ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 4132/2013 (ΦΕΚ Α΄ 59/07.03.2013)

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 59          7 Μαρτίου 2013

___________________________________________________

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4132

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 35 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) και την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΒ2 της παραγράφου ΙΒ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222), προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

«3. Εφόσον μετά το συμψηφισμό του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος, παραμένει ανεξόφλητο ποσό απαιτήσεων ή σε περίπτωση κατά την οποία φαρμακευτικές εταιρείες ή Κ.Α.Κ. φαρμακευτικών σκευασμάτων δεν έχουν απαιτήσεις έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αλλά μόνο έναντι νοσοκομείων, τότε οι απαιτήσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έναντι των φαρμακευτικών εταιρειών ή των Κ.Α.Κ. από το ποσό επιστροφής (rebate) που προβλέπεται στο στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος και από εκείνο που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος δύνανται να εκχωρούνται, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, προς τα νοσοκομεία έναντι καταβολής νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης ασφαλισμένων του, τα δε νοσοκομεία συμψηφίζουν υποχρεωτικά το ποσό των ανωτέρω εκχωρούμενων προς αυτά απαιτήσεων με οφειλές τους προς τις φαρμακευτικές εταιρείες και τους Κ.Α.Κ. φαρμακευτικών σκευασμάτων. Ο συμψηφισμός γίνεται μόνο μεταξύ των εκχωρηθέντων προς τα νοσοκομεία, κατά το προηγούμενο εδάφιο, απαιτήσεων και εκκαθαρισμένων οφειλών των νοσοκομείων προς φαρμακευτικές εταιρείες ή κατόχους αδείας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών σκευασμάτων που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται τα ποσά που κάθε φορά εκχωρούνται και συμψηφίζονται κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων.

Η εφαρμογή της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.1.2012.»

Άρθρο 2

1. Στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και στις ιδιωτικές κλινικές δύνανται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε νοσηλευόμενους ασθενείς αποκλειστικοί νοσοκόμοι και αποκλειστικές νοσοκόμες, που δε συνδέονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με τα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους στους ασθενείς. Η δαπάνη για την απασχόλησή τους βαρύνει τους νοσηλευόμενους ασθενείς ή τους οικείους τους ή τους ασφαλιστικούς τους φορείς, στις περιπτώσεις που προβλέπεται.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προσφορά των υπηρεσιών των αποκλειστικών νοσοκόμων σε νοσηλευόμενους στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας, τα απαραίτητα προσόντα τους, η διαδικασία επιλογής τους από τους ενδιαφερόμενους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια τηρείται Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται υποχρεωτικώς οι αποκλειστικές νοσοκόμες και αποκλειστικοί νοσοκόμοι προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές, αρμοδιότητας της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής των ενδιαφερομένων στο Μητρώο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια τήρησής του.

3. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α΄ 165) καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 3

1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, καθώς και οι παράγραφοι 2 επ. του άρθρου 34 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 14) αντικαθίστανται και προστίθεται επιπλέον παράγραφος 6 ως εξής:

«1. […] β. Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι τις 31.12.2011.

2. Οι οφειλές της παραγράφου 1 εξοφλούνται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εφόσον παρασχεθεί έκπτωση επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείου προ Φ.Π.Α.), η οποία προκειμένου περί οφειλών προς τα φαρμακεία ορίζεται σε ποσοστό 3,5% επί της αξίας των χορηγηθέντων φαρμάκων με προσκόμιση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πιστωτικών τιμολογίων,

β) εφόσον οι δικαιούχοι παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση και ένδικο μέσο συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας.

3. Οι οφειλές της παραγράφου 1 εξοφλούνται με την ακόλουθη διαδικασία:

Το ποσό που προκύπτει ως εναπομένουσα οφειλή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ύστερα από την εφαρμογή των εκπτώσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος εξοφλείται με την έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις. Το ανωτέρω ποσό δύναται να καταβάλεται στους δικαιούχους της παραγράφου 1 ως προκαταβολή μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων.

Η καταβολή γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Εάν, μετά τη χορήγηση της προκαταβολής, κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των παραστατικών προκύψει οφειλόμενο ποσό μικρότερο του προκαταβληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των προμηθευτών της παραγράφου 1. Σε περίπτωση μη υποβολής νεότερου λογαριασμού εντός τριμήνου από την εκκαθάριση, η διαφορά αναζητείται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τις διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

4. Η αποδοχή της ρύθμισης από τους δικαιούχους συντελείται με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του δικαιούχου − παρόχου που κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας καθορίζονται το ποσοστό έκπτωσης που παρέχουν οι λοιποί (πλην φαρμακοποιών) πάροχοι υπηρεσιών υγείας και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

6. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν και για τις υφιστάμενες κατά την 31.12.2011 οφειλές των Κλάδων Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά την 1.4.2012.»

