ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 4156/2013 (ΦΕΚ Α΄ 122/31.05.2013)

Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής .

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 122          31 Μαΐου 2013

___________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4156

Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελληνικής Δημοκρατίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 28 Μαρτίου 2012, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

Μνημόνιο (.pdf)

Άρθρο δεύτερο

Τροποποίηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πράσινο Ταμείο»

1. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 182) αντικαθίσταται ως εξής:

«Με όμοια απόφαση ορίζεται ένα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ως Αντιπρόεδρος και αναπληρωτής του Προέδρου σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός του και με αυτή μπορεί να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, σύνθεση, αναπλήρωση, και λοιπά θέματα λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου.»

2. Η παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Το Ταμείο εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις του με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώπιον κάθε αρχής και των δικαστηρίων, από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου ή σε περίπτωση που και αυτός κωλύεται, από ειδικά εξουσιοδοτημένο από το διοικητικό συμβούλιο μέλος του.»

3. Η παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3389/2010 καταργείται.

4. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου που διορίστηκαν με την υπ. αρίθμ. 14694/31.3.2011 (ΦΕΚ 94 ΥΟΔΔ/11.4.2011, υπουργική απόφαση, όπως αυτη τροποποιήθηκε και ισχύει, παύει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο τρίτο

Ρυθμίσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

1. Η περίπτωση η΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής:

«η. Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Μηχανικό, και η οποία συνοδεύεται απο αποδεικτικό έγγραφο ότι έχει κοινοποιηθεί στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.»

2. Στο άρθρο 4 του ν. 4030/2011 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Μέχρι την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής στοιχείων και δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 δύναται να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή εντός συμπυκνωμένου ψηφιακού δίσκου (CD) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού η οποία πρωτοκολλείται για το περιεχόμενο αυτού κατά το παράρτημα 2. Σε αυτή την περίπτωση τα ψηφιακά αρχεία αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο το οποίο τηρείται με ευθύνη του Προϊσταμένου στην Υ.ΔΟΜ. και φέρουν ηλεκτρονικά βέβαιη χρονολογία υποβολής. Ο έλεγχος πληρότητας πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις του παρόντος επί του φύλλου ελέγχου.»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4030/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών επιβάλλεται με ευθύνη το κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα:

α. Θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

β. Ενημέρωση του αρμοδίου Αστυνομικού Τμήματος. Η ενημέρωση συντελείται με την αποστολή των στοιχείων της πράξης έγκρισης δόμησης και του εκτελούντος του έργου κατά το παράρτημα 1.

γ. Μετά την έναρξη εφαρμογής της Ταυτότητας του Κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010, η ενημέρωση δύναται να διενεργείται ηλεκτρονικά.»

4. Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42) αντικαθίστανται ως εξής:

«γ) κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας μέχρι την ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτιρίου, κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010 στην οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικώς τo Π.Ε.Α. και ο χρόνος ισχύος αυτού.

δ) κατά την μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, μέχρι την ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010 στην οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικώς το Π.Ε.Α. και ο χρόνος ισχύος αυτού.»

5. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του κ.ν.2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Επιτρέπεται το καταστατικό να ορίζει θέματα για τα οποία το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Στις εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, η κατά το προηγούμενο εδάφιο ανάθεση δεν επιτρέπεται, εφόσον πρόκειται για λήψη απόφασης που αφορά την πραγματοποίηση συναλλαγών της εταιρίας με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24. Το καταστατικό μπορεί επίσης να επιτρέπει στο διοικητικό συμβούλιο ή να το υποχρεώνει να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει, και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το καταστατικό και προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. Κατά την ίδρυση της εταιρείας ο διορισμός προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή προσώπων με άλλη ιδιότητα και αρμοδιότητες για το πρώτο διοικητικό συμβούλιο μπορεί να γίνει και με το καταστατικό. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.»

6. Η παρ. 3 του άρθρου 22 Α΄ του ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα και επαρκώς στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του παρόντος νόμου, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.»

7. Στο άρθρο 22 Α΄ του ν. 2190/1920 προστίθεται παράγραφος 3γ ως εξής:

«3γ. Εφόσον δηλωθεί περίπτωση σύγκρουσης συμφέροντος ή συντρέχει τέτοια περίπτωση κατά τα παραπάνω, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 66 του Α.Κ.»

8. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 23 Α΄ του ν. 2190/ 1920 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

« Επί εταιρείας με κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, η απαγόρευση: α) ισχύει για τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24 και β) προκειμένου για πράξεις που αποτιμώνται σε τουλάχιστον 10% του ενεργητικού της, ισχύει ακόμη και αν οι πράξεις αυτές δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρeίας με τρίτους.»

9. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό. Κάθε διάταξη περί ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας καταργείται.»

10. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Κάθε εταίρος μετέχει στην εταιρεία μόνον με μία μερίδα συμμετοχής και με περισσότερα εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του, αν η εισφορά του είναι πολλαπλάσια του ελάχιστου ποσού της μερίδας συμμετοχής σύμφωνα με το καταστατικό.»

11. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για τις εισφορές σε είδος εάν η αποτίμηση της εισφοράς είναι κατώτερη της οριζόμενης στο καταστατικό ή πολλαπλάσιου αυτής συμπληρώνεται με ευρώ μέχρι τα ποσά αυτά.»

12. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομά του και η περιγραφή της ιδιότητάς του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη/χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή/και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται.

Άρθρο τέταρτο

Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενική Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων − ΕΣΠΑ

1. α. Στο τέλος του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) προστίθενται παράγραφοι 14, 15,16 ως ακολούθως:

«14. Η εγγύηση συμμετοχής που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς εντός τριών (3) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση της προβλεπόμενης ενδικοφανούς προσφυγής ή του προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος ή, σε περίπτωση απόρριψης του προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος, εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην αναθέτουσα αρχή.

15. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και της σύμβασης.

16. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α΄ 138), που προστέθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α΄ 17), δεν αφορούν στις επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις προς τους εκεί αναφερόμενους φορείς και πρόσωπα, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου ορίζεται η ημερομηνία θέσης σε ισχύ του ν. 4110/2013

β. Στην παρ. 10 περίπτωση β΄ του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267) διαγράφεται η φράση «έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής».

2. Στο τέλος της παρ. 14 του άρθρου 14 του ν. 3614/2007 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Η διάταξη αφορά και σε έργα του Γ΄ Κ.Π.Σ. που περιλαμβάνονται στην αίτηση κλεισίματος του αντίστοιχου επιχειρησιακού προγράμματος για τυχόν ανεξόφλητες οικονομικές υποχρεώσεις τους (ημιτελή έργα)».

3. Στο τέλος του άρθρου 14 του ν. 3614/2007 προστίθεται παράγραφος 15 ως ακολούθως:

«15. Το απόρρητο των καταθέσεων σε οποιασδήποτε μορφής χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νομίμως στην Ελληνική Επικράτεια, το οποίο θεσπίζεται με το άρθρο 1 του ν. 1059/1971 (Α΄ 270), δεν ισχύει έναντι της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αναφορικά με τα στοιχεία κίνησης των διακριτών τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται από τους δικαιούχους για την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Τα ως άνω χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να κοινοποιούν τα ανωτέρω στοιχεία στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται ο τρόπος κοινοποίησης, τα επιμέρους στοιχεία, η συχνότητα κοινοποίησης των στοιχείων αυτών και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.»

4.α. Στο τέλος της παρ. 2β. στστ) του άρθρου 3 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) «στστ) Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός είκοσι πέντε εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του σταδίου (εε) βάσει της αξιολόγησης των υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς», προστίθεται το εξής εδάφιο:

«Για έργα/δραστηριότητες χρηματοδοτούμενα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή συγκαλεί σύσκεψη με συμμετοχή όλων των φορέων στους οποίους έχει αποσταλεί ο φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότησης με συμμετοχή και του μελετητή προκειμένου να απαντηθούν τεχνικής φύσεως ερωτήματα και να επιταχυνθεί η διαδικασία γνωμοδοτήσεων.

Κατόπιν τούτου, η μη αποστολή γνωμοδότησης από τους συναρμόδιους φορείς εντός των προθεσμιών που τίθενται στο παρόντα νόμο για την έκδοση της ΑΕΠΟ έργου ή δραστηριότητας εξομοιούται με θετική γνώμη και η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή υποχρεούται μετά την παρέλευση των προθεσμιών αυτών να προχωρήσει στη σχετική αξιολόγηση και τη σύνταξη και έκδοση της ΑΕΠΟ ή της απόφαση απόρριψης.»

