ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235/01.11.2013)

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 235          1 Νοεμβρίου 2013

__________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4203

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Άδειες εγκατάστασης

1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. α1) Η άδεια εγκατάστασης χορηγείται άπαξ, ισχύει για δύο (2) έτη και μπορεί να παρατείνεται έως δύο φορές, μετά από αίτημα του κατόχου της, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Παράταση αρχικά για δύο (2) έτη εφόσον:

αα) έχουν εκτελεστεί έργα υποδομής του έργου ή και έργα σύνδεσης που αντιστοιχούν σε δαπάνες που υπερβαίνουν το 50% του συνολικού κόστους αυτών ή

ββ) δεν συντρέχει η προϋπόθεση της ανωτέρω υποπερίπτωσης αα΄ αλλά έχουν συναφθεί οι συμβάσεις για την προμήθεια του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ο οποίος απαιτείται για την υλοποίηση του έργου ή έχουν εκτελεστεί δαπάνες που υπερβαίνουν το 50% του κόστους αγοράς αυτού ή

γγ) υφίσταται αναστολή με δικαστική απόφαση οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου ή

δδ) υφίσταται υποχρέωση από το θεσμικό πλαίσιο για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.

β) Παράταση για δεκαοκτώ (18) επιπλέον μήνες, εφόσον:

αα) έχει εκτελεσθεί έργο, οι δαπάνες του οποίου καλύπτουν το 40% του συνολικού κόστους της επένδυσης ή

ββ) υφίσταται αναστολή με δικαστική απόφαση οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου.

β1) Εάν μέχρι την παρέλευση του χρονικού διαστήματος ισχύος της άδειας εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων, δεν έχει υποβληθεί αίτημα στον αρμόδιο διαχειριστή για έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού: α) ανακαλείται η άδεια παραγωγής και παύει να ισχύει κάθε άλλη διοικητική πράξη ή σύμβαση που αφορούν στο σταθμό και β) κινείται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων βάσει της απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 2244/ 1994 (ΦΕΚ Α΄168) και ο φορέας του σταθμού υποχρεούται στην αποκατάσταση του χώρου εγκατάστασης στη μορφή που είχε πριν την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, εφόσον ο χώρος εγκατάστασης αφορά δημόσια γη.

γ1) Κατά παρέκκλιση της υποπαραγράφου β1, η άδεια παραγωγής δεν ανακαλείται εάν μέχρι την παρέλευση του χρονικού διαστήματος ισχύος της άδειας εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων, έχει εκτελεστεί έργο που αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου: α) κινείται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων βάσει της απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 2244/1994 (Α΄ 168) και β) χορηγείται, κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής, νέα άδεια εγκατάστασης για ολοκλήρωση του έργου σε εύλογο χρόνο, που προσδιορίζεται από την αδειοδοτούσα αρχή, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω παράτασης. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου: α) τροποποιείται η άδεια παραγωγής και προσαρμόζεται κατάλληλα η ισχύς ώστε το έργο να μπορεί να είναι λειτουργικό και β) εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από τη λήξη της άδειας εγκατάστασης υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας παραγωγής αίτημα για χορήγηση νέας άδειας εγκατάστασης συνοδευόμενο από την τροποποιημένη άδεια παραγωγής, τεκμηριωμένη πρόταση ολοκλήρωσης και σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

δ1) Στις περιπτώσεις: α) συγκροτημάτων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από εκατόν πενήντα (150) MW, β) έργων Α.Π.Ε. που συνδέονται με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου ή άλλου έργου σύνδεσης του οποίου η κατασκευή απαιτεί χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το διάστημα για το οποίο χορηγείται και παρατείνεται η άδεια εγκατάστασης, όπως βεβαιώνεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, γ) υβριδικών έργων Α.Π.Ε., και δ) μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, επιτρέπεται η παράταση της ισχύος της άδειας εγκατάστασης για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, μετά την υποβολή και την έγκριση από την αδειοδοτούσα αρχή, τεκμηριωμένης πρότασης με συνημμένο χρονοδιάγραμμα από τον κάτοχο της άδειας.»

2. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) που αφορά τις ειδικότερες προϋποθέσεις για την υποβολή και επιστροφή των εγγυητικών επιστολών, καθώς και για το ύψος αυτών για σταθμούς που περιγράφονται στην υποπαράγραφο δ.1. της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, για τη χορήγηση της παράτασης των περιπτώσεων α΄ και β΄ της υποπαραγράφου α.1. της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/ 2006 απαιτείται η υποβολή της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, μετά την έναρξη ισχύος της, εάν αυτή δεν έχει υποβληθεί για τη χορήγηση ή τη διατήρηση σε ισχύ της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013. Το ποσό της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής μειώνεται στο ένα τέταρτο του αρχικού ποσού εάν κατά την υποβολή του αιτήματος παράτασης της άδειας εγκατάστασης είναι σε ισχύ η σύμβαση σύνδεσης ή άλλως με τη θέση σε ισχύ της σύμβασης σύνδεσης.

Άρθρο 2

Μεγάλοι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (ΥΗΣ)

1. Η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24), ως ακολούθως:

«4. Οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του παρόντος νόμου που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και στη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αδειών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που απαιτούνται από την κείμενη δασική νομοθεσία, εφαρμόζονται ομοίως και στις περιπτώσεις υδροηλεκτρικών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος άνω των 15 MW, ανεξάρτητα από τον φορέα κατασκευής και λειτουργίας. Για τους παραπάνω σταθμούς, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν στην προτεραιότητα ένταξης στο Σύστημα ή το Δίκτυο (κατανομή φορτίου), την εξασφάλιση εγγυημένης τιμής πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου Α1 του άρθρου 25 και του άρθρου 25α του παρόντος. Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής των προσφορών έγχυσης των ανωτέρω υδροηλεκτρικών σταθμών, διέπονται αποκλειστικώς από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.»

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για υδροηλεκτρικούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος άνω των 15 MW, ανεξάρτητα από το φορέα κατασκευής και λειτουργίας των σταθμών, συμπεριλαμβανομένων του φράγματος και της δημιουργούμενης για τη λειτουργία τους τεχνητής λίμνης, άλλων έργων για δημιουργία ταμιευτήρα αποθήκευσης νερού και εγκατάστασης αντλητικών συστημάτων, καθώς και των έργων σύνδεσης και κάθε συνοδού έργου.»

3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για υδροηλεκτρικούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος άνω των 15 MW, ανεξάρτητα από το φορέα κατασκευής και λειτουργίας των σταθμών, συμπεριλαμβανομένων του φράγματος και της δημιουργούμενης για τη λειτουργία τους τεχνητής λίμνης, άλλων έργων για δημιουργία ταμιευτήρα αποθήκευσης νερού και εγκατάστασης αντλητικών συστημάτων, καθώς και των έργων σύνδεσης και κάθε συνοδού έργου.»

4. Στην υποπαράγραφο Ι.5 της παρ. Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 προστίθεται περίπτωση 7 ως ακολούθως:

«7. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 και οι διατάξεις της υποπαραγράφου Ι.2 της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις υδροηλεκτρικών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος άνω των 15 MW, καθώς και υδροηλεκτρικών σταθμών που διαθέτουν αντλητικό σύστημα και σύστημα αποθήκευσης ανεξάρτητα από το φορέα κατασκευής και λειτουργίας.»

Άρθρο 3

Μεταφορά θέσης εγκατάστασης

1. Σε περιπτώσεις όπου, μετά τη χορήγηση της άδειας παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006 αντίστοιχα, μεταβάλλεται το νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο χωροθέτησης με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εγκατάσταση του σταθμού στη θέση που είχε αρχικά προβλεφθεί, είναι δυνατή η άπαξ μεταβολή του τόπου εγκατάστασης, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου για τροποποίηση της άδειας παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης αντίστοιχα.

2. Η νέα θέση εγκατάστασης πρέπει να είναι εντός ζώνης πέντε (5) χιλιομέτρων από τα όρια της περιοχής στην οποία βρισκόταν η αρχική θέση εγκατάστασης και στην οποία δεν είναι δυνατή πλέον η εγκατάσταση του σταθμού για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1.

3. Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3468/2006 καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Τα ανωτέρω κριτήρια εφαρμόζονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή και για τους σταθμούς του άρθρου 4 του ν. 3468/2006.

4. Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου συνεχίζεται η διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης κατόπιν τροποποίησης κατά προτεραιότητα των σχετικών αδειών και εγκρίσεων, καθώς και της Προσφοράς Σύνδεσης και ανάλογης τροποποίησης των Συμβάσεων Σύνδεσης και Πώλησης.

Άρθρο 4

Όροι και προϋποθέσεις για εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, η εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών που συνδέονται στο δίκτυο γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης μικρών ανεμογεννητριών που καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται έως 30.6.2014. Το Πρόγραμμα αφορά εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών για σταθμούς συνολικής ισχύος μέχρι 50 kW σε γήπεδα, οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις, που εγχέουν ενέργεια στο δίκτυο διανομής.

2. Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση μελέτη, στην οποία αποτυπώνονται τα μακροοικονομικά οφέλη και η επίπτωση στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, η βέλτιστη εκμετάλλευση του τοπικού αιολικού δυναμικού, η δυνατότητα απορρόφησης των τοπικών δικτύων, η ασφαλής λειτουργία των δικτύων, καθώς και θέματα ασφαλούς λειτουργίας των ανεμογεννητριών.

3. Για την απορρόφηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αιολικό σταθμό μικρών ανεμογεννητριών μπορεί να προβλέπεται, με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 1, ο συμψηφισμός παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στον ίδιο χώρο στον οποίο αναπτύσσεται ο σταθμός. Με την απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων που αφορούν στην ανάπτυξη αιολικών σταθμών, η αδειοδοτική διαδικασία, στην οποία περιλαμβάνεται και o τρόπος της υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας και η τυχόν διαφοροποίησή της σε σχέση με αυτή που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως την ισχύ του σταθμού και τη γειτνίασή του με το δίκτυο, το περιεχόμενο των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ως άνω Ειδικού Προγράμματος.

4. Ο αρμόδιος Διαχειριστής απορρίπτει αιτήματα για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, εάν διαπιστώσει ότι καταστρατηγούνται οι διατάξεις για την εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή για την υπαγωγή σε διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή για την αντιστοίχιση σε κατηγορία τιμολόγησης της παραγόμενης ενέργειας.

5. Δεν ικανοποιούνται περισσότερα από δύο (2) αιτήματα για προσφορά σύνδεσης ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ανά φορείς στη μετοχική ή εταιρική σύνθεση των οποίων συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με ποσοστό άνω του 50%. Επίσης δεν ικανοποιούνται αιτήματα για σταθμούς, για τη σύνδεση των οποίων απαιτείται, σε ευθεία απόσταση, ανάπτυξη νέου δικτύου μέσης τάσης μήκους άνω των χιλίων (1.000) μέτρων.

6. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«δ) αιολικές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των πενήντα (50) kW».

