ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄ 72/19.03.2013)

Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 72          19 Μαρτίου 2013

____________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4138

Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Άρθρο 1

Το άρθρο 268 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 268

Παράνομη υλοτομία και μεταφορά δασικών προιόντων − Παράνομη κλαδονομή − Παράβαση αστυνομικών διατάξεων

1. α) Ο οπωσδήποτε βλάπτων δάσος ή δασική έκταση ή προξενών οποιαδήποτε φθορά, β) ο υλοτομών, κατασκευάζων ή συλλέγων δασικά προϊόντα χωρίς άδεια υλοτομίας ή έγκριση ατελούς υλοτομίας ή εγκατάσταση από τη δασική αρχή, προκειμένου δε περί μη δημοσίων δασών, και χωρίς αδεία του ιδιοκτήτη ή του διακατόχου του δάσους, όπου απαιτείται τέτοια άδεια, γ) ο υλοτομών, κατασκευάζων ή συλλέγων δασικά προϊόντα δυνάμει αδείας ή έγκρισης ατελούς υλοτομίας της δασικής αρχής ή αδείας και του ιδιοκτήτη, προκειμένου περί μη δημοσίου δάσους, κατά τρόπο αντιβαίνοντα στις περί του τρόπου υλοτομίας, κατασκευής ή συλλογής δασικών προϊόντων διατάξεις, δ) ο μεταφέρων δασικά προϊόντα πριν την εξέλεγξη ή μετά από αυτήν από τον τόπο της εξέλεγξης στον τόπο της πρώτης αποθήκευσης ή από αυτόν αλλού χωρίς θεώρηση ή εξόφληση του πρωτοκόλλου εξελέγξεως του δελτίου μεταφοράς δασικών προϊόντων ή της αδείας υλοτομίας, στις περιπτώσεις όπου δεν συντάσσεται πρωτόκολλο εξέλεγξης, για το μεταφερόμενο ποσό, ε) ο μεταφέρων δασικά προϊόντα, πλέον των επιτρεπομένων να μεταφερθούν, σύμφωνα με τα ως άνω έγγραφα μεταφοράς, καθώς και ο κάτοχος των παρανόμως μεταφερόμενων δασικών προϊόντων, εφόσον ειδικές διατάξεις του παρόντος κώδικα δεν ορίζουν άλλως, τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση ή και με αμφότερες τις ποινές αυτές, εάν από την παράβαση δεν επήλθε καμία ζημία ή η προξενηθείσα δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

2. Εάν η ζημία υπερβαίνει τα 300 ευρώ, ο παραβάτης τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 381 και 382 του Ποινικού Κώδικα. Ως επιβαρυντική περίπτωση θεωρείται, εάν το δάσος είναι δημόσιο. Σε όσους αγοράζουν την παρανόμως υλοτομημένη ξυλεία για περαιτέρω εμπορία επιβάλλεται από την αρμόδια οικονομική αρχή πρόστιμο ίσο με την πενταπλάσια αξία μεταπώλησης του προϊόντος, το οποίο εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης για 2 μήνες.

3. Ο υπαίτιος των πράξεων των περιπτώσεων β΄ έως και ε΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη αν η προξενηθείσα από την τέλεση αυτών στο δάσος ζημία υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.

4. Οι παραβάτες των δασικών αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, εκτός εάν η από την παράβαση των ως άνω διατάξεων προκύψασα ζημία είναι μεγαλύτερη των 300 ευρώ, οπότε τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

5. Με τις ποινές των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται και οι παραβάτες των περί κλαδονομής διατάξεων του άρθρου 112. Η κλαδονομή εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών δασών θεωρείται ως επιβαρυντική αιτία.

6. Οποιαδήποτε διάταξη ρυθμίζει τα θέματα του παρόντος άρθρου κατά διάφορο τρόπο καταργείται.»

Άρθρο 2

Το άρθρο 271 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (ΦΕΚ Α΄ 7) τροποποιείται ως ακολούθως:

α) To πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (Α΄ 7) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κατάσχονται και δημεύονται από τα δασικά ή αστυνομικά όργανα τα δασικά προϊόντα:».

β) Το εδάφιο στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (ΦΕΚ Α΄ 7) αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Τα μεταφερόμενα βαλανίδια και κεράτια άνευ καταβολής του κατά το άρθρο 165 καθοριζομένου μισθώματος».

γ) H παρ. 2 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (ΦΕΚ Α΄ 7) τροποποιείται ως εξής:

«2. Τα ως άνω κατασχόμενα δασικά προϊόντα, ευθύς μετά την κατάσχεση, διατίθενται άνευ δημοπρασίας από τον προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου είτε σε αγαθοεργά ή άλλα κοινωφελή ιδρύματα είτε σε δημόσιες υπηρεσίες επί καταβολή τιμήματος ίσου με το πενταπλάσιο του μισθώματος του οριζομένου υπό του ισχύοντος πίνακα διατιμήσεως, εκτός εάν πρόκειται περί προϊόντων από μη δημόσια δάση, οπότε καταβάλλεται από αυτούς τίμημα οριζόμενο από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα κατασχόμενα δασικά προϊόντα δεν είναι αναγκαία στους ανωτέρω οργανισμούς, ιδρύματα κ.λπ. εκποιούνται ταύτα με πρόχειρη δημοπρασία, εγκρινομένη από τον αρμόδιο δασάρχη και προ της εκδόσεως της σχετικής ποινικής αποφάσεως.

Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος μετά τη διενέργεια δύο δημοπρασιών εφόσον πρόκειται για καυσόξυλα, αυτά δύνανται να διατεθούν για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων του άρθρου 168 του ν.δ. 86/1969. Οι δικαιούχοι των ατομικών αναγκών, το καταβλητέο τίμημα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Για τις λοιπές κατηγορίες ξυλείας έχει ανάλογη εφαρμογή το εδάφιο δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 138 του ν.δ. 86/1969. Το κατά τα άνω τίμημα ή το εκπλειστηρίασμα, προκειμένου περί προϊόντων μη δημοσίων δασών, αποδίδεται στον ιδιοκτήτη ή διακάτοχο του δάσους, εάν δεν ενέχεται στην παράνομη υλοτομία και δεν αποζημιώθηκε από οποιαδήποτε άλλη αιτία για τη γενομένη στο δάσος του υλοτομία.»

δ) H παρ. 3 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (Α΄ 7) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ομοίως κατάσχονται και δημεύονται από τα αρμόδια όργανα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα παντός είδους εργαλεία, όργανα και σκεύη, με τα οποία ο παραβάτης προβαίνει στην εκτέλεση του αδικήματος, τα μεταφορικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την παράνομη υλοτομία και μεταφορά, καθώς και η άδεια κυκλοφορίας τους και το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού.

Εάν διατίθεται στην ευρύτερη περιοχή που έγινε η κατάσχεση ασφαλής δημόσιος χώρος φύλαξης, τα κατασχεθέντα μέσα μεταφοράς οδηγούνται με συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής στο χώρο αυτόν όπου παραμένουν μέχρι την επικύρωση ή μη από το αρμόδιο δικαστήριο της κατάσχεσης.

Σε διαφορετική περίπτωση μετά τη σύνταξη της έκθεσης κατάσχεσης αφαιρούνται οι πινακίδες κυκλοφορίας των κατασχεθέντων μεταφορικών μέσων, τα οποία στη συνέχεια παραδίδονται επί αποδείξει προς φύλαξη στους ιδιοκτήτες τους, οριζόμενους ως μεσεγγυούχους και ευθυνόμενους για τη φύλαξή τους, μέχρι εκδόσεως της σχετικής δικαστικής απόφασης.

Το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας των κατασχεθέντων μέσων παραδίδονται άμεσα στην οικεία αστυνομική αρχή μαζί με αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης, συντασσομένης σχετικής έκθεσης παράδοσης και παραλαβής.

Τα κατασχεθέντα μέσα, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας αποδίδονται στον ιδιοκτήτη τους, εάν το αρμόδιο δικαστήριο δεν επικυρώσει την κατάσχεση.

Άλλως τα κατασχεθέντα μέσα όπως και τα εργαλεία, όργανα και σκεύη, με τα οποία ο παραβάτης προέβη στην εκτέλεση του αδικήματος, εκποιούνται με δημοπρασία, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκποιήσεως αδεσπότων ή κατασχεθέντων δασικών προϊόντων.»

ε) H παρ. 4 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (Α΄ 7) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Το ως άνω τίμημα από την εκποίηση, ως και το τίμημα της παρ. 2 του παρόντος εισάγονται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και διατίθενται από αυτό ως έσοδα δασών.»

στ) Η παρ. 8 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (ΦΕΚ Α΄ 7) αναριθμείται σε 9 και προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως εξής:

«8. Επίσης, επιβάλλεται με πράξη καταλογισμού του οικείου δασάρχη πρόστιμο ανά μονάδα μέτρησης της παρανόμως υλοτομηθείσας ή μεταφερόμενης ξυλείας, ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας της προβλεπομένης από τον πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων για την αντίστοιχη κατηγορία.

Η διαδικασία επιβολής της διοικητικής κύρωσης της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει με τη βεβαίωση της παράβασης από το όργανο που τη διαπιστώνει, το οποίο συντάσσει σχετική έκθεση. Η έκθεση κοινοποιείται μαζί με έγγραφη κλήτευση του δασάρχη προς τον παραβάτη να υποβάλει τις απόψεις του ενώπιόν του για την αποδιδόμενη σε αυτόν παράνομη ενέργεια μέσα σε 5 ημέρες από την κοινοποίηση της κλήτευσης.

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, για 5 ημέρες.

Το πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και αποδίδεται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.

Το δίπλωμα οδήγησης επιστρέφεται στον κύριο ή νόμιμο κάτοχό του μετά την παρέλευση τριμήνου από την καταβολή του επιβληθέντος προστίμου.

Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου χωρεί προσφυγή στο κατά τόπο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο, η οποία εκδικάζεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 3

Α. Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας

1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» (Ο.ΑΝ.Α.Κ.) με Αρ. ΜΑΕ: 27120/70/Β/92/57, το οποίο συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α΄ 232) και του π.δ. 125/1991 (Α΄ 51), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους, και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) με Αρ. ΜΑΕ: 11970/Β/ 86/29, που συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 849/1978 (Α΄ 232) και του π.δ. 383/1979 (Α΄ 118), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το οποίο επίσης, τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους συγχωνεύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου σε νέα εταιρία. Στους σκοπούς της νέας εταιρίας Ο.Α.Κ. Α.Ε. περιέρχονται και οι σκοποί της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Υποδομές, Μεταφορές και Δίκτυα Ανάπτυξης Κρήτης» (δ.τ. «Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.»), η οποία ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ17α/02/99/ ΦΝ 380 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 1454/ 17.6.2011) και η οποία καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η νέα εταιρία που συνιστάται με τη συντέλεση της συγχώνευσης εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και συγκεκριμένα τον τομέα Υποδομών, έχει την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» («Ο.Α.Κ. Α.Ε.») και έδρα το Δήμο Χανίων.

2. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και χωρίς άλλη διατύπωση άρχεται η διαδικασία συγχώνευσης της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στο μέτρο που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται για τη συγχώνευση οι διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 3 και 80 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ Α΄ 37) «περί Ανωνύμων Εταιριών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 (Α΄ 137).

