ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 245/07.11.2013)

Τροποποίηση του αριθ. 151/1998 π.δ/τος (Α΄ 116) − Διαδικασία εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 245          7 Νοεμβρίου 2013

_________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 155

Τροποποίηση του αριθ. 151/1998 π.δ/τος (Α΄ 116) − Διαδικασία εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 29 παρ. 7β και 26 παρ. 7 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν, αντίστοιχα, από το άρθρο 28 παρ. 1β του ν. 4151/2013 (Α΄ 103) και το άρθρο 26 του ν. 3871/2010 (A΄ 141).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών» Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).

3. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (Β΄ 2574).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ύψους 120.000 ευρώ, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος οικονομικού έτους (Ειδ.Φ. 23−140, ΚΑΕ: 0873).

5. Την αριθ. 2/87925/30.9.2013 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, περί δεσμεύσεως σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης.

6. Την αριθ. 305/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του π.δ. 151/1998 (Α΄ 116)

1. Το άρθρο 4 του π.δ. 151/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 4

Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων

1. Μετά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δημόσιων δαπανών εκδίδονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου τα σχετικά χρηματικά εντάλματα (Χ.Ε.) για την πληρωμή τους.

2.α. Τα Χ.Ε. εκδίδονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.), σε τρία (3) αντίτυπα, εκ των οποίων το πρώτο (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ) αποστέλλεται μαζί με το δεύτερο (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), στο οποίο επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν τη δαπάνη, στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς θεώρηση στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, ενώ το τρίτο (ΣΤΕΛΕΧΟΣ) παραμένει στην Υ.Δ.Ε.

β. Σε περίπτωση μη άσκησης προληπτικού ελέγχου επί της εκκαθαριζόμενης δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το αντίγραφο του Χ.Ε. αποστέλλεται, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, στην οικεία Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διενεργεί τον προληπτικό έλεγχο επί των αντίστοιχων δαπανών για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου.

3. Στα Χ.Ε. αναγράφονται:

α. Ο αύξων αριθμός του εντάλματος και ο αριθμός πρωτοκόλλου.

β. Το οικονομικό έτος.

γ. Ο τίτλος και ο κωδικός αριθμός του φορέα και του ειδικού φορέα, σε βάρος του προϋπολογισμού του οποίου εκδίδονται, καθώς και ο κωδικός αριθμός εξόδου στον οποίο καταλογίζεται η δαπάνη.

δ. Η υπηρεσία που εκδίδει το Χ.Ε.

ε. Ο αύξων αριθμός της αναληφθείσας υποχρέωσης.

στ. Το πληρωτέο ποσό ολογράφως και αριθμητικώς.

ζ. Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, η διεύθυνση, το επάγγελμα, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου αυτού, προκειμένου δε περί νομικού προσώπου, επιπλέον ο ακριβής τίτλος και η έδρα του.

η. Πλήρης αιτιολογία της πληρωμής, με αναφορά σε τυχόν κατάσχεση / εκχώρηση, λύση εταιρείας, κ.λπ., και ο αριθμός του τιμολογίου ή ισοδύναμου εγγράφου.

θ. Ο τόπος και η χρονολογία έκδοσης.

ι. Το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο και η ανάλυση των σχετικών κρατήσεων.

ια. Ο τίτλος της θέσεως και το ονοματεπώνυμο των αρμόδιων οργάνων που υπογράφουν.

4. Στα Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) αναγράφονται τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου, πλην της περίπτωσης ι΄ και επιπλέον η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού, ενώ στα προσωρινά Χ.Ε. αναγράφονται τα ίδια στοιχεία, με εξαίρεση εκείνα των περιπτώσεων γ΄, ε΄ και ι΄.

5. Δεν επιτρέπονται στα Χ.Ε., προσθήκες, αλλοιώσεις, διαγραφές και παρεγγραφές.

6. Επιτρέπεται η έκδοση ενός μόνο Χ.Ε. για κοινές ομοειδείς απαιτήσεις περισσοτέρων του ενός δικαιούχων, μόνο στην περίπτωση που αυτό εξοφλείται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.).

7. Επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε. βάσει δικαιολογητικών που έχουν επισυναφθεί σε άλλο. Στην περίπτωση αυτή στο αντίγραφο και στο στέλεχος γίνεται σημείωση παραπομπής στο Χ.Ε. στο οποίο επισυνάφθηκαν τα δικαιολογητικά.

