ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 126/2012 (ΦΕΚ Α΄ 227/16.11.2012)

Καθορισμός των προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδικές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 3982/2011, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή τους στο Μητρώο.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 227          16 Νοεμβρίου 2012

_______________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 126

Καθορισμός των προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδικές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 3982/2011, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή τους στο Μητρώο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 27 του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143).

2. Το ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 68), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 40 του ν. 3982/2011.

3. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

4. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19) και το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85).

5. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 213).

6. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221).

7. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄ 147).

8. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141).

9. Το π.δ. 229/1986 «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α΄ 96) και το π.δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α΄ 172), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το π.δ. 342/1990 (Α΄35), το π.δ. 189/1995 (Α΄99), το άρθρο 21 του ν. 2367/1995 (Α΄61) και το π.δ. 182/2005 (ΦΕΚ Α΄ 30).

10. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

11. Την υπ’ αριθ. 30376/Δ106721/2012 Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ Β΄ 2094).

12. Το γεγονός ότι από το παρόν δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

13. Τη υπ’ αριθ. 180/2012 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

1. Με το παρόν προεδρικό διάταγμα καθορίζονται τα προσόντα των επιθεωρητών και το πλαίσιο διεξαγωγής περιοδικών επιθεωρήσεων σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα με Υπεύθυνη Δήλωση ή με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, με σκοπό τη διαπίστωση της τήρησης των όρων της άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με το ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143).

2. Συγκεκριμένα καθορίζονται:

α) τα προσόντα των πιστοποιημένων Επιθεωρητών,

β) οι κανόνες που διέπουν την εκτέλεση του έργου των Επιθεωρητών,

γ) τα ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή τους στο Μητρώο,

δ) η συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία Επιτροπής, που γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή την αφαίρεση άδειας Επιθεωρητή και εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κάθε ρύθμιση σχετική με τους πιστοποιημένους Επιθεωρητές και το αντικείμενο των επιθεωρήσεων,

ε) η διαδικασία ανάθεσης εντολής προς επιθεώρηση,

στ) η περιοδικότητα των επιθεωρήσεων ανά κατηγορία,

ζ) η αμοιβή των Επιθεωρητών,

η) οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο

των Επιθεωρητών,

θ) η διαδικασία τήρησης σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου εκθέσεων επιθεωρήσεων,

ι) το όργανο και η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης του έργου των Επιθεωρητών και

ια) οι διοικητικές κυρώσεις και τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται στους Επιθεωρητές, τα όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και των προστίμων, το ύψος και η διαβάθμισή τους και τα κριτήρια επιμέτρησής τους, οι διοικητικές προσφυγές κατά των κυρώσεων και των προστίμων και οι προθεσμίες άσκησής τους.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1. Επιθεώρηση άδειας λειτουργίας (στο εξής επιθεώρηση): Η διαδικασία με την οποία ελέγχονται οι μεταποιητικές και συναφείς εγκαταστάσεις, που λειτουργούν νόμιμα με Υπεύθυνη Δήλωση ή με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, για τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων και των περιορισμών, που προβλέπονται στα άρθρα 17 έως 40 του ν. 3982/2011 και στη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.

2. Επιθεωρητής άδειας λειτουργίας (στο εξής Επιθεωρητής): Φυσικό πρόσωπο, εγγεγραμμένο στο Μητρώο του άρθρου 4, το οποίο διενεργεί επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων και των περιορισμών που προβλέπονται στα άρθρα 17 έως 40 του ν. 3982/2011 και στη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 3

Απαιτούμενα προσόντα Επιθεωρητών

1. Η ιδιότητα του Επιθεωρητή αποκτάται με την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο Μητρώο πιστοποιημένων Επιθεωρητών του άρθρου 4 και την χορήγηση αντίστοιχης άδειας από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4.

