ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 4164/2013 (ΦΕΚ Α΄ 156/09.07.2013)

Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 156         9 Ιουλίου 2013

_________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4164

Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.)»

1. Ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν. 1647/1986 (Α΄ 141) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καταργείται.

Οι αρμοδιότητες του Ο.Κ.Χ.Ε. που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1647/1986, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3882/ 2010 (Α΄ 166) και όπως οι αρμοδιότητες αυτές υφίστανται μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ.10887/2007 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄416), μεταφέρονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία συστάθηκε με την, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2308/1995 (Α΄ 114) υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 81706/6085/1995 (Β΄ 872) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία από την έναρξη ισχύος του παρόντος μετονομάζεται σε «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»), στην αγγλική «NATIONAL CADASTRE AND MAPPING AGENCY S.A.».

Όπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται η έκδοση από τον Ο.Κ.Χ.Ε. κανονιστικών πράξεων, από την έναρξη ισχύος του παρόντος εκδίδονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι αρμοδιότητες του Ο.Κ.Χ.Ε. που προβλέπονται στα άρθρα 13 και 18 του ν. 3882/ 2010 (Α΄166) από την έναρξη ισχύος του παρόντος ασκούνται, από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή και της ΕΚΧΑ Α.Ε.. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δε ορίζεται ως φορέας ανάπτυξης της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Δεδομένων, που προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 3882/ 2010 (Α΄166), το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις, με τις οποίες περιορίζεται η πρόσβαση τρίτων σε σύνολα και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3882/ 2010 (Α΄166).

2. α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως έννομες σχέσεις και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μεταφέρονται στην ΕΚΧΑ Α.Ε., η οποία συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για τη συνέχισή τους.

β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ο.Κ.Χ.Ε. περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς τη τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στην ΕΚΧΑ Α.Ε., με την επιφύλαξη των διατάξεων περί δωρεών. Για την παραπάνω μεταβίβαση δεν οφείλεται φόρος, εισφορά ή τέλος υπέρ του δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συγκροτείται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τριμελής επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη διενέργεια απογραφής των εκκρεμών υποθέσεων, καθώς και των κινητών και ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων και των ταμειακών υπολοίπων και καταθέσεων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα της ΕΚΧΑ Α.Ε.. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ως προς τα ακίνητα, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με περιληπτική περιγραφή τους, η οποία σημειώνεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών των κατά τόπους αρμόδιων Υποθηκοφυλακείων ή στα κτηματολογικά βιβλία των κατά τόπους αρμόδιων Κτηματολογικών Γραφείων.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα τα οποία προκύπτουν από την κατάργηση του Ο.Κ.Χ.Ε. και, ιδίως, τα θέματα που αναφέρονται στα αρχεία, στα έσοδα, στον τρόπο είσπραξης και απόδοσης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών του, όπως είχαν πριν από την κατάργησή του.

δ) Τέλη και δικαιώματα, πάγια και αναλογικά, που, κατά τις διατάξεις των νόμων 2664/1998 (Α΄275), 2308/ 1995 (Α΄114) και 3481/2006 (Α΄162) εισπράττονται και αποδίδονται στον Ο.Κ.Χ.Ε., από την έναρξη ισχύος του παρόντος εισπράττονται και αποδίδονται στην εταιρεία ΕΚΧΑ Α.Ε. σε λογαριασμό που αυτή τηρεί σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής. Τα ποσά αυτά εγγράφονται στον προϋπολογισμό της εταιρείας σε ειδικό κωδικό για ποσά προοριζόμενα για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται έναντι εκδοθησόμενων ονομαστικών μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου. Η απόφαση για την εκάστοτε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας λαμβάνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ενεργούντος εν προκειμένω για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

3. α) Το κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για την κατά τα ως άνω μεταφορά του προσωπικού εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το προσωπικό αυτό δύναται να διατεθεί στην ΕΚΧΑ Α.Ε.. Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου το ήδη αποσπασθέν, από τον Ο.Κ.Χ.Ε. στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., προσωπικό παραμένει στη διάθεση της ΕΚΧΑ Α.Ε..

β) Το πιο πάνω προσωπικό κατατάσσεται αυτοδικαίως κατά ειδικότητα σε θέσεις αντίστοιχες των προσόντων και του συνολικού χρόνου υπηρεσίας του και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής, οι δε τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα καταργούνται.

4. Η θητεία τoυ Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. από την έναρξη ισχύος του παρόντος λήγει αυτοδικαίως, χωρίς να δημιουργείται οποιουδήποτε είδους και φύσεως αξίωση για αποζημίωση.

5. Δύο από τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Κτηματολόγιο Α.Ε. (εφεξής ΕΚΧΑ) διορίζονται ως Αντιπρόεδροι με εκτελεστικές αρμοδιότητες.

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατηγοριοποιούνται οι αρμοδιότητες της ΕΚΧΑ Α.Ε. σε δύο διακριτούς τομείς: α) τον Τομέα Γεωχωρικών Πληροφοριών και Χαρτογραφήσεων και β) τον Τομέα Κτηματολογίου, επικεφαλής των οποίων τίθενται αντιστοίχως οι ως άνω Αντιπρόεδροι. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εξασφάλιση του διακριτού ρόλου των ως άνω τομέων.

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται διατάξεις που αφορούν αρμοδιότητες σε σχέση, ιδίως με εργασίες αποτύπωσης και απεικόνισης γεωχωρικών περιβαλλοντικών δεδομένων, δεδομένων ρύπανσης, υδάτων, αέρα, δασικών χαρτών και κάθε άλλης γεωχωρικής πληροφορίας, μεταφέρονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην ΕΚΧΑ Α.Ε. και κατανέμονται στους δύο πιο πάνω τομείς κατά θεματικό περιεχόμενο.

8. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του ν. 2664/1998 Κτηματολογικά Γραφεία που συνιστώνται κατά τις διατάξεις αυτού, από την έναρξη ισχύος του παρόντος ανήκουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

9. Μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι αρμοδιότητες του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και οι εκκρεμείς διαδικασίες, που αφορούν διαγωνισμούς που έχει προκηρύξει και εκτελεί ο Ο.Κ.Χ.Ε., ασκούνται και συνεχίζονται, αντιστοίχως, από τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

10. Τέλη και δικαιώματα, πάγια και αναλογικά, που, κατά τις διατάξεις των νόμων 2664/1998, 2308/1995 και 3481/2006 έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν αποδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος στον Ο.Κ.Χ.Ε., αποδίδονται στην εταιρεία ΕΚΧΑ Α.Ε. σε τραπεζικό λογαριασμό που αυτή τηρεί σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής. Ποσά προερχόμενα από τα ως άνω τέλη και δικαιώματα που έχουν κατατεθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος στο λογαριασμό του Ο.Κ.Χ.Ε. που τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, μεταφέρονται στον ως άνω αναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η ΕΚΧΑ Α.Ε..

11.΄Οπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο εξής από την έναρξη ισχύος του παρόντος προστίθεται η φράση: «όπως αυτή μετονομάζεται».

12. Η «ΕΚΧΑ Α.Ε.» υποβάλλει τον Ιανουάριο κάθε έτους έκθεση πεπραγμένων στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ο Πρόεδρος της ΕΚΧΑ Α.Ε. καλείται δύο φορές το χρόνο από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, προκειμένου να την ενημερώνει για θέματα που αφορούν στην πορεία υλοποίησης του έργου που έχει ανατεθεί στην εταιρεία.

Άρθρο 2

Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2664/1998 (Α΄ 275), όπως ισχύει

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2664/ 1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Η τήρηση των κτηματολογικών στοιχείων γίνεται από τα Κτηματολογικά Γραφεία, που ανήκουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 23, των Κτηματολογικών Γραφείων προΐσταται πτυχιούχος κατηγορίας ΠΕ συναφών με το αντικείμενο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία, που διορίζεται ύστερα από προκήρυξη της θέσης με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από πρόταση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», όπως αυτή μετονομάζεται. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως αυτή μετονομάζεται και πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διορισμού των Προϊσταμένων των Κτηματολογικών Γραφείων. Οι Προϊστάμενοι των Κτηματολογικών Γραφείων είναι δημόσιοι λειτουργοί. Για τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου και για το λοιπό προσωπικό, το οποίο, υπό τις προϋποθέσεις του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 103 του Συντάγματος, μπορεί να προσλαμβάνεται και με σχέση ιδιωτικού δικαίου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 16, 21 έως 30 και 35 έως 38 του κανονιστικού διατάγματος της 19/23.7.1941 «Περί Οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων του Κράτους». Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως αυτή μετονομάζεται, και πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού, καθορίζονται τα προσόντα για την πρόσληψη στις θέσεις αυτές και ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στη λειτουργία, στην οργάνωση και στη στελέχωση των Κτηματολογικών Γραφείων, τα οποία πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον νομική και τεχνική υπηρεσία. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται και πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δύναται να συστήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ειδικό μητρώο διαπιστευμένων μηχανικών και να ορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα ειδικότερα προσόντα εγγραφής στο μητρώο αυτό, καθώς και το πλαίσιο των παρεχομένων υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών προς τα Κτηματολογικά Γραφεία.

Στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, ανατίθεται η οργάνωση, διάρθρωση και η υλικοτεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων. Για την εν γένει κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Κτηματολογικών Γραφείων και την ενίσχυση του έργου τους, η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, δύναται να διαθέτει πρόσθετο προσωπικό κάθε ειδικότητας, που αμείβεται από αυτήν και να παρέχει κεντρική υποστήριξη. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα που αφορούν στον τρόπο διάθεσης του εν λόγω προσωπικού από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται. Για τη ρύθμιση θεμάτων ομοιόμορφης εφαρμογής του εν γένει ισχύοντος θεσμικού πλαισίου από όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία της Επικράτειας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από πρόταση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, εκδίδει και αποστέλλει εγκυκλίους οδηγίες, που εφαρμόζονται υποχρεωτικά.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εκδίδεται Κανονισμός Λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων, στον οποίο καθορίζεται ιδίως ο τρόπος εξυπηρέτησης του κοινού, οι εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας των Γραφείων και η οργανωτική και λειτουργική εποπτεία τους.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2.α) Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών, εκτός εάν πρόκειται για το Ελληνικό Δημόσιο και για μόνιμους κατοίκους εξωτερικού ή εργαζόμενους μόνιμα στο εξωτερικό κατά τη λήξη της πενταετούς αυτής προθεσμίας, για τους οποίους η προθεσμία άσκησης της αγωγής είναι επτά (7) έτη. Για τα πρόσωπα των δύο τελευταίων κατηγοριών, που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα κατά την τελευταία διετία της πενταετούς κατά τα ως άνω προθεσμίας, η προθεσμία για την άσκηση της αγωγής δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο διετίας από την οριστική εγκατάστασή τους στην Ελλάδα.

β) Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής είναι δώδεκα (12) ετών, εκτός εάν πρόκειται για το Ελληνικό Δημόσιο και για μόνιμους κατοίκους εξωτερικού ή εργαζόμενους μόνιμα στο εξωτερικό κατά τη λήξη της δωδεκαετούς αυτής προθεσμίας, για τους οποίους η προθεσμία άσκησης της αγωγής είναι δεκατέσσερα (14) έτη. Για τα πρόσωπα των δύο τελευταίων κατηγοριών, που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα κατά την τελευταία διετία της δωδεκαετούς κατά τα ως άνω προθεσμίας, η προθεσμία για την άσκηση της αγωγής δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο διετίας από την οριστική εγκατάστασή τους στην Ελλάδα.

γ) Η αποκλειστική προθεσμία για την άσκηση της αγωγής των περιπτώσεων α΄ και β΄ αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 3. Η αγωγή απευθύνεται κατά του αναγραφόμενου ως δικαιούχου του δικαιώματος στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή ή κατά των καθολικών του διαδόχων. Σε περίπτωση ειδικής διαδοχής στο δικαίωμα στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή, η αγωγή πρέπει να στραφεί τόσο κατά του φερόμενου με την πρώτη εγγραφή ως δικαιούχου ή των καθολικών του διαδόχων, όσο και κατά των ειδικών διαδόχων αυτού. Όταν η αγωγή στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που αναγράφεται ως δικαιούχος δικαιώματος στις αρχικές εγγραφές, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του α.ν. 1539/1938 (Α΄ 488), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 2732/1999 (Α΄154). Επί αγωγών που ασκούνται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου τηρείται από αυτό η διαδικασία του άρθρου 270 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.»

3. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«3.α ) Στην περίπτωση των αρχικών εγγραφών με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 9, όταν ζητείται η διόρθωση αντί της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 αγωγής, η διόρθωση μπορεί να ζητηθεί με αίτηση εκείνου που ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο στο Κτηματολόγιο δικαίωμα, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου και, μέχρις ότου ορισθεί αυτός, στο Μονομελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κατάθεση της αιτήσεως του πρώτου εδαφίου και επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση αυτή κοινοποιείται από τον αιτούντα στο Ελληνικό Δημόσιο και εγγράφεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση της κύριας παρέμβασης. Εάν στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου έχουν ήδη καταχωρισθεί και άλλες αιτήσεις ή κύριες παρεμβάσεις με αντίστοιχο περιεχόμενο, η μεταγενέστερη αίτηση κοινοποιείται από τον αιτούντα επί ποινή απαραδέκτου και εντός της ως άνω προθεσμίας στους προηγούμενους αιτούντες ή κυρίως παρεμβαίνοντες. Η κοινοποίηση της αιτήσεως στις ανωτέρω περιπτώσεις γίνεται με επίδοση επικυρωμένου αντιγράφου της. Εφόσον η αίτηση γίνει τελεσιδίκως δεκτή, διορθώνεται η εγγραφή. Εάν η αίτηση απορριφθεί ως νομικά ή ουσιαστικά αβάσιμη, ο αιτών μπορεί να ασκήσει αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2. Η κατάθεση και κοινοποίηση, σύμφωνα με τα παραπάνω, της αίτησης για τη διόρθωση της εγγραφής διακόπτει την προθεσμία για την έγερση της αγωγής της παραγράφου 2. Η προθεσμία που διακόπηκε θεωρείται σαν να μη διακόπηκε, αν ο αιτών παραιτηθεί από την αίτηση ή αν αυτή απορριφθεί τελεσιδίκως για οποιονδήποτε λόγο. Αν ο δικαιούχος ασκήσει κατά του Ελληνικού Δημοσίου την αγωγή της παραγράφου 2 μέσα σε έξι (6) μήνες από την παραίτηση από την αίτηση ή από την τελεσίδικη απόρριψή της, θεωρείται ότι η προθεσμία διακόπηκε με την κατάθεση και κοινοποίηση της αίτησης αυτής.

αα) Όταν η διόρθωση αφορά σε ανακριβή αρχική εγγραφή δικαιώματος που έχει καταχωριστεί μερικά με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» και μερικά υπέρ τρίτου προσώπου που αναγράφεται ως δικαιούχος, τότε ασκείται η αγωγή της παραγράφου 2, που απευθύνεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά του αναγραφόμενου ως δικαιούχου του δικαιώματος στο οποίο αφορά η εγγραφή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή. Το ίδιο ισχύει και για τη διόρθωση αρχικών εγγραφών επί ακινήτου, που τμήματά του έχουν καταχωριστεί με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» και υπέρ τρίτου προσώπου που αναγράφεται ως δικαιούχος.

ββ) Κατ’ εξαίρεση όσων ορίζονται στην περίπτωση α΄, όταν πρόκειται για διόρθωση αρχικής εγγραφής επί γεωτεμαχίου με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 9 και ο δικαιούχος επικαλείται ως τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, ασκείται η αγωγή της παραγράφου 2 που απευθύνεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

β) Με την αίτηση της περίπτωσης α΄ μπορεί να ζητηθεί η διόρθωση της εγγραφής και στην περίπτωση που ο αιτών επικαλείται ως τίτλο κτήσης πράξη μεταγραπτέα κατά την κείμενη νομοθεσία, η οποία δεν έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο. Στην περίπτωση αυτή, με την αίτηση ζητείται η διόρθωση της πρώτης εγγραφής και η καταχώριση του δικαιώματος στο φερόμενο στο μη μεταγεγραμμένο τίτλο ως αποκτώντα, εφόσον συντρέχουν όλες, οι κατά το ουσιαστικό δίκαιο, προϋποθέσεις για την κτήση του δικαιώματος.»

4. Μετά την περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει, προστίθεται νέα υποπαράγραφος ε΄ ως εξής:

«ε) Για τη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου αγωγών και αιτήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 και στην παρούσα παράγραφο, προσκομίζεται, με ποινή απαραδέκτου, αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του ακινήτου στο οποίο αφορά η διόρθωση. Σε περίπτωση που το αίτημα της αγωγής ή της αίτησης διόρθωσης αφορά σε αλλαγές και στα κτηματολογικά διαγράμματα, κατά τη συζήτηση της αγωγής ή της αίτησης και με ποινή απαραδέκτου, αντί του αποσπάσματος του κτηματολογικού διαγράμματος προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών, στο οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωμετρική μεταβολή επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση. Στην τελευταία περίπτωση προσκομίζεται, με ποινή απαραδέκτου, και η εισήγηση του Κτηματολογικού Γραφείου ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και το υφιστάμενο Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο, της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής που επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση στα κτηματολογικά διαγράμματα. Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου αιτήσεων και προσφυγών που ασκούνται κατά τα άρθρα 18 παράγραφος 2 και 19 παράγραφος 2 για τη διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων και σφαλμάτων που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών.»

