ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 159/2013 (ΦΕΚ Α΄ 251/18.11.2013)

Όροι και προϋποθέσεις για την αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας και τη λειτουργία καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 251          18 Νοεμβρίου 2013

__________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 159

Όροι και προϋποθέσεις για την αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας και τη λειτουργία καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 8).

β) Του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 32).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το άρθρο 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309).

3. Την αριθ. Υ44/6.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο» (B΄ 2094).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την αριθ. 219/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1

Σκοπός

Με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος καθορίζονται:

α) οι κατά τόπο αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των όρων και προϋποθέσεων άσκησης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα,

β) οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για: αα) την αναγγελία έναρξης άσκησης λιανικής ή/και χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, ββ) την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης γεωργικών φαρμάκων που προορίζονται για χονδρική εμπορία και γγ) τη μεταβολή στοιχείων υφιστάμενης αναγγελίας έναρξης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων,

γ) οι όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα καταστήματα λιανικής εμπορίας, οι υπεύθυνοι επιστήμονες αυτών και οι αποθήκες χονδρικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων και

δ) οι αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων στην εμπορία γεωργικών φαρμάκων και η διαδικασία διενέργειας αυτών των ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4036/2012.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος έχουν εφαρμογή:

α) Στους ασκούντες λιανική εμπορία γεωργικών φαρμάκων, δηλαδή πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που γίνεται προς τους τελικούς χρήστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή εκπροσώπους τους, με σκοπό τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

β) Στους ασκούντες χονδρική εμπορία γεωργικών φαρμάκων, δηλαδή πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που γίνεται προς επαγγελματίες για μεταπώληση, καθώς και εκείνη που γίνεται από χονδρεμπόρους προς το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

γ) Στους ασχολούμενους με την αποθήκευση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων με σκοπό τη χρήση του αποθηκευτικού χώρου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με τη χονδρική εμπορία γεωργικών φαρμάκων.

2. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες της παραγράφου 1, οφείλουν να αναγγέλλουν τη δραστηριότητά τους αυτή στις κατά τόπο αρμόδιες αρχές του άρθρου 3, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν προεδρικό διάταγμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Όροι και Προϋποθέσεις Άσκησης Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων και Παροχής Υπηρεσιών Αποθήκευσης Γεωργικών Φαρμάκων

Άρθρο 3

Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των όρων και προϋποθέσεων άσκησης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

1. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων άσκησης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 3 έως και 12, είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας.

2. Για τον έλεγχο της παρ. 1, συνιστάται στην έδρα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κάθε Περιφερειακής Ενότητας επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρεις (3) τουλάχιστον υπαλλήλους της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής με τους αναπληρωτές τους και η οποία έχει ως έργο τον διοικητικό έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβάλλονται καθώς και τον επιτόπιο έλεγχο των προδιαγραφών του καταστήματος ή της αποθήκης.

Πρόεδρος της επιτροπής είναι το μέλος με τον ανώτερο βαθμό ή, αν μετέχουν υπάλληλοι του αυτού βαθμού, το μέλος με τα περισσότερα έτη υπηρεσίας.

Καθήκοντα γραμματέα ασκεί διοικητικός υπάλληλος της αρμόδιας Διεύθυνσης.

Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και ορίζονται για δύο (2) έτη τα τακτικά μέλη της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους και ο γραμματέας της επιτροπής.

Άρθρο 4

Άσκηση λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

1. Η λιανική εμπορία γεωργικών φαρμάκων ασκείται:

α) από: αα) φυσικά πρόσωπα, που απασχολούνται οι ίδιοι και ως υπεύθυνοι επιστήμονες στο κατάστημα ή απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα στο κατάστημα ή/ και ββ) νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων (ΣΑΟ) του ν. 4015/2012 (ΦΕΚ Α΄ 210), που απασχολούν με εταιρική ή υπαλληλική σχέση υπεύθυνο επιστήμονα στο κατάστημα.

β) μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την αναγγελία έναρξης άσκησής της καθώς και νωρίτερα, εφόσον η αρμόδια αρχή βεβαιώσει εγγράφως για την πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων.