Β. Διαδικασία Συγχώνευσης

3. Για την έναρξη της διαδικασίας της συγχώνευσης αρκεί η δημοσίευση του παρόντος κατά την προηγούμενη παράγραφο και δεν απαιτείται λήψη απόφασης από οποιοδήποτε εταιρικό όργανο των οργανισμών που συγχωνεύονται ή οποιαδήποτε άλλη πράξη από οποιαδήποτε άλλη αρχή.

4. Η συγχώνευση διενεργείται με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, όπως αυτά εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, οι οποίοι καταρτίζονται με ευθύνη των Διοικητικών τους Συμβουλίων, με ημερομηνία μετασχηματισμού οποιαδήποτε ημερομηνία του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά τη δημοσίευση αυτή.

5. Ορκωτός Ελεγκτής ή η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ελέγχει τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού εκάστης από τις συγχωνευόμενες και συντάσσει την Έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2166/1993 (Α΄ 137).

6. Για τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευόμενων οργανισμών με τις μετοχές της νέας εταιρίας Ο.Α.Κ. Α.Ε. εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, λαμβανομένων υπόψη τυχόν ειδικότερων περιστάσεων, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, όπως ενδεικτικά της κατά καιρούς τακτικής και έκτακτης χρηματοδότησής τους από το Δημόσιο, του τρόπου διαμόρφωσης της μετοχικής σύνθεσής τους από τη σύστασή τους και έπειτα. Κατά το χρόνο συντέλεσης της συγχώνευσης, η σχέση συμμετοχής των μετόχων των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας Ο.Α.Κ. Α.Ε. διαμορφώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να συμμετέχουν σε αυτό το Δημόσιο κατά ποσοστό 51%, η Περιφέρεια Κρήτης κατά ποσοστό 22%, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης κατά ποσοστό 22% και οι Ενώσεις Αγροτικών/Γεωργικών Συνεταιρισμών κατά ποσοστό 5%. Οι μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου είναι αμεταβίβαστες.

7. Όλες οι πράξεις που διενεργούνται από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις, καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν από την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού τους και ένθεν, από λογιστικής απόψεως, θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της νέας εταιρίας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.

Γ. Συντέλεση – Αποτελέσματα Συγχώνευσης

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καταρτίζεται Πράξη Συγχώνευσης, η οποία έχει το περιεχόμενο της παρ. 2 του άρθρου 69 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ Α΄ 37) και καταχωρείται αμελλητί και χωρίς έλεγχο στο αρμόδιο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών/ Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) για καθέναν από τους οργανισμούς που συγχωνεύονται και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών/ Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της κοινής υπουργικής απόφασης συντελείται η συγχώνευση και επέρχονται τα αποτελέσματα του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37).

9. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, κατά την προηγούμενη παράγραφο, επέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τόσο για τους συγχωνευόμενους οργανισμούς όσο και έναντι τρίτων τα ακόλουθα αποτελέσματα:

i) Οι συγχωνευόμενοι οργανισμοί θεωρούνται αυτοδικαίως λυμένοι, εξαφανιζομένων των νομικών τους προσωπικοτήτων, έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια.

ii) Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη φορολογική νομοθεσία, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οιασδήποτε άλλης διατυπώσεως και χωρίς καταβολή φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2166/1993, στη νέα εταιρεία, υπό την επιφύλαξη των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διατάξεων του Κώδικα περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Ειδικότερα, στη νέα εταιρία μεταβιβάζεται κάθε δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο, κινητά και ακίνητα, ακόμα και αν δεν περιγράφονται επακριβώς στην κοινή υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.

iii) Η εξυπηρέτηση των τραπεζικών δανειακών συμβάσεων που έχουν συνάψει οι συγχωνευόμενοι οργανισμοί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, θα γίνεται από τη νέα εταιρία με παροχή πρόσθετης, ειδικής προς το σκοπό αυτόν, επιχορήγησης από τον τακτικό προϋπολογισμό, μέχρι τη λήξη τους. Η επιχορήγηση αυτή είναι ανεξάρτητη της ετήσιας επιχορήγησης που δίνεται προς τη νέα εταιρία για την υλοποίηση του παραγωγικού της έργου από το ΠΔΕ. Οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση της παραγράφου αυτής καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού.

iv) Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες των συγχωνευόμενων οργανισμών συνεχίζονται, από τη συντέλεση της συγχώνευσης, από τη νέα εταιρία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους λόγω της συγχώνευσης.

v) Οι μέτοχοι των συγχωνευόμενων οργανισμών καθίστανται μέτοχοι της νέας εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος.

10. Με την επιφύλαξη των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων οργανισμών, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά στην εισφορά ή μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εμπράγματου, ενοχικού ή άλλου δικαιώματος, οι μετοχές που θα εκδοθούν, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευόμενων οργανισμών, η συμμετοχή στο κεφάλαιό τους, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, συμφωνία ή πράξη, συμβολαιογραφική ή μη, που απαιτείται για τη συγχώνευση, η κωδικοποίηση των καταστατικών διατάξεων της νέας εταιρίας Ο.Α.Κ. Α.Ε, η καταχώρισή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες και η δημοσίευση αυτών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων, με εξαίρεση τυχόν αντίθετη πρόβλεψη από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

Δ. Σκοποί νέας εταιρείας

11.α) Στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες που ασκεί η νέα εταιρία Ο.Α.Κ. Α.Ε. σε ολόκληρη την περιοχή της Κρήτης περιλαμβάνονται:

(i) Η εκπόνηση των πάσης φύσεως προγραμμάτων ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, η μελέτη, η χρηματοδότηση, η εκτέλεση, η λειτουργία και η αξιοποίηση έργων κοινωφελών και δημόσιου εν γένει ενδιαφέροντος που του ανατίθενται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με αποφάσεις της Περιφέρειας Κρήτης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και λοιπών νομικών ή φυσικών προσώπων.

