ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6/2013

Τροποποίηση της 38/2012 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου μόνου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)» (Α΄ 223).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 128          5 Ιουνίου 2013

___________________________________________________

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 6 της 5ης Ιουνίου 2013

Τροποποίηση της 38/2012 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου μόνου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)» (Α΄ 223).

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012 (Α΄ 40) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3α του άρθρου τετάρτου του ν. 4063/2012 (Α΄ 71), τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου μόνου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4138/2013 (Α΄ 72),

β) της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012 (Α΄ 40) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 β του άρθρου τετάρτου του ν. 4063/2012 (Α΄ 71),

γ) των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 7α του ν. 3864/2010 (Α΄ 119) και

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

2) την παράγραφο 3.3. του Μνημονίου κατανόησης του Δεύτερου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα, το οποίο υπογράφηκε από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος την 11η Μαΐου 2013, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α΄ 28) και στο οποίο αναφέρεται ότι: «Η Ελληνική Κυβέρνηση διασφαλίζει ότι, εκτός από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κανένας φορέας ο οποίος ανήκει στην γενική κυβέρνηση δεν θα αγοράσει μετοχές κατά την διάρκεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των Ελληνικών τραπεζών, ούτε θα παρέχει στήριξη άμεσα ή έμμεσα τρίτα πρόσωπα παρέχοντάς τους δάνεια, εγγυήσεις ή επιχορηγήσεις για να αγοράσουν τραπεζικές μετοχές»,

3) την από 15.3.2012 Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Τράπεζας της Ελλάδος, σχέδιο της οποίας εγκρίθηκε με το ν. 4060/2012 «Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της κύριας σύμβασης» (ΦΕΚ Α΄ 65),

4) την 38/9−11−2012 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων κατ' εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου μόνου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)» (ΦΕΚ Α΄ 223),

5) την ανάγκη ρύθμισης συγκεκριμένων προϋποθέσεων και όρων χορήγησης της κεφαλαιακής ενίσχυσης καθώς και έκδοσης και παράδοσης των τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών στους δικαιούχους αυτών,

6) την από 31−5−2013 εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών και

7) το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Άρθρο μόνον

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 38/9.11.2012 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας πράξης και του ν. 3864/2010 (ΦΕΚ Α΄ 119), οι φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) και ως αυτοί προσδιορίζονται, βάσει της ως άνω διάταξης, από το Μητρώο φορέων γενικής κυβέρνησης που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, δεν εμπίπτουν στην έννοια των “ιδιωτών επενδυτών” ούτε στην έννοια του “ιδιωτικού τομέα”.»

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671