ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152/25.06.2013)

Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 152          25 Ιουνίου 2013

___________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 118

Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137),

β) του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την αριθμ. 178/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων − Μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Το άρθρο 1 του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄141) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1

Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

1. Ιδρύεται Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετονομάζεται σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

2. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συγκροτείται από τις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που ανήκουν στο μετονομαζόμενο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς.

3. Όλες οι λοιπές υπηρεσίες του μετονομαζόμενου Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως είναι διαμορφωμένες κατά την έκδοση του παρόντος, και με τους εποπτευόμενους από αυτές φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς που ανήκουν στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, παραμένουν και λειτουργούν στο μετονομαζόμενο με το παρόν, Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα που υπάγονται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και για τα θέματα και τις αρμοδιότητες της παραγράφου 2, νοείται εφεξής ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

5. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα που υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, νοείται εφεξής ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

6. Έως ότου συγκροτηθούν υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το προσωπικό του συνιστώμενου Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια και στα πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπάγονταν έως τη δημοσίευση του παρόντος.

7. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων βαρύνουν έως 31/12/2013 τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί για το μετονομαζόμενο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οι πιστώσεις των οποίων μεταφέρονται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς».

Άρθρο 2

Ίδρυση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το άρθρο 3 του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄141), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3

1. Ιδρύεται Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται:

α) από το σύνολο των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που ανήκαν στο μετονομαζόμενο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και με τους φορείς που αυτό επόπτευε, κατά το μέρος που αφορά τις υπαγόμενες σ’ αυτό υπηρεσίες (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού), πλην των υπηρεσιών του κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος τομέα Τουρισμού και των φορέων που αυτές επόπτευαν και των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που είχαν μεταφερθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού με τα π.δ. 189/2009 (άρθρο 3) και 96/2010 (άρθρο 2 παρ. 1 ε, Α΄ 170).

β) από τις διευθύνσεις: αα) Ανάπτυξης Αθλητισμού Ατόμων με Αναπηρία, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 3 π.δ. 77/1985 (Α΄/28), μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 2 παρ. 1 περ. δ΄ π.δ. 96/2010) και μετονομάστηκε σε Διεύθυνση Ανάπτυξης Αθλητισμού Ατόμων με Αναπηρία (άρθρο 50 παρ. 2 περ. ζ΄ ν. 3918/2011, Α΄/31), ββ) «Άθλησης για Όλους», η οποία συστάθηκε με το άρθρο 39 ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α/121) και μεταφέρθηκε στο πρώην Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 2 παρ. 1 περ. δ΄ π.δ. 96/2010) και γγ) Υποστήριξης Άθλησης και Διατροφής, η οποία με το άρθρο 13 παρ. 3 (περ. ζ΄, η΄, θ΄) ν. 3370/2005 (Α΄/176), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 παρ. 2 ν. 3918/2011 (Α/31), συστάθηκε και υπήχθη στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του πρώην Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι ανωτέρω Διευθύνσεις, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, μεταφέρονται, με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και το προσωπικό τους και με τους φορείς που αυτές επόπτευαν, από το πρώην Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση Αθλητισμού.

3. Όλες οι λοιπές υπηρεσίες του μετονομαζόμενου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως είναι διαμορφωμένες κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτές φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, παραμένουν και λειτουργούν στο μετονομαζόμενο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και για θέματα και αρμοδιότητες της παραγράφου 2 νοείται εφεξής ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.

5. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, νοείται εφεξής ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Έως ότου συγκροτηθούν υπηρεσιακά συμβούλια και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το προσωπικό του ιδρυόμενου Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπάγονταν έως τη δημοσίευση του παρόντος.

7. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού βαρύνουν έως 31/12/2013 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το μετονομαζόμενο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σ’ αυτό υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς.»

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671