(ii) Η ανάληψη πάσης φύσεως επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

(iii) H μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση ενός ή περισσότερων έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης, καθώς και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών οποιουδήποτε είδους, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

(iv) H προετοιμασία, η διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και η διοίκηση μελέτης ή έργου, ο καθορισμός των γενικών και τεχνικών όρων με τους οποίους θα εκτελεσθεί η σύμβαση, η διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης έργου, μελέτης ή υπηρεσίας, η εποπτεία της διοίκησης ή και η διοίκηση των συμβάσεων, η έγκριση των μελετών και η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 3 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει.

(v) Η ανάληψη, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων εγγείων βελτιώσεων και η αξιοποίηση και εκμετάλλευση υδάτινων πόρων, καθώς και υγρών αποβλήτων.

(vi) O σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση και επίβλεψη του έργου του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3481/2006 (Α΄162) και των εφαρμοστικών αυτού αποφάσεων.

β) Στους σκοπούς της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε. μεταφέρονται και οι σκοποί της Ανώνυμης Εταιρίας «Υποδομές, Μεταφορές και Δίκτυα Ανάπτυξης Κρήτης» (δ.τ. «Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.»), οι οποίοι έχουν ως ακολούθως:

i) O σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση και επίβλεψη του έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και του υπόλοιπου Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Κρήτης. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3481/2006 (Α΄162) και των εφαρμοστικών αυτού αποφάσεων.

ii) Η ολική ή μερική ανάθεση, στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων ή κατόπιν διαγωνισμού σε τρίτους, της μελέτης και/ή της κατασκευής και/ή της επέκτασης και/ή της οργάνωσης και/ή του εξοπλισμού και/ή της εκμετάλλευσης ή/και της χρηματοδότησης ή/και της διαχείρισης των πιο πάνω έργων, καθώς και της επίβλεψης και/ή της παρακολούθησης της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων και του ελέγχου των σχετικών μελετών.

iii) Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση οποιουδήποτε άλλου έργου υποδομής μεταφορών ή επικοινωνιών δικτύων, στην Κρήτη που ανατίθεται σε αυτήν κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις είτε από το Ελληνικό Δημόσιο είτε από τρίτους.

iv) Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση παροδίων εκτάσεων, που έχουν προέλθει από απαλλοτριώσεις του Ελληνικού Δημοσίου.

v) Η παροχή προς τρίτους έναντι ανταλλάγματος συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού, μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης υποδομών και δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών.

vi) Η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή τύπου, με το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

γ) Στη νέα εταιρία μεταφέρεται στο σύνολό της η εποπτεία, η επίβλεψη και ο άμεσος έλεγχος της μελέτης και κατασκευής, η διαχείριση και η λειτουργία των έργων της ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη (φράγμα Αποσελέμη, Διυλιστήρια, αγωγοί, σήραγγες, και λοιπά μέρη του έργου).

12. Η νέα εταιρεία Ο.Α.Κ. Α.Ε υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης στη θέση των συγχωνευόμενων οργανισμών Ο.Α.ΔΥ.Κ. και Ο.ΑΝ.Α.Κ. ως προς όλες τις αρμοδιότητες που είχαν οι τελευταίοι βάσει νομοθετικής, κανονιστικής ή άλλης διάταξης ως προς τα δημόσια έργα, τα έργα εγγείων βελτιώσεων, τα έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες οποιουδήποτε είδους.

Ειδικότερα, η νέα εταιρία αναλαμβάνει όλα τα έργα κυριότητας των συγχωνευόμενων οργανισμών Ο.Α.ΔΥ.Κ. και Ο.ΑΝ.Α.Κ., το έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), το έργο του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (Ν.Ο.Α.Κ.), το έργο της ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη, ενώ δύναται να αναλάβει και το σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση οποιουδήποτε άλλου έργου ανατεθεί σε αυτήν κατ’ εντολήν Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α΄ και β΄ βαθμού, ή του εποπτεύοντος Υπουργού.

Ε. Πόροι – Περιουσία νέας εταιρίας

13. Οι πόροι της νέας εταιρίας Ο.Α.Κ. Α.Ε. προέρχονται από: α) ίδια κεφάλαια, β) δάνεια συναπτόμενα με πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού, γ) κεφάλαια προερχόμενα από την έκδοση ομολογιακών δανείων, δ) τη συμμετοχή ωφελουμένων, ε) επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στο βαθμό που επιτρέπεται από τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες, στ) δωρεές, παραχωρήσεις, κληροδοτήματα, ζ) πώληση περιουσιακών στοιχείων ή την εκμίσθωση ακινήτων, η) δικούς της πόρους, θ) προγράμματα τεχνικής υποστήριξης ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως και αντικειμένου που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/ και από εθνικούς πόρους, ι)τη χρηματοδότηση για την αποζημίωση που λαμβάνει στο πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 ή των προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 3 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύουν, ια) κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Ως πόροι της νέας εταιρίας νοούνται, μεταξύ άλλων, τα πάσης φύσεως έσοδα από τη λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων οποιασδήποτε φύσεως και αντικειμένου που της έχουν ανατεθεί, ανήκουν στην αρμοδιότητά της ή αναλαμβάνει με οποιονδήποτε τρόπο. Η νέα εταιρία μπορεί, επίσης, να συνεργάζεται με οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες μόνη της ή από κοινού με τρίτους, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα κ.λπ. οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

14. Στην περιουσία της νέας εταιρίας Ο.Α.Κ. Α.Ε. ανήκουν τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων οργανισμών Ο.Α.ΔΥ.Κ. και Ο.ΑΝ.Α.Κ., με εξαίρεση έργα που ανέλαβαν οι συγχωνευόμενοι φορείς κατ’ εντολών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α΄ και β΄ βαθμού, ή τρίτων, ως και εκείνα που έχουν χαρακτηρισθεί ή χαρακτηρίζονται ως εκ της φύσεώς τους, ως περιουσία του Δημοσίου.

