ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 15 της 24.7.2013 (ΦΕΚ Α΄ 168/24.07.2013)

Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε (Δ.Ε.Η. Α.Ε).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 168          24 Ιουλίου 2013

___________________________________________________

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 15 της 24.7.2013

Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε (Δ.Ε.Η. Α.Ε).

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 5, 10 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

2. Τις 34240/6−7−2012 (Β΄ 2101) και 15378/19−7−2012 (Β΄ 2166) κοινές αποφάσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

3. Την από 22.07.2013 κοινή εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με το προτεινόμενο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.

4. Την ανάγκη άμεσης προώθησης και εφαρμογής του Σχεδίου για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ενόψει των σχετικών ανακοινώσεων και συμφωνιών με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εκπροσώπων των δανειστών της Χώρας.

5. Το γεγονός ότι οι προβλεπόμενες στο εγκρινόμενο με την παρούσα Σχέδιο ενότητες, ήτοι:

α. ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.,

β. η δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού και αποκρατικοποίησή της και

γ. η αποκρατικοποίηση της μητρικής εταιρείας (Δ.Ε.Η.), συνιστούν περίπλοκη διαδικασία σε εταιρικό, νομικό, λογιστικό, φορολογικό και κανονιστικό – ρυθμιστικό επίπεδο και απαιτούν ενέργειες μεγάλου αριθμού φορέων και υπηρεσιών.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα Πράξη προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προβλεφθεί.

7. Την πρόταση του Πρωθυπουργού,

αποφασίζει:

1. Εγκρίνουμε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. με στόχο την προετοιμασία της εταιρείας για αποκρατικοποίηση και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την περαιτέρω ανάπτυξη του ανταγωνισμού, καθώς και την προστασία των φορολογουμένων, των καταναλωτών και ιδίως των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, που έχει ως εξής:

Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ

Εισαγωγή

Ο σχεδιασμός της κατάλληλης ενεργειακής πολιτικής για τις ανάγκες και προοπτικές της χώρας είναι απολύτως απαραίτητος για την οικονομική ανάπτυξή της.

Η επανάληψη κρίσεων ρευστότητας στην ενεργειακή αγορά, όπως αυτή του 2012, πρέπει να αποφευχθεί, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να επιδιωχθεί αύξηση της ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας των ενεργειακών αγορών, ιδιαίτερα της αγοράς ηλεκτρισμού. Για το λόγο αυτό είναι ανάγκη να υιοθετηθεί ολοκληρωμένη προσέγγιση προς το συμφέρον των καταναλωτών, η οποία όμως να προστατεύει και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά και να ελαφρύνει τους φορολογούμενους, μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα τα οφέλη για τους συμμετέχοντες στην αγορά. Οι μεταρρυθμίσεις που προτείνονται παρακάτω συνιστούν πλήρες σχέδιο για την αναδιοργάνωση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ») με στόχο την προετοιμασία της εταιρείας για αποκρατικοποίηση, αλλά και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την πλήρη πλέον απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού.

Οι μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν τρεις βασικές ενότητες:

• Ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του Διαχειριστή Συστήματος ΑΔΜΗΕ.

• Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού (προβλέποντας λεπτομερώς τη διαδικασία πώλησής της.

• Αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ.

Η πραγματοποίηση των παραπάνω, συνιστά περίπλοκη διαδικασία σε εταιρικό, νομικό, λογιστικό, φορολογικό και κανονιστικό/ρυθμιστικό επίπεδο. Για παράδειγμα, η μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού, τα οποία αφορούν από μηχανολογικό εξοπλισμό και ακίνητα έως δικαιώματα επί ορυχείων (αλλά και αντίστοιχες της ΔΕΗ επί αυτών) χρήζουν περαιτέρω ενδελεχούς διερεύνησης κυρίως υπό το πρίσμα μελλοντικής απόκτησης της εταιρικής ιδιοκτησίας από ιδιώτη επενδυτή/ές.

Σε σχέση με τα ανωτέρω, και με σκοπό την διευκόλυνση και έγκαιρη διεκπεραίωσή τους, όπου αυτό απαιτηθεί, η Ελληνική Δημοκρατία θα διασφαλίσει ότι θα υπάρξουν οι απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις.

Ακολουθεί περιγραφή της κάθε ενότητας:

1. Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου υπέρ επενδυτή. Χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία.