Τα Χ.Ε. εκδίδονται από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα που συνέπραξαν στον έλεγχο και την εκκαθάριση της δαπάνης, μονογράφονται απ’ αυτά και υπογράφονται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος γραφείου και τον Προϊστάμενο της Υ.Δ.Ε. Σε περίπτωση αναπλήρωσης του Προϊσταμένου Υ.Δ.Ε., τα Χ.Ε. υπογράφονται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος ή γραφείου και τον κατά τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) αναπληρωτή Προϊσταμένου της Υ.Δ.Ε. που μπορεί να ταυτίζονται. Τα Χ.Ε. αριθμούνται και καταχωρούνται στα βιβλία της Υ.Δ.Ε..

2. Το άρθρο 5 του π.δ. 151/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 5

Αποστολή και θεώρηση Χ.Ε. από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Α. Η θεώρηση των Χ.Ε. από το Ελεγκτικό Συνέδριο στις περιπτώσεις άσκησης προληπτικού ελέγχου επί των συγκεκριμένων δαπανών διενεργείται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

1.α. Τα πρωτότυπα Χ.Ε. μαζί με τα αντίγραφά τους και τα συνημμένα σ’ αυτά δικαιολογητικά που υποστηρίζουν τη δαπάνη παραδίδονται για θεώρηση με αριθμημένη κατάσταση που αποστέλλεται στην οικεία Υπηρεσία Επιτρόπου σε δύο (2) αντίγραφα.

β. Στην ανωτέρω κατάσταση αναγράφονται ο αύξων αριθμός αυτής, ο αριθμός του Χ.Ε., ο δικαιούχος, το συνολικό ποσό του Χ.Ε. και ο συνολικός αριθμός των διαβιβαζομένων Χ.Ε. ολογράφως και αριθμητικώς.

2.α. Τα πρωτότυπα των Χ.Ε., μετά την κατά τα ανωτέρω θεώρηση τους επιστρέφονται με μια εκ των ανωτέρω καταστάσεων στην οικεία Υ.Δ.Ε., ενώ τα αντίγραφα με τα δικαιολογητικά που τα συνοδεύουν παραμένουν στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

β. Τα χρηματικά εντάλματα που επιστρέφονται αθεώρητα από το Ελεγκτικό Συνέδριο διαγράφονται από την κατάσταση και ενδεχόμενη επαναφορά τους διενεργείται με ταυτάριθμη κατάσταση που φέρει δίπλα στον αριθμό της την ένδειξη «δις» ή «τρις» ανάλογα με τον αριθμό επαναφοράς.

γ. Η παράδοση των Χ.Ε. στο Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργείται πάντοτε «ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ» και δεν επιτρέπεται η διακίνησή τους από τους ίδιους τους δικαιούχους ή ξένα προς την Υπηρεσία πρόσωπα.

3. Μετά τη θεώρηση των Χ.Ε. από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν επιτρέπεται μεταβολή των στοιχείων τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση το Χ.Ε. ακυρώνεται και εκδίδεται νέο κατά τά ισχύοντα.

Β. Τα αντίγραφα των χρηματικών ενταλμάτων, που δεν υπόκεινται κατά τις κείμενες διατάξεις στον προληπτικό έλεγχο του Ε.Σ., μετά των συνημμένων σ’ αυτά δικαιολογητικών, διαβιβάζονται στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ε.Σ. (άρθρο 4 παρ. 2β του π.δ. 151/1998, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 1 του παρόντος), που διενεργεί τον προληπτικό έλεγχο των αντίστοιχων δαπανών, για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

α. Τα αντίγραφα των τακτικών χρηματικών ενταλμάτων μαζί με τα συνημμένα σ’ αυτά δικαιολογητικά, αποστέλλονται εντός του επόμενου από την έκδοση αυτών μήνα και συνοδεύονται από κατάσταση, στην οποία αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

αα) Αύξων αριθμός.

ββ) Αριθμός χρηματικού εντάλματος.

γγ) Ονοματεπώνυμο δικαιούχου.

δδ) Ποσό χρηματικού εντάλματος.

εε) Παρατηρήσεις.

Οι παραπάνω καταστάσεις καταρτίζονται, κατά οικονομικό έτος και φορέα, χωριστά για κάθε κατηγορία χρηματικών ενταλμάτων (κύριου διατάκτη, δευτερεύοντα διατάκτη).

Στη στήλη των παρατηρήσεων και έναντι από το χρηματικό ένταλμα που τυχόν δεν αποστέλλεται στο Ε.Σ. αναγράφονται οι λόγοι της μη προσωρινής αποστολής του.