Άρθρο 5

Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές περιοχών όπου εγκαθίστανται έργα ΑΠΕ

Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση (i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«Α.3. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος κατά την παράγραφο Α.1 παρακρατούνται από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ και, για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και αποδίδονται ως ακολούθως:

(i) Ποσό μέχρι ποσοστού 1% επί της προ Φ.Π.Α. τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. αποδίδεται στους κατόχους άδειας προμήθειας που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακούς καταναλωτές των δήμων, στους οποίους λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε., με σκοπό το ανωτέρω ποσό να αποδοθεί στους οικιακούς καταναλωτές μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι του ανωτέρω ποσού είναι οι οικιακοί καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας του δήμου, όπου λειτουργούν οι σταθμοί Α.Π.Ε. και έχουν ενεργή σύνδεση κατά την ημερομηνία εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται στην κατωτέρω απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το ποσό που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο συμψηφίζεται με τις χρεώσεις που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται ο τρόπος προσδιορισμού και επιμερισμού των ανωτέρω ποσών, ο χρόνος εκκαθάρισης, τα ανώτατα όρια καταναλώσεων προς πίστωση των δικαιούχων, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση μπορεί να προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων από τη ΡΑΕ για τον καθορισμό της τεκμαρτής μοναδιαίας πίστωσης για οικιακούς καταναλωτές σε ευρώ ανά μεγαβατώρα, βάσει της μεθοδολογίας που ορίζεται σε αυτήν, καθώς και ο τρόπος διάθεσης τυχόν υπολειπόμενου ποσού που προκύπτει από τη μεθοδολογία επιμερισμού, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας διάθεσης στον οικείο δήμο.»

Άρθρο 6

Προσθήκη διατάξεων στο ν. 3468/2006

1. Μετά το άρθρο 8 του ν. 3468/2006 προστίθεται άρθρο 8Α ως εξής:

«Άρθρο 8Α

Προσφορές σύνδεσης σε κορεσμένα δίκτυα

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος (Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) εξακολουθεί να χορηγεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε αιτήματα για σύνδεση αιολικών σταθμών στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σε περιοχές που χαρακτηρίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., που εκδίδεται κατά τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος, ως περιοχές με κορεσμένο δίκτυο, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική πρόσθετη ισχύς δεν θα υπερβαίνει το 20% της δυνατότητας συνολικής απορρόφησης ισχύος στην περιοχή από σταθμούς Α.Π.Ε., όπως αυτή έχει καθορισθεί με την ανωτέρω απόφαση της Ρ.Α.Ε..

2. Για λόγους ασφαλούς και ομαλής λειτουργίας του Συστήματος, οι σταθμοί της παραγράφου 1 μπορεί να εξαιρούνται από την προτεραιότητα στην κατανομή φορτίου που απολαμβάνουν οι λοιποί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. για τους οποίους έχει εκδοθεί οριστική Προσφορά Σύνδεσης πριν το χαρακτηρισμό του δικτύου της περιοχής ως κορεσμένου και προς τούτο θα πρέπει να έχουν την τεχνική δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε εντολές του Διαχειριστή για μείωση της ισχύος ή και τη διακοπή της λειτουργίας τους. Ο Διαχειριστής θα προβαίνει στις αναγκαίες περικοπές ισχύος κατά προτεραιότητα στους σταθμούς της παραγράφου α΄ που έχουν συνάψει Σύμβαση Σύνδεσης κατά την πλέον πρόσφατη ημερομηνία, εάν αυτό επιτρέπεται από την ομαλή λειτουργία του Συστήματος. Οι σχετικοί ειδικοί όροι που απαιτούνται τίθενται στην οριστική Προσφορά Σύνδεσης, καθώς και στη Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Η Προσφορά Σύνδεσης που χορηγείται κατά την παράγραφο 1, δεσμεύει τον δικαιούχο και τον Διαχειριστή για δύο (2) έτη. Ο Διαχειριστής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την κατά την παράγραφο 2 περικοπτόμενη ισχύ, για την οποία δεν οφείλεται κανενός είδους οικονομική ή άλλη αποζημίωση, περιλαμβανομένης της προβλεπόμενης στην παράγραφο 8 του άρθρου 13 του παρόντος.»

2. Μετά το άρθρο 14 του ν. 3468/2006 προστίθεται άρθρο 14Α ως εξής:

«Άρθρο 14Α

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς

1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς σε εγκαταστάσεις τους που συνδέονται στο Δίκτυο. Για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη Ρ.Α.Ε. ως περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, σύμφωνα με τη διαδικασία των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ο Διαχειριστής του Δικτύου μπορεί να θέτει περιορισμούς στην απορροφώμενη ισχύ για λόγους ασφάλειας της λειτουργίας του Δικτύου ή του Διασυνδεδεμένου Συστήματος. Η παραγόμενη ενέργεια από το σταθμό που εγχέεται στο δίκτυο διανομής συμψηφίζεται σε κάθε κύκλο καταμέτρησης με την καταναλισκόμενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού που τροφοδοτεί ο σταθμός. Το πλεόνασμα ενέργειας που προκύπτει από το συμψηφισμό του προηγούμενου εδαφίου διοχετεύεται στο Δίκτυο χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή και γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου και ανάλογα με την πορεία του ελλείμματος του ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286) μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση από τον προμηθευτή υπέρ του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 ή και υπέρ του αυτοπαραγωγού για ποσοστό του πλεονάσματος ενέργειας που προκύπτει από το συμψηφισμό, όπως αυτό καθορίζεται με την ίδια απόφαση.

2. Οι σταθμοί του παρόντος άρθρου εξαιρούνται από την αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας βάσει των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 1, όπως ισχύει. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος και η διάταξη της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.4 της παρ. Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 δεν εφαρμόζεται για τους σταθμούς για τους οποίους χορηγείται οριστική προσφορά σύνδεσης βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου και συνεπώς συνάπτεται η αντίστοιχη σύμβαση συμψηφισμού. Κατά τα λοιπά για την αδειοδότηση εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 8 του παρόντος.

3. Η ισχύς των σταθμών του παρόντος άρθρου συνυπολογίζεται για την εκτίμηση της ενδεχόμενης κάλυψης των ορίων ισχύος που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1.

4. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εγκαθίστανται από δημόσιους φορείς στις εγκαταστάσεις τους στο πλαίσιο διευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι δυνατή η σύνδεσή τους τόσο στο Δίκτυο όσο και στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Σύστημα ή το Δίκτυο, από τους σταθμούς του προηγούμενου εδαφίου, και μέχρι ποσοστό 20% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας, σε ετήσια βάση, αποζημιώνεται βάσει των τιμών του πίνακα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13.»

Άρθρο 7

Ρύθμιση θεμάτων τιμών αποζημίωσης ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε.

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α΄ 129) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι τιμές του πίνακα της παραγράφου 1 αυξάνονται ενιαία κατ’ έτος σε ποσοστό 25% επί του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.»

2. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 αντικαθίστανται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να μεταβάλλονται και να εξειδικεύονται τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και ιδίως όσον αφορά στις τιμές και την κατηγοριοποίηση ανά ισχύ και χρονική περίοδο αναφοράς, καθώς και να καθορίζονται κατηγορίες ανά ειδικότερη κατασκευαστική τεχνολογία φωτοβολταϊκών πλαισίων. Για τη μεταβολή και εξειδίκευση αυτή λαμβάνονται κυρίως υπόψη η διείσδυση των φωτοβολταϊκών σταθμών στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, ο βαθμός επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των Α.Π.Ε., το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού και οι οικονομικές επιπτώσεις για τον καταναλωτή.»

Άρθρο 8

Έργα υποδομής σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας

Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 21 του ν. 4015/ 2011 (ΦΕΚ Α΄ 210), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και όσον αφορά στην περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998, όπως ισχύει, εξαιρούνται:

α) φωτοβολταϊκοί σταθμοί, για τους οποίους έχουν υποβληθεί αιτήματα για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3851/2010 (4.6.2010) και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος (21.9.2011), β) σταθμοί λοιπών τεχνολογιών Α.Π.Ε. και γ) έργα δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής υποσταθμών και εν γένει κάθε κατασκευής που αφορά την υποδομή του ηλεκτρικού συστήματος.»

Άρθρο 9

Όροι δόμησης για αιολικές εγκαταστάσεις

1. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄270), προστίθεται νέο εδάφιο δ΄, ως ακολούθως:

«δ) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του ν. 3212/2003 (Α΄ 308), άρθρο 10 παρ. 2, και χωρίς τη διαδικασία του εδαφίου β΄ επιτρέπεται: αα) η καθ΄ ύψος υπέρβαση για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, ανεξαρτήτως του ύψους, στις περιπτώσεις αιολικών σταθμών για τους οποίους εκδίδεται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και ββ) η καθ΄ ύψος υπέρβαση για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, συνολικού ύψους έως 29 μέτρων, στις περιπτώσεις αιολικών σταθμών οι οποίοι απαλλάσσονται της έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.»

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3, του από 31.3.1987 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 303), προστίθεται νέο εδάφιο γ΄, ως ακολούθως:

«γ) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του ν. 3212/2003 (ΦΕΚ Α΄ 308), άρθρο 10 παρ. 2, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 2, και χωρίς τη διαδικασία του εδαφίου β΄, επιτρέπεται: αα) η καθ΄ ύψος υπέρβαση για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, ανεξαρτήτως του ύψους, στις περιπτώσεις αιολικών σταθμών για τους οποίους εκδίδεται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και ββ) η καθ΄ ύψος υπέρβαση για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, συνολικού ύψους έως 29 μέτρων, στις περιπτώσεις αιολικών σταθμών οι οποίοι απαλλάσσονται της έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10

Σύνθεση και συγκρότηση επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών

Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984 (ΦΕΚ Α΄ 43), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η επιτροπή καθορισμού λατομικών περιοχών είναι οκταμελής, συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και αποτελείται από έναν υπάλληλο ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του, προερχόμενους από καθεμία από τις κατωτέρω υπηρεσίες:

1) το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ειδικότητας Μηχανικού Μεταλλείων,

2) τη Διεύθυνση Δασών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,

3) τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού,

4) την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου της έδρας του οικείου νομού ειδικότητας τοπογράφου μηχανικού ή πολιτικού μηχανικού. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος της συγκεκριμένης ειδικότητας ορίζεται υπάλληλος προερχόμενος από την Τεχνική Υπηρεσία άλλου δήμου εντός των γεωγραφικών ορίων του νομού.

5) το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αρμόδιο για θέματα αρχαιοτήτων,

6) τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας, ειδικότητας μηχανικού, κατά προτίμηση πολεοδόμου χωροτάκτη,

7) το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών (ΙΓΜΕΜ) ειδικότητας γεωλόγου ή μηχανικού μεταλλείων και

8) έναν εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., οριζόμενο από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) της οικείας Περιφέρειας.

Οι υπάλληλοι των περιπτώσεων 1 και 5 ορίζονται από τον αρμόδιο Υπουργό, των περιπτώσεων 3, 4, 6 και 8 από τον Περιφερειάρχη, της περίπτωσης 2 από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της περίπτωσης 7 από τη διοίκηση του ΙΓΜΕΜ.

Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 5/8 των μελών και οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της επιτροπής, καθώς και ο προσδιορισμός του χρονικού ορίζοντα κάλυψης των αναγκών του νομού σε αδρανή υλικά, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ο καθορισμός λατομικών περιοχών ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της οικείας αποφάσεως του Περιφερειάρχη, δύναται δε να παραταθεί για μία ακόμη διετία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν αιτιολογημένης προτάσεως του Περιφερειάρχη.

Εφόσον δεν γίνει ενεργοποίηση της περιοχής εντός των προθεσμιών αυτών, η έκταση αποχαρακτηρίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη.»

Άρθρο 11

Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 1428/1984

Στο άρθρο 3 του ν. 1428/1984 προστίθενται παράγραφοι 4α έως 4γ ως εξής:

«4α. Σε νησιωτικές περιοχές, στις οποίες η στενότητα των χώρων δεν παρέχει τη δυνατότητα τήρησης της απόστασης των χιλίων (1.000) μέτρων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2115/1993, ή σε παραμεθόριες περιοχές, στις οποίες υφίσταται επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης αδρανών υλικών για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την εκτέλεση δημοσίων έργων, είναι δυνατός ο περιορισμός της απόστασης αυτής, από μέρος ή το σύνολο των ορίων της λατομικής περιοχής, με τη σχετική απόφαση καθορισμού της.