Το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα βήματα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με στόχο την ολοκλήρωσή της πρώτης φάσης της εντός του 2013, και της δεύτερης φάσης της εντός του δευτέρου τριμήνου του 2014, με πρόβλεψη για μελλοντική ολοκληρωτική αποχώρηση της ΔΕΗ από τον ΑΔΜΗΕ. Στόχος της Κυβέρνησης είναι, το Ελληνικό Κράτος να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό που θα εξασφαλίζει καταστατική μειοψηφία σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

• Οι μετοχές του ΑΔΜΗΕ θα τύχουν ξεχωριστής διαχείρισης (δηλ. από ξεχωριστές κρατικές οντότητες) από εκείνες της ΔΕΗ ή άλλης ενεργειακής εταιρείας

• Οι τρέχοντες στόχοι εσόδων από τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης που αναλογούν στη γενική κυβέρνηση δεν θα αποκλίνουν

• Η διαδικασία απόκτησης των μετοχών δεν θα έχει φορολογικές ή οικονομικές επιπτώσεις για την Κυβέρνηση, ασύμβατες με τους στόχους του προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως εξής: Εξ αρχής θα υποβληθούν δεσμευτικές προσφορές που θα καλύπτουν και τις δύο φάσεις Ι και ΙΙ ως κατωτέρω.

Οι λεπτομέρειες επιδέχονται τροποποιήσεων – προσαρμογών κατόπιν συνεργασίας με το ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς όμως μεταβολή του τελικού στόχου που είναι η ολοκλήρωση του διαχωρισμού (unbundling) το 2ο τρίμηνο του 2014.

Φάση Ι: Είσοδος επενδυτή μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (απόκτηση ποσοστού έως 49% του ΑΔΜΗΕ), με παράλληλη ανάληψη της διοίκησης της εταιρείας από τον επενδυτή. Οι παρακάτω ενέργειες προβλέπονται για την υλοποίηση της Φάσης Ι.

i. Στάδιο Προετοιμασίας: Εκτίμηση διάρκειας περί τους 4 μήνες (Μάιος – Αύγουστος 2013). Το στάδιο προετοιμασίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχεδιασμό της συναλλαγής, την προετοιμασία των νομικών και λοιπών εγγράφων, καθώς και προκαταρκτική προσέγγιση της επενδυτικής κοινότητας ως προς πιθανό ενδιαφέρον συμμετοχής στην συναλλαγή. Παράλληλα, η ΔΕΗ, σε συνεργασία με τους συμβούλους της, θα προετοιμάσουν το υλικό που θα χρειαστούν οι επενδυτές ώστε να αξιολογήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επενδυτική ευκαιρία. Ενδεικτικά αναφέρονται, συλλογή τεχνικών, οικονομικών και νομικών εγγράφων, προετοιμασία ενημερωτικού υλικού (teaser, information memorandum κ.λπ.) και παρουσιάσεων, καθώς και η σύνταξη των σχετικών νομικών εγγράφων.

ii. Στάδιο επαφών με επενδυτές και προεπιλογής: Εκτίμηση διάρκειας περί τους 2 μήνες (Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2013). Δημοσίευση διεθνούς πρόσκλησης σε επενδυτές για την εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με τη συναλλαγή και προεπιλογή επενδυτών. Για την προσέλκυση, ικανού αριθμού επενδυτών ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της διαδικασίας, η ΔΕΗ, σε συνεργασία με τους συμβούλους της, θα διενεργήσει προκαταρκτικό κύκλο επαφών με την επενδυτική κοινότητα, με βάση δημοσιευμένες πληροφορίες, ενώ οι επενδυτές θα έχουν πρόσβαση και στην ανοιχτή διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν. Η προεπιλογή θα γίνει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα αναλυθούν κατά τη φάση προετοιμασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται, εμπειρία στη λειτουργία δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συμμόρφωση με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αναφορικά σε εταιρείες μεταφοράς, χρηματοοικονομική και νομική καταλληλότητα – επάρκεια κ.ά..

iii. Στάδιο εκτέλεσης της συναλλαγής: Εκτίμηση διάρκειας περί τους 3 μήνες (έως Δεκέμβριο 2013). Σε αυτό το στάδιο, οι επενδυτές που θα προεπιλεγούν μετά την αξιολόγηση του προηγούμενου σταδίου θα έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες με σκοπό τη διενέργεια οικονομικού, νομικού και τεχνικού ελέγχου (διαδικασία πλήρους due diligence με πρόσβαση σε πλήρες data−room). Σε αυτό το στάδιο θα λάβει χώρα και ενημέρωση από τη ΔΕΗ προς τους πιθανούς επενδυτές για σημαντικά εταιρικά ζητήματα ώστε οι επενδυτές να καταθέσουν τις δεσμευτικές προσφορές τους με εμπεριστατωμένη και λεπτομερή γνώση της επιχείρησης .