β. Τα αντίγραφα των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και των επιτροπικών ενταλμάτων, μαζί με τις εγκριτικές αποφάσεις του διατάκτη, αποστέλλονται μέσα στην ανωτέρω προθεσμία και συνοδεύονται από κατάσταση, στην οποία αναγράφονται για μεν τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου και επί πλέον η χρονολογία λήξης της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού, για δε τα επιτροπικά εντάλματα ο αύξων αριθμός, ο αριθμός του επιτροπικού, ο δευτερεύων διατάκτης και το ποσό.

γ. Οι καταστάσεις των προηγούμενων περιπτώσεων συντάσσονται σε δύο (2) αντίτυπα και παραδίδονται στον οικείο Επίτροπο του Ε.Σ., ο οποίος κρατά το ένα και επιστρέφει το δεύτερο αυθημερόν στην αποστέλλουσα υπηρεσία, με βεβαιωτική πράξη επί της κατάστασης περί της παραλαβής των χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής), καθώς και των επιτροπικών ενταλμάτων.»

3.α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του π.δ. 151/1998 προστίθενται περιπτώσεις θ΄−ιβ΄ ως ακολούθως:

«θ. Ημερολόγιο Εντολών Μεταφοράς και Πίστωσης λογαριασμού των εξοφλουμένων, μέσω της ΤτΕ, χρηματικών ενταλμάτων.

ι. Μητρώο Δικαιούχων.

ια. Μητρώο Κατασχέσεων.

ιβ. Μητρώο Εκχωρήσεων».

β. Η παρ. 3 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα παραπάνω βιβλία τηρούνται με ηλεκτρονικό τρόπο και εκτυπώνονται στο τέλος του οικείου οικονομικού έτους, πλην των υπό στοιχεία ι΄−ιβ΄».

Άρθρο 2

Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων

1.α. Μετά τη θεώρηση των Χ.Ε. από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου αυτό προβλέπεται ή την έκδοσή τους στις λοιπές περιπτώσεις, δίνεται από το Λογιστικό Τμήμα ή το Γραφείο Λογιστικού της οικείας Υ.Δ.Ε., κατά περίπτωση ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση του οικείου Χ.Ε., με πίστωση του δηλωθέντος τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου και χρέωση του τηρούμενου στην ΤτΕ λογαριασμού του Δημοσίου «Ελληνικό Δημόσιο, Συγκέντρωση Εισπράξεων − Πληρωμών».

β. Σε περίπτωση οφειλών του δικαιούχου προς το Δημόσιο ή/και προς το Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς (έκδοση χρεωστικού πιστοποιητικού φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας) διενεργείται προηγούμενα αυτοδικαίως από την οικεία Δ.Ο.Υ., μέσω ηλεκτρονικής διεπαφής, όσον αφορά στις οφειλές προς το Δημόσιο, συμψηφισμός απαίτησης − οφειλών και δίνεται εντολή μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού, προς την ΤτΕ, τυχόν υπολοίπου της απαίτησης. Μετά τον προαναφερόμενο συμψηφισμό δεν ακυρώνονται τα χρηματικά εντάλματα.

γ. Σε περίπτωση μη χορήγησης αποδεικτικού (φορολογικής) ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) και της Α.Υ.Ο. 1109793/6134−11/0016/ΠΟΛ. 1223/24.11.1999 (Β΄ 2134), όπως ισχύουν, δεν εξοφλούνται τα χρηματικά εντάλματα.

2.α. Επί κατάσχεσης χρηματικής απαίτησης εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου, καθώς και επί εκχωρήσεως απαίτησης κατά του Δημοσίου, η πληρωμή του οικείου χρηματικού εντάλματος διενεργείται κατά τον ανωτέρω τρόπο με πίστωση ομοίως του τραπεζικού λογαριασμού του κατάσχοντος ή του υπέρ ου η εκχώρηση (εκδοχέα) κατά περίπτωση, τηρούμενης της παρ. 9 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει.

β. Κατασχέσεις και εκχωρήσεις δεν εκτελούνται μετά την αποστολή των στοιχείων του εντάλματος στην οικεία Δ.Ο.Υ. για τυχόν συμψηφισμούς.

3. Η απόδοση των κρατήσεων στους δικαιούχους [ελληνικό δημόσιο (παρακράτηση φόρων), ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς τρίτους για θεσμοθετημένους πόρους κ.λπ.] διενεργείται επίσης, ανά χρηματικό ένταλμα και κατά τον προαναφερόμενο τρόπο με την ίδια εντολή Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού.

4. Η ΤτΕ για την πιστοποίηση της εκτέλεσης της Εντολής Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού, αποστέλλει ηλεκτρονικά αρχεία επιβεβαίωσης στο ΟΠΣΔΠ μέσω του οποίου εκτυπώνεται σχετικό αποδεικτικό.