4β. Για τον περιορισμό της ανωτέρω απόστασης, η επιτροπή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου συνεκτιμά την έκταση της λατομικής περιοχής, τη μορφολογία και το ανάγλυφο του εδάφους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πετρώματος που πρόκειται να εξορυχθεί και τον τρόπο εξόρυξής του, καθώς και το μέγεθος και το είδος του γειτνιάζοντος ρυμοτομικού σχεδίου και των κτισμάτων, με σκοπό την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχόμενων και την προστασία του περιβάλλοντος.

4γ. Σε κάθε περίπτωση, ο περιορισμός της ανωτέρω απόστασης, καθώς και οι αποστάσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 του άρθρου 85 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΥΑ Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.5.2011, ΦΕΚ Β΄ 1227), από τα όρια της λατομικής περιοχής δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερα από τα ελάχιστα προβλεπόμενα από το συγκεκριμένο κανονισμό για τη χωροθέτηση των εξορυκτικών εργασιών με χρήση εκρηκτικών υλών.»

Άρθρο 12

Ρύθμιση μεταλλευτικών και λατομικών θεμάτων

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66) αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εκμίσθωση λατομείων επί ακινήτων, των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρμόδιος είναι ο οικείος Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της λατομικής νομοθεσίας.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 84 του ν.δ. 210/1973 (ΦΕΚ Α΄ 277), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Από τα μισθώματα που βεβαιώνονται και εισπράττονται από το Ελληνικό Δημόσιο για την εκμίσθωση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε Δημόσιους Μεταλλευτικούς Χώρους, ποσοστό ύψους είκοσι τοις εκατό (20%) διατίθεται για έκαστο Δημόσιο Μεταλλευτικό Χώρο, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους οικείους Δήμους, εντός των ορίων των οποίων διενεργείται η μεταλλευτική δραστηριότητα, ανάλογα με το ποσοστό επιφάνειας του χώρου εκμετάλλευσης που εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων εκάστου Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες.

Η απόφαση διάθεσης κατά το προηγούμενο εδάφιο, εκδίδεται το δεύτερο εξάμηνο εκάστου έτους και αφορά τα μισθώματα που εισπράχθηκαν βάσει των συμβατικών υποχρεώσεων των μισθωτών για το προηγούμενο έτος.»

3. Το άρθρο 176 του ν.δ. 210/1973 (ΦΕΚ Α΄ 277), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών καθορίζεται τέλος, το οποίο επιβάλλεται από 1.1.2013, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια με αυτό για ενεργές, αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών.

2. Από τα τέλη που βεβαιώνονται και εισπράττονται ετησίως από το Ελληνικό Δημόσιο για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ποσοστό ύψους είκοσι τοις εκατό (20%) διατίθεται, για έκαστη ενεργή παραχώρηση, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους οικείους δήμους, εντός των ορίων των οποίων διενεργείται η μεταλλευτική δραστηριότητα, ανάλογα με το ποσοστό επιφάνειας του χώρου εκμετάλλευσης που εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων εκάστου δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες. Η διάθεση αυτή θα γίνεται μόνον και αποκλειστικά για την κάλυψη του συνόλου των προϋπολογισμών συγκεκριμένων έργων που προγραμματίζονται από τους εν λόγω δήμους και χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή την κάλυψη του συνόλου της εθνικής συμμετοχής για αντίστοιχα έργα που συγχρηματοδοτούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την ανωτέρω κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που διαπιστώνονται από τους οικείους Υπουργούς, το ποσοστό του τέλους για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων που διατίθεται στους οικείους δήμους δύναται να αναπροσαρμόζεται σε υψηλότερα επίπεδα χωρίς να μπορεί να υπερβεί το 40%.

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται επί των πάσης φύσεως παραχωρήσεων μεταλλείων, εφόσον αυτές αφορούν εξόρυξη μεταλλευμάτων εξηρημένων υπέρ του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 143 του παρόντος.»

4. Η πρώτη διάθεση στους δήμους του ποσοστού που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος αφορά μισθώματα και τέλη αντίστοιχα, που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν για το έτος 2013.

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 84 του ν.δ. 210/1973, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 παρ. 1 του ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24), προστίθεται εδάφιο στ΄ ως εξής:

«στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξειδικεύεται ο τρόπος και τα κριτήρια υπολογισμού ή μεταβολής των μισθωμάτων έως του ανώτατου θεμιτού μισθώματος, όπως αυτό ορίζεται στα εδάφια α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρούσας παραγράφου.»

6. Το άρθρο 23 του ν.δ. 210/1973 (Α΄ 277 περί Μεταλλευτικού Κώδικος) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με την αίτηση συνυποβάλλεται διπλότυπο είσπραξης του δημοσίου ταμείου τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ως δικαίωμα του Δημοσίου και πιστοποιητικό ιθαγενείας του αιτούντος φυσικού προσώπου, επί δε των νομικών προσώπων απόσπασμα Καταστατικού, περιέχον την έδρα και το σκοπό αυτού. Το ως άνω ποσό αναπροσαρμόζεται ανά τριετία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

2. Αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Μεταλλευτικών Ερευνών, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής του ως άνω δικαιώματος του Δημοσίου της παραγράφου 1, εκτός εάν παραιτηθούν εκ του αιτήματός τους εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.»

7. Η παρ. 1 του άρθρου 89 του ν.δ. 210/1973 (Α΄ 277, περί Μεταλλευτικού Κώδικος) τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Οι αποφάσεις για κάθε ζήτημα που αφορά τη διοίκηση και εκμετάλλευση του κοινού μεταλλείου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία του συνόλου των μερίδων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3.»

8. Στο άρθρο 89 του ν.δ. 210/1973 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

«3. Σε περίπτωση που ένας εκ των συμμεταλλειοκτητών είναι το Ελληνικό Δημόσιο, ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμεταλλειοκτησίας που κατέχει, και με την προϋπόθεση ότι το κοινό μεταλλείο βρίσκεται εντός δημόσιου μεταλλευτικού χώρου ή έχει έστω κι ένα κοινό όριο με δημόσιο μεταλλευτικό χώρο, τότε η διοίκηση και η εν γένει εκμετάλλευση του κοινού μεταλλείου διενεργείται, για το σύνολο των συμμεταλλειοκτητών, αποκλειστικά από το Ελληνικό Δημόσιο, υποχρεούμενο στην περίπτωση αυτή όπως αποδίδει στους λοιπούς μεταλλειοκτήτες το ποσοστό του, εισπραττομένου για το κοινό μεταλλείο, μισθώματος που αντιστοιχεί στο σύνολο των μερίδων τους κατ’ αναλογία της μερίδας εκάστου εξ αυτών.»

9. Η παρ. 1 του άρθρου 90 του ν.δ. 210/1973 τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Εάν, συνεπεία μη επίτευξης για οποιονδήποτε λόγο της υπό του άρθρου 89 παράγραφος 1 του παρόντος οριζόμενης πλειοψηφίας, δυσχεραίνεται η διοίκηση και η εν γένει εκμετάλλευση του μεταλλείου, με αίτηση οποιουδήποτε συμμεταλλειοκτήτη και μετά από κλήση όλων των λοιπών συμμεταλλειοκτητών, εφόσον τούτο είναι ευχερές, το μονομελές πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου κείται το μεταλλείο κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δύναται να διατάξει το διορισμό διαχειριστή.»

10. Στο άρθρο 146 του ν.δ. 210/1973 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως ακολούθως:

«στ) Τα κοινά μεταλλεία της παραγράφου 3 του άρθρου 89 του παρόντος.»

11. Οι παράγραφοι 7 έως 10 δεν εφαρμόζονται επί των εξηρημένων υπέρ του Δημοσίου μεταλλευτικών ορυκτών κατά την έννοια του άρθρου 143 του ν.δ. 210/1973.

Άρθρο 13

Ρύθμιση θεμάτων Ναξίας Σμύριδας

Το άρθρο 33 του π.δ. «Περί Κωδικοποιήσεως των κείμενων διατάξεων «περί Ναξίας Σμύριδος»» (Α΄ 429/ 28.9.1935) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 33

1. α) Επιτρέπεται η πώληση από τα εκάστοτε αποθέματα εξορυγμένης σμύριδας, που βρίσκονται στις αποθήκες του Δημοσίου στη νήσο Νάξο, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα πρέπει να υποβάλλουν είτε στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος είτε στο Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

αα. Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η αιτούμενη προς αγορά ποσότητα σμύριδας και ο σκοπός και η χρήση αυτής, η οποία θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, σε περίπτωση φυσικού προσώπου είτε από το νόμιμο εκπρόσωπο, σε περίπτωση νομικού προσώπου.

ββ. Διπλότυπο είσπραξης από δημόσιο ταμείο, υπέρ ΚΑΕ 2419, του ποσού που αντιστοιχεί στην προς αγορά ποσότητα σμύριδας το οποίο ορίζεται σε δεκαέξι (16) ευρώ ανά τόνο για την Α΄ ποιότητα και σε δώδεκα (12) ευρώ ανά τόνο για τη Β΄ Ποιότητα και το οποίο δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

β) Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος απόφαση έγκρισης διάθεσης της αιτούμενης ποσότητας σμύριδας και αποστέλλεται σήμα προς το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου για παράδοση αυτής.

γ) Η απόφαση έγκρισης διάθεσης του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται και στον ενδιαφερόμενο αγοραστή, ο οποίος θα πρέπει εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών, αρχόμενο από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης έγκρισης, να παραλάβει με ίδια μέσα από τις αποθήκες του Δημοσίου στη νήσο Νάξο ολόκληρη την αγορασθείσα ποσότητα, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει τους τρεις χιλιάδες (3.000) τόνους ή εντός έξι (6) μηνών εφόσον η ποσότητα υπερβαίνει τους τρεις χιλιάδες (3.000) τόνους σμύριδας.

δ) Η μη ολοκλήρωση της παραλαβής του συνόλου της αγορασθείσας ποσότητας σμύριδας εντός των ανωτέρω χρονικών πλαισίων, έχει ως συνέπεια την υποχρέωση του αγοραστή σε πληρωμή ενοικίου και φυλάκτρων μέχρι την ολοκλήρωση της παραλαβής, με βάση τις τιμές που ορίζονται και ισχύουν κάθε φορά και καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών.

ε) Εφόσον η ποσότητα σμύριδας που βρίσκεται στις αποθήκες του Δημοσίου στη νήσο Νάξο, μειωθεί κάτω από 15.000 τόνους στην περίπτωση της σμύριδας Α΄ ποιότητας ή κάτω από 30.000 τόνους στην περίπτωση της σμύριδας Β΄ ποιότητας, τότε είναι δυνατή η αγορά σμύριδας μόνο μετά από πλειοδοτική δημοπρασία. Η τιμή προσφοράς των ενδιαφερομένων αγοραστών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την τιμή που ορίζεται στο ως άνω στοιχείο ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου.

2. Η μεταφορά της Ναξίας Σμύριδας από τους χώρους συγκέντρωσης που ορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία προς τους προκαθορισμένους χώρους των αποθηκών του Δημοσίου στη Νήσο Νάξο, πραγματοποιείται από ιδιώτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατόπιν διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού που προκηρύσσεται από την αρμόδια υπηρεσία μετά από έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ 3323 (Φορέας 31/120).

3. Τα ποσά που προκύπτουν από πωλήσεις σμύριδας κάθε έτους αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.»