2. Για την άσκηση λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 ή 6, αντίστοιχα, υποβάλλουν, απευθείας ή μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) του ν. 3844/2010 (Α΄ 63), αναγγελία έναρξης προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται η έδρα του καταστήματος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, κατά περίπτωση, στα άρθρα 5 ή 6. Το σχετικό έντυπο αίτησης για την αναγγελία έναρξης καθορίζεται στην αριθ. 307752/18.11.2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1865), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις φυσικών προσώπων για την άσκηση λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Για την υποβολή αναγγελίας έναρξης λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, τα φυσικά πρόσωπα, που απασχολούνται οι ίδιοι και ως υπεύθυνοι στο κατάστημα, πρέπει:

α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

β) Να έχουν πτυχίο Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή πτυχίο Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ, με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας.

Επίσης, μπορεί να είναι πρόσωπα ισότιμα εκπαιδευμένα σε άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ για την εμπορία γεωργικών φαρμάκων, ώστε να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για τον άνθρωπο, την υγεία των φυτών και των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αυτή, η αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως εμπορίας γεωργικών φαρμάκων γίνεται σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (Α΄ 78), όπως ισχύει, ιδίως δε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ως άνω προεδρικού διατάγματος, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α της παρ. 30 του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18).

γ) Να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην έχουν παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (Α΄ 144), όπως ισχύουν, καθώς και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 10, 14, 46 του ν. 4036/2012 ή να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

δ) Να μην κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ούτε να έχουν άλλη ατομική επιχείρηση που απαιτεί αυτοπρόσωπη απασχόληση.

ε) Να μην ασκούν ήδη εμπορία γεωργικών φαρμάκων ή να μην έχουν υποβάλλει αναγγελία έναρξης άσκησής της στην ελληνική επικράτεια, με υπεύθυνο επιστήμονα τους ίδιους.

στ) Να διαθέτουν κατάστημα λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 10.

2. Για την απόδειξη των προϋποθέσεων της παραγράφου 1, τα φυσικά πρόσωπα, που απασχολούνται οι ίδιοι και ως υπεύθυνοι επιστήμονες στο κατάστημα, υποβάλλουν μαζί με την αναγγελία έναρξης τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη−μέλη της ΕΕ. Προκειμένου περί υπηκόων κρατών−μελών της ΕΕ απαιτείται και προσκόμιση πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Β΄, με το οποίο αποδεικνύεται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, όπως αυτό ορίζεται στο π.δ. 363/1998 «Πιστοποιητικό ελληνομάθειας τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών» (Α΄ 242), όπως κάθε φορά ισχύει.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών. Το αντίγραφο ξενόγλωσσου διπλώματος ή πτυχίου, το οποίο έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα των κρατώνμελών της ΕΕ, συνοδεύεται από απλή μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας που δεν ανήκει στην ΕΕ απαιτείται και η υποβολή επικυρωμένου αντίγραφου πιστοποιητικού ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), ή από αντίστοιχο φορέα (NARIC) άλλου κράτους−μέλους της ΕΕ.

Σε περίπτωση ισότιμης εκπαίδευσης σε άλλο κράτος– μέλος της ΕΕ, για την αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως εμπορίας γεωργικών φαρμάκων απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο π.δ. 38/2010, όπως ισχύει.

γ) Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) για την τήρηση των προϋποθέσεων των περίπτ. δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1.

δ) Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και μεταβολών της από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

ε) Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας του κτιρίου όπου θα λειτουργήσει το κατάστημα. Το αυτό απαιτείται και για τυχόν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.

στ) Επικυρωμένο αντίγραφο κάτοψης της οικοδομής, όπου φαίνονται οι διαστάσεις του καταστήματος και το εμβαδόν αυτού. Το αυτό απαιτείται και για τυχόν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.

ζ) Φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου του καταστήματος.

η) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το αυτό απαιτείται και για τυχόν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.

θ) Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου, σύμφωνα με το ν. 4036/2012.

3. Για την υποβολή αναγγελίας έναρξης λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, τα φυσικά πρόσωπα, που απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα στο κατάστημα, πρέπει : α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις περιπτ. γ΄ και στ΄ της παρ. 1.

β) Να απασχολούν με υπαλληλική σχέση, με συνεχή και αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις περιπτ. α΄ έως και δ΄ της παρ. 1 και δεν έχει οριστεί ως υπεύθυνος επιστήμονας σε άλλο κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

γ) Να διαθέτουν κατάστημα λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 10.