5. Η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στις παραγράφους 2 και 3, αν το δικαίωμα που καταχωρίστηκε στην αρχική εγγραφή είχε μεταβιβαστεί, αλλοιωθεί, επιβαρυνθεί ή καταργηθεί δυνάμει δικαιοπραξίας, διοικητικής πράξης, δικαστικής απόφασης ή άλλης διαδικαστικής πράξης, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου πριν από την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών, η διόρθωση της αρχικής εγγραφής δεν απαιτείται να γίνει με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, η επαγόμενη τη μεταβίβαση, αλλοίωση, επιβάρυνση ή κατάργηση του εγγραπτέου δικαιώματος πράξη καταχωρίζεται κατά μεταφορά από τα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου με αίτηση του δικαιούχου ή και κάθε τρίτου, που έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τα άρθρα 14 έως και 16, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει στο μεταξύ μεσολαβήσει άλλη, ασυμβίβαστη κατά περιεχόμενο, εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο. Στην περίπτωση των πάσης φύσεως βαρών, τα οποία νομίμως έχουν συσταθεί και βαρύνουν την κυριότητα ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα, η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του εάν η καταχώριση της συστατικής του βάρους πράξης στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου είναι προγενέστερη της κτήσεως του καταχωρισθέντος στο Κτηματολόγιο δικαιώματος. Η εξάλειψη των βαρών αυτών, που δεν έχουν καταχωρισθεί στο Κτηματολόγιο, μπορεί σε κάθε περίπτωση να διενεργηθεί και επί των βιβλίων του υποθηκοφυλακείου, χωρίς να γίνει η μεταφορά τους στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου προς το σκοπό της εξαλείψεως.

β) Η αίτηση της περίπτωσης α΄ που δεν επιβαρύνεται με τέλη και δικαιώματα, αναλογικά ή πάγια, υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που ισχύει για την αγωγή της παραγράφου 2, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 7α. Με την αίτηση συνυποβάλλονται επικυρωμένα αντίγραφα των δημοσίων εγγράφων και πιστοποιητικά εγγραφής τους στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου, από τα οποία προκύπτει η νόμιμη μεταβίβαση, αλλοίωση, επιβάρυνση ή κατάργηση του καταχωρισθέντος στις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές εγγραπτέου δικαιώματος. Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης γίνεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και πάντως σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Η καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα της πράξης για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση γίνεται κατόπιν απόφασης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου, εφόσον συντρέχουν όλες οι απαιτούμενες προς τούτο προϋποθέσεις. Χρόνος καταχώρισης στα κτηματολογικά φύλλα θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την καταχώριση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3, 4 και 4α του άρθρου 16.

γ) Κατά της απόφασης του Προϊσταμένου, θετικής ή αρνητικής, ο αιτών, ο αρχικός εγγεγραμμένος και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλουν αντιρρήσεις ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 του νόμου αυτού. Για τη διορθωμένη εγγραφή, που καταχωρίστηκε στο κτηματολογικό βιβλίο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 8. Η κατά το ουσιαστικό δίκαιο αρχή της χρονικής προτεραιότητας των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και βαρών δεν επηρεάζεται από τη χρονολογική σειρά διόρθωσης των πρώτων εγγραφών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.»

6. Η παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«8. α) Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20, εκείνος που καταχωρίσθηκε στις πρώτες εγγραφές ως δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώματος, μπορεί να ζητήσει με αίτησή του, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή και μέχρι τον ορισμό του τελευταίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του Κτηματολογικού Γραφείου, τη διόρθωση στοιχείων της πρώτης εγγραφής, περιγραφικών και γεωμετρικών, τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 α. Με την αίτηση αυτή δεν επιτρέπεται, επί ποινή απαραδέκτου, να τίθενται υπό αμφισβήτηση τα δικαιώματα συνδικαιούχων, τα όρια όμορων ακινήτων ή τα δικαιώματα τρίτων προσώπων επ’ αυτών. Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεσή της και επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου.

β) Ο Κτηματολογικός Δικαστής δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Για τη συζήτηση της αίτησης προσκομίζεται, με ποινή απαραδέκτου, αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του ακινήτου στο οποίο αφορά η διόρθωση. Σε περίπτωση που το αίτημα της αίτησης αφορά σε αλλαγές και στα κτηματολογικά διαγράμματα, κατά τη συζήτηση της αίτησης και με ποινή απαραδέκτου, αντί του αποσπάσματος του κτηματολογικού διαγράμματος προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών, στο οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωμετρική μεταβολή επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση. Στην τελευταία περίπτωση προσκομίζεται, με ποινή απαραδέκτου, και η εισήγηση του Κτηματολογικού Γραφείου ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και το υφιστάμενο Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο, της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως αυτή μετονομάζεται, για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής που επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση στα κτηματολογικά διαγράμματα. Εφόσον η αίτηση γίνει τελεσιδίκως δεκτή, διορθώνεται η εγγραφή.

γ) Για τη διόρθωση εγγραφής που διατάσσεται με απόφαση του Κτηματολογικού Δικαστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, υποβάλλεται στο Κτηματολογικό Γραφείο αίτηση από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Με την αίτηση συνυποβάλλονται η απόφαση και τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι η απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 3 του άρθρου 17.»

7. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2664/1998, προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:

«2.α. Μετά την άσκηση και καταχώριση της αγωγής της παραγράφου 2 επιτρέπεται η μεταβίβαση και η επιβάρυνση του δικαιώματος για το οποίο ζητείται η αναγνώριση και η διόρθωση της ανακριβούς εγγραφής αναλόγως με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1, περίπτωση α΄ και β΄ του άρθρου 7α.»

8. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2664/1998, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Για τη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου αγωγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, προσκομίζεται, με ποινή απαραδέκτου, αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του ακινήτου στο οποίο αφορά η διόρθωση. Σε περίπτωση που το αίτημα της αγωγής αφορά σε αλλαγές και στα κτηματολογικά διαγράμματα, κατά τη συζήτηση της αγωγής και με ποινή απαραδέκτου, αντί του αποσπάσματος του κτηματολογικού διαγράμματος προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών, στο οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωμετρική μεταβολή επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση. Στην τελευταία περίπτωση προσκομίζεται, με ποινή απαραδέκτου, και η εισήγηση του Κτηματολογικού Γραφείου ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και το υφιστάμενο Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο, της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής που επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση στα κτηματολογικά διαγράμματα. Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου αιτήσεων και προσφυγών που ασκούνται κατά τα άρθρα 18 παράφραφος 2 και 19 παράγραφος 2 για τη διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων και σφαλμάτων που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία των μεταγενέστερων κτηματολογικών εγγραφών.»

9. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα των πράξεων του άρθρου 12 απαιτείται, πλην των περιπτώσεων που ορίζονται διαφορετικά στο νόμο, υποβολή αιτήσεως και ταυτόχρονη καταβολή των τελών και δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Η αίτηση που απευθύνεται στο Κτηματολογικό Γραφείο και τα συνυποβαλλόμενα σε αυτήν έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται στις επόμενες παραγράφους και στην κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται να υποβάλλονται και να διακινούνται με ηλεκτρονικά μέσα. Με όμοιο τρόπο είναι δυνατόν να καταβάλλονται τα τέλη και δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου καταργείται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων και των συνυποβαλλόμενων με αυτές εγγράφων, την ηλεκτρονική καταβολή των προβλεπόμενων τελών και δικαιωμάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

10. Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Με την αίτηση της παραγράφου 1 συνυποβάλλονται τα έγγραφα στα οποία περιέχεται η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα, αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος που έχει συνταχθεί και έχει προσαρτηθεί στην προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη, περίληψη της εγγραπτέας πράξης, το περιεχόμενο και ο τύπος της οποίας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος για το ακίνητο στο οποίο αφορά η εγγραπτέα πράξη. Περίληψη εγγραπτέας πράξης δεν συνυποβάλλεται, όταν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα αφορά σε εξάλειψη, κατάργηση, διαγραφή ή άρση εγγραπτέου δικαιώματος. Όταν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση επιφέρει γεωμετρική μεταβολή στα κτηματολογικά διαγράμματα, αντί του αποσπάσματος του κτηματολογικού διαγράμματος συνυποβάλλεται κτηματογραφικό διάγραμμα και τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών για την αποτύπωση της όποιας μεταβολής επέρχεται με την εγγραπτέα πράξη, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 5, εάν πρόκειται για εμπράγματη δικαιοπραξία. Το περιεχόμενο του κτηματογραφικού διαγράμματος και το ύψος του υπέρ της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, ανταποδοτικού τέλους για τη χορήγησή του, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Αν η αίτηση υποβληθεί από πληρεξούσιο, νόμιμο αντιπρόσωπο ή όργανο νομικού προσώπου, συνυποβάλλονται επίσης και τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η νομιμοποίηση του προσώπου που υπογράφει την αίτηση. Τα έγγραφα αυτά τηρούνται στο αρχείο τίτλων και δικαιολογητικών.»

11. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2664/1998, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι αιτήσεις εγγράφονται αυθημερόν στο ημερολόγιο. Η εγγραφή γίνεται κατά τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων στο Κτηματολογικό Γραφείο. Κάθε αίτηση αριθμείται κατά τη σειρά της υποβολής της και φέρει τον ακριβή χρόνο (ημερομηνία και ώρα) παραλαβής της από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματολογίου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στην εγγραφή στο ημερολόγιο των αιτήσεων που υποβάλλονται επί τόπου στο Κτηματολογικό Γραφείο, καθώς και εκείνων που υποβάλλονται και διακινούνται με ηλεκτρονικά μέσα κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή αυτής της παραγράφου.»

12. Η παρ. 4α του άρθρου 16 του ν. 2664/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«4α. Στην περίπτωση προσωρινής καταχώρισης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου δεν επιτρέπεται να προβεί σε καταχώριση μεταγενέστερης εγγραφής, προτού οριστικοποιηθεί ή εξαλειφθεί από το κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου η προσωρινή καταχώριση.»

13. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 2664/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 791 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.»

14. Στο τέλος της περιπτώσεως α΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Η αίτηση δεν επιβαρύνεται με τέλη και δικαιώματα, πάγια ή αναλογικά.»

15. Στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2664/ 1998, όπως ισχύει, προστίθεται νέα περίπτωση ζ΄ ως εξής:

«ζ) Η υποβολή αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος δεν συνιστά αναγκαία προδικασία για την υποβολή και συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου αγωγών και αιτήσεων διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών, αρχικών και μεταγενέστερων, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού.»

16. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. α) Αν υπάρχουν σφάλματα που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών, ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου προβαίνει σε διόρθωση, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον. Η αίτηση συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών, στο οποίο αποτυπώνεται η γεωμετρική μεταβολή που επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση. Η αίτηση δεν επιβαρύνεται με τέλη και δικαιώματα, πάγια ή αναλογικά, και καταχωρίζεται, με ποινή απαραδέκτου, στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου του αιτούντος και των ακινήτων των δικαιούχων που τυχόν επηρεάζονται από την αποδοχή της, στη θέση που καταχωρίζεται και η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 αγωγή.

β) Αν η αποδοχή της αίτησης επηρεάζει δικαιώματα δικαιούχων όμορων ακινήτων, αντίγραφό της, συνοδευόμενο από αντίγραφο του συνυποβαλλόμενου τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, καθώς και από αντίγραφο της εισήγησης του Κτηματολογικού Γραφείου, ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και το υφιστάμενο Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο, της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής που επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση στα κτηματολογικά διαγράμματα, κοινοποιείται με επιμέλεια του αιτούντος, επί ποινή απαραδέκτου, σε αυτούς. Κοινοποίηση της αίτησης στους δικαιούχους όμορων ακινήτων των οποίων τα δικαιώματα επηρεάζονται από την αποδοχή της, δεν απαιτείται, εφόσον αυτοί συγκατατίθενται εγγράφως, είτε συνυπογράφοντας την αίτηση και το συνυποβαλλόμενο διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών, είτε με σχετική δήλωσή τους ενώπιον συμβολαιογράφου, είτε με υπεύθυνη δήλωσή τους, επί της οποίας βεβαιώνεται αρμοδίως το γνήσιο της υπογραφής τους, η συναίνεση δε αυτή δεν υποκρύπτει άτυπη μεταβίβαση ή μεταβολή τίτλου του ακινήτου. Στις τελευταίες περιπτώσεις η δήλωσή τους περιλαμβάνει ρητά την αποδοχή της αιτούμενης γεωμετρικής διόρθωσης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνυποβαλλόμενο με την αίτηση τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών. Στην περίπτωση όμορων ακινήτων με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», η αίτηση κοινοποιείται στο Ελληνικό Δημόσιο, εκτός εάν αυτό συγκατατίθεται σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου ορίζει εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας οι δικαιούχοι όμορων ακινήτων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τις απόψεις τους εγγράφως.

γ) Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου, διενεργείται προσωρινή καταχώριση της απόφασής του στα κτηματολογικά φύλλα των επηρεαζόμενων ακινήτων, όπου έχει καταχωριστεί η αίτηση επί της οποίας αυτή εξεδόθη. Η απόφαση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου κοινοποιείται με επιμέλεια του αιτούντος και στους όμορους δικαιούχους, εκτός αν αυτοί έλαβαν γνώση της απόφασης διά λήψης αντιγράφου από το Κτηματολογικό Γραφείο με σχετική επισημείωση στο πρωτότυπό της. Στην περίπτωση όμορων ακινήτων με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», η απόφαση κοινοποιείται στο Ελληνικό Δημόσιο.

δ) Ο αιτών δικαιούται να προσφύγει στον Κτηματολογικό Δικαστή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση της απόφασης. Το ίδιο ισχύει και για τον δικαιούχο όμορου ακινήτου που βλάπτεται από την απόφαση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου. Στην περίπτωση αυτή η δεκαπενθήμερη προθεσμία αρχίζει από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης με επιμέλεια του αιτούντος, ή αφότου έλαβε γνώση διά λήψης αντιγράφου από το Κτηματολογικό Γραφείο με σχετική επισημείωση στο πρωτότυπό της. Δικαίωμα προσφυγής στον Κτηματολογικό Δικαστή έχει επίσης ο αιτών και στην περίπτωση που ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου δεν αποφανθεί επί της αιτήσεώς του μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της ή από τη λήξη της εύλογης προθεσμίας που τυχόν ετάχθη για την υποβολή των απόψεων των δικαιούχων όμορων ακινήτων. Η δεκαπενθήμερη προθεσμία προσφυγής στον Κτηματολογικό Δικαστή είναι στην περίπτωση αυτή δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη του κατά το προηγούμενο εδάφιο διμήνου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 16.

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεσή της και επί ποινή απαραδέκτου, η προσφυγή καταχωρίζεται στα κτηματολογικά φύλλα των ακινήτων όπου έχει καταχωριστεί η αίτηση επί της οποίας εξεδόθη η προσβαλλόμενη απόφαση, στη θέση που καταχωρίζεται η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 αγωγή και αναστέλλεται η διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών έως την έκδοση οριστικής απόφασης από τον Κτηματολογικό Δικαστή. Η προθεσμία και η άσκηση των ένδικων μέσων κατά της απόφασης του Κτηματολογικού Δικαστή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

ε) Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας άσκησης προσφυγής, οριστικοποιείται η καταχώριση της απόφασης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου και διενεργείται η διόρθωση στα κτηματολογικά διαγράμματα. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, η εγγραφή της απόφασης γίνεται οριστική στα κτηματολογικά φύλλα και αναστέλλεται η διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας. Ο Προϊστάμενος στις προαναφερόμενες περιπτώσεις τρέπει την προσωρινή καταχώριση της απόφασής του σε οριστική, σημειώνοντας την τροπή στην οικεία θέση του κτηματολογικού φύλλου και ημερομηνία της οριστικής καταχώρισης θεωρείται η ημερομηνία της προσωρινής καταχώρισης. Μετά την προσωρινή καταχώριση της απόφασης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου, αυτός δεν επιτρέπεται να προβεί σε καταχώριση μεταγενέστερης εγγραφής, προτού οριστικοποιηθεί στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου η προσωρινή καταχώριση. Η υποβολή αίτησης διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων δεν συνιστά αναγκαία προδικασία για την υποβολή και συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου αγωγών και αιτήσεων διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών, αρχικών και μεταγενέστερων, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού.»

17. Η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2664/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα Κτηματολογικά Γραφεία οφείλουν να χορηγούν πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα από τα κτηματολογικά φύλλα, από τα διαγράμματα και γενικώς από κάθε τηρούμενο κτηματολογικό στοιχείο σε όποιον έχει έννομο συμφέρον και υποβάλλει σχετική αίτηση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπό του, καταβάλλοντας τα τέλη και δικαιώματα της παραγράφου 2. Η αίτηση που απευθύνεται στο Κτηματολογικό Γραφείο, καθώς και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα από τα κτηματολογικά φύλλα, από τα διαγράμματα και γενικώς από κάθε τηρούμενο κτηματολογικό στοιχείο επιτρέπεται να διακινούνται με ηλεκτρονικά μέσα. Με όμοιο τρόπο είναι δυνατόν να καταβάλλονται τα τέλη και δικαιώματα της παραγράφου 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, την ηλεκτρονική διακίνηση των εκδιδόμενων πιστοποιητικών, αντιγράφων και διαγραμμάτων, την ηλεκτρονική καταβολή των προβλεπόμενων τελών και δικαιωμάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

18. Η παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«6.α) Έξι (6) μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, ειδοποιεί εγγράφως τον αρμόδιο κατά την παράγραφο 1 υποθηκοφύλακα (έμμισθο ή άμισθο), προκειμένου αυτός να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη στέγαση και λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου στο Υποθηκοφυλακείο και για την εκπαίδευση του προσωπικού του.