ΣΤ. Θέματα Λειτουργίας της νέας εταιρίας

15. Η νέα εταιρία Ο.Α.Κ. Α.Ε. λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας και διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου, του καταστατικού της και συμπληρωματικά των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37) και του ν. 3429/2005 (Κεφ. Α΄) (Α΄ 314).

16. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

α. Τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ως Πρόεδρο.

β. Ένα (1) μέλος οριζόμενο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

γ. Πέντε (5) μέλη οριζόμενα από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους.

δ. Δύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Κρήτης οριζόμενους από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους.

ε. Δύο (2) εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους.

17. Κατά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρίας Ο.Α.Κ. Α.Ε. από όλα τα αποφασίζοντα όργανα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του παρόντος, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη αναλογικής κατά το δυνατό εκπροσώπησης των τεσσάρων (4) Νομών της Κρήτης, στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

18. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής.

19. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διαθέτει κατ’ ελάχιστον Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο Οικονομικών σπουδών και τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας. Τα οριζόμενα από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μέλη διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής συναφές με το αντικείμενο δραστηριότητας της νέας εταιρίας και τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία.

20. Για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις παραγράφους 16, 17 και 18 του παρόντος εκδίδεται κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Οικονομικών.

21. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της νέας εταιρίας Ο.Α.Κ. Α.Ε. καταρτίζεται αμελλητί το καταστατικό της, όπως αυτό ορίζεται με την Πράξη Συγχώνευσης της παραγράφου 8 του παρόντος, εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και καταχωρείται αυτό στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

22. Με απόφαση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρίας Ο.Α.Κ. Α.Ε., η οποία εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, καταρτίζεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν, ο οποίος υπέχει θέση Οργανισμού του φορέα, στον οποίο καθορίζονται, ιδίως, η σύσταση του τεχνικού του συμβουλίου, τα όργανα διοίκησής του, η διάρθρωσή του σε υπηρεσιακές μονάδες, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του, οι οργανικές θέσεις του προσωπικού, καθώς και τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για την εκπόνηση των μελετών και την ανάθεση και κατασκευή των έργων και διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των απαραίτητων υπηρεσιών της συγχωνευόμενης εταιρείας Ο.ΑΝ.Α.Κ. Α.Ε. στην, προ της συγχωνεύσεως, έδρα της.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής κατά την εκτέλεση όλων των έργων και την εκπόνηση όλων των μελετών από τον «Ο.Α.Κ. Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) και του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της νέας εταιρίας, ενώ τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αναλαμβάνουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις ή Τμήματα της νέας εταιρίας, που θα καθορισθούν στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

Στις αιτήσεις θεραπείας, που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3669/2008 (Α΄ 116) και του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄ 42), αποφασίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της κεντρικής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Ζ. Λοιπά Θέματα

23. Τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων φορέων θα πρέπει να συνέλθουν εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκειμένου να λάβουν κάθε κατάλληλο μέτρο, ώστε η συγχώνευση να συντελεσθεί εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση παρέλευσης της αμέσως προηγούμενης προθεσμίας για τη συντέλεση της συγχώνευσης, χωρίς τα εταιρικά όργανα να έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συντέλεση της συγχώνευσης, αυτές λύονται αυτοδικαίως. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λύση και εκκαθάριση των οργανισμών. Στην περίπτωση αυτή με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι φορείς που θα ασκούν τις αρμοδιότητες των υπό συγχώνευση οργανισμών.

24. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος στους συγχωνευόμενους οργανισμούς μεταφέρεται αυτοδικαίως στη νέα εταιρία Ο.Α.Κ. Α.Ε. και αποτελεί προσωπικό της, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχέσεις εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο της συγχώνευσης.

25. Το προσωπικό άλλων υπηρεσιών και φορέων, το οποίο έχει αποσπαστεί και υπηρετεί στους συγχωνευόμενους οργανισμούς, συνεχίζει να υπηρετεί στη νέα εταιρία και να λαμβάνει τις μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού του κλιμακίου από την Υπηρεσία από την οποία προέρχεται, όπως εκάστοτε διαμορφώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.

15 του άρθρου 9 του ν. 4057/2012. Ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο νέο φορέα έχουν εφαρμογή και στους αποσπασμένους υπαλλήλους. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού καθορίζεται και κάθε άλλο θέμα για τη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού των παραγράφων 24,25 και 31 του παρόντος στη νέα εταιρία Ο.Α.Κ. Α.Ε..

26. Η θητεία των τεχνικών συμβουλίων, των τεχνικών υπηρεσιών και των λοιπών οργάνων των συγχωνευόμενων οργανισμών που ασκούν αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στο πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει την εκτέλεση των δημόσιων έργων και την εκπόνηση μελετών, παρατείνεται μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 22 του παρόντος για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε..

27. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των συγχωνευόμενων οργανισμών Ο.Α.ΔΥ.Κ. και Ο.ΑΝ.Α.Κ. λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 20 του παρόντος.

28. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της καταργούμενης εταιρίας «Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.».

Η. Μεταβατικές Διατάξεις

29. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» που συστήθηκε με το π.δ. 208/2000 (Α΄ 187), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη», που συστήθηκε με το π.δ. 85/2001 (ΦΕΚ Α΄ 73), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θα μεταφερθούν στη νέα εταιρία μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 22 του παρόντος άρθρου για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε.. Η διαδικασία της μεταφοράς ρυθμίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού στην οποία καθορίζονται λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων στην ομαλή διαδοχή του εργοδότη στις υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις, στα πρωτόκολλα παραλαβής και άλλες σχετικές ρυθμίσεις.