2. Στην περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Γ2 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθενται τελευταία εδάφια ως εξής:

«Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκτακτης χρηματοδότησης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (νομικών προσώπων και δημοσίων υπηρεσιών) Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της προηγούμενης υποπαραγράφου, διαγράφονται οι απαιτήσεις των ανωτέρω έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που προέρχονται από υπηρεσίες παρασχεθείσες σε ασφαλισμένους αυτών μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2011, ανεξαρτήτως του χρόνου τιμολόγησης, καθώς και οι υποχρεώσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έναντι των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (νομικών προσώπων και δημοσίων υπηρεσιών) Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που προέρχονται από τις προπεριγραφόμενες υπηρεσίες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου.»

Άρθρο 4

1. Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΕΣΥ, του ΠΓΝ Παπαγεωργίου, των λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που λειτουργούν υπό τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου Αθηνών, του Αρεταίειου Νοσοκομείου Αθηνών, του ΝΙΜΙΤΣ και των στρατιωτικών νοσοκομείων που έχουν προκύψει από την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και μέχρι του ύψους των υφιστάμενων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 υποχρεώσεων αυτών, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Γ2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση της παραίτησης των δικαιούχων από οποιαδήποτε άλλη αξίωση και ένδικο μέσο συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας.

2. Η αποδοχή της ρύθμισης από τους δικαιούχους συντελείται με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του δικαιούχου που κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Άρθρο 5

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά τη λέξη «αντιπρόεδρο» προστίθενται οι λέξεις ως εξής: « ή σύμβουλο».

2. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ημερομηνία «1.4.2013» τροποποιείται σε «1.3.2013».

Άρθρο 6

1. Στο τέλος του άρθρου 11 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159) προστίθενται τέσσερα νέα εδάφια ως ακολούθως:

«Προκειμένου για μη εγκεκριμένους, από τα προβλεπόμενα στο ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όργανα, προϋπολογισμούς του οικονομικού έτους 2013 Ιδρυμάτων, στα οποία δεν έχουν αναδειχθεί τα όργανα που προβλέπει ο ανωτέρω νόμος, αρμόδιο όργανο για την έγκριση του προϋπολογισμού τους είναι το προβλεπόμενο από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011. Την αρμοδιότητα του διατάκτη των δαπανών των Α.Ε.Ι. στα οποία δεν έχουν εκλεγεί οι Πρυτάνεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, έχουν έως την εκλογή των νέων Πρυτάνεων, όσοι ασκούσαν την αντίστοιχη αρμοδιότητα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται αναλογικά και για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.. Η ισχύς των τριών τελευταίων εδαφίων άρχεται από την 1η Φεβρουαρίου 2013.»

2. Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159), η φράση «εξήντα (60) ημερών» αντικαθίσταται από τη φράση «τριάντα (30) ημερών». Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευση του ν. 4009/2011.

3. Στο τέλος της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Θ.18. της παραγράφου Θ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Ειδικά για τα Κολλέγια και τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) που δεν διαθέτουν ισχύουσα πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με το στοιχείο α΄ της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ. του άρθρου πρώτου του παρόντος νόμου, η διαδικασία έκδοσης αυτής πρέπει να έχει αποδεδειγμένα εκκινήσει έως την 30ή Απριλίου 2013 και να έχει ολοκληρωθεί έως την 30ή Ιουνίου 2014.»

Άρθρο 7

1. Στο άρθρο 29 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4α, ως ακολούθως:

«4α. Κατά την εισαγωγή μη υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης αγαθών ο φόρος προστιθεμένης αξίας που βεβαιώνεται επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού δεν εισπράττεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή εισαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ του εισαγωγέα και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Ο εισαγωγέας είναι μη εγκατεστημένο στη χώρα μας υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο.

β) Η πραγματοποιούμενη στατιστική αξία των εισαγωγών ανέρχεται σε ετήσια βάση σε τουλάχιστον 300.000.000 ευρώ. Κατά τα πέντε (5) πρώτα έτη ένταξης στο καθεστώς αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, το ανωτέρω όριο προσδιορίζεται σε 120.000.000 ευρώ ετησίως.

γ) Ποσοστό άνω του 90% της αξίας των εισαγόμενων αγαθών σε ετήσια βάση παραδίδεται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες.

