ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α΄ 256/31.12.2012)

Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 256          31 Δεκεμβρίου 2012

________________________________________________________

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος.

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας, που είναι σκόπιμο να ρυθμιστούν μέχρι την παρέλευση του τρέχοντος ημερολογιακού έτους προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του κράτους.

3. Την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Υπουργείο Εσωτερικών

Άρθρο 1

Ζητήματα αρμοδιοτήτων των άρθρων 94, 95 και 204 του ν. 3852/2010

1. Ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων των άρθρων 94 και 204 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), που τους μεταβιβάζονται στο πλαίσιο των οριζομένων στη περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 95 και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του ιδίου νόμου, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016, ως ισχύει, καθορίζεται αναλόγως με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομικών σε ζητήματα αρμοδιότητάς του, καθώς και κάθε άλλου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, όπου συντρέχει περίπτωση, έπειτα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Με τις αποφάσεις αυτές, ρυθμίζονται και ζητήματα μεταφοράς προσωπικού και απόδοσης των ανάλογων οικονομικών πόρων, που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στους δήμους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικό, τεχνικό, λεπτομερειακό ζήτημα.

2. Mε όμοιες αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζεται αναλόγως ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς στο πλαίσιο των οριζομένων στην περ. α, της παραγράφου 1, του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, για τις οποίες παρέχεται διοικητική υποστήριξη. Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παρ. 2,3 και 4 και της περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 95 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 206 του ανωτέρω νόμου, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης σε αυτά σχετικής προθεσμίας.

3. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει αντίθετα με τα ανωτέρω καταργείται από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

Άρθρο 2

Ζητήματα συμβάσεων ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου στους Ο.ΤΑ.

1. Αναστέλλεται η ισχύς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν.3812/2009, για όσο χρόνο ισχύει ο περιορισμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μονίμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009. Σε κάθε περίπτωση κατά την εφαρμογή των ανωτέρω δεν αυξάνεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων που θα προσληφθούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου όπως καθορίζεται με την διαδικασία της 6/5.5.2009 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α΄ 70) και ισχύει κατ’ έτος.

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 3812/2009, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η βεβαίωση εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του φορέα στο οποίο καθορίζεται απαραιτήτως το έργο που θα εκτελεστεί, ο αριθμός των προσώπων που θα το εκτελέσουν και οι ειδικότητες αυτών, η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου και ο τόπος εκτέλεσης αυτού. Στο αίτημα περιλαμβάνεται και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς.»

3. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου, βάσει αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, για τα οποία έχει δοθεί έγκριση από την Επιτροπή της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ισχύει, έως 31−12−2012, μπορούν να συναφθούν έως 31−12−2013 και εν συνεχεία να υλοποιηθούν.

Άρθρο 3

Ζητήματα αποζημίωσης αιρετών της παραγράφου 1 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010

Η παρ.5 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Τα αιρετά όργανα της παραγράφου 1 του αρ. 93, στα οποία χορηγείται η ειδική άδεια του αρ.93 για όλο το διάστημα της θητείας τους, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης είτε την αντιμισθία του παρόντος άρθρου. Τα αιρετά όργανα της ίδιας παραγράφου που δεν δικαιούνται αντιμισθίας λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης.

Σε κάθε περίπτωση οι κατά τα ανωτέρω δαπάνες, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη όπου αυτές προβλέπονται, βαρύνουν τον προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ.

Τα προαναφερθέντα αιρετά όργανα, εφόσον πρόκειται περί συνταξιούχων, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία του παρόντος άρθρου είτε, παραιτούμενοι αυτής, να λαμβάνουν τη σύνταξή τους.

Η ενάσκηση του δικαιώματος επιλογής λαμβάνει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους ως αιρετών, με δήλωσή τους στο Δήμο και στο φορέα της οργανικής τους θέσης. Για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, η ενάσκηση του δικαιώματος επιλογής λαμβάνει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου. Παρελθούσης άπρακτης της προθεσμίας, διακόπτεται η καταβολή των αποδοχών της οργανικής τους θέσης.»

