ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 4208/2013 (ΦΕΚ Α΄ 252/18.11.2013)

Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 252           18 Νοεμβρίου 2013

_____________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4208

Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Επιτρέπεται η συστέγαση στον ίδιο χώρο ενός ή περισσοτέρων ιατρείων ή οδοντιατρείων ή πολυϊατρείου ή πολυοδοντιατρείου με μονάδες αδυνατίσματος και διαιτολογικές μονάδες και διαιτολογικά γραφεία, χωρίς εταιρική σχέση των δικαιούχων. Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές ορίζεται ρητά ότι θα υφίσταται κοινός χώρος αναμονής των ανωτέρω συστεγαζόμενων ιδιωτικών φορέων κατ’ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των ως άνω ιδιωτικών φορέων (ιατρείων, μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων, διαιτολογικών γραφείων) που παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τις κατά περίπτωση ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και τους συναφείς κτιριολογικούς κανονισμούς.

Άρθρο 2

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά την 20ή έκαστου ημερολογιακού μήνα.»

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφιο ως εξής:

«Ως ημερομηνία υποβολής των δαπανών Ιουλίου του έτους 2013 και των πρώτων έξι (6) μηνών του έτους 2013 ορίζεται η 20ή Σεπτεμβρίου 2013. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου δύνανται να παρατείνονται.»

Άρθρο 3

Η παράγραφος 4 του άρθρου 29 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, προκειμένου να διαπραγματεύεται με όλους τους συμβαλλόμενους παρόχους τις αμοιβές τους, τους όρους των συμβάσεων του Οργανισμού, τις τιμές των ιατροτεχνολογικών υλικών και φαρμάκων, καθώς και να εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τη διατήρηση ή την τροποποίηση όλων των ανωτέρω. Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται η σύνθεση, η συγκρότηση, ο τρόπος, η διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής, εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

Άρθρο 4

Για την εξόφληση του συνόλου των υφιστάμενων κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012 οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Κλάδων Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Οργανισμό προς τα φαρμακεία:

α) Δεν απαιτείται η προσκόμιση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τα φαρμακεία φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, εάν τελούν εν ισχύ οι ήδη προσκομισθείσες από τα φαρμακεία για την εξόφληση των τρεχουσών οφειλών του Οργανισμού.

β) Τα φαρμακεία υποχρεούνται όπως, εντός μηνός από την εξόφληση, εκδώσουν και προσκομίσουν πιστωτικό τιμολόγιο προς τον Οργανισμό για το ποσό της εκπτώσεως επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείου προ Φ.Π.Α.), που παρασχέθηκε. Η καταβολή γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Εάν, μετά την καταβολή της προκαταβολής, κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των παραστατικών προκύψει οφειλόμενο ποσό μικρότερο του προκαταβληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των φαρμακείων.

Σε περίπτωση μη υποβολής νεότερου λογαριασμού εντός τριμήνου από την εκκαθάριση, η διαφορά αναζητείται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τις διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 5

Παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 η προθεσμία έκδοσης των κοινών υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες διενεργείται η μεταφορά της αρμοδιότητας παραλαβής αιτήσεων για την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής και επίδοσης των σχετικώς εκδιδομένων, από τους δήμους της χώρας προς τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215), όπως ισχύει.

Η ημερομηνία μεταφοράς των σχετικών αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 34547/11.7.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (Β΄ 1785), μετατίθεται για την 31η Δεκεμβρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 6

Η παράγραφος 1 του άρθρ. 43 του ν. 4049/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και ομαδικών επισκέψεων σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία εκτός του προκαθορισμένου ωραρίου λειτουργίας τους, καθώς και κατά τις ημέρες ανάπαυσης του προσωπικού αυτών, πέραν του προβλεπομένου στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 46 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) τέλους, προκαταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους διοργανωτές στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ανάλογο ποσό για την κάλυψη των έκτακτων λειτουργικών δαπανών και για την αποζημίωση του απασχολούμενου προσωπικού. Το ύψος του ποσού του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Με όμοια απόφαση μπορεί να γίνεται αναπροσαρμογή του ποσού αυτού. Από την εφαρμογή της διατάξεως της παραγράφου αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Άρθρο 7

1. Παρατείνεται η ισχύς της Π.Υ.Σ. υπ’ αριθμ. 41/3.3.1993 (ΦΕΚ Α΄30) αναδρομικά από 25.8.1998 μέχρι 24.8.2021, με δυνατότητα περαιτέρω παρατάσεως επί πενταετία εφόσον κριθεί ότι η καθυστέρηση υλοποίησης του σκοπού οφείλεται σε υπαιτιότητα της διοίκησης.