β) Αν το Υποθηκοφυλακείο είναι έμμισθο, η δαπάνη για τις ενέργειες που προβλέπει το προηγούμενο εδάφιο βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται.

γ) Αν το Υποθηκοφυλακείο είναι άμισθο, ο υποθηκοφύλακας με δικές του δαπάνες παρέχει και διαμορφώνει τους χώρους για τη στέγαση και λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου, εκπαιδεύει το προσωπικό, προμηθεύεται τον κατάλληλο εξοπλισμό και προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την προσαρμογή στη λειτουργία αυτή σύμφωνα με την έγγραφη ειδοποίηση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται. Ως αντιστάθμισμα για τις δαπάνες αυτές ο άμισθος υποθηκοφύλακας δικαιούται, όταν ειδοποιηθεί για την κτηματογράφηση τμήματος ή όλης της περιοχής που εμπίπτει στην τοπική του αρμοδιότητα και για την επικείμενη ένταξή της στο Εθνικό Κτηματολόγιο, να παρακρατεί όλα τα υπέρ αυτού δικαιώματα τριών (3) τριμήνων από κάθε καταχώριση για ακίνητα του κτηματογραφημένου τμήματος της περιοχής του, χωρίς να είναι υποχρεωμένος κατά τα τρία (3) αυτά τρίμηνα να προβεί στην προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις παρακατάθεση των εν λόγω υπέρ αυτού εισπραττομένων δικαιωμάτων στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία. Σε υποθηκοφυλακεία στα οποία ο συνολικός αριθμός καταχωρίσεων κατά το προηγούμενο έτος, για τις οποίες εισπράττονται αναλογικά δικαιώματα, δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες (1.500) πράξεις, το κατά τα ανωτέρω δικαίωμα παρακράτησης εκτείνεται σε δέκα (10) τρίμηνα και αφορά στο σύνολο των εισπραττομένων υπέρ του υποθηκοφύλακα δικαιωμάτων από καταχωρίσεις για ακίνητα τόσο της κτηματογραφημένης όσο και της μη κτηματογραφημένης περιοχής. Το ποσό που απομένει μετά την καταβολή των δαπανών για την εκτέλεση των ενεργειών που αναφέρονται στην έγγραφη ειδοποίηση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια αυτής της παραγράφου, αποδίδεται από τον άμισθο υποθηκοφύλακα στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από πρόταση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, καθορίζονται η διαδικασία απόδοσης από τον υποθηκοφύλακα των ανωτέρω ποσών αυτών στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με ίδια απόφαση μπορεί να προβλεφθεί η παρακράτηση δικαιωμάτων και για χρόνο μεγαλύτερο, προκειμένου να παρασχεθούν επιπλέον υπηρεσίες που θα ζητήσει η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται.»

Άρθρο 3

Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2308/1995 (Α΄ 114), όπως ισχύει

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στα Υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και στους συμβολαιογραφικούς και δικηγορικούς συλλόγους όλης της χώρας, καθώς και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).»

2. Στο άρθρο 1 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή όλων των εγγραπτέων στα υποθηκοφυλακεία πράξεων στην κεντρική βάση που τηρείται από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται μέσω ειδικής εφαρμογής. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των εγγραπτέων πράξεων και των τυχόν συνυποβαλλόμενων με αυτές εγγράφων και τυχόν τοπογραφικών διαγραμμάτων.»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, καλούνται όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα σε ακίνητα της υπό κτηματογράφηση περιοχής να υποβάλουν δήλωση με περιγραφή του δικαιώματος και αναφορά στην αιτία κτήσης του.

Η απόφαση αυτή αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, δημοσιεύεται σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε δύο του νομού ή της περιφέρειας και κοινοποιείται στο Υπουργείο Εξωτερικών και στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού.

Με όμοια απόφαση συγκροτείται Γραφείο Κτηματογράφησης, στο οποίο μπορούν να υπαχθούν περισσότερες της μίας υπό κτηματογράφηση περιοχές, ορίζεται η έδρα του και ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το αναγκαίο κατά περίπτωση προσωπικό του, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με τη λειτουργία του. Στην περίπτωση που η κτηματογράφηση διενεργείται από αναδόχους μελετών κτηματογράφησης, το Γραφείο Κτηματογράφησης στελεχώνεται, εξοπλίζεται και λειτουργεί με ευθύνη τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική σύμβαση. Σε συμπράττοντα σχήματα, στα οποία ανατίθενται μελέτες κτηματογράφησης, επιτρέπεται να συμμετέχουν και δικηγόροι.

Η δήλωση γίνεται σε ειδικό έντυπο, το περιεχόμενο του οποίου, με μνεία των εγγράφων που συνυποβάλλονται, καθορίζεται με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται.»

4. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το Δημόσιο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος και μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά τα άρθρα 6 και 7, για λόγους διασφάλισης και προστασίας των δικαιωμάτων του.

Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, παρέχει υποχρεωτικά στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών του Ο.Τ.Α. υπό κτηματογράφηση τα όρια των σχεδίων πόλεως, οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923, οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979, διανομών και αναδασμών, καθώς και τυχόν εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες και ρυμοτομικά σχέδια, τα οποία λαμβάνει υπόψη της και εφαρμόζει κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης. Για τη δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου επί δασών και δασικών εκτάσεων λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από την οικεία Διεύθυνση Δασών τα προαναφερθέντα όρια και δεν υποβάλλεται δήλωση στις περιπτώσεις του εδαφίου α΄ του άρθρου 23 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει. Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, αποστέλλει υποχρεωτικά στην αρμόδια για την υπό κτηματογράφηση περιοχή Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, πριν την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων κτηματογράφησης, τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα της ανάρτησης, καθώς και τα στοιχεία των εγγραφών του προσωρινού κτηματολογικού πίνακα που αφορούν στα ακίνητα που έχουν καταχωρισθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και ως αγνώστου ιδιοκτήτη.»

5. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2308/ 1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Τα δικαιώματα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο στάδιο της κτηματογράφησης, είναι αυτά στα οποία αφορούν οι εγγραπτέες σε καθεστώς λειτουργούντος κτηματολογίου πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2664/1998, εκτός από τις πράξεις παραχώρησης της νομής ακινήτων σε δικαιούχους από αναδασμό πριν από την κύρωσή του.»

6. Μετά την περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, προστίθεται υποπαράγραφος δ΄ ως εξής:

«δ) Μετά τη λήξη της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου έως την έναρξη της ανάρτησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ίδιου νόμου, η δήλωση του δικαιώματος της κυριότητας με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία είναι απαράδεκτη εάν δεν επιδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο.»

7. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών, η έναρξη της οποία ορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η αντίστοιχη προθεσμία για τους κατοίκους της αλλοδαπής και για το Ελληνικό Δημόσιο είναι έξι (6) μήνες. Οι προθεσμίες αυτές μπορεί να παρατείνονται για χρόνο συνολικά έως τρεις (3) μήνες με αποφάσεις της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, που δημοσιεύονται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.»

8. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2308/ 1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τις μεταβολές που επέρχονται, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου και μέχρι την έναρξη της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 5, ο αρμόδιος υποθηκοφύλακας αποστέλλει στο Γραφείο Κτηματογράφησης, αμέσως μετά την καταχώριση, αντίγραφο της περίληψης της πράξης, καθώς και αντίγραφο της ίδιας της πράξης.

Αν η νομοθεσία δεν προβλέπει σύνταξη περίληψης, ο αρμόδιος υποθηκοφύλακας αποστέλλει στο Γραφείο Κτηματογράφησης αντίγραφο της ίδιας της πράξης με τα στοιχεία μεταγραφής ή εγγραφής ή σημείωσης αυτής στα οικεία βιβλία που τηρεί.»

9. Η παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«8.α) Αν δεν υποβληθεί δήλωση, απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε, καθώς επίσης η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει τη δήλωση.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από εισήγηση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, μπορεί επίσης να επιβληθεί πρόστιμο. Το παραπάνω πρόστιμο δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ και μεγαλύτερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων, όπως καθορίζεται ειδικότερα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο τρόπος, η διαδικασία είσπραξης, καθώς και η προθεσμία καταβολής του προστίμου αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας καταβολής προστίμου, αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

β) Οποιαδήποτε απαγόρευση και ακυρότητα από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου αίρεται είτε με την εκ των υστέρων υποβολή δήλωσης από εκείνον που παρέλειψε να την υποβάλει εμπροθέσμως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποξενώθηκε πλήρως από το δικαίωμά του επί του ακινήτου, είτε εκείνου που αποκτά εγγραπτέο δικαίωμα με την παραπάνω δικαιοπραξία. Η υποβολή των δηλώσεων αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση, η οποία εκδίδεται ατελώς από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της οποίας το περιεχόμενο περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση για την ανάρτηση που προβλέπεται στο άρθρο 4, καθορίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στην περιοχή που κτηματογραφείται. Με όμοια απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται.»

10. Το εδάφιο γ΄ της υποπερίπτωσης ββ΄ της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/ 1995, όπως ισχύει, καταργείται και προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ότι η καταβολή του αναλογικού τέλους αποτελεί προϋπόθεση του κύρους κάθε εκούσιας μεταβίβασης ή επιβάρυνσης του καταχωρισθησόμενου στο κτηματολογικό βιβλίο δικαιώματος.»

11. Το εδάφιο γ΄ της υποπαραγράφου β΄ της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, καταργείται.

12. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Με την υποβολή στο στάδιο της κτηματογράφησης αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού και κάθε άλλου προβλεπόμενου στο νόμο αυτόν εγγράφου ή αίτησης διόρθωσης κατά το άρθρο 6 ή ενστάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7, καταβάλλεται πάγιο τέλος πέντε (5) ευρώ υπέρ της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται. Για την υποβολή αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε τέλος.

Ο τρόπος είσπραξης των παραπάνω τελών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται στην υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου.»

13. Η παρ. 2 του άρθρου 2β του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, αποστέλλει υποχρεωτικά στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας στον οικείο νομό, καθώς επίσης στο Τμήμα Τοπογραφίας - Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας και στην αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας πριν την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων της κτηματογράφησης, τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα της ανάρτησης για το σύνολο της υπό κτηματογράφησης περιοχής, καθώς και τα στοιχεία των εγγραφών του προσωρινού κτηματολογικού πίνακα που αφορούν στα ακίνητα που έχουν καταχωρισθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου.»

14. Στο άρθρο 2β του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Αν από τη δήλωση της Διεύθυνσης Δασών προκύπτει ότι εντός γεωτεμαχίου περιλαμβάνονται τμήματα δασικού χαρακτήρα μικρότερα των 100 τ.μ., τα τμήματα αυτά ακολουθούν το χαρακτηρισμό του γεωτεμαχίου. Σε περίπτωση που εντός γεωτεμαχίου κυρίως δασικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται τμήματα άλλου χαρακτήρα μικρότερα των 100 τ.μ., αυτά ακολουθούν το χαρακτηρισμό του γεωτεμαχίου.»

15. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τη σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων τίθενται ενδεικτικώς ως βάση τα τοπογραφικά υπόβαθρα που διαθέτει η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, οι κατά το άρθρο 2 δηλώσεις, οι συνυποβαλλόμενοι με αυτές τίτλοι και οι κυρωμένες διοικητικές πράξεις, τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συλλέγει η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται από άλλες υπηρεσίες και από τους οριοδείκτες ή με επιτόπια έρευνα ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, μπορεί να ζητά απευθείας ή μέσω του αρμόδιου Γραφείου Κτηματογράφησης τη χορήγηση πιστοποιητικών ή άλλων στοιχείων, καθώς και την εν γένει παροχή υπηρεσιών από τον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών και υποθηκών.»

16. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το περιεχόμενο των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων και οι τεχνικές προδιαγραφές κτηματογράφησης, καθώς και των υποστηρικτικών έργων (π.χ. σύνταξη υποβάθρων κ.λπ.) καθορίζονται, εφόσον τέτοιος καθορισμός προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοιες αποφάσεις, δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να γίνονται και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της μελέτης κτηματογράφησης μικρής κλίμακας αλλαγές των καθορισθεισών τεχνικών προδιαγραφών, εφόσον αυτές εξυπηρετούν το σκοπό της κτηματογράφησης και δεν βλάπτονται τα συμβατικά δικαιώματα του αναδόχου.»

17. Το άρθρο 5 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5

1. Από την ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και έως τις πρώτες εγγραφές απαγορεύεται, με ποινή ακυρότητας, η σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα της περιοχής, στην οποία αφορούν τα αναρτημένα στοιχεία, αν δεν μνημονεύεται στο συμβόλαιο και δεν επισυνάπτεται σε αυτό πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου, που εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Το περιεχόμενο του πιστοποιητικού αυτού καθορίζεται με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται.

2. Κατά τη διάρκεια ισχύος της κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγόρευσης δεν επιτρέπεται, χωρίς προσκόμιση του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου, υπόθεσης, που έχει ως αντικείμενο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα, εφόσον τη συζήτηση της υπόθεσης επισπεύδει ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης.

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της, κατά την παράγραφο 1, απαγόρευσης δεν επιτρέπεται η καταχώριση στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών οποιασδήποτε εγγραπτέας πράξης, στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, αν δεν μνημονεύεται σε αυτήν ότι επισυνάπτεται το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθώς και, αν δεν επισυνάπτεται στη σχετική αίτηση προς τον υποθηκοφύλακα, έντυπο δήλωσης, της οποίας το περιεχόμενο μπορεί να καθορίζεται με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, και αντίγραφο της πράξης. Εάν στη μεταγραπτέα δικαιοπραξία έχει επισυναφθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τοπογραφικό διάγραμμα, αντίγραφό του συνοδεύει τη δήλωση αυτή. Μετά την καταχώριση της πράξης οι φύλακες μεταγραφών και υποθηκών συμπληρώνουν στα οικεία πεδία του εντύπου της δήλωσης τα στοιχεία της μεταγραφής ή εγγραφής ή σημείωσης της πράξης, αντίστοιχα, και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τη διαβιβάζουν μαζί με το προβλεπόμενο στο προηγούμενο εδάφιο αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Η ανωτέρω συμπλήρωση των στοιχείων της μεταγραφής ή εγγραφής ή σημείωσης της πράξης μπορεί να γίνει στα οικεία πεδία της ηλεκτρονικής εφαρμογής της δήλωσης. Στην τελευταία περίπτωση, μετά τη συμπλήρωση των οικείων πεδίων της ηλεκτρονικής εφαρμογής της δήλωσης, ο υποθηκοφύλακας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, αποστέλλει ηλεκτρονικά στο Γραφείο Κτηματογράφησης την πράξη και τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα. Το Γραφείο Κτηματογράφησης ενημερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τους κτηματολογικούς πίνακες και τα διαγράμματα.»

18. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Εφόσον η αίτηση δεν αναφέρεται στη διόρθωση προδήλου σφάλματος, υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, η οποία υπολογίζεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι τέσσερις (4) μήνες»

19. H παρ. 4α του άρθρου 6 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«4.α. Δεν αποτελούν αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος και υπόκεινται στην προθεσμία της παραγράφου 3 η αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου (θέση, σχήμα, όρια, εμβαδόν), καθώς επίσης η αίτηση με την οποία ζητείται εν όλω ή εν μέρει η αντικατάσταση (ο εκτοπισμός) από τους κτηματολογικούς πίνακες δικαιώματος άλλου δικαιούχου. Στις περιπτώσεις αυτές υποχρεωτικά, προαιρετικά δε σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης κρίνει ότι συντρέχει λόγος να επιληφθεί η Επιτροπή Ενστάσεων του άρθρου 7, η αίτηση παραπέμπεται αυτεπαγγέλτως στην Επιτροπή προς κρίση, αφού συνταχθεί υπόμνημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του εν λόγω άρθρου. Κατ’ εξαίρεση, δεν παραπέμπονται στην Επιτροπή Ενστάσεων: α) οι αιτήσεις διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, εφόσον πρόκειται για διορθώσεις που βρίσκονται σωρευτικά εντός της «ζώνης κανονισμού ορίων» και εντός της «αποδεκτής αποκλίσεως», όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 13α του ν. 2664/1998, β) οι αιτήσεις διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, εφόσον οι δικαιούχοι των επηρεαζόμενων από την αίτηση ακινήτων συγκατατίθενται εγγράφως για τη διόρθωση είτε συνυπογράφοντας την αίτηση είτε με σχετική δήλωσή τους ενώπιον συμβολαιογράφου είτε με υπεύθυνη δήλωσή τους, επί της οποίας βεβαιώνεται αρμοδίως το γνήσιο της υπογραφής τους, η συναίνεση δε αυτή δεν υποκρύπτει άτυπη μεταβίβαση ή μεταβολή τίτλου του ακινήτου και γ) οι αιτήσεις διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, εφόσον οι αιτούμενες διορθώσεις δικαιολογούνται από τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της κτηματογράφησης σε συνδυασμό με τους επικαλούμενους από τους δικαιούχους μεταγεγραμμένους τίτλους ή τις διοικητικές πράξεις που αφορούν στα επηρεαζόμενα ακίνητα.»