Άρθρο 4

Διαδικασία συγχώνευσης ΔΕΥΑ

Η παράγραφος 6 του άρθρου 109 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 10 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στη συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Η αρμοδιότητα της νέας, μετά τη συγχώνευση, Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή της προϋπάρχουσας εκτείνεται υποχρεωτικά στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του δήμου.

Σε περίπτωση που για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου η ανάληψη της διαχείρισης των υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης για το σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του δήμου αναλαμβάνεται από υφιστάμενη Δ.Ε.Υ.Α., η χωρική αρμοδιότητα αυτής επεκτείνεται αναλόγως με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η απόφαση αυτή μπορεί να ληφθεί μέχρι 31−12−2014 εάν δε έχει ήδη ληφθεί, μπορεί να ανασταλεί η εφαρμογή της, εν όλω ή εν μέρει, με νεότερη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, κατά την αυτή διαδικασία, μέχρι 31−12−2014. Μέχρι την ίδια ημερομηνία επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση και κατά την αυτή διαδικασία, η εν μέρει επέκτασή της κατά τα ανωτέρω χωρικής αρμοδιότητας της τυχόν υφιστάμενης Δ.Ε.Υ.Α.

Έργα ύδρευσης ή αποχέτευσης που έχουν ήδη ενταχθεί σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. με δικαιούχους Δήμους δύνανται να υλοποιηθούν είτε από τους Δήμους είτε από τις Δ.Ε.Υ.Α., ανεξαρτήτως της επέκτασης της χωρικής αρμοδιότητας αυτών.»

Άρθρο 5

Ζητήματα εφαρμογής του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

1. Η διάρκεια του προγράμματος Θησέας, η οποία είχε παραταθεί ως 31.12.2012 με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (ΦΕΚ Α΄ 31 ), παρατείνεται έως 31.12.2014.

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3274/2004 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Στην περίπτωση οριστικά ενταγμένων έργων ή μελετών του Προγράμματος Θησέας, που πρόκειται να ενταχθούν σε αναπτυξιακά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε, η τροποποίηση και η ανάκληση της απόφασης ένταξης εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και εκείνων του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.»

Άρθρο 6

Παράταση προθεσμίας συγχωνεύσεως Φ.Ο.Δ.Σ.Α.

Το προβλεπόμενο στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4071/2012 διάστημα έξι (6) μηνών υποχρεωτικής συγχώνευσης στους Περιφερειακούς Συνδέσμους Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, για συνδέσμους που έχουν συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ ή ανώνυμες εταιρίες ή άλλες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ κατά κλάδο ή τομέα που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ παρατείνεται έως 31.12.2013. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.12.2012.

Άρθρο 7

Συγκρότηση παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας ΟΤΑ

Στην παρ. 3 του άρθρου 3 της από 18.11.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 228) προστίθεται τελικό εδάφιο ως εξής:

«To Παρατηρητήριο συγκροτείται και συνεδριάζει νομίμως με τη συμμετοχή τουλάχιστον του Προέδρου και των υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών.»

Άρθρο 8

Αναδιάρθρωση Οργανικών Μονάδων Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου εσωτερικών

1. Η Διεύθυνση “Οικονομικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης” της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών μετονομάζεται σε Διεύθυνση “Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης” και αναδιαρθρώνεται ως εξής:

Η Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι αρμόδια για την επεξεργασία, εφαρμογή και ερμηνεία του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οικονομική διοίκηση και διαχείριση, την περιουσία, τα έσοδα, καθώς και την παρακολούθηση και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των πάσης φύσεως νομικών τους προσώπων.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα, ως ακολούθως:

Α. Στο Τμήμα Περιουσίας, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:

α. Τα ζητήματα που άπτονται των εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων επί της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας αυτών, καθώς και της προστασίας, της διαχείρισης και της εν γένει αξιοποίησης αυτής.

β. Τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων για την κήρυξη και τη συντέλεση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ Ο.Τ.Α.

γ. Τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων για τον καθορισμό των ορίων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και την τήρηση αρχείου αποφάσεων καθορισμού ορίων.

δ. Η εισήγηση και επεξεργασία σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας αυτών, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης και τήρησης από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κτηματολογίων των ακινήτων τους.

ε. Η ανάπτυξη, υποστήριξη και ενημέρωση της βάσης δεδομένων ακίνητης περιουσίας της τοπικής αυτοδιοίκησης.

στ. Η συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, την οικεία Υπηρεσία Εποπτείας του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε συναρμόδιο Υπουργείο και φορέα για ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

ζ. Η υποστήριξη εφαρμογής προγραμμάτων για την εξυγίανση των οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

η. Η παρακολούθηση της τήρησης των διατάξεων που διέπουν τις δωρεές, τα κληροδοτήματα και τις κληρονομίες υπέρ αυτών.

θ. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ για θέματα του Τμήματος.

Β. Στο Τμήμα Εσόδων, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:

α. Η κωδικοποίηση, επεξεργασία και εισήγηση του θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει τα έσοδα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

β. Η ανάπτυξη μηχανισμού βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προέρχονται από θεσμοθετημένους φόρους, τέλη, εισφορές και δικαιώματα.

γ. Η εισήγηση και επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου που διέπει το φορολογικό σύστημα αυτών και η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό του.

δ. Η εισήγηση και επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη φορολογική αποκέντρωση.

ε. Η εισήγηση και επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα έσοδα των νομικών προσώπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

στ. Η συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Oργανισμών Tοπικής Aυτοδιοίκησης, τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, την οικεία Υπηρεσία Εποπτείας του Oργανισμού Tοπικής Aυτοδιοίκησης και κάθε συναρμόδιο Υπουργείο και φορέα για ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

ζ. Η υποστήριξη εφαρμογής προγραμμάτων για την εξυγίανση των οικονομικών της Tοπικής Aυτοδιοίκησης.

η. Η συγκρότηση και η συνδρομή στη λειτουργία των επιτροπών συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

θ. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ για θέματα του Τμήματος.

Γ. Στο Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:

α. Η κατάρτιση των προϋπολογισμών, απολογισμών και η εν γένει οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Oργανισμών Tοπικής Aυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως νομικών τους προσώπων.

β. Η σύσταση και λειτουργία της ταμειακής τους υπηρεσίας, η συνομολόγηση των δανείων τους, η είσπραξη των εσόδων και η πληρωμή των δαπανών τους.

γ. Η εφαρμογή από αυτούς του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και της αναλυτικής λογιστικής.

δ. Ο καθορισμός και σχεδιασμός των βιβλίων και στοιχείων που οφείλουν να τηρούν.

ε. Ο καθορισμός των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής που εκδίδουν.

στ. Τα ζητήματα που άπτονται κάθε είδους οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου, καθώς και όσα άπτονται του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου των δαπανών τους.

ζ. Η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την οικονομική διοίκηση και το λογιστικό αυτών.

η. Η συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Oργανισμών Tοπικής Aυτοδιοίκησης, τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, την οικεία Υπηρεσία Εποπτείας του Oργανισμού Tοπικής Aυτοδιοίκησης και κάθε συναρμόδιο Υπουργείο και φορέα για ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

θ. Η υποστήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων για την εξυγίανση των οικονομικών της Tοπικής Aυτοδιοίκησης.

ι. Η εισήγηση και επεξεργασία σχεδίων για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις προγραμματικές συμβάσεις και η εφαρμογή τούτου.

ια. Ο έλεγχος και η έγκριση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών.

