και ενώπιον των δικαστηρίων.

Στο Συμβούλιο μπορεί να μετέχουν για θέματα αρμοδιότητάς τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, Αναπληρωτές Υπουργοί ή Υφυπουργοί ή οι Γενικοί Γραμματείς της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσης καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού.

5. Προς εκπλήρωση της εντολής του το Συμβούλιο απευθύνεται στο Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προς διατύπωση γνώμης επί ζητημάτων αρμοδιότητάς της και ο Διοικητής συμμετέχει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, ως παρατηρητής.

6. Η γραμματειακή και τεχνική εξυπηρέτηση του Συμβουλίου ανατίθεται στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού.

Άρθρο 2

1. Συνιστάται Ομάδα Υποστήριξης για την προετοιμασία και την υποστήριξη του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

2. Μέλη της Ομάδας Υποστήριξης είναι:

α. ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

β. Δύο (2) σύμβουλοι ή συνεργάτες του Πρωθυπουργού ή της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού.

γ. Τρεις (3) υπάλληλοι ή ειδικοί σύμβουλοι ή συνεργάτες σε κάθε ένα από τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

3. Τα υπό στοιχείο β της παρ. 2 μέλη ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού και τα υπό στοιχείο γ της παρ. 2 μέλη ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού μετά από εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου ορίζεται ο συντονιστής της Ομάδας Υποστήριξης. Ο Συντονιστής μπορεί να είναι και πρόσωπο που δεν εμπίπτει στις κατηγορίες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και είναι αρμόδιος για την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας Υποστήριξης.

4. Η Ομάδα Υποστήριξης επικουρείται στο έργο της και στις συνεδριάσεις της μπορεί να μετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Συντονιστή της εκπρόσωποι φορέων, όπως η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, καθώς και εμπειρογνώμονες, ιδιώτες ή μη, με διεθνή εμπειρία.

5. Η Ομάδα Υποστήριξης συγκαλείται από τον συντονιστή της, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη.

Σε περίπτωση κωλύματος του συντονιστή, καθήκοντα συντονιστή ασκεί ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας ανάλογα με το θέμα της διάταξης. Η Ομάδα Υποστήριξης συνεδριάζει τακτικά και όποτε κρίνεται σκόπιμο.

7. Η γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Υποστήριξης παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού.

Τα μέλη της Ομάδας Υποστήριξης και ο Συντονιστής αυτής δεν αμείβονται.

Άρθρο 3

Η Ομάδα Υποστήριξης δρώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου:

α εισηγείται προς το Συμβούλιο προτάσεις για τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού και θεσμικού πλαισίου για τα θέματα που περιγράφονται αποκλειστικά στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 της παρούσης,

β. εξειδικεύει τις λεπτομέρειες για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις, τις προτεραιότητες των δράσεων που τους έχουν ανατεθεί και τους στόχους των αποφάσεων του Συμβουλίου, παρακολουθεί το ταχθέν από το Συμβούλιο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, προϋπολογισμό δράσεων, ενημερώνει το Συμβούλιο και συντονίζει το έργο της διαχείρισης,

γ. εισηγείται τροποποιήσεις των βασικών κατευθύνσεων και του σχεδιασμού δράσεων και έργων, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η επιτάχυνσή τους,

δ. παρακολουθεί τη λειτουργία διεθνών ή μη επιτροπών και ομάδων εργασίας σε σχετικά θέματα και εισηγείται στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα τον ορισμό εκπροσώπων,

ε. ασκεί τον επιτελικό συντονισμό και παρακολούθηση του έργου της αποτελεσματικής διαχείρισης του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους και των διαφόρων ομάδων που εργάζονται στο πλαίσιο αυτό και

στ. προετοιμάζει το κείμενο της τριμηνιαίας εκθέσεως της παρ.1 του αρ. 1 του ν. 4224/2013

Άρθρο 4

1. Η Ομάδα Υποστήριξης, με σκοπό την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 3 συλλέγει και αξιοποιεί κάθε είδους υφιστάμενα στοιχεία και μελέτες και παρακολουθεί την υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα των δράσεων που έχουν αναληφθεί. Για την υποβοήθηση των επιμέρους δραστηριοτήτων της, η Ομάδα Υποστήριξης μπορεί να εισηγείται τη σύσταση ή τροποποίηση ομάδων εργασίας και ομάδων διοίκησης έργου, ad hoc ομάδων εργασίας από εξειδικευμένο προσωπικό του δημόσιου τομέα και ιδιώτες εμπειρογνώμονες και να ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους. Η Ομάδα Υποστήριξης περιγράφει το έργο, τα χρονοδιαγράμματα και τα παραδοτέα των ομάδων εργασίας καθώς και το ύψος των οικονομικών πόρων που θα διατεθούν.

2. Οι δράσεις της Ομάδας Υποστήριξης, όπως αυτές συμφωνούνται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο, μπορεί να χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από επιχειρησιακά προγράμματα

Άρθρο 5

Οι υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και κάθε άλλος εμπλεκόμενος φορέας του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, συνεργάζονται με την Ομάδα Υποστήριξης και το Συμβούλιο για την άμεση υλοποίηση των αποφάσεων αυτού καθώς και την προώθηση των απαιτούμενων δράσεων. Ειδικά για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συντάσσεται μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και του Υπουργείου Ανάπτυξης για την επίτευξη των στόχων της παρούσης.

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671