20. Η παρ. 1β του άρθρου 7 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1.β. Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης είναι δύο (2) μήνες και υπολογίζεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο, η προθεσμία άσκησης ένστασης είναι τέσσερις (4) μήνες. Με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, επιτρέπεται η παράταση μέχρι δύο (2) μήνες των ανωτέρω προθεσμιών.»

21. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Επιτροπή Ενστάσεων συγκροτείται με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, και αποτελείται από: α) έναν από τους ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς ως πρόεδρο - με τη σειρά που αυτοί αναγράφονται στο κείμενο της παρούσας διάταξης - δηλαδή είτε από έναν πρωτοδίκη ή ειρηνοδίκη με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, οριζόμενο κατά την κείμενη για τους δικαστικούς λειτουργούς νομοθεσία είτε από έναν φύλακα μεταγραφών και υποθηκών με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο σύλλογο είτε από έναν δικηγόρο με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο είτε από έναν συμβολαιογράφο με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο, β) έναν αγρονόμο-τοπογράφο μηχανικό με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο επιστημονικό σύλλογο, γ) έναν από τους ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς, δηλαδή έναν φύλακα μεταγραφών και υποθηκών με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο σύλλογο, ή έναν δικηγόρο με τριετή τουλάχιστον εμπειρία υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, ή έναν συμβολαιογράφο με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο.»

22. Η παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Θέματα σχετικά με την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων, τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται όσοι έχουν έννομο συμφέρον, καθώς και κάθε σχετικό ζήτημα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ως άνω απόφαση ως τρόπος ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για τον τόπο και το χρόνο συνεδρίασης της Επιτροπής μπορεί να προβλέπεται η δημοσιοποίηση των σχετικών εκθεμάτων για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής στην ιστοσελίδα της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση του παραδεκτού της ένστασης, όταν με αυτή ζητείται από τον ενιστάμενο η αντικατάσταση (ο εκτοπισμός) από τους κτηματολογικούς πίνακες, εν όλω ή εν μέρει, καταχωρισθέντος δικαιώματος άλλου προσώπου, αποτελεί η εκ μέρους του ενισταμένου γνωστοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο της ένστασης στον θιγόμενο.»

23. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 2 και 3 ως εξής:

«2. Οι αναμορφωμένοι κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ανάρτηση. Με ίδια απόφαση μπορεί να προβλεφθεί η αποστολή αποσπασμάτων από τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και τα διαγράμματα στους αναγραφόμενους ως δικαιούχους.

3. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 1, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης για κτηματολογικές ενότητες, όταν για το σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται σε αυτές δεν έχει υποβληθεί ένσταση κατά το άρθρο 7 ή δεν επηρεάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την υποβολή ένστασης. Στην περίπτωση αυτή το περιεχόμενο των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων του άρθρου 4, όπως αυτό αναμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των άρθρων 6, 8, 8α και 8β, μεταφέρεται στους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα και διενεργούνται οι πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία κατά το άρθρο 12.»

24. Οι παράγραφοι 2 - 8 του άρθρου 12 του ν. 2308/ 1995 καταργούνται και το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12

Πρώτες Εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία

Μετά την έκδοση της κατά το προηγούμενο άρθρο διαπιστωτικής πράξης, το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο που προβλέπεται στο ν. 2664/1998 προβαίνει στις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στην πράξη αυτή. Η ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία σημειώνεται στα βιβλία αυτά.»

25. Η παρ. 1 του άρθρου 13α του ν. 2308/1995, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Όπου στο νόμο αυτόν, ορίζεται ότι υποβάλλονται δηλώσεις στο Γραφείο Κτηματογράφησης, οι δηλώσεις αυτές, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή έγγραφα και τυχόν τοπογραφικά διαγράμματα μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται. Θέματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης και των συνυποβαλλόμενων με αυτή εγγράφων, μπορούν να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

26. Η παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 2308/1995 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«7. α) Η ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο των περιοχών που υπάγονται στον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου, καθώς και άλλα συναφή ζητήματα ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζονται θέματα διοικητικά και υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

β) Το Κτηματολογικό Γραφείο Πρωτευούσης εντάσσεται στο Εθνικό Κτηματολόγιο μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης περαίωσης της κτηματογράφησης για τις περιοχές Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και την καταχώριση από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο που προβλέπεται στο ν. 2664/1998, των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία των ακινήτων των παραπάνω περιοχών, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του ν. 2308/1995. Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ρυθμίζονται θέματα διοικητικά και υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης των περιοχών Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 9, 4, 5, 6, 7, 8, 8α, 8β, 9α, 11 και 12 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει.

Θέματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης των περιοχών Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 4

Επιτρέπεται στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, η απόσπαση προσωπικού από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού η δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησής τους ή επιχορηγούνται τακτικά από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και των λοιπών δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανώνυμων εταιρειών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως ισχύει.

Η απόσπαση πραγματοποιείται με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας ή του φορέα από τον οποίο αποσπάται ο υπάλληλος.

Ο χρόνος διάρκειας της απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του αποσπώμενου στη θέση που οργανικά κατέχει.

Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη, με δυνατότητα παράτασης για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων υπαλλήλων γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει.

Άρθρο 5

Καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3481/2006 και προστίθεται άρθρο 45Α μετά το άρθρο 45 το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 45Α

1. Για την ανάθεση των συμβάσεων που αφορούν στην εκπόνηση μελετών και παροχής υπηρεσιών του ν. 3316/2005 που προκηρύσσει η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, στο πλαίσιο σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, και ιδίως οι μελέτες κτηματογράφησης του ν. 2308/2005, η σύνταξη υποβάθρων, οι μελέτες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών, καθώς και εργασίες καταχώρισης και προετοιμασίας εξέτασης των αντιρρήσεων, δεν είναι υποχρεωτική από αυτήν η χρήση των εγκεκριμένων κάθε φορά πρότυπων τευχών της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 3316/2005.

Επίσης, δεν απαιτείται να ορίζεται στην προκήρυξη ο κωδικός αριθμός της πίστωσης, της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3316/2005, από την οποία θα χρηματοδοτηθεί η εκπόνηση των προς ανάθεση συμβάσεων. Το αντικείμενο της κάθε σύμβασης μπορεί να περιλαμβάνει την εκτέλεση περισσότερων αυτοτελών τμημάτων, οριζομένων στα Τεύχη Διαγωνισμού, το σύνολο των οποίων αποτελεί και το συμβατικό αντικείμενο. Η επί μέρους συμβατική αμοιβή των τμημάτων αυτών προκύπτει από τις προσφερθείσες στην οικονομική προσφορά ενιαίες τιμές ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου επί τις προεκτιμούμενες μονάδες φυσικού αντικειμένου που αντιστοιχούν σε κάθε αυτοτελές τμήμα.

Επί των τμημάτων αυτών μπορεί να εφαρμόζονται αυτοτελώς οι διατάξεις του νόμου και του παρόντος άρθρου ως προς την εκτέλεση αυτών και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Τεύχη Διαγωνισμού. Στην προκήρυξη αναφέρεται η πηγή και ο τρόπος χρηματοδότησης αυτών. Με την ίδια προκήρυξη είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων από μιας συμβάσεων, αναπροσαρμοζόμενη αυτή ανάλογα.

2. Ο φάκελος του έργου, υπό την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005, περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: α) τα τεύχη του Διαγωνισμού, δηλαδή τα τεύχη Προκήρυξης, Συγγραφής Υποχρεώσεων και Τεχνικών Προδιαγραφών, μαζί με τα παραρτήματα και προσαρτήματά τους, β) τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, γ) την απόφαση περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, δ) το τεύχος υπολογισμού της προεκτιμώμενης αμοιβής για την προς ανάθεση σύμβαση.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται βάσει του γινομένου των προεκτιμώμενων ποσοτήτων μονάδων φυσικού αντικειμένου με τις τιμές αμοιβών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου, όπως αυτές προκύπτουν από τον κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών.

Εφόσον η διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης πραγματοποιείται με την ανάθεση διαδοχικών συμβάσεων, με καθεμία εκ των οποίων (συμβάσεων), υλοποιείται συγκεκριμένη φάση (τμήμα) της όλης διαδικασίας, η φάση αυτή καθορίζεται στο φάκελο του έργου.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή, όπως αυτή προκύπτει από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, που εκδίδεται, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 10 εδάφιο β΄ του ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 περίπτωση δ΄του ν. 3481/2006, αποτελεί το ανώτατο όριο, πέραν του οποίου οι οικονομικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Το ίδιο δύναται να ισχύει και για τις επιμέρους τιμές μονάδος φυσικού αντικειμένου ή κατηγορίας μελετών.

Η αναπροσαρμογή των τιμών των Κανονισμών για τον καθορισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών των μελετών και υπηρεσιών της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 10 εδάφιο β΄ του ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 περίπτωση δ΄ του ν. 3481/2006, προβλέπεται από τους κανονισμούς αυτούς. Δεν ισχύουν τα εδάφια 3 , 4 και 5 της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005, που αφορούν την αναπροσαρμογή των τιμών κανονισμού.

3. Για την ανάθεση εκπόνησης μελετών ή παροχής υπηρεσιών της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, με συμφωνία- πλαίσιο δεν απαιτείται γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. Η συμφωνία-πλαίσιο συνάπτεται είτε με έναν ανάδοχο μελέτης ή υπηρεσίας είτε με περισσότερους, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 26 του π.δ. 60/2007, όπως κάθε φορά ισχύει. Η διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο προσδιορίζεται στα Τεύχη του Διαγωνισμού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που δικαιολογούνται, ειδικά, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας-πλαισίου. Γενικότερα για συμβάσεις, θέματα των οποίων ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο, όπου στο νόμο απαιτείται η γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ως αρμόδιο ορίζεται αυτό που λειτουργεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

4. Στους διαγωνισμούς ανάθεσης μελετών και υπηρεσιών που προκηρύσσει η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή. Το ίδιο κριτήριο ανάθεσης ορίζεται και στις συμφωνίες-πλαίσιο.

Ως προς τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές ισχύει το άρθρο 52 του π.δ. 60/2007. Τα κριτήρια με τα οποία μία οικονομική προσφορά χαρακτηρίζεται ως ασυνήθιστα χαμηλή, περιλαμβάνονται στα εκάστοτε Τεύχη του Διαγωνισμού.

5. Για τον έλεγχο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των υποψήφιων αναδόχων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 45 και 49 του π.δ. 60/2007.

6. Δικαίωμα συμμετοχής ως μέλη σύμπραξης/κοινοπραξίας στις διαδικασίες ανάθεσης μελετών κτηματογράφησης του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, και χωρίς τον περιορισμό της παρ. 1 του άρθρου 20 του νόμου, έχουν και τα ακόλουθα φυσικά ή νομικά πρόσωπα:

(α) δικηγόροι, εγγεγραμμένοι σε Μητρώο Δικηγορικού Συλλόγου της Ελληνικής Επικράτειας,

(β) δικηγορικές εταιρείες υπό την έννοια των διατάξεων του π.δ. 81/2005 (Α΄ 120), εγγεγραμμένες σε Μητρώο Δικηγορικού Συλλόγου της Ελληνικής Επικράτειας,

(γ) δικηγόροι-φυσικά πρόσωπα, που δικαιούνται να ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. με έναν από τους αναφερόμενους στο π.δ. 258/1987 επαγγελματικούς τίτλους και

(δ) ενώσεις προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, που έχουν συσταθεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία μίας χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., στο πλαίσιο της οποίας οι δικηγόροι κατά τα ανωτέρω ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες συλλογικά και με κοινή επωνυμία.

7. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ως άνω δικηγόρων και δικηγορικών εταιρειών ως μελών των συμπράξεων/κοινοπραξιών των υποψήφιων αναδόχων, έχουν ως ακολούθως:

(α) Οι συμμετέχοντες σε σύμπραξη ή κοινοπραξία της ως άνω παραγράφου 6α του παρόντος άρθρου προσκομίζουν πιστοποιητικό εγγραφής σε Δικηγορικό Σύλλογο της ημεδαπής.

(β) Οι συμμετέχοντες σε σύμπραξη ή κοινοπραξία της ως άνω παραγράφου 6β του παρόντος άρθρου προσκομίζουν πιστοποιητικό εγγραφής της δικηγορικής εταιρείας σε Μητρώο Δικηγορικού Συλλόγου της ημεδαπής.

(γ) Οι συμμετέχοντες σε σύμπραξη ή κοινοπραξία των περιπτώσεων των παραγράφων 6γ και 6δ του παρόντος άρθρου προσκομίζουν πιστοποιητικά εγγραφής στις επαγγελματικές οργανώσεις του κράτους εγκατάστασής τους, αντίστοιχα με τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου.

8. Για τον έλεγχο της προσωπικής κατάστασης των δικηγόρων/δικηγορικών εταιρειών ως μελών των συμπράξεων/κοινοπραξιών υποψήφιων αναδόχων κτηματογράφησης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 16 του ν. 3316/2005. Ως επαγγελματικό παράπτωμα του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού για τους δικηγόρους και δικηγόρους μέλη δικηγορικών εταιρειών θεωρείται αυτό για το οποίο έχει επιβληθεί με τελεσίδικη απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ή επαγγελματικής οργάνωσης, ποινή προσωρινής παύσης πλέον του ενός (1) μηνός.

Για τον έλεγχο της επαγγελματικής ικανότητας των δικηγόρων, που συμμετέχουν σε υποψήφια ανάδοχα σχήματα κτηματογράφησης για την εκπόνηση μελέτης κτηματογράφησης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί στοιχεία, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των υπηρεσιών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί ιδίως να διαθέτει το διαγωνιζόμενο σχήμα ελάχιστο βασικό στελεχιακό δυναμικό της ομάδας μελέτης για την εκτέλεση της κάθε σύμβασης μελέτης κτηματογράφησης, το οποίο θα απαρτίζεται από δικηγόρους φυσικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν δικηγορία είτε ατομικά είτε ως εταίροι δικηγορικής εταιρείας (ή, για τους παρέχοντας υπηρεσίες στην αλλοδαπή, ως μέλη ένωσης προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, υπό την έννοια των διατάξεων του π.δ. 258/1987), με γνωστικό αντικείμενο ελληνικού αστικού δικαίου, οι οποίοι θα διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία.

9. Στις διαδικασίες ανάθεσης μελετών κτηματογράφησης του ν. 2308/1995, που προκηρύσσει η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3316/2005 δεν ισχύει ο οριζόμενος σε αυτήν μέγιστος αριθμός των συμπραττόντων μελών. Στις διαδικασίες ανάθεσης των μελετών αυτών καλούνται και μελετητές ή εταιρείες μελετών κάτοχοι πτυχίων κατώτερης τάξης από αυτές που καλούνται με βάση τον προϋπολογισμό της σύμβασης, όπως αυτές ορίζονται στην προκήρυξη.

Κάθε συμμετέχων (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να μετέχει μόνο σε μία σύμπραξη/κοινοπραξία κατά τη διαδικασία ανάθεσης.

10. Τα μέλη της αναδόχου σύμπραξης/κοινοπραξίας, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων, ευθύνονται έναντι της εργοδότριας εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, για κάθε ζημία της τελευταίας από την πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στη σύμπραξη/κοινοπραξία. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας κάποιου ή κάποιων μελών της σύμπραξης/κοινοπραξίας, για το αναλογούν στο μέλος αυτό (ή στα μέλη αυτά) ποσό της ζημίας της εργοδότριας, ευθύνονται σε ολόκληρο έναντι αυτής και τα λοιπά μέλη της σύμπραξης/κοινοπραξίας.

Σε περίπτωση που όλα τα μέλη της αναδόχου σύμπραξης/κοινοπραξίας, στην οποία μετέχουν και δικηγόροι, καταθέσουν ισάριθμες προς αυτά εγγυητικές επιστολές ή άλλου είδους εγγύηση από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3316/2005, ύψους ανάλογου προς το ποσοστό συμμετοχής εκάστου εξ αυτών στη σύμπραξη/κοινοπραξία, το ποσό που καταπίπτει με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, επιμερίζεται αναλογικά στην εγγυητική επιστολή/εγγύηση εκάστου μέλους της σύμπραξης/κοινοπραξίας, κατά το λόγο συμμετοχής του σε αυτήν.

11. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3316/2005 η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του άρθρου αυτού συγκροτεί, με απόφασή της, Επιτροπές Διαγωνισμού που αποτελούνται από πέντε (5) τακτικά μέλη και τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη των Επιτροπών αυτών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά από κλήρωση που διεξάγεται σε δημόσια συνεδρίαση. Τέσσερα (4) μέλη της Επιτροπής προέρχονται από σχετικό κατάλογο ικανού αριθμού στελεχών της εταιρείας, αντίστοιχων προσόντων και εμπειρίας με το αντικείμενο του διαγωνισμού και εκ των οποίων ένα ορίζεται ως Πρόεδρος αυτής. Ένα (1) μέλος της Επιτροπής προέρχεται, υποχρεωτικά, και κατά την προαναφερόμενη διαδικασία από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται με γνώμη του ΤΕΕ, από τουλάχιστον τριάντα (30) μέλη του και ο οποίος εν τέλει αποστέλλεται στην εταιρεία, μετά από σχετικό αίτημά της, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, ενώ ειδικά για την περίπτωση της διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάθεση – ανάρτηση μελετών δασικών χαρτών ένα (1) από τα μέλη της Επιτροπής είναι δασολόγος που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του μετά από σχετικό αίτημα της εταιρείας και ένα (1) από τα μέλη της Επιτροπής προέρχεται υποχρεωτικά και σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται με γνώμη του ΓΕΩΤΕΕ από τουλάχιστον τριάντα (30) μέλη του.