Άρθρο 14

Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτείται το σύνολο του επιλέξιμου προϋπολογισμού των έργων με δικαιούχους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄βαθμού, που εντάσσονται ή έχουν ήδη ενταχθεί και υλοποιούνται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α., στο πλαίσιο των δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Πρόγραμμα Εξοικονομώ» και πρόσκληση 1.13 της ΕΥΔΕΠΠΕΡΑΑ, όπως ισχύουν.

Άρθρο 15

Άδειες για έργα κατασκευής και συντήρησης υποδομών φυσικού αερίου

1. Η παρ. 3 του άρθρου 47 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. α) Οποιαδήποτε τομή ή εκσκαφή οδοστρώματος, ερείσματος, πεζόδρομου ή πεζοδρομίου εθνικής, επαρχιακής, δημοτικής ή κοινοτικής οδού, η οποία είναι απαραίτητη για την κατασκευή έργου, που εκτελείται από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, οργανισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, επιτρέπεται να γίνει μόνον ύστερα από άδεια της αρμόδιας για τη συντήρηση της οδού υπηρεσίας, η οποία θεωρείται πριν από την έναρξη των εργασιών από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή. Στην άδεια αυτή ορίζεται ο χρόνος μέσα στον οποίο θα ενεργείται η πλήρης αποκατάσταση της φθοράς του οδοστρώματος από την επιχείρηση ή το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συντήρησης των οδών υποχρεούνται, μετά την παρέλευση της προθεσμίας η οποία ορίζεται στην άδεια, να αποκαθιστούν τις γενόμενες φθορές και να καταλογίζουν τη σχετική δαπάνη σε βάρος του οργανισμού, της επιχείρησης ή του προσώπου που εκτελεί ή για λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο, κατά τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

β) Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού, καθώς και του άρθρου 7 παρ. 7 του ν. 3481/2006 δεν εμπίπτουν οι εταιρείες που εκτελούν εργασίες εγκατάστασης, τακτικής και έκτακτης συντήρησης των υπογείων δικτύων διανομής και παροχετεύσεων φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εγκατάστασης, τακτικής και έκτακτης συντήρησης των μετρητικών και των ρυθμιστικών διατάξεων φυσικού αερίου, καθώς και οι εταιρείες παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας για την εγκατάσταση υπογείων δικτύων διανομής θερμότητας, για τις οποίες εφαρμόζονται οι σχετικές προβλέψεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν. 2364/1995.»

2. Στο άρθρο 13 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (ΦΕΚ Α΄ 171) προστίθεται παράγραφος 19 ως ακολούθως:

«19. Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δεν εμπίπτουν οι εταιρείες που εκτελούν εργασίες εγκατάστασης, τακτικής και έκτακτης συντήρησης των υπογείων δικτύων διανομής και παροχετεύσεων φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εγκατάστασης, τακτικής και έκτακτης συντήρησης των μετρητικών και των ρυθμιστικών διατάξεων φυσικού αερίου, καθώς και οι εταιρείες παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας για την εγκατάσταση υπογείων δικτύων διανομής θερμότητας, για τις οποίες εφαρμόζονται οι σχετικές προβλέψεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν. 2364/1995.»

Άρθρο 16

1. Το άρθρο 1 του π.δ. 420/1987 (ΦΕΚ Α΄ 187) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εγκατάσταση δικτύου αερίων καυσίμων είναι υποχρεωτική για κάθε νέα οικοδομή που ανεγείρεται εντός των Περιφερειών, Περιφερειακών Ενοτήτων, Δήμων, Δημοτικών Ενοτήτων, Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων ή οικισμών, που προσδιορίζονται εκάστοτε με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψιν το βαθμό διείσδυσης των αερίων καυσίμων στο ενεργειακό μείγμα των οικείων Περιφερειών και τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη και επέκταση των δικτύων διανομής. Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά σε οικοδομές που προορίζονται για χρήση κατοικίας, προσωρινής διαμονής, συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, γραφείων, εμπορική και επαγγελματική χρήση οποιασδήποτε μορφής, για στέγαση υπηρεσιών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και για βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τυχόν απαραίτητες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.»

2. Κάθε αναφορά στον πίνακα του άρθρου 1 του π.δ. 420/1987 νοείται ως αναφορά στην κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 17

Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4001/2011

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4001/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η ΡΑΕ δύναται, με απόφασή της, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που διανύεται να μεταφέρει κονδύλια μεταξύ λογιστικών κωδικών επί του προϋπολογισμού που εγκρίνεται κατά το προηγούμενο εδάφιο, με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το συνολικό ύψος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις, κατά το προηγούμενο εδάφιο, συγκροτούμενες επιτροπές και ομάδες μπορούν, άνευ άλλης διαδικασίας, να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν είναι μέλη της Γραμματείας της ΡΑΕ.»

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ΡΑΕ υποχρεούται να καλύπτει το σύνολο των εισφορών των μελών της σε φορείς κοινωνικής ή ιατρικής ασφάλισης, το οποίο βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον προϋπολογισμό της και κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική γενική ή ειδική διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.»

4. Στην παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4001/2011 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Εφόσον οι ως άνω αποδοχές μέλους της ΡΑΕ που προέρχεται από φορέα του δημοσίου τομέα, με οποιανδήποτε σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής, είναι χαμηλότερες εκείνων που αντιστοιχούν στη θέση που κατείχε πριν το διορισμό του στη ΡΑΕ, οι αποδοχές του διατηρούνται αυτοδικαίως στο ύψος των αποδοχών που θα ελάμβανε στην οργανική του θέση στο φορέα από τον οποίο προέρχεται.»

5. Η παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4001/2011 τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ, θεσπίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ.»

6. Μετά το άρθρο 58 του ν. 4001/2011 προστίθεται άρθρο 58Α ως εξής:

«Άρθρο 58Α

1. Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα, τα εκκλησιαστικά – φιλανθρωπικά ιδρύματα και τους ειδικά πιστοποιημένους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2646/1998, φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, αποτελεί υπηρεσία κοινής ωφέλειας με σκοπό την υποστήριξη των εν λόγω φορέων κοινωφελούς χαρακτήρα.

2. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από το σύνολο των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ενώ οι δαπάνες για την παροχή της επιμερίζονται για όλη την Ελληνική Επικράτεια, σε κάθε κατηγορία πελατών, περιλαμβανομένων των αυτοπαραγωγών.

3. Η μεθοδολογία επιμερισμού των δαπανών για την παροχή της υπηρεσίας της παραγράφου 1 καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η μεθοδολογία αυτή επιμερίζει τις δαπάνες βάσει συντελεστών που διαφοροποιούνται ανά κατηγορία πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση ανά μονάδα κατανάλωσης, η οποία εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών πελατών και ταυτόχρονα προωθεί την εξοικονόμηση ενέργειας και την αποδοτική χρήση αυτής. Οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών της ανωτέρω μεθοδολογίας, καθώς και οι μοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται στους πελάτες, ανεξάρτητα προμηθευτή, προσδιορίζονται κάθε έτος με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 55 του ν. 4001/ 2011, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4001/ 2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»

7. Στο άρθρο 63 του ν. 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται αναλογικά και σε περιπτώσεις απόκτησης συμμετοχής σε Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.»

8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63Ε του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Το Εποπτικό Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ αποτελείται από επτά (7) μέλη.»

9. Η παρ. 2 του άρθρου 106 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, ως εξής:

(α) τέσσερα (4) μέλη προτείνονται από τους μετόχους της ΑΔΜΗΕ ΑΕ,

(β) δύο (2) μέλη προτείνονται από το Ελληνικό Δημόσιο,

(γ) ένα (1) μέλος εκ του μόνιμου προσωπικού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.»

10. Η παράγραφος 6 του άρθρου 106 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 και οι παράγραφοι 5 έως 7 του άρθρου 105 εφαρμόζονται τουλάχιστον για το ήμισυ των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου πλην ενός.»

11. Μετά το άρθρο 143 του ν. 4001/2011, προστίθενται άρθρα 143Α, 143Β και 143Γ ως εξής:

«Άρθρο 143Α

Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου

1. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ δύναται να συνάπτει συμβάσεις με καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάμει των οποίων συμφωνείται η παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου από τους καταναλωτές προς την ΑΔΜΗΕ ΑΕ (Συμβάσεις Διακοπτόμενου Φορτίου). Η Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου συνίσταται στη συνομολόγηση του δικαιώματος της ΑΔΜΗΕ ΑΕ να προβαίνει μονομερώς σε πρόσκαιρο περιορισμό της ενεργού ισχύος των αντισυμβαλλομένων της καταναλωτών μέχρι ενός συμφωνημένου ορίου, έναντι οικονομικού αντισταθμίσματος.

2. Οι κατηγορίες καταναλωτών που δικαιούνται να καταρτίσουν Συμβάσεις Διακοπτόμενου Φορτίου, οι προϋποθέσεις κατάρτισης και το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο των Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου, οι λόγοι ενεργοποίησης της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, ο τρόπος προσδιορισμού, καθώς και ο τρόπος, ο χρόνος και οι προϋποθέσεις καταβολής του οικονομικού αντισταθμίσματος των συμβαλλομένων σε αυτές καταναλωτών, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται κείμενο πρότυπης Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου, σύμφωνα με το οποίο θα καταρτίζονται οι σχετικές συμβάσεις.

3. Η κατάρτιση Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου δεν είναι υποχρεωτική για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 143Β

Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού

1. Σε όλες τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι συνδεδεμένες στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο, επιβάλλεται Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού. Στις ανωτέρω μονάδες παραγωγής περιλαμβάνονται όλες ανεξαιρέτως οι μονάδες που εγχέουν ηλεκτρική ενέργεια στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο, δηλαδή τόσο οι συμβατικές μονάδες παραγωγής όσο και οι μονάδες παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ενώ δεν περιλαμβάνονται οι μονάδες που εγχέουν ενέργεια στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

2. Το Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού διαφοροποιείται ανά κατηγορία μονάδων παραγωγής (λιγνιτικές, πετρελαϊκές, υδροηλεκτρικές, φυσικού αερίου, αιολικά, φωτοβολταϊκά, φωτοβολταϊκά ειδικού προγράμματος στεγών, μικρά υδροηλεκτρικά, βιοαέριο/βιομάζα και ΣΗΘΥΑ (< 35 MWE) και υπολογίζεται για κάθε κατηγορία Μονάδων Παραγωγής σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

ΜΤΑΕu = ΒΠΠΕ × ΣΔu × ΣΚΕu

όπου:

MTAEu:

Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας

Εφοδιασμού ανά μονάδα παραγωγής

ΒΠΠΕ:

Βασικό Ποσοστό Παρακράτησης

Εσόδων ίσο με 2%

ΣΔu:

Συντελεστής Διαφοροποίησης ανά

κατηγορία μονάδων παραγωγής

ΣΚΕu:

Συνολικά Έσοδα της Μονάδας

Ως Συνολικά Έσοδα μιας Μονάδας Παραγωγής u (ΣΚΕu) ορίζονται:

• για τις Κατανεμόμενες και τις Συμβεβλημένες Μονάδες του Μητρώου Μονάδων του ΑΔΜΗΕ, το αλγεβρικό άθροισμα των πιστώσεων και χρεώσεων της μονάδας που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των εκκαθαρίσεων της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που διενεργούνται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. αντίστοιχα, εξαιρουμένων των χρεώσεων μη Συμμόρφωσης και των χρεώσεων για μη επιβεβλημένες μεταβολές παραγωγής,

• για τις Μονάδες Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 το αλγεβρικό άθροισμα των πιστώσεων και χρεώσεων της μονάδας που προέρχονται από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της Συμβάσεως Πωλήσεως Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και του Παραγωγού,

• για τα Φωτοβολταϊκά του Ειδικού Προγράμματος Στεγών, η πίστωση που προκύπτει ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της Συμβάσεως Συμψηφισμού Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ του εκάστοτε Προμηθευτή και του Παραγωγού,

• για τις Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ το αλγεβρικό άθροισμα των πιστώσεων και χρεώσεων της μονάδας που προκύπτουν αφενός ως αποτέλεσμα των εκκαθαρίσεων της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που διενεργούνται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. αντίστοιχα, εξαιρουμένων των χρεώσεων μη Συμμόρφωσης και των χρεώσεων για μη επιβεβλημένες μεταβολές παραγωγής και αφετέρου από την εφαρμογή της Συμπληρωματικής Συμβάσεως Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ μεταξύ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και του Παραγωγού.

