ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 4237/2014 (ΦΕΚ Α΄ 36/12.02.2014)

Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 36          12 Φεβρουάριου 2014

_______________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4237

Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

1. Με επιμέλεια και δαπάνη της εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (ΔΕΗ Α.Ε.) συντελείται ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) μέσω: α) της πώλησης και μεταβίβασης από τη ΔΕΗ Α.Ε. μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που αντιστοιχούν σε ποσοστό 66% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε επενδυτή και β) της απόκτησης από το Ελληνικό Δημόσιο του λοιπού ποσοστού 34% που θα εξασφαλίζει σε αυτό καταστατική μειοψηφία σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών.

2. Στην Ενότητα 1 της παραγράφου 1 της Πράξης υπ’ αριθμ. 15 της 24.7.2013 του υπουργικού συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)» (Α' 168), η οποία τιτλοφορείται «Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου υπέρ επενδυτή. Χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία», επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α. Στο πρώτο εδάφιο η φράση «μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου υπέρ επενδυτή» αντικαθίσταται από τη φράση «μέσω πώλησης και μεταβίβασης μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που αντιστοιχούν σε ποσοστό 66% του μετοχικού κεφαλαίου της σε επενδυτή».

β. Στο τρίτο εδάφιο διαγράφεται η φράση «πρώτης φάσης της εντός του 2013, και της δεύτερης φάσης της».

γ. Στο τέταρτο εδάφιο στην πρώτη υποπερίπτωση μετά την εντός παρενθέσεως φράση «δηλ. από ξεχωριστές κρατικές οντότητες» προστίθεται εντός της ίδιας παρενθέσεως η φράση «κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 6 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009».

δ. Στο πέμπτο εδάφιο διαγράφεται η φράση «Εξ αρχής θα υποβληθούν δεσμευτικές προσφορές που θα καλύπτουν και τις δύο φάσεις I και II ως κατωτέρω».

ε. Το έβδομο και το όγδοο εδάφια διαγράφονται ολόκληρα, ήτοι διαγράφονται οι φράσεις «Φάση I: Είσοδος επενδυτή μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (απόκτηση ποσοστού έως 49% του ΑΔΜΗΕ), με παράλληλη ανάληψη της διοίκησης της εταιρείας από τον επενδυτή. Οι παρακάτω ενέργειες προβλέπονται για την υλοποίηση της Φάσης I».

στ. Το δέκατο έκτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Η προεπιλογή θα γίνει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θα καθορίζονται στην οικεία διακήρυξη, όπως, ενδεικτικώς, εμπειρία στη λειτουργία δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συμμόρφωση με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αναφορικά με εταιρείες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, χρηματοοικονομική και νομική καταλληλότητα και επάρκεια.»

ζ. Στο δέκατο έβδομο εδάφιο μετά τις λέξεις «της ευρωπαϊκής» προστίθενται οι λέξεις «και της ελληνικής».

η. Στο εικοστό πρώτο εδάφιο διαγράφεται η εντός παρενθέσεως φράση «η οποία θα επικυρωθεί με την υπογραφή Σύμβασης Αγοροπωλησίας Μετοχών» και αντικαθίσταται από τη φράση «η οποία θα αποτυπωθεί στη Σύμβαση Αγοροπωλησίας μετοχών που αντιστοιχούν στο 66% των Μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.».

θ. Μετά το εικοστό πρώτο εδάφιο, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

«Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ελέγχου τυχόν συγκέντρωσης επιχειρήσεων, καθώς και η πιστοποίηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κατά την έννοια των άρθρων 113 και 114 του ν. 4001/2011 θα αποτελέσουν προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.»

ι. Το εικοστό τέταρτο εδάφιο διαγράφεται ολόκληρο, ήτοι διαγράφεται η φράση «Φάση II: Συμβατική υποχρέωση απόκτησης από τον προτιμητέο επενδύτη επιπλέον ποσοστού έως και 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ.»

ια. Το εικοστό πέμπτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Η υπογραφή της ανωτέρω Σύμβασης Αγοροπωλησίας μετοχών που αντιστοιχούν στο 66% των Μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Share Purchase Agreement) με τον προτιμητέο επενδυτή που θα έχει επιλεγεί θα λάβει χώρα μέχρι και την ολοκλήρωση του δευτέρου τριμήνου του 2014.»