4. Για την απόδειξη των προϋποθέσεων της παρ. 3, τα φυσικά πρόσωπα, που απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα στο κατάστημα, υποβάλλουν μαζί με την αναγγελία έναρξης τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Για λογαριασμό των ιδίων, τα προβλεπόμενα στις περιπτ. α΄, δ΄ έως και θ΄ της παρ. 2.

β) Για λογαριασμό του υπεύθυνου επιστήμονα:

αα) Τα προβλεπόμενα στις περίπτ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2. Η υπεύθυνη δήλωση της περίπτ. γ΄ της παρ. 2 υπογράφεται από τον ίδιο τον υπεύθυνο επιστήμονα.

ββ) Φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας του υπεύθυνου επιστήμονα.

Άρθρο 6

Προϋποθέσεις νομικών προσώπων για την άσκηση λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Για την υποβολή αναγγελίας έναρξης λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, τα νομικά πρόσωπα, πρέπει :

α) Να απασχολούν με εταιρική/μετοχική, σε ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%), ή υπαλληλική σχέση, με συνεχή και αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις περιπτ. α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 5, το οποίο με την αναγγελία έναρξης λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, ορίζεται ως υπεύθυνος επιστήμονας του καταστήματος.

β) Να διαθέτουν κατάστημα λιανικής εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 10.

2. Προκειμένου περί ΣΑΟ, οι ανωτέρω προϋποθέσεις των περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 1 πρέπει να συντρέχουν και στα κέντρα διανομής που η ενδιαφερόμενη ΣΑΟ διαθέτει εκτός της έδρας της και μέσα στα όρια της περιφέρειάς της.

3. Για την απόδειξη των προϋποθέσεων της παρ. 1, τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν μαζί με την αναγγελία έναρξης τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου, ανάλογα με τη νομική μορφή του, όπως κωδικοποιημένο καταστατικό, νομίμως δημοσιευμένο ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο, με πιστοποιητικό μεταβολών της αρμόδιας αρχής και ΦΕΚ δημοσίευσης για ΑΕ ή ΕΠΕ καθώς και έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης και φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του νομικά υπεύθυνου της εταιρείας.

β) Τα προβλεπόμενα στις περιπτ. δ΄ έως και θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5.

γ) Τα προβλεπόμενα στις περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 για τον υπεύθυνο επιστήμονα που απασχολούν. Η υπεύθυνη δήλωση της περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 υπογράφεται από τον ίδιο τον υπεύθυνο επιστήμονα.

δ) Φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας του υπεύθυνου επιστήμονα, αν απασχολείται με υπαλληλική σχέση.

4. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για κάθε νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος−μέλος της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 54 της Συνθήκης της Λισσαβόνας (άρθρο 48 της Συνθ. ΕΚ, EE C 326/26.10.2012).

Κάθε νομικό πρόσωπο που έχει την έδρα του σε άλλο κράτος−μέλος της ΕΕ, υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο, φυσικό ή νομικό, πρόσωπο στη Χώρα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

Άρθρο 7

Άσκηση χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

1. Η χονδρική εμπορία γεωργικών φαρμάκων ασκείται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την αναγγελία έναρξης άσκησής της καθώς και νωρίτερα, εφόσον η αρμόδια αρχή βεβαιώσει εγγράφως για την πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων.

2. Για την άσκηση χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και πληρούν, κατά περίπτωση, τις προϋποθέσεις των περιπτ. α έως και ε της παρ. 1 ή των περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 ή τα νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτ. α΄ της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 6, υποβάλλουν απευθείας ή μέσω των ΕΚΕ, αναγγελία έναρξης προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής τους, το έντυπο της οποία καθορίζεται στην αριθ. 307752/18.11.2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

3. Η αναγγελία έναρξης χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων συνοδεύεται:

α) από τα δικαιολογητικά που, κατά περίπτωση, προβλέπονται στις παραγράφους 2 ή 4 του άρθρου 5, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο,

β) από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

4. Κατά την άσκηση χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων πρέπει:

α) οι αποθήκες των καταστημάτων χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11.