ιβ. Η εισήγηση και η επεξεργασία ρυθμίσεων και πράξεων για ζητήματα που αφορούν τον καθορισμό του ύψους κάθε είδους αποδοχών, της αντιμισθίας, των εξόδων κίνησης και παράστασης, καθώς και λοιπών αποζημιώσεων των αιρετών οργάνων τους.

ιγ. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ για θέματα του Τμήματος.

Δ. Στο Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:

α. Η συγκέντρωση και η επεξεργασία βάσεων δεδομένων επιχορηγήσεων και λοιπών οικονομικών και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εξαγωγή και επεξεργασία από τις βάσεις αυτές αριθμοδεικτών αξιολόγησης όλων των υπόχρεων για την παροχή στοιχείων φορέων.

β. Η υποστήριξη εφαρμογής προγραμμάτων για την εξυγίανση των οικονομικών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

γ. Η κατάρτιση και διαχείριση οικονομικών και στατιστικών δεδομένων και αναφορών, καθώς και η παροχή σχετικών στοιχείων στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου με υπηρεσίες άλλων Υπουργείων ή φορέων, ιδίως με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονομική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομικών, την Ελληνική Στατιστική Αρχή, την EUROSTAT, το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και την Ένωση Περιφερειών.

δ. Η παρακολούθηση της είσπραξης των εσόδων και πραγματοποίησης των δαπανών, καθώς και των ελέγχων που διενεργούνται σε αυτούς.

ε. Τα ζητήματα που άπτονται των ενοποιημένων ετήσιων προϋπολογισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

στ. Η συγκέντρωση οικονομικών δεδομένων από τα μητρώα δεσμεύσεων που σχετίζονται με τον τακτικό προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και η καταγραφή τους στη Διαδικτυακή Πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε τακτική βάση.

ζ. Η κατάρτιση και υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών σχετικά με τη λειτουργία των μητρώων δεσμεύσεων και σχετικά με καθυστερημένες πληρωμές.

η. Η πραγματοποίηση εκτιμήσεων για την πορεία εκτέλεσης των ενοποιημένων προϋπολογισμών, η παραγωγή, ο έλεγχος και η επεξεργασία των σχετικών οικονομικών λογιστικών δεδομένων.

θ. Η εξακρίβωση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των οικονομικών δεδομένων που υποβάλλονται από τους εποπτευόμενους φορείς.

ι. Η ενημέρωση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την απόκλιση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης από τους στόχους που έχουν τεθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

ια. Η συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, την οικεία Υπηρεσία Εποπτείας του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε συναρμόδιο Υπουργείο και φορέα για ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

ιβ. Η γραμματειακή υποστήριξη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ιγ. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ για θέματα του Τμήματος.

Ε. Στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στα υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού.

2. Η Διεύθυνση “Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών” της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών μετονομάζεται σε Διεύθυνση “Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης” και σε αυτήν προστίθεται Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Α. Το Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αρμόδιο για θέματα που αφορούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως:

α. Η υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού κάθε οικονομικού έτους κατά το μέρος που αφορά τα έσοδα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

β. Ο καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, καθώς και η κατανομή αυτών για την κάλυψη των δαπανών τους και την υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων.

γ. Η καταβολή της μισθοδοσίας στο προσωπικό αυτών.

δ. Η διαχείριση των Κ.Α.Ε. των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ε. Η διαχείριση των αναγκαίων πιστώσεων για τις μετακινήσεις προσωπικού από και προς τις Περιφέρειες.

δ. Η επιχορήγησή τους από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού που εγγράφονται ως μεταβιβαστικές πληρωμές στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

ε. Η επιχορήγηση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) προς αντικατάσταση των καταργηθέντων τελών ύδρευσης και αποχέτευσης.

στ. Η κατανομή σε αυτούς εσόδων από το τέλος ακίνητης περιουσίας, το τέλος διαφήμισης, το φόρο ζύθου, από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών παραμονής των αλλοδαπών, καθώς και από κάθε άλλη πηγή που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

ζ. Η έκδοση αποφάσεων παρακράτησης οφειλών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι μέλη συνδέσμων.