3. Το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με ποσοστό που θα εξασφαλίζει σε αυτό καταστατική μειοψηφία ποσοστού 34% σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών. Ο έλεγχος επί της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα ασκείται από διαφορετικό φορέα του Δημοσίου εν σχέσει με τη ΔΕΗ Α.Ε. ή άλλη επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να μειωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο είτε μέσω πώλησης μετοχών είτε μέσω μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από οποιαδήποτε αιτία, το Ελληνικό Δημόσιο θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η συμμετοχή του να διατηρείται σε ποσοστό τουλάχιστον 34%.

4. Το τίμημα για την απόκτηση των μετοχών που αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσοστό 34% προσδιορίζεται με βάση την τελική προσφορά του επενδυτή που θα αποκτήσει τις μετοχές που αντιστοιχούν στο 66% των μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του οικείου διαγωνισμού και δύναται να εξοφληθεί δια συμψηφισμού με οφειλόμενους φόρους, τέλη ή άλλες απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της ΔΕΗ Α.Ε., από οποιαδήποτε αιτία και αν προκύπτουν αυτές, περιλαμβανομένων μελλοντικών απαιτήσεων και δικαιωμάτων.

5. Στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε., ειδικά εκπροσωπούμενης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, και του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για τη σύναψη της οποίας θα αποφασίσει η Γ ενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, καθορίζονται οι όροι της μεταβίβασης, ο τρόπος καταβολής του τιμήματος, τυχόν ρήτρες και εγγυήσεις και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια διενέργειας της οικείας συναλλαγής.

Άρθρο 2

Γνωστοποίηση πληροφοριών

1. Για την πραγματοποίηση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου, η ΔΕΗ Α.Ε. δικαιούται να ζητεί από τη διοίκηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην τελευταία και είναι αναγκαίες, προκειμένου οι υποψήφιοι επενδυτές που θα προεπιλεγούν να μπορούν με εμπεριστατωμένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, την οικονομική κατάσταση, τα κέρδη, τις ζημίες και τις προοπτικές της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., αποκλειστικά και μόνο προς το σκοπό της διενέργειας του νομικού, οικονομικού και τεχνικού ελέγχου αυτής στο πλαίσιο ενδεχόμενης μεταβίβασης μετοχών της. Στις ανωτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται και πληροφορίες που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές βάσει άλλων διατάξεων νόμου ή συμβάσεων που δεσμεύουν την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., εφόσον οι συμβάσεις αυτές διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και στο βαθμό που οι οικείες πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού. Συμβάσεις που διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο θα γνωστοποιούνται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται σε αυτές.

2. Η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υποχρεούται να παρέχει είτε στη ΔΕΗ Α.Ε. και στους νόμιμα από αυτή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της είτε, καθ’ υπόδειξη αυτής, σε εγγράφως εγκεκριμένα από αυτήν, ρητώς κατονομαζόμενα πρόσωπα, τα οποία ενεργούν ως νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων επενδυτών που θα προεπιλεγούν, τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου, υπό τον όρο ότι τα πρόσωπα αυτά θα δεσμεύονται από σχετική σύμβαση εμπιστευτικότητας. Ειδικά όσον αφορά στις συναφθείσες συμβάσεις σύνδεσης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, αυτές θα παρασχεθούν στους υποψήφιους επενδυτές που θα προεπιλεγούν και στους εκπροσώπους τους, όχι όμως και στη ΔΕΗ Α.Ε., στην οποία κατ’ εξαίρεση θα παρασχεθούν εκείνες μόνο από τις εν λόγω συμβάσεις οι οποίες θα αποτελέσουν κατά οποιονδήποτε τρόπο αντικείμενο της διαπραγμάτευσης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και υποψήφιων επενδυτών. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και τα μέλη των διοικήσεων αυτών δεν υπέχουν ευθύνη για τη γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, υπό τον όρο της τήρησης του νόμου και των ρητρών των σε εκτέλεση του παρόντος νόμου καταρτισθησομένων συμβάσεων εμπιστευτικότητας.

3. Τα μέλη της διοίκησης της ΔΕΗ Α.Ε., τα στελέχη της και τα πάσης φύσεως εξουσιοδοτημένα από την τελευταία πρόσωπα που λαμβάνουν γνώση των εν λόγω πληροφοριών, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αυτές αποκλειστικά και μόνο για την προσήκουσα ενημέρωση των προεπιλεγέντων υποψήφιων επενδυτών. Οι υποψήφιοι επενδυτές που θα προεπιλεγούν και οι πάσης φύσεως νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους που λαμβάνουν γνώση των εν λόγω πληροφοριών, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αυτές αποκλειστικά και μόνο για τη διαμόρφωση της επενδυτικής τους απόφασης. Παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικα.

4. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου τελεί υπό την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας του ανταγωνισμού και του ν. 3340/2005.

Άρθρο 3

Δυνατότητα κατατμήσεων

Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων από και προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., επιτρέπονται κατατμήσεις ακινήτων κατά παρέκκλιση του ν. 651/1977 (Α' 207), του ν. 2308/1995 (Α' 114), του από 24/31 Μαΐου 1985 προεδρικού διατάγματος (Δ' 270) και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. Το εναπομένον αρχικό γήπεδο και το μεταβιβαζόμενο τμήμα του, θεωρούνται κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα όπως έχουν μετά την πράξη κατάτμησης. Σε περίπτωση γηπέδου που στερείται πρόσβασης σε κοινόχρηστο δρόμο λόγω της κατάτμησης, με την ίδια πράξη συστήνεται και δουλεία διόδου σε βάρος του τμήματος του αρχικού ακινήτου που έχει πρόσβαση σε κοινόχρηστο δρόμο, η οποία νοείται ως «πρόσωπο» κατά τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δύναται να χορηγείται παρέκκλιση από τους υφιστάμενους όρους δόμησης για τα συγκεκριμένα ακίνητα για έργα κοινής ωφέλειας.

Άρθρο 4

Μεταγραφή της Σύμβασης Απόσπασης

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4001/2011 (Α' 179) τροποποιείται αφ’ ότου ίσχυσε, ως εξής:

«Μεταγραφές, καθώς και λοιπές, κατά τις κείμενες διατάξεις, καταχωρίσεις της σύμβασης απόσπασης, ως έχει, στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα, γίνονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, ιδίως δε των διατάξεων των άρθρων 3 και 13 του β.δ. 533/1963 και των άρθρων 2 παράγραφος 6 και 5 παράγραφοι 1 και 3 του ν. 2308/1995, και δύναται να διενεργηθούν εντός πέντε (5) ετών από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της σύμβασης απόσπασης, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης.»

Άρθρο 5

Εξουσιοδοτήσεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της Ενότητας 1 του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ Α.Ε., που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 15 της 24.7.2013 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Α' 168), όπως τροποποιείται με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιείται η Ενότητα 1 του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ Α.Ε., ως προς τις ενέργειες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο κάθε επί μέρους Φάσης ή Σταδίου υλοποίησής της, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επί μέρους Φάσεων ή Σταδίων και τη δυνατότητα συγχώνευσης ή διάσπασης αυτών, υπό τον όρο του αμετάβλητου της βασικής κατεύθυνσης του Σχεδίου.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται ειδικότερα η διαδικασία και να προβλέπονται οι ειδικότεροι όροι του συμψηφισμού που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1.

Άρθρο 6

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 περίπτωση α' του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 προστίθεται η φράση «... και η Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε..»

2. Στο άρθρο 14Β του ν. 3429/2005 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως ακολούθως:

«3. Ειδικότερα, για την Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε., προκειμένου για τη λύση, συγχώνευση ή διάσπασή τους με απορρόφηση ή με σύσταση νέων εταιρειών ή για την απόσπαση από αυτές περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρηματικών μονάδων ως κλάδων ή τμημάτων και εισφοράς τους σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή και μεταφοράς και ανάθεσης της ασκούμενης δραστηριότητας ή του επιδιωκόμενου σκοπού σε άλλο νομικό πρόσωπο,

θα απαιτείται και απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων τους με την απαρτία του άρθρου 29 παράγραφοι 3 και 4 του κ.ν. 2190/1920 και της πλειοψηφίας του άρθρου 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.»

Άρθρο 7

Προστίθεται νέο άρθρο 14Γ στο ν. 3429/2005 το οποίο έχει ως ακολούθως:

«Άρθρο 14Γ

Εταιρικός Μετασχηματισμός της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία

1. Διαδικασία Διάσπασης

Η διάσπαση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. πραγματοποιείται με τη σύσταση δύο (2) νέων ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 και των άρθρων 82-86 του κ.ν. 2190/1920 (Α' 37). Η μία εκ των δύο ανωνύμων εταιρειών θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή και εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού κατά την έννοια του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη διάσπαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993 (Α' 137), κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού και κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.