β) στην έδρα της επιχείρησης ή στην αποθήκη να τηρούνται αρχεία, που να περιλαμβάνουν για κάθε συναλλαγή εισερχομένων και εξερχομένων, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία: ημερομηνία, ονομασία φαρμάκου, παραληφθείσα ή παραδοθείσα ποσότητα, ο αριθμός παρτίδας καθώς και όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή ή του παραλήπτη, κατά περίπτωση. Τα αρχεία αυτά τηρούνται είτε υπό μορφή τιμολογίων αγοράς/πώλησης, είτε υπό μορφή μηχανογραφημένων στοιχείων, είτε υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή και διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Άρθρο 8

Άσκηση λιανικής και χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από το ίδιο κατάστημα εμπορίας

1. Για την άσκηση λιανικής και χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από το ίδιο κατάστημα εμπορίας, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν απευθείας ή μέσω των ΕΚΕ, αναγγελία έναρξης προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η έδρα του καταστήματος, το έντυπο της οποία καθορίζεται στην αριθ. 307752/18.11.2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

2. Για την έναρξη λιανικής και χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από το ίδιο κατάστημα εμπορίας, απαραίτητο είναι να τηρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις και να υποβληθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που προβλέπονται:

α) στο άρθρο 5, αν πρόκειται περί φυσικού προσώπου ή στο άρθρο 6, αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και

β) στο άρθρο 7.

Κοινά δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων υποβάλλονται μία φορά.

Άρθρο 9

Παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης γεωργικών φαρμάκων που προορίζονται για χονδρική εμπορία

1. Οι ενδιαφερόμενοι να παρέχουν υπηρεσία αποθήκευσης γεωργικών φαρμάκων, με σκοπό τη χρήση του αποθηκευτικού χώρου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με τη χονδρική εμπορία γεωργικών φαρμάκων, υποβάλλουν απευθείας ή μέσω των ΕΚΕ, αναγγελία έναρξης προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται ο αποθηκευτικός χώρος, το έντυπο της οποία καθορίζεται στην αριθ. 307752/18.11.2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

2. Για την υποβολή αναγγελίας έναρξης υπηρεσιών αποθήκης χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει:

α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα κράτους–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν πρόκειται περί φυσικών προσώπων ή να είναι νόμιμα εγκατεστημένα σε κράτος–μέλος της ΕΕ, αν πρόκειται περί νομικών προσώπων.

β) Να διαθέτουν αποθήκη χονδρικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 11.

3. Για την απόδειξη των προϋποθέσεων της παρ. 2, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μαζί με την αναγγελία έναρξης τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αν πρόκειται περί φυσικών προσώπων, φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη−μέλη της ΕΕ ή αν πρόκειται περί νομικών προσώπων, νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου, ανάλογα με τη νομική μορφή του, όπως κωδικοποιημένο καταστατικό, νομίμως δημοσιευμένο ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο, με πιστοποιητικό μεταβολών της αρμόδιας αρχής και ΦΕΚ δημοσίευσης για ΑΕ ή ΕΠΕ καθώς και έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης και φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του νομικά υπεύθυνου της εταιρείας.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, όπου λειτουργεί η αποθήκη.

γ) Επικυρωμένο αντίγραφο κάτοψης της οικοδομής, όπου εμφαίνονται οι διαστάσεις της αποθήκης και το εμβαδόν αυτής που θα διατεθεί για υπηρεσίες αποθήκευσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

δ) Τίτλο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο της αποθήκης.

ε) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.

4. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης γεωργικών φαρμάκων, με σκοπό τη χρήση του αποθηκευτικού χώρου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με τη χονδρική εμπορία γεωργικών φαρμάκων, πρέπει να ενημερώνουν άμεσα, με σχετικό έγγραφό τους, τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται η αποθήκη, για τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζονται.

Άρθρο 10

Προδιαγραφές καταστημάτων λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

1. Οι απαραίτητες προδιαγραφές των καταστημάτων λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων είναι οι παρακάτω:

α) Το κατάστημα πρέπει να είναι ισόγειο κτίσμα με έκταση, κατ’ ελάχιστον, σαράντα (40) τετραγωνικών μέτρων.