Ειδικά για τις μελέτες κτηματογράφησης του ν. 2308/ 1995 ένα από τα ως άνω τέσσερα μέλη της Επιτροπής προέρχεται από σχετικό κατάλογο τουλάχιστον τριάντα δικηγόρων που καταρτίζεται με γνώμη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και ο οποίος επίσης αποστέλλεται στην εταιρεία, μετά από σχετικό αίτημά της, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Στις παραπάνω περιπτώσεις ορισμού μελών της Επιτροπής από το ΤΕΕ και την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, η μη εμπρόθεσμη αποστολή των σχετικών καταλόγων παρέχει το δικαίωμα στην εταιρεία να συμπληρώσει τον αριθμό των μελών των Επιτροπών με στελέχη αυτής.

Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού και της γραμματειακής υποστήριξης αυτής καθορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4024/2011, μετά από πρόταση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται.

12. Οι συμμετέχοντες σε διαγωνισμό της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται για ανάθεση συμβάσεων υποβάλουν φάκελο προσφοράς στον οποίο περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους φάκελοι:

Φάκελος Α΄ Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Καταλληλότητας, ο οποίος περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τα στοιχεία πληρότητας και νομότυπου των προϋποθέσεων συμμετοχής, οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ή και επαγγελματικής επάρκειας, και τα οποία πρέπει να είναι αριθμημένα ανά σελίδα. Τα στοιχεία του Φακέλου Α΄ προσδιορίζονται αναλυτικά στην προκήρυξη και μπορεί να παρεκκλίνουν εν όλω ή εν μέρει των οριζομένων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3316/2005, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της κάθε σύμβασης, την ταχύτητα της διαδικασίας και διευκόλυνση-απλοποίηση ελέγχου αυτών. Για τον έλεγχο των παραπάνω οι υποψήφιοι δύνανται, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη, να υποβάλλουν υπεύθυνη/ες δήλωση/εις περί συνδρομής ή μη των ως άνω προϋποθέσεων. Ο υποψήφιος ανάδοχος της σύμβασης που, μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, προηγείται της κατάταξης καλείται πριν την κατακύρωση της σύμβασης να προσκομίσει τα επιμέρους δικαιολογητικά και έγγραφα έναντι των οποίων υποβλήθηκε η/οι δήλωση/εις, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στην προκήρυξη, διαφορετικά, αποκλείεται και καλείται ο επόμενος στη σειρά κατάταξης.

Φάκελος Β΄ Οικονομική Προσφορά, ο οποίος περιέχει την οικονομική προσφορά.

Η διαδικασία του διαγωνισμού ολοκληρώνεται σε δυο φάσεις.

Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα του διαγωνισμού. Την ίδια ημέρα ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, τις αμέσως επόμενες εργάσιμες ημέρες, σε δημόσια συνεδρίαση, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανοίγει το Φάκελο Α΄ και μονογράφει σε κάθε φύλλο τα στοιχεία πληρότητας και νομότυπου των προϋποθέσεων συμμετοχής, οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ή και επαγγελματικής επάρκειας. Η μονογραφή των στοιχείων γίνεται τουλάχιστον από δύο (2), ορισθέντα από την Επιτροπή, μέλη. Αντί της μονογραφής είναι δυνατή και η διάτρηση των στοιχείων με χρήση ειδικού μηχανήματος.

Στη συνέχεια σε κλειστές συνεδριάσεις προβαίνει σε έλεγχο αυτών, καταγράφει το περιεχόμενό τους στο Πρακτικό Ι, αποκλείονται όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις και ολοκληρώνεται η διαδικασία του ελέγχου. Η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα έως σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού. Σε περιπτώσεις ανάθεσης μεγάλου αριθμού συμβάσεων με την ίδια προκήρυξη και συμμετοχής μεγάλου αριθμού διαγωνιζομένων η ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορεί να παρατείνεται μέχρι και τριάντα (30) επιπλέον ημέρες.

Το Πρακτικό Ι κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους και ταυτόχρονα στην Προϊσταμένη Αρχή η οποία υποχρεούται σε διάστημα είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση να εγκρίνει ή να απορρίψει αυτό εν όλω ή εν μέρει, με σχετική αιτιολογημένη απόφαση, η οποία, στη συνέχεια, κοινοποιείται από την ίδια με κάθε πρόσφορο μέσο στους διαγωνιζόμενους. Η μη λήψη απόφασης στο οριζόμενο χρονικό διάστημα συνεπάγεται τη σιωπηρή έγκριση του Πρακτικού Ι. Κατά της απόφασης αυτής ή της σιωπηρής έγκρισης, χωρεί η προσφυγή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3886/2010, επί της οποίας αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή, στην οριζόμενη στο νόμο αυτό προθεσμία.

Μετά την οριστικοποίηση του ελέγχου των στοιχείων του Φακέλου Α΄ αποσφραγίζονται, σε δημόσια συνεδρίαση, οι Φάκελοι Β΄ που περιέχουν τις οικονομικές προσφορές. Επί ίσων οικονομικών προσφορών διενεργείται κλήρωση. Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες συντάσσει και εκδίδει Πρακτικό ΙΙ με το οποίο εισηγείται την κατακύρωση ανάθεσης της σύμβασης. Σε περιπτώσεις δε ανάθεσης μεγάλου αριθμού συμβάσεων με την ίδια προκήρυξη και συμμετοχής μεγάλου αριθμού διαγωνιζομένων το Πρακτικό αυτό συντάσσεται και εκδίδεται σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Σε περιπτώσεις που παρατηρούνται, κατά την παραγράφου 4 του παρόντος, ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, η Επιτροπή Διαγωνισμού θέτει προθεσμία έως δέκα (10) ημερών στους διαγωνιζόμενους προκειμένου να παρασχεθούν εξηγήσεις ως προς αυτές. Η σύνταξη και έκδοση του Πρακτικού ΙΙ από την Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνεται υποχρεωτικά σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη των εξηγήσεων.

Το Πρακτικό ΙΙ γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους και ταυτόχρονα κοινοποιείται στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία υποχρεούται να εγκρίνει ή να απορρίψει αυτό εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα, στη συνέχεια κατακυρώνει τη σύμβαση κατόπιν εισήγησης των υπηρεσιών της επί του ελέγχου των δικαιολογητικών και εγγράφων έναντι των οποίων υποβλήθηκε η/οι προαναφερόμενη/ες υπεύθυνη/ες δήλωση/εις, καθώς και αυτών της κατακύρωσης της σύμβασης για τον πρώτο στη σειρά κατάταξης, κατά τα αναφερόμενα στην Προκήρυξη.

Η σχετική απόφαση κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους διαγωνιζόμενους. Κατά της ανωτέρω απόφασης, χωρεί η προσφυγή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3886/2010, επί της οποίας αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή, στην οριζόμενη στο νόμο προθεσμία.

Επιτρέπεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού η έκδοση περισσότερων του ενός Πρακτικού Ι, αναλόγως των ορισθέντων στην προκήρυξη προϋποθέσεων συμμετοχής, και του Πρακτικού ΙΙ σε κάθε περίπτωση.

13. Η τελική αμοιβή αναδόχου μελέτης και υπηρεσίας που προκηρύσσεται από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται δύναται να προκύπτει, κατ’ επιλογή της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται και μετά από σχετική αναφορά στα Τεύχη του Διαγωνισμού είτε κατ’ αποκοπή είτε με επιμέτρηση του συνόλου των μονάδων του φυσικού αντικειμένου που έχουν εκτελεσθεί είτε και σε συνδυασμό αυτών.

Στις περιπτώσεις που η τελική αμοιβή του αναδόχου προκύπτει, έπειτα από επιμέτρηση οι υποψήφιοι υποβάλλουν έντυπο οικονομικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν τις προσφερόμενες από αυτούς τιμές μονάδων φυσικού αντικειμένου για τις προεκτιμώμενες από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, ποσότητες μονάδων φυσικού αντικειμένου, την οικονομική προσφορά για κάθε φυσικό αντικείμενο που προκύπτει ως το γινόμενο της προσφερόμενης τιμής μονάδας φυσικού αντικειμένου επί των αντίστοιχων ποσοτήτων, της συνολικής οικονομικής προσφοράς η οποία σε περίπτωση περισσότερων φυσικών αντικειμένων προκύπτει από το άθροισμα των οικονομικών προσφορών των επιμέρους φυσικών αντικειμένων, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης επί της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής (%). Ανάδοχος αναδεικνύεται ο υποψήφιος που προσφέρει συνολικά τη χαμηλότερη τιμή.

14. Η αμοιβή του αναδόχου καταβάλλεται τμηματικά. Ειδικότερα:

α) Με την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου δύναται να χορηγηθεί στον ανάδοχο άτοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό από 15% έως 30% της συμβατικής αμοιβής του σταδίου, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, εκδιδομένης κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 24 του ν. 3316/2005.

β) Μετά την παρέλευση του μισού συμβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε σταδίου και εφόσον, κατά την κρίση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, έχει εκπονηθεί εργασία ποσοστού μεγαλύτερου του πενήντα τοις εκατό (50%) του υπόψη σταδίου, καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της αμοιβής που αντιστοιχεί στο υπόψη στάδιο έναντι εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον του υπό α΄ ποσού.

γ) Ειδικά ως προς τις μελέτες κτηματογράφησης, ισχύουν τα εξής: Μετά την υποβολή ενδιάμεσων παραδοτέων σταδίου, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας αυτών, είναι δυνατή η καταβολή, ανακεφαλαιωτικά, ποσοστού επιπλέον του 35% (αυτού του προηγούμενου εδαφίου) και έως 60% της αμοιβής που αντιστοιχεί στο στάδιο εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στα Τεύχη του Διαγωνισμού έναντι εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον του υπό α΄ και β΄ ποσού.

δ) Μετά την υποβολή των παραδοτέων κάθε σταδίου κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας αυτών, καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του σταδίου και επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστολές των προηγούμενων εδαφίων.

ε) Μετά την έγκριση και προσωρινή παραλαβή των παραδοτέων κάθε ενδιάμεσου σταδίου καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της αμοιβής του σταδίου.

στ) Μετά την έγκριση του τελικού σταδίου της σύμβασης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αμοιβής του τελικού σταδίου ή τριάντα τοις εκατό (30%) με κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον πέντε τοις εκατό (5%).

ζ) Μετά την τελική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης, καταβάλλεται το υπόλοιπο της αμοιβής ή επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή της προηγούμενης περίπτωσης.

Σε περιπτώσεις υπολογισμού της αμοιβής με επιμέτρηση, η αμοιβή του σταδίου των ως άνω περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ προσδιορίζεται κατόπιν επιμέτρησης των εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Τεύχη Διαγωνισμού.

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3316/2005, η απόφαση έγκρισης εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την εμπρόθεσμη υποβολή των όλων στοιχείων της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου, εφόσον απαιτούνται.

15. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 3316/2005 κατά την εκτέλεση των μελετών ή παροχής υπηρεσιών του παρόντος, όταν ο ανάδοχος με υπαιτιότητά του δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ως προς την παροχή των υπηρεσιών της σύμβασης ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, τάσσεται από την τελευταία εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να επιβάλει ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, εφαρμοζόμενων ως προς τα ποσά που καταπίπτουν αναλογικά με τις ημέρες υπέρβασης της ταχθείσας προθεσμίας συμμόρφωσης.

Το συνολικό ποσό των ποινικών ρητρών που επιβάλλονται τόσο ως προς την υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών της σύμβασης όσο και ως προς την υπέρβαση των παραπάνω οριζομένων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού της σύμβασης.

16. Κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 3316/2005, για τις συμπληρωματικές μελέτες και υπηρεσίες, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, κατά το είδος τους, συντάσσεται μαζί με το Συγκριτικό Πίνακα (Σ.Π.) και Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). Οι τιμές των νέων εργασιών προκύπτουν από στοιχεία παρεμφερών εργασιών ή αν τέτοια δεν υπάρχουν με αναλυτικό υπολογισμό των εργασιών αφού εφαρμοσθεί σε αυτές το ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου επί της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης.

17. Στις διαδικασίες ανάθεσης των μελετών του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3316/2005. Ως προς τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό και για όσες περιπτώσεις τίθενται παρόμοια ζητήματα, ισχύουν τα εξής:

α. Η πτώχευση ή απώλεια της ιδιότητας μελετητή ή παρόχου υπηρεσιών διαγωνιζόμενου φυσικού προσώπου, συνεπάγεται αυτοδίκαια τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία ανάθεσης των μελετών του παρόντος άρθρου. Η ίδια συνέπεια επέρχεται και σε περίπτωση πτώχευσης ή διαγραφής ή υποβιβασμού του μελετητικού πτυχίου σε τάξη κατώτερη των καλουμένων εταιρείας/ γραφείου μελετών ή παρόχων υπηρεσιών.

β. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις του εδαφίου α΄, καθώς και στην περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος, εφόσον το φυσικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων και των δικηγόρων) ή η εταιρεία/γραφείο μελετών ή παρόχων υπηρεσιών ή δικηγορική εταιρεία, είναι μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας, μπορεί να αντικατασταθεί με πρωτοβουλία και ευθύνη των υπολοίπων μελών, μέχρι το πέρας της διαδικασίας ελέγχου των στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής και καταλληλότητας. Η ως άνω αντικατάσταση μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου των στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής και καταλληλότητας επιτρέπεται μόνον εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Στις περιπτώσεις αυτές η επελθούσα μεταβολή δηλώνεται άμεσα και προσκομίζονται προς έλεγχο στην Επιτροπή Διαγωνισμού τα τυπικά δικαιολογητικά που αφορούν το νέο μέλος. Η Επιτροπή εγκρίνει τη μεταβολή εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής. Η σύμπραξη ή κοινοπραξία μπορεί να μην αναπληρώσει το μέλος, αν τούτο δεν είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό.

γ. Ο θάνατος ή η πτώχευση ή η απώλεια της ιδιότητας του μελετητή, που στελεχώνει το μελετητικό πτυχίο εταιρίας / γραφείου μελετών, η οποία υπέβαλε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαγωνισμό μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας, δεν επιφέρει τον αποκλεισμό της από το διαγωνισμό, εφόσον δεν επηρεάζεται το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν.

δ. Αλλαγές στη στελέχωση του μελετητικού πτυχίου διαγωνιζόμενου αυτοτελώς ή ως μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας με τις οποίες επέρχεται μεταβολή στη ζητούμενη από το διαγωνισμό τάξη πτυχίου και στο βαθμό που επηρεάζει το δικαίωμα συμμετοχής αυτού στο διαγωνισμό επιτρέπονται μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον επιβάλλονται από σπουδαίο λόγο. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει άμεσα να ενημερώσει σχετικά με τις ενέργειες αναθεώρησης του μελετητικού πτυχίου, ανάλογα με το στάδιο του διαγωνισμού είτε την Επιτροπή Διαγωνισμού είτε την Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλοντας τα απαραίτητα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή η καταλληλότητα του μελετητικού πτυχίου ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού για το διάστημα μέχρι την έκδοση του Πρακτικού ΙΙ και από την Προϊσταμένη Αρχή μετά την έκδοση αυτού.

ε. Αντικατάσταση των στελεχών της ομάδας μελέτης διαγωνιζομένου επιτρέπεται μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και για σπουδαίο λόγο. Τα αποχωρούντα μέλη της ομάδας μελέτης αντικαθίστανται με στελέχη που διαθέτουν τουλάχιστον τα απαιτούμενα στην προκήρυξη προσόντα. Η αντικατάσταση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού για το διάστημα μέχρι την έκδοση του Πρακτικού ΙΙ και από την Προϊσταμένη Αρχή μετά την έκδοση αυτού.

Η ένταξη του ατομικού μελετητικού πτυχίου στελέχους ομάδας μελέτης σε τρίτη εταιρεία/γραφείο μελετών που δεν συμμετέχει στο διαγωνιζόμενο σχήμα μεμονωμένα ή ως μέλος της διαγωνιζόμενης σύμπραξης/ κοινοπραξίας, συνεπάγεται τον μη υπολογισμό αυτού στην πλήρωση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του διαγωνιζόμενου.

Είναι επιτρεπτή η αποχώρηση μέλους της ομάδας μελέτης από τη στελέχωση της εταιρείας/γραφείου μελετών που συμμετέχει στο διαγωνιζόμενο σχήμα μεμονωμένα ή ως μέλος διαγωνιζόμενης σύμπραξης/κοινοπραξίας και η παραμονή του, με κατάθεση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, στη σύνθεση της ομάδας μελέτης.

18. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα μελέτης που: α) απαιτείται από τα Τεύχη της Προκήρυξης, β) δήλωσε κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και γ) περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου το οποίο αποτελεί παραδοτέο της σύμβασης. Η μη χρησιμοποίηση της ομάδας αυτής ή η χρησιμοποίηση μικρότερου αριθμού στελεχών χωρίς, στην τελευταία περίπτωση, την προηγούμενη έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊσταμένης Αρχής συνεπάγεται την επιβολή ποινικής ρήτρας κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15 του παρόντος άρθρου. Η αντικατάσταση ή αποχώρηση των δηλούμενων στελεχών αυτής επιτρέπεται αν οφείλεται σε σπουδαίο λόγο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ερευνά τους λόγους και μπορεί να εγκρίνει την αντικατάσταση ή αναπλήρωση με στέλεχος που διαθέτει τα προσόντα που απαιτούσε για το στέλεχος αυτό η προκήρυξη ή το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου.

19. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 33 του ν. 3316/2005 αν, μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης αναδόχου, η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, αποφασίσει την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, μπορεί κατά την κρίση της, να προσκαλέσει τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και να του προτείνει να αναλάβει αυτός την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό, εφόσον θεωρεί ικανοποιητική την προσφορά του. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης, περιέλθει στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Αν και αυτός απορρίψει την πρόταση, η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, για την ανάδειξη αναδόχου προσφεύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις. Η διαδικασία της παραγράφου αυτής μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυσης από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, κατά τις κείμενες διατάξεις.

20. Η αμοιβή των μελών Επιτροπών Διαγωνισμού που έχουν οριστεί σε διαγωνισμούς που έχουν ήδη προκηρυχθεί από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται και βρίσκονται σε εξέλιξη προσδιορίζονται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 του παρόντος.

Για τους ίδιους διαγωνισμούς, ανεξαρτήτως των οριζομένων στην εκάστοτε προκήρυξη, καταργείται η άσκηση ένστασης κατά των πρακτικών των Επιτροπών Διαγωνισμών που εκδίδονται μετά την ισχύ του παρόντος άρθρου και επιτρέπεται, απευθείας, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3886/2010. Για τις περιπτώσεις που τρέχει η προθεσμία της ένστασης και δεν έχει ασκηθεί τέτοια, ασκείται από τους ενδιαφερόμενους η ως άνω προσφυγή εντός δέκα (10) ημερών από την εφαρμογή της παρούσας διάταξης και σε κάθε περίπτωση από τη γνωστοποίηση αυτής (της διάταξης) με επιμέλεια της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται. Σε κάθε περίπτωση ενστάσεις που έχουν ήδη ασκηθεί και, επί αυτών, δεν έχει αποφανθεί η Προϊσταμένη Αρχή, θεωρούνται ως προσφυγές της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3886/2010. Επί των προσφυγών η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να αποφαίνεται κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει το νομικό πλαίσιο που διέπει τους διαγωνισμούς αυτούς.

21. Οι ανάδοχοι των συμβάσεων του παρόντος άρθρου δικαιούνται να εκχωρήσουν τις οικονομικές απαιτήσεις από την εκτέλεση των συμβάσεων σε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής τους που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η παρούσα διάταξη έχει εφαρμογή και για απαιτήσεις που προέρχονται από ήδη συναπτόμενες ή προς σύναψη συμβάσεις μεταξύ αναδόχων και της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται.

22. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι με αριθμούς 10.833/2007 (Β΄ 447) και 21.980/23.5.2008 (Β΄ 1054) αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 3316/2005, έτσι όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3481/2006 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 51 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24).»

Άρθρο 6

Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3481/2006 (Α΄ 162) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Το ίδιο ισχύει και για τα Ν.Π.Δ.Δ., όταν πρόκειται για δικαίωμα κυριότητάς τους επί κοινόχρηστων ακινήτων.»

Άρθρο 7

Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 3889/2010  (Α΄ 182), όπως ισχύει

1. Το άρθρο 13 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 13

1. Οι δασικές περιοχές των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) απεικονίζονται σε κατάλληλης κλίμακας αεροφωτογραφικό ή χαρτογραφικό υλικό, το οποίο, αφού συμπληρωθεί με τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των αεροφωτογραφιών και τα διαθέσιμα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας, αποτελεί το δασικό χάρτη.

2. Ως βάση για τον προσδιορισμό των δασικών περιοχών της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνεται η παλαιότερη και η πλησιέστερη προς το χρόνο κατάρτισης του δασικού χάρτη, αεροφωτογραφία. Αν η παλαιότερη αεροφωτογράφιση δεν καλύπτει την εξεταζόμενη περιοχή ή η χρησιμοποίησή της, λόγω κλίμακας ή ποιότητας, καθίσταται απρόσφορη, χρησιμοποιείται και η αεροφωτογράφιση έτους λήψης 1960.

Εκτάσεις που έχουν απωλέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες.

3. Αρμόδια για την κατάρτιση, συμπλήρωση και διόρθωση του δασικού χάρτη, την ανάρτησή του, την παραλαβή του, την τήρησή του, την καταχώριση, την επεξεργασία και προετοιμασία εξέτασης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε, και την αναμόρφωσή του είναι η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται. Η κατάρτιση, η συμπλήρωση και διόρθωση του δασικού χάρτη και οι λοιπές εργασίες έως την κύρωσή του, μπορούν να εκτελούνται και από ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών μελετών της κατηγορίας 24 του άρθρου μόνου του π.δ. 541/1978, μετά από ανάθεση σε αυτούς των σχετικών συμβάσεων από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται κατά τις κείμενες διατάξεις. Στην σχετική σύμβαση μπορεί να προβλέπεται η λειτουργία γραφείου του μελετητή στην έδρα της οικείας Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Πριν από την ανάρτηση τα πρότυπα τεύχη δημοπράτησης αποστέλλονται στην οικεία Διεύθυνση Δασών για τυχόν παρατηρήσεις.

4. Ο δασικός χάρτης μετά την κατάρτισή του, θεωρείται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την υποβολή του σε αυτήν. Αν απαιτούνται διορθώσεις, ο χάρτης διορθώνεται και συμπληρώνεται, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Δασών, και θεωρείται με τον ίδιο τρόπο το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την αρχική υποβολή του ακόμη και στην περίπτωση τμηματικής υποβολής του. Στη συνέχεια ο δασικός χάρτης αναρτάται με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14.

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω εξάμηνης προθεσμίας, ο δασικός χάρτης αναρτάται με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η αρμόδια Διεύθυνση Δασών και το αρμόδιο Δασαρχείο, δύνανται να υποβάλουν, ατελώς, αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου.»

2. Το άρθρο 14 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 14

1. Ο δασικός χάρτης αναρτάται ηλεκτρoνικώς σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που διατίθενται στο κατά τόπον αρμόδιο Γραφείο Ανάρτησης Δασικού Χάρτη, το οποίο συγκροτείται και ορίζεται η έδρα του με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται. Επίσης κατά τον ίδιο τρόπο αναρτάται στα Γραφεία της οικείας Διεύθυνσης Δασών, στο οικείο Δασαρχείο και στα δημοτικά και τοπικά δημοτικά ή διαμερισματικά καταστήματα των οικείων πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. με μέριμνα των αντίστοιχων ως άνω υπηρεσιών.

Ανακοίνωση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, για την ανάρτηση του δασικού χάρτη, με αναφορά στον τόπο και το χρόνο της ανάρτησης και πρόσκληση των ενδιαφερομένων για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 15 και 16 δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και μία τοπική και αποστέλλεται προς ανακοίνωση στην ΕΡΤ και σε ένα τοπικό τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό.

2. Ο δασικός χάρτης δημοσιοποιείται και μέσω διαδικτύου από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται. Ο χάρτης παραμένει αναρτημένος στο διαδίκτυο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κυρωτικής απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 19.

3. Ψηφιακό αντίγραφο του αναρτημένου δασικού χάρτη αποστέλλεται επίσης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»

3. Το άρθρο 16 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 16

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται σε ειδικό έντυπο ή σε ηλεκτρονική φόρμα, και κατατίθενται αντίστοιχα:

α. Αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο κατά τόπον αρμόδιο Γραφείο Ανάρτησης Δασικού Χάρτη μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον του και την καταβολή του ειδικού τέλους.

β. Ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης χορηγείται ειδικός αριθμός πρωτοκόλλου και καταχωρίζονται τα στοιχεία της έκτασης της οποίας, αμφισβητείται ο χαρακτήρας, μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου. Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους και το έννομο συμφέρον του, μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή να αποστέλλονται, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, με συστημένη επιστολή, στο κατά τόπον αρμόδιο Γραφείο Ανάρτησης Δασικού Χάρτη. Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά.»

4. Το άρθρο 17 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 17

Επεξεργασία αντιρρήσεων και κύρωση δασικών χαρτών

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, επεξεργάζεται τα στοιχεία των αντιρρήσεων και αποτυπώνει στο δασικό χάρτη με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση τις εκτάσεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις.

2. Ο δασικός χάρτης με αποτυπωμένες τις εκτάσεις, για τις οποίες δεν ασκήθηκαν αντιρρήσεις, διαβιβάζεται από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

3. Ο δασικός χάρτης κυρώνεται ως προς τα τμήματά του με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την περιέλευσή του σε αυτόν.

4. Ο κυρωμένος δασικός χάρτης δημοσιεύεται αμέσως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία δημοσίευσής του καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση. Για τα τμήματα που αποτελούν δασικές περιοχές των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 εφαρμόζονται και ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

5. Ο δασικός χάρτης των προηγούμενων παραγράφων έχει, ως προς τα τμήματα για τα οποία ασκήθηκαν αντιρρήσεις, προσωρινή ισχύ έως τη δημοσίευση της κατά το άρθρο 19 του παρόντος απόφασης κύρωσης του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.»

5. Το άρθρο 18 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 18

1. Οι υποβληθείσες αντιρρήσεις εξετάζονται από τις τριμελείς Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην έδρα της οικείας Διεύθυνσης Δασών, εκτός εάν καθοριστεί διαφορετική έδρα με την απόφαση συγκρότησης.

Οι ΕΠ.Ε.Α. μπορεί να είναι περισσότερες από μία και συγκροτούνται από έναν δασολόγο, υπάλληλο του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/ 1982 (Α΄ 65), έναν τοπογράφο μηχανικό ή γεωπόνο, υπάλληλο του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή έναν δικηγόρο μέλος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, με τους αναπληρωτές τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της ΕΠ.Ε.Α. και ο γραμματέας της, ο οποίος μπορεί να είναι υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982.

Δικηγόρος ο οποίος χειρίζεται υποθέσεις δασικού χαρακτήρα που εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων ή διοικητικών επιτροπών δεν μπορεί να ορίζεται μέλος ΕΠ.Ε.Α..

Η θητεία των ΕΠ.Ε.Α. λήγει με την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων επί του αναρτηθέντος δασικού χάρτη. Τη διαπιστωτική πράξη εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2. Για την επίλυση νομικών και τεχνικών ζητημάτων μείζονος σημασίας που ανακύπτουν κατά το στάδιο της εξέτασης των αντιρρήσεων, η ΕΠ.Ε.Α. μπορεί να ζητά γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών αντίστοιχα. Το αίτημα διαβιβάζεται από την ΕΠ.Ε.Α., μέσω του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος το υποβάλλει στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών. Η γνώμη των ανωτέρω οργάνων διατυπώνεται κατά προτεραιότητα και, μετά την αποδοχή της από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για τις ΕΠ.Ε.Α.. Με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κάθε γνωμοδότηση που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, κοινοποιείται στις Διευθύνσεις Δασών όλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προς ενημέρωση των ΕΠ.Ε.Α. της περιφέρειάς τους.

3. α) Για την υποστήριξη του έργου της κύρωσης του δασικού χάρτη και τη διευκόλυνση της συγκρότησης των ΕΠ.Ε.Α. καταρτίζονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ονομαστικοί κατάλογοι των υπαλλήλων κλάδων δασολόγων, διπλωματούχων αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών και γεωπόνων, οι οποίοι υπηρετούν στην κεντρική ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου και σε εποπτευόμενα από αυτό Ν.Π.Δ.Δ. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982. Με απόφαση του Υπουργού, που εκδίδεται κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, επιτρέπεται οι υπάλληλοι αυτοί να διατίθενται προσωρινά από τις υπηρεσίες τους με αποκλειστική απασχόληση, για διάστημα έως έξι (6) μήνες, προς εξυπηρέτηση των σκοπών του προηγούμενου εδαφίου. Ειδικά για τους υπαλλήλους που ορίζονται μέλη των ΕΠ.Ε.Α., ο χρόνος της προσωρινής διάθεσης παρατείνεται αυτοδικαίως έως την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων επί του αναρτηθέντος δασικού χάρτη.

Για την κάλυψη των ίδιων αναγκών ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να ζητά και από άλλα Υπουργεία, εποπτευόμενα από αυτά νομικά πρόσωπα και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα την προσωρινή διάθεση υπαλλήλων που υπηρετούν στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έχουν πτυχίο ΑΕΙ δασολόγου, τοπογράφου μηχανικού ή γεωπόνου, για διάστημα έως έξι (6) μήνες με αποκλειστική απασχόληση.

Για τη διάθεση και το χρόνο διάρκειάς της εκδίδεται κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του συναρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα.

Όταν οι ανωτέρω υπάλληλοι ορίζονται μέλη των ΕΠ.Ε.Α., ο χρόνος της προσωρινής τους διάθεσης παρατείνεται αυτοδικαίως έως την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων επί του αναρτηθέντος δασικού χάρτη.

Ειδικά για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την κατά τα ως άνω προσωρινή διάθεση απαιτείται συγκατάθεση και του οργάνου διοικήσεως του οικείου νομικού προσώπου.

β) Για την υποστήριξη του ελέγχου του υπό κατάρτιση δασικού χάρτη από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών, μπορεί να διατίθεται προσωπικό των κλάδων δασολόγων, δασοπόνων, διπλωματούχων αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών, τεχνολόγων τοπογράφων και τεχνολόγων πληροφορικής από τα δασαρχεία και τις λοιπές υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οικεία Διεύθυνση Δασών. Η διάθεση του ανωτέρω προσωπικού, από τις υπηρεσίες τους με αποκλειστική απασχόληση στο παραπάνω έργο, είναι προσωρινή για διάστημα έως ένα χρόνο με απόφαση που εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία μπορεί να προβλέπεται η διατήρηση της έδρας από την οποία προέρχονται.

4. Για την αποζημίωση των μελών και των γραμματέων των ΕΠ.Ε.Α., η οποία καλύπτεται στο σύνολό της από το ειδικό τέλος κατάθεσης αντιρρήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011.

5. Κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν εξετάζονται θέματα ιδιοκτησίας παρά μόνο στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος ούτε θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών.

6. Η κρίση των ΕΠ.Ε.Α. για το δασικό, αναδασωτέο ή μη χαρακτήρα διαμορφώνεται με βάση: α) τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη, β) τα προσκομιζόμενα από τον υποβάλλοντα τις αντιρρήσεις στοιχεία, γ) τις πληροφορίες που έχει υποχρέωση να παρέχει σε αυτήν η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται με τη μορφή υπομνήματος, και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης των Δασικών Χαρτών. Οι ΕΠ.Ε.Α., επιπροσθέτως αποφαίνονται για την ορθή ή μη αποτύπωση της θέσης και των αποτυπωθέντων ορίων των εκτάσεων: α) για τις οποίες εκδόθηκαν πράξεις, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και β) αυτών που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες.

7. Οι ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνονται για τις αντιρρήσεις εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη διαβίβασή τους προς αυτές. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) επιπλέον μήνες με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από σχετικό αίτημα του Προέδρου της ΕΠ.Ε.Α..

Η απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) και θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη.

Εφόσον έχει υποβληθεί αίτημα παράστασης από τεχνικό σύμβουλο, αυτός ειδοποιείται από τον γραμματέα της Επιτροπής για να προσέλθει και να διατυπώσει τις απόψεις του.

8. Σε περίπτωση κωλύματος ή αδικαιολόγητης απουσίας μέλους από τις εργασίες της Ε.Π.Ε.Α. επί τρεις (3) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις, ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να το αντικαθιστά χωρίς άλλη διατύπωση.

9. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, συνοπτικός κατάλογος με τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί του συνόλου των υποβληθεισών αντιρρήσεων κατά του αναρτηθέντος δασικού χάρτη. Ο κατάλογος παραμένει αναρτημένος στο διαδίκτυο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κυρωτικής απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 19.»

6. Το άρθρο 19 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 19

1. Με βάση τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί των ασκηθεισών αντιρρήσεων, ο δασικός χάρτης που κυρώθηκε σύμφωνα την παράγραφο 3 του άρθρου 17, συμπληρώνεται από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται και διορθώνεται για τις εκτάσεις για τις οποίες υποβλήθηκαν και έγιναν δεκτές αντιρρήσεις. Ο δασικός χάρτης που κυρώθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 διορθώνεται από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», όπως αυτή μετονομάζεται και στις περιπτώσεις που οι αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. αφορούν στην αποτύπωση της θέσης ή των ορίων τμημάτων του. Ομοίως διορθώνεται αν εμφιλοχώρησε πλάνη της Διοίκησης σχετικά με την αποτύπωση της θέσης ή των ορίων τμημάτων του.

2. Ο κατά τα ανωτέρω συμπληρωμένος και διορθωμένος δασικός χάρτης, υποβάλλεται από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κυρώνεται στο σύνολό του με απόφαση του τελευταίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του. Στη συνέχεια ο κυρωμένος δασικός χάρτης αποστέλλεται και φυλάσσεται στην οικεία διεύθυνση δασών. Αντίγραφα του κυρωμένου δασικού χάρτη σε ψηφιακή διανυσματική μορφή αποστέλλονται άμεσα στην οικεία διεύθυνση δασών και στην Ειδική Γραμματεία Δασών.

