ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 169/2013 (ΦΕΚ Α΄ 272/13.12.2013)

Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 272          13 Δεκεμβρίου 2013

__________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 169

Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3965/2011 (Α΄ 113) «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων».

2. Το Ν. 1608/1919 περί «Ίδρυσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων», το Π.Δ. 95/1996 (Α΄ 76) «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» και το Ν. 3965/2011 (Α΄ 113) περί «Αναμόρφωσης πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων».

3. Το αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε μα το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Το Π.Δ. 90/2012 (Α΄ 144) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».

5. Την υπ’ αριθ. Υ48/09−07−2012 απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Την υπ’ αριθμ. 340/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία χορήγησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δανείων προς

α) οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), β) συνδέσμους και ενώσεις ΟΤΑ, γ) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) των ΟΤΑ, δ) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και ε) δημόσιους φορείς, όπως νοούνται στη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 3389/2005 (Α΄ 232) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», από τον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου, όπως αυτός έχει καθορισθεί σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3965/2011 (Α΄ 113) και μετά από τον προσδιορισμό των στοιχείων του εμπορικού τομέα του Ταμείου με την υπ’ αριθμ. 34/13−01−2012 (Β΄ 55) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 2

Σκοπός των δανείων

1. α. Σκοπός των δανείων του άρθρου 1 περίπτωση α,β,γ και δ του παρόντος είναι:

i. η εκτέλεση έργων υποδομής για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας ή έργων γενικού συμφέροντος, με ή χωρίς τη σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα καθώς και η εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και την εκτέλεση των έργων αυτών,

ii. η προμήθεια ή μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού για την εξ ιδίων εκτέλεση των ως άνω έργων,

iii. η καταβολή αποζημιώσεων για απαλλοτριώσεις ακινήτων στο πλαίσιο εκτέλεσης των ως άνω έργων.

iv. η εξυγίανση − μόνο των ΟΤΑ, των συνδέσμων, ενώσεων και νομικών προσώπων αυτών.

β. Σκοπός των δανείων του άρθρου 1 περίπτωσης ε αποτελεί αποκλειστικά η εκτέλεση έργων για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας ή έργων γενικού συμφέροντος.

2. Τα έργα αυτά εκτελούνται στους τομείς και για τους σκοπούς που απαριθμούνται ενδεικτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του παρόντος. Αν το δάνειο δεν χορηγείται για έργο, το οποίο προβλέπεται ρητώς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, αλλά πάντως εμπίπτει στους σκοπούς της παρ. 1α του παρόντος άρθρου, πρέπει να συντρέχει απροθυμία της αγοράς να το χρηματοδοτήσει. Τέτοια απροθυμία θεωρείται ότι συντρέχει εάν τρία (3) εμπορικά πιστωτικά ιδρύματα έχουν αρνηθεί να δανειοδοτήσουν τον υποψήφιο δανειολήπτη ή δέχονται να τον δανειοδοτήσουν υπό όρους που απαγορεύουν ή παρακωλύουν ουσιωδώς την εκτέλεση του έργου. Δεν συνιστά απροθυμία της αγοράς η μη χορήγηση δανείου λόγω της οικονομικής κατάστασης του υποψήφιου δανειολήπτη.

Άρθρο 3

Όροι χορήγησης δανείων

1. Το ύψος του χορηγουμένου δανείου μπορεί να φθάνει μέχρι ποσοστού 100% του προϋπολογισμού του προς εκτέλεση έργου, της μελέτης, της δαπάνης προμήθειας μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και του ποσού της αποζημίωσης για τις απαλλοτριώσεις ακινήτων ή του αναγκαίου προς εξυγίανση του αιτούντος, ποσού.

Στην περίπτωση δανείου χορηγουμένου σε νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, το ύψος του δεν υπερβαίνει το 30% του προϋπολογισμού του προς εκτέλεση έργου ενώ σε περίπτωση συγχρηματοδότησης το ύψος του δεν υπερβαίνει το 90% του προϋπολογισμού αυτού.

2. Το επιτόκιο του χορηγουμένου δανείου συναρτάται με τους ειδικότερους σκοπούς που εξυπηρετεί το δάνειο.