2. Ο υποψήφιος Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:

α) να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή αντίστοιχης ειδικότητας Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή αντίστοιχης ειδικότητας Μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

β) να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα, σχετικά με μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες:

αα) σχεδιασμός

ββ) λειτουργία (παραγωγή−συντήρηση)

γγ) έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας (ενεργός συμμετοχή, διεξαγωγή αυτοψιών κ.λπ.).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να λάβει άδεια Επιθεωρητή δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 4 παρ. 2, η ανωτέρω εμπειρία ορίζεται σε τουλάχιστον πέντε (5) έτη, ενώ όταν ο υποψήφιος επιθυμεί να λάβει άδεια Επιθεωρητή δραστηριοτήτων κάθε βαθμού όχλησης, τότε η απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία αυξάνεται σε οκτώ (8) έτη.

3. Προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας για εγγραφή στο Μητρώο αποτελεί η μη καταδίκη με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και η μη καταδίκη με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για πλημμέλημα για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή την υπηρεσία ή αδικήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων. Για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με το δημόσιο, πρόσθετη προϋπόθεση αποτελεί η μη επιβολή πειθαρχικής ποινής για παράβαση καθήκοντος, παράβαση υποχρέωσης εχεμύθειας και παθητική δωροδοκία.

Άρθρο 4

Διαδικασία πιστοποίησης και εγγραφής στο Μητρώο πιστοποιημένων Επιθεωρητών

1. Κάθε υποψήφιος, ο οποίος διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 3 και επιθυμεί να αποκτήσει άδεια Επιθεωρητή και να εγγραφεί στο Μητρώο της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ), η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου ισοδυνάμου εγγράφου ταυτοποίησης

β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που εκάστοτε υπάρχει στον ιστότοπο http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculumvitae

γ) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνική σχολή ανώτατης εκπαίδευσης ή, σε περίπτωση σπουδών σε σχολή της αλλοδαπής, ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Για Διπλωματούχους Μηχανικούς, που έχουν εγγραφεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), αρκεί η σχετική βεβαίωση εγγραφής τους, ενώ για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ, αρκεί ομοίως η σχετική βεβαίωση εγγραφής τους.

δ) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, όπως βεβαιώσεις εργοδότη ή/και αποδεικτικά εμπειρίας ελευθέρων επαγγελματιών. Ενδεικτικά αναφέρονται: κατάλογος εκτελεσθέντων έργων με αναφορά του ποσοστού συμμετοχής του υποψηφίου Επιθεωρητή, βεβαιώσεις αναθέτοντος φορέα, δελτία παροχής υπηρεσιών.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Επιθεωρητής δηλώνει ότι:

αα) τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή,

ββ) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα,

γγ) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για πλημμέλημα για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή την υπηρεσία ή αδικήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων,

δδ) θα τηρεί επαγγελματική εχεμύθεια και δεν θα ανακοινώνει βιομηχανικά και εμπορικά απόρρητα που έρχονται σε γνώση του επ’ ευκαιρία των επιθεωρήσεων που θα διενεργήσει,

εε) εκχωρεί στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, καθώς και στις κατά τόπους αδειοδοτούσες Αρχές το δικαίωμα χρήσης, στατιστικής επεξεργασίας και διασταύρωσης των προσωπικών του στοιχείων και

στστ) αν συντρέχει στο πρόσωπό του τουλάχιστον ένα από τα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 7, θα το δηλώνει αμελλητί στην αναθέτουσα Αρχή,

στ) Παράβολο πενήντα (50) ευρώ.

Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει την/τις Περιφερειακή/ές Ενότητα/ες, όπου ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί, καθώς και την κατηγορία της άδειας που αιτείται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

2. Οι άδειες Επιθεωρητή διακρίνονται σε 2 κατηγορίες: α) άδεια Επιθεωρητή δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης, που δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να διεξάγει επιθεωρήσεις για δραστηριότητες χαμηλής όχλησης, σύμφωνα με την κατάταξη της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/ 21.3.2012 (Β΄ 1048).