η. Η σύμπραξη στην επεξεργασία ρυθμίσεων και η έκδοση πράξεων του Υπουργείου, κατά το μέρος που αυτές έχουν επίπτωση στον προϋπολογισμό αυτών.

θ. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ για θέματα του Τμήματος.

ι. Η κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και την Ένωση Περιφερειών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

Β. Στο Τμήμα αυτό προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού.

3. Για την υποστήριξη του αντικειμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών αυξάνονται οι οργανικές θέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών κατά είκοσι. Οι κλάδοι των θέσεων αυτών ανά κατηγορία είναι: ΠΕ Διοικητικού 9 θέσεις, ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού 4, ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού 2, ΠΕ Πληροφορικής 1, ΤΕ Πληροφορικής 1, ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού 2, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1. Για την κάλυψη των θέσεων αυτών τυγχάνει εφαρμογής το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της από 18.9.2012 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228).

4. Καταργείται κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Άρθρο 9

Αντιμισθία Αντιδημάρχων νησιωτικών δημοτικών κοινοτήτων

Μετά το τρίτο εδάφιο, της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010, ως ισχύει, προστίθεται εδάφιο τέταρτο ως εξής:

«Στον αριθμό των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθίας, κατά το προηγούμενο εδάφιο, προστίθενται οι αντιδήμαρχοι που ορίζονται κατά το άρθρο 207.»

Άρθρο 10

Παράταση της προθεσμίας συμψηφισμού κυριών οφειλών Δήμων

Η περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΣΤ3 «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» της παραγράφου ΣΤ του πρώτου άρθρου του Νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 22 Α΄) τροποποιείται ως εξής:

«Η προθεσμία της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 30.4.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012, που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4079/2012, παρατείνεται έως την 31.6.2013.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Άρθρο 11

Διάρκεια λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής

1. Η μεταβατική περίοδος λειτουργίας για την περαίωση του έργου της Προσωρινής Ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής, που προβλέπεται στο Παράρτημα V 2 του νόμου 4046/2012 (ΦΕΚ Α΄ 28) και στο άρθρο 1 της ΠΥΣ 7/28−2−2012 (ΦΕΚ Α΄ 39) λήγει την 28−2−2013.

2. Έως τη νέα λήξη της μεταβατικής περιόδου λειτουργίας, ισχύει ο διορισμός των μελών της Προσωρινής Ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής όπως προβλέπεται στο άρθρο μόνο της ΠΥΣ 37/4−10−2012 (Υ.Ο.Δ.Δ 466).

Άρθρο 12

Λειτουργία ΕΤΕΑ

1. Από 1.1.2013 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) τα ταμεία και οι τομείς επικουρικής ασφάλισης για τα οποία υποβλήθηκε αίτημα εξαίρεσης από την ένταξή τους στο ΕΤΕΑ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), εφόσον μέχρι 31.12.2012

α) δεν έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναλογιστικές μελέτες και καταστατικά κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄160) ή

β) έχουν υποβληθεί και απορριφθεί. Για όσες περιπτώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι 31.12.2012 αναλογιστικές μελέτες και καταστατικά και εκκρεμεί η επεξεργασία τους στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αντίστοιχα, η προθεσμία υποχρεωτικής ένταξής τους στο ΕΤΕΑ παρατείνεται έως την 28.2.2013.

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄41) καταργείται.

3. Οι παροχές που χορηγούνται στους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους, καθώς και στους συνταξιούχους του Λογαριασμού Διαχείρισης Κεφαλαίων Πρόσθετης Ασφάλισης Συμπληρωματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας Αττικής (ΛΑΚ) σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ Α΄80) εξακολουθούν να καταβάλλονται από το ΕΤΑΤ, από ειδικό λογαριασμό που τηρείται από τα ποσά που καταβάλλει η εργοδότρια Τράπεζα.