3. Η διάρκεια αποπληρωμής του χορηγουμένου δανείου μπορεί να φθάνει τα είκοσι πέντε (25) έτη.

4. Το ύψος, το επιτόκιο και η διάρκεια αποπληρωμής του χορηγούμενου δανείου καθώς και κάθε άλλος όρος καθορίζονται ύστερα από αξιολόγηση της σκοπιμότητας του δανείου, της βιωσιμότητας, της ορθολογικής οργάνωσης και της πιστοληπτικής ικανότητας του υποψηφίου δανειολήπτη καθώς και των σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος εκ μέρους του προσφερομένων ασφαλειών. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται πρόνοια να αποφεύγονται, όσο είναι δυνατό, στρεβλώσεις της αγοράς.

5. Για χορηγήσεις δανείων με σύμβαση πιστώσεως ανοικτού λογαριασμού ή με σύμβαση δανείου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου καθορίζει τον τύπο της σύμβασης που θα υπογραφεί.

6. Οι ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις και επιμέρους στοιχεία που περιλαμβάνονται στο σύνολο των άρθρων και παραρτημάτων του παρόντος Διατάγματος και αφορούν το αιτηθέν κάθε φορά δάνειο, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π.Δ., ως αρμόδιο όργανο διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας του Ταμείου.

Άρθρο 4

Ασφάλεια των δανείων

1. Η εξασφάλιση των δανείων που χορηγεί το Ταμείο στους αναφερόμενους στο άρθρο 1 του παρόντος δικαιούχους για τους σκοπούς του άρθρου 2 είναι δυνατή με τους εξής τρόπους:

α) Ενεχυρίαση ή εκχώρηση εκ μέρους του δανειολήπτη προς το Ταμείο των αναγκαίων για την ομαλή εξυπηρέτηση του δανείου ποσών από τα συνολικά έσοδα αυτού ή, αν ο δανειολήπτης είναι ΟΤΑ, ενεχυρίαση ή εκχώρηση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη, από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις ή από το τμήμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β) Εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων ή μέρους αυτών για το ποσό του δανείου εφόσον τα ακίνητα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον δανειολήπτη και είναι δεκτικά απαλλοτριώσεως υπό τη γενική του όρου έννοια.

γ) Σύσταση ενεχύρου επί κινητών ή μέρους αυτών για το ποσό του δανείου εφόσον τα κινητά αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον δανειολήπτη και είναι δεκτικά μεταβιβάσεως.

δ) Παροχή εγγύησης υπέρ του δανειολήπτη εκ μέρους αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών της Ελλάδας και του εξωτερικού ή ενωσιακών οργάνων ή διεθνών οργανισμών που έχουν μεταξύ των σκοπών τους την παροχή τέτοιων εγγυήσεων.

2. To είδος και οι όροι εξασφάλισης του δανείου με έναν ή περισσοτέρους από τους τρόπους της προηγουμένης παραγράφου καθορίζονται ύστερα από την αξιολόγηση της σκοπιμότητας του δανείου καθώς και της βιωσιμότητας, της ορθολογικής οργάνωσης και της πιστοληπτικής ικανότητας του υποψηφίου δανειολήπτη.

Άρθρο 5

Δικαιολογητικά

1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση της χορήγησης δανείου με σκοπό την εκτέλεση έργων υποδομής για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας ή έργων γενικού συμφέροντος, με ή χωρίς τη σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα καθώς και την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και την εκτέλεση των έργων αυτών, την προμήθεια ή μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού για την εξ ιδίων εκτέλεση των ως άνω έργων, την καταβολή αποζημιώσεων για απαλλοτριώσεις ακινήτων στο πλαίσιο εκτέλεσης των ως άνω έργων και τη σύναψη των οικείων συμβάσεων ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β του παρόντος.

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση της χορήγησης δανείου με σκοπό την εξυγίανση ενός ΟΤΑ και τη σύναψη της οικείας σύμβασης ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ του παρόντος.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου μπορεί να ζητεί, πέραν των ανωτέρω, όποιο δικαιολογητικό κρίνει αναγκαίο για την έγκριση της χορήγησης δανείου.