β) Οι χώροι, όπου διατηρούνται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, πρέπει να διαθέτουν σύστημα εξαερισμού, το οποίο να καλύπτει όλο το χώρο και να καταλήγει σε ειδικό ισχυρό απορροφητήρα, ανάλογης ισχύος με το χώρο του καταστήματος, για την απομάκρυνση των οσμών, της σκόνης και την ανανέωση του αέρα του καταστήματος. Το σύστημα εξαερισμού πρέπει να είναι συνδεδεμένο με απαγωγό σωλήνα, υπερυψωμένο της οροφής του κτιρίου και των εφαπτόμενων κτιρίων κατά δύο (2) μέτρα. Εναλλακτικά, είναι επιτρεπτό οι χώροι, όπου διατηρούνται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, να διαθέτουν σύστημα φίλτρων ενεργού άνθρακα ή όποιο άλλο σύστημα, το οποίο με μηχανολογική μελέτη επαρκεί για την απόσμησή τους.

γ) Το κατάστημα και οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκές σύστημα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις πυρασφάλειας.

δ) Το δάπεδο και τα ράφια, όπου τοποθετούνται τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μη απορροφητικά υλικά. Τα γεωργικά φάρμακα δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με το δάπεδο του καταστήματος.

ε) Επιπλέον επιφάνεια αποθηκευτικού χώρου είναι δυνατόν να υφίσταται σε ημιυπόγειο ή υπόγειο χώρο ή και σε άλλο χώρο διαφορετικό από την έδρα του καταστήματος, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις των περιπτ. α΄, β΄ και γ΄. Σε περίπτωση που η επιπλέον επιφάνεια αποθηκευτικού χώρου βρίσκεται στην περιοχή ευθύνης άλλης Περιφερειακής Ενότητας από αυτήν της έδρας του καταστήματος (υποκατάστημα), ζητείται από την αρμόδια αρχή που υποβλήθηκε η αναγγελία, η συνδρομή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται η επιπλέον επιφάνεια αποθηκευτικού χώρου.

στ) Τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να διατηρούνται σε χώρο διακριτό από τα υπόλοιπα γεωργικά εφόδια, ο οποίος πρέπει να κλειδώνεται και να μην είναι σε άμεση πρόσβαση με τον αγοραστή των προϊόντων. Στο χώρο αυτόν τα γεωργικά φάρμακα ταξινομούνται κατά είδος, όπως εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και ζιζανιοκτόνα.

ζ) Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει τουαλέτα και κουτί πρώτων βοηθειών για περίπτωση ατυχήματος. Σε εμφανές σημείο, πλησίον του κυτίου πρώτων βοηθειών, αναγράφεται η φράση «Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων 210−77.93.777».

η) Τυχόν ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα, όπως ληγμένα, ακατάλληλες συσκευασίες, και ανακληθέντα, πρέπει να βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ειδικό χώρο, διακριτό από τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα και να φέρουν κατάλληλη σήμανση.

Για τα ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα συμπληρώνεται κατάσταση από τον υπεύθυνο του καταστήματος, στην οποία αναγράφονται:

αα) η εμπορική ονομασία τους,

ββ) το μέγεθος και ο αριθμός των συσκευασιών τους, και τηρείται αρχείο με τα παραστατικά που αποδεικνύουν τη διαχείρισή τους.

Σε κάθε συσκευασία ακατάλληλου γεωργικού φαρμάκου αναγράφεται με ευκρινή τρόπο η φράση «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ».

θ) Το κατάστημα εμπορίας πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο. Διατηρείται φάκελος με την ηλεκτρονική καταγραφή της διακίνησης των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4036/2012.

ι) Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει αρχεία προμήθειας και διακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

2. Τα καταστήματα λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων οφείλουν να αναρτούν σε εμφανές σημείο και να δημοσιοποιούν τον τιμοκατάλογο των διατιθέμενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών ορίζουν με απόφασή τους τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, δηλαδή τις δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ευρέως στην περιοχή ευθύνης τους, που κατ’ ελάχιστον πρέπει να αναφέρονται στον τιμοκατάλογο που δημοσιοποιείται.

Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων αναγράφουν στη συσκευασία τη λιανική τιμή πώλησης. Ο τρόπος αναγραφής των τιμών στον τιμοκατάλογο και επί της συσκευασίας γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Αγορανομικό Κώδικα.

3. Σε εμφανές σημείο του καταστήματος αναρτάται πινακίδα που αναφέρει με ευμεγέθη γράμματα: «Η εμπορία των γεωργικών φαρμάκων γίνεται μόνον παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα κ. …………(ονοματεπώνυμο)…………».