Στα ως άνω συνολικά έσοδα συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιβαλλόμενοι φόροι εξαιρουμένου του ΦΠΑ.

Λεπτομέρειες σχετικά με τον υπολογισμό των Συνολικών Εσόδων των Μονάδων Παραγωγής καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Οι κατηγορίες μονάδων παραγωγής, για τις οποίες δύναται να λάβει διαφορετικές τιμές ο ΣΔ καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Κατηγορία Μονάδων Παραγωγής

Κατανεμόμενες και Συμβεβλημένες του Μητρώου Μονάδων του ΑΔΜΗΕ

Λιγνιτικές Πετρελαικές
Υδροηλεκτρικές
Φυσικού Αερίου

ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ του άρθρου 143 του ν. 4001/2011

Αιολικά πάρκα στη στεριά Αιολικά πάρκα στη θάλασσα Μικρά Υδροηλεκτρικά Φωτοβολταϊκά ισχύος < 100 kW Φωτοβολταϊκά ισχύος >100 kW Φωτοβολταϊκά της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010 ισχύος ≤ 100 kW Φωτοβολταϊκά Ειδικού
Προγράμματος Στεγών Ηλιακά ισχύος < 5MW Ηλιακά ισχύος > 5MW Γεωθερμία Βιοαέριο/Βιομάζα Λοιπές Α.Π.Ε. ΣΗΘΥΑ ( < 35 MWe)

Κατανεμόμενες
ΣΗΘΥΑ

ΣΗΘΥΑ με ΦΑ > 35 MWe
− ΣΗΘΥΑ Τμήμα ΣΗΘΥΑ με ΦΑ > 35 MWe − Κατανεμόμενο Τμήμα

Ο συντελεστής διαφοροποίησης ανά κατηγορία Μονάδων Παραγωγής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έτσι ώστε η χρέωση που προκύπτει να λαμβάνει υπόψη την επίδραση της κάθε κατηγορίας Μονάδων Παραγωγής στην ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας και να εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών.

3. Οι χρεώσεις που προκύπτουν από την επιβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού εισπράττονται μηνιαίως ως εξής:

α) Όσον αφορά στις Μονάδες Παραγωγής του Μητρώου Μονάδων του ΑΔΜΗΕ, υπολογίζονται και εισπράττονται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

β) Όσον αφορά στα φωτοβολταϊκά του ειδικού προγράμματος στεγών υπολογίζονται και παρακρατούνται απευθείας και με ευθύνη του εκάστοτε προμηθευτή και αποδίδονται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

γ) Όσον αφορά στις λοιπές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας υπολογίζονται και παρακρατούνται απευθείας και με ευθύνη της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και αποδίδονται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

4. Λεπτομέρειες σχετικά με την επιβολή και τον τρόπο και χρόνο είσπραξης του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Άρθρο 143Γ

Ειδικός Λογαριασμός Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού

1. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τηρεί και διαχειρίζεται Ειδικό Λογαριασμό Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού, πλήρως διαχωρισμένο από τους λοιπούς λογαριασμούς της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., μέσω του οποίου ανακτά πλήρως τα ποσά που καταβάλλει στους αντισυμβαλλόμενους, σύμφωνα με το άρθρο 143Α.

2. Έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού είναι τα έσοδα από την επιβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ).

3. Τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού χρησιμοποιούνται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αποκλειστικά για την καταβολή του οικονομικού αντισταθμίσματος στους αντισυμβαλλομένους της στο πλαίσιο Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου, σύμφωνα με το άρθρο 143Α.»

12. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/ 2011, μετά το στοιχείο κβ΄, προστίθεται στοιχείο κβ1 ως εξής:

«Προστατευόμενοι Καταναλωτές Φυσικού Αερίου: Οι Οικιακοί Πελάτες που είναι συνδεδεμένοι με δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να θεωρηθούν ως προστατευόμενοι καταναλωτές φυσικού αερίου και οι κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 (α) και (β) του Κανονισμού 994/2010.»

13. Το άρθρο 73 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται στο σύνολό του ως εξής:

«Άρθρο 73

Ασφάλεια εφοδιασμού στο ΕΣΦΑ

1. Με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ θεσπίζεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κανονισμού 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου (L 295). Ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Το σχέδιο δύναται να προβλέπει τη σύσταση ομάδας ή ομάδων διαχείρισης κρίσεων και την ανάθεση σε αυτές ρόλων και αρμοδιοτήτων για κάθε ένα από τα τρία επίπεδα κρίσης, ήτοι έγκαιρη προειδοποίηση, επιφυλακή και έκτακτη ανάγκη, που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ως άνω Κανονισμού 994/2010.

2. Το σχέδιο της παραγράφου 1 ανωτέρω διασφαλίζει ότι σε ενδεχόμενη κρίση εφοδιασμού με φυσικό αέριο στο ΕΣΦΑ, κατά την οποία η αγορά φυσικού αερίου είναι ακόμη ικανή να διαχειριστεί αυτή τη διαταραχή εφοδιασμού, τότε λαμβάνονται μέτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 994/2010. Σε περίπτωση που τα μέτρα που εφαρμόζονται δεν επαρκούν για να καλυφθεί η εναπομένουσα ζήτηση φυσικού αερίου, αποφασίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχέδιο της παραγράφου 1, η έγκαιρη εφαρμογή πρόσθετων μέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 994/2010, προκειμένου να διασφαλιστεί ο, κατά προτεραιότητα, εφοδιασμός με αέριο των Προστατευόμενων Καταναλωτών και να περιοριστούν οι επιπτώσεις από το έλλειμμα παραγωγικού δυναμικού στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

3. Επιβεβλημένη διακοπή ή περιορισμός της παροχής φυσικού αερίου σε Πελάτες λαμβάνει χώρα σε περίπτωση κρίσης επιπέδου έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τον κατάλογο σειράς διακοπής και τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. Κατά την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης, οι Πελάτες των οποίων η παροχή φυσικού αερίου διακόπτεται ή περιορίζεται, δεν θεμελιώνουν δικαίωμα για κανενός είδους αποζημίωση έναντι του/των αρμόδιου/ων οργάνου/ων που έλαβε/αν τη σχετική απόφαση.

4. Μεταξύ του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ και κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με καύσιμο Φυσικό Αέριο, οι οποίοι, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλουν να τηρούν αποθέματα εναλλακτικού καυσίμου, υπογράφεται υποχρεωτικώς σύμβαση για την, έναντι ανταλλάγματος, διατήρηση αποθέματος εναλλακτικού καυσίμου και τη διατήρηση της διαθεσιμότητας λειτουργίας της μονάδας με εναλλακτικό καύσιμο. Ως εναλλακτικό καύσιμο νοείται το υγρό καύσιμο που διατηρείται σε δεξαμενές εντός του γηπέδου στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μονάδα. Το αντάλλαγμα καλύπτει το κεφαλαιουχικό κόστος των εγκαταστάσεων εναλλακτικού καυσίμου πρότυπης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση ΡΑΕ της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το κεφαλαιουχικό κόστος διατήρησης αποθεμάτων πετρελαίου, καθώς και τη διαφορά κόστους πετρελαίου και φυσικού αερίου για τη διενέργεια τακτικών δοκιμών στις εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι συνάπτουν τη σύμβαση της παρούσας παραγράφου με τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ. Το ύψος του ανταλλάγματος, καθορίζεται με την απόφαση ΡΑΕ που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

5. Μεταξύ Προμηθευτών και Μεγάλων Πελατών δύναται να συνάπτεται σύμβαση για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. Δυνάμει συμβάσεως, η οποία συνάπτεται μεταξύ του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ και κάθε Προμηθευτή, δύνανται να ανακτώνται, εν μέρει ή στο σύνολό τους, και μέχρι ανώτατων ποσών που καθορίζονται στην απόφαση ΡΑΕ που προβλέπεται στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου τα ποσά που κατέβαλε κάθε Προμηθευτής για αποδεδειγμένη διαχείριση ζήτησης μετά από την κήρυξη κρίσης επιπέδου επιφυλακής, και για όσο διάστημα το επίπεδο κρίσης παραμένει στο επίπεδο επιφυλακής ή έκτακτης ανάγκης. Το ανακτώμενο μέρος του κόστους του Προμηθευτή από τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ μειώνεται ανάλογα με την κατά περίπτωση συμβολή του στην πρόκληση της κρίσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.

6. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, που απορρέουν από τις Συμβάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, όπως επίσης και για τη χρηματοδότηση των μέτρων του σχεδίου προληπτικής δράσης, ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ εισπράττει, από όλους τους Χρήστες, τέλος ασφάλειας εφοδιασμού ανά μονάδα ποσότητας φυσικού αερίου που οι τελευταίοι παραλαμβάνουν από το ΕΣΦΑ, το οποίο ανακτάται από τους Πελάτες Φυσικού Αερίου. Τα μέτρα του σχεδίου προληπτικής ανάγκης, τα οποία χρηματοδοτούνται από το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού αποφασίζονται από τη ΡΑΕ. Το ύψος του μοναδιαίου τέλους ασφάλειας εφοδιασμού που καταβάλλεται από κάθε κατηγορία Πελατών Φυσικού Αερίου, το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο του λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού, καθώς και οι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση των μέτρων του σχεδίου προληπτικής δράσης, καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ.

7. Σε περίπτωση κρίσης επιπέδου έκτακτης ανάγκης κατά άρθρο 10 του Κανονισμού 994/2010, ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ υποχρεούται ως ύστατο μέτρο για τη διασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας, να αεριοποιήσει ποσότητες Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Χρήστη ή Χρηστών, οι οποίες έχουν προσωρινώς αποθηκευθεί στη νήσο Ρεβυθούσα και οι οποίες είναι αναγκαίες αποκλειστικώς για την εξυπηρέτηση Προστατευόμενων Καταναλωτών. Οι Χρήστες αποζημιώνονται από τους Προμηθευτές των Προστατευόμενων Καταναλωτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.»

14. Στο άρθρο 48 του ν. 4001/2011, μετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:

«1α. Οι Προμηθευτές Φυσικού Αερίου που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 81 του νόμου υποχρεούνται να καλύπτουν τον Κανόνα Εφοδιασμού του άρθρου 8 του Κανονισμού 994/2010, για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής Φυσικού Αερίου στους Προστατευόμενους Καταναλωτές που εξυπηρετούν είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανόνα Εφοδιασμού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»

15. Το στοιχείο ιε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 69 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιε) κάθε θέμα σχετικό με την αντιμετώπιση κρίσεων στο ΕΣΦΑ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 73, οι προϋποθέσεις επίκλησης ανωτέρας βίας Χρηστών και Διαχειριστή, οι προϋποθέσεις ανάκτησης του κόστους διαχείρισης ζήτησης από τους Προμηθευτές και ιδίως η προϋπόθεση απόδειξης μη συνδρομής πταίσματος του εκάστοτε Προμηθευτή, και οι βασικοί όροι των συμβάσεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 73.»