Το τελικό στάδιο αφορά στην ολοκλήρωση και έγκριση της συναλλαγής: Μετά την οριστική συμφωνία με τον προτιμητέο επενδυτή (η οποία θα επικυρωθεί με την υπογραφή Σύμβασης Αγοροπωλησίας Μετοχών –Share−Purchase Agreement), τα μέρη, ως οφείλει έκαστο, θα αναλάβει τη χορήγηση των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων (π.χ. από ρυθμιστικές αρχές, αρχές ανταγωνισμού σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο, δανειστές της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ με σχετικά συμβατικά δικαιώματα προ−έγκρισης κ.λπ.), καθώς και την ολοκλήρωση κάθε απαραίτητης για την ολοκλήρωσης της συναλλαγής προϋπόθεσης. Ο χρόνος ολοκλήρωση της συναλλαγής συναρτάται με τα παραπάνω, αλλά και την πολυπλοκότητα και προϋποθέσεις των όποιων αναγκαίων προβλεπόμενων. Τα συμβατικά κείμενα της αγοραπωλησίας θα περιλαμβάνουν τις όποιες αναγκαίες προαπαιτούμενες πράξεις για έκαστο συμβαλλόμενο μέρος χωρίς την πλήρωση των οποίων δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση της συναλλαγής (condition precedents).

Φάση ΙΙ: Συμβατική υποχρέωση απόκτησης από τον προτιμητέο επενδύτη επιπλέον ποσοστού έως και 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ.

Η Σύμβαση Αγοροπωλησίας Μετοχών (Share−Purchase Agreement) με τον προτιμητέο επενδυτή που θα έχει επιλεγεί στη Φάση Ι θα προβλέπει δεσμευτικά τη διαδικασία, όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους η ΔΕΗ θα διαθέσει το επιπλέον ποσοστό (μέχρι και 51%) για τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό, ο οποίος θα λάβει χώρα μέχρι και την ολοκλήρωση του δευτέρου τριμήνου του 2014. Η εν λόγω συμφωνία θα είναι δεσμευτική και για τους δύο συμβαλλόμενους.

Η όλη προαναφερθείσα διαδικασία θα διεξαχθεί από τη ΔΕΗ όπως επιβάλλεται από τους κανόνες του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και ειδικότερα τις απαιτήσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας (λόγω και της εισαγωγής της ΔΕΗ στο Χρηματιστήριο Αθηνών). Θα υπάρξει βεβαίως στενή συνεργασία και πλήρης συντονισμός με το ΤΑΙΠΕΔ, του οποίου η υποστήριξη θα ζητηθεί πλήρως στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (αλλά και προκειμένου να συντονιστεί με απρόσκοπτο τρόπο και με τη διαδικασία της διάθεσης του 17% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, ζήτημα αρμοδιότητας του ΤΑΙΠΕΔ).

Διάγραμμα 1 (.pdf)

2.1. Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού (ως προς στοιχεία ενεργητικού, ανθρώπινο δυναμικό και πελατειακή βάση).

Σε σχέση με αυτή τη νέα καθετοποιημένη εταιρεία, ειδικά αναφορικά με τα στοιχεία ενεργητικού, στόχος είναι:

α) να δημιουργηθεί βιώσιμη ανταγωνιστική νέα εταιρεία στην οποία θα δοθεί το 30% περίπου του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και την απόσυρση παλαιών μονάδων, αλλά και νέων μονάδων, στο βαθμό που υφίσταται ρεαλιστική πιθανότητα δημιουργίας τους. Η νέα εταιρεία προβλέπεται να έχει και αναλογικό ποσοστό της δραστηριότητας της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας της ΔΕΗ. Συνεπώς, και το παραγωγικό μίγμα και η πελατειακή βάση της νέας εταιρείας, θα αντικατοπτρίζουν αναλογικά τα αντίστοιχα τμήματα της ΔΕΗ.

β) στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο θα περιλαμβάνει προβλέψεις για την από−επένδυση λιγνιτικών, υδροηλεκτρικών και μονάδων φυσικού αερίου που σήμερα λειτουργεί η ΔΕΗ. Επίσης θα περιέχει προβλέψεις για πρόσβαση της νέας εταιρείας σε αποθέματα λιγνίτη σε αναλογικά ισότιμη βάση με τη ΔΕΗ, συμπεριλαμβάνοντας στο χαρτοφυλάκιο της νέας εταιρείας και ορυχεία λιγνίτη που σήμερα διαχειρίζεται η ΔΕΗ, για την τροφοδοσία των αντίστοιχων σταθμών.

Συνολικά, η νέα εταιρία θα δεχθεί από τη ΔΕΗ περίπου, 1.400 MW μονάδων με καύσιμο λιγνίτη, με αμερόληπτη πρόσβαση στα ορυχεία λιγνίτη που είναι αναγκαία για την επαρκή τροφοδοσία τους, 500 MW υδροηλεκτρικού δυναμικού και 500 MW δυναμικού φυσικού αερίου. Το ακριβές δυναμικό και οι συνιστώσες που θα μεταφερθούν για να αποτελέσουν την παραγωγική βάση της νέας εταιρείας θα προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βάση κατάλογο παγίων της ΔΕΗ ο οποίος θα γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τέλος Μαΐου 2013.

Προκειμένου το Ελληνικό Δημόσιο να προωθήσει την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού, θα εξασφαλίσει την πρόσβαση, επί ίσοις όροις για τους συμμετέχοντες σε αυτήν, σε λιγνιτικά πεδία που δεν έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ.

Λιγνιτικά πεδία που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο για την εκμετάλλευση των οποίων έχει προκηρυχθεί πλειοδοτικός διαγωνισμός, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και στον οποίον η ΔΕΗ δεν συμμετείχε, μπορούν να δοθούν προς εκμετάλλευση σε τρίτους, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται ο ανταγωνισμός.

Η εφαρμογή του σχεδίου θα πρέπει να γίνει σε συμφωνία με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να εξασφαλιστεί συμβατότητα με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία και βέλτιστη πρακτική, καθώς επίσης και στο πλαίσιο του ισχύοντος δημοσιονομικού προγράμματος.

Όπως προβλέπεται ήδη, η απελευθέρωση της χονδρεμπορικής αγοράς θα συνδεθεί άμεσα με την αντίστοιχη απελευθέρωση της λιανικής αγοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να αναπτυχθεί επαρκής ανταγωνισμός προς όφελος του καταναλωτή και της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό παραμένει υπό εξέταση επί του παρόντος ο τρόπος με τον οποίο η νέα εταιρεία θα προσελκύσει πελάτες, κατ’ αναλογία, από την πελατειακή βάση της ΔΕΗ ανά κατηγορία πελατών.

Σε συνδυασμό με τη λειτουργική διάρθρωση της νέας εταιρείας, και στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα προκύψει από την ίδρυσή της, η σύσταση της νέας εταιρείας θα λάβει υπόψη την κεφαλαιουχική δομή της ΔΕΗ, την αξία της, και συναφή ζητήματα Επί παραδείγματι:

i) Όταν δημιουργηθεί η νέα εταιρεία, ένα μέρος των υποχρεώσεων της ΔΕΗ (συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού της) θα μεταφερθεί μαζί με τα στοιχεία ενεργητικού τα οποία θα εισφερθούν σε αυτή. Σημειώνεται εξάλλου ότι, ο δανεισμός της ΔΕΗ σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει χρηματοδοτήσει την κατασκευή και συντήρηση των παραγωγικών μονάδων που θα εισφερθούν στην νέα εταιρεία.

ii) Το τίμημα που θα επιτευχθεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας δεν θα πρέπει να δημιουργεί ζημία στη ΔΕΗ (υπό την έννοια του να επιτραπεί πώληση κάτω από την λογιστική αξία των εισφερομένων στοιχείων όπως αυτή προσδιορίζεται με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα).