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αναλογιστική μελέτη, γνώμη του ΔΣ του ΕΤΑΤ και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης αναπροσαρμόζονται οι καταβαλλόμενες από το ΕΤΑΤ προσυνταξιοδοτικές παροχές και παροχές ΛΑΚ.

Η αναλογιστική μελέτη εκπονείται εντός δύο (2) μηνών από την ανάθεση από το ΔΣ του ΕΤΑΤ. Η αναλογιστική μελέτη ανατίθεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής.

Άρθρο 13

Ρύθμιση θεμάτων αποσπασμένου προσωπικού της ΔΕΗ ΑΕ σε Ασφαλιστικά Ταμεία

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες εισφορές εργοδότη για τους αποσπασμένους υπαλλήλους της ΔΕΗ ΑΕ βαρύνουν τη ΔΕΗ ΑΕ και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποδίδει στην εταιρεία το ύψος της δαπάνης μισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν.4024/2012 που αφορούν στο μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, για δε τους με διάθεση υπαλλήλους, συνεχίζουν να βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους οι εν λόγω υπάλληλοι προέρχονται.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες εισφορές εργοδότη για τους αποσπασμένους υπαλλήλους της ΔΕΗ ΑΕ βαρύνουν τη ΔΕΗ ΑΕ, και το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ αποδίδει στην εταιρεία το ύψος της δαπάνης μισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν.4024/2012 που αφορούν στο μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.»

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 81 του ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες εισφορές εργοδότη για τους αποσπασμένους υπαλλήλους της ΔΕΗ ΑΕ βαρύνουν τη ΔΕΗ ΑΕ, και το ΤΑΥΤΕΚΩ αποδίδει στην εταιρία το ύψος της δαπάνης μισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν.4024/2012 που αφορούν στο μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.»

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του ν.4052/2012 (41 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες εισφορές εργοδότη: α) όσον αφορά στους αποσπασμένους από τη ΔΕΗ ΑΕ, βαρύνουν τη ΔΕΗ ΑΕ, και το ΕΤΕΑ αποδίδει στην εταιρεία το ύψος της δαπάνης μισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν.4024/2012 που αφορούν στο μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, β) όσον αφορά στους λοιπούς, βάσει της παραγράφου αυτής, αποσπασμένους ή με διάθεση στο ΕΤΕΑ υπαλλήλους, βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους προέρχονται.»

5. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 46 του ν.4075/2012 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, φράση ως εξής:

«καθώς και στο αποσπασμένο στο ΤΑΥΤΕΚΩ προσωπικό, το οποίο συνεχίζει να υπηρετεί με απόσπαση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»

Άρθρο 14

Στελέχωση ΑΕΔΑΚ

Για τη στελέχωση των υπηρεσιών της εταιρείας ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών, κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, επιτρέπεται να αποσπώνται προσωρινά στην Εταιρεία μέχρι τρεις (3) υπάλληλοι με ειδικά προσόντα ή εμπειρία από οποιαδήποτε επιχείρηση, οργανισμό ή φορέα γενικά του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ΝΠΔΔ, με κοινή απόφαση των οικείων Υπουργών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού συμβουλίου των φορέων. Ο χρόνος διάρκειας της απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του αποσπώμενου στη θέση που οργανικά κατέχει. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων, τα πάσης φύσεως επιδόματα και οι εργοδοτικές εισφορές προς τα αντίστοιχα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης βαρύνουν την Εταιρεία.