2. Στην παρ. 2Β του άρθρου 13 του ν. 1734/1987 (ΦΕΚ Α΄189) μετά το προτελευταίο εδάφιο, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Το καθεστώς των παραχωρούμενων εκτάσεων του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγεται από το μεταγενέστερο των παραχωρήσεων ή τυχόν παρατάσεων αυτών χαρακτηρισμό των εκτάσεων ως δάση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ανέγερσης κτιρίων, κτισμάτων ή εγκαταστάσεων ή προπαρασκευαστικές εργασίες υλοποίησης των έργων αυτών, που κατατείνουν στην πραγμάτωση του σκοπού των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του προηγούμενου εδαφίου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Άρθρο 8

1. Συστήνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος ειδικοί, εκτός τακτικού προϋπολογισμού, λογαριασμοί για την ταμειακή διευκόλυνση της αποπληρωμής των μετακινήσεων του αστυνομικού προσωπικού και του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής αντίστοιχα, στο πλαίσιο των επιλέξιμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται τα θέματα της κίνησης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια των λογαριασμών αυτών.

2. Ο προσδιορισμός των καθηκόντων και υπηρεσιών των αστυνομικών, που υπηρετούν στη Βουλή των Ελλήνων και διατίθενται στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης για την κάλυψη των εν γένει αναγκών της υπηρεσία αυτής, καθώς και η κίνηση και χρήση των αντιστοίχων οχημάτων ή μοτοσυκλετών γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης.

Άρθρο 9

Στο άρθρο 20 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α΄ 57), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. α. Η Επιτελική Μονάδα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Αρχή Πιστοποίησης) είναι αρμόδια για την πιστοποίηση, τον καθορισμό των κατευθύνσεων και το συντονισμό των Σωμάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό (Υποκείμενες Αρχές) και εκδίδουν ψηφιακά πιστοποιητικά για την παροχή υπηρεσιών, μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ή άλλων δημόσιων δικτύων επικοινωνιών.

β. Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., κυρώνεται Κανονισμός Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης, με τον οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών πιστοποίησης.

Στον Κανονισμό περιλαμβάνονται διατάξεις ιδίως για τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι Υποκείμενες Αρχές για την έκδοση, ανάκληση και τον έλεγχο των πιστοποιητικών, καθώς και διατάξεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τους μηχανισμούς ασφαλείας, την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων και τις υποχρεώσεις των φορέων παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης προς τους τελικούς χρήστες.

γ. Ο καθορισμός των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ως Υποκείμενων Αρχών, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.»

Άρθρο 10

Η παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3387/2005 (ΦΕΚ Α΄ 224) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Το 60% του θετικού αποτελέσματος (έσοδα μείον έξοδα) της οικονομικής διαχείρισης κάθε χρήσης του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο ενώ το υπόλοιπο 40% παραμένει στο ΚΕΜΕΑ. Μέρος του τελευταίου αυτού υπολοίπου μπορεί να διατίθεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕΜΕΑ προς κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας σε ανταπόδοση της παρεχόμενης διοικητικής υποστήριξης σε προσωπικό και μέσα.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 11

1. Οι ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού για τις οποίες είχε προκηρυχθεί η εισαγωγή σπουδαστών πριν από τη δημοσίευση του ν. 4186 /2013 (ΦΕΚ A΄ 193) συνεχίζουν τη λειτουργία τους μέχρι και το σπουδαστικό έτος 2014 − 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο προκήρυξης εισαγωγής σπουδαστών σε αυτά.

2. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 ισχύουν και για τις ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Άρθρο 12

Στην παρ. 3, της υποπαραγράφου Ζ5 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:

«Για την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης του Πρωθυπουργού, ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός εκδίδει αμελλητί απόφαση με την οποία συγκεκριμενοποιεί τις κατά τα άνω καταργούμενες θέσεις.»

Άρθρο 13

Μετά το άρθρο 6 του ν. 4148/2013 «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 99), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής:

«Άρθρο 6Α

Ρυθμίσεις για τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας

1. Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και υπό το συντονισμό του Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας του Υπουργείου Εξωτερικών κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1 και 2 του ν. 4148/2013 (Α΄ 99), όπως ισχύει, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ) υπάγονται οι εξής αρμοδιότητες:

α) η οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Τύπου,

β) ο προγραμματισμός, συντονισμός και υλοποίηση των διαδικασιών διαπίστευσης των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) στις συνόδους κορυφής, συναντήσεις Συμβουλίων Υπουργών και λοιπές υπηρεσιακές συναντήσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας,

γ) ο ορισμός του επίσημου ραδιοτηλεοπτικού παραγωγού (Host Broadcaster) και του επίσημου φωτογραφικού παραγωγού (Host Photographer) και η ανάθεση αρμοδιοτήτων σε αυτούς για τη ραδιοτηλεοπτική και φωτογραφική κάλυψη των ανωτέρω διοργανώσεων,

δ) ο ορισμός αναπληρωτή Εκπροσώπου της Ελληνικής Προεδρίας στην Αθήνα,

ε) η διαχείριση του επίσημου ιστοτόπου της Ελληνικής Προεδρίας, ιδίως η επεξεργασία της μορφής και του περιεχομένου του, υπό την εποπτεία του Εκπροσώπου της Ελληνικής Προεδρίας,

στ) κάθε επικοινωνιακή δράση σχετική με την προβολή της Ελληνικής Προεδρίας στην ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη και την κάλυψη θεμάτων επικοινωνιακής πολιτικής που σχετίζονται με την άσκηση της εν λόγω Προεδρίας, υπό την εποπτεία του Εκπροσώπου της Ελληνικής Προεδρίας.

2. Για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου η ΓΓΕΕ συνεργάζεται με τις αρμόδιες διπλωματικές Αρχές και αντιπροσωπείες της Ελλάδας στο εξωτερικό και άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς.

3. Για την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Προεδρίας οι υπάλληλοι της ΓΓΕΕ που είναι τοποθετημένοι ή αποσπασμένοι στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας (ΓΤΕ) Βρυξελλών, Λουξεμβούργου και Στρασβούργου δύνανται να παραμείνουν στις θέσεις τους στα εν λόγω Γραφεία κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τις 31.7.2014, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων που προβλέπουν ανώτατα όρια συνεχούς παραμονής στο ίδιο ΓΤΕ και συνεχούς υπηρεσίας στο εξωτερικό. Για τους ίδιους λόγους είναι επίσης, δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στα ως άνω ΓΤΕ μέχρι τη λήξη της Ελληνικής Προεδρίας και σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τις 31.7.2014.

4. Υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της ΓΓΕΕ, με βαθμό Συμβούλου Α΄ ή Β΄, μπορούν να αποσπώνται σε Γραφεία Υπουργών, μέχρι τις 31.7.2014 κατ’ ανώτατο όριο, για την επικοινωνιακή στήριξη του έργου της Ελληνικής Προεδρίας και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών ως Προεδρευόντων του Συμβουλίου της Ε.Ε.. Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις και χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται βαρύνει τη ΓΓΕΕ.»

Άρθρο 14

Προσθήκη στο άρθρο 4 του ν. 4148/2013

Στο άρθρο 4 του ν. 4148/2013 (Α΄ 99), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Ο Εκπρόσωπος της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.»

Άρθρο 15

Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3566/2007

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3566/2007 (ΦΕΚ Α΄ 117), όπως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄».

Άρθρο 16

Διατάξεις για τον περιφερειακό τύπο

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται όλες οι δημοσιεύσεις των φορέων του, κατά την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄65), Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει, σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες, εφόσον αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις ως υποχρεωτικές.»

