ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 4158/2013 (ΦΕΚ Α΄ 126/04.06.2013)

Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών − μελών που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007 και άλλες διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 126          4 Ιουνίου 2013

___________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4158

Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών − μελών που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007 και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αφ’ ενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών − μελών της αφ’ ετέρου, που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007 (ν. 3657/2008, Α΄ 66), που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 24 Ιουνίου 2010, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

Πρωτόκολλο (. pdf )

Άρθρο δεύτερο

1. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.1. της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα παρασχεθέντα στοιχεία τα οποία πρέπει να αποδεικνύουν τη βιωσιμότητα του διακανονισμού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 7 της υποπαραγράφου αυτής, σύμφωνα με τις κάτωθι κατηγοριοποιήσεις:».

2. Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου ΙΑ.1. της παρ. ΙΑ΄του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι πληρωμές θα διενεργούνται με τη διαδικασία αυτόματης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού. Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη».

3. Η περίπτωση 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.2. της παρ. ΙΑ΄του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη».

4. Η περίπτωση 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2. της παρ. ΙΑ΄του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη του εδαφίου δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α΄89), παύουν να ισχύουν για ασφαλιστικές εισφορές, υπέρ του εκάστοτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλην του NAT, από 1.1.2013 και εφεξής, οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως και αντικαθίστανται από ένα ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (δηλαδή 8%), υπολογισμένο σε ετήσια βάση και με αναδρομική εφαρμογή από 1.1.2013.»

5. Οι συνταξιούχοι του Ταμείου Συντάξεων και Πρόνοιας Προσωπικού ΑΤΕ που έχει ενταχθεί στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν. 3522/2006 και τα μέλη οικογενειών αυτών, δικαιούνται από 1.6.2013 παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που αφορούν στους συνταξιούχους του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ως προς την ασφάλιση, το ύψος των εισφορών και τη χορήγηση βιβλιαρίου υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.

Άρθρο τρίτο

Το άρθρο 60 του ν. 3566/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 60

Καθήκοντα άμισθων προξενικών αρχών

Οι άμισθες προξενικές αρχές ασκούν τα ίδια με τις έμμισθες προξενικές αρχές καθήκοντα. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών τα καθήκοντα μίας έκαστης άμισθης προξενικής αρχής δύνανται να εξειδικεύονται και να περιορίζονται, τηρουμένων όλων των διαδικασιών γνωστοποίησης στο κράτος υποδοχής».

Άρθρο τέταρτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671