β) άδεια Επιθεωρητή δραστηριοτήτων κάθε βαθμού όχλησης, που δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να διεξάγει επιθεωρήσεις για δραστηριότητες όλων των βαθμών όχλησης, σύμφωνα με την κατάταξη της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/21.3.2012 (Β΄ 1048).

Η άδεια Επιθεωρητή δραστηριοτήτων κάθε βαθμού όχλησης μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε όσους υποψηφίους έχουν την επαγγελματική εμπειρία, που καθορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 2β.

3. Οι αιτήσεις εξετάζονται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 5 (Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ.) στις τακτικές της συνεδριάσεις και αν παρίσταται ανάγκη (μεγάλος αριθμός αιτήσεων) και σε έκτακτες συνεδριάσεις. Η Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. γνωμοδοτεί επί των αιτήσεων και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο Υπουργός εκδίδει εγκριτική απόφαση, που περιέχει τα ονόματα των υποψηφίων, στους οποίους χορηγείται η άδεια Επιθεωρητή και το είδος της άδειας που χορηγείται σε καθένα από αυτούς, καθώς και απορριπτική απόφαση, που περιέχει τα ονόματα των υποψηφίων, στους οποίους δεν χορηγείται άδεια. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση εγγράφονται αυτομάτως στο Μητρώο πιστοποιημένων Επιθεωρητών της παραγράφου 6.

Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112).

4. Επιθεωρητής κάτοχος άδειας Επιθεωρητή δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης, που επιθυμεί να λάβει άδεια Επιθεωρητή δραστηριοτήτων κάθε βαθμού όχλησης, υποβάλει αίτηση, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1, συνοδευόμενη μόνο από τα δικαιολογητικά με αρίθμηση (β), (δ), (ε) και (στ) της ίδιας παραγράφου.

5. Η άδεια Επιθεωρητή ισχύει για 5 έτη. Ο Επιθεωρητής, ο οποίος επιθυμεί να ανανεώσει την άδειά του, υποβάλει την αίτηση της παραγράφου 1, συνοδευόμενη μόνο από τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στις περιπτώσεις (ε) και (στ) της ίδιας παραγράφου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας είναι η διεξαγωγή τουλάχιστον 5 επιθεωρήσεων από τον Επιθεωρητή κατά την προηγούμενη 5ετία, εκτός και αν ο Επιθεωρητής δεν έχει διενεργήσει τις απαιτούμενες 5 επιθεωρήσεις για λόγους που δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα (π.χ. κλήρωση, ασυμβίβαστο κ.λπ.). Η ανανέωση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από σχετική γνωμοδότηση της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. του άρθρου 5.

Η άδεια Επιθεωρητή εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την χορήγηση νέας άδειας, εφόσον όμως ο Επιθεωρητής αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση της άδειάς του τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά.

6. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας τηρεί Μητρώο πιστοποιημένων Επιθεωρητών, στο οποίο εγγράφονται με αύξοντα αριθμό Μητρώου, όλοι οι Επιθεωρητές, στους οποίους έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια Επιθεωρητή.

Το Μητρώο είναι ενιαίο για όλη τη χώρα και βρίσκεται ανηρτημένο στη δικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Άρθρο 5

Γνωμοδοτική Επιτροπή Επιθεωρητών αδείας λειτουργίας

1. Συνιστάται στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γνωμοδοτική Επιτροπή Επιθεωρητών άδειας λειτουργίας (Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ).

2. Η Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. είναι επταμελής και αποτελείται από:

α) το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως Πρόεδρο της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Βιομηχανίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

β) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Βιομηχανίας με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, με αναπληρωτή τον προϊστάμενο του αρμοδίου τμήματος.

δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων (ΣΕΒ), οριζόμενο με τον αναπληρωτή του από τον ΣΕΒ.

ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), οριζόμενο με τον αναπληρωτή του από το ΤΕΕ.

στ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειακών Ενοτήτων Ελλάδος, οριζόμενο με τον αναπληρωτή του από την Ένωση Περιφερειακών Ενοτήτων Ελλάδος.