Άρθρο 6

Τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων

1. Το προϊόν του δανείου αποδίδεται στον δανειολήπτη όπως ορίζεται στη σύμβαση που συνάπτεται με το Ταμείο.

2. Ειδικά προκειμένου για την εκτέλεση έργων μπορεί να προκαταβάλλεται ποσοστό μέχρι 10% του ποσού του δανείου χωρίς κανένα δικαιολογητικό. Το υπόλοιπο ποσοστό καταβάλλεται ανάλογα με την πρόοδο του έργου και ύστερα από πιστοποίηση θεωρημένη από τα αρμόδια όργανα. Από το ποσό που καταβάλλεται αφαιρείται το ποσό της τυχόν προκαταβολής.

Άρθρο 7

Εξυπηρέτηση των δανείων

1. Η έναρξη της εξυπηρέτησης του δανείου αποφασίζεται με την απόφαση έγκρισης της χορήγησης του δανείου.

2. Εάν ο δανειολήπτης αδυνατεί να ανταποκριθεί εν όλω ή εν μέρει στην υποχρέωση ομαλής εξυπηρέτησης του δανείου, είναι δυνατή, πέραν των όσων ορίζονται στη συναφθείσα σύμβαση, η χορήγηση περιόδου χάριτος ως προς την εξόφληση ή η τροποποίηση άλλων όρων της δανειακής σύμβασης με σκοπό την εξόφληση του δανείου αφού αξιολογηθούν τα κριτήρια του άρθρου 3 παρ. 4 του παρόντος.

3. Ειδικά για δάνεια με σκοπό την εκτέλεση έργου η τυχόν χορηγούμενη περίοδος χάριτος δεν μπορεί να υπερβαίνει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο αυτού που προβλέπεται για την αποπεράτωση του έργου, το οποίο μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη έτος, προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το έργο.

Άρθρο 8

Αναγραφή τοκοχρεωλυσίων

Όλοι οι κατά τις διατάξεις του παρόντος δανειολήπτες υποχρεούνται να αναγράφουν στον προϋπολογισμό τους κάθε έτος και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του δανείου τους τα τοκοχρεωλύσια που απαιτούνται για την ομαλή εξυπηρέτησή του.

Άρθρο 9

Παρακράτηση τοκοχρεωλυσίων

Από την αναγγελία εκχωρήσεως, οι διαχειριστές των εσόδων των οφειλετών του Ταμείου από δάνεια του παρόντος όπως και κάθε άλλο αρμόδιο όργανο για την είσπραξη των εσόδων τους, υποχρεούνται να παρακρατούν και να αποδίδουν στο Ταμείο κάθε χρόνο και μέχρι την εξόφληση του δανείου το τοκοχρεωλύσιο που οφείλεται καθώς και κάθε άλλη απαίτηση του Ταμείου που απορρέει από τη σχετική δανειοδότηση.

Άρθρο 10

Συμπλήρωση της ασφάλειας

Εάν κατά τη διάρκεια του δανείου η αξία της κατά άρθρο 4 του παρόντος ασφάλειας μειωθεί και δεν κρίνεται από το Ταμείο επαρκής για την εξασφάλιση του δανείου, ο οφειλέτης οφείλει να τη συμπληρώσει κατά τη σχετική υπόδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, διαφορετικά το δάνειο γίνεται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.

Άρθρο 11

Έξοδα και δαπάνες

Τα κάθε είδους έξοδα και οι λοιπές δαπάνες συνομολόγησης του δανείου, εγγραφής υποθηκών, σύστασης ενεχύρων κ.λπ., καθώς και εξόφλησης του δανείου βαρύνουν τον δανειολήπτη.

Άρθρο 12

Οι σχετικές με τις ρυθμίσεις των άρθρων 8, 9, 10 και 11 του παρόντος ρήτρες περιέχονται στις συναπτόμενες δανειακές συμβάσεις.