Άρθρο 15

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Η περίπτωση 6, της υποπαραγράφου ΙΑ.4., της Παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου, του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 10, της με ημερομηνία 1 9.11.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 229), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Από 1.1.2014, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 34, του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), καταβάλλεται στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Ειδικά για τα παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, το Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3996/2011

Άρθρο 16

Συμβάσεις Η.ΔΙ.Κ.Α. ΜΕ ΦΚΑ – ΕΟΠΥΥ

1. Η διάταξη της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου ΙΒ του άρθρου 138 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41/1−3−2012) ισχύει και για όλες οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν συναφθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μεταξύ της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, του ΕΟΠΥΥ και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), οι τυχόν παρατάσεις αυτών, καθώς και όλες οι κατά το χρονικό αυτό διάστημα διενεργηθείσες πράξεις και δαπάνες θεωρούνται νόμιμες και παράγουν όλες τις έννομες συνέπειες.

2. Οι συμβάσεις της παραγράφου 1 δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 παρ. 7 του π.δ. 774/1980.

3. Όλες οι οφειλές της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, του ΕΟΠΥΥ καθώς και των κάθε είδους φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας) προς την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. καθώς και προς τον δικαιοπάροχό της Κ.Η.Υ.Κ.Υ. που αφορούν κάθε είδους υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί ή θα παρασχεθούν μέχρι 31/12/2012, όπως οι οφειλές αυτές προκύπτουν από τους ετήσιους Προϋπολογισμούς, Απολογισμούς και Ισολογισμούς της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και του Κ.Η.Υ.Κ.Υ., οι οποίοι έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν αρμοδίως από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θεωρούνται νόμιμες και ληξιπρόθεσμες ακόμα και αν δεν έχει συναφθεί σχετική σύμβαση και εξοφλούνται άμεσα μετά την δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 17

Ρύθμιση θεμάτων απασχόλησης συνταξιούχων

Η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Όσοι συνταξιούχοι έχουν ήδη αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή έχουν διοριστεί σε θέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), και έως την ισχύ του παρόντος νόμου δεν καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), όπως ίσχυαν έως την αντικατάστασή του με το παρόν άρθρο, οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται από 1.1.2014. Οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ Α΄ 1), όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του με το παρόν, εξακολουθούν να ισχύουν έως 31.12.2013 για όσους συνταξιούχους είχαν ήδη υπαχθεί σε αυτές έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από 1.1.2014 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργούμενης κάθε αντίθετης διάταξης.»

Άρθρο 18

Οργανωτικά Θέματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που συστάθηκε με το ν.3144/2003 (Α΄111), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν.4019/2011, μετονομάζεται σε «Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής». Η Διεύθυνση αυτή αναλαμβάνει, πλέον των ήδη υφιστάμενων αρμοδιοτήτων της, τις αρμοδιότητες του μηχανισμού για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, προστασίας και κοινωνικής συνοχής, ως επιτελικός φορέας. Ειδικότερα, στη Διεύθυνση αυτή ανατίθεται επιπλέον ο επιτελικός ρόλος του σχεδιασμού, του συντονισμού, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης όλων των πολιτικών που συνιστούν την εθνική πολιτική για την κοινωνική ένταξη και προστασία και την κοινωνική συνοχή και των αναγκαίων ενεργειών για την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Η ως άνω Διεύθυνση, πλέον των ανωτέρω, μεριμνά για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ως μέσο ένταξης στην απασχόληση και εισηγείται στην Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας την Εθνική Στρατηγική για την πρόληψη και καταπολέμηση των συνθηκών αποκλεισμού, με στόχο την προώθηση της εργασιακής και κοινωνικής ένταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Άρθρο 19

Σύνθεση τριμελούς επιτροπής άρθρου 2 παρ.1 ν. 2518/1997

Το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ Α΄ 164), όπως το άρθρο αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 2 του ν. 3707/2008 (Α΄ 209), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 1 απαιτείται να κατέχουν ειδική προς τούτο άδεια λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνώμη τριμελούς επιτροπής, που αποτελείται από έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οριζόμενο με τον, επίσης Πάρεδρο, αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, τον Τμηματάρχη του Τμήματος Αντιμετώπισης του Εγκλήματος της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας και τον Τμηματάρχη του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή τους, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι ακόλουθες προϋποθέσεις:».