16. Η παράγραφος 3 του άρθρου 81 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Σε περίπτωση εξόδου από την αγορά Προμηθευτή λόγω υπαιτιότητάς του, ο οποίος εξυπηρετούσε Πελάτες που δεν είναι Μεγάλοι Πελάτες, οι Κάτοχοι Άδειας Προμήθειας, οι οποίοι δεν τροφοδοτούν μόνο Μεγάλους Πελάτες, οφείλουν, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ να παρέχουν αδιάλειπτα Φυσικό Αέριο στους Πελάτες που δεν είναι Μεγάλοι Πελάτες του πρότινος Προμηθευτή. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, ο κάτοχος της Άδειας Προμήθειας αποζημιώνεται πλήρως, όπως προβλέπεται στην άδειά του.»

17. Το άρθρο 183 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται στο σύνολό του ως εξής:

«Άρθρο 183

Παράταση λειτουργίας λατομείων αδρανών υλικών και λατομείων μαρμάρων

1. Ορίζεται η 31.12.2015, ως χρόνος λήξης της τελευταίας «παράτασης της άδειας εκμετάλλευσης» ή της μίσθωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.1428/1984 (Α΄43), όπως ισχύει, των λατομείων αδρανών υλικών που λειτουργούν είτε εντός λατομικών περιοχών ή χώρων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων του άρθρου 15 του ν. 1515/1985 (ΦΕΚ Α΄ 18) είτε κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2α και 2β του ν.1428/1984 (Α΄43), εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς της αντίστοιχης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της έγκρισης επέμβασης της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 998/1979, αν πρόκειται για δάσος ή δασική έκταση, ή σε περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς αυτών, έχει κατατεθεί εμπροθέσμως αίτημα για την ανανέωση της ισχύος αυτών.

Για την κατά το προηγούμενο εδάφιο παράταση της λειτουργίας:

Α) Εφαρμόζονται οι πλέον πρόσφατα εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι και εγκρίσεις του λατομείου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του ν. 2115/1993 (ΦΕΚ Α΄ 15). Σε περίπτωση λήξης της ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή της έγκρισης επέμβασης στο δάσος ή τη δασική έκταση μετά τη χορήγηση της προβλεπόμενης από το παρόν άρθρο παρατάσεως, επιτρέπεται η συνέχιση λειτουργίας τους εφόσον πριν τη λήξη τους έχει κατατεθεί αίτηση ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι τη λήψη των νέων εγκρίσεων δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται η έκταση για την οποία έχουν χορηγηθεί οι περιβαλλοντικοί όροι και να τροποποιείται η διαδικασία εκμετάλλευσης.

Β) Απαιτείται η ανανέωση των κατά περίπτωση προβλεπόμενων εγγυητικών επιστολών.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα λατομεία αδρανών υλικών που λειτουργούσαν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2α του ν. 1428/1984 και δεν έτυχαν της τελευταίας παράτασης της άδειας εκμετάλλευσης, επειδή στον οικείο νομό, επαρχία ή νήσο είχαν καθορισθεί λατομικές περιοχές, οι οποίες σήμερα δεν υφίστανται λόγω ακύρωσης της απόφασης καθορισμού τους.

Για τη χορήγηση της ανωτέρω παράτασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου για δημόσια λατομεία, ή του αιρετού Περιφερειάρχη για τα μη δημόσια λατομεία, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, συνοδευομένης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνδρομής των υπό α΄ και β΄ στοιχείων. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, άλλως από τη λήξη κατά περίπτωση της προηγούμενης παράτασης της άδειας εκμετάλλευσης ή της μίσθωσης.

2. Ομοίως ορίζεται η 31.12.2015 ως χρόνος λήξης της τελευταίας παράτασης της άδειας εκμετάλλευσης των λατομείων μαρμάρων και των λατομείων σχιστολιθικών πλακών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2702/1999 (ΦΕΚ Α΄ 70), καθώς και των αντίστοιχων μισθώσεων, εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς της αντίστοιχης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της έγκρισης επέμβασης της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 998/1979, αν πρόκειται για δάσος ή δασική έκταση, ή σε περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς αυτών, έχει κατατεθεί εμπροθέσμως αίτημα για την ανανέωση της ισχύος αυτών και με ανάλογη εφαρμογή των προϋποθέσεων των εδαφίων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος.

Στην περίπτωση αυτή η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον αρμόδιο Επιθεωρητή Μεταλλείων.

3. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των λατομείων τα οποία λειτούργησαν ή λειτουργούν εντός λατομικών περιοχών ή με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2α και 2β του ν. 1428/1984 (ΦΕΚ Α΄ 43) όπως ισχύουν και διέκοψαν ή διακόπτουν τη λειτουργία τους χωρίς υπαιτιότητα του έχοντος την εκμετάλλευσή τους, γίνεται σύμφωνα με ειδική μελέτη, οι προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα της οποίας ορίζονται δια της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. Δ10/Φ68/οικ. 4437/1.3.2001 (Β΄ 244).

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα λατομεία μαρμαρόσκονης – μαρμαροψηφίδας, των οποίων η άδεια εκμετάλλευσης εξεδόθη πριν το 2000 με τις διατάξεις του ν. 669/1977 (Α΄ 241), σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η παράταση της άδειας εκμετάλλευσης ή της σύμβασης μίσθωσης με τις διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 8 του ν. 2115/1993 (Α΄ 15). Οι εκμεταλλευτές των εν λόγω λατομείων οφείλουν να αποκαταστήσουν το περιβάλλον των λατομικών τους χώρων, σύμφωνα με την ως άνω ειδική μελέτη.

4. Για τα λατομεία των παραγράφων 1, 2 και 3 καταβάλλεται από τους έχοντες την εκμετάλλευσή τους «πράσινο τέλος» ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας των πωλούμενων προϊόντων, το οποίο κατατίθεται σε ειδικό προς τούτο τραπεζικό λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου. Τα ποσά του λογαριασμού αυτού διατίθενται αποκλειστικά για περιβαλλοντικές δράσεις στην περιοχή του οικείου Δημοτικού Διαμερίσματος στην οποία ασκείται η σχετική λατομική δραστηριότητα.

5. Στις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων δεν υπάγονται τα λατομεία τα οποία έχουν σε ισχύ άδεια εκμετάλλευσης ή μίσθωση , η τελευταία παράταση της οποίας λήγει μετά τις 31.12.2015.»

Άρθρο 18

Θέματα Προσωπικού

1. Στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4001/2011, μετά τις λέξεις: «…της εισφερόμενης Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε.» προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Εξαιρείται το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Πληροφορικής, το οποίο, εφόσον το επιθυμεί, δύναται μέχρι, ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των υπηρετούντων σε αυτή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΔΕΗ και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., να μεταφερθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εώς τις 31.12.2013, καθώς και το προσωπικό που είναι αποσπασμένο στον πρώην ΟΑΠ-ΔΕΗ, βάσει του άρθρου 34 παρ. 7 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 2919/2001 (Α΄ 128) και μεταφέρθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΤΑΥΤΕΚΩ βάσει του ν. 3655/2008, το οποίο, εφόσον επιθυμεί τη διακοπή της απόσπασής του, δύναται, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των διοικήσεων των οικείων ασφαλιστικών ταμείων, της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, να μεταφερθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έως τις 31.12.2013.»

2. Ειδικώς για το πάσης φύσεως προσωπικό του Τεχνικού Κλάδου, των εταιριών ΔΕΗ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., που απασχολείται στη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και λειτουργία της υλικοτεχνικής υποδομής και των εγκαταστάσεών τους, ως και το υποστηρικτικό προσωπικό και το προσωπικό εκμετάλλευσης των ως άνω δραστηριοτήτων, καθώς και για τους εκπροσώπους των εργαζομένων που συμμετέχουν ως μέλη στα Διοικητικά Συμβούλια των ανωτέρω εταιρειών και στο Εποπτικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και το μηνιαίο όριο των χιλιομέτρων της περίπτωσης β΄ της παρ. 2Α του άρθρου 7 του ν. 2685/1999, επιτρέπεται να καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έως του διπλασίου των ορίων που ορίζεται στις παραπάνω διατάξεις, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και τις διαμορφούμενες κάθε φορά συνθήκες.

3. Η παρ. 4, του άρθρου 20 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να αποσπώνται μισθωτοί της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της, κατόπιν αιτήσεώς τους, στο ΤΑΥΤΕΚΩ (στο Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Υποστήριξης ΔΕΗ της Διεύθυνσης Διοικητικού, στη Διεύθυνση Οικονομικού σε αντικείμενα που αφορούν στη ΔΕΗ Α.Ε. και στις θυγατρικές της, καθώς και στα Τμήματα Εσόδων και Απονομής Εφάπαξ ΔΕΗ και Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισμένων ΚΑΠ-ΔΕΗ της Διεύθυνσης Παροχών Πρόνοιας), στον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΕΤΕΑ. Προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση είναι η σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της και του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου Ασφαλιστικού Φορέα. Με όμοια απόφαση, υπάλληλοι της ΔΕΗ Α.Ε. αποσπασμένοι στον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μπορεί να αποσπώνται στους Τομείς Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ και αντίστροφα, ύστερα από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των οικείων φορέων. Η απόσπαση υπαλλήλων της ΔΕΗ Α.Ε. από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ στο ΤΑΥΤΕΚΩ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% του αριθμού των αποσπασμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), υπαλλήλων της ΔΕΗ Α.Ε. στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας δύναται να αποσπώνται στον ΕΟΠΥΥ μισθωτοί της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της, κατόπιν αιτήσεώς τους, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΕΗ και των θυγατρικών της και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ. Οι μισθωτοί της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της που θα αποσπώνται στους Ασφαλιστικούς Φορείς θα μισθοδοτούνται βάσει των οριζομένων στο άρθρο 13 της από 31.12.2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 256).»

4. Η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 30 του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) δεν εφαρμόζεται για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν με την υπ’ αριθμ. 1/2008 Προκήρυξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη Γραμματεία της Αρχής (τ. Α.Σ.Ε.Π. 699/31.12.2008), οι οποίες και κατανεμήθηκαν με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/207/4161/7.2.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 349).

5. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4024/ 2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) δεν εφαρμόζεται για τις κενές θέσεις εργαζομένων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

6. Οι θέσεις που έχουν συσταθεί στη ΡΑΕ με την παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 3734/2009, διατηρούνται, και καλύπτονται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκεια από την 1.1.2013 έως και τις 31.12.2014. Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3297/2004 κατά παραπομπή από το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της ως άνω παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 3734/2009. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις αυτές δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόμιο μετά τη λήξη των συμβάσεων. Οι δαπάνες που προκαλούνται βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ.

Άρθρο 19

Τροποποίηση των νόμων 3054/2002 και 4123/2013

1. Η Κατηγορία VI της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/ 2002 (ΦΕΚ Α΄ 230) αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατηγορία VI:

Νάφθα, πετρελαϊκό κωκ, λιπαντικά»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«Όσοι κάτοχοι Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δύνανται να προμηθεύονται τα προϊόντα αυτά από άλλους κατόχους άδειας που διαθέτουν τέτοιους χώρους ή από εταιρείες εμπορίας με άδεια κατηγορίας Α΄. Ο εκάστοτε κύριος των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει.»

3. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 15 παράγραφος 8α περίπτωση α΄, τα μεταφορικά μέσα κατάσχονται άμεσα. Στους ιδιοκτήτες των ανωτέρω μεταφορικών μέσων επιβάλλεται πρόστιμο επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ ανά παράβαση και αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου για διάστημα έξι (6) μηνών.»