Άρθρο 13

Κατάργηση διατάξεων

Το υπ’ αρ. 256/1984 προεδρικό διάταγμα «Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε άλλους Φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (ΦΕΚ Α΄ 101) καταργείται.

Άρθρο 14

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος διατάγματος τα παρακάτω παραρτήματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Τομέας

Σκοπός

Υποδομές

Οδοποιία, ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, συντηρήσεις, κατασκευή αθλητικών κέντρων, κολυμβητηρίων κ.ά.

Βελτίωση
φυσικού περιβάλλοντος

Ανάπλαση πλατειών, διαμόρφωση
πάρκων−παιδικών χαρών, διαχείριση
στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων,
δημοτικός ηλεκτροφωτισμός, παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές, διαμόρφωση κοινόχρηστων
χώρων, προστασία περιβάλλοντος,
αντιπλημμυρικά έργα κ.α.

Ύδρευση –
αποχέτευση

Δίκτυο ύδρευσης – ακαθάρτων (σε
OTA που δεν έχουν συστήσει Δ.Ε.Υ.Α),
γεωτρήσεις, αφαλατώσεις κ.α.

Κοινωνική
στεγαστική
πολιτική

Aνέγερση κατοικιών για εργαζομένους,
ανέγερση δημοτικών κατοικιών κ.α.

Κοινή ωφέλεια

Κατασκευή δημοτικών κοιμητηρίων,
δημοτικών ιατρείων ή ΚΑΠΗ κ.α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Δικαιολογητικά για την έγκριση της χορήγησης δανείου με σκοπό την εκτέλεση έργων υποδομής για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας ή έργων γενικού συμφέροντος, με ή χωρίς τη σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα καθώς και την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και την εκτέλεση των έργων αυτών, την προμήθεια ή μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού για την εξ ιδίων εκτέλεση των ως άνω έργων, την καταβολή αποζημιώσεων για απαλλοτριώσεις ακινήτων στο πλαίσιο εκτέλεσης των ως άνω έργων και την σύναψη της οικείας σύμβασης:

Α. Δικαιολογητικά για την έγκριση της χορήγησης δανείου

Ι. Δικαιολογητικά σχετικά με τη σκοπιμότητα του δανείου

α) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του υποψηφίου δανειολήπτη για τη χορήγηση δανείου από το Ταμείο, όπου θα αναφέρεται το ποσό και ο σκοπός του.

β) Αίτηση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του υποψηφίου δανειολήπτη προς το Ταμείο για τη χορήγηση δανείου

Για την εκτέλεση έργων

γ) Μελέτη του έργου με αντίστοιχο προϋπολογισμό δαπάνης (εκτός των περιπτώσεων, που κατά νόμο, δεν συντάσσονται) συνταγμένη και θεωρημένη από τα αρμόδια όργανα. Αρκεί και προκαταρτική μελέτη ή προμελέτη του έργου, με την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο συνομολόγησης του δανείου θα προσκομισθεί η οριστική μελέτη, που θα έχει συνταχθεί και εγκριθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

δ) Βεβαίωση ότι το έργο δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα ή βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του υποψηφίου δανειολήπτη, με την οποία προσδιορίζεται ο φορέας χρηματοδότησης και το ύψος αυτής.

ε) Εάν το δάνειο αφορά την ολοκλήρωση εκτέλεσης έργου και αφού έχει προσκομισθεί η σύμβαση εκτέλεσης αυτού, βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή από την αρμόδια οικονομική ή τεχνική υπηρεσία του υποψηφίου δανειολήπτη, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι ήδη εκδοθείσες πιστοποιήσεις και οι εκδοθέντες λογαριασμοί.

Για την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και την εκτέλεση έργων

γ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανάθεσης της μελέτης.

δ) Σύμβαση ανάθεσης της μελέτης εάν υπάρχει.

ε) Έγγραφο του Δήμου για το αν έχει δοθεί προκαταβολή και το ύψος της.

Για την προμήθεια ή μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού για την εξ ιδίων εκτέλεση των ως άνω έργων Τεχνική έκθεση και ενδεικτικός προϋπολογισμός των προμηθειών αρμόδια θεωρημένος.

