ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 158/2013 (ΦΕΚ Α΄ 25/07.11.2013)

Τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (A΄ 83) και 35/2011 «Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (A΄ 88).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 25          0 7 Νοεμβρίου 2013

_________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 158

Τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (A΄ 83) και 35/2011 «Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (A΄ 88).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Των άρθρων 11 παρ. 5, 9 παράγραφοι 4 και 5 περ. γ του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (ΦΕΚ Α΄8).

β. Των άρθρων 8 παρ. 6 περ. δ΄ και 12 παρ. 1 του ν. 3908/2011 όπως η τελευταία αυτή παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4146/2013 (Α΄90).

γ. του π.δ. 117/2012 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄202).

δ. Του άρθρου 12 παρ. 1 περ. β΄, υποπερ. αα΄ του ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄90).

ε. Του άρθρου μόνου παρ. 3 του ν.4083/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων ν. 3908/2011 και π.δ. 33/ 2011» (ΦΕΚ Α΄189).

στ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄98)».

ζ. Του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄147).

η. Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄141) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το π.δ. 118/2013 (Α΄152).

θ. Του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄153).

ι. Της υπ’ αριθ. 27857/ΔΙΟΕ/547/26−06−2013 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παναγιώτη Μηταράκη» (ΦΕΚ B΄1653).

κ. Της αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).

2. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την υπ’ αριθμ. 270/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση π.δ. 33/2011

1. α. Όπου στο κείμενο του π.δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄83) αναφέρεται η φράση «Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», αντικαθίσταται από τη φράση «Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης».

β. Όπου στο κείμενο του π.δ. 33/2011 αναφέρονται οι φράσεις «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» και «Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», αντικαθίστανται από τις φράσεις «Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» και «Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» αντίστοιχα.

γ. Όπου στο κείμενο του π.δ. 33/2011 αναφέρονται οι φράσεις «Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης» και «Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης», αντικαθίσταται από τις φράσεις «Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων» και «Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων».

δ. Ως Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 33/2011, νοείται εφεξής το Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας που συστήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 περ. β΄υποπερ. αα’ στοιχ. vi του ν. 4146/2013.

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 33/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Την ευθύνη για την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία του ΠΣΚΕ − Επ. έχει η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία, σε συνεργασία με την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. (ΜΟΔ Α.Ε.), ή άλλου κατάλληλου φορέα που διαθέτει αποδεδειγμένα την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία και ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μεριμνά για την διασφάλιση της τεχνολογικής αρτιότητας, υποστήριξης και συντήρησης του συστήματος και τον συνεχή εκσυγχρονισμό του σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.»

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του π.δ. 33/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι επενδυτές υποχρεούνται να καταχωρίζουν στο Πληροφοριακό Σύστημα τις αιτήσεις και τις λοιπές προβλεπόμενες από τον νόμο αναφορές (δηλώσεις, γνωστοποιήσεις κ.λπ.) και να υποβάλλουν αυτά ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία. Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί και ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ−Επ, δεν εξετάζονται.

Εάν εξαιτίας διαπιστωμένων τεχνικών προβλημάτων του ΠΣΚΕ−Επ. δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων και αναφορών, οι αρμόδιες υπηρεσίες τις παραλαμβάνουν σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος.»

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του π.δ. 33/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Υποβολή επενδυτικών σχεδίων.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή όλων των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ν. 3908/2011 υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει.»

5. Η περ. Β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 33/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β. Ηλεκτρονική υποβολή:

Ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ−Επ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας όλα τα δικαιολογητικά και τεχνοοικονομικά στοιχεία, όπως ορίζονται στην προβλεπόμενη απόφαση του άρθρου 9 παρ. 3 του νόμου 3908/2011.

Τα δικαιολογητικά που δεν μπορούν να επισυναφθούν ως ηλεκτρονικά αρχεία κειμένου, αρχεία επεξεργασίας λογιστικών φύλλων ή σε μορφή αρχείου .pdf, σαρώνονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται ως αρχεία εικόνας (jpg ή .gif) ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο υποδεικνύεται με σχετικές οδηγίες που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος.

6. Η υποπερ. α της περ. Ι της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 33/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α. Με ευθύνη της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3908/2011, κάθε επενδυτικό σχέδιο ελέγχεται αν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3908/2011.

Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, το επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση II. Διαφορετικά εκδίδεται αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας, η οποία αναρτάται στο ΠΣΚΕ−Επ. και κοινοποιείται στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου με αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ−Επ.»