4. Στο άρθρο 8 του ν. 4123/2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. ΚΦΔΑ ή οικονομικοί φορείς άλλων κρατών-μελών, με υποχρεώσεις διατήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την Οδηγία 2009/119/ΕΚ μπορούν να τις μεταβιβάζουν στον ΚΦΔΑ ή σε οικονομικούς φορείς της χώρας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τα άρθρα 7 παράγραφος 3 και 8 παράγραφος 1 της ανωτέρω Οδηγίας και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης του άρθρου 19 παράγραφος 3 του παρόντος νόμου.»

5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4123/2013 (Α΄43), αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ένα τρίτο (1/3), τουλάχιστον, της υποχρέωσης των κατόχων αδειών διύλισης για διατήρηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, διατηρείται με τη μορφή των προϊόντων των κατηγοριών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002.»

6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας μπορούν, ύστερα από συμφωνία, να αναθέτουν σε άλλον οικονομικό φορέα με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων, ο οποίος διαθέτει πιστοποιημένες αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, την τήρηση μέρους ή του συνόλου των ποσοτήτων που υποχρεούνται να τηρούν. Η σχετική σύμβαση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους και να αφορά αποκλειστικά την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται σε τριάντα ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του κεντρικού φορέα διατήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται στο άρθρο 7 του ν. 4123/2013 (ΦΕΚ Α΄ 43), καταργείται η ελάχιστη διάρκεια του ενός έτους της σχετικής σύμβασης, εφόσον εκπληρούνται οι σκοποί των άρθρων 1 και 3 παρ. 1 του ν. 4123/2013. Για το αντάλλαγμα που συμφωνείται με τη σύμβαση εκδίδεται ειδικό παραστατικό.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. α) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι λέξεις «βάσει της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ι.1 του παρόντος,» αντικαθίστανται με τις λέξεις «βάσει της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ι.5 του παρόντος,».

β) Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι λέξεις «στην παράγραφο 3 και μειώνεται βάσει των διατάξεων της ίδιας παραγράφου.» αντικαθίστανται με τις λέξεις «στην περίπτωση 3 και μειώνεται βάσει των διατάξεων της ίδιας περίπτωσης της παρούσης υποπαραγράφου.».

γ) Στην υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι λέξεις «με την υποβολή της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 3 της παραγράφου Ι.1.» αντικαθίστανται με τις λέξεις «με την υποβολή της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1.».

δ) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι λέξεις «Το ετήσιο τέλος της πρώτης παραγράφου οφείλεται ολόκληρο και για το ημερολογιακό έτος,» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Το ετήσιο τέλος της περίπτωσης 1 της παρούσης υποπαραγράφου οφείλεται ολόκληρο και για το ημερολογιακό έτος,».

ε) Στην περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι λέξεις «Η αναστολή σύναψης συμβάσεων των δύο προηγούμενων παραγράφων» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Η αναστολή σύναψης συμβάσεων των δύο προηγούμενων περιπτώσεων».

στ) Στο δεύτερο εδάφιο της περ. 1 της υποπαραγράφου Ι.5 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι λέξεις «των περιπτώσεων 3 και 4 του παρόντος.» αντικαθίστανται με τις λέξεις «των περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 του παρόντος.».

ζ) Στο τέλος της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Ι.5 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι λέξεις «όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της με το ν. 3094/2012» αντικαθίστανται με τις λέξεις «όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της με την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου Ι.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012».

η) Στην αρχή της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Ι.5 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι λέξεις «Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Ι.2» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της υποπαραγράφου 3 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι΄».

2. Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), η εγγυητική επιστολή συνυποβάλλεται στον διαχειριστή με την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

3. Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος άνω του ενός (1) MWp, για τους οποίους έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και σύμβαση σύνδεσης από 1.7.2011 έως την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012, η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς που ίσχυε κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης πώλησης ή υποβολής της αίτησης με πλήρη φάκελο για σύναψη της σύμβασης πώλησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει δηλώσει την ετοιμότητα του σταθμού για την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012 και πριν συμπληρωθούν δεκαοκτώ (18) ή τριάντα έξι (36) μήνες κατά περίπτωση από την υπογραφή της σύμβασης πώλησης, όπως προβλεπόταν στη διάταξη της παραγράφου 5 (α) του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 και ίσχυε πριν την αντικατάστασή της με το ν. 4093/2012.

4. Άδειες εγκατάστασης για σταθμούς του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, η ισχύς των οποίων έχει λήξει πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος και έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, και μετά την ισχύ του ν. 3851/2010, σχετικά αιτήματα για παράτασή τους ή για έκδοση νέας άδειας εγκατάστασης για τον ίδιο σταθμό και εκκρεμούν κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, αναβιώνουν από την ημερομηνία λήξης τους και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου. Εντός του ανωτέρω διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα παράτασης βάσει των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου α.1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Η ισχύς της παράτασης του προηγούμενου εδαφίου άρχεται από την ημερομηνία παρέλευσης του ανωτέρω διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών.

5. Στους φορείς έργων για τα οποία έχει χορηγηθεί ήδη παράταση άδειας εγκατάστασης στη βάση του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου, η οποία είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της άδειας, προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου α.1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παράτασης της περίπτωσης α΄ του δευτέρου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/ 2006, άρχεται από την ημερομηνία παρέλευσης του ανωτέρω διαστήματος των έξι (6) μηνών.

6. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ Α΄ 168), που καθορίζει τους ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης, καθώς και τις αποστάσεις από τα όρια οικισμών για την εγκατάσταση των μικρών ανεμογεννητριών, εφαρμόζονται οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1, 4 και 7 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος, που δημοσιεύθηκε στις 31.5.1985 (Δ΄ 270), καθώς και ειδικές αποστάσεις από τα όρια οικισμών των διατάξεων του άρθρου 4 του ίδιου προεδρικού διατάγματος και των διατάξεων του άρθρου 7 του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος που δημοσιεύθηκε στις 3.5.1985 (Δ΄ 181). Ειδικότερα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του από 31.3.1987 προεδρικού διατάγματος (Δ΄303) για τις περιοχές της επικράτειας που το διάταγμα αυτό βρίσκει εφαρμογή.

7. Η αδειοδότηση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών, για τους οποίους έχουν χορηγηθεί προσφορές σύνδεσης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζεται χωρίς εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος.

8. Οι διατάξεις της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Ι.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), δεν εφαρμόζονται για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΣΗΘΥΑ που κάνουν χρήση φυσικού αερίου και διαθέτουν την παραγόμενη θερμική ενέργεια μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης πόλεων.

9. Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων της υποπαραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) ως παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ νοούνται και οι αυτοπαραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ, όπως αυτοί ορίζονται στην περίπτωση 6 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006.

10. Η ΡΑΕ, μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4001/ 2011 και τη θέσπιση του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων κατά το άρθρο 130 του ίδιου νόμου, καθορίζει με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4001/2011, τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ανταλλάγματος που οφείλεται στους δικαιούχους που παρέχουν τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. ΠΔ5/ ΗΛ/Φ1Β/12924/13.6.2007 (Β΄ 1040) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως ισχύει. Ειδικότερα για την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ως άνω υπουργικής απόφασης, η μεθοδολογία αφορά το αντάλλαγμα που οφείλεται από 1.1.2012.

11. Οι συμβάσεις που προβλέπονται στην περίπτωση ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 129 του ν. 4001/2011 οι οποίες αφορούν τις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με τους παραγωγούς από συμβατικές μονάδες και τους προμηθευτές στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, συνάπτονται εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κατόπιν έγκρισής τους από τη ΡΑΕ και ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2013 μέχρι τη δημοσίευση του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων. Για το σκοπό αυτόν, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, υποβάλλεται στη ΡΑΕ σχέδιο των συμβάσεων αυτών από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. το οποίο έχει διαμορφωθεί με τη συνδρομή των αντισυμβαλλόμενων. Το ύψος των δαπανών της δραστηριότητας της παραγωγής από συμβατικές μονάδες, βάσει των συμβάσεων αυτών, ελέγχεται από τη ΡΑΕ και αναγνωρίζεται απολογιστικά, κατά τον καθορισμό του ανταλλάγματος που οφείλεται για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στους καταναλωτές των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δεν υφίσταται υποχρέωση σύναψης των συμβάσεων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια.

12. Οι διατάξεις του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως αντικαθίστανται με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, ισχύουν για συμβάσεις που θα συναφθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Άρθρο 21

Καταργούμενες διατάξεις

1. Η παρ. 12 του άρθρου 39 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄ 70) καταργείται.

2. Το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) καταργείται.

3. Η περίπτωση γ΄ του πίνακα της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 καταργείται.

4. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται τα άρθρα 34-39 του προεδρικού διατάγματος της 5.9.1935 «Περί Κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων «περί Ναξίας Σμύριδος»» (Α΄ 408 αναδημ. Α΄ 429) και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα, που ρυθμίζονται στο άρθρο 33 του προεδρικού διατάγματος της 5.9.1935, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του παρόντος.

5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4001/2011 καταργείται. Στο δεύτερο και στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 4001/ 2011 διαγράφεται η λέξη «υπόλοιπα». Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 4001/ 2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση αυτή περικόπτονται οι αποδοχές αυτών ανάλογα από τη ΡΑΕ.»

6. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4001/2011 καταργείται.

7. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 καταργείται.

8. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 καταργείται.

Άρθρο 22

Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31.12.2013, παρατείνονται κατά δύο (2) έτη από τη λήξη τους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδρομής ή συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου ή συμβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών ή συμβάσεις διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, ή εκκρεμεί, κατόπιν αιτήματος των ανωτέρω ελληνικών αρχών η αποστολή στοιχείων, και

β) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή θα εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2013 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

α. Η παρ. 1 του άρθρου 67 του ν.2238/1994 (Α΄151) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Υποκείμενοι σε φόρο με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 101 του Κ.Φ.Ε. οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί οε οριστικό έλεγχο κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, μπορεί να υπαχθούν σε προσωρινό έλεγχο για το μερικό προσδιορισμό του εισοδήματός τους. Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται από τον προϊστάμενο της δημόσιας ελεγκτικής υπηρεσίας για ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα θέματα και αντικείμενα του πλήρους και οριστικού φορολογικού ελέγχου.»

β. Η παρ. 5 του άρθρου 68 του ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Στις περιπτώσεις προσωρινού φορολογικού ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, αν από τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου ή από κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση, προκύπτει ότι ο φορολογούμενος παρέλειψε να δηλώσει ή δήλωσε ανακριβώς τη φορολογητέα ύλη του ή παρέλειψε να παρακρατήσει ή να αποδώσει ή παρακράτησε ή απέδωσε ανακριβώς το φόρο, ο προϊστάμενος της δημόσιας ελεγκτικής υπηρεσίας εκδίδει προσωρινό φύλλο ελέγχου προσδιορισμού του φόρου. Το προσωρινό φύλλο ελέγχου πρέπει να περιέχει τη φορολογητέα ύλη που προκύπτει από τον έλεγχο και το φόρο που αναλογεί σε αυτή με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Οι τυχόν δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για τα προσωρινά φύλλα ελέγχου αποτελούν προσωρινό δεδικασμένο και δεν επηρεάζουν την κύρια δίκη.»

