ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 4147/2013 (ΦΕΚ Α΄ 98/26.04.2013)

Kύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 98          26 Απριλίου 2013

____________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4147

Kύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας»

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου: «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας», η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 256 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄/ 31.12.2012) και έχει ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος.

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας, που είναι σκόπιμο να ρυθμιστούν μέχρι την παρέλευση του τρέχοντος ημερολογιακού έτους προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του κράτους.

3. Την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 1

Ζητήματα αρμοδιοτήτων των άρθρων 94, 95 και 204 του ν. 3852/2010

1. Ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων των άρθρων 94 και 204 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), που τους μεταβιβάζονται στο πλαίσιο των οριζομένων στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 95 και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του ιδίου νόμου, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 − 2016, ως ισχύει, καθορίζεται αναλόγως με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομικών σε ζητήματα αρμοδιότητάς του, καθώς και κάθε άλλου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, όπου συντρέχει περίπτωση, έπειτα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

Με τις αποφάσεις αυτές, ρυθμίζονται και ζητήματα μεταφοράς προσωπικού και απόδοσης των ανάλογων οικονομικών πόρων, που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στους δήμους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικό, τεχνικό, λεπτομερειακό ζήτημα.

2. Με όμοιες αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζεται αναλόγως ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς στο πλαίσιο των οριζομένων στην περίπτωση α΄ της παρ. 1, του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, για τις οποίες παρέχεται διοικητική υποστήριξη.

Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παρ. 2, 3 και 4 και της περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 95 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 206 του ανωτέρω νόμου, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης σε αυτά σχετικής προθεσμίας.

3. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει αντίθετα με τα ανωτέρω καταργείται από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

Άρθρο 2

Ζητήματα συμβάσεων ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α.

1. Αναστέλλεται η ισχύς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3812/2009, για όσο χρόνο ισχύει ο περιορισμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μονίμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

Σε κάθε περίπτωση κατά την εφαρμογή των ανωτέρω δεν αυξάνεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων που θα προσληφθούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου όπως καθορίζεται με τη διαδικασία της 6/5.5.2009 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α΄ 70) και ισχύει κατ’ έτος.

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 3812/2009, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η βεβαίωση εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του φορέα στο οποίο καθορίζεται απαραιτήτως το έργο που θα εκτελεστεί, ο αριθμός των προσώπων που θα το εκτελέσουν και οι ειδικότητες αυτών, η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου και ο τόπος εκτέλεσης αυτού. Στο αίτημα περιλαμβάνεται και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς».

3. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου, βάσει αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, για τα οποία έχει δοθεί έγκριση από την Επιτροπή της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ισχύει, έως 31.12.2012, μπορούν να συναφθούν έως 31.12.2013 και εν συνεχεία να υλοποιηθούν.

Άρθρο 3

Ζητήματα αποζημίωσης αιρετών της παραγράφου 1 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010

Η παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Τα αιρετά όργανα της παρ.1 του άρθρου 93, στα οποία χορηγείται η ειδική άδεια του άρθρου 93 για όλο το διάστημα της θητείας τους, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης είτε την αντιμισθία του παρόντος άρθρου.

Τα αιρετά όργανα της ίδιας παραγράφου που δεν δικαιούνται αντιμισθίας λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης.

Σε κάθε περίπτωση οι κατά τα ανωτέρω δαπάνες, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη όπου αυτές προβλέπονται, βαρύνουν τον προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ.

Τα προαναφερθέντα αιρετά όργανα, εφόσον πρόκειται περί συνταξιούχων, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία του παρόντος άρθρου είτε, παραιτούμενοι αυτής, να λαμβάνουν τη σύνταξή τους.

Η ενάσκηση του δικαιώματος επιλογής λαμβάνει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους ως αιρετών, με δήλωσή τους στο Δήμο και στον φορέα της οργανικής τους θέσης. Για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, η ενάσκηση του δικαιώματος επιλογής λαμβάνει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου. Παρελθούσης άπρακτης της προθεσμίας, διακόπτεται η καταβολή των αποδοχών της οργανικής τους θέσης».

Άρθρο 4

Διαδικασία συγχώνευσης ΔΕΥΑ

Η παράγραφος 6 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 10 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στη συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Η αρμοδιότητα της νέας, μετά τη συγχώνευση, Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή της προϋπάρχουσας εκτείνεται υποχρεωτικά στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του δήμου.

Σε περίπτωση που για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου η ανάληψη της διαχείρισης των υπηρεσιών ύδρευσης − αποχέτευσης για το σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του δήμου αναλαμβάνεται από υφιστάμενη Δ.Ε.Υ.Α., η χωρική αρμοδιότητα αυτής επεκτείνεται αναλόγως με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η απόφαση αυτή μπορεί να ληφθεί μέχρι 31.12.2014 εάν δε έχει ήδη ληφθεί, μπορεί να ανασταλεί η εφαρμογή της, εν όλω ή εν μέρει, με νεότερη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, κατά την αυτή διαδικασία, μέχρι 31.12.2014. Μέχρι την ίδια ημερομηνία επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση και κατά την αυτή διαδικασία, η εν μέρει επέκταση της κατά τα ανωτέρω χωρικής αρμοδιότητας της τυχόν υφιστάμενης Δ.Ε.Υ.Α..

Έργα ύδρευσης ή αποχέτευσης που έχουν ήδη ενταχθεί σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. με δικαιούχους Δήμους δύνανται να υλοποιηθούν είτε από τους Δήμους είτε από τις Δ.Ε.Υ.Α., ανεξαρτήτως της επέκτασης της χωρικής αρμοδιότητας αυτών».

Άρθρο 5

Ζητήματα εφαρμογής του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

1. Η διάρκεια του προγράμματος Θησέας, η οποία είχε παραταθεί ως 31.12.2012 με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011 “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015”», όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (ΦΕΚ Α΄ 31), παρατείνεται έως 31.12.2014.

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3274/2004 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Στην περίπτωση οριστικά ενταγμένων έργων ή μελετών του Προγράμματος Θησέας, που πρόκειται να ενταχθούν σε αναπτυξιακά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε, η τροποποίηση και η ανάκληση της απόφασης ένταξης εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και εκείνων του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.»

Άρθρο 6

Παράταση προθεσμίας συγχωνεύσεως Φ.Ο.Δ.Σ.Α.

Το προβλεπόμενο στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4071/2012 διάστημα έξι (6) μηνών υποχρεωτικής συγχώνευσης στους Περιφερειακούς Συνδέσμους Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, για συνδέσμους που έχουν συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ ή ανώνυμες εταιρίες ή άλλες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ κατά κλάδο ή τομέα που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ παρατείνεται έως 31.12.2013.

Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.12.2012.

Άρθρο 7

Συγκρότηση παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας ΟΤΑ

Στην παρ. 3 του άρθρου 3 της από 18.11.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 228) προστίθεται τελικό εδάφιο ως εξής:

«Το Παρατηρητήριο συγκροτείται και συνεδριάζει νομίμως με τη συμμετοχή τουλάχιστον του Προέδρου και των υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών».