δ) Παρέχεται άδεια από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για την έκδοση της οποίας λαμβάνονται υπόψη στοιχεία όπως χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα, συμμόρφωση προς τις τελωνειακές απαιτήσεις, δυνατότητα παροχής οποιουδήποτε εγγράφου ή πληροφορίας ζητηθεί από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Στη σχετική άδεια αναφέρονται ρητά οι εταιρείες του Ομίλου που θα δραστηριοποιούνται στα πλαίσια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

Σε περίπτωση εισαγωγής αγαθών από εισαγωγέα που ανήκει σε Όμιλο εταιρειών, οι ανωτέρω προϋποθέσεις β) και γ) υπολογίζονται για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου που ορίζονται στην άδεια. Ως «όμιλος εταιρειών» νοείται κάθε Όμιλος που περιλαμβάνει ελέγχουσα και ελεγχόμενες εταιρείες. Ως «ελέγχουσα εταιρεία» νοείται εταιρεία του Ομίλου που ασκεί επιρροή, άμεση ή έμμεση, σε άλλη εταιρεία η οποία καλείται ελεγχόμενη λόγω των δικαιωμάτων κυριότητας, χρηματοοικονομικής συμμετοχής ή ειδικών κανόνων δικαίου.

Σε περίπτωση που μετά την υπαγωγή του εισαγωγέα στην παρούσα διάταξη διαπιστωθεί ότι δεν πληρούται μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις α), β) ή γ) παύει να ισχύει στο εξής η άδεια της ανωτέρω περίπτωσης δ΄. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.»

2. Στην περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, υπόχρεος στο φόρο είναι ο μη εγκατεστημένος στην Ελλάδα υποκείμενος στο φόρο, που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα, λήπτης των αγαθών, στην περίπτωση που ο προμηθευτής των αγαθών δεν είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας και ανήκει σε όμιλο, σε επιχειρήσεις του οποίου ομίλου έχει χορηγηθεί αναστολή καταβολής του φόρου κατά την εισαγωγή αγαθών στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265).

Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και της παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001, δεν ισχύει η υποχρέωση που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών χορηγείται έγκριση στα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων και καθορίζεται ο τρόπος, οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες καταβολής του φόρου, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται από τα πρόσωπα αυτά.»

Άρθρο 8

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την απόδοση του πρόσθετου ποσού επιστροφής λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις του προηγούμενου τριμήνου βάσει των στοιχείων που αντλεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την Η.Δ.Ι.Κ.Α., το σύστημα σάρωσης συνταγών και άλλες πηγές και καταβάλλεται αντίστοιχα για το πρώτο τρίμηνο μέχρι 31 Μαΐου, για το δεύτερο τρίμηνο μέχρι 31 Αυγούστου, για το τρίτο τρίμηνο μέχρι 30 Νοεμβρίου του ίδιου έτους και για το τέταρτο τρίμηνο μέχρι 28 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους. Ειδικότερα για τις υπολειπόμενες οφειλές του έτους 2011 και των τεσσάρων τριμήνων του έτους 2012 προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης αποπληρωμής του ποσού επιστροφής της περίπτωσης α΄ και του πρόσθετου ποσού επιστροφής της περίπτωσης γ΄ του παρόντος άρθρου που τυχόν οφείλεται μετά την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3 του παρόντος, σε τέσσερεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, με καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι 15.3.2013, της δεύτερης δόσης μέχρι 15.5.2013, της τρίτης δόσης μέχρι 15.7.2013 και της τέταρτης δόσης μέχρι 15.9.2013. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, έστω μίας εκ των ως άνω δόσεων, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παύει αυτόματα να αποζημιώνει τα αντίστοιχα φαρμακευτικά προϊόντα του υπόχρεου Κ.Α.Κ. που συγκαταλέγονται στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6).»

2. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Το ποσό επιστροφής της περίπτωσης α΄ καταβάλλεται σε τριμηνιαία βάση με τον ίδιο τρόπο υπολογισμού και εντός των ίδιων προθεσμιών με το πρόσθετο ποσό επιστροφής της περίπτωσης γ΄ του παρόντος άρθρου. Η είσπραξη τόσο του ποσού επιστροφής της περίπτωσης α΄όσο και του ποσού πρόσθετης επιστροφής της περίπτωσης γ΄ γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και μέριμνα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα πλαίσια περιστολής της φαρμακευτικής δαπάνης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του εκάστοτε οφειλόμενου ποσού επιστροφής της περίπτωσης α΄ ή του πρόσθετου ποσού επιστροφής της περίπτωσης γ΄ ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παύει αυτόματα να αποζημιώνει τα αντίστοιχα φαρμακευτικά προϊόντα του υπόχρεου Κ.Α.Κ. που συγκαταλέγονται στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6).»

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα επί μέρους άρθρα.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2013

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671