ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α΄ 29/04.02.2014)

Αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών, των Δικαστικών Μεγάρων Κορίνθου και Κεφαλληνίας, των προθεσμιών και των πλειστηριασμών.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ           Αρ. Φύλλου 29          4 Φεβρουαρίου 2014

_______________________________________________________

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών, των Δικαστικών Μεγάρων Κορίνθου και Κεφαλληνίας, των προθεσμιών και των πλειστηριασμών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος,

2. Το γεγονός ότι:

α) από την ενεργοποίηση εμπρηστικού μηχανισμού της 27ης Ιανουαρίου 2014 προκλήθηκαν σημαντικές ζημίες στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου και

β) από την ισχυρή σεισμική δόνηση της 26ης Ιανουαρίου 2014 προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στο Δικαστικό Μέγαρο Κεφαλληνίας και οι στεγαζόμενες σε αυτά δικαστικές υπηρεσίες υποχρεώθηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους.

3. α) Το από 27−1−2014 έγγραφο της Προϊσταμένης του Πρωτοδικείου Κορίνθου από το οποίο προκύπτει αντικειμενική αδυναμία της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών όλων των δικαστηρίων που στεγάζονται στο κτίριο και της Εισαγγελίας και με το οποίο προτείνει την ανάγκη αναστολής της λειτουργίας των υπηρεσιών όλου του Δικαστικού Μεγάρου για λόγους ασφαλείας.

β) Το με αριθμό 1/2014 πρακτικό της Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης του Δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου από το οποίο προκύπτει ύστερα από επιτόπια αυτοψία που διενήργησε η ως άνω επιτροπή στο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου η πλήρης ακαταλληλότητα του Δικαστικού Μεγάρου το οποίο θεωρείται μη ασφαλές για τους εργαζομένους σε αυτό και για τους πολίτες και ως εκ τούτου κρίνεται απολύτως αναγκαία η αναστολή λειτουργίας των υπηρεσιών που στεγάζονται σε αυτό.

γ) Το με αριθμό Α 134591 Δελτίο Ταχείας Αυτοψίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. − Γ.Γ.Δ.Ε. − Υ.Α.Σ. από το οποίο προκύπτει, ύστερα από έλεγχο που διενήργησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στο Δικαστικού Μέγαρο Κεφαλληνίας, με αφορμή τον σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014, ότι το κτίριο αυτό χαρακτηρίζεται μη κατοικήσιμο κατά τμήμα περιμετρικά των όψεων και συνιστάται να μην χρησιμοποιηθεί.

4. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων, των δικηγόρων και των πολιτών, καθώς επίσης να προστατευθούν όσοι πρέπει να επιχειρήσουν εμπρόθεσμα διαδικαστικές πράξεις κατά την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων τους.

5. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Α. Αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 27 Ιανουαρίου έως 29 Ιανουαρίου του έτους 2014:

1) Οι εργασίες όλων των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου.

2) Οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, του Ειρηνοδικείου και του Πταισματοδικείου Κορίνθου, με εξαίρεση:

α) τις ενέργειες για τη χορήγηση προσωρινών διαταγών,

β) την εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων και

γ) τη λειτουργία των ανακριτικών τμημάτων. Αναστέλλεται επίσης και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων.

3) Οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών του Διοικητικό Πρωτοδικείου Κορίνθου με εξαίρεση:

α) την υποβολή αντιρρήσεων κατά της απόφασης κράτησης ή παράτασης της κράτησης αλλοδαπού και την αίτηση για ανάκληση της πιο πάνω απόφασης, καθώς και την εκδίκαση των αντιρρήσεων και της αίτησης ανάκλησης (άρθρο 30 του ν.3907/2011 και άρθρο 76 παρ.4 και 5 του ν.3386/2005 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 55 του ν.3900/2010),

β) την άσκηση αιτήσεων ακυρώσεως και αντίστοιχων αιτήσεων αναστολής (άρθρο 15 του ν.3068/2002, Α΄ 274, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με άρθρο 49 του ν.3900/2010, Α΄ 213), καθώς και την εξέταση των συναφών αιτημάτων για έκδοση προσωρινής διαταγής,

γ) την άσκηση προσφυγών και ανακοπών κατά διοικητικών πράξεων, όταν η εκτέλεση των πράξεων αυτών δεν αναστέλλεται εκ του νόμου, καθώς και την άσκηση των σχετικών αιτήσεων αναστολής κατά άρθρο 200 του κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και την εξέταση συναφών αιτημάτων για έκδοση προσωρινής διαταγής.

4) Οι κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών που αφορούν ακίνητα τα οποία βρίσκονται στη δικαστική περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν τις διαδικασίες της πιο πάνω αναγκαστικής εκτέλεσης.

Β. Αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 27 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου του έτους 2014:

1) Οι εργασίες όλων των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Κεφαλληνίας.

2) Οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για την διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, του Ειρηνοδικείου και του Πταισματοδικείου Αργοστολίου με εξαίρεση:

α) τις ενέργειες για τη χορήγηση προσωρινών διαταγών,

β) την εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων και

γ) τη λειτουργία των ανακριτικών τμημάτων.

Αναστέλλεται επίσης και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων.

3) Οι κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών που αφορούν ακίνητα τα οποία βρίσκονται στη δικαστική περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν τις διαδικασίες της πιο πάνω αναγκαστικής εκτέλεσης.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, αρχίζει στις 27 Ιανουαρίου 2014.

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ − ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671