Άρθρο 23

Μετά το άρθρο 7 του ν. 3023/2002, προστίθεται άρθρο 7Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 7A

Αναστολή χρηματοδότησης

1. Σε περίπτωση άσκησης δίωξης και επιβολής προσωρινής κράτησης κατά το άρθρο 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, κατά του αρχηγού κόμματος ή του προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας ή εκείνου που ασκεί την πραγματική διεύθυνση κόμματος ή κατά περισσοτέρων του ενός πέμπτου των βουλευτών ή του ενός πέμπτου των ευρωβουλευτών ή του ενός πέμπτου των μελών του κεντρικού οργάνου διοίκησης κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, σύμφωνα με το καταστατικό τους, για τα εγκλήματα των άρθρων 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα, αναστέλλεται κάθε είδους κρατική χρηματοδότηση και οικονομική ενίσχυση μετά από απόφαση της Βουλής με ονομαστική ψηφοφορία και την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Η αναστολή μπορεί να επιβληθεί εφόσον οι πράξεις των ως άνω φυσικών προσώπων τελέσθηκαν στο πλαίσιο δράσης του κόμματος στο οποίο ανήκουν ή στο όνομα αυτού.

2. Σε περίπτωση εκδόσεως αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος ή αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης, αίρεται αναδρομικά η κατά τα ανωτέρω αναστολή και καταβάλλονται άτοκα στον δικαιούχο τα παρακρατηθέντα ποσά.

3. Σε εφαρμογή της, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος, απόφασης της Βουλής περί αναστολής κάθε είδους κρατικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και στην περίπτωση της κατά την παράγραφο 2 άρσης αυτής, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ενημερώνει σχετικώς τους συναρμόδιους Υπουργούς.»

Άρθρο 24

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α΄ 169) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. προσλαμβάνει το προσωπικό της με συμβάσεις εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου και με συμβάσεις έμμισθης εντολής, μετά από δημοσίευση προκήρυξης και τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Για το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012.

2. Επιτρέπεται ύστερα από πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., η ανάθεση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικό πρόσωπο ή κοινοπραξία φυσικών προσώπων, για την παραγωγή ή την επεξεργασία ή την παρουσίαση συγκεκριμένου ραδιοτηλεοπτικού ή διαδικτυακού προϊόντος, εφόσον το πρόσωπο με το οποίο συνάπτεται η σύμβαση είναι δημοσιογράφος, καλλιτέχνης κάθε ειδικότητας, ή τεχνικός ή επιστήμονας υψηλής εξειδίκευσης.

Στις συμβάσεις της παρούσας παραγράφου, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 και των παραγράφων 3 και 6, του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206).»

2. Ο Ειδικός Λογαριασμός που συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4Β της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο τέταρτο της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ. 06/8.7.2013 όμοιας (Β΄ 1675) για την παρακολούθηση και διαχείριση του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της, που μεταβιβάσθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο, θεωρείται ότι συστάθηκε νόμιμα από τις 8 Ιουλίου 2013, ημερομηνία σύστασής του.

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4Α της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 (Β΄1414) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ως ανάγκες της διαχείρισης για την εφαρμογή της παρούσας και της προηγουμένης παραγράφου λογίζονται και συμβάσεις έργου, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών και ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την πλήρη λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Το ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα που παράγεται, αποκτάται ή μεταδίδεται με ευθύνη του ειδικού διαχειριστή, μέχρι την πλήρη λειτουργία του νέου φορέα, καθορίζεται με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του.

Η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (Β΄ 283/20.4.1989) της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. εφαρμόζεται για τον ειδικό διαχειριστή.»

4. Στο άρθρο 4α της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται, από την έναρξη ισχύος της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ.03/12.6.2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1423), παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Οι συμβάσεις του προσωπικού που προσλαμβάνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και την περίπτωση ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, μέχρι την πλήρη λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, επιτρέπεται να παρατείνονται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της αρχικής διάρκειας της σύμβασης, μία ή περισσότερες φορές, μέχρι την πλήρη λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και, σε κάθε περίπτωση, για συνολικό χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία της πρώτης πρόσληψης. Μετατροπή των ανωτέρω συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, καθώς και παράτασή τους για μεγαλύτερο συνολικά χρονικό διάστημα είναι αυτοδικαίως άκυρη.»

5. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4Β της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3α του άρθρου 92 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), αντικαθίσταται με νέα εδάφια ως εξής:

«Με απόφαση του ειδικού διαχειριστή που ανακαλείται ελεύθερα, ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένων με βάση οργανόγραμμα του προσωπικού ορισμένου χρόνου που απαιτείται για τις ανάγκες της διαχείρισης, το οποίο δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε όσους και για όσο χρόνο ανατίθενται τέτοια καθήκοντα, εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη του άρθρου 18 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).»

6. Στο άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης προβλέπεται η έναρξη πλήρους λειτουργίας του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, νοείται η πλήρης λειτουργία του ραδιοτηλεοπτικού φορέα που προβλέπεται στο ν. 4173/2013 (Α΄169), η οποία διαπιστώνεται με κοινή απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό για τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση και του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 25

Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Παράγραφος 1

Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού και Ατομικό Δελτίο Παρουσίας Προσωπικού και άλλες διατάξεις

1. Ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας και ο προϊστάμενος κάθε άλλης υπηρεσιακής μονάδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για την καθημερινή τήρηση και σύνταξη «Βιβλίου Παρουσίας Προσωπικού» (Β.Π.Π.) για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης που απασχολούνται με οποιαδήποτε φύσεως σχέση σε αυτή. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής ή υπηρεσιακής μονάδας είναι υπεύθυνο για την καθημερινή τήρηση και σύνταξη του «Ατομικού Δελτίου Παρουσίας Προσωπικού» (Α.Δ.Π.Π.).

2. Στο Β.Π.Π. και Α.Δ.Π.Π. αναγράφονται ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία: ημερομηνία και χρονολογία, ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, ωράριο εργασίας (ώρα άφιξης και ώρα αναχώρησης), οι απόντες εκπαιδευτικοί, είδος απουσίας (ολιγόωρη ή ολοήμερη), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο.

3. Σε καθημερινή βάση, από τον Διευθυντή ή προϊστάμενο της σχολικής ή υπηρεσιακής μονάδας και με ευθύνη του, τα στοιχεία του Β.Π.Π. καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται η δημιουργία του ιστοχώρου φιλοξενίας του πληροφοριακού συστήματος, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτό, ο τρόπος λειτουργίας αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

5. Η εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε μια (1) έως και πέντε (5) όμορες σχολικές μονάδες, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

6. Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου: α) σε ενδοσχολικές δραστηριότητες, όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι αθλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και β) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο όμορο αυτού. Η ανωτέρω απασχόληση καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ. Η, κατά το προηγούμενο εδάφιο, απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου, με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες.

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε ζήτημα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

Παράγραφος 2

Παράταση Θητείας μελών Ολομελείας ΑΔΙΠ

Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο 67 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) παρατείνεται η θητεία των μελών της Ολομέλειας με τη σύνθεσή της κατά τις 31.8.2012 και επαναφέρεται σε ισχύ το άρθρο 11 του ν. 3374/2005 (Α 189), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 38 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71). Η εν λόγω παράταση ισχύει έως τις 30.6.2014 κατά μέγιστο και ισχύει και για τα μέλη που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν από την οργανική τους θέση έως την ανωτέρω ημερομηνία.

Παράγραφος 3

Άλλα θέματα Εκπαιδευτικών Δημόσιας Εκπαίδευσης

1. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να τοποθετούνται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε άλλη περιοχή πρόσληψης από αυτή που τοποθετήθηκαν και εντός της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης, για το σχολικό έτος 2013 - 2014.

2. Η ρύθμιση της παραγράφου 9 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167) εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις μετάταξης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/ 2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222). Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4172/2013.

Παράγραφος 4

Αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων και εκπαιδευτικών σε Δ.Δ.Β.Μ., Σ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε.

Διοικητικοί υπάλληλοι ή αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί υπηρετούντες σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, δύνανται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποσπώνται για την άσκηση διοικητικού έργου σε Δ.Δ.Β.Μ., Σ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε. εντός της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η απόσπαση διαρκεί για ένα (1) έτος και δύναται να ανανεώνεται έως τρεις (3) φορές.

Παράγραφος 5

Θέματα Ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. και ΕΠΑ.Λ.

1. Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθενται στοιχεία 25 και 26 ως εξής:

«25. Τεχνικός Κοσμήματος Παραγωγής, 26. Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος».

2. Στην περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) προστίθεται στοιχείο 10 ως εξής:

«10. Τεχνικός Χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων, παροχής πληροφοριών και εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης».

3. Οι ειδικότητες του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών του άρθρου 8 του ν. 4186/2013 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων 2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 3. Τεχνικός Αυτοματισμού 4. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών».

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4186/2013, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος, ο χρόνος, η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επιλογή των εκπαιδευτών ενηλίκων, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία εγγραφών και μετεγγραφών των σπουδαστών, η έναρξη και η λήξη του διδακτικού έτους και τα προγράμματα σπουδών. Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης άρχεται την 1η Οκτωβρίου 2013.

Παράγραφος 6

Ειδικό Πειθαρχικό Παράπτωμα της Μη Απογραφής του Υπαλλήλου

1. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) ο υπάλληλος ο οποίος έχει παραπεμφθεί στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για τα παραπτώματα των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄, ε΄, θ΄, ι΄, ιδ΄, ιη΄, κγ΄, κδ΄, κζ΄, κθ΄ και λγ΄ του άρθρου 107 ή αντίστοιχα παραπτώματα του ίδιου άρθρου, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, ή αντίστοιχα παραπτώματα του προϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999).»

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007) προστίθεται περίπτωση λγ΄ ως εξής: «λγ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα της μη απογραφής του υπαλλήλου εντός της οριζόμενης προθεσμίας εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β2/2οικ. 21634 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως ισχύει.»

3. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από την 11η Οκτωβρίου 2013.

Άρθρο 26

Στο άρθρο 6 του ν. 1545/1985 (Α΄91), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:

«9. Οι δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας, με βάση τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (ΦΕΚ Α΄ 91) όπως ισχύει, οι οποίοι στα κρίσιμα χρονικά διαστήματα, που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 περίπτωση β΄ εδάφιο πρώτο, του άρθρου 4 του ν. 1545/1985, έχουν πραγματοποιήσει από 100 έως 149 ημέρες εργασίας, δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας διάρκειας 3 μηνών και 5 ημερών.

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, του άρθρου 2 του ν. 1874/1990 (Α΄ 18) και της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) δεν ισχύουν για τους δικαιούχους του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

Η πρώτη, από την ισχύ της παρούσας, επιδότηση των δικαιούχων του πρώτου εδαφίου δεν εμπίπτει στον περιορισμό της προηγούμενης παραγράφου 8.

Ομοίως δεν εμπίπτουν στον ανωτέρω περιορισμό, επόμενες επιδοτήσεις για τους δικαιούχους τακτικής ανεργίας, που θεμελιώνονται με βάση την παρούσα και μόνο παράγραφο.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δύνανται να εφαρμοστούν και σε δικαιούχους του ανωτέρω πρώτου εδαφίου, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει από 150 έως 200 ημέρες εργασίας. Το δικαίωμα αυτό ασκείται ύστερα από αμετάκλητη, έγγραφη δήλωση των ενδιαφερομένων προς τον ΟΑΕΔ.

Στις ρυθμίσεις της παρούσας εντάσσονται οι δικαιούχοι που η εργασιακή τους σχέση λύθηκε από 31.8.2013 και μετά.»

Άρθρο 27

Προστίθεται τέταρτο εδάφιο, μετά το τρίτο εδάφιο της μόνης παραγράφου του άρθρου 4 του ν. 1337/1983, ως ακολούθως:

«Περαιτέρω παράταση της αναστολής αυτής είναι δυνατόν να χορηγείται, για έξι (6) μόνο μήνες, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού, κατά τα τελευταία στάδια κατάρτισης του Γ.Π.Σ., με αποκλειστικό σκοπό την ολοκλήρωσή της και την έγκρισή του.»

Άρθρο 28

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΝΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671