2. α. Στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α΄ 68), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 3640/2008 (ΦΕΚ Α΄ 22), αντί της ημερομηνίας «31η Ιανουαρίου» τίθεται η ημερομηνία «10η Μαρτίου».

β. Ειδικώς για το έτος 2013 η προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, όπως ισχύει, προθεσμία για την υποβολή φακέλου για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι και έναν (1) μήνα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, όπως συμπληρώθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ Α΄ 40), και η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται κατ’ έτος οι νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις καταχώρισης δημοσιεύσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του παρόντος. Για την πρώτη ένταξη των εφημερίδων στην παραπάνω απόφαση απαιτείται να εκδίδονται με τον ίδιο τίτλο οι μεν ημερήσιες επί δύο (2) έτη, οι δε εβδομαδιαίες επί τρία (3) έτη. Για κάθε επόμενη ένταξή τους, εφόσον αυτή δεν απέχει πλέον των δύο (2) ετών από την αμέσως προηγούμενη ένταξη, οι εφημερίδες αρκεί να εκδίδονται με τον ίδιο τίτλο επί ένα (1) έτος.

Στην παραπάνω απόφαση εντάσσονται οι εφημερίδες οι οποίες πληρούν σωρευτικά καθ’ όλα τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Έχουν πωλήσεις κατ’ ελάχιστον πεντακοσίων (500) φύλλων ανά έκδοση. Σε νομούς με πληθυσμό μικρότερο από ογδόντα χιλιάδες (80.000) κατοίκους, κατά την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, οι ανωτέρω εφημερίδες αρκεί να έχουν κατ’ ελάχιστον πωλήσεις τριακοσίων πενήντα (350) φύλλων ανά έκδοση.»

Άρθρο 17

Παράταση προθεσμίας έκδοσης προκήρυξης για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών

Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄14) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 31.12.2013.

Άρθρο 18

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82), οι τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουργούν νομίμως σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), εφόσον εξέπεμπαν τηλεοπτικό πρόγραμμα στις 31.8.2013, συμβάλλονται με νομίμως αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου για την ψηφιακή εκπομπή του προγράμματός τους, μέχρι τη χορήγηση αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής όπως προβλέπεται από το ν. 3592/2007, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30.6.2014, και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4038/2012.

Η ψηφιακή εκπομπή του προγράμματός τους υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις της παρ. 13 του άρθρου 6 του ν. 3592/2007.

Άρθρο 19

Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.6 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι δαπάνες λειτουργίας βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών. Κύριος Διατάκτης των πιστώσεων ορίζεται ο Εθνικός Συντονιστής κατά της Διαφθοράς, ο οποίος αναλαμβάνει με αποφάσεις του τις σχετικές υποχρεώσεις.»

Άρθρο 20

Εθνικός Συντονιστής για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών

Το άρθρο 49, του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής:

«1) Ο Εθνικός Συντονιστής για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών ορίζεται από τον Πρωθυπουργό, με 5ετή θητεία και είναι εξειδικευμένος επιστήμονας εγνωσμένου κύρους από το χώρο των επιστημών της υγείας ή των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

2) Ο Εθνικός Συντονιστής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Προεδρεύει και προΐσταται της, κατά το άρθρο 50 του ως άνω νόμου, Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών.

β. Εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνή όργανα με συναφές αντικείμενο. Σε περίπτωση κωλύματος, ορίζει αντικαταστάτη για τη συμμετοχή στα διεθνή όργανα.

γ. Παρακολουθεί την πορεία της εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, στο οποίο καθορίζονται σαφώς οι αρχές, οι στόχοι, οι δράσεις, οι ενέργειες, τα μέτρα, το χρονοδιάγραμμα και τα οικονομικά μεγέθη (κόστη) για την κάλυψη των δράσεων.

δ. Συντονίζει όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών.

ε. Αξιολογεί την εφαρμογή και την πρόοδο της Εθνικής Στρατηγικής.

στ. Συνεργάζεται με τους Υπουργούς οι οποίοι συμμετέχουν στη Διϋπουργική Επιτροπή (άρθρο 48) και ανταλλάσει απόψεις σχετικά με την ολοκληρωμένη διαμόρφωση της πολιτικής για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών.

ζ. Αναλαμβάνει συμβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο στη Διϋπουργική Επιτροπή.

η. Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς που εμπλέκονται στην πολιτική της αντιμετώπισης των ναρκωτικών και συντονίζει τις δράσεις τους.

θ. Μπορεί να ζητεί από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες οικονομικά, στατιστικά και διοικητικά στοιχεία, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη δράση τους για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών.

ι. Μεριμνά για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα αντιμετώπισης των ναρκωτικών.

κ. Ενημερώνει τον Πρωθυπουργό και τη Βουλή με ετήσια Έκθεση που υποβάλλεται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους και περιέχει την πορεία και την αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

λ. Ο Εθνικός Συντονιστής συστήνει Συμβουλευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη.

Μέλη της Επιτροπής ορίζονται πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην αντιμετώπιση των ναρκωτικών όπως καθηγητές πανεπιστημίου και ειδικοί επιστήμονες με συναφές γνωστικό αντικείμενο, πρόσωπα που διαθέτουν εμπειρία σε θέματα αντιμετώπισης των ναρκωτικών.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει ως αποστολή να υποβάλει εισηγήσεις προς τον Εθνικό Συντονιστή σε θέματα της πολιτική αντιμετώπισης των ναρκωτικών, με σκοπό την επιβοήθηση του έργου του.

3) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται η διοικητική υποστηρικτική δομή που συνεπικουρεί τον Εθνικό Συντονιστή στο έργο του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

4) Οι δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας εγγράφονται στους οικείους κωδικούς (ΚΑΕ) ειδικού Φορέα εξόδων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας. Η διενέργεια των δαπανών της υπηρεσίας όπως π.χ. μετακινήσεις, συνέδρια κ.α. γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών εγκρίνεται η μετακίνηση οποιουδήποτε συνεργάτη για εργασία στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999.

Ο Εθνικός Συντονιστής λαμβάνει αποδοχές Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου.»

Άρθρο 21

Έλεγχος των νοσοκομειακών λοιμώξεων

1. Ο έλεγχος των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας αποτελεί βασική αρμοδιότητα και ευθύνη των Διοικήσεων αυτών. Η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των Διοικήσεων όσον αφορά στον περιορισμό των νοσοκομειακών λοιμώξεων θα βασιστεί στην παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης συγκεκριμένων δεικτών ελέγχου λοιμώξεων.

2. Ο καθορισμός των δεικτών ελέγχου νοσοκομειακών λοιμώξεων ορίζεται μετά από εισήγηση του ΚΕΕΛΠΝΟ, που αποτελεί τον αρμόδιο Φορέα για την επιτήρηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

3. Οι συγκεκριμένοι δείκτες υπολογίζονται με βάση δεδομένα που πρέπει υποχρεωτικά να συλλέγονται από τις δομές υγείας που θα αποδίδονται στους Αρμόδιους Φορείς, κοινοποιούνται στο Υπουργείο και στο ΕΣΥ − NET και αποτελούν βασικό κριτήριο αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για κάθε νοσοκομείο.

4. Κάθε Μονάδα Υγείας υποχρεούται να κοινοποιεί στο Υπουργείο Υγείας και να αναρτά στο ΕΣΥ − NET:

α) τη συνολική ετήσια δαπάνη για τον περιορισμό των νοσοκομειακών λοιμώξεων στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα, β) τη συνολική ετήσια δαπάνη για την θεραπεία των νοσοκομειακών λοιμώξεων στους νοσηλευθέντες ασθενείς στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα.

5. Συστήνεται Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΑ) σε κάθε Μονάδα Υγείας, η οποία θα λαμβάνει οδηγίες από το ΚΕΕΛΠΝΟ ως αρμόδιος φορέας για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Υποχρεωτική θεωρείται η παρουσία νοσηλεύτριας επιτήρησης λοιμώξεων.

Με αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας εξειδικεύονται τα θέματα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 «ελεγκτική Διαδικασία» του ν. 2920/2001 (Α΄ 131) «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας» (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής: «Τα Νομικό Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που αποτελούν εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, υπόκεινται σε διαχειριστικό έλεγχο αποκλειστικά από τον Γενικό Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και την Υ.Π.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., ύστερα από εντολή του Υπουργού Υγείας.»

Άρθρο 22

1. Στη παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.δ. 3366/1955 (ΦΕΚ Α΄ 258), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπληρώνεται εδάφιο δ΄, ως εξής :

«δ. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής από αυτήν, χορηγούμενη από το Υπουργείο Υγείας.»

2. Η παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄ 228) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6. Οι θέσεις ιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των ιατρών, που υπηρετούν σε αυτές. Μετά τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης για τις θέσεις, που δεν καλύπτονται και είναι σε νησιωτικές περιοχές, ή άγονες και προβληματικές σύμφωνα με το π.δ. 131/1987 (Α΄73), καθώς και στα χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία, ανακοινώνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος, στην οποία προτεραιότητα έχουν οι αιτούντες ιατροί κατηγορίας επί θητεία.

Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος τηρείται η οριζόμενη στην αριθ. 18757/1911 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 311) διαδικασία διενέργειας, έκδοσης αποτελεσμάτων και τοποθέτησης αγροτικών ιατρών.

Αν η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, μπορεί να παραταθεί η θητεία του ιατρού, που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον υπηρετούντα ιατρό, μπορεί να παραταθεί η θητεία άλλου ιατρού μετά από εισήγηση του Νοσοκομείου, στο οποίο υπάγεται το Κέντρο Υγείας ή το Περιφερειακό Ιατρείο ή Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο.

Η παράταση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, έχει δε μέγιστη διάρκεια δώδεκα μήνες και λήγει με την ανάληψη υπηρεσίας από τον ιατρό, που επιλέγεται με βάση την επόμενη προκήρυξη.

Επιπλέον, στις άγονες ή απομακρυσμένες ή νησιωτικές ή προβληματικές περιοχές στη Γ΄ Ζώνη σύμφωνα με την Υ10α/Γ.Π. (Β΄ 1145) αν η θέση, που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, μπορεί να παραταθεί η θητεία του ιατρού, που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του και πέραν των δώδεκα μηνών και μέχρι να καλυφθεί η θέση. Σε περίπτωση κάλυψης της θέσης, μπορεί να παραταθεί για επιπλέον χρονικό διάστημα η θητεία του υπηρετούντος, με παράταση, ιατρού σε άλλο Περιφερειακό Ιατρείο ή Πολυδύναμο Ιατρείο ευθύνης του ίδιου Κέντρου Υγείας, που έχει παραμείνει κενό. Το ίδιο ισχύει και για την κάλυψη θέσεων, που ενώ είχαν καλυφθεί από προκήρυξη, έμειναν κενές από αιφνίδια παραίτηση του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, αλλά δεν πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις για προκήρυξη της κενής θέσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι οποίοι καλύπτουν θέσεις σε άγονες ή απομακρυσμένες νησιωτικές ή προβληματικές περιοχές στη Γ΄ Ζώνη ως ανωτέρω θα υπηρετούν στο Κέντρο Υγείας, ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Ιατρείο της ευθύνης του, που έχουν διοριστεί και θα επιτρέπεται η μετακίνησή τους σε άλλα Περιφερειακά Ιατρεία ή σε Πολυδύναμα Ιατρεία της ευθύνης του, μόνο σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και μετά από απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, που υπάγονται.

3. To άρθρο 2 τοu v. 3754/2009 (Α΄ 43) συμπληρώνεται μετά τη λέξη «πανεπιστημιακό» και μετά τη λέξη «εβδομάδας» ως ακολούθως: «Το επίσημο ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ύστερα από κάθε ενεργό εφημερία παρέχεται στον ιατρό, νοσοκομειακό ή πανεπιστημιακό ή υπηρεσίας υπαίθρου, σε εργάσιμη ημέρα, εικοσιτετράωρη ανάπαυση, η οποία δεν μεταφέρεται πέραν της μιας εβδομάδας από την ημέρα πραγματοποίησης της ενεργούς εφημερίας.

4. Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρών ΕΣΥ ή την πρόσληψη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η προϋπηρεσία του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου στις άγονες ή απομακρυσμένες ή νησιωτικές ή προβληματικές περιοχές στη Γ΄ Ζώνη ως ανωτέρω αναγνωρίζεται και υπολογίζεται εις πενταπλούν σε σχέση με την προϋπηρεσία των υπόλοιπων ιατρών του καταλόγου Α΄.

5. Για την πρόσληψη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τη σύναψη σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχή υπηρεσιών υγείας, οι ιατροί υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής από αυτήν.

6. Η ισχύς των παραγράφων 1, 4 και 5 αρχίζει με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και καταλαμβάνει τους ιατρούς, που θα αποφοιτήσουν με την έναρξη ισχύος του νόμου.

Άρθρο 23

Παράταση συμβάσεων μισθώσεως έργου ιατρών ΕΟΠΥΥ

1. Οι λήξασες, εντός του έτους 2013 σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 5 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συμβάσεις μίσθωσης έργου ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παρατείνονται με την αυτή έννομη σχέση μέχρι τις 31.12.2013.

2. Οι λήξασες, μέχρι την δημοσίευση του παρόντος εντός του έτους 2012 ή εντός του έτους 2013, συμβάσεις μίσθωσης έργου των ιατρών των ενταχθέντων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ασφαλιστικών Φορέων, παρατείνονται μέχρι τις 31.12.2013. Οι ιατροί αυτοί θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως θεραπευτές ιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όχι ως ελεγκτές ιατροί στις Μονάδες Υγείας του Οργανισμού.

3. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 5 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως ισχύει, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που προβλέπονται από τη διάταξη της παρ. 8 περίπτωση α΄ του άρθρου 19 του ν. 3846/2010, καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, για τις ανάγκες λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ Α΄ 134) και των παραγράφων 1, 2 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206).

Άρθρο 24

1. Συμβάσεις μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πού συνάφθηκαν κατά το σχολικό έτος 2012−2013 από τις Περιφέρειες, σύμφωνα με την παράγραφο 3 της, από 4.9.2012, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 171), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4089/2012 (ΦΕΚ Α΄ 206), χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 278 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), θεωρούνται νόμιμες και μπορούν να παραταθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185).

2. Η ισχύς της διάταξης της παρ. 1.α. του άρθρου 47 του ν. 4141/2013 παρατείνεται μέχρι και τις 30.6.2013 συμπεριλαμβανομένης και της εκκαθάρισης των καθ’ υπέρβαση δαπανών του Α΄ εξαμήνου του 2013.

Άρθρο 25

Στο τέλος του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α΄ 173) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. α) Επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα που λειτουργούν σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές.

Στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά τις Κυριακές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 δύναται να χορηγηθεί η αναπληρωματική ανάπαυση σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που προηγείται των Κυριακών αυτών.

β) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ψήφισή της από την Βουλή των Ελλήνων.»

Άρθρο 26

Ακίνητα και εκτάσεις ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, υπόλοιπα στεγαστικών προγραμμάτων, η διαχείριση − αξιοποίηση των οποίων ανήκε μέχρι τις 30.6.2012 στο πρώην Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τελούν στο εξής υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Υγείας.

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναγράφονται οι λέξεις «ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών», «ο Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας», «ο Υπουργός Κοινωνικής Περιθάλψεως», «ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» στο εξής νοείται ο Υπουργός Υγείας.

Η διαχείριση και η αξιοποίηση των ως άνω ακινήτων πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Κοινωνικής Κατοικίας και Αξιοποίησης της Περιουσίας.

Άρθρο 27

Άδεια λειτουργίας ταχύπλοου σκάφους

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης από το ΕΚΑΒ άδειας λειτουργίας ταχύπλοου σκάφους για υγειονομική μεταφορά ασθενών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει το ΕΚΑΒ.

Άρθρο 28

Με απόφαση του Διοικητού του Νοσοκομείου, οι ειδικευμένοι ιατροί του Νοσοκομείου μία ημέρα ανά μήνα θα επισκέπτονται τα Κέντρα Υγείας που υπάγονται στο Νοσοκομείο, προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα ειδικά προβλήματα των ασθενών των Κέντρων Υγείας.

Άρθρο 29

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2013

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671