4. Η πλήρωση των ανωτέρω προδιαγραφών διαπιστώνεται με επιτόπιο έλεγχο των αρμοδίων αρχών του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

Άρθρο 11

Προδιαγραφές αποθηκών χονδρικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων

1. Οι απαραίτητες προδιαγραφές των αποθηκών των καταστημάτων χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων είναι οι παρακάτω:

α) Το κτίσμα πρέπει να είναι ισόγειο, έκτασης, κατ’ ελάχιστον, εκατό (100) τετραγωνικών μέτρων.

β) Οι χώροι, όπου διατηρούνται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, πρέπει να διαθέτουν σύστημα εξαερισμού, το οποίο να καλύπτει όλο το χώρο και να καταλήγει σε ειδικό ισχυρό απορροφητήρα, ανάλογης ισχύος με το χώρο του καταστήματος, για την απομάκρυνση των οσμών, της σκόνης και για την ανανέωση του αέρα της αποθήκης. Το όλο σύστημα εξαερισμού πρέπει να είναι συνδεδεμένο με απαγωγό σωλήνα, υπερυψωμένο της οροφής του κτιρίου και των εφαπτόμενων κτιρίων κατά δύο (2) μέτρα. Εναλλακτικά, είναι επιτρεπτό οι χώροι να διαθέτουν σύστημα φίλτρων ενεργού άνθρακα ή όποιο άλλο σύστημα το οποίο με μηχανολογική μελέτη επαρκεί για την απόσμησή τους.

γ) Το κτίσμα πρέπει να διαθέτει επαρκές σύστημα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις πυρασφάλειας.

δ) Το δάπεδο και τα ράφια, όπου τοποθετούνται τα γεωργικά φάρμακα, πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μη απορροφητικά υλικά. Τα γεωργικά φάρμακα δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με το δάπεδο του καταστήματος.

ε) Επιπλέον επιφάνεια αποθήκης είναι δυνατόν να υφίσταται σε ημιυπόγειο ή υπόγειο χώρο, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω β΄, γ΄ και δ΄ προϋποθέσεις.

στ) Τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να διατηρούνται σε διακριτό χώρο από τα υπόλοιπα εφόδια, ο οποίος να κλειδώνεται και να μην είναι σε άμεση πρόσβαση με τον αγοραστή των προϊόντων. Στο χώρο αυτό τα γεωργικά φάρμακα ταξινομούνται κατά είδος, όπως εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και ζιζανιοκτόνα.

ζ) Η αποθήκη πρέπει να διαθέτει τουαλέτα και κουτί πρώτων βοηθειών για περίπτωση ατυχήματος. Σε εμφανές σημείο, πλησίον του κυτίου πρώτων βοηθειών, αναγράφεται η φράση «Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων 210−77.93.777».

η) Τυχόν ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα, όπως ληγμένα, ακατάλληλες συσκευασίες, και ανακληθέντα πρέπει να βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ειδικό χώρο με κατάλληλη σήμανση, διακριτό από τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα.

Για τα ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα συμπληρώνεται κατάσταση, από τον υπεύθυνο του καταστήματος, στην οποία αναγράφονται:

αα) η εμπορική ονομασία τους,

ββ) το μέγεθος και ο αριθμός των συσκευασιών τους, και τηρείται αρχείο με τα παραστατικά που αποδεικνύουν τη διαχείρισή τους.

Σε κάθε συσκευασία ακατάλληλου γεωργικού φαρμάκου αναγράφεται με ευκρινή τρόπο η φράση «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ».

Σε περίπτωση που οι συσκευασίες των ακατάλληλων φαρμάκων βρίσκονται στην αρχική, κλειστή και αχρησιμοποίητη συσκευασία τους, όπως για παράδειγμα σε χαρτοκυτίο, στην εξωτερική συσκευασία τους αναγράφεται με ευκρινή τρόπο η φράση «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ».

2. Η πλήρωση των ανωτέρω προδιαγραφών διαπιστώνεται με επιτόπιο έλεγχο των αρμοδίων αρχών του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

Άρθρο 12

Μεταβολή στοιχείων υφιστάμενης αναγγελίας έναρξης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

1. Αν μεταβληθούν τα στοιχεία με τα οποία έγινε η αναγγελία έναρξης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, μετά από τη λήψη τους από την αρμόδια αρχή, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να το αναγγείλουν άμεσα στην αρμόδια αρχή.