2. Μεταβίβαση Περιουσιακών Στοιχείων, φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις.

α. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ενοχικά και εμπράγματα, της διασπώμενης εταιρείας μεταβιβάζονται από τη διάσπαση της στις νέες εταιρείες που ιδρύονται με τη διάσπαση. Στη σύμβαση της διάσπασης και στο καταστατικό των νέων επωφελούμενων εταιρειών δεν απαιτείται εξαντλητική περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της διασπώμενης εταιρείας. Για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που διασπάται, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων στις νέες εταιρείες που ιδρύονται με τη διάσπαση, δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά ή σχεδιαγράμματα, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων ή οποιουδήποτε άλλου φόρου σχετικά με την υπεραξία κατά τη μεταβίβαση ακινήτων.

β. Στην περίπτωση που από τη σύμβαση της διάσπασης ή το καταστατικό των νέων επωφελούμενων εταιρειών δεν προκύπτει η ταυτότητα των ακινήτων και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται στις νέες επωφελούμενες εταιρείες, καταχωρείται στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου απόσπασμα της σύμβασης διάσπασης ή του καταστατικού, στο οποίο περιέχονται τα στοιχεία αυτά και αποτυπώνεται ότι οι νέες εταιρείες είναι καθολικοί διάδοχοι της εταιρείας που διασπάται. Εάν η εταιρεία που διασπάται έχει νόμιμους τίτλους κυριότητας ακινήτων ή συστάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων πάνω σε ακίνητα, οι οποίοι δεν έχουν μεταγραφεί στα οικεία βιβλία μεταγραφών, οι νέες επωφελούμενες εταιρείες μπορεί να ζητήσουν τη μεταγραφή αυτών στο όνομά τους. Για τη μεταγραφή δεν οφείλεται οποιοσδήποτε φόρος, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου (συμπεριλαμβανομένων των αμίσθων ή εμμίσθων υποθηκοφυλάκων) από την εταιρεία που διασπάται ή τις νέες επωφελούμενες εταιρείες.

γ. Η σύμβαση διάσπασης, το καταστατικό, η εισφορά και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που διασπάται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εμπράγματου ενοχικού ή άλλου δικαιώματος, οι μετοχές που θα εκδοθούν, οι αποφάσεις των Γ ενικών Συνελεύσεων της εταιρείας που διασπάται και των νέων επωφελούμενων εταιρειών που ιδρύονται με τη διάσπαση, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο των από τη διάσπαση ιδρυομένων νέων εταιρειών, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τη διάσπαση, τη σύσταση και το καταστατικό των νέων εταιρειών, η δημοσίευση αυτών στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η μεταβίβαση και μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δίκαιου και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε φόρου στην υπεραξία από την ανταλλαγή των μετοχών. Τα δικαιώματα και οι αμοιβές των συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για όλες τις παραπάνω συμβάσεις, πράξεις ή συμφωνίες περιορίζονται στο 1% των προβλεπομένων από το νόμο. Για το φόρο προστιθέμενης αξίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2859/2000, όπως ισχύει. Κατά τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων και πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3049/2002 (Α' 212).

δ. Εξαιρετικώς και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασπάσεως και της συστάσεως των νέων επωφελούμενων εταιρειών, η, στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αναφερόμενη εταιρεία που διασπάται απαλλάσσεται της υποχρεώσεως προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, καθώς και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για οφειλές προς Ι.Κ.Α. ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, για όλες τις συναλλαγές, πράξεις και ενέργειες, για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση των εν λόγω πιστοποιητικών. Επίσης, τυχόν επιστροφές ΦΠΑ ή εισοδήματος προς την ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Δημόσιο, αποκλεισμένης της δυνατότητας ανάληψης των σχετικών ποσών από την εταιρεία.

ε. Η κάλυψη και καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των νέων εταιρειών που ιδρύονται με τη διάσπαση απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, περιλαμβανομένου του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2303/1995 (Α' 80) ισχύουν και για τις νέες εταιρείες που ιδρύονται με τη διάσπαση. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για χρέη της εταιρείας που διασπάται, τα οποία είχαν δημιουργηθεί κατά το, προ της συστάσεως των νέων επωφελούμενων εταιρειών που ιδρύονται με τη διάσπαση, χρονικό διάστημα και δεν είχαν προηγουμένως κεφαλαιοποιηθεί.