Άρθρο 20

Επάνοδος στην υπηρεσία

α) Οι υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα που παραιτούνται για να ανακηρυχθούν ως υποψήφιοι βουλευτές δικαιούνται να επανέλθουν στην Υπηρεσία, εφόσον καταθέσουν αίτηση προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστοίχως, εντός δύο μηνών από τη λήξη της εκλογικής περιόδου.

β) Ο χρόνος που απέχουν από την υπηρεσία τους οι παραιτηθέντες δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας, ως προς όλα τα δικαιώματα και την εξέλιξή τους. Δεν θεμελιώνεται δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών ούτε δικαίωμα αναδρομικών κρίσεων και προαγωγών, σε καμία περίπτωση.

γ) Όσοι από τους αναφερομένους στην παρ. 1 είχαν ήδη παραιτηθεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν εξελέγησαν βουλευτές, δικαιούνται να καταθέσουν την παραπάνω αίτηση εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης

Άρθρο 21

Συμπλήρωση αρμοδιοτήτων

Στην παρ. 5 του άρθρου 74 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) προστίθενται εδάφια στ, ζ, η και θ, ως ακολούθως:

«στ) Αποδέχεται μετά από σχετική εισήγηση του Νομικού Γραφείου και προσυπογράφει τα νομοσχέδια, με σκοπό την προώθησή τους στη Βουλή προς ψήφιση, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπ’ όψη του τις σχετικές παρατηρήσεις της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Οι υπηρεσίες της Βουλής δεν δικαιούνται να παραλάβουν νομοσχέδιο, αν αυτό δεν φέρει την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης.

ζ) Αποδέχεται και προσυπογράφει υπουργικές τροπολογίες, νομοτεχνικές βελτιώσεις, προσθήκες, διορθώσεις ή οποιανδήποτε άλλη παρέμβαση στα κατατεθειμένα νομοσχέδια, άλλως οι ως άνω παρεμβάσεις δεν παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες της Βουλής, θεωρούνται ως μη γενόμενες και δεν εισάγονται προς ψήφιση στην Ολομέλεια.

η) Αποδέχεται και προσυπογράφει όλα τα προεδρικά διατάγματα, πριν αυτά αποσταλούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για νομική επεξεργασία. Μετά την επεξεργασία τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας τα αποστέλλει για υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εφόσον κρίνει ότι η Διοίκηση έχει συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ευλόγως απείχε της συμμόρφωσης αυτής.

θ) Θεωρεί τα δοκίμια των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, με σκοπό τη δημοσίευση τους από το Εθνικό Τυπογραφείο. Αν κρίνει, μετά από σχετική εισήγηση της νομικής υπηρεσίας, ότι υπάρχει τυπικό ή ουσιαστικό νομικό κώλυμα για τη δημοσίευση συγκεκριμένης απόφασης, διαγράφει την απόφαση αυτή και την επιστρέφει στην αρμόδια υπηρεσία, με υποδείξεις για τη διόρθωση και ορθή επανυποβολή της. Αν η υπηρεσία επιμένει ότι η απόφαση είναι νόμιμη και συντρέχει κατεπείγον λόγος για τη δημοσίευσή της, ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης δίνει εντολή για τη δημοσίευση αυτής, με ευθύνη της επισπεύδουσας υπηρεσίας, και μεριμνά για τη νομοθετική επίλυση του προκύψαντος προβλήματος.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Υπουργός Επικρατείας

Άρθρο 22

Μετάθεση έναρξης ισχύος διάταξης του ν. 3845/2010 (Α΄ 65)

Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 της από 31−12−2011 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄ 268), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄ 31), αντί της ημερομηνίας «1.1.2013» τίθεται η ημερομηνία «1.1.2014».

Άρθρο 23

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, AΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671