2. Για μεταβολή που αφορά τον υπεύθυνο επιστήμονα, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή αίτηση για την μεταβολή των στοιχείων της αναγγελίας έναρξης, ως προς τον υπεύθυνο επιστήμονα. Στην εν λόγω αίτηση, για την οποία δεν απαιτείται υποβολή παραβόλου, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τη συγκεκριμένη μεταβολή, όπως αλλαγή του υπεύθυνου επιστήμονα, προσθήκη επιπλέον υπεύθυνου επιστήμονα ή αποχώρηση του υπεύθυνου επιστήμονα. Ειδικότερα: α) Αν αντικατασταθεί ο υπεύθυνος επιστήμονας όπως και αν προστεθεί επιπλέον υπεύθυνος επιστήμονας, μαζί με την αίτηση μεταβολής στοιχείων, συνυποβάλλονται, για λογαριασμό του νέου υπεύθυνου επιστήμονα, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην περίπτ. β της παραγράφου 4 του άρθρου 5.

β) Αν αποχωρήσει ο μοναδικός υπεύθυνος επιστήμονας, παρέχεται στον ενδιαφερόμενο χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την αποχώρησή του για την αντικατάστασή του. Το ως άνω διάστημα δεν διενεργούνται πωλήσεις γεωργικών φαρμάκων. Αν παρέλθει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς να αντικατασταθεί ο μοναδικός υπεύθυνος επιστήμονας, η αρμόδια αρχή, με σχετική απόφασή της, διαγράφει από το μητρώο εμπόρων γεωργικών φαρμάκων τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

γ) Αν αποχωρήσει ο υπεύθυνος επιστήμονας από επιχείρηση που είχε αναγγείλει εμπορία γεωργικών φαρμάκων με περισσότερους του ενός υπεύθυνους επιστήμονες, η αρμόδια αρχή ενημερώνει άμεσα το μητρώο εμπόρων γεωργικών φαρμάκων, ως προς τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

3. Στις περιπτώσεις που μεταβάλλονται στοιχεία του καταστήματος ή της αποθήκης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή νέα αναγγελία έναρξης με τα νέα στοιχεία.

4. Για την παύση εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Αρμόδιες Αρχές και Διαδικασία Ελέγχου Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων

Άρθρο 13

Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

1.α) Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων σε πρώτο βαθμό, είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας.

β) Για τον ως άνω πρωτοβάθμιο έλεγχο συνιστάται στην έδρα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κάθε Περιφερειακής Ενότητας επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρεις (3) τουλάχιστον υπαλλήλους της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής με τους αναπληρωτές τους.

Πρόεδρος της επιτροπής είναι το μέλος με τον ανώτερο βαθμό ή, αν μετέχουν υπάλληλοι του αυτού βαθμού, το μέλος με τα περισσότερα έτη υπηρεσίας.

Καθήκοντα γραμματέα ασκεί διοικητικός υπάλληλος της αρμόδιας Διεύθυνσης

Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και ορίζονται για δύο (2) έτη τα τακτικά μέλη της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους και ο γραμματέας της επιτροπής. Σχετικά με τη συγκρότηση της επιτροπής ενημερώνεται εγγράφως η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία ως Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4036/2012, τηρεί αρχείο των εντεταλμένων για τον έλεγχο υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ιδίου ως άνω νόμου.

2.α) Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων σε δεύτερο βαθμό είναι τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β) Για τον ως άνω δευτεροβάθμιο έλεγχο συνιστάται στην έδρα κάθε Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρεις (3) τουλάχιστον υπαλλήλους του οικείου Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. με τους αναπληρωτές τους.

Πρόεδρος της επιτροπής είναι το μέλος με τα περισσότερα έτη υπηρεσίας.

Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί διοικητικός υπάλληλος του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.

Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του προϊσταμένου του οικείου Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. και ορίζονται για δύο (2) έτη τα τακτικά μέλη της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους και ο γραμματέας της επιτροπής.

γ) Στις αρμοδιότητες της επιτροπής της παρούσας παραγράφου συμπεριλαμβάνεται και η εξέταση ενστάσεων κατά αποφάσεων των πρωτοβάθμιων επιτροπών της παρ. 1, σχετικά με την εμπορία γεωργικών φαρμάκων.