30. Η νέα εταιρία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν τόσο από έργα, των οποίων η κατασκευή βρίσκεται σε εξέλιξη με την έναρξη ισχύος του παρόντος, όσο και από τις πάσης φύσεως συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των συγχωνευόμενων οργανισμών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α΄ και β΄ βαθμού, ή τρίτων, που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες. Η νέα εταιρία, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο, οφείλει να προβεί, σε εύλογο χρονικό διάστημα, στην παράδοση προς τους Ο.Τ.Α., α΄ και β΄ βαθμού, τυχόν έργων κυριότητάς τους, εφόσον η εκτέλεση των έργων αυτών έχει ολοκληρωθεί και η παράδοσή τους εκκρεμεί με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η νέα εταιρία Ο.Α.Κ. Α.Ε. συνεχίζει τις εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης ή υπογραφής σύμβασης για την παροχή τεχνικής βοήθειας/υποστήριξης στο έργο και τη λειτουργία των ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ και Ύδρευσης Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου, από τους τεχνικούς και νομικούς συμβούλους, οι οποίοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη νέα εταιρία Ο.Α.Κ. Α.Ε..

31. Οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που υπηρετούν σε οργανικές μονάδες, οι αρμοδιότηττες των οποίων μεταφέρονται με τον παρόντα νόμο στη νέα εταιρεία, αποσπώνται σε αυτήν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων των οργανικών τους μονάδων. Οι υπάλληλοι αυτοί εξακολουθούν να λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές του μισθού και του μισθολογικού τους κλιμακίου, όπως εκάστοτε διαμορφώνονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από την Υπηρεσία από την οποία προέρχονται. Ειδικές διατάξεις, που εφαρμόζονται στη νέα εταιρία, έχουν εφαρμογή και στους αποσπασμένους υπαλλήλους. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των Υπηρεσιών που καταργούνται με τον παρόντα νόμο μεταφέρονται στη νέα εταιρεία Ο.Α.Κ. Α.Ε., όπου και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

32. Εκκρεμείς δίκες, οι οποίες αφορούν τόσο την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» όσο και την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη» και στις οποίες διάδικο μέρος είναι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα εταιρία χωρίς άλλη διατύπωση. Αρμόδια για τη διοικητική επίλυση τυχόν διαφορών που έχουν γεννηθεί από πράξεις οργάνων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αφορούν έργα για τα οποία έχει γίνει οριστική παραλαβή είναι τα αποφαινόμενα και τα γνωμοδοτικά όργανα της ΓΓΔΕ.

33. Πόροι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εγκεκριμένοι ή προς έγκριση, που αφορούν εκτέλεση συμβάσεων των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και «Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη» μεταβιβάζονται υποχρεωτικά με μέριμνα των αρμόδιων οργάνων στη νέα εταιρία.

34. Οι Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και «Κατασκευή έργου Ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη» καταργούνται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς των αρμοδιοτήτων τους στη νέα εταιρία, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 29 του παρόντος άρθρου με τίτλο «Μεταβατικές Διατάξεις».

Άρθρο 4

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.5. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο περιορισμός αφορά το σύνολο των προβλεπομένων στο π.δ. 63/2005 θέσεων, κενών ή μη, και εξειδικεύεται ανά υπηρεσία με απόφαση του Πρωθυπουργού.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Άρθρο 5

1. Μετά το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1906/1990 (ΦΕΚ Α΄ 157), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2671/1998 (ΦΕΚ Α΄ 289) και στη συνέχεια με την παρ. 15 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι διατάξεις των τέταρτου και πέμπτου εδαφίων της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της ύπαρξης σχετικών διακρατικών συμφωνιών της Ελλάδας με κράτη που δεν είναι μέλη της Ε.Ε.. Σε περίπτωση ύπαρξης σχετικής διακρατικής συμφωνίας εν ισχύ, οι ακριβείς διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της συμφωνίας ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

2. Η έναρξη ισχύος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρχίζει από τις 28.2.2013.

Άρθρο 6

Κατά των προσώπων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 3185/2003 (Α΄ 229) και στην παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 3693/2008 (Α΄ 174), δεν ασκούνται αστικές αξιώσεις και δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις για χρέη των εταιριών που αναφέρονται στις ανωτέρω διατάξεις προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς του Δημοσίου και ασφαλιστικά ταμεία, ανεξάρτητα από το χρόνο γέννησης ή βεβαίωσης της οφειλής, κάθε δε εκκρεμής αστική ή διοικητική δίκη ή διαδικασία κατά αυτών για τα ανωτέρω χρέη καταργείται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 7

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου, διαδικασία επιλογής του Διευθύνοντος Συμβούλου έως την ημερομηνία συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται νόμιμα και χωρίς αυτόν. Μέχρι το διορισμό του, καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου σε κάθε περίπτωση λήγει με τη λήξη της θητείας των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ισχύς των ως άνω διατάξεων αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ν. 4115/2013.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 8

Το άρθρο 19α του ν. 4015/2011, όπως αυτό προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 168 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250), τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Ο τίτλος του άρθρου 19α συμπληρώνεται και τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 19α

Ευθύνη εκκαθαριστών – Ευθύνη νομικών προσώπων και Διοικήσεων».