7. Στο άρθρο 4 του π.δ. 33/2011 στο οποίο έχει ήδη προστεθεί, με την παρ. 4 του άρθρου μόνου του ν.4083/2012, παρ. 2 και η υφιστάμενη παράγραφος 2 αναριθμήθηκε σε παράγραφο 3, προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως ακολούθως:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύνανται να ρυθμίζονται επιμέρους λεπτομέρειες εφαρμογής που αφορούν στη διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.»

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του π.δ. 33/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Κατά της απορριπτικής απόφασης του άρθρου 4 παρ. 1 περ. Ι του παρόντος επιτρέπεται ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την αποστολή της απόφασης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ−Επ.»

9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του π.δ. 33/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Με απόφαση των Οργάνων της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου 3908/2011 συγκροτείται κατ’ έτος επιτροπή ενστάσεων από πέντε μέλη και τους νόμιμους αναπληρωτές τους, που προέρχονται από τον αρμόδιο φορέα υπαγωγής της επένδυσης με υπηρεσιακή εμπειρία στον τομέα των επενδύσεων, για την εξέταση των ενστάσεων της προηγουμένης παραγράφου και την υποβολή σχετικής εισήγησης στα ανωτέρω Όργανα, τα οποία αποφαίνονται οριστικά. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται εντός δέκα πέντε ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης.»

10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του π.δ. 33/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και, αν συνοδεύονται από δικαιολογητικά, υποβάλλονται και σε έντυπη μορφή, εντός της προβλεπόμενης στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος προθεσμίας. Εάν, εξαιτίας διαπιστωμένων τεχνικών προβλημάτων του ΠΣΚΕ−Επ., δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των Ενστάσεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες τις παραλαμβάνουν σε έντυπη μορφή, μαζί με τα δικαιολογητικά που τυχόν τις συνοδεύουν, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος.»

11. Στο άρθρο 5 του π.δ. 33/2011, στο οποίο έχουν προστεθεί ήδη παράγραφοι 6 και 7 με την παρ. 3 του άρθρου μόνου του ν.4083/2012, προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως ακολούθως:

«8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύνανται να ρυθμίζονται επιμέρους λεπτομέρειες εφαρμογής που αφορούν στη διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.»

12. Η περ. β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 33/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β. Για τα μη επιλεγόμενα επενδυτικά σχέδια εκδίδονται ατομικές αιτιολογημένες απορριπτικές αποφάσεις, οι οποίες κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους με αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνουν κατά την εγγραφή τους στο ΠΣΚΕ−Επ.»

13. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του π.δ. 33/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Προθεσμία ολοκλήρωσης

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων, που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 3908/2011, ορίζεται στα τρία έτη με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων υπαγωγής τους.

Οι φορείς επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στο ν. 3908/2011 και ο χρόνος υλοποίησής τους στην οικεία απόφαση υπαγωγής ορίσθηκε μικρότερος των τριών ετών, δύνανται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση προς τα αρμόδια όργανα για την τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής ως προς το χρόνο υλοποίησης προκειμένου να εξαντλείται η τριετία.»

14. Η περ. α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του π.δ. 33/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α. Οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων, μπορούν μετά από αίτηση των φορέων τους, να τροποποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3908/2011, όπως ισχύει και υπό την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται αύξηση του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ούτε αύξηση του ύψους του ποσού της ενίσχυσης που εγκρίθηκε αρχικά. Περίληψη των εν λόγω αποφάσεων δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

15. Η περ. β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του π.δ. 33/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β. Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου δύναται να πιστοποιηθεί και σε περίπτωση διαφοροποιήσεων από το αρχικά εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, εφόσον έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3908/2011 όπως ισχύει. Με την απόφαση για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης δεν δύναται να επέλθει αύξηση του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ούτε αύξηση του ύψους του ποσού της ενίσχυσης που εγκρίθηκε αρχικά.»

16. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του π.δ. 33/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού έλεγχος μπορεί να ενεργείται οποτεδήποτε. Τακτικός έλεγχος ενεργείται μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά που ορίζονται στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 3908/2011 απόφαση, προκειμένου να πιστοποιηθεί είτε ότι έχει υλοποιηθεί η επένδυση σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, είτε ότι έχει ολοκληρωθεί και έχει αρχίσει η παραγωγική λειτουργία της. Το Όργανο Ελέγχου συγκροτείται εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον η αίτηση αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των αναγκαίων δικαιολογητικών που ορίζονται στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 3908/2011 απόφαση. Όταν η αίτηση περιλαμβάνει και αίτημα για καταβολή ενίσχυσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ.3 περ. α` του παρόντος ως προς τον επιτόπιο έλεγχο.»

17. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 10 του π.δ. 33/2011 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως ακολούθως:

«γ. σε επενδυτικό φορέα, του οποίου έχουν αξιολογήσει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος, το υπό έλεγχο επενδυτικό σχέδιο.»

18. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του π.δ. 33/2011 τροποποιείται ως ακολούθως:

«7. Καθένα από τα μέλη του Οργάνου Ελέγχου ασκεί το ελεγκτικό έργο που του ανατέθηκε. Μετά το πέρας του ελέγχου, συντάσσεται έκθεση, σύμφωνα με τον Οδηγό Ελέγχου Επενδύσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του παρόντος. Η έκθεση ελέγχου, στην οποία περιέχονται τα αποτελέσματα αυτού και οι επ’ αυτών εισηγήσεις των μελών του Οργάνου Ελέγχου, υπογράφεται από τα μέλη αυτά και υποβάλλεται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3908/2011

19. Στο άρθρο 10 του π.δ. 33/2011 προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως ακολούθως:

«10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύνανται να ρυθμίζονται επιμέρους λεπτομέρειες εφαρμογής που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.» 20. Οι παράγραφοι 2 του άρθρου 7 του π.δ. 33/2011 και 2 του άρθρου 11 του π.δ. 33/2011 καταργούνται.

Άρθρο 2

Τροποποίηση π.δ. 35/2011

1. Το άρθρο 1 του π.δ. 35/2011 (ΦΕΚ Α΄88) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1

Τρόπος καταβολής των ενισχύσεων

1. Καταβολή της επιχορήγησης κεφαλαίου.

Το ποσό της επιχορήγησης κεφαλαίου καταβάλλεται με απόφαση των κατά το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3908/2011 αρμοδίων οργάνων, ως εξής:

α. Ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης, δύναται να καταβληθεί ως προκαταβολή στον φορέα της επένδυσης μετά από αίτησή του. Για τον σκοπό αυτό οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή, προσαυξημένη κατά ποσοστό 10% του ποσού της προκαταβολής, από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα αυτό, συμπεριλαμβανομένης της ανώνυμης εταιρείας «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.» (ΕΤΕΑΝ). Η προκαταβολή αποτελεί μέρος της συνολικά καταβαλλόμενης επιχορήγησης.

β. Η προσκομισθείσα εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο φορέα της επένδυσης κατόπιν σχετικού αιτήματος του και εφόσον έχει πιστοποιηθεί από το αρμόδιο όργανο ελέγχου, που προβλέπεται στο άρθρο 10 του π.δ. 33/2011, η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καθώς και η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

γ. Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της από το αρμόδιο όργανο ελέγχου, που αναφέρεται στην ανωτέρω περ. β΄.

δ. Στις περιπτώσεις μη καταβολής προκαταβολής της επιχορήγησης:

δα. ποσό που ανέρχεται σε ποσοστό 50% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης καταβάλλεται στο φορέα της επένδυσης κατόπιν αιτήματός του και εφόσον έχει πιστοποιηθεί από το αρμόδιο όργανο ελέγχου, που αναφέρεται στην ανωτέρω περίπτωση β΄, η υλοποίηση ίσου τουλάχιστον ποσοστού της επένδυσης καθώς και η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής από το φορέα της επένδυσης σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με αυτό της υλοποίησης της επένδυσής του.

δβ. το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της από το αρμόδιο όργανο ελέγχου, που αναφέρεται στην ανωτέρω περίπτωση β΄.

2. Εναλλακτικά από τη δημοσίευση του νόμου 4146/2013 και έως την 31−12−2014, προθεσμία που μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το ποσό της επιχορήγησης κεφαλαίου δύναται να καταβάλλεται με απόφαση των κατά το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3908/2011 αρμοδίων οργάνων, ως εξής:

α. Ποσό που μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 50% έως και 100% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης, δύναται να καταβληθεί ως προκαταβολή στον φορέα της επένδυσης μετά από αίτηση του. Για τον σκοπό αυτό ο φορέας της επένδυσης οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή, προσαυξημένη κατά ποσοστό 10% επί του αιτηθέντος ποσού της προκαταβολής, εκδοθείσα από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα αυτό. Από τα νομικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου εξαιρείται ρητά η ανώνυμη εταιρεία «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.» (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), εγγυητικές επιστολές εκδόσεως της οποίας γίνονται δέκτες άπαξ ανά επενδυτικό σχέδιο και για προκαταβολή ποσού που ανέρχεται σε ποσοστό έως και 50% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης. Οι εγγυητικές επιστολές, αν δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και επικύρωση του πρωτοτύπου. Η ανωτέρω προκαταβολή είναι ίση με το αιτηθέν ποσοστό προκαταβολής της εγκριθείσας επιχορήγησης, αποτελώντας μέρος ή, σε περίπτωση προκαταβολής ποσοστού 100%, το σύνολο της εγκριθείσας επιχορήγησης.

β. Οι εγγυητικές επιστολές που προσκομίζονται από το φορέα της επένδυσης για την καταβολή προκαταβολής ποσοστού 50% και άνω της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης, επιστρέφονται κατόπιν σχετικού αιτήματός του και εφόσον έχει πιστοποιηθεί από το αρμόδιο όργανο ελέγχου, που προβλέπεται στο άρθρο 10 του π.δ. 33/2011 όπως ισχύει, ότι συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

βα. το ποσοστό υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ποσοστό της καταβληθείσας προκαταβολής της επιχορήγησης και

ββ. το ποσοστό κάλυψης της ίδιας συμμετοχής από το φορέα της επένδυσης ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ποσοστό της καταβληθείσας προκαταβολής της επιχορήγησης.

γ. Στις περιπτώσεις που δεν έχει καταβληθεί προκαταβολικά το σύνολο της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης, το υπόλοιπο αυτής καταβάλλεται στο φορέα της επένδυσης:

γα. είτε μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της από το αρμόδιο όργανο ελέγχου, που αναφέρεται στην ανωτέρω περίπτωση γ΄,

γβ. είτε με την προσκόμιση νέας Εγγυητικής Επιστολής ποσού ίσου με το υπολειπόμενο ποσό της αναλογούσας επιχορήγησης, σύμφωνα με τους όρους της περ. α΄ της παρούσας παραγράφου. Η εγγυητική επιστολή του προηγούμενου εδαφίου επιστρέφεται κατόπιν αιτήματος του φορέα της επένδυσης, μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της από το αρμόδιο όργανο ελέγχου, που αναφέρεται στην ανωτέρω περίπτωση γ΄.

δ. Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου αυτής μπορεί να εκδίδονται από τις τράπεζες και με την αίρεση ότι το ποσό της προκαταβολής θα κατατίθεται απευθείας σε δεσμευμένο από την τράπεζα λογαριασμό.

ε. Στις περιπτώσεις που έχει προκαταβληθεί ποσό επιχορήγησης που είναι μεγαλύτερο από αυτό που οριστικοποιείται με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, η εγγυητική επιστολή εκπίπτει κατά το υπερβάλλον αυτό ποσό και το ποσό της έκπτωσης επιστρέφεται στο Δημόσιο με τον τρόπο που θα προσδιορίζεται σε επιστολή της αρμόδιας Υπηρεσίας προς τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής.

3. Καταβολή επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης

α. Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται εφόσον το σύνολο του μισθωμένου εξοπλισμού βάσει της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει εγκατασταθεί στη μονάδα. Η εγκατάσταση πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο ελέγχου, που αναφέρεται στην περίπτωση β` της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

β. Η επιδότηση καταβάλλεται μετά την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος εκ μέρους του φορέα της επένδυσης. Το ποσό που καταβάλλεται υπολογίζεται επί της αξίας απόκτησης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις, σύμφωνα με τα ποσοστά ενισχύσεων του άρθρου 5 του ν. 3908/2011. Αν η σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπει καταβολή των δόσεων του μισθώματος σε διαστήματα μικρότερα του τριμήνου, η καταβολή της επιδότησης γίνεται ανά τρίμηνο.

4. Απαγόρευση εκχώρησης − Εξαιρέσεις

Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον φορέα της επένδυσης και δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της σε τρίτους. Κατ΄ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου του ποσού της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, εφόσον κάθε φορά έχει εκταμιευθεί τουλάχιστον ισόποσο της καταβαλλόμενης επιχορήγησης τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου και μέχρι την κάλυψη του ποσού της εκχώρησης.

5. Δικαιολογητικά καταβολής των ενισχύσεων

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης κεφαλαίου και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι τα εξής:

α. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 9 παρ. 1 περ. β` υποπερ. βα του ν. 3908/2011).