3. Οι εντεταλμένοι για τον έλεγχο της εμπορίας των γεωργικών φαρμάκων υπάλληλοι οφείλουν:

α) να έχουν τίτλο σπουδών ίδιο με τους ισχύοντες για τους υπεύθυνους επιστήμονες, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου άρθρο 35 του ν. 4036/2012 και

β) να έχουν παρακολουθήσει σχετικό πρόγραμμα κατάρτισης από τη ΣΕΑ, το οποίο συνίσταται τόσο σε αρχική εκπαίδευση όσο και σε διαρκή επιμόρφωση για την απόκτηση και την επικαιροποίηση των απαραίτητων γνώσεων.

Άρθρο 14

Διαδικασία ελέγχου εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

1. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών καταρτίζουν πρόγραμμα πρωτοβάθμιου τακτικού ελέγχου των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων στην περιοχή ευθύνης τους, έτσι ώστε να ελέγχεται κάθε κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων τουλάχιστον μία φορά ανά τρία έτη.

2. Για την κατάρτιση του προγράμματος τακτικού ελέγχου λαμβάνονται υπόψη τουλάχιστον οι παρακάτω παράγοντες επικινδυνότητας:

α) Το ιστορικό παραβάσεων του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

β) Οι παρατηρήσεις που υφίστανται κατά την αδειοδότηση ή την αναγγελία έναρξης λειτουργίας του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

γ) Το μέγεθος του καταστήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιφάνειας των αποθηκευτικών χώρων.

δ) Η εγγύτητα του καταστήματος με σημαντικές περιοχές καλλιέργειας φυτικών προϊόντων.

ε) Ο αριθμός των απασχολούμενων στην επιχείρηση.

στ) Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε φυτικά προϊόντα.

ζ) Τα οριζόμενα στα Εθνικά Σχέδια Δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4036/2012.

η) Οι παρατηρήσεις που έχουν γνωστοποιηθεί από το δευτεροβάθμιο έλεγχο των καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων.

3. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών διενεργούν πρωτοβάθμιους έκτατους ελέγχους, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο και ειδικά σε περιπτώσεις υπόνοιας παραβάσεων, καταγγελιών ή εντολής της ΣΕΑ.

4. Τα Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διενεργούν:

α) δευτεροβάθμιους τακτικούς ελέγχους, σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) ετησίως επί του συνόλου των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, στην περιοχή ευθύνης της και

β) δευτεροβάθμιους έκτατους ελέγχους, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο και ειδικά σε περιπτώσεις υπόνοιας παραβάσεων, καταγγελιών ή εντολής της ΣΕΑ.

5. Η ΣΕΑ συντονίζει τις αρμόδιες αρχές και με εγκύκλιό της καθορίζει τα έντυπα ελέγχου εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Σε όλους τους ελέγχους και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παρ. 3 έως και 6 του άρθρου 8 του ν. 4036/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 15

Μεταβατική περίοδος − Καταργούμενες διατάξεις

1. Καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, που ήδη λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγματος, οφείλουν να προσαρμοστούν με τις διατάξεις του παρόντος, μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του.

Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο του ενός έτους, για τα ως άνω καταστήματα, ισχύουν οι προγενέστερες διατάξεις, με βάση τις οποίες ήδη λειτουργούν.

2. Αναγγελίες έναρξης άσκησης εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων που έχουν υποβληθεί και δεν έχουν εξετασθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος και όπου απαιτείται η αρμόδια για την εξέτασή τους υπηρεσία ζητά την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε διατάξεις του π.δ. 2/2012 εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Το π.δ. 2/2012 «Καθορισμός των απαιτούμενων προσόντων και προϋποθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων για την εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων» (Α΄ 2) καταργείται.

Άρθρο 16

Παράρτημα

Στο παρόν προεδρικό διάταγμα, προσαρτάται Παράρτημα «Σημεία επιτόπιου ελέγχου καταστήματος εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων με σκοπό την έναρξη λειτουργίας», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και έχει ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (.pdf)

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 15.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Γ εφαρμόζονται μέχρι τη θέσπιση και θέση σε ισχύ, από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Κανονισμού που προβλέπεται στο άρθρο 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (ΕΕ L 309), σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του ιδίου άρθρου.

Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671