Για την καταβολή αποζημιώσεων για απαλλοτριώσεις ακινήτων στο πλαίσιο εκτέλεσης των των ως άνω έργων

γ) Πράξη απαλλοτρίωσης (πράξη αναλογισμού, πράξη εφαρμογής, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κτλ).

δ) Δικαστική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι τιμές μονάδας αποζημίωσης.

ε) Πίνακα υπολογισμού της αποζημίωσης (που θα συνταχθεί από το Δήμο).

Σε περίπτωση εξώδικου συμβιβασμού:

− Αίτηση του ενδιαφερομένου (προς το Δήμο) για την τιμή συμβιβασμού.

− Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της τιμής συμβιβασμού και για την συνολική αποζημίωση των δικαιούχων.

ΙΙ. Δικαιολογητικά σχετικά με τη βιωσιμότητα, την ορθολογική οργάνωση και την πιστοληπτική ικανότητα του υποψηφίου δανειολήπτη

α) Ισολογισμοί των τριών τελευταίων ετών θεωρημένοι από το αρμόδιο όργανο καθώς και οι αποφάσεις έγκρισής τους από το αρμόδιο όργανο.

β) Απολογισμοί εσόδων και εξόδων των τριών τελευταίων ετών θεωρημένοι από το αρμόδιο όργανο καθώς και οι αποφάσεις έγκρισής τους από το αρμόδιο όργανο.

γ) Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του τρέχοντος έτους θεωρημένος από το αρμόδιο όργανο και οι τυχόν αναμορφώσεις αυτού καθώς και η απόφαση έγκρισής τους από το αρμόδιο όργανο.

δ) Βεβαίωση του υποψηφίου δανειολήπτη ότι ποσό από τα έσοδά του ίσο με την τοκοχρεωλυτική δόση του αιτούμενου δανείου δεν θα χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό, αλλά για την ομαλή εξυπηρέτησή του.

ε) Βεβαίωση του υποψηφίου δανειολήπτη ότι δεν έχει συνάψει δάνειο με άλλο πιστωτικό φορέα ή, βεβαίωση του ιδίου ότι ποσό εκ των νομίμως εκχωρούμενων εσόδων του ίσο με την τοκοχρεωλυτική δόση του αιτούμενου δανείου δεν έχει εκχωρηθεί ή ενεχυριασθεί υπέρ άλλου δανειστή, ούτε θα συμβεί αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια εξυπηρέτησης του αιτούμενου δανείου.

στ) Βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο έχει χορηγήσει τυχόν δάνεια στον υποψήφιο δανειολήπτη, στην οποία αναφέρονται το ύψος, το είδος του επιτοκίου (π.χ. EURIBOR, EKT, σταθερό, πλέον ποσοστού περιθωρίου κέρδους κ.λπ.), η διάρκεια, οι ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις τους και οι παραχωρηθείσες ασφάλειες προς εξασφάλιση των δανείων καθώς και προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της σύμβασης δανείου και της σύμβασης εκχώρησης.

ζ) Βεβαίωση του υποψηφίου δανειολήπτη, με την οποία γνωστοποιεί το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρεί λογαριασμό καθώς και τον αριθμό λογαριασμού.

η) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (I.K.A.).

θ) Βεβαίωση, στην οποία αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται.

ΙΙΙ. Δικαιολογητικά σχετικά με τα οικονομοτεχνικά στοιχεία Οικονομοτεχνική μελέτη του έργου θεωρημένη από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του υποψηφίου δανειολήπτη.

IV. Δικαιολογητικά σχετικά με τα νομιμοποιητικά στοιχεία Δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η νομική προσωπικότητα του υποψηφίου δανειολήπτη (π.χ. πράξη ίδρυσης, Φ.Ε.Κ. σύστασης κ.λπ.).

V. Δικαιολογητικά σχετικά με την απροθυμία της αγοράς προς χρηματοδότηση Απόφαση οργάνου διοίκησης ΟΤΑ (π.χ. Δημοτικού Συμβουλίου), εγκεκριμένη από την αρμόδια ελεγκτική αρχή (π.χ. Περιφέρεια), από την οποία να προκύπτει η αιτιολογία απροθυμίας της αγοράς προς χρηματοδότηση.