5. Οι δικαιούχοι των χρηματικών ενταλμάτων και οι οικονομικές υπηρεσίες των φορέων ενημερώνονται, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, για την πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού τους και την εξόφληση των οικείων Χ.Ε., αντίστοιχα.

6. Τα πρωτότυπα των χρηματικών ενταλμάτων μετά την εξόφληση τους αποστέλλονται, με συνημμένα το αποδεικτικό εκτέλεσης της Εντολής Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού και τα δικαιολογητικά εξόφλησης, στην αρμόδια για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 3

Αρμόδια Όργανα και ευθύνες αυτών.

1. Αρμόδια όργανα για την εξόφληση και συμψηφισμό των Χ.Ε. είναι:

α. Ο Προϊστάμενος της Υ.Δ.Ε.

β. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος / Γραφείου Εκκαθάρισης δαπανών της οικείας Υ.Δ.Ε. όσον αφορά στην πιστή και ακριβή τήρηση των στοιχείων των πιστωτών του Δημοσίου, των κατασχέσεων και εκχωρήσεων.

γ. Ο Προϊστάμενος της οικείας Δ.Ο.Υ. και του Τμήματος εσόδων αυτής, όσον αφορά στον έλεγχο φορολογικής ενημερότητας και στη διαδικασία συμψηφισμού της απαιτήσεως του δικαιούχου με οφειλές αυτού προς το ελληνικό δημόσιο, που λαμβάνει χώρα στη Δ.Ο.Υ.

δ. Ο Προϊστάμενος του Λογιστικού Τμήματος / Γραφείου της οικείας Υ.Δ.Ε. για τη διενέργεια κατασχέσεων, εκχωρήσεων και συμψηφισμών (αποστολή στοιχείων Χ.Ε. στη Δ.Ο.Υ. για τη διενέργεια του συμψηφισμού) και για την ορθή έκδοση των εντολών μεταφοράς προς την ΤτΕ καθώς και για την τήρηση του Ημερολογίου Εντολών Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού.

ε. Οι υπάλληλοι των Υ.Δ.Ε. και των Δ.Ο.Υ. που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία εξόφλησης και συμψηφισμού του Χ.Ε. κατά λόγο αρμοδιότητας.

στ. Η ΤτΕ για την εκτέλεση των Εντολών Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού και για την πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

2. Τα όργανα της προηγούμενης παραγράφου ευθύνονται ως εξής:

αα) Ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος / Γραφείου της Υ.Δ.Ε., καθώς και οι συμπράττοντες στην όλη διαδικασία εξόφλησης του Χ.Ε. ευθύνονται εις ολόκληρο έναντι του Δημοσίου μαζί με τους αχρεωστήτως λαβόντες για κάθε θετική ζημία που προκαλείται από ενέργεια ή παράλειψη τους κατά την εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων, εφόσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια. Παράλληλα υπέχουν ποινική και πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ββ) Τα ανωτέρω όργανα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δε θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι [άρθρο 23 παρ. 3 ν. 2362/1995 (Α΄ 247) και άρθρο 26 ν. 3274/2004 (Α΄ 195)].

β. Ομοίως ευθύνονται και τα αρμόδια όργανα των Δ.Ο.Υ.

γ. Η Τράπεζα της Ελλάδος ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη σωστή εκτέλεση των εντολών μεταφοράς και την πίστωση των εντελλόμενων ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Άρθρο 4

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 120−138 του π.δ/τος 16/1989 (Α΄ 6), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που ορίζει διαφορετικά τα θέματα εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων, που εκδίδονται από τις Υ.Δ.Ε.

Άρθρο 54

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις.

1. Τακτικά Χρηματικά Εντάλματα που εκδίδονται κατά το τρέχον οικονομικό έτος και δεν εξοφλούνται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξοφλούνται υποχρεωτικά κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εξόδων της οικείας Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 135 του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6).

2. Οι Δ.Ο.Υ. εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου 2014 αποστέλλουν στις Υ.Δ.Ε., που έχουν εκδώσει τα αντίστοιχα χρηματικά. εντάλματα καταστάσεις με τα ανεκτέλεστα υπόλοιπα εκχωρήσεων και κατασχέσεων εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου, καθώς και αντίγραφα των αναγγελιών εκχωρήσεων και κατασχετηρίων.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών μηχανογραφικών εφαρμογών του ΟΠΣΔΠ, τα υπό στοιχεία ι΄ έως ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του π.δ. 151/1998, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3α του παρόντος δύνανται να τηρούνται με οποιονδήποτε τρόπο.

4. Η ισχύος του παρόντος π.δ/τος αρχίζει από 1.1.2014.

Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671