3. Από την ημερομηνία δημοσίευσής του, ο δασικός χάρτης καθίσταται στο σύνολό του οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή. Για τα τμήματα που αποτελούν δασικές περιοχές των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/ 1979 εφαρμόζονται και ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

4. Κατά των πράξεων κύρωσης δασικών χαρτών επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αίτηση ακυρώσεως κατά του κυρωθέντος δασικού χάρτη δύναται να ασκήσει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για την παράλειψη να περιληφθεί σε αυτόν ορισμένη έκταση.

Σε περίπτωση έκδοσης ακυρωτικής δικαστικής απόφασης, αν η πλημμέλεια για την οποία έγινε δεκτή η αίτηση ακυρώσεως ανάγεται στο στάδιο της διαδικασίας των αντιρρήσεων, η υπόθεση παραπέμπεται στην ΕΠ.Ε.Α., εφόσον αυτή υφίσταται, άλλως στο Τεχνικό Συμβούλιο Δασών, το οποίο επιλαμβάνεται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 998/1979, όπως ισχύει κάθε φορά, μέσα σε πέντε (5) μήνες.»

7. Το άρθρο 20 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 20

1. Μετά την τμηματική ή ολική κύρωση του δασικού χάρτη, δεν επιτρέπεται αναμόρφωσή του, εκτός αν τούτο επιβάλλεται από αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αναμόρφωση του κυρωμένου δασικού χάρτη με την προσθήκη νέων περιοχών που δασώθηκαν, φυσικά ή τεχνητά, όπως προκύπτουν από αντίστοιχες διοικητικές πράξεις, μετά την κύρωσή του. Με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, οι ανωτέρω εκτάσεις αποτυπώνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη και διαβιβάζονται σε ψηφιακή διανυσματική μορφή, συνοδευόμενες με όλα τα στοιχεία των πράξεων, στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται.

Για την κατά τα ανωτέρω αναμόρφωση του κυρωμένου δασικού χάρτη ως προς τις εκτάσεις που προσετέθησαν, εφαρμόζονται οι διαδικασίες των άρθρων 13 έως και 19 του παρόντος νόμου.

2. Ο αναμορφωμένος δασικός χάρτης της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κυρώνεται με απόφαση του τελευταίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του.

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, αίρεται η αναδάσωση εκτάσεων, οι οποίες δεν αποτελούν δάσος ή δασική έκταση με βάση τον κυρωμένο δασικό χάρτη.

4. Μετά από την κύρωση του δασικού χάρτη απαγορεύεται, με ποινή ακυρότητας, η σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων στις εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα που περιλαμβάνονται σε αυτόν, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης.

Μετά τη σύσταση κτηματολογικών γραφείων κατά τις διατάξεις του ν. 2664/1998, το σχετικό πιστοποιητικό εκδίδεται από τα κτηματολογικά γραφεία. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού καταβάλλεται ειδικό τέλος, του οποίου το ύψος, ο τρόπος καταβολής και είσπραξης και η διάθεση καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 22.

5. Στις πράξεις που συντάσσουν οι συμβολαιογράφοι για τις εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη υποχρεούνται να μνημονεύουν το περιεχόμενο των πιστοποιητικών της προηγούμενης παραγράφου. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή ή η μετεγγραφή των πράξεων αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, αν δεν έχει τηρηθεί η υποχρέωση αυτή.

6. Μετά από την κύρωση κάθε δασικού χάρτη η αρμόδια Διεύθυνση Δασών προβαίνει σε κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου για τις περιοχές των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 998/1979 που περιλαμβάνονται σε αυτόν, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 3208/2003 (Α΄303).»

8. Η παράγραφος 1 στοιχεία α΄ και γ΄ του άρθρου 21 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατάρτιση, συμπλήρωση και διόρθωση των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως την κύρωσή τους, την αναμόρφωση και τήρηση των δασικών χαρτών, ο καθορισμός των κλιμάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 13, ο τρόπος καθορισμού των περιμέτρων των δασικών εκτάσεων, τα παραδεκτά όρια για τον υπολογισμό των συντεταγμένων των κορυφών τους και τον υπολογισμό των εμβαδών τους, ο τρόπος φωτοερμηνείας και χρησιμοποίησης των φωτοερμηνευτικών στοιχείων, ο τρόπος κωδικοποίησης των δασικών χαρτών, η διαδικασία της αναγκαίας για τον καθορισμό των περιμέτρων ευθυγράμμισης και εξομάλυνσης των ορίων των δασικών εκτάσεων, τα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας που μπορούν να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση, ο προσδιορισμός και ο τρόπος διόρθωσης των πρόδηλων σφαλμάτων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την κατά το άρθρο 13 κατάρτιση, συμπλήρωση και διόρθωση, ανάρτηση, παραλαβή, αναμόρφωση και τήρηση των δασικών χαρτών.»

«γ. Θέματα σχετικά με τη σύνταξη, υποβολή, παραλαβή, καταχώριση και επεξεργασία των αντιρρήσεων και των συνοδευτικών τους στοιχείων, τον τρόπο παροχής γενικότερων οδηγιών και διευκρινίσεων για την υποβολή αντιρρήσεων, τη διαδικασία διόρθωσης των πρόδηλων σφαλμάτων τους και τον τρόπο τεκμηρίωσης των αντιρρήσεων αυτών.»

9. Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 22 του ν. 3889/2010 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«2. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής και είσπραξης του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, το οποίο κατατίθεται σε λογαριασμό της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, που τηρείται σε οποιοδήποτε νομίμως λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα, και κλιμακώνεται ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας. Το τέλος αυτό μπορεί να μειώνεται με βάση ειδικούς συντελεστές, ανάλογα με τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων και των συναφών αποδεικτικών στοιχείων.

Το ανωτέρω τέλος διατίθεται εξ ολοκλήρου για την κάλυψη της δαπάνης κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως την κύρωσή τους. Εφόσον δεν επαρκεί, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτόν και άλλοι πόροι του Ειδικού Φορέα Δασών, εκ των οριζομένων στο άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3208/2003, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.»

«4. Οι δαπάνες κατάρτισης, διόρθωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως την κύρωση των δασικών χαρτών μπορεί να καλύπτονται και από το τέλος κτηματογράφησης της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995.»

10. Το άρθρο 23 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 23

Κατά την κατάρτιση των δασικών χαρτών, η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», όπως αυτή μετονομάζεται, αποστέλλει αίτημα, συνοδευόμενο με την παροχή υπηρεσίας πρόσβασης στα ενιαία χαρτογραφικά της υπόβαθρα που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση δασικών χαρτών, στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες των οικείων δήμων και στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την εφαρμογή επί των ανωτέρω υποβάθρων και τη χορήγηση από αυτές σε ψηφιακή διανυσματική μορφή και στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 τα κάτωθι: α) με πορτοκαλί χρώμα το περίγραμμα των ορίων των οικισμών, όπως τα όρια αυτά έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων της 21.11-1.12.1979 (Δ΄ 693), της 2.3-13.3.1981 (Δ΄ 138) ή της 24.4-3.5.1985 (Δ΄ 181) καθώς και τα όρια των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρμοσθεί στο έδαφος, β) με κίτρινο χρώμα το περίγραμμα των ορίων των οικισμών που έχουν οριοθετηθεί με άλλες διατάξεις ή που έχουν ορίσει μόνο ακτίνα όπως εφαρμόζονται, καθώς και τα όρια των σχεδίων πολεοδομικών μελετών και σχεδίων πόλεως που έχουν εκπονηθεί για τις περιοχές της αρμοδιότητάς τους και δεν έχουν εγκριθεί για οποιονδήποτε λόγο και γ) με πράσινο χρώμα και διακεκομμένη γραμμή το περίγραμμα των ορίων των εκτάσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως άλση ή πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου εντός των ανωτέρω ορίων.

Οι ως άνω υπηρεσίες υποχρεούνται να χορηγήσουν τα ανωτέρω στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών. Σε περίπτωση παρέλευσης άκαρπης της ανωτέρω προθεσμίας, τα ανωτέρω όρια αποτυπώνονται στον υπό κατάρτιση δασικό χάρτη από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει η ίδια συλλέξει.»

11. Η παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 3889/2010 καταργείται.

12. Η παρ. 8 του άρθρου 25 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«8. Στην παράγραφο 24 του άρθρου μόνου του π.δ. 541/1978 μετά την εντός παρενθέσεως λέξη «εγκαταστάσεων», προστίθεται εδάφιο ως εξής: «και εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, διόρθωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών ως την κύρωσή τους».»

13. Η παρ. 9 του άρθρου 25 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«9. Στην περίπτωση 24 της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3316/2005 (Α΄ 42) οι λέξεις «κατάρτισης δασικών χαρτών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης και λοιπών εργασιών ως την κύρωσή τους».

14. Η παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5. Για τη μέχρι την κατά το άρθρο 3 του ν. 3208/2003 κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου συστήνεται Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με αρμοδιότητα τον, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, ειδικότερο χαρακτηρισμό των περιλαμβανομένων στον κυρωμένο δασικό χάρτη περιοχών δασικού χαρακτήρα, προκειμένης της εφαρμογής των περί των επιτρεπτών επεμβάσεων ως και των λοιπών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.

Η παραπάνω επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ως πρόεδρο, τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Δασών και έναν δασολόγο του οικείου Δασαρχείου που αφορά ο δασικός χάρτης. Σε περίπτωση Διεύθυνσης Δασών χωρίς Δασαρχείο στην επιτροπή συμμετέχει ένας δασολόγος της οικείας Διεύθυνσης δασών ή δασολόγος που υπηρετεί σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και αναπληρωτές των παραπάνω, καθώς και ο γραμματέας της, ο οποίος μπορεί να είναι υπάλληλος κατηγορίας Τ.Ε. Δασοπόνων ή Δ.Ε. διοικητικού υπηρεσίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων μπορεί να υποβληθεί προσφυγή ενώπιον του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών από όποιον έχει έννομο συμφέρον εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών. Τα μέλη της παραπάνω επιτροπής δεν αμείβονται.»

15. Η παρ. 6 στοιχείο ε΄του άρθρου 3 του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ε) Οι περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται υπό οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων της 21.11-1.12.1979 (Δ΄ 693), της 2.3-13.3.1981 (Δ΄ 138) ή της 24.4-3.5.1985 (Δ΄ 181), ή βρίσκονται εντός ορίων εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομιών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρμοσθεί στο έδαφος ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979 ή αποτελούν εκτάσεις Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, που οργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 742/1977, καθώς και τις διατάξεις του ν. 2545/1997 και όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α΄143) για τις οποίες έχει εγκριθεί η οριοθέτηση ή το ρυμοτομικό τους σχέδιο.»

16. Οι διατάξεις του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, εφαρμόζονται και στις μελέτες κατάρτισης δασικών χαρτών που έχουν προκηρυχθεί. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στις περιοχές για τις οποίες ο δασικός χάρτης έχει ήδη κυρωθεί ολικά κατά το άρθρο 19 του ν. 3889/2010.

17. Στο άρθρο 17 του ν. 3889/2010, ως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 6 που έχει ως εξής:

«6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν η εταιρεία «Κτηματολόγιο Α.Ε.» κρίνει, με αιτιολογημένη απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη τα κτηματολογικά διαγράμματα και τους κτηματολογικούς πίνακες, που έχουν προκύψει μετά την αναμόρφωσή τους κατά το άρθρο 11 του ν. 2308/ 1995, ότι ο δασικός χάρτης που κυρώθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 17, εμπεριέχει σφάλματα ως προς την αποτύπωση της θέσης και των ορίων των τμημάτων του, μπορεί να ζητεί την εξέταση των περιπτώσεων αυτών από τις ΕΠ.Ε.Α. του άρθρου 18, οι οποίες και αποφαίνονται, λαμβάνοντας υπόψη και τα ανωτέρω δεδομένα.»

18. Στο άρθρο 14 του ν. 998/1979, ως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 6 που έχει ως εξής:

«6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τύπος, τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης, καθώς και ο τύπος, το περιεχόμενο και τα στοιχεία της πράξης του Δασάρχη και της απόφασης της Επιτροπής των προηγούμενων παραγράφων. Με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αιτήσεων και έκδοσης πράξης του Δασάρχη, καθώς και αυτόματης εισαγωγής των στοιχείων στην ταυτότητα του κτιρίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3843/2010.»

19. Σε εκτάσεις εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών στις οποίες, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν ανεγερθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κτίρια και εγκαταστάσεις δημοτικών σφαγείων, με χρηματοδότηση εν όλω ή εν μέρει από κοινοτικούς ή κεντρικούς εθνικούς πόρους, δεν απαιτείται για την περιβαλλοντική, βιομηχανική, οικοδομική αδειοδότησή τους, τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ή τη νομιμοποίηση των υφισταμένων κτιρίων, η χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο Δασαρχείο, ακόμη και αν αμφισβητείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ο δασικός ή μη χαρακτήρας των και εκκρεμεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 14 του ν. 998/1979 διαδικασία, μέχρι την κύρωση του Δασικού χάρτη.

Άρθρο 8

Όρια ΕΖΔ και ΖΕΠ

1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), όπως ισχύει, καταργείται.

2. Στο άρθρο 9 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), όπως ισχύει, προστίθενται νέες παράγραφοι 7 και 8 ως ακολούθως:

«7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανατίθεται στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, η τήρηση των ορίων ΕΖΔ και ΖΕΠ σε εθνικό επίπεδο και καθορίζεται η διαδικασία ενημέρωσης και τήρησής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα όρια των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται. Μετά τον ως άνω καθορισμό, η εντός/εκτός ορίων ΕΖΔ και ΖΕΠ έκταση βεβαιώνεται από σχετικό πιστοποιητικό που χορηγείται από το οικείο κτηματολογικό γραφείο, μετά τη σύστασή του κατά τις διατάξεις του ν. 2664/1998 ή, εφόσον τέτοιο δεν υφίσταται, από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται.»

Άρθρο 9

Τα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) διασυνδέονται μόνιμα για την παροχή αμοιβαίας δυνατότητας άμεσης πρόσβασης στα στοιχεία των ηλεκτρονικών αρχείων που τηρούν και ανταλλαγής δεδομένων με μέσα ηλεκτρονικής αποθήκευσης, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στις διατάξεις του ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Α΄ 50). Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη σύνδεση των υπολογιστικών συστημάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 10

Άδειες δόμησης με παραχώρηση λωρίδας σε κοινή χρήση

Μετά την παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3937/2011 (Α΄60) προστίθενται παράγραφοι 4, 5 και 6 και η παράγραφος 4 αναριθμείται σε 7, ως εξής:

«4. Μέχρι την κατά τις διατάξεις του παρόντος, κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, επιτρέπεται η δόμηση σε οικόπεδα που εμπίπτουν εντός εγκεκριμένων ορίων, κατά τις διατάξεις του από 24.4-3.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 181), όπως ισχύει, με την εφαρμογή των προϋποθέσεων και διαδικασιών της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ιδίου προεδρικού διατάγματος.

Για τη δόμηση σε οικόπεδα που έχουν πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο σε εδαφική λωρίδα που έχει παραχωρηθεί σε κοινή χρήση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 2 και 3 του άρθρου 6 του από 24.4/3.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 181), όπως ίσχυαν, μέχρι την κατά τα παραπάνω κατάργησή τους, απαιτείται η προηγούμενη κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Κατ’ εξαίρεση η δόμηση στα οικόπεδα αυτά μπορεί να επιτρέπεται πριν την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) η εδαφική λωρίδα που έχει παραχωρηθεί, έχει τεθεί σε κοινή χρήση και έχει γίνει η σχετική μεταγραφή της στον οικείο δήμο,

β) ο κοινόχρηστος χώρος της παραχωρημένης εδαφικής λωρίδας συνδέεται λειτουργικά με κοινόχρηστο χώρο του οικισμού που δεν δημιουργήθηκε, κατ’ εφαρμογή των παραπάνω καταργηθεισών διατάξεων είτε άμεσα είτε μέσω άλλων παραχωρημένων εδαφικών λωρίδων, για τις οποίες ισχύουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης και

γ) έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, του φακέλου στοιχείων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, με πρόταση για την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οικισμού ή τμήματος αυτού, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η ιδιοκτησία για την οποία αιτείται η άδεια δόμησης.

Στην περίπτωση αυτή, πέραν των λοιπών απαιτούμενων στοιχείων για την έκδοση της έγκρισης δόμησης, υποβάλλεται και αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος ή του ορθοφωτοχάρτη της πρότασης για την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, με ειδική ένδειξη της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας, για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση για την έκδοση έγκρισης ή άδειας δόμησης.