Άρθρο 8

Αναδιάρθρωση Οργανικών Μονάδων Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών

1. Η Διεύθυνση «Οικονομικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών μετονομάζεται σε Διεύθυνση «Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και αναδιαρθρώνεται ως εξής:

Η Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αρμόδια για την επεξεργασία, εφαρμογή και ερμηνεία του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οικονομική διοίκηση και διαχείριση, την περιουσία, τα έσοδα, καθώς και την παρακολούθηση και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των πάσης φύσεως νομικών τους προσώπων.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα, ως ακολούθως:

Α. Στο Τμήμα Περιουσίας, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:

α. Τα ζητήματα που άπτονται των εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων επί της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας αυτών, καθώς και της προστασίας, της διαχείρισης και της εν γένει αξιοποίησης αυτής.

β. Τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων για την κήρυξη και τη συντέλεση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ Ο.Τ.Α.

γ. Τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων για τον καθορισμό των ορίων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και την τήρηση αρχείου αποφάσεων καθορισμού ορίων.

δ. Η εισήγηση και επεξεργασία σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας αυτών, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης και τήρησης από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κτηματολογίων των ακινήτων τους.

ε. Η ανάπτυξη, υποστήριξη και ενημέρωση της βάσης δεδομένων ακίνητης περιουσίας της τοπικής αυτοδιοίκησης.

στ. Η συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, την οικεία Υπηρεσία Εποπτείας του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε συναρμόδιο Υπουργείο και φορέα για ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

ζ. Η υποστήριξη εφαρμογής προγραμμάτων για την εξυγίανση των οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

η. Η παρακολούθηση της τήρησης των διατάξεων που διέπουν τις δωρεές, τα κληροδοτήματα και τις κληρονομίες υπέρ αυτών.

θ. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ για θέματα του Τμήματος.

Β. Στο Τμήμα Εσόδων, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:

α. Η κωδικοποίηση, επεξεργασία και εισήγηση του θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει τα έσοδα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

β. Η ανάπτυξη μηχανισμού βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προέρχονται από θεσμοθετημένους φόρους, τέλη, εισφορές και δικαιώματα.

γ. Η εισήγηση και επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου που διέπει το φορολογικό σύστημα αυτών και η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό του.

δ. Η εισήγηση και επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη φορολογική αποκέντρωση.

ε. Η εισήγηση και επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα έσοδα των νομικών προσώπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

στ. Η συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, την οικεία Υπηρεσία Εποπτείας του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε συναρμόδιο Υπουργείο και φορέα για ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

ζ. Η υποστήριξη εφαρμογής προγραμμάτων για την εξυγίανση των οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

η. Η συγκρότηση και η συνδρομή στη λειτουργία των επιτροπών συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

θ. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ για θέματα του Τμήματος.

Γ. Στο Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:

α. Η κατάρτιση των προϋπολογισμών, απολογισμών και η εν γένει οικονομική διοίκηση και διαχείριση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως νομικών τους προσώπων.

β. Η σύσταση και λειτουργία της ταμειακής τους υπηρεσίας, η συνομολόγηση των δανείων τους, η είσπραξη των εσόδων και η πληρωμή των δαπανών τους.

γ. Η εφαρμογή από αυτούς του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και της αναλυτικής λογιστικής.

δ. Ο καθορισμός και σχεδιασμός των βιβλίων και στοιχείων που οφείλουν να τηρούν.

ε. Ο καθορισμός των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής που εκδίδουν.

στ. Τα ζητήματα που άπτονται κάθε είδους οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου, καθώς και όσα άπτονται του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου των δαπανών τους.

ζ. Η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την οικονομική διοίκηση και το λογιστικό αυτών.

η. Η συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, την οικεία Υπηρεσία Εποπτείας του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και κάθε συναρμόδιο Υπουργείο και φορέα για ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

θ. Η υποστήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων για την εξυγίανση των οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ι. Η εισήγηση και επεξεργασία σχεδίων για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις προγραμματικές συμβάσεις και η εφαρμογή τούτου.

ια. Ο έλεγχος και η έγκριση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών.

ιβ. Η εισήγηση και η επεξεργασία ρυθμίσεων και πράξεων για ζητήματα που αφορούν τον καθορισμό του ύψους κάθε είδους αποδοχών, της αντιμισθίας, των εξόδων κίνησης και παράστασης, καθώς και λοιπών αποζημιώσεων των αιρετών οργάνων τους.

ιγ. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. για θέματα του Τμήματος.

Δ. Στο Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:

α. Η συγκέντρωση και η επεξεργασία βάσεων δεδομένων επιχορηγήσεων και λοιπών οικονομικών και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εξαγωγή και επεξεργασία από τις βάσεις αυτές αριθμοδεικτών αξιολόγησης όλων των υπόχρεων για την παροχή στοιχείων φορέων.

β. Η υποστήριξη εφαρμογής προγραμμάτων για την εξυγίανση των οικονομικών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

γ. Η κατάρτιση και διαχείριση οικονομικών και στατιστικών δεδομένων και αναφορών, καθώς και η παροχή σχετικών στοιχείων στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου με υπηρεσίες άλλων Υπουργείων ή φορέων, ιδίως με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονομική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομικών, την Ελληνική Στατιστική Αρχή, την EUROSTAT, το Σώμα Επιθεωρητών − Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α., την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και την Ένωση Περιφερειών.

δ. Η παρακολούθηση της είσπραξης των εσόδων και πραγματοποίησης των δαπανών, καθώς και των ελέγχων που διενεργούνται σε αυτούς.

ε. Τα ζητήματα που άπτονται των ενοποιημένων ετήσιων προϋπολογισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

στ. Η συγκέντρωση οικονομικών δεδομένων από τα μητρώα δεσμεύσεων που σχετίζονται με τον τακτικό προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και η καταγραφή τους στη Διαδικτυακή Πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε τακτική βάση.

ζ. Η κατάρτιση και υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών σχετικά με τη λειτουργία των μητρώων δεσμεύσεων και σχετικά με καθυστερημένες πληρωμές.

η. Η πραγματοποίηση εκτιμήσεων για την πορεία εκτέλεσης των ενοποιημένων προϋπολογισμών, η παραγωγή, ο έλεγχος και η επεξεργασία των σχετικών οικονομικών λογιστικών δεδομένων.

θ. Η εξακρίβωση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των οικονομικών δεδομένων που υποβάλλονται από τους εποπτευόμενους φορείς.

ι. Η ενημέρωση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για την απόκλιση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης από τους στόχους που έχουν τεθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ια. Η συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, την οικεία Υπηρεσία Εποπτείας του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και κάθε συναρμόδιο Υπουργείο και φορέα για ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

ιβ. Η γραμματειακή υποστήριξη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

ιγ. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. για θέματα του Τμήματος.