β. Στο τέλος της παρ. 3στ΄ του άρθρου 4 του ν. 4014/ 2011 (Α΄ 209) «στ) Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του σταδίου (ε) βάσει της αξιολόγησης των υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς», προστίθεται το εξής εδάφιο:

«Για έργα/δραστηριότητες χρηματοδοτούμενα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή συγκαλεί σύσκεψη με συμμετοχή όλων των φορέων στους οποίους έχει αποσταλεί ο φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότησης με συμμετοχή και του μελετητή προκειμένου να απαντηθούν τεχνικής φύσεως ερωτήματα και να επιταχυνθεί η διαδικασία γνωμοδοτήσεων. Κατόπιν τούτου, η μη αποστολή γνωμοδότησης από τους συναρμόδιους φορείς εντός των προθεσμιών που τίθενται στο παρόντα νόμο για την έκδοση της ΑΕΠΟ έργου ή δραστηριότητας πράξης εξομοιούται με θετική γνώμη και η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή υποχρεούται μετά την παρέλευση των προθεσμιών αυτών να προχωρήσει στη σχετική αξιολόγηση και τη σύνταξη και έκδοση της ΑΕΠΟ ή της απόφασης απόρριψης.»

5. Οι παράγραφοι 4α και 4β του άρθρου 2 του π.δ. 274/ 2000 (Α΄ 225), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3777/2009 (Α΄ 27), αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Οι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων κάθε είδους και μορφής, που επιλέγονται να επιχορηγηθούν για να εκτελέσουν έργα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, δεν υπέχουν υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής για τη χρηματοδότησή τους από το δημόσιο, εκτός αν οι ισχύοντες κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλως προβλέπουν.»

6. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4024/ 2011 (Α΄ 226) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για έργα που αξιολογούνται για να ενταχθούν σε συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, του ΕΠΑΛ και του ΠΑΑ, όπου η αμοιβή των αξιολογητών χρηματοδοτείται από πόρους της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών, το ως άνω συνολικό μηνιαίο όριο αποζημίωσης για τους εγγεγραμμένους σε μητρώο αξιολογητών λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες, για το διάστημα μέχρι 31.12.2015, ορίζεται σε χίλια διακόσια (1.200) ευρώ, χωρίς περιορισμό στο πλήθος των διενεργούμενων αξιολογήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ετήσιο ποσό αποζημίωσης δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ, μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του ποσού για την εφαρμογή του ορίου της παραγράφου 4.»

Άρθρο πέμπτο

Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

1. Η παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν. 4031/ 2011 (ΦΕΚ Α΄ 256) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί, υπάγονται ή θα υπαχθούν στο ν. 3299/2004 (Α΄ 261), η διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.

Για τις περιπτώσεις αυτές παρατείνεται αντίστοιχα ο έλεγχος της επένδυσης σε δέκα (10) έτη.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 94/2000 (Α΄ 75) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Συνιστώνται δύο θέσεις Νομικών Συμβούλων».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄ 90) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τις κατά τις διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου μετατάξεις − μεταφορές εκδίδεται σχετική πρόσκληση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία ορίζεται αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Η μετάταξη − μεταφορά γίνεται με κοινή απόφαση των οικείων ή εποπτευόντων Υπουργών, του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Οι μετατασσόμενοι − μεταφερόμενοι υπάλληλοι, όσον αφορά το ασφαλιστικό − συνταξιοδοτικό τους καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, δύνανται να διατηρήσουν το καθεστώς στο οποίο βρίσκονταν στο φορέα προέλευσής τους, ύστερα από ανέκκλητη δήλωσή τους, η οποία υποβάλλεται στο φορέα υποδοχής εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης μετάταξης − μεταφοράς. Υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει στο δημόσιο είτε στο σύνολό του είτε κατά πλειοψηφία, κατόπιν αίτησής τους, μετατάσσονται με την ίδια σχέση εργασίας κατά τη διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4024/2011 περί Ενιαίου Μισθολογίου − Βαθμολογίου, ενώ η προϋπηρεσία τους στο φορέα προέλευσης αποτελεί πραγματική υπηρεσία.

Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων δύναται να στελεχώνεται και με μετακινήσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δεν έχουν οργανική θέση στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, καθώς και με αποσπάσεις υπαλλήλων του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει στο δημόσιο είτε στο σύνολό του είτε κατά πλειοψηφία, κατόπιν αίτησής τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Η διάρκεια των αποσπάσεων μπορεί να είναι έως τρία έτη με δυνατότητα παράτασης έως τρία επιπλέον έτη.»

Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει αναδρομικά από τη δημοσίευση του ν. 4146/2013 (Α΄ 90).

Παραρτήματα (.pdf)

Άρθρο έκτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 9 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2013

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671