ζ) έναν (1) ειδικό εμπειρογνώμονα σε θέματα επιθεωρήσεων βιομηχανικών εγκαταστάσεων οριζόμενο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η συγκρότηση της Επιτροπής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Εφόσον οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους εκπροσώπους τους εντός διαστήματος ενός (1) μηνός από τη σχετική έγγραφη πρόσκλησή τους, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζει τα ελλείποντα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επιθεωρητών κατά την κρίση του.

3. Η θητεία της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. είναι τριετής. Μετά τη λήξη της τριετίας η θητεία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την έκδοση νέας απόφασης και για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

4. Τη διοικητική υποστήριξη της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. αναλαμβάνει η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

5. Έργο της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. είναι:

α) Η γνωμοδότηση επί των αιτήσεων χορήγησης και ανανέωσης αδειών Επιθεωρητή.

β) Η γνωμοδότηση επί των εισηγήσεων για επιβαλλόμενες κυρώσεις και πρόστιμα του άρθρου 11.

γ) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του νομοθετικού καθεστώτος, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας πράξης ή ρύθμισης σχετικής με το αντικείμενο των επιθεωρήσεων και των Επιθεωρητών.

δ) Η υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας σε ζητήματα που αφορούν στην ομαλή διαχείριση του Μητρώου Επιθεωρητών.

6. Η λειτουργία της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 13−15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

7. Η Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. συνέρχεται τακτικά μία φορά ανά τρεις (3) μήνες ή/και εκτάκτως, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

8. Τα μέλη της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. κατά τη διάρκεια της θητείας τους και για 2 χρόνια μετά τη λήξη της θητείας τους δεν μπορούν να διενεργούν επιθεωρήσεις.

9. Τα μέλη της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. δεν αμείβονται για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω Επιτροπή.

Άρθρο 6

Περιοδικότητα επιθεωρήσεων

Οι περιοδικές επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων, που λειτουργούν νόμιμα με Υπεύθυνη Δήλωση ή με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, πραγματοποιούνται από τους Επιθεωρητές, κάθε 5 έτη. Όπου είναι εφικτό συνδυάζονται με τις τακτικές περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 20, παράγραφος 10β του ν. 4014/2011 (Α΄ 209).

Άρθρο 7

Διενέργεια επιθεωρήσεων (κανόνες − ανάθεση − ασυμβίβαστο)

1. Έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους οι αδειοδοτούσες Αρχές καταρτίζουν για το επόμενο ημερολογιακό έτος το πρόγραμμα περιοδικών επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων, που αυτές έχουν αδειοδοτήσει. Το πρόγραμμα αναρτάται στο δικτυακό τόπο της κάθε αδειοδοτούσας Αρχής, είναι κατανεμημένο σε τρίμηνα και έχει τη μορφή πίνακα, στην πρώτη στήλη του οποίου εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά οι εγκαταστάσεις που πρόκειται να επιθεωρηθούν, στη δεύτερη στήλη το τρίμηνο κατά το οποίο προγραμματίζεται να διεξαχθεί η επιθεώρηση και στην τρίτη στήλη το παράβολο που οφείλει να καταβάλει ο φορέας της κάθε εγκατάστασης. Το παράβολο ισούται με την συνολική αμοιβή του κλιμακίου των επιθεωρητών (μονομελούς ή διμελούς), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8, προσαυξημένη κατά 10% Η προσαύξηση αποτελεί πόρο της αδειοδοτούσας Αρχής. Ο ΚΑΕ με τον οποίο συνδέεται το παράβολο θα καθοριστεί από την αρμόδια Υπηρεσία προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Ο φορέας της προς επιθεώρηση εγκατάστασης, οφείλει, πριν την έναρξη του τριμήνου, εντός του οποίου έχει προγραμματισθεί η επιθεώρηση, να υποβάλει αίτηση στην αδειοδοτούσα Αρχή, συνοδευόμενη από το αποδεικτικό καταθέσεως του παραβόλου, που του έχει ορισθεί. Αν ο φορέας δεν δύναται να υποβληθεί στην περιοδική επιθεώρηση κατά το τρίμηνο που του έχει ορισθεί, υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα στην αδειοδοτούσα Αρχή. Η τελευταία αξιολογεί το αίτημα και δύναται κατά την κρίση της να μεταθέσει την επιθεώρηση σε άλλο τρίμηνο, το οποίο εξυπηρετεί το φορέα της εγκατάστασης, εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.

Εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης για επιθεώρηση επισύρει το διπλασιασμό του παραβόλου.

3. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από μονομελή ή διμελή κλιμάκια Επιθεωρητών. Μονομελή κλιμάκια χρησιμοποιούνται για τις περιοδικές επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων χαμηλής όχλησης, ενώ διμελή για αυτές των εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης. Τα μέλη των κλιμακίων ορίζονται από την αδειοδοτούσα Αρχή, έπειτα από αυτόματη και τυχαίας προσπελάσεως ηλεκτρονική κλήρωση, μεταξύ των Επιθεωρητών, που ανήκουν στο Μητρώο του άρθρου 4 και αφενός κατέχουν την κατηγορία άδειας που αντιστοιχεί στο βαθμό όχλησης της προς επιθεώρηση εγκατάστασης, αφετέρου είναι εγγεγραμμένοι στην Περιφερειακή Ενότητα, όπου βρίσκεται η προς επιθεώρηση εγκατάσταση. Οι κληρώσεις διενεργούνται από κάθε αδειοδοτούσα Αρχή στις αρχές κάθε τριμήνου.

Σε περίπτωση που το πλήθος των εγγεγραμμένων Επιθεωρητών σε μια Περιφερειακή Ενότητα είναι μικρότερο ή ίσο του δέκα (10), η κλήρωση γίνεται μεταξύ των Επιθεωρητών που είναι εγγεγραμμένοι σε όλες τις όμορες Περιφερειακές Ενότητες εντός της συγκεκριμένης Περιφέρειας.

4. Το αποτέλεσμα της κληρώσεως κοινοποιείται με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο στο φορέα της εγκατάστασης και στον/ους Επιθεωρητή/ές που κληρώθηκε/αν.

5. Εντός 5 εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της προηγουμένης παραγράφου ο φορέας της εγκατάστασης μπορεί να υποβάλει στην αδειοδοτούσα Αρχή ένσταση, ως προς το κλιμάκιο των Επιθεωρητών. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, οφείλει και ο ορισθείς Επιθεωρητής να δηλώσει στην αδειοδοτούσα Αρχή την αδυναμία του να συμμετέχει στην επιθεώρηση, είτε επειδή συντρέχει κάποιος από τους λόγους της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Η αδειοδοτούσα Αρχή, εξετάζει την ένσταση του φορέα ή/και το αίτημα εξαίρεσης του/ων Επιθεωρητή/ών και αν κρίνει αναγκαίο προβαίνει στον ορισμό άλλου/ων Επιθεωρητή/ών, κατόπιν νέας κληρώσεως.

Αν ένας Επιθεωρητής κατά το διάστημα που διαρκεί η άδειά του (5 έτη) αρνηθεί να συμμετέχει τρεις (3) φορές σε επιθεωρήσεις για τις οποίες κληρώθηκε, για άλλους λόγους, εκτός από λόγους ανωτέρας βίας και από λόγους που περιγράφονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, αποκλείεται προσωρινά από το Μητρώο του άρθρου 4, για διάστημα 6 μηνών.

6. Μετά την παρέλευση των 5 εργασίμων ημερών της προηγουμένης παραγράφου, το κλιμάκιο οφείλει να ολοκληρώσει το έργο του εντός 45 ημερολογιακών ημερών. Ως ολοκλήρωση, νοείται η υποβολή της εκθέσεