ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 157/2013 (ΦΕΚ Α΄ 249/07.11.2013)

Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 249           7 Νοεμβρίου 2013

_________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 157

Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 4146/2013 (άρθρο 13 παρ.2, άρθρο 15 παρ.2 και άρθρο 14 παρ.6) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄90 ).

β. Του ν. 3894/2010 « Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (Α΄ 204).

γ. Του Ν. 4024/2011 « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄226).

δ. Του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α΄165), όπως ισχύει.

ε. Του π.δ. 85/2012 « Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 118/2013 «τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄141)− Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ Α΄152).

στ. Του π.δ. 108/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α΄190).

ζ. Του π.δ. 117/2012 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α΄202).

η. Του άρθρου 52 παρ. 2 και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄ 98).

θ. Την Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄2105).

2. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την αριθμ. 290/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 1

Συγκρότηση

Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, συγκροτείται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες:

α) Τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων

β) Τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων

γ) Το Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Άρθρο 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων είναι η χάραξη εθνικής στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής, ο σχεδιασμός και η οργάνωση των στρατηγικών επενδύσεων, η λειτουργία της ως Υπηρεσία μιας στάσης για την αδειοδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων, κατά το άρθρο 13 του ν. 4146/2013 (Α΄90), ο συνολικός χειρισμός σχετικών αιτημάτων με επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής του σχετικού θεσμικού πλαισίου, ώστε να ενισχυθεί η διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος, που συμβάλλει στην ανάπτυξη της συνολικής οικονομίας.

1. Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

α. Τη Διεύθυνση Αναπτυξιακής Στρατηγικής

β. Τη Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων

2. Της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων προΐσταται μετακλητός υπάλληλος, κατά τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄90) ο οποίος διαθέτει:

α. Πτυχίο Νομικής ή Μηχανικού όλων των ειδικοτήτων.

β. Μεταπτυχιακό τίτλο, συναφή με την ειδικότητα ή συναφή με τις αρμοδιότητες (ως γνωστικά αντικείμενα) της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.

γ. Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

δ. Επαγγελματική εμπειρία συναφή με τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.

Άρθρο 3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1. Η Διεύθυνση Αναπτυξιακής Στρατηγικής συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:

α. Τμήμα Οργάνωσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής

β. Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ)

γ. Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων

2. Της Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής προΐσταται υπάλληλος της Κατηγορίας Π.Ε. ή, εάν δεν υπάρχει, Τ.Ε. με βαθμό Α΄ ή Β΄, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 4024/2011, όλων των κλάδων που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

α. Τμήμα Οργάνωσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής

αα) Η οργάνωση και ο συντονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας των Στρατηγικών Επενδύσεων.

ββ) Η χάραξη εθνικής στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής.

γγ) Ο σχεδιασμός και η οργάνωση των στρατηγικών επενδύσεων.

δδ) Η ευθύνη εναρμόνισης των αναπτυξιακών δράσεων Υπουργείων και Οργανισμών.

εε) Η συνεργασία με φορείς και ινστιτούτα με αρμοδιότητα τη μελέτη της οικονομικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας, όπως το ΚΕΠΕ, ο ΙΟΒΕ, η «Επενδύσετε στην Ελλάδα» Α.Ε.

στστ) Η συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης για την παροχή στοιχείων σχετικά με την εθνική αναπτυξιακή δραστηριότητα.

ζζ) Η εκπόνηση ετήσιας έκθεσης αναφορικά με την παρακολούθηση της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής και συνυποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των εφαρμοζόμενων δράσεων.

ηη) Η παραλαβή των εγκεκριμένων από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ), επενδυτικών φακέλων, οι οποίοι διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Αναπτυξιακής Στρατηγικής από την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», η επεξεργασία τους και διαβίβασή τους στην αρμόδια Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων.

θθ) Η γνωστοποίηση, κοινοποίηση στην ευρωπαϊκή επιτροπή καθεστώτων ενισχύσεων Στρατηγικών επενδύσεων.

ιι) Η συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων, σε περίπτωση παροχής φορολογικών κινήτρων σε Στρατηγικές Επενδύσεις, στο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων.

ιαια) Η συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς για την παρακολούθηση, το συντονισμό και την επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων.

ιβιβ) Η συνεργασία με το Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων για την ανταπόκριση στα μέσα άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου (ερωτήσεων, αναφορών, επερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων, επίκαιρων ερωτήσεων, επίκαιρων επερωτήσεων) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.

ιγιγ) Η ενημέρωση φορέων για ζητήματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.

Του Τμήματος Οργάνωσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής προΐσταται υπάλληλος της Κατηγορίας ΠΕ του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού ή και Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Περιβάλλοντος και εάν δεν υπάρχει, υπάλληλος της Κατηγορίας ΤΕ του Κλάδου ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Λογιστικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων.

β. Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ)

αα) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση και τα επί μέρους Τμήματα της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων, της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, προκειμένου να σχεδιαστούν πολεοδομικοί και περιβαλλοντικοί όροι για την αδειοδότηση κτηριακών υποδομών, στρατηγικών επενδύσεων, κατά τα άρθρα 1, 2, 3, 4, και 5 του ν. 4146/2013 (Α΄90).

ββ) Η σύνταξη σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων, με τα οποία καταρτίζονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων, κατά το άρθρο 5 του ν. 4146/2013 (Α΄90).

γγ) Η παρακολούθηση της σχετικής εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας, σχετικά με το αντικείμενο των στρατηγικών επενδύσεων και ιδίως της αδειοδότησής τους, της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας κ.λπ.

δδ) Η συνεργασία με φορείς του Δημοσίου με αδειοδοτικές αρμοδιότητες, με σκοπό την ανταλλαγή σχετικής τεχνογνωσίας.

εε) Η σύνταξη ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η παροχή στοιχείων στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικών με τις εκδικαζόμενες προσφυγές φορέων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.

στστ) Η διαχείριση μέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου (ερωτήσεων, αναφορών επερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων, επίκαιρων ερωτήσεων, επίκαιρων επερωτήσεων) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.

ζζ) Η επεξεργασία και κατάρτιση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, κανονιστικών αποφάσεων, έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων και εσωτερικών οδηγιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων και αναφορικά με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία περί Στρατηγικών Επενδύσεων.

Του Τμήματος Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή και Οικονομικού.

γ. Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων

αα) Η συνεργασία με την αρμόδια Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς και των λοιπών οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων, για την υλοποίηση επενδύσεων που προέρχονται από τις ως άνω συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ως Στρατηγικές Επενδύσεις.

ββ) Η συνεργασία με τις λοιπές οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων, για την υλοποίηση Δημοσίων Επενδύσεων ως Στρατηγικές Επενδύσεις.

γγ) Η συνεργασία με το Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων για την ανταπόκριση στα μέσα άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου (ερωτήσεων, αναφορών, επερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων, επίκαιρων ερωτήσεων, επίκαιρων επερωτήσεων) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.

Του Τμήματος Δημοσίων Επενδύσεων προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού ή και Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Περιβάλλοντος και εάν δεν υπάρχει, υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ του Κλάδου ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Λογιστικής ή ΤΕ Πληροφορικής.

Άρθρο 4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

1. Η Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:

α. Τμήμα Πολεοδομίας

β. Τμήμα Περιβαλλοντικών Όρων

γ. Τμήμα Δασών

δ. Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας

ε. Τμήμα Αρχαιολογικών Αδειών

2. Της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Πληροφορικής.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

α. Τμήμα Πολεοδομίας

αα) Η έκδοση των αδειών δόμησης και κατεδάφισης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13, παρ. 1, περίπτ. γ΄, υποπερ. γγ΄ και δδ΄, του ν. 4146/2013.

ββ) Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του συνόλου των αδειών για στρατηγικές επενδύσεις.

Ενδεικτικά αναφέρονται: Οι άδειες χρήσης γης, οριοθέτησης ρεμάτων, υδροδότησης, χρήσης νερού από ιδιωτικές γεωτρήσεις – πηγές, εγκρίσεις αρχιτεκτονικών μελετών, καταλληλότητας οικοπέδων, άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας για Στρατηγικές Επενδύσεις, πυρασφάλειας και υγειονομικές.

γγ) Η λήψη σύμφωνης γνώμης από Αεροπορία για έκδοση αδειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

δδ) Η Επίσπευση λήψης σήματος από τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ).

εε) Η συνεργασία με το Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) της Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής, της Γενικής Διεύθυνσης για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων ΕΣΧΑΣΕ.

Του Τμήματος Πολεοδομίας προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών και εάν δεν υπάρχει, υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ του Κλάδου ΤΕ Μηχανικών.

β. Τμήμα Περιβαλλοντικών Όρων

αα) Η παρακολούθηση, ο συντονισμός, η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για τον καθορισμό περιβαλλοντικών όρων και την ολοκλήρωση του συνόλου των περιβαλλοντικών αδειών για στρατηγικές επενδύσεις.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Η θέσπιση περιβαλλοντικών όρων Στρατηγικών Επενδύσεων, κατ’ εφαρμογή της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων (π.χ. NATURA), η διενέργεια διαβουλεύσεων για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Στρατηγικών Επενδύσεων.

Ο ορισμός Αποδέκτη Υγρών (επεξεργασμένων) Λυμάτων.

Ο Ορισμός Αποδέκτη/ διαχειριστή στερεών αποβλήτων.

Επίσης:

ββ) Οι ενέργειες για τη λήψη αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή απαλλακτικό από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

γγ) Οι ενέργειες για τη λήψη θετικής Γνωμοδότησης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

δδ) Οι ενέργειες για την έκδοση διαπιστωτικών αποφάσεων από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

εε) Η συνεργασία με τα συναρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων.

στστ) Η συνεργασία με το Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) της Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής, της Γενικής Διεύθυνσης για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων ΕΣΧΑΣΕ.

Του Τμήματος Περιβαλλοντικών Όρων προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών και εάν δεν υπάρχει, υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ του Κλάδου ΤΕ Μηχανικών.

γ. Τμήμα Δασών

αα) Η παρακολούθηση, ο συντονισμός, η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη βεβαίωση του δασικού ή μη χαρακτήρα εκτάσεων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παραλαβή του φακέλου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

ββ) Η παρακολούθηση, ο συντονισμός, η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των αδειών χορήγησης άδειας επέμβασης σε δασικές εκτάσεις για στρατηγικές επενδύσεις, κατά το άρθρο 1 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παραλαβή του φακέλου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

γγ) Η βεβαίωση του δασικού ή μη χαρακτήρα εκτάσεων για στρατηγικές επενδύσεις, μετά την πάροδο 45 ημερών, κατά την παράγραφο 6 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

δδ) Η έκδοση – χορήγηση αδειών επέμβασης σε δασικές εκτάσεις για στρατηγικές επενδύσεις, κατά το άρθρο 1 του ν. 3894/2010,όπως ισχύει, μετά την πάροδο 45 ημερών, κατά την παράγραφο 6 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

εε) Η διενέργεια αυτοψιών και η λήψη σχετικών δεδομένων (δασικών χαρτών, γεωχωρικών δεδομένων, αεροφωτογραφιών και λοιπού σχετικού υλικού) από τις κατά τόπους αρμόδιες δασικές Υπηρεσίες.

στστ) Η συνεργασία με τα συναρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων.

ζζ) Η συνεργασία με το Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) της Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής, της Γενικής Διεύθυνσης για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων ΕΣΧΑΣΕ.

Του Τμήματος Δασών προΐσταται υπάλληλος της Κατηγορίας ΠΕ του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών και εάν δεν υπάρχει, υπάλληλος Κατηγορίας ΤΕ του Κλάδου ΤΕ Μηχανικών.

δ. Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας

αα) Η παρακολούθηση, ο συντονισμός, η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του συνόλου των αδειών παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για την εγκατάσταση και λειτουργία στρατηγικών επενδύσεων, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παραλαβή του φακέλου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

ββ) Η έκδοση αδειών παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για την εγκατάσταση και λειτουργία στρατηγικών επενδύσεων, μετά την πάροδο 45 ημερών, κατά την παράγραφο 6 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

γγ) Η συνεργασία με τα συναρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων.

δδ) Η συνεργασία με το Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) της Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής, της Γενικής Διεύθυνσης για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων ΕΣΧΑΣΕ.

Του Τμήματος Αιγιαλού και Παραλίας προΐσταται υπάλληλος της Κατηγορίας ΠΕ του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών και εάν δεν υπάρχει, υπάλληλος Κατηγορίας ΤΕ του Κλάδου ΤΕ Μηχανικών.

ε. Τμήμα Αρχαιολογικών Αδειών

αα) Η παρακολούθηση, ο συντονισμός, η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της γνωμοδοτικής διαδικασίας σχετικά με ζητήματα αρχαιολογικού χαρακτήρα εκτάσεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παραλαβή του φακέλου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

ββ) Η έκδοση αρχαιολογικών αδειών, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων, μετά την πάροδο 45 ημερών, κατά την παράγραφο 6 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

γγ) Η συνεργασία με τα συναρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων.

δδ) Η συνεργασία με το Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) της Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής, της Γενικής Διεύθυνσης, για την εισαγωγή τυχόν όρων προστασίας αρχαιοτήτων σε χώρους υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, κατά τη σύνταξη των ΕΣΧΑΣΕ.

Του Τμήματος Αρχαιολογικών Αδειών προΐσταται υπάλληλος της Κατηγορίας ΠΕ του Κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων και εφόσον δεν υπάρχει, υπάλληλος Κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού ή/και Οικονομικού με πτυχίο Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και εφόσον δεν υπάρχει, υπάλληλος του ίδιου Κλάδου με πτυχίο Τμήματος Κλασσικής Φιλολογίας, ή Φιλολογίας ή Φιλοσοφικής Σχολής ή Θεολογίας.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 5

Σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων είναι ο συντονισμός της δράσης των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται, για την υλοποίηση των επενδυτικών έργων των αναπτυξιακών νόμων και υλοποίησης της επενδυτικής πολιτικής προσέλκυσης Κεφαλαίων Εξωτερικού.

1. Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

α. Τη Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων

β. Τη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού

2. Της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή/και Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών.

Άρθρο 6

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1. Η Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Αξιολόγησης

β. Τμήμα Ελέγχου

γ. Τμήμα Εκταμίευσης και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

δ. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

ε. Τμήμα Στατιστικής και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης

στ. Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας

2. Της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης προΐσταται υπάλληλος της Κατηγορίας ΠΕ όλων των Κλάδων που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

α. Τμήμα Αξιολόγησης

αα) Η μέριμνα για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που σχετίζονται με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων, την έκδοση εγκριτικών ή απορριπτικών αποφάσεων, την εξέταση αιτημάτων ουσιωδών τροποποιήσεων των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων.

Ειδικότερα:

O έλεγχος πληρότητας των υποβαλλομένων επενδυτικών φακέλων και η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων.

ββ) Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων υπαγωγής στους επενδυτικούς νόμους, επί αιτήσεων ουσιωδών μεταβολών των εγκριτικών αποφάσεων, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, όπως ενδεικτικά η τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό άνω του 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, απορριπτικών ή ανακλητικών στις περιπτώσεις που δεν έχει προηγηθεί οιοσδήποτε έλεγχος επενδυτικών σχεδίων.

γγ) Η εξέταση αιτημάτων θεραπείας επί αποφάσεων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

δδ) Η εισήγηση επί θεμάτων αρμοδιότητάς του ενώπιον της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

εε) Η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής και η εν γένει διαχείριση της λειτουργίας της, όπως ενδεικτικά η γραμματειακή εξυπηρέτησή της, η τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, η τήρηση αρχείου εισηγήσεων.

στστ) H εν γένει διαχείριση του Μητρώου Αξιολογητών (άρθρο 7 του π.δ. 33/2011, Α΄83, όπως ισχύει) και η μέριμνα για τη θεσμοθέτηση διαδικασιών πιστοποίησης – εκπαίδευσης – αξιολόγησης των μελών του Μητρώου Αξιολογητών και της σύνταξης Οδηγού Δεοντολογίας Αξιολογητών και Αξιολόγησης Επενδύσεων.

Του Τμήματος Αξιολόγησης, προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ όλων των Κλάδων που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και εάν δεν υπάρχει, υπάλληλος της Κατηγορίας ΤΕ όλων των Κλάδων που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

β. Τμήμα Ελέγχου

αα) Η μέριμνα για την τεχνική και οικονομική παρακολούθηση της προόδου των Επενδύσεων που υπάγονται στους επενδυτικούς νόμους από την Κεντρική Υπηρεσία, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων των παραπάνω εγκριτικών πράξεων και των διατάξεων των σχετικών αναπτυξιακών νόμων από τους επενδυτές κατά το στάδιο υλοποίησης ολοκλήρωσης και της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Ειδικότερα:

Η εισήγηση συγκρότησης των Οργάνων Ελέγχου για τη διενέργεια όλων των ειδών ελέγχου επενδύσεων που διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 3908/2011 ή των προγενέστερων επενδυτικών νόμων και η παραλαβή των πορισμάτων τους.

H εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων:

ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων, πιστοποίησης προόδου υλοποίησης επενδυτικών έργων, στις οποίες περιλαμβάνονται και προκύπτουσες αναγκαίες τροποποιήσεις των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, ανακλητικών ή και επιβολής κυρώσεων στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί οποιοσδήποτε έλεγχος επενδυτικών σχεδίων και μέχρι το στάδιο της δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων.

ββ) Η εξέταση αιτήσεων θεραπείας κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

γγ) Η εισήγηση επί θεμάτων αρμοδιότητάς του ενώπιον της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

δδ) H παρακολούθηση των επενδύσεων για την τήρηση των όρων του θεσμικού πλαισίου των επενδυτικών νόμων μετά την υπαγωγή τους και μέχρι το στάδιο της δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας τoυς.

εε) H εν γένει διαχείριση του Μητρώου Ελεγκτών και η μέριμνα για τη θεσμοθέτηση διαδικασιών πιστοποίησης – εκπαίδευσης – αξιολόγησης των μελών του Μητρώου Ελεγκτών και σύνταξης Οδηγού Δεοντολογίας Ελεγκτών και Ελέγχου Επενδύσεων.

στστ) Η εισαγωγή και ο έλεγχος των στοιχείων παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδύσεων η περιοδική έκδοση αποτελεσμάτων παρακολούθησης και προόδου υλοποίησης των επενδύσεων και η εισήγηση διορθωτικών μέτρων για την επίτευξη των στόχων του τμήματος.

Του Τμήματος Ελέγχου, προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ όλων των Κλάδων που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και εάν δεν υπάρχει, υπάλληλος της Κατηγορίας ΤΕ όλων των Κλάδων που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

γ. Τμήμα Εκταμίευσης και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

αα) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών καταβολής των ενισχύσεων και η έκδοση των σχετικών εντολών. Η υποβολή προτάσεων για ένταξη εγκεκριμένων επενδύσεων σε επιχειρησιακά προγράμματα συγχρηματοδότησης από την Ε.Ε. και η παροχή στοιχείων προόδου υλοποίησης αυτών.

Ειδικότερα:

Η χορήγηση κάθε είδους ενίσχυσης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3908/2011 ή των προγενέστερων επενδυτικών νόμων.

H διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων: των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων των λειτουργικών δαπανών όλων των Φορέων εφαρμογής των Επενδυτικών Νόμων.

ββ) Η εισήγηση επί θεμάτων αρμοδιότητάς του ενώπιον της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

γγ) H παρακολούθηση των επενδύσεων για την τήρηση των όρων του θεσμικού πλαισίου των επενδυτικών νόμων μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας τους.

δδ) H εισήγηση για την έκδοση τροποποιητικών ή ανακλητικών αποφάσεων ή και αποφάσεων επιβολής κυρώσεων μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων.

εε) Η εξέταση αιτήσεων θεραπείας κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

στστ) Η προεργασία, η ένταξη και η παρακολούθηση των επενδύσεων που συγχρηματοδοτούνται από Επιχειρησιακά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ζζ) Η εισαγωγή και ο έλεγχος των στοιχείων παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδύσεων, η περιοδική έκδοση αποτελεσμάτων παρακολούθησης και προόδου υλοποίησης των επενδύσεων, και η εισήγηση διορθωτικών μέτρων για την επίτευξη των στόχων του τμήματος.

Του Τμήματος Εκταμίευσης και Συγχρηματοδοτούμενων, προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ όλων των Κλάδων που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και εάν δεν υπάρχει, υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ όλων των Κλάδων που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

δ. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

αα) Η παρακολούθηση και η μελέτη του εν γένει θεσμικού πλαισίου που σχετίζεται με τα καθεστώτα κινήτρων των επενδυτικών νόμων και η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την προσαρμογή τους.

ββ) Η επεξεργασία και κατάρτιση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων και λοιπών διοικητικών εγγράφων παροχής οδηγιών και διευκρινίσεων για την ενιαία εφαρμογή των επενδυτικών νόμων.

γγ) Η παρακολούθηση θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικών με την παροχή κινήτρων στις ιδιωτικές επενδύσεις και τα καθεστώτα ενισχύσεων.

δδ) Η σύνταξη ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η αποστολή στοιχείων και παροχή διευκρινίσεων στη Διοικητική Δικαιοσύνη επί θεμάτων σχετικών με τις εκδικαζόμενες προσφυγές φορέων.

εε) Η αποστολή στοιχείων και η παροχή διευκρινίσεων επί θεμάτων του αντικειμένου της Διεύθυνσης, με τη συνδρομή των αρμόδιων Τμημάτων της, στη Δικαιοσύνη και στα θεσμοθετημένα Ελεγκτικά Όργανα της Διοίκησης.

στστ) Η ανταπόκριση στα μέσα άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου (ερωτήσεων, αναφορών, επερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων, επίκαιρων ερωτήσεων, επίκαιρων επερωτήσεων) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων.

ζζ) Η συνδρομή στη διαμόρφωση του περιεχομένου ατομικών διοικητικών πράξεων επιβολής κυρώσεων για μη τήρηση όρων υπαγωγής και συμμόρφωσης της Διοίκησης προς δικαστικές αποφάσεις.

Του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή και Οικονομικού με πτυχίο Νομικής Σχολής και εάν δεν υπάρχει, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή και Οικονομικού.

ε. Τμήμα Στατιστικής και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης

αα) Η ηλεκτρονική στατιστική παρακολούθηση των επενδυτικών προτάσεων και των επενδύσεων που υποβάλλονται στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων.

ββ) Η ανάλυση και τεκμηρίωση των στατιστικών στοιχείων και η εσωτερική αξιολόγηση των παρεχομένων κινήτρων. Η παρουσίαση και έκδοση στατιστικών στοιχείων κατά τακτά χρονικά διαστήματα και η εκπόνηση μελετών καθώς και η υποβολή προτάσεων σχετικών με τα παρεχόμενα κίνητρα.

γγ) Η μέριμνα για την έκδοση Οδηγιών λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος καθώς και η ανάρτηση στο διαδίκτυο των ανακοινώσεων, προσκλήσεων και εν γένει ενημερωτικών σημειωμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων ως φορέα υλοποίησης των επενδυτικών νόμων, και η διαχείριση του περιεχομένου της οικείας ιστοσελίδας.

δδ) Η τήρηση αρχείου κλαδικών μελετών και η τήρηση και συνεχής ενημέρωση αρχείου τεχνικών εκθέσεων κατά κλάδο και πινάκων τυποποιημένων μεγεθών καθώς και τιμών κόστους για κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις των επενδυτικών μονάδων για τις ανάγκες τόσο της Κεντρικής όσο και των λοιπών υπηρεσιών εφαρμογής των αναπτυξιακών κινήτρων.

εε) Η επεξεργασία θεμάτων που προκύπτουν από αλλαγές ή τροποποιήσεις των διατάξεων του νόμου ή άλλων αποφάσεων με σκοπό την προσαρμογή τους στο σύστημα μηχανογράφησης με την ανάπτυξη νέων εφαρμογών ή αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος.

στστ) Η γενική διοικητική – γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων.

Του Τμήματος Στατιστικής και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης, προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ όλων των Κλάδων που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και εάν δεν υπάρχει, υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ όλων των Κλάδων που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

στ. Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας.

αα) Η παραλαβή αιτήσεων, δικαιολογητικών και στοιχείων για τα στάδια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων όλων των επενδυτικών νόμων καθώς και λοιπών εγγράφων που απευθύνονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως φορέα υλοποίησής τους.

ββ) Η επικοινωνία μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως φορέα υλοποίησης των επενδυτικών νόμων και των επιχειρηματικών φορέων για όλα τα θέματα που αφορούν τα επενδυτικά τους σχέδια.

γγ) Η υποδοχή του επενδυτικού κοινού και η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων για τον τρόπο εφαρμογής των επενδυτικών νόμων σύμφωνα με τη νομοθεσία, το λοιπό θεσμικό πλαίσιο που τους διέπει και τις οδηγίες της αρμόδιας Υπηρεσίας.

δδ) Η διενέργεια του προελέγχου πληρότητας των αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3908/2011, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83).

εε) Η σύνταξη σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης ενημερωτικών εντύπων για τα παρεχόμενα κίνητρα των επενδυτικών νόμων.

Του Τμήματος Ενημέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας, προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ όλων των Κλάδων που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και εάν δεν υπάρχει, υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ όλων των Κλάδων που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Άρθρο 7

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. Η Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και Άμεσων Επενδύσεων

β. Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών

2. Της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ όλων των Κλάδων που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

α. Τμήμα Εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και Άμεσων Επενδύσεων

αα) Βάσει των διατάξεων του Κεφ. ΣΤ του ν. 3427/2005:

Η υποδοχή αιτήσεων για χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών για υπαγωγή ημεδαπών εταιρειών στις διατάξεις αυτές, καθώς και ο έλεγχός τους.

Η αξιολόγηση της μελέτης τεκμηρίωσης περιθωρίου κέρδους με τη μέθοδο cost−plus, και η εισήγηση στην προβλεπόμενη από το άρθρο 28 του ν. 3427/2005 Επιτροπή.

Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών και υπαγωγής ημεδαπών εταιρειών, καθώς και η τροποποίηση ή ανάκληση αυτών.

Η επικαιροποίηση του καθορισθέντος περιθωρίου κέρδους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της λειτουργίας των παραπάνω εταιρειών, και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης του νόμου και των εγκριτικών αποφάσεων.

Η ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την εφαρμογή και παρακολούθηση του νόμου.

ββ) Η κατάρτιση προτάσεων για την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού, παραλίας και θαλασσίου χώρου για εμπορικούς, βιομηχανικούς, συγκοινωνιακούς, λιμενικούς ή άλλου είδους σκοπούς, κατά το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 (Α΄285).

γγ) Η αιτιολογημένη εισήγηση για τη σκοπιμότητα χορήγησης άδειας διαμονής σε αλλοδαπούς για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας, βάσει του άρθρου 26 του ν. 3386/2005 (Α΄212).

δδ) Η εφαρμογή των άρθρων 7 και 9 του ν.4171/1961 «Περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της οικονομίας της χώρας» (Α΄93), όπως ισχύει.

εε) Η εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 2687/1953 «Περί επενδύσεων και προστασίας Κεφαλαίων Εξωτερικού» (Α΄317).

στστ) Η ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου αρμοδιότητας του Τμήματος, μέσω ιστοσελίδας και κάθε άλλης δυνατής επικοινωνιακής μεθόδου.

ζζ) Η εισήγηση μέτρων που αποβλέπουν στην προσέλκυση Κεφαλαίων Εξωτερικού.

Του Τμήματος Εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και Άμεσων Επενδύσεων, προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ όλων των Κλάδων που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και εάν δεν υπάρχει, υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ όλων των Κλάδων που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

β. Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών

αα) Η παρακολούθηση των αδειών εγκατάστασης αλλοδαπών και η υπαγωγή ημεδαπών ναυτιλιακών εταιρειών στις διατάξεις των νόμων 27/1975 (Α΄77), 2234/1994 (Α΄142), 3427/2005 (Α΄312).

ββ) Η διαχείριση των εγγυητικών επιστολών των παραπάνω εταιρειών.

γγ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας αυτών.

δδ) Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης του νόμου και των εγκριτικών αποφάσεων.

εε) Η ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την εφαρμογή και παρακολούθηση των παραπάνω.

στστ) Η υπαγωγή πλοίων στα Ελληνικά νηολόγια σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α΄317).

Του Τμήματος Ναυτιλιακών Εταιρειών, προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ όλων των Κλάδων που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, και εάν δεν υπάρχει, υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ όλων των Κλάδων που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Άρθρο 8

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

1. Το Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι ακόλουθες:

αα) Η ευθύνη για την παρακολούθηση των Δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.)

ββ) Η μέριμνα για την παρακολούθηση του ύψους των φορολογικών απαλλαγών σε σχέση με το χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και τη Διαχείριση – Ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.

γγ) Η παρακολούθηση των καθεστώτων ενισχύσεων και της σχετικής Εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας για την παροχή φορολογικών κινήτρων.

δδ) Η μέριμνα για τη σύνταξη των κανονιστικών αποφάσεων (ΚΥΑ, Εγκύκλιοι) που προβλέπει ο εκάστοτε Αναπτυξιακός νόμος και η γνωστοποίηση αυτών στην Κοινότητα.

εε) Η εισήγηση για την παροχή των φορολογικών κινήτρων για συγκεκριμένο διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της στρατηγικής επένδυσης και η παροχή πληροφοριών προς τους ενδιαφερόμενους φορείς.

στστ) H παρακολούθηση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που κάνουν χρήση των κινήτρων φορολογικής απαλλαγής.

ζζ) Η συνεργασία με το Τμήμα Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων, όσον αφορά στην ένταξη των επιχειρήσεων με το κίνητρο φορολογικής απαλλαγής.

ηη) Η διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.

2. Στο Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ όλων των Κλάδων που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και εάν δεν υπάρχει, υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ όλων των Κλάδων που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Άρθρο 9

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ και ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (Τ.Ε.Σ.Ι.Ε.), που συγκροτήθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4146/2013 (Α΄90), υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών που διέπουν τις Ιδιωτικές Επενδύσεις, καθώς και την τήρηση των όρων αδειοδότησης και της βιωσιμότητας των θέσεων εργασίας των Στρατηγικών Επενδύσεων.

Οι έλεγχοι του Τ.Ε.Σ.Ι.Ε. διεξάγονται περιοδικά (γενικός δειγματοληπτικός έλεγχος), τουλάχιστον ανά τρίμηνο και έκτακτα (ειδικός έλεγχος). Το Τ.Ε.Σ.Ι.Ε. συντάσσει πορίσματα ελέγχου, τα οποία απευθύνει στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) και τα κοινοποιεί στον εκάστοτε αρμόδιο Υπουργό ή Υφυπουργό. Το Τ.Ε.Σ.Ι.Ε. δύναται να ενεργεί χωρίς εντολή του ΓΓΣΙΕ.

Στο Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ όλων των Κλάδων που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και εάν δεν υπάρχει, υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ όλων των Κλάδων που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Άρθρο 10

EΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα 30 Οκτωβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671