Πέρα από το ότι αυτό θα αντέβαινε τις γενικές αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου για την πώληση δημόσιας περιουσίας, ουσιαστικά θα επιδοτούσε το νέο ανταγωνιστή σε βάρος του υγιούς ανταγωνισμού. Επιπλέον θα έθετε και ζητήματα προστασίας των μετόχων μειοψηφίας της ΔΕΗ.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται σε θέματα προσωπικού, καθώς η νέα εταιρεία θα πρέπει να στελεχωθεί με το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στις συγκεκριμένες παραγωγικές μονάδες και ορυχεία, και από το ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό των λοιπών διευθύνσεων της ΔΕΗ (π.χ. λογιστήριο, μηχανογράφηση και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες).

2.2. Χρονοδιάγραμμα για την αποκρατικοποίηση της νέας εταιρείας μέσω της ΔΕΗ, με τη συνδρομή του ΤΑΙΠΕΔ, με στόχο την έναρξη των δραστηριοτήτων της νέας εταιρείας το 2015.

Τα βασικότερα βήματα για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συνοψίζονται ως εξής:

α) Στάδιο Προετοιμασίας: Εκτίμηση διάρκειας περί τους 12 μήνες (Ιούνιος 2013 – Ιούνιος 2014). Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει το σχεδιασμό της συναλλαγής, καθώς και τον τελικό καθορισμό των στοιχείων ενεργητικού που θα αποτελέσουν τη νέα εταιρεία. Στο στάδιο προετοιμασίας θα πρέπει να αναλυθούν σε βάθος δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν στη ΔΕΗ σήμερα, και τον τρόπο που θα μπορούσαν να παραμένουν εφαρμοστέα (ή να προσαρμοστούν αναλόγως) όταν η εταιρεία θα είναι υπό ιδιοκτησιακό καθεστώς που δεν εμπεριέχει δημόσιο έλεγχο. Σε αυτό το πλαίσιο ενδεχομένως να πρέπει να ληφθούν και αποφάσεις για ενέργειες από τη ρυθμιστική αρχή ή άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες. Παράλληλα, η ΔΕΗ σε συνεργασία με τους συμβούλους της, θα προετοιμάζει το υλικό που θα χρειαστούν οι επενδυτές ώστε να αξιολογήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη νέα εταιρεία. Ενδεικτικά αναφέρονται, συλλογή τεχνικών, οικονομικών και νομικών εγγράφων, προετοιμασία ενημερωτικού υλικού (teaser, information memorandum κ.λπ.), και παρουσιάσεων καθώς και η σύνταξη των σχετικών νομικών εγγράφων.

β) Στάδιο επαφών με επενδυτές και προεπιλογής: Εκτίμηση διάρκειας περί τους 2 μήνες (Ιούνιος– Ιούλιος 2014).

Δημοσίευση διεθνούς πρόσκλησης σε επενδυτές για την εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με τη συναλλαγή και προεπιλογή επενδυτών. Η προεπιλογή των επενδυτών θα γίνει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θα έχουν ως στόχο την συμμετοχή επενδυτών οι οποίοι θα διαθέτουν εχέγγυα για την προστασία των καταναλωτών και της αγοράς γενικότερα (π.χ. εμπειρία στο τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, οικονομική και νομική καταλληλότητα κ.α.). Για την προσέλκυση, ικανού αριθμού επενδυτών ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της διαδικασίας, η ΔΕΗ σε συνεργασία με τους συμβούλους της, θα διενεργήσει προκαταρκτικό κύκλο επαφών με την επενδυτική κοινότητα, με βάση δημοσιευμένες πληροφορίες, ενώ οι επενδυτές θα έχουν πρόσβαση και στην ανοιχτή διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία θα μπορούν να απαντήσουν.

γ) Στάδιο εκτέλεσης της συναλλαγής με εκτιμώμενη διάρκεια περί τους 7 μήνες (Ιούλιος 2014 – Φεβρουάριος 2015). Σε αυτό το στάδιο, οι επενδυτές που θα προεπιλέγουν μετά την αξιολόγηση του προηγούμενου σταδίου, θα έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες με σκοπό τη διενέργεια οικονομικού, νομικού και τεχνικού ελέγχου (διαδικασία data−room). Σε αυτό το στάδιο θα λάβει χώρα επίσης και η διαπραγμάτευση μεταξύ της ΔΕΗ και των πιθανών επενδυτών αναφορικά με θέματα νομικής και εμπορικής φύσεως, έτσι ώστε να καταθέσουν οι επενδυτές τις δεσμευτικές προσφορές τους.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι εφόσον υπάρχει ικανοποιητικό ενδιαφέρον, η συναλλαγή μπορεί − είτε να εκτελεστεί σε δύο φάσεις με κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών, ακολουθούμενες από την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών σε δεύτερο στάδιο, − είτε με την απευθείας κατάθεση δεσμευτικών προσφορών. Σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασμός αυτός ενδέχεται να έχει επίπτωση στο συνολικό χρονοδιάγραμμα της συναλλαγής.