β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 9 παρ. 1 περ. β` υποπερ. βα του ν. 3908/2011).

γ. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως από το Πρωτοδικείο (άρθρο 9 παρ. 1 περ. β` υποπερ. βγ του ν. 3908/2011).

δ. Τιμολόγιο ενίσχυσης (άρθρο 12 παρ. 3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων − π.δ. 186/1992, Α΄ − 84).

ε. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.

στ. Αντίγραφο απόφασης του διοικούντος οργάνου που ορίζει τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα κατατίθεται το ποσόν της ενίσχυσης.

ζ. Αν γίνει εκχώρηση της επιχορήγησης επί πλέον:

ζα) βεβαίωση της Τράπεζας για το ποσό που έχει χορηγηθεί έναντι εκχώρησης.

ζβ) έγγραφο της Τράπεζας στο οποίο δηλώνεται ο λογαριασμός που θα κατατεθεί το ποσό της επιχορήγησης.»

2. Η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ΠΔ 35/2011 τροποποιείται ως εξής:

«β. Για τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια (άρθρο 6 του ν. 3908/2011, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ. 4 του ν. 4146/2013) η Ίδια Συμμετοχή υπολογίζεται στο σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών αυτών.»

3. Στο τέλος της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 35/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Ειδικά για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) του ν. 4072/2012 (Α΄86), ως Ίδια Συμμετοχή νοούνται μόνο οι κεφαλαιακές εισφορές σε μετρητά, αποκλειομένων των κεφαλαιακών εισφορών σε είδος, των εξωκεφαλαιακών εισφορών και εγγυητικών εισφορών (άρθρα 76 έως 79 ν. 4072/2012).

Επί επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011, όπως ισχύει, είναι δυνατή η κάλυψη της απαιτούμενης Ίδιας Συμμετοχής με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, δίχως να απαιτείται μετοχοποίησή τους και καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων.»

4. Στο τέλος της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 35/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ειδικά για την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του ν. 4019/2011 (Α΄216) και συμπληρωματικά στα αναφερόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παρούσης περίπτωσης γ΄ σχετικά με τους υφιστάμενους Συνεταιρισμούς, ως Ίδια Συμμετοχή νοούνται σωρευτικά με μία από τις δύο προβλεπόμενες ανωτέρω περιπτώσεις (δηλ. αύξηση κεφαλαίου ή σχηματιζόμενο αποθεματικό) οι δωρεές τρίτων ή τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας της (άρθρο 8 ν. 4019/2011). Τόσο οι δωρεές τρίτων, όσο και τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας, πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής, το κεφάλαιο αυτό αποδεδειγμένα υφίσταται σε μετρητά και δεν έχει αναλωθεί.»

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 35/2011 προστίθενται περιπτώσεις δ΄, ε΄και στ΄ως εξής:

«δ. Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) επενδυτικά σχέδια των οποίων έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4171/2013 (άρθρο 1 ν. 4015/2011 (Α΄210) με την επιφύλαξη της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου τρίτου του ν. 4171/2013 (ΦΕΚ Α΄166).

Ίδια Συμμετοχή νοούνται για τη μεν νεοϊδρυόμενη Ο.Π. οι καταβεβλημένες χρηματικές εισφορές στο επιχειρησιακό ταμείο της, για δε την υφιστάμενη το ποσό της αύξησης της χρηματικής εισφοράς των μελών της, μετά από σχετική τροποποίηση του καταστατικού της με απόφαση της γενικής της συνέλευσης, προκειμένου να διατεθεί για το σκοπό υλοποίησης του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, ενέργειες που πρέπει συμπληρωματικά να τεκμηριώνονται και με επίσημα τραπεζικά έγγραφα.

Η αύξηση της χρηματικής εισφοράς των μελών της Ο.Π. πρέπει να γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του ν. 3908/2011.

ε. Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.) (άρθρο 6 παρ 1 ν.4015/2011).

Για την Ίδια Συμμετοχή των Α.Ε.Σ. ως ανωνύμων εταιρειών ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρούσας παραγράφου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τις Εταιρείες.

στ. Συνεταιριστικές Εταιρείες (Σ.Ε.) (άρθρο 32 παρ 1 ν.2810/2000).

Για την Ίδια Συμμετοχή των Σ.Ε. ως ανωνύμων εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρούσας παραγράφου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τις Εταιρείες, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4015/2011 (Α΄210), οπότε ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. ε΄της παρούσας παραγράφου.»

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671