3. Η πρώτη εταιρική χρήση των, από τη διάσπαση κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προερχόμενων, νέων εταιρειών άρχεται από την ημερομηνία εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής πράξεως της εποπτεύουσας αρχής, εφαρμοζόμενης ως προς τη διάρκεια αυτής της παρ. 2 του άρθρου 42 του κ.ν. 2190/1920 (Α'37), όπως ισχύει.

4. Η μεταφερόμενη στον ισολογισμό των νέων εταιρειών ζημία κατά το ποσό που τυχόν δε συμψηφίζεται με κέρδη υφιστάμενα κατά το μετασχηματισμό, συμψηφίζεται με τα προκύπτοντα κέρδη των νέων επωφελούμενων εταιρειών των πέντε (5) επόμενων χρήσεων κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993 (Α' 137) και κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.

5. Κάθε διάταξη νόμου, διατάγματος ή υπουργικής απόφασης υπέρ της εταιρείας που διασπάται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ισχύει υπέρ των νέων επωφελούμενων εταιρειών που ιδρύονται με τη διάσπαση.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 δύνανται να εφαρμοσθούν σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε., καθώς και τις δύο (2) επωφελούμενες νέες ανώνυμες εταιρείες, που θα προκύψουν από την κατά τα ανωτέρω διάσπαση της ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και τις θυγατρικές αυτών, ανεξάρτητα από τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005.

7. Η Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε. πριν την ολοκλήρωση της διάσπασής της δύναται να επιχορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του εποπτεύοντος Υπουργείου για την αμιγώς στρατιωτική δραστηριότητα (παραγωγή και εμπορία), με μόνα απαιτούμενα δικαιολογητικά: α) την απόφαση ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης από το αρμόδιο όργανο για την επιχορήγηση και β) επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση της επιχορήγησης. Μετά τη διάσπαση, η οποιαδήποτε σχετική επιχορήγηση μεταφέρεται συνολικά στην ανώνυμη εταιρεία που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή και εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού κατά την έννοια του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. Στην εξαίρεση της παρ. 3α του άρθρου 18 του ν. 3982/2011 (Α' 143) για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων εμπίπτουν και οι εγκαταστάσεις της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε. πριν τη διάσπασή της, ενώ μετά τη διάσπασή της στην εξαίρεση αυτήν εμπίπτουν οι εγκαταστάσεις της νέας επωφελούμενης ανώνυμης εταιρείας που θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή και εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού κατά την έννοια του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9. Με την κοινή απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 14Β του παρόντος νόμου ρυθμίζεται κάθε περαιτέρω απαιτούμενη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 8

1. Η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΑ.4 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

«Από 1.1.2014, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3996/2011 (Α' 170), Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), καταβάλλεται στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Ειδικά για τα παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, καθώς και για τους ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, το Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3996/2011

2. Στο άρθρο 66 του ν. 4144/2013 (Α' 88), η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4224/2013 (Α' 288), προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυματικό, απολύτου αναπηρίας κ.λπ.) ενώ για τον ίδιο χρόνο παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Για τα πρόσωπα του ανωτέρω εδαφίου, η οριζόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4224/2013 (Α' 288) προθεσμία της 28.2.2014 παρατείνεται μέχρι 30.4.2014.»

3. Δημιουργείται στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης - Ασφαλιστικής Ικανότητας, Σύστημα «ΑΤΛΑΣ», στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία Ασφάλισης και Ασφαλιστικής Ικανότητας όλων των ασφαλισμένων της Χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται ο τρόπος λήψης και χρήσης των δεδομένων από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής και λειτουργίας.

4. Ασφαλισμένοι στον κλάδο σύνταξης του τ. ΤΣΠ- ΑΤΕ, οι οποίοι πραγματοποιούν έως και τις 27.3.2014 από πραγματική εργασία ως υπάλληλοι οποιοσδήποτε τράπεζας μέχρι 500 ημέρες ασφάλισης στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αυτή η σχέση εργασίας τους λύνεται έως την ανωτέρω ημερομηνία με οποιονδήποτε τρόπο διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, από τις διατάξεις της νομοθεσίας του τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ, λογιζομένου ενιαίου στην ασφάλιση του Κλάδου Σύνταξης του τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ του ανωτέρω πραγματικού χρόνου ασφάλισης που διανύθηκε στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Για τα πρόσωπα του ανωτέρω εδαφίου και μόνο, η οριζόμενη, στην περίπτωση θ' της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 4075/2012 όπως ισχύει, προθεσμία της 31.1.2014, παρατείνεται μέχρι 28.2.2014.

