ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 4220/2013 (ΦΕΚ Α΄ 271/13.12.2013)

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2014.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 271          13 Δεκεμβρίου 2013

____________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4220

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Κυρώνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2014 ο οποίος είναι εναρμονισμένος με το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016. Τα έσοδα και τα έξοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως:

α. ΕΣΟΔΑ

Τακτικός προϋπολογισμός

Ευρώ

117.058.000.000

-Τακτικά

53.279.000.000

-Από Ευρωπαϊκή Ένωση

279.000.000

-Πιστωτικά έσοδα

63.500.000.000

Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων

6.800.000.000

-Ίδια έσοδα

200.000.000

-Από Ευρωπαϊκή Ένωση

4.802.000.000

-Πιστωτικά

1.798.000.000

Σύνολο

123.858.000.000

β. ΕΞΟΔΑ

Τακτικός προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων

117.058.000.000

6.800.000.000

Σύνολο

123.858.000.000

Άρθρο 2

Τα έσοδα και τα έξοδα των παρακάτω ταμείων και υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 2014, ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και έχουν κατά ταμείο και υπηρεσία ως ακολούθως:

Έσοδα

Έξοδα

1) Ταμείο Εθνικής Άμυνας

Ευρώ

1.700.000

1.700.000

2) Ταμείο Εθνικού Στόλου

1.300.000

1.300.000

3) Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας

928.000

928.000

4) Εθνικά Κληροδοτήματα

35.097.942

35.097.942

5) Υπηρεσία Κρατικών Λαχείων

389.520.000

389.520.000

6) Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

10.092.000

10.092.000

7) Κεφάλαια Σποροπαραγωγής

2.480.000

1.534.800

8) Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων

600.000

120.000

9) Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωρ­γικών Προϊόντων

4.211.032.000

4.211.032.000

10) Επιτροπή Ανταγωνισμού

7.010.000

16.785.000

11) Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

9.240.000

8.548.000

12) Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

11.555.000

11.555.000

13) Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

5.900.000

5.850.000

Σύνολο

4.686.454.942

4.694.062.742

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671