δ) Το τελικό στάδιο αφορά στο κλείσιμο /έγκριση της συναλλαγής. Η ΔΕΗ θα προχωρήσει στις απαιτούμενες εταιρικές διαδικασίες, ενώ η Κυβέρνηση θα προβεί σε όλα τα αναγκαία βήματα και ενέργειες για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων. Παράλληλα ο επενδυτής, θα πρέπει να προβεί και αυτός στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μπορεί να αναλάβει τη λειτουργία της νέας εταιρείας. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της συναλλαγής εξαρτάται από την ανταπόκριση των εμπλεκόμενων φορέων και την πολυπλοκότητα / όρους των απαιτούμενων διαδικασιών, ενώ σημειώνεται ότι στις τελικές συμφωνίες θα υπάρχουν προαπαιτούμενες πράξεις για κάθε μέρος, χωρίς την πλήρωση των οποίων δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Όλη η ανωτέρω διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τρίμηνου του 2015.

Όσον αφορά στην εκτέλεση της διαδικασίας για την περίπτωση της «Μικρής ΔΕΗ» (διεξαγωγή, συνεργασία με ΤΑΙΠΕΔ), ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στην τελευταία παράγραφο της Ενότητας 1.

Διάγραμμα 2 (.pdf)

2. Σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ.

Το σχέδιο αφορά στη διάθεση των μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 17% που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο, κατά προτίμηση μέσω της προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή (συνεκτιμώντας ότι ήδη το 49% των μετοχών διατίθεται μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς). Η διαδικασία αποτελείται από διάφορα στάδια, ενδεικτικά:

• Στάδιο προετοιμασίας: Σύνταξη όλων των απαιτούμενων εγγράφων για τη διαδικασία (Teaser, Πληροφοριακό Σημείωμα, Processletter, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) όπως και έγγραφα ενδελεχούς (diligence) ελέγχου όπως και σχετικοί έλεγχοι (legal and accounting vendor due diligence reports). Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΤΑΙΠΕΔ, περιλαμβάνοντας συγκεκριμένα κριτήρια προεπιλογής επενδυτών (νομικά, οικονομικά, τεχνικά, κτλ.)

• Εκτέλεση συναλλαγής: Σύμφωνα με το επίπεδο εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επιλεχθεί εάν η διαδικασία θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο (απευθείας κατάθεση δεσμευτικών προσφορών), ή δύο στάδια (κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών και εν συνεχεία δεσμευτικών προσφορών). Η διαδικασία εκτέλεσης ολοκληρώνεται με την υπογραφή των σχετικών νομικών εγγράφων (ενδεικτικά Συμφωνία Αγοραπωλησίας Μετοχών)

Η προεργασία θα αρχίσει αμέσως μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου παγίων που θα περιλαμβάνονται στη νέα εταιρεία. Η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να αρχίσει εντός του τρίτου τριμήνου του 2015 όποτε και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το τέλος του 2015.

Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους τελικούς όρους της συναλλαγής πώλησης της νέας εταιρείας.

Η διαδικασία αυτή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2015 ή εντός του πρώτου τριμήνου του 2016.

Αναλυτικότερα το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

Διάγραμμα 3 (.pdf)

2. Εξουσιοδοτούμε από κοινού τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να επιφέρουν τροποποιήσεις στο ανωτέρω Σχέδιο ή σε τμήματα αυτού, ιδίως όσον αφορά στον καθορισμό και στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επί μέρους φάσεων και σταδίων κάθε ενότητας του σημείου 5 του προοιμίου της παρούσας, υπό τον όρο του αμετάβλητου των τριών βασικών ενοτήτων του σημείου τούτου.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακριβές αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671