Θεωρημένο αντίγραφο της έγκρισης δόμησης που εκδίδεται, αποστέλλεται άμεσα από την Υπηρεσία Δόμησης που την εξέδωσε στην αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά κατά την έκδοση της διοικητικής πράξης κύρωσης του δικτύου των κοινοχρήστων χώρων για το σύνολο ή για τμήμα του οικισμού. Πέραν των ανωτέρω, κατ’ εξαίρεση, η δόμηση στα οικόπεδα του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και ανεξαρτήτως της ύπαρξης πράξης παραχώρησης μπορεί να επιτρέπεται πριν την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων εφόσον έχουν υλοποιηθεί από την αρμόδια δημόσια αρχή εργασίες ασφαλτόστρωσης ή συντήρησης ή και διέλευσης κοινοχρήστων δικτύων. Σε αυτή την περίπτωση για την έκδοση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης προσκομίζεται βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του αρμοδίου Ο.Τ.Α. για τη διαπίστωση της υλοποίησης έργων επίστρωσης ή συντήρησης ή και διέλευσης κοινοχρήστων δικτύων χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη κύρωση του κοινοχρήστου δικτύου. Για την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων αποστέλλεται από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης έκθεση συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα όπου περιγράφονται αναλυτικά οι κοινόχρηστοι χώροι όπου έχουν γίνει δημόσια έργα, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Στις ανωτέρω περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου εφόσον έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης και δεν έχει μεταγραφεί δύναται η μεταγραφή να πραγματοποιηθεί μετά την κύρωση των κοινοχρήστων χώρων μετά από την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

5. Διοικητικές πράξεις με τις οποίες καθορίστηκε, πλάτος κοινοχρήστου χώρου μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μέτρων, για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του από 24.4/ 3.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 181), εξακολουθούν να ισχύουν.

Επιτρέπεται για λόγους περιβαλλοντικούς, κυκλοφοριακούς ή πολεοδομικούς να ορίζεται πλάτος κοινοχρήστου χώρου μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μέτρων, με τη διοικητική πράξη έγκρισης της οριοθέτησης οικισμού, κατά τις διατάξεις του παραπάνω προεδρικού διατάγματος ή με τροποποίηση αυτής.

6. Η διαδικασία κύρωσης του δικτύου κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 35 του ν. 3937/2011 δύναται να περιλαμβάνει και τμήματα ακινήτων που είχαν τεθεί, μέχρι τη δημοσίευσή του, σε κοινή χρήση, εφόσον εξυπηρετούν οικόπεδα για την κτήση των οποίων έχουν συνταχθεί συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης οικοπέδων πριν την 29.1.2010 μετά από απόφαση του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαδικασία κύρωσης στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι η μεταγραφή των συμβολαιογραφικών πράξεων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και η αναφορά στις συμβολαιογραφικές πράξεις ότι τα συγκεκριμένα εδαφικά τμήματα συνορεύουν με δρόμο. Κατά τα λοιπά τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 35 του ν. 3937/2011. Για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3937/2011 προσκομίζονται από τον αρμόδιο Δήμο όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Στις ανωτέρω περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, εφόσον έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης και δεν έχει μεταγραφεί, δύναται η μεταγραφή να πραγματοποιηθεί μετά την κύρωση των κοινοχρήστων χώρων μετά από την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 11

Διαδικασίες εκπόνησης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 (Α΄124) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Α. Οι διαδικασίες εκπόνησης και έγκρισης των μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Πολεοδόμησης περιοχών κατά τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 4 και της παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 2508/1997 (Α΄124) δύνανται να ολοκληρώνονται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος.

B. To χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παρατείνεται κατά πέντε (5) έτη σε περίπτωση που εντός δεκαετίας από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Απόφασης Έγκρισης Γενικών Κατευθύνσεων της παραγράφου 3 δεν έχουν καθοριστεί και πολεοδομηθεί ως ΠΕΡΠΟ τα προβλεπόμενα με αυτή μέγιστα εμβαδά των εδαφικών εκτάσεων. Η σχετική βεβαίωση της παραγράφου 6 χορηγείται εντός της πενταετίας για αιτήματα που υποβάλλονται εντός δύο (2) ετών από τη λήξη της δεκαετίας.

Γ. Σε περίπτωση που εντός του χρονικού διαστήματος της δεκαετίας ή της προβλεπόμενης παράτασης των πέντε (5) ετών εγκριθεί ΓΠΣ ή ΣΧΟΑΠ για την περιοχή, παύει η ισχύς της Απόφασης έγκρισης Γενικών Κατευθύνσεων και η βεβαίωση της παραγράφου 6 χορηγείται σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις των σχεδίων αυτών.»

Άρθρο 12

Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές

Η παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 177/1975 ( Α΄ 75) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, μπορεί να χαρακτηρίζονται ως συνεχείς ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, εκτάσεις, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας, όχι μικρότερες των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) στρεμμάτων εντός του χώρου της ηπειρωτικής Ελλάδας και πεντακοσίων (500) τουλάχιστον στρεμμάτων στη νησιωτική Ελλάδα. Πριν από την έκδοση της απόφασης αυτής συντάσσεται πλήρης μελέτη των απαιτούμενων τεχνικών έργων και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος του βιότοπου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας και την ισχύ της σχετικής απόφασης των ως άνω ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών είναι η υποβολή ανά τριετία μελέτης βοσκοϊκανότητας από την οποία να προκύπτει η μη μεταβολή του φυσικού περιβάλλοντος του βιότοπου. Διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν από την αρμόδια αρχή για τις οποίες πληρούται το τεκμήριο επιφανείας εκτάσεως κατά το προηγούμενο εδάφιο θεωρούνται νομίμως εκδοθείσες.»

Άρθρο 13

Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 3 περίπτωση α΄, 18 παρ. 1 περίπτωση ζ΄ και του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2664/ 1998, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται και στις αγωγές και αιτήσεις που ασκήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του και δεν έχουν ακόμη συζητηθεί.

Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 2664/1998, όπως τροποποιείται και συμπληρώνεται με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται στα άμισθα υποθηκοφυλακεία που η έγγραφη ειδοποίηση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται θα κοινοποιηθεί μετά την έναρξη ισχύος του.

Οι διατάξεις του ν. 2664/1998, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται τόσο για τα ήδη λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία όσο και γι’ αυτά που θα λειτουργήσουν στο μέλλον.

2. Η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 9 του ν. 2308/1995, όπως τροποποιείται και συμπληρώνεται με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται και στις ενστάσεις που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του και δεν έχουν ακόμη συζητηθεί.

Η διάταξη του άρθρου 5 του ν. 2308/1995, όπως τροποποιείται και συμπληρώνεται με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται στις περιοχές υπό κτηματογράφηση που θα διενεργηθεί ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων μετά την έναρξη ισχύος του.

Οι διατάξεις του ν. 2308/1995, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται τόσο στις κτηματογραφήσεις που έχουν κηρυχθεί πριν από τη θέση του νόμου αυτού σε ισχύ όσο και στις μελλοντικές.

3. Οι διατάξεις του ν. 3889/2010, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται τόσο στις μελέτες κατάρτισης δασικών χαρτών που έχουν προκηρυχθεί πριν από τη θέση του νόμου αυτού σε ισχύ όσο και στις μελλοντικές. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του ν. 3889/2010 που εισάγονται με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στις περιοχές για τις οποίες ο δασικός χάρτης έχει ήδη αναρτηθεί.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων κάθε διάταξη αντίθετη στο νόμο αυτόν καταργείται.

Άρθρο 14

Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4067/2012

Οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4067/2012 εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τις δαπάνες από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου οικονομικών ετών 2013 και 2014 και καταβάλλονται από τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης του άρθρου 190 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Άρθρο 15

Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 3937/2011

Στην παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60) προστίθεται νέα παράγραφος δ΄ ως εξής:

«δ. Δεν επανεξετάζεται στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 14 του ν. 998/1979 ή της κατάρτισης των δασικών χαρτών ο χαρακτήρας των εκτάσεων ή τμημάτων αυτών της προηγούμενης παραγράφου για τις οποίες είχαν εκδοθεί από τις αρμόδιες δασικές αρχές, διοικητικές πράξεις κατά τη διάρκεια ισχύος και κατ’ εφαρμογή των καταργούμενων διατάξεων.»

Άρθρο 16

Ρυθμίσεις Πολεοδομικού ενδιαφέροντος

1. Για την προστασία και τη βελτίωση των αστικών κέντρων πόλεων, στα διοικητικά όρια των Ο.Τ.Α., εφόσον προβλέπεται από το ισχύον ΓΠΣ ή δεν υφίσταται εγκεκριμένο ΓΠΣ, επιτρέπεται η μετεγκατάσταση επαγγελματικών εγκαταστάσεων χαμηλής και μόνον όχλησης, από την εντός σε εκτός σχεδίου, περιοχή σε ακίνητα ιδιοκτησίας του Ο.Τ.Α. κατόπιν εκποίησης, παραχώρησης ή μίσθωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1512/ 1985, κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων της περίπτωσης Α΄ της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200), όπως ισχύει, και κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στις διατάξεις του ν. 3982/2011, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Οι σχετικές χρήσεις επιτρέπονται από το ισχύον ΓΠΣ ή δεν έχει εγκριθεί ΓΠΣ. β) Εκδίδεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του αρμοδίου Ο.Τ.Α. στην οποία αναφέρεται ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός λειτουργούντων επιχειρήσεων χαμηλής όχλησης εντός σχεδίου που δύναται να εγκατασταθούν σε ακίνητα του Δήμου, οι περιβαλλοντικοί λόγοι μετεγκατάστασης, καθώς και τα ακίνητα του Δήμου στα οποία δύναται να εγκατασταθούν οι επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση ορίζεται ως ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων οι 50 και ως μέγιστος οι 100 για το σύνολο της επικράτειας. γ) Εκδίδεται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για κάθε επιχείρηση ή άλλως η κάθε επιχείρηση υπάγεται στις διαδικασίες Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ν. 4014/2011. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ θεωρούνται ως προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1512/1985 κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.

2. Στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και σε κάθε άλλο σχέδιο χρήσεων γης, που εκδόθηκαν μετά την ισχύ του ν. 3852/2010 ορίζονται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, μεταβατικές διατάξεις ως εξής: Εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις, εάν πριν από τη θέσπιση ή τροποποίηση των ΓΠΣ ή των Ζ.Ο.Ε.. α) είχε εκδοθεί και είναι σε ισχύ άδεια δόμησης ή β) είχε υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης, αίτηση για την έκδοση ή την αναθεώρηση άδειας δόμησης με όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά, που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις ή γ) είχε χορηγηθεί από τον αρμόδιο φορέα και είναι σε ισχύ άδεια εγκατάστασης ή άδεια ίδρυσης ή παράταση ή τροποποίηση αυτής για ειδικό κτίριο με ή χωρίς παρεκκλίσεις με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις ή δ) είχε χορηγηθεί από τον αρμόδιο φορέα και είναι σε ισχύ, άδεια λειτουργίας με ή χωρίς παρεκκλίσεις με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις ή ε) είχε υποβληθεί στον αρμόδιο φορέα, αίτηση για την έκδοση άδειας εγκατάστασης ή άδειας ίδρυσης ή άδειας λειτουργίας για ειδικό κτίριο με ή χωρίς παρεκκλίσεις ή στ) είχε υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία ή στο αρμόδιο όργανο (ΣΑ, ΚΕΣΑ, ΣΧΟΠ, ΣΧΟΠ Αιγαίου, Γενική Γραμματεία Πολιτισμού, EOT, Υπουργείο Βιομηχανίας, κ.λπ.) αίτηση με πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη η οποία προβλέπεται από σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας ή έγκρισης δόμησης ή ζ) είχε προκηρυχθεί δημόσιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή η) είχε υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία, αίτηση ενίσχυσης για την ίδρυση δραστηριότητας από ευρωπαϊκό πρόγραμμα (αντίστοιχο μέτρο και άξονα), πριν την έκδοση ή τροποποίηση του ΓΠΣ ή του προεδρικού διατάγματος της ΖΟΕ και επακολούθησε η έγκρισή της ή η θ) είχε υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριότητας, πριν τη δημοσίευση ή τροποποίηση του ΓΠΣ ή του προεδρικού διατάγματος της ΖΟΕ ή άλλου σχεδίου καθορισμού χρήσεων γης. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τις παραπάνω περιπτώσεις, οι υπηρεσίες δόμησης και οι αρμόδιοι για άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας φορείς, χορηγούν τις αντίστοιχες άδειες, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις διατάξεις που προβλέπονται στις κανονιστικές πράξεις των ΓΠΣ ή των ΖΟΕ.

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως:

«Οι προβλέψεις των πράξεων καθορισμού των ΖΟΕ που εκδόθηκαν ή εκδίδονται κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, κατισχύουν οποιωνδήποτε κατευθύνσεων ή πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού που περιέχονται σε άλλες διατάξεις, ως προς τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης και τα όρια κατάτμησης ή αρτιότητας των γηπέδων.»

4. Οι γενικές διατάξεις δόμησης για τις εκτός σχεδίου περιοχές που προβλέπονται στο π.δ. 24.5.1985 (Δ΄ 270) ισχύουν και για τα παραχωρηθέντα, πριν τη δημοσίευση του ν. 3147/2003 (Α΄ 135), τεμάχια γεωργικής εκμετάλλευσης, ανεξαρτήτως Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου.

5. Η παρ. 5 του άρθρου 426 του π.δ. 14/1999 (Δ΄ 580) (Άρθρο 5 π.δ. 13/22.4.1929)(13/22.4.1929 (Α΄ 153)) καταργείται.

6. Η παρ. 3 του άρθρου 426 του π.δ. 14/1999 (Δ΄ 580) (Άρθρο 5 π.δ. 13/22.4.1929 (Α΄ 153)) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η αναθεωρητική έκθεση συντάσσεται και κοινοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και η αρχική. Κατ’ αυτής και μόνο για τις τέσσερις περιπτώσεις ασφαλείας από στατική και δομική άποψη που μνημονεύονται στην παράγραφο 2, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση στον οικείο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Προκειμένου η ένσταση κατά της αναθεωρητικής έκθεσης να γίνει αποδεκτή, θα πρέπει να υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση αυτής και να συνοδεύεται με νέα τεχνική έκθεση δύο ιδιωτών πολιτικών μηχανικών, διπλωματούχων ανώτατων αναγνωρισμένων τεχνικών σχολών, η οποία συντάσσεται με φροντίδα των ενδιαφερομένων και αντιτίθεται με τεχνικά στοιχεία στην αναθεωρητική έκθεση. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποφασίζει τελεσίδικα αφού εξετάσει την υπόθεση με επιτροπή και δοκιμές ή κατά οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Η εμπρόθεσμη υποβολή των ενστάσεων σε όλα τα στάδια των διαδικασιών του παρόντος άρθρου, αναστέλλει αυτεπάγγελτα την εκτέλεση της προηγούμενης έκθεσης (πρωτοκόλλου) μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης.»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνδράμει τις αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμογής του παρόντος προεδρικού διατάγματος με οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής του, εφόσον απαιτείται.

7. Υποθέσεις επικίνδυνων κατασκευών που εκκρεμούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατόπιν υποβολής της έφεσης της παρ. 5 του άρθρου 426 του π.δ. 14/1999 (Δ΄ 580) (Άρθρο 5 π.δ. 13/22.4.1929) (13/22.4.1929 (Α΄ 153)), παραπέμπονται στην οικεία Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και επανεξετάζονται κατά την παρ. 3 του π.δ. 13/ 22.4.1929 (Α΄ 153), όπως ισχύει.

8. Στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3028/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η έγκριση δεν απαιτείται προκειμένου περί οικοδομικών εργασιών ή τεχνικού ή άλλου έργου στο εσωτερικό υφιστάμενου κτιρίου οι οποίες δεν επιφέρουν τροποποιήσεις των όψεων αυτού και δεν περιλαμβάνουν εκσκαφές.»

9. Το εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3028/ 2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«η αποκατάσταση ερειπωμένων κτισμάτων, εφόσον τεκμηριώνεται η αρχική τους μορφή και δεν εμπίπτουν σε κοινόχρηστο χώρο του οικισμού ή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου».

10. Το εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3028/ 2002 συμπληρώνεται ως εξής:

«....ή επικινδύνως ετοιμόρροπα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 13/22.4.1929 (Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας - ΦΕΚ 580 Δ71999, άρθρο 428).»

11. Το εδάφιο δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3028/ 2002 συμπληρώνεται ως εξής:

«....Η άδεια δεν απαιτείται σε περίπτωση τεχνικού ή άλλου έργου ή οικοδομικών εργασιών στο εσωτερικό υφισταμένου κτιρίου, οι οποίες δεν επιφέρουν τροποποιήσεις των όψεων αυτού και δεν περιλαμβάνουν εκσκαφές, καθώς και σε περίπτωση εργασιών στους ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν εκσκαφές».

Άρθρο 17

Μετά την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3854/2010, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ δύναται να επιβάλλεται στους δήμους που εξυπηρετούνται από αυτόν, αντισταθμιστικό όφελος υπέρ του δήμου ή των δήμων όπου χωροθετούνται εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή και τελικής διάθεσης ή προσωρινής αποθήκευσης αστικών στερεών αποβλήτων. Το αντισταθμιστικό όφελος συμψηφίζεται με τα ποσά που οι δήμοι υπέρ των οποίων αυτό επιβάλλεται, υποχρεούνται να καταβάλλουν στο ΦΟΔΣΑ για τις υπηρεσίες που τους παρέχει και τυχόν εναπομείναντα από το όφελος ποσά δύναται να διατίθενται από τους δήμους αυτούς για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης, κατά προτεραιότητα όμως σχετιζόμενης με περιβαλλοντική αντιστάθμιση από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ δύναται να καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα που αφορά στην επιβολή του ανωτέρου οφέλους.»

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει δέκα (10) ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2013

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671