Άρθρο 9

1. Η περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), όπως έχει τροποποιηθεί, καθώς και οι ερειδόμενες σε αυτή αποφάσεις, καταργούνται, αφότου ίσχυσαν.

2. Οι θέσεις μετακλητών υπαλλήλων που προβλέπονται στο π.δ. 63/2005 (Α' 98), κενές ή μη, συσταθείσες ή μη, καθώς και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις, περιορίζονται κατά 20%.

Ο περιορισμός των θέσεων των μετακλητών υπαλλήλων εξειδικεύεται ανά υπηρεσία με απόφαση του Πρωθυπουργού.

Για την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης του Πρωθυπουργού, ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός εκδίδει αμελλητί απόφαση με την οποία συγκεκριμενοποιεί τις κατά τα άνω καταργούμενες θέσεις. Μέχρι την έκδοση των ως άνω αποφάσεων ισχύει το π.δ. 63/2005.

3. Όπου στο π.δ. 63/2005 αναφέρεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων για Υπουργείο, το οποίο στη συνέχεια διασπάστηκε, ο αριθμός αυτός λαμβάνεται υπόψη για τον ως άνω περιορισμό ξεχωριστά για κάθε Υπουργείο, που προήλθε από τη διάσπαση.

Άρθρο 10

Η περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4178/ 2013 (Α' 174) αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή νομικά πρόσωπα του άρθρου 4 του ν. 3647/2008 (Α' 37) και χρησιμοποιούνται τόσο αυτές όσο και οι βοηθητικοί, συμπληρωματικοί και υποστηρικτικοί τους χώροι, ως οργανωμένα και ενιαία σύνολα, για την εξυπηρέτηση λατρευτικών και θρησκευτικών σκοπών των γνωστών θρησκειών και δογμάτων.»

Άρθρο 11

Επιτρέπεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, η λειτουργία δημοτικών νεκροταφείων σε χώρους που ήδη χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτόν εντός προστατευόμενων από ειδικές διατάξεις περιοχών.

Ο οικείος δήμος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πλήρη τοπογραφική, γεωλογική και υδροτεχνική μελέτη καταλληλότητας και επάρκειας χώρου και μέσων εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής αναστέλλεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η λειτουργία του κοιμητηρίου κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 μέχρις υποβολής των μελετών αυτών και εντός οριζομένης προθεσμίας μετά την παρέλευση της οποίας παύει οριστικώς αυτή.

Άρθρο 12

Αναστέλλεται η επίσπευση και συνέχιση κάθε μορφής αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας του νομικού προσώπου με την επωνυμία Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. (Ναυπηγεία Σκαραμαγκά), καθόσον επηρεάζει τη ναυπήγηση και συντήρηση των υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού.

Άρθρο 13

1. Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 110 του ν. 4055/2012 (Α' 51), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παρ. 2 του άρθρου 108 του ν. 4172/2013 (Α' 67), παρατείνεται από τη λήξη της για διάστημα έξι (6) μηνών.

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αναδρομικά από τη λήξη της εξάμηνης παράτασης της παρ. 2 του άρθρου 108 του ν. 4172/2013.

Άρθρο 14

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, παρέχοντάς τους κάθε πληροφορία ή διευκόλυνση που κρίνεται από τις υπηρεσίες αυτές απαραίτητη για την αποτελεσματική προστασία του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από κάθε είδους απειλή.

Άρθρο 15

Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4001/2011, που αναφέρονται στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα του πάσης φύσεως προσωπικού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και των λοιπών φορέων στους οποίους και εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις αυτές.

Η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ενημερώνεται και διατυπώνει προτάσεις και παρατηρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών επί του σχεδίου της προκήρυξης του διαγωνισμού για την πώληση του 66% των μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στον επενδυτή κατά το προβλεπόμενο στο άρθρο 1.

Η διαδικασία της παραγράφου 9 του άρθρου 32 του Κανονισμού της Βουλής εφαρμόζεται αναλογικά.

Άρθρο 16

Η σύνταξη των μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένων στο ΤΑΠ-ΔΕΗ, που απασχολούνται σε ειδικότητα που υπάγεται στο καθεστώς Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, καθώς και όσων απασχολούνται σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ και συνταξιοδοτούνται μετά την 1.1.2013, υπολογίζεται για κάθε έτος ασφάλισης με 1/30 των συντάξιμων αποδοχών τους.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671