Ε. Στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στα υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού.

2. Η Διεύθυνση «Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών» της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, μετονομάζεται σε Διεύθυνση «Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και σε αυτήν προστίθεται Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Α. Το Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αρμόδιο για θέματα που αφορούν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης όπως:

α. Η υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού κάθε οικονομικού έτους κατά το μέρος που αφορά τα έσοδα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

β. Ο καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, καθώς και η κατανομή αυτών για την κάλυψη των δαπανών τους και την υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων.

γ. Η καταβολή της μισθοδοσίας στο προσωπικό αυτών.

δ. Η διαχείριση των Κ.Α.Ε. των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ε. Η διαχείριση των αναγκαίων πιστώσεων για τις μετακινήσεις προσωπικού από και προς τις Περιφέρειες.

στ. Η επιχορήγησή τους από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού που εγγράφονται ως μεταβιβαστικές πληρωμές στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

ζ. Η επιχορήγηση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) προς αντικατάσταση των καταργηθέντων τελών ύδρευσης και αποχέτευσης.

η. Η κατανομή σε αυτούς εσόδων από το τέλος ακίνητης περιουσίας, το τέλος διαφήμισης, το φόρο ζύθου, από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών παραμονής των αλλοδαπών, καθώς και από κάθε άλλη πηγή που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

θ. Η έκδοση αποφάσεων παρακράτησης οφειλών oργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι μέλη συνδέσμων.

ι. Η σύμπραξη στην επεξεργασία ρυθμίσεων και η έκδοση πράξεων του Υπουργείου, κατά το μέρος που αυτές έχουν επίπτωση στον προϋπολογισμό αυτών.

ια. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. για θέματα του Τμήματος.

ιβ. Η κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και την Ένωση Περιφερειών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

Β. Στο Τμήμα αυτό προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού.

3. Για την υποστήριξη του αντικειμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών αυξάνονται οι οργανικές θέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών κατά είκοσι. Οι κλάδοι των θέσεων αυτών ανά κατηγορία είναι: ΠΕ Διοικητικού 9 θέσεις, ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού 4, ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού 2, ΠΕ Πληροφορικής 1, ΤΕ Πληροφορικής 1, ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού 2, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1. Για την κάλυψη των θέσεων αυτών τυγχάνει εφαρμογής το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της από 18.9.2012 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 228).

4. Καταργείται κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Άρθρο 9

Αντιμισθία Αντιδημάρχων νησιωτικών δημοτικών κοινοτήτων

Μετά το τρίτο εδάφιο, της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010, ως ισχύει, προστίθεται εδάφιο τέταρτο ως εξής:

«Στον αριθμό των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθίας, κατά το προηγούμενο εδάφιο, προστίθενται οι αντιδήμαρχοι που ορίζονται κατά το άρθρο 207».

Άρθρο 10

Παράταση της προθεσμίας συμψηφισμού κυρίων οφειλών Δήμων

Η περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΣΤ3 «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» της παρ. ΣΤ’ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄ 22) τροποποιείται ως εξής:

« Η προθεσμία της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 30.4.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012, που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4079/2012, παρατείνεται έως την 31.6.2013».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Άρθρο 11

Διάρκεια λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής

1. Η μεταβατική περίοδος λειτουργίας για την περαίωση του έργου της Προσωρινής Ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής, που προβλέπεται στο Παράρτημα V 2 του ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α΄ 28) και στο άρθρο 1 της ΠΥΣ 7/ 28.2.2012 (Α΄ 39) λήγει την 28.2.2013.

2. Έως τη νέα λήξη της μεταβατικής περιόδου λειτουργίας, ισχύει ο διορισμός των μελών της Προσωρινής Ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής όπως προβλέπεται στο άρθρο μόνο της ΠΥΣ 37/4.10.2012 (Υ.Ο.Δ.Δ. 466).

Άρθρο 12

Λειτουργία ΕΤΕΑ

1. Από 1.1.2013 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) τα ταμεία και οι τομείς επικουρικής ασφάλισης για τα οποία υποβλήθηκε αίτημα εξαίρεσης από την ένταξή τους στο ΕΤΕΑ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), εφόσον μέχρι 31.12.2012: α) δεν έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναλογιστικές μελέτες και καταστατικά κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α΄160) ή β) έχουν υποβληθεί και απορριφθεί. Για όσες περιπτώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι 31.12.2012 αναλογιστικές μελέτες και καταστατικά και εκκρεμεί η επεξεργασία τους στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αντίστοιχα, η προθεσμία υποχρεωτικής ένταξής τους στο ΕΤΕΑ παρατείνεται έως την 28.2.2013.

2. Η παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) καταργείται.

3. Οι παροχές που χορηγούνται στους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους, καθώς και στους συνταξιούχους του Λογαριασμού Διαχείρισης Κεφαλαίων Πρόσθετης Ασφάλισης Συμπληρωματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας Αττικής (ΛΑΚ), σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3554/ 2007 (Α΄80) εξακολουθούν να καταβάλλονται από το ΕΤΑΤ, από ειδικό λογαριασμό που τηρείται από τα ποσά που καταβάλλει η εργοδότρια Τράπεζα.

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αναλογιστική μελέτη, γνώμη του ΔΣ του ΕΤΑΤ και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης αναπροσαρμόζονται οι καταβαλλόμενες από το ΕΤΑΤ προσυνταξιοδοτικές παροχές και παροχές ΛΑΚ.

Η αναλογιστική μελέτη εκπονείται εντός δύο (2) μηνών από την ανάθεση από το ΔΣ του ΕΤΑΤ. Η αναλογιστική μελέτη ανατίθεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής.

Άρθρο 13

Ρύθμιση θεμάτων αποσπασμένου προσωπικού της ΔΕΗ ΑΕ σε Ασφαλιστικά Ταμεία

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες εισφορές εργοδότη για τους αποσπασμένους υπαλλήλους της ΔΕΗ ΑΕ βαρύνουν τη ΔΕΗ ΑΕ και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποδίδει στην εταιρεία το ύψος της δαπάνης μισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 που αφορούν στο μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, για δε τους με διάθεση υπαλλήλους, συνεχίζουν να βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους οι εν λόγω υπάλληλοι προέρχονται».

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3655/2008 (Α΄58) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες εισφορές εργοδότη για τους αποσπασμένους υπαλλήλους της ΔΕΗ ΑΕ βαρύνουν τη ΔΕΗ ΑΕ, και το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ αποδίδει στην εταιρεία το ύψος της δαπάνης μισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 που αφορούν στο μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου».

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 81 του ν. 3655/2008 (Α΄58) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες εισφορές εργοδότη για τους αποσπασμένους υπαλλήλους της ΔΕΗ ΑΕ βαρύνουν τη ΔΕΗ ΑΕ, και το ΤΑΥΤΕΚΩ αποδίδει στην εταιρεία το ύψος της δαπάνης μισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 που αφορούν στο μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου».

4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες εισφορές εργοδότη: α) όσον αφορά στους αποσπασμένους από τη ΔΕΗ ΑΕ, βαρύνουν τη ΔΕΗ ΑΕ, και το ΕΤΕΑ αποδίδει στην εταιρεία το ύψος της δαπάνης μισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 που αφορούν στο μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, β) όσον αφορά στους λοιπούς, βάσει της παραγράφου αυτής, αποσπασμένους ή με διάθεση στο ΕΤΕΑ υπαλλήλους, βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους προέρχονται».

5. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 46 του ν. 4075/ 2012 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, φράση ως εξής:

«καθώς και στο αποσπασμένο στο ΤΑΥΤΕΚΩ προσωπικό, το οποίο συνεχίζει να υπηρετεί με απόσπαση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».

Άρθρο 14

Στελέχωση ΑΕΔΑΚ

Για τη στελέχωση των υπηρεσιών της εταιρείας ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών, κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, επιτρέπεται να αποσπώνται προσωρινά στην Εταιρεία μέχρι τρεις (3) υπάλληλοι με ειδικά προσόντα ή εμπειρία από οποιαδήποτε επιχείρηση, οργανισμό ή φορέα γενικά του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή Ν.Π.Δ.Δ., με κοινή απόφαση των οικείων Υπουργών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού συμβουλίου των φορέων. Ο χρόνος διάρκειας της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του αποσπώμενου στη θέση που οργανικά κατέχει. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων, τα πάσης φύσεως επιδόματα και οι εργοδοτικές εισφορές προς τα αντίστοιχα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης βαρύνουν την Εταιρεία.

Άρθρο 15

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΑ.4. της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 10, της με ημερομηνία 19.11.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 29), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Από 1.1.2014, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), καταβάλλεται στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Ειδικά για τα παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, το Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3996/2011».

Άρθρο 16

Συμβάσεις Η.ΔΙ.Κ.Α. ΜΕ ΦΚΑ − ΕΟΠΥΥ

1. Η διάταξη της υποπαραγράφου 2 της παρ. IB του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41/ 1.3.2012) ισχύει και για όλες τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν συναφθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μεταξύ της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, του ΕΟΠΥΥ και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), οι τυχόν παρατάσεις αυτών, καθώς και όλες οι κατά το χρονικό αυτό διάστημα διενεργηθείσες πράξεις και δαπάνες θεωρούνται νόμιμες και παράγουν όλες τις έννομες συνέπειες.

2. Οι συμβάσεις της παραγράφου 1 δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 παρ. 7 του π.δ. 774/1980.

3. Όλες οι οφειλές της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, του ΕΟΠΥΥ, καθώς και των κάθε είδους φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας) προς την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., καθώς και προς τον δικαιοπάροχο της Κ.Η.Υ.Κ.Υ. που αφορούν κάθε είδους υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί ή θα παρασχεθούν μέχρι 31.12.2012, όπως οι οφειλές αυτές προκύπτουν από τους ετήσιους Προϋπολογισμούς, Απολογισμούς και Ισολογισμούς της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και του Κ.Η.Υ.Κ.Υ., οι οποίοι έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν αρμοδίως από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θεωρούνται νόμιμες και ληξιπρόθεσμες ακόμα και αν δεν έχει συναφθεί σχετική σύμβαση και εξοφλούνται άμεσα μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 17

Ρύθμιση θεμάτων απασχόλησης συνταξιούχων

Η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 (Α΄115) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Όσοι συνταξιούχοι έχουν ήδη αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή έχουν διοριστεί σε θέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), και έως την ισχύ του παρόντος νόμου δεν καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄1), όπως ίσχυαν έως την αντικατάστασή του με το παρόν άρθρο, οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται από 1.1.2014.

Οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄1), όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του με το παρόν, εξακολουθούν να ισχύουν έως 31.12.2013 για όσους συνταξιούχους είχαν ήδη υπαχθεί σε αυτές έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από 1.1.2014 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργούμενης κάθε αντίθετης διάταξης».

Άρθρο 18

Οργανωτικά Θέματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που συστάθηκε με το ν. 3144/2003 (Α΄111), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 4019/2011, μετονομάζεται σε «Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής». Η Διεύθυνση αυτή αναλαμβάνει, πλέον των ήδη υφιστάμενων αρμοδιοτήτων της, τις αρμοδιότητες του μηχανισμού για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, προστασίας και κοινωνικής συνοχής, ως επιτελικός φορέας.

Ειδικότερα, στη Διεύθυνση αυτή ανατίθεται επιπλέον ο επιτελικός ρόλος του σχεδιασμού, του συντονισμού, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης όλων των πολιτικών που συνιστούν την εθνική πολιτική για την κοινωνική ένταξη και προστασία και την κοινωνική συνοχή και των αναγκαίων ενεργειών για την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Η ως άνω Διεύθυνση, πλέον των ανωτέρω, μεριμνά για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ως μέσο ένταξης στην απασχόληση και εισηγείται στην Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας την Εθνική Στρατηγική για την πρόληψη και καταπολέμηση των συνθηκών αποκλεισμού, με στόχο την προώθηση της εργασιακής και κοινωνικής ένταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Άρθρο 19

Σύνθεση τριμελούς επιτροπής άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2518/1997

Το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2518/ 1997 (Α΄ 164), όπως το άρθρο αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 2 του ν. 3707/2008 (ΦΕΚ Α΄ 209), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 1 απαιτείται να κατέχουν ειδική προς τούτο άδεια λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνώμη τριμελούς επιτροπής, που αποτελείται από έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οριζόμενο με τον, επίσης Πάρεδρο, αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, τον Τμηματάρχη του Τμήματος Αντιμετώπισης του Εγκλήματος της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας και τον Τμηματάρχη του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή τους, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι ακόλουθες προϋποθέσεις:».

Άρθρο 20

Επάνοδος στην υπηρεσία

α) Οι υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα που παραιτούνται για να ανακηρυχθούν ως υποψήφιοι βουλευτές δικαιούνται να επανέλθουν στην Υπηρεσία, εφόσον καταθέσουν αίτηση προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστοίχως, εντός δύο μηνών από τη λήξη της εκλογικής περιόδου.

β) Ο χρόνος που απέχουν από την υπηρεσία τους οι παραιτηθέντες δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας, ως προς όλα τα δικαιώματα και την εξέλιξή τους. Δεν θεμελιώνεται δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών ούτε δικαίωμα αναδρομικών κρίσεων και προαγωγών, σε καμία περίπτωση.

γ) Όσοι από τους αναφερομένους στην παρ. 1 είχαν ήδη παραιτηθεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν εξελέγησαν βουλευτές, δικαιούνται να καταθέσουν την παραπάνω αίτηση εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 21

Συμπλήρωση αρμοδιοτήτων

Στην παρ. 5 του άρθρου 74 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) προστίθενται εδάφια στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄, ως ακολούθως:

«στ) Αποδέχεται μετά από σχετική εισήγηση του Νομικού Γραφείου και προσυπογράφει τα νομοσχέδια, με σκοπό την προώθησή τους στη Βουλή προς ψήφιση, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη του τις σχετικές παρατηρήσεις της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.

Οι υπηρεσίες της Βουλής δεν δικαιούνται να παραλάβουν νομοσχέδιο, αν αυτό δεν φέρει την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης.

ζ) Αποδέχεται και προσυπογράφει υπουργικές τροπολογίες, νομοτεχνικές βελτιώσεις, προσθήκες, διορθώσεις ή οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στα κατατεθειμένα νομοσχέδια, άλλως οι ως άνω παρεμβάσεις δεν παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες της Βουλής, θεωρούνται ως μη γενόμενες και δεν εισάγονται προς ψήφιση στην Ολομέλεια.

η) Αποδέχεται και προσυπογράφει όλα τα προεδρικά διατάγματα, πριν αυτά αποσταλούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για νομική επεξεργασία. Μετά την επεξεργασία τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας τα αποστέλλει για υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εφόσον κρίνει ότι η Διοίκηση έχει συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ευλόγως απείχε της συμμόρφωσης αυτής.

θ) Θεωρεί τα δοκίμια των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με σκοπό τη δημοσίευσή τους από το Εθνικό Τυπογραφείο. Αν κρίνει, μετά από σχετική εισήγηση της νομικής υπηρεσίας, ότι υπάρχει τυπικό ή ουσιαστικό νομικό κώλυμα για τη δημοσίευση συγκεκριμένης απόφασης, διαγράφει την απόφαση αυτή και την επιστρέφει στην αρμόδια υπηρεσία, με υποδείξεις για τη διόρθωση και ορθή επανυποβολή της. Αν η υπηρεσία επιμένει ότι η απόφαση είναι νόμιμη και συντρέχει κατεπείγων λόγος για τη δημοσίευσή της, ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης δίνει εντολή για τη δημοσίευση αυτής, με ευθύνη της επισπεύδουσας υπηρεσίας, και μεριμνά για τη νομοθετική επίλυση του προκύψαντος προβλήματος».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Άρθρο 22

Μετάθεση έναρξης ισχύος διάταξης του ν. 3845/2010 (Α΄ 65)

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (Α΄65), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ Α΄ 212) και τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 3 της από 31.12.2011 Π.Ν.Π. (Α΄ 268), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄31), αντί της ημερομηνίας «1.1.2013» τίθεται η ημερομηνία «1.1.2014».

Άρθρο 23

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Άρθρο 2

Συμπληρώσεις και τροποποιήσεις της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας»

1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τροποποιείται ως εξής:

«Τα προαναφερθέντα αιρετά όργανα, εφόσον πρόκειται περί συνταξιούχων, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία του παρόντος άρθρου είτε να παραιτηθούν αυτής».

2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου τροποποιείται ως εξής:

«Στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) προστίθεται τελικό εδάφιο ως εξής:».

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 8 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου τροποποιείται ως εξής:

«Η κάλυψη των θέσεων αυτών γίνεται με μετατάξεις και αποσπάσεις από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης».

4. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 10 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η ημερομηνία «31.6.2013» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «30.6.2013».

5. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 14 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου καταργείται.

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου καταργείται.

7. Το άρθρο 17 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου καταργείται.

8. Στα στοιχεία στ΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 5 του άρθρου 74 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), τα οποία προστέθηκαν με το άρθρο 21 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η λέξη «Αποδέχεται» αντικαθίσταται με τη λέξη «Παραλαμβάνει» και η λέξη «προσυπογράφει» αντικαθίσταται με τη λέξη «υπογράφει».

Άρθρο 3

Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων Ο.Τ.Α.

Για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού από τα υπηρεσιακά συμβούλια των άρθρων 4 και 5 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) όπως ισχύουν, έως την εφαρμογή των πάγιων διατάξεων του άρθρου πρώτου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51) για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, εφαρμόζονται αναλογικά οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ίδιου νόμου.

Άρθρο 4

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου δυνάμει της προβλεπόμενης στην παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 κοινής υπουργικής απόφασης

Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου βάσει αιτημάτων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, για τα οποία έχει δοθεί έγκριση με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85) έως 31.12.2012, μπορούν να συναφθούν έως 31.12.2013 και εν συνεχεία να υλοποιηθούν συμψηφιζόμενες με τις νέες εγκρίσεις του έτους 2013.

Άρθρο 5

Διάρκεια άδειας χωρίς αποδοχές υπαλλήλων Ο.Τ.Α.

Στην παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), αντί των λέξεων «δύο (2) ετών» τίθενται οι λέξεις «πέντε (5) ετών».

Άρθρο 6

Αναπληρωτές μελών Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α.

Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) προστίθεται τελικό εδάφιο ως εξής: «Οι ανωτέρω ορίζονται με τους αναπληρωτές τους».

Άρθρο 7

Στεγαστικές ανάγκες των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στους δήμους

Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης ιδιόκτητων ή μισθωμένων από τους δήμους ακινήτων ή τμήματος αυτών προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.).

Η κάλυψη των λοιπών λειτουργικών δαπανών των ανωτέρω χώρων γίνεται από τους δήμους.

Άρθρο 8

Ποσοστό ΣΑΤΑ για το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»

Τροποποιείται η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α΄ 195) «Πόροι του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ» ως εξής:

«β) Ποσοστό από πέντε (5) έως είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (A΄ 87) παρ. 1.α, που διατίθενται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ). Το ακριβές ποσοστό θα καθορίζεται από την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85). Το ύψος του ποσοστού θα καθορίζεται κάθε φορά με κριτήριο τις ανάγκες του προγράμματος “ΘΗΣΕΑΣ”».

Άρθρο 9

Κλάδοι προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείου Εσωτερικών

Στις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ.

Άρθρο 10

Συμπλήρωση της παρ. 17 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 ( Α΄ 87) μετά τη λέξη «περιφερειών» προστίθεται η φράση «και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων».

Άρθρο 11

Τροποποιητικές διατάξεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας

1. Η παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215) αντικαθίσταται, ως εξής:

«10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμοδίου Υπουργού, δύναται να ανατεθεί και σε δημόσιο φορέα η εκτύπωση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου πολιτών τρίτων χωρών, υπό τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου, της παρ. 1, που εκδίδονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών και τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται επίσης οι προδιαγραφές ασφάλειας των ως άνω αδειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 380/2008, καθώς και θέματα σχετικά με την προμήθεια των εντύπων και του λοιπού αναγκαίου υλικού, τη διαδικασία εκτύπωσης, τη διαβίβασή τους από και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται τέλος, το οποίο αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και καταβάλλεται από τον υπήκοο τρίτης χώρας κατά την παραλαβή της άδειας διαμονής, ανεξάρτητα από την ειδικότερη κατηγορία αυτής, αντιστοιχεί δε στο κόστος προμήθειας, εκτύπωσης, ασφαλούς διακίνησης και διαχείρισης της κάρτας, καθώς και κάθε άλλης σχετικής δαπάνης. Το τέλος είναι ανεξάρτητο από τα παράβολα του άρθρου 92 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), το δε ύψος αυτού, καθώς και οι λεπτομέρειες είσπραξης και εμφάνισής του στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού καθορίζονται με την ίδια απόφαση».

2. Η παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215) καταργείται.

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4018/2011 (ΦΕΚ Α΄ 215), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες διενεργείται η μεταφορά της αρμοδιότητας παραλαβής αιτήσεων για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας διαμονής και επίδοσης των σχετικώς εκδιδόμενων αποφάσεων από τους δήμους της Χώρας στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, εκδίδονται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, επέρχεται αυτοδικαίως η μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων».

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, επιτρέπεται να χορηγείται άδεια διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε υπηκόους τρίτων χωρών που εμπίπτουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες, εφόσον αυτοί δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια:».

5. Η παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, επιτρέπεται να χορηγείται σε υπήκοο τρίτης χώρας, μέλος ξένης αρχαιολογικής σχολής, η επιστημονική δραστηριότητα της οποίας υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, άδεια διαμονής για εργασία στο πλαίσιο της δραστηριότητας της σχολής, εφόσον προηγουμένως έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου από την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του».

6. H παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 παρ. 3 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστώνται πέντε Επιτροπές Μετανάστευσης, οι οποίες γνωμοδοτούν σχετικά με τη συνδρομή σε πολίτες τρίτων χωρών ιδιαίτερων δεσμών με την κοινωνική ζωή της χώρας, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια διαμονής, καθώς και σε κάθε περίπτωση που παραπέμπεται σε αυτές στο πλαίσιο χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με απόφαση του ιδίου συγκροτούνται οι Επιτροπές και ορίζονται ο πρόεδρος, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τους και οι γραμματείς με τους αναπληρωτές τους. Κάθε μία από αυτές αποτελείται από:

α. Τρεις υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών κατηγορίας ΠΕ.

β. Έναν εκπρόσωπο της Κοινωνίας των Πολιτών, που προτείνει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

γ. Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

Καθήκοντα εισηγητών στις Επιτροπές Μετανάστευσης ασκούν οι υπάλληλοι της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών που χειρίζονται τους σχετικούς φακέλους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορούν να συνιστώνται περισσότερες των προβλεπομένων, ανωτέρω, Επιτροπών, εφόσον τούτο επιβάλλεται για την ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων».

Άρθρο 12

Επιτάχυνση διαδικασίας έκδοσης αδειών διαμονής

1. Με απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή» στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους, που ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ, της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών για την έκδοση αποφάσεων χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής, καθώς και για την έκδοση αντίστοιχων απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων ως προς όλες τις κατηγορίες αδειών διαμονής. Εξαιρούνται οι άδειες διαμονής για τη χορήγηση των οποίων απαιτείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης. Στις πράξεις του πρώτου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται και όλα τα προπαρασκευαστικά έγγραφα για την έκδοση των αποφάσεων αυτών, όπως η αναζήτηση συμπληρωματικών δικαιολογητικών και στοιχείων από άλλες υπηρεσίες.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να εφαρμόζονται αναλογικά και για τους υπαλλήλους των Τμημάτων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με αποφάσεις των οικείων Γενικών Γραμματέων.

Άρθρο 13

Ρυθμίσεις για τους δημοτικούς παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς

1. H περίπτωση α΄της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4018/2011 (ΦΕΚ Α΄215) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6α. Έως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και των βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων ή μεταφέρθηκαν στους δήμους, ή συστήνονται εντός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου του δήμου ή ως υπηρεσία του δήμου και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2014, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επέχει η συστατική τους πράξη ή ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου, εφόσον πρόκειται για υπηρεσία. Εντός της ίδιας περιόδου είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθμού από δήμο μετά την κατάργηση του οικείου Ν.Π.Δ.Δ.».

2. Στο τέλος της παρ.14 του άρθρου 19 του ν. 4071/2012 (Α΄ 16) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Με απόφαση των δημοτικών συμβουλίων, καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, με βάση πρότυπο κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ, της ΠΟΕ−ΟΤΑ και της ΠΟΠ ΟΤΑ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι τη σύνταξη νέων κανονισμών λειτουργίας, οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί εξακολουθούν να λειτουργούν με τους υφιστάμενους κανονισμούς.

Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 2880/2001 (Α΄ 9), καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α΄ 163), καταργούνται».

Άρθρο 14

Μετάταξη προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας σε αντίστοιχη υπηρεσία Δήμου

Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3731/2008 (Α΄ 26) τροποποιείται ως εξής:

«Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας δεν μπορεί να μεταταγεί σε αντίστοιχη υπηρεσία Δήμου, αν δεν συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία στην υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας».

Άρθρο 15

Τροποποιήσεις του ν. 4024/2011

1. Το ενδέκατο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 176 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143), για τους ΟΤΑ β΄ βαθμού η απόφαση εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη».

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής:

«β. Οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των ΟΤΑ α΄ βαθμού δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) καταργείται και το δεύτερο εδάφιο αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 32 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48) και της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297) με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου».

Άρθρο 16

Δημοσίευση αποφάσεων που αφορούν Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ α΄βαθμού

1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) καταργούνται.

2. Αποφάσεις που αφορούν στη σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, λύση ή κατάργηση δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων και δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 226−270 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/ 2006). Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνονται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 17

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Πρωθυπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες και το δικαίωμα υπογραφής σε διοικητικής και οικονομικής φύσης θέματα, στον Προϊστάμενο του Γραφείου Διοίκησης και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού ή σε υπάλληλο αυτής.

Άρθρο 18

Αποζημίωση μελών της Επιτροπής του άρθρου 21 του ν. 3023/2002

Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 4065/2012 (Α΄ 77) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Με όμοια απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η αποζημίωση των δικαστικών λειτουργών, των καθηγητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και του Γραμματέα της Επιτροπής, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226). Ο Πρόεδρος της Βουλής μπορεί να αποδίδει στην απόφαση αυτή αναδρομική ισχύ μέχρι και ένα έτος πριν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Άρθρο 19

Διατάκτης της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού

Η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4109/2013 (Α΄16) «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι δαπάνες λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών. Κύριος Διατάκτης των πιστώσεων της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού, ο οποίος αναλαμβάνει με αποφάσεις του τις σχετικές υποχρεώσεις».

Άρθρο 20

1. To άρθρο 281A του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ A΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 281Α

Πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση − Κοινωνική Συνοχή − Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)»

1. Για την υποστήριξη των Δήμων που συνιστώνται με το ν. 3852/2010, την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και την άμβλυνση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, καθώς και την προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας, καταρτίζεται το Πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση − Κοινωνική Συνοχή − Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)».

2. Το Πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση − Κοινωνική Συνοχή − Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)» έχει ως στόχους τη βελτίωση σε τοπικό επίπεδο των όρων για βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση των όρων για την τοπική οικονομία, την απασχόληση, την οικονομική αυτοτέλεια, τη χρηστή διοίκηση και την κοινωνική συνοχή και διαρθρώνεται στους παρακάτω θεματικούς άξονες:

α) Άξονας 1: Οικονομική εξυγίανση δήμων:

i) Χρηματοδότηση της ιδίας συμμετοχής για έργα που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ ή σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα από την E.E. ή διεθνείς οργανισμούς προγράμματα που αφορούν στην εξοικονόμηση πόρων και τη δημοσιονομική εξυγίανση,

ii) χρηματοδότηση μέτρων οικονομικής εξυγίανσης των δήμων, με ειδικότερο αντικείμενο την παροχή χρηματοοικονομικών διευκολύνσεων που αποδεδειγμένα θα συνδέονται με εξοικονομήσεις δαπανών ή αύξηση των ιδίων εσόδων. Ομοίως χρηματοδοτούνται και συναφείς δράσεις δήμων οι οποίοι θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης, όπως αυτό προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013.

β) Άξονας 2: Χρηματοδότηση των δήμων για την εκτέλεση έργων τοπικής σημασίας μέσω των διαδικασιών αυτεπιστασίας.

γ) Άξονας 3: Επιβράβευση της χρηστής οικονομικής διαχείρισης των δήμων.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής της επόμενης παραγράφου, είναι δυνατή η επιχορήγηση δήμων προς επιβράβευση της αποδεδειγμένα χρηστής οικονομικής διαχείρισης που επέδειξαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Με απόφαση του Υπουργού, που εκδίδεται στο πρώτο τρίμηνο κάθε οικονομικού έτους, ορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των δήμων για τις επιχορηγήσεις του προηγούμενου εδαφίου, κάθε αναγκαία λεπτομέρειας, καθώς και το ποσοστό επί των πόρων της παραγράφου 4 που ετησίως αποδίδεται στις δράσεις του άξονα 3.

Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 10% του συνόλου των ως άνω πόρων.

3. Το Πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση − Κοινωνική Συνοχή − Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)» χωρίς να θίγονται τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις που διέπουν τις επιμέρους δράσεις του, παρακολουθείται από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, τον Πρόεδρο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην Επιτροπή συμμετέχει και εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, αλλά η Επιτροπή συγκροτείται και συνεδριάζει νομίμως και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μελών. Όλα τα μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους και είναι άμισθα.

Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται το ειδικότερο έργο της Επιτροπής, ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας και υποστήριξής της, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Πόροι του προγράμματος «ΑΚΣΙΑ»: Τα ποσά που παρακρατούνται από τις κατωτέρω πηγές κατατίθενται στο λογαριασμό του Προγράμματος «Αυτοδιοίκηση − Κοινωνική Συνοχή − Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)» που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων:

α) Τα ποσά με τα οποία επιχορηγούνται δήμοι για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σε βάρος ειδικών πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού που είχαν προβλεφθεί για το σκοπό αυτόν, παρακρατούνται τμηματικά εντός τεσσάρων (4) ετών, αρχής γενομένης από το έτος 2013, από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 3756/2009 (Α΄53) έσοδα εκάστου.

Με την ίδια ως άνω διαδικασία παρακρατούνται και τα ποσά που αναλογούν στους συνδέσμους Ο.Τ.Α. με παρακράτηση από τα μέλη αυτών κατ’ αντιστοιχία του ποσοστού της ετήσιας εισφοράς τους.

β) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ, δύναται μέρος των εσόδων των δήμων που κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και προέρχονται από την επιβολή του φόρου ζύθου (άρθρο 9 του ν.δ. 703/1970 (Α΄ 219) και άρθρο 12 του ν. 1080/1980 (Α΄ 246), του τέλους διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ (άρθρο 9 παρ. 6α του ν. 2880/2001, (Α΄ 9)) και του 15% του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 παρ. 19 του ν. 2130/1993, Α΄ 62), να αποδίδονται υπέρ της χρηματοδότησης του προγράμματος «ΑΚΣΙΑ». Με την απόφαση αυτή καθορίζεται το ύψος του συνολικά αποδιδόμενου ποσού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

2. Τα άρθρα 1 και 2 της από 14.6.2012 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση διάρκειας του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» (Α΄ 135), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4087/2012 (Α΄ 196), τροποποιούνται ως εξής:

«Άρθρο 1

1. Η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολουμένων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, όπως ορίζεται στις περιπτώσεις α΄ και β΄της παραγράφου 6 του άρθρου 2 της από 31 Δεκεμβρίου 2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 268), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄ 31) και είχε παραταθεί μέχρι τις 30.9.2012 με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το ν. 4087/2012 (Α΄ 196), παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 30.9.2013. Οι συμβάσεις των απασχολουμένων στο Πρόγραμμα σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά την έννοια της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.

Άρθρο 2

Για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της υλοποίησης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολουμένων για το χρονικό διάστημα από 1.4.2013 έως 30.9.2013, μεταφέρονται πόροι από το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο από τη μηνιαία εξόφληση των δομών του ν. 4019/2011, όπως αυτός ισχύει, σε εφαρμογή του προγράμματος «Κατ’ οίκον φροντίδα Συνταξιούχων» ( ν. 4052/2012, όπως αυτός ισχύει). Οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν υπέρ των συνταξιούχων όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και των συνταξιούχων του Δημοσίου, που ωφελούνται από το ανωτέρω Πρόγραμμα.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών προσδιορίζονται το ύψος των μεταβιβαζόμενων πόρων, η διαδικασία μεταφοράς τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η διαχείριση των πόρων αυτών και οι διαδικασίες αποτελεσματικής υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζονται σε προγραμματική σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., περιλαμβάνοντας εκ των άλλων ρήτρες αξιολόγησης της εφαρμογής του Προγράμματος».

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) προστίθεται εδάφιο β΄ που έχει ως εξής:

«β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο και τα μέλη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

4. Η αποκλειστική προθεσμία της υποπαραγράφου Γ5 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΤΑ Α΄και Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ» περίπτωση 1 εδάφιο α΄ του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), εντός της οποίας θα πρέπει να έχει λάβει χώρα η υποβολή σχετικής αίτησης για την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π.Δ. προς τους Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄ Βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, τους Συνδέσμους αυτών και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις αυτών, παρατείνεται έως 30.6.2013. Τα παρακρατηθέντα ποσά από το Τ.Π.Δ. εντός του 2013 για την εξυπηρέτηση συναφθέντων δανείων των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, των Συνδέσμων αυτών και των Δημοτικών Επιχειρήσεων αυτών, που δεν εντάχθηκαν από 1.1.2013 στη ρύθμιση του ν. 4093/2012, συμψηφίζονται και τυχόν επιπλέον καταβολές επιστρέφονται.

Άρθρο 21

1. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Τα αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τη διάρκεια της δημοτικής και περιφερειακής περιόδου, επέρχονται από την έναρξη της νέας δημοτικής και περιφερειακής περιόδου. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους Η΄ (Οικονομικά), καθώς και για τον υπολογισμό της αντιμισθίας των αιρετών βάσει του άρθρου 92 του παρόντος τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού επέρχονται κατά το επόμενο οικονομικό έτος από τη δημοσίευσή τους. Οι εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών διεξάγονται με βάση τα αποτελέσματα της εν λόγω απογραφής».

2.α. Ο τίτλος και η τοπική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων των περιπτώσεων στ΄ έως και η΄ και ι΄έως και ιβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7A τoυ Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Α΄ του π.δ. 135/2010 (Α΄ 228) τροποποιούνται ως ακολούθως:

«στ) τη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής με τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τομέα πλην του Δήμου Αθηναίων, Δυτικού Τομέα και Δυτικής Αττικής,

ζ) τη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής με τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής,

η) τη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων με τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων,

ι) τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής με τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τομέα πλην του Δήμου Αθηναίων, Δυτικού Τομέα και Δυτικής Αττικής,

ια) τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής με τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής,

ιβ) τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων με τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων».

β. Οι περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ της παρ. 5 του άρθρου 22 του Κεφαλαίου Δ΄ του Μέρους Β΄ του π.δ. 135/2010 καταργούνται.

γ. Οι οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος, που προβλέπονται στα σημεία α΄ έως δ΄ στην παρ. 2 του άρθρου 8Ι του π.δ. 135/2010 συγχωνεύονται σε δύο και μετονομάζονται ως εξής: α) Τμήμα Αδειών Διαμονής Α΄ και β) Τμήμα Αδειών Διαμονής Β΄. Ομοίως, το υπό σημείο ε΄ της ίδιας διάταξης αναριθμείται ως γ΄.

δ. To τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8I του π.δ. 135/2010 τροποποιείται ως εξής:

«Στα ανωτέρω Τμήματα Αδειών Διαμονής αντιστοιχεί Τμήμα Γραμματείας με αρμοδιότητα ιδίως την παραλαβή αιτήσεων, την τήρηση του αρχείου, τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους πολίτες, την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την έκδοση άδειας διαμονής και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την πορεία εξέτασης του αιτήματός τους.

3.α. Κατά την αληθή έννοια του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 89 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) η προβλεπόμενη στη διάταξη αυτή προθεσμία του ενός (1) μήνα είναι ενδεικτική.

β. Πράξεις, εισηγήσεις και άλλα έγγραφα που έχουν υπογραφεί από τους προϊσταμένους που ορίζονται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 100 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), καθώς και επιδόματα ευθύνης που έχουν καταβληθεί σε αυτούς μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου θεωρούνται ότι έχουν υπογραφεί και καταβληθεί νομίμως.

4. Οι προθεσμίες για την: α) έκδοση συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) δημοσίων επενδύσεων (άρθρα 7 παρ. 6 και 42 του ν. 2362/1995) και διενέργεια των αντίστοιχων λογισμικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του Π.Δ.Ε. που διενεργήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2012 στη δημόσια ληψοδοσία (άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2362/1995) και β) απόδοση λογαριασμού των ΧΕΠ που θα εκδοθούν (άρθρο 42 του ν. 2362/1995) παρατείνονται κατά ένα (1) μήνα.

Άρθρο 22

1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138) αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Σε περίπτωση χρηματοδότησης κατά παράβαση των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, ο χρηματοδότης τιμωρείται με πρόστιμο που ορίζεται στο δεκαπλάσιο του υπερβάλλοντος των ορίων που τίθενται με τις παραγράφους αυτές.

4. Το πρόστιμο της ως άνω παραγράφου καταβάλουν και οι υπεύθυνοι διαχειριστές των συνδυασμών, κατά το άρθρο 8 του παρόντος νόμου, καθώς και οι επικεφαλής των συνδυασμών και οι υποψήφιοι, οι οποίοι, καίτοι εγνώριζαν, δεν εναντιώθηκαν, με γραπτή δήλωσή τους για τη χρηματοδότηση».

Η ισχύς της διατάξεως αρχίζει από της δημοσιεύσεως του ν. 3870/2010.

2. Στο άρθρο 10 του ίδιου νόμου εισάγεται παράγραφος υπ’ αριθ. 7 ως εξής:

«7. Εφόσον οι συνδυασμοί εντός της νόμιμης προθεσμίας από την πραγματοποίηση των εκλογικών δαπανών ή των εσόδων, όπως αυτή προβλέπεται στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος, εισήγαγαν τις αντίστοιχες εγγραφές στην Κεντρική Βάση Δεδομένων πλην όμως αυτές, άνευ υπαιτιότητας του διαχειριστή ή άλλου εξουσιοδοτημένου χρήστη, δεν αναρτήθηκαν στην Κεντρική Βάση Δεδομένων, δεν επιβάλλονται σε βάρος του επικεφαλής του συνδυασμού ή του διαχειριστή των οικονομικών οι κυρώσεις του άρθρου 10 παράγραφος 5α ή 5β».

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 το ύψος των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 14 του ίδιου νόμου ορίζεται ως εξής:

α. Η ελλιπής ή αντικανονική τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου εσόδων − εξόδων των συνδυασμών τιμωρείται με πρόστιμο ύψους μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών του συνδυασμού.

β. Οι συνδυασμοί που παραβιάζουν τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 1, καθώς και οι υποψήφιοι που παραβιάζουν τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 2 τιμωρούνται με πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

γ. Για κάθε παράβαση των παραγράφων 1, 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 επιβάλλεται πρόστιμο εις βάρος του συνδυασμού από πέντε χιλιάδες (5.000) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

δ. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή, η ελλιπής ή η αντικανονική σύνταξη των βιβλίων εσόδων − εξόδων και της αναλυτικής κατάστασης εκλογικών εσόδων και δαπανών, που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 και 2 των άρθρων 9 και 11, επισύρει εις βάρος του συνδυασμού πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

ε. Η μη εμπρόθεσμη ή ελλιπής ή αντικανονική τήρηση των αναλυτικών καταστάσεων, εσόδων και δαπανών, από τους υποψηφίους, επισύρει εις βάρος τους πρόστιμο από χίλια (1.000) μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

4. Οι δαπάνες λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών. Κύριος Διατάκτης των πιστώσεων της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού, ο οποίος αναλαμβάνει με αποφάσεις του τις σχετικές υποχρεώσεις.

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2013

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671