ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/2014 (ΦΕΚ Α΄ 24/31.01.2014)

Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ           Αρ. Φύλλου 24          31 Ιανουαρίου 2014

_______________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 16

Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 52, 53 και 60 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄ 117).

2. Τα άρθρα 1, 2 παράγραφος 1 και 5 παράγραφος 1 του Ν. 2949/2001 «Προξενική Διατίμηση και άλλες Διατάξεις» (Α΄ 243).

3. Το Π.Δ. 116/2002 «Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα» (Α΄ 96), όπως τροποποιηθέν ισχύει.

4. Το άρθρο 1 του Ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 23) και την υπ’ αριθ. 3021/22/10/28.06.2005 κοινή υπουργική απόφαση «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου» (Β΄ 932).

5. Τον Κανονισμό ΕΕ 265/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας Σένγκεν και του Κανονισμού ΕΚ 562/2006, όσον αφορά την κυκλοφορία των προσώπων με θεωρήσεις μακράς διάρκειας.

6. Το Ν. 2968/2001 «Κύρωση των αποφάσεων των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών−Μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πολιτών της Ε.Ε., εκ μέρους των διπλωματικών και προξενικών αντιπροσωπειών και περί θεσπίσεως του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου» (Α΄ 280), με τον οποίο κυρώθηκε η υπ’ αριθ. 96/409/ΚΕΠΠΑ απόφαση των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών−Μελών, που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1996, περί θεσπίσεως του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου.

7. Την υπ’ αριθ. Υ48/09.07.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

10. Την υπ’ αριθ. 179/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Έννοια Προξενικών Τελών

Για τους σκοπούς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος:

Α) Ως έμμισθες προξενικές αρχές νοούνται: τα έμμισθα Γενικά Προξενεία και Προξενεία, τα Προξενικά Γραφεία των Πρεσβειών και τα Προξενικά Λιμεναρχεία.

Β) Ως άμισθες προξενικές αρχές νοούνται: τα άμισθα (Επίτιμα) Γενικά Προξενεία και Προξενεία.

Άρθρο 2

Διατίμηση Προξενικών Πράξεων

Τα ανταποδοτικά προξενικά τέλη του άρθρου 1 του Ν. 2949/2001 που εισπράττονται από τις προξενικές αρχές κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για πράξεις ή ενέργειες που εκτελούν ή επιχειρούν, καθορίζονται ως ακολούθως:

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (.pdf)

Άρθρο 3

Εισπράξεις υπέρ ιδιωτών

Για κάθε είσπραξη χρημάτων, ύστερα από αίτηση ιδιώτη, δυνάμει δικαστικής απόφασης ή άλλου τίτλου, καταβάλλεται, υπέρ του Δημοσίου, ποσό ίσο προς το 2% του συνόλου του επιδικαζόμενου ποσού.

Άρθρο 4

Είσπραξη με γραμμάτιο

1. Προξενικά τέλη τα οποία υπερβαίνουν, κατά πράξη, τα 300 ευρώ εισπράττονται με την έκδοση γραμματίου είσπραξης.

2. Οι προξενικές αρχές και τα προξενικά γραφεία εισπράττουν εκτός από τα προξενικά τέλη και κάθε φόρο, τέλος και εισφορά υπέρ τρίτων που έχει θεσπιστεί με νόμο. Η είσπραξη γίνεται, ανεξαρτήτως ποσού, με έκδοση σχετικού γραμματίου.

3. Φόροι και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εισπράττονται, ανεξαρτήτως ποσού, με έκδοση γραμματίου είσπραξης.

Άρθρο 5

Προξενικά Δικαιώματα

1. Για κάθε ενασχόληση μονίμου προξενικού υπαλλήλου, κατόπιν αιτήσεως ιδιώτη ή χάριν ιδιωτικού συμφέροντος, εκτός του προξενικού καταστήματος, εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου, με την έκδοση γραμματίου είσπραξης, δικαίωμα 150 ευρώ ανά τετράωρο ή χρονικό διάστημα μικρότερου αυτού.

2. Για διερμηνεία μονίμου προξενικού υπαλλήλου σε αστική ή ιδιωτική υπόθεση εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου, με την έκδοση γραμματίου είσπραξης, δικαίωμα 100 ευρώ ανά ώρα πραγματικής διερμηνείας.

3. Τα τέλη των παραγράφων (1) και (2) του παρόντος άρθρου διπλασιάζονται σε περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση του υπαλλήλου εκτός της πόλης, όπου εδρεύει η προξενική αρχή.

4. Για μετάφραση η οποία διενεργείται από μόνιμο υπάλληλο προξενικής αρχής εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου, με την έκδοση σχετικού γραμματίου, δικαίωμα 20 ευρώ ανά σελίδα.

5. Στην περίπτωση αμίσθων προξενικών αρχών, τα ανωτέρω δικαιώματα εισπράττονται από τους ενασχολούμενους κατά περίπτωση προϊσταμένους ή υπαλλήλους των αμίσθων προξενικών αρχών ή τους διερμηνείς.

Η είσπραξη γίνεται με την έκδοση απλής απόδειξης.

Άρθρο 6

Εισπράξεις αμίσθων προξενικών αρχών

1. Οι προϊστάμενοι των αμίσθων προξενικών αρχών, παρακρατούν, προς κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, ποσοστό 60% επί των προξενικών τους εισπράξεων και αποδίδουν εις το Δημόσιο, κατά την υποβολή των λογαριασμών τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις, το υπόλοιπο 40%.

2. Φόροι και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που εισπράττονται από άμισθες προξενικές αρχές αποδίδονται εξ ολοκλήρου.

3. Σε περιπτώσεις αδυναμίας εξαγωγής, λόγω συναλλαγματικών περιορισμών, του ανήκοντος στο Δημόσιο προϊόντος εκ των εισπράξεων των αμίσθων προξενικών αρχών, τούτο αποστέλλεται, στο τέλος του οικονομικού έτους, μετά από έγκριση της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών, στην Πρεσβεία, στην δικαιοδοσία της οποίας υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή.

Άρθρο 7

Καταργούμενες διατάξεις

Το Π.Δ. 116/2002 (Α΄ 96) καθώς και κάθε άλλη διάταξη κανονιστικής πράξης που ρυθμίζει τα θέματα του παρόντος με άλλο τρόπο καταργούνται.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού διατάγματος αρχίζει μετά τη συμπλήρωση ενός μηνός από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού διατάγματος.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671