Επιπλέον, οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό (π.χ. έγγραφη άρνηση χρηματοδότησης πιστωτικού ιδρύματος, προσφορές χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων) ζητηθεί από το Τ.Π.Δ.

Β. Δικαιολογητικά για τη σύναψη της σύμβασης

α) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του υποψηφίου δανειολήπτη περί αποδοχής των όρων του εγκριθέντος δανείου.

β) Το αποδεικτικό δημοσίευσης της παραπάνω απόφασης καθώς επίσης και, προκειμένου περί ΟΤΑ, το έγγραφο με το οποίο ο υποψήφιος δανειολήπτης τη κοινοποιεί στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

γ) Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί προληπτικού ελέγχου νομιμότητας (προσυμβατικός έλεγχος) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

δ) Η οριστική μελέτη του έργου με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό δαπάνης, εφόσον δεν έχει προσκομιστεί κατά την διαδικασία της έγκρισης χορήγησης του δανείου

ε) Η σύμβαση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου/ η σύμβαση ανάθεσης μελέτης/ η σύμβαση προμήθειας του εξοπλισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Δικαιολογητικά για την έγκριση της χορήγησης δανείου με σκοπό την εξυγίανση ΟΤΑ και για τη σύναψη της οικείας σύμβασης

Α. Δικαιολογητικά για την έγκριση της χορήγησης δανείου με σκοπό την εξυγίανση ΟΤΑ

Ι. Δικαιολογητικά σχετικά με τη σκοπιμότητα του δανείου

α) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του υποψηφίου δανειολήπτη για τη χορήγηση δανείου από το Ταμείο με σκοπό την εξυγίανσή του.

β) Αίτηση του αρμοδίου οργάνου του υποψηφίου δανειολήπτη προς το Ταμείο)

γ) Πρόγραμμα αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του υποψηφίου δανειολήπτη εγκεκριμένο από το αρμόδιο όργανο διοίκησης ή την αρμόδια ελεγκτική αρχή, συνοδευόμενο από έκθεση εκτίμησης ορκωτών λογιστών, η οποία αποτυπώνει την υπάρχουσα οικονομική θέση του, όπως επίσης και την οικονομική κατάστασή του όπως έχει διαμορφωθεί.

ΙΙ. Λοιπά δικαιολογητικά σχετικά με τη βιωσιμότητα, την ορθολογική οργάνωση και την πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος

α) Ισολογισμοί των τριών τελευταίων ετών θεωρημένοι από το αρμόδιο όργανο καθώς και οι αποφάσεις έγκρισής τους από το αρμόδιο όργανο.

β) Απολογισμοί εσόδων και εξόδων των τριών τελευταίων ετών θεωρημένοι από το αρμόδιο όργανο καθώς και οι αποφάσεις έγκρισής τους από το αρμόδιο όργανο.

γ) Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του τρέχοντος έτους θεωρημένος από το αρμόδιο όργανο και οι τυχόν αναμορφώσεις αυτού καθώς και η απόφαση έγκρισής τους από το αρμόδιο όργανο.

δ) Βεβαίωση του αιτούντος, με την οποία γνωστοποιεί το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρεί λογαριασμό καθώς και τον αριθμό λογαριασμού.

ε) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (I.K.A.)

στ) Βεβαίωση, στην οποία αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται.

ΙΙΙ. Δικαιολογητικά σχετικά με τα νομιμοποιητικά στοιχεία

Δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η νομική προσωπικότητα του υποψηφίου δανειολήπτη.

Β. Δικαιολογητικά για τη σύναψη της σύμβασης

α) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του υποψηφίου δανειολήπτη περί αποδοχής των όρων του εγκριθέντος δανείου.

β) Το αποδεικτικό δημοσίευσης της παραπάνω απόφασης καθώς επίσης και το έγγραφο, με το οποίο ο υποψήφιος δανειολήπτης την κοινοποιεί στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

γ) Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί προληπτικού ελέγχου νομιμότητας (προσυμβατικός έλεγχος) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671