β) Στην αρχή της υπάρχουσας παραγράφου του άρθρου 19α τίθεται ο αριθμός 1 και στο τέλος αυτής, προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:

«2. Από τη λήψη της απόφασης της γενικής συνέλευσης των ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ για συγχώνευση ή μετατροπή και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής ή από την υποβολή του σχεδίου εξυγίανσης της υποπερίπτωσης εε΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19, στην πιστώτρια τράπεζα με το μεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων και μέχρι την αποδοχή του ή μη από τους πιστωτές της παραπάνω υποπερίπτωσης, ως και σε όσους ΑΣ και σε όσες ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ, ΣΕ έχουν ήδη τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης ή πρόκειται να τεθούν σε καθεστώς εκκαθάρισης με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι την ολοκλήρωση των εκκαθαρίσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2013, αναστέλλονται η ποινική δίωξη ή η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων που εκκρεμούν σε β΄ βαθμό, οι πάσης φύσεως διοικητικές και αστικές κυρώσεις, καθώς και η έναρξη ή συνέχιση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας των Προέδρων και λοιπών μελών της διοίκησής τους ή εντεταλμένων υπαλλήλων τους, όπως είναι ιδίως οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, οι γραμματείς και οι ταμίες, για ληξιπρόθεσμες οφειλές των ανωτέρω νομικών προσώπων προς το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Για ανάλογες οφειλές που πρόκειται να δημιουργηθούν από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης ή πρόκειται να προκύψουν από μελλοντικούς διαχειριστικούς ελέγχους, επιτρέπεται μεν η λήψη πάσης φύσεως ασφαλιστικών μέτρων κατά των ως άνω φυσικών προσώπων για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης, όχι όμως η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η διάταξη καταλαμβάνει όλα τα ως άνω φυσικά πρόσωπα, τα οποία υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης όσο και εκείνα, η θητεία των οποίων έχει λήξει καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.

Η ανωτέρω προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2013 μπορεί να παραταθεί για ένα χρόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο χρόνος της ανωτέρω αναστολής δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο κάθε είδους αστικής ή ποινικής παραγραφής τυχόν αδικημάτων, παραβάσεων και απαιτήσεων του Δημοσίου.

Η αναστολή εκτέλεσης ισχύει και για κατασχέσεις απαιτήσεων των ως άνω φυσικών προσώπων, που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 9

1. Το άρθρο 740 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται οι υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 739, εκτός από εκείνες που αφορούν την υιοθεσία, τη θέση προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση ή σε ακούσια νοσηλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, καθώς και η ανακοπή των άρθρων 787 του παρόντος και 82 ΑΚ, οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου.

2. Στις υποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 739 δεν επιτρέπεται παρέκταση της αρμοδιότητας.» 2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 800 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρμόδιο για την τέλεση της υιοθεσίας είναι κάθε δικαστήριο της Επικράτειας.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 800 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι συναινέσεις για την υιοθεσία δηλώνονται ενώπιον του Δικαστηρίου στο οποίο τελείται η υιοθεσία.» 4. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1.3.2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Άρθρο 10

1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (ΦΕΚ Α΄ 122), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3686/2008 (Α΄ 158), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση μη εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αξιωματικών, ο αριθμός των αστυνομικών που εισάγονται στη Σχολή αυτή καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αφού ληφθούν υπόψη τα κενά των οργανικών θέσεων Υπαστυνόμων Α΄ και Β΄.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3667/2008 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Από τον αριθμό των δοκίμων που εισάγονται στην οικεία Σχολή, ποσοστό μέχρι 4% συνολικά καλύπτεται από γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τέκνα τους από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό.»

3. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα− Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Εξαιρούνται, επίσης, της ανωτέρω παύσης οι αποφάσεις για απόσπαση υπαλλήλων των ως άνω φορέων στην Υπηρεσία Ασύλου, την Αρχή Προσφυγών και την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 3907/2011 (Α΄ 7). Οι αποφάσεις απόσπασης του προηγούμενου εδαφίου λογίζονται και ισχύουν ως αποσπάσεις από τον φορέα υποδοχής. Εκκρεμούσες διαδικασίες απόσπασης ή μετάταξης προσωπικού από τους καταργούμενους ή συγχωνευόμενους ή υπό καθεστώς εκκαθάρισης φορείς προς την Υπηρεσία Ασύλου, την Αρχή Προσφυγών και την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ολοκληρώνονται χωρίς να θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος.»

4. Η έναρξη ισχύος της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αρχίζει από τις 23.1.2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Άρθρο 11

Η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4109/2013 (ΦΕΚ A΄ 16) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών. Κύριος Διατάκτης των πιστώσεων της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού, ο οποίος αναλαμβάνει με αποφάσεις του τις σχετικές υποχρεώσεις.»

Άρθρο 12

1. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3986/2011, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. α. Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) δικαιούται να ζητά από τις διοικήσεις των εταιρειών των οποίων είναι μέτοχος ή επί των μετοχών των οποίων ασκεί τα δικαιώματα ψήφου ή των οποίων περιουσιακά στοιχεία τού έχουν μεταβιβαστεί προς μεταβίβαση, ενόψει της αποκρατικοποίησής τους, όλες τις πληροφορίες, που αφορούν στο νομικό πρόσωπο και είναι, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εταιρίας, απαραίτητες, προκειμένου οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι επενδυτές να μπορούν με εμπεριστατωμένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, την οικονομική κατάσταση, τα κέρδη, τις ζημίες και τις προοπτικές της εταιρίας, αποκλειστικά και μόνο προς το σκοπό της διενέργειας του νομικού, οικονομικού και τεχνικού ελέγχου των εταιριών αυτών (due diligence) στο πλαίσιο της αποκρατικοποίησης. Στις ανωτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται και πληροφορίες που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές βάσει συμβάσεων που δεσμεύουν τις εν λόγω εταιρίες, εφόσον οι συμβάσεις αυτές διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

β. Οι διοικήσεις των ανωτέρω εταιριών υποχρεούνται να παρέχουν, είτε στο ΤΑΙΠΕΔ και στους προστηθέντες του είτε, καθ’ υπόδειξή του, σε εγκεκριμένα από αυτό, ρητώς κατονομαζόμενα πρόσωπα, τα οποία ενεργούν ως εκπρόσωποι προεπιλεγέντων υποψηφίων επενδυτών, τις πληροφορίες της προηγούμενης περίπτωσης, υπό τον όρο ότι τα πρόσωπα αυτά θα δεσμεύονται από σχετική σύμβαση εμπιστευτικότητας. Οι κοινοποιούσες εταιρίες, το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και τα μέλη των διοικήσεων αυτών και του ΤΑΙΠΕΔ, δεν υπέχουν ευθύνη για τη γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο.

γ. Τα μέλη της διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ, τα στελέχη του και οι πάσης φύσεως προστηθέντες αυτών που λαμβάνουν γνώση των εν λόγω πληροφοριών, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αυτές αποκλειστικά και μόνο για την προσήκουσα ενημέρωση των προεπιλεγέντων υποψήφιων επενδυτών. Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι επενδυτές και οι πάσης φύσεως εκπρόσωποι και προστηθέντες τους που λαμβάνουν γνώση των εν λόγω πληροφοριών, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αυτές αποκλειστικά και μόνο για τη διαμόρφωση της επενδυτικής τους απόφασης.

Παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικα.

δ. Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου τελεί υπό την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας του ανταγωνισμού και του ν. 3340/2005.

ε. Η παρούσα διάταξη δεν περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν ή σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια και την εθνική άμυνα της χώρας, η δε παροχή των πληροφοριών αυτών από την ΕΑΣ, την ΕΛΒΟ χορηγείται μόνο μετά από σχετική έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.»

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 (ΦΕΚ Α΄ 119) επαναδιατυπώνεται ως εξής:

«Οι αυξήσεις αυτές καλύπτονται σε μετρητά ή με ομόλογα του ΕΤΧΣ ή με άλλα χρηματοοικονομικά μέσα του ΕΤΧΣ.»

3. α. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται σε κάθε γενική συνέλευση που αφορά την εφαρμογή του παρόντος νόμου.»

β. Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από την κατάθεση της παρούσας προσθήκης −τροπολογίας στη Βουλή των Ελλήνων.

Άρθρο 13

1. Το άρθρο 6 του ν. 3938/2011 (Α΄ 226) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6

Διάθεση κατασχεμένων οχημάτων

1. Χερσαία, πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα που έχουν κατασχεθεί οποτεδήποτε από αστυνομικές ή λιμενικές αρχές ως αντικείμενα λαθρεμπορίας, ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, λαθρεμπορευμάτων ή παράνομων μεταναστών ή ως μέσα παράνομης διακίνησης όπλων ή αρχαιοτήτων, μπορεί να διατίθενται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής που ενήργησαν την κατάσχεση ή σε άλλες Υπηρεσίες του ίδιου Σώματος για κάλυψη των αναγκών τους, εφόσον παρέλθουν τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κατάσχεσής τους και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν έχει καταστεί αμετάκλητο βούλευμα ή απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης και την απόδοση των μέσων αυτών στους ιδιοκτήτες τους. Για τη διάθεση των ως άνω μέσων εκδίδεται αντίστοιχα απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Σώματος στο οποίο ανήκει η υπηρεσία που προέβη στην κατάσχεση. Από τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα ορισμένα μπορεί να διατίθενται για την κάλυψη αναγκών καταστημάτων κράτησης, μετά από κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά περίπτωση.

2. Αν μετά τη διάθεση του μέσου που κατασχέθηκε διαπιστωθεί ότι αυτό δεν είναι κατάλληλο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, παραδίδεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Αν μετά τη διάθεση του μέσου που κατασχέθηκε, διατάχθηκε αμετακλήτως με βούλευμα ή δικαστική απόφαση η απόδοσή του στον ιδιοκτήτη, καταβάλλεται σε αυτόν ως πλήρης αποζημίωση ποσό ίσο με την αξία του μέσου, όπως αυτή ορίζεται σε Έκθεση Κοστολόγησης, στην οποία υπολογίζονται ή όχι, κατά περίπτωση, οι δασμοί, οι φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που έχουν καταβληθεί και που συντάσσεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 για τη διάθεση του μέσου που κατασχέθηκε. Εφόσον ο δικαιούχος δεν αποδέχεται το ποσό της αποζημίωσης, δύναται να προσφύγει, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της Έκθεσης Κοστολόγησης, στα Διοικητικά Δικαστήρια για τον καθορισμό της αξίας του ως άνω μεταφορικού μέσου. Η Έκθεση Κοστολόγησης συντάσσεται από επιτροπή που απαρτίζεται από έναν ανώτερο αξιωματικό αρμόδιο για θέματα τεχνικών και έναν ανώτερο αξιωματικό αρμόδιο για θέματα οικονομικών από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες του κάθε Σώματος και έναν μηχανολόγο − μηχανικό της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι αποφάσεις που αφορούν τη διάθεση των μέσων κοινοποιούνται στην αρμόδια για τη σχετική παράβαση Εισαγγελική Αρχή.»

2. Στο άρθρο 132 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:

«10. Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης και τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, πλην εισαγωγικού δασμού και ΦΠΑ, τα πλωτά μέσα και τα αυτοκίνητα οχήματα, καινουργή ή μεταχειρισμένα, τα οποία παραχωρούνται με δωρεά στην Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα ή το Λιμενικό Σώμα−Ελληνική Ακτοφυλακή για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, εφόσον έχει προηγηθεί αποδοχή της δωρεάς από τον οικείο Υπουργό.»

3. Στο άρθρο 17 παράγραφος 3 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) προστίθεται περίπτωση δ΄, ως εξής:

«δ. Τα αυτοκίνητα οχήματα, καινουργή ή μεταχειρισμένα, τα οποία παραχωρούνται με δωρεά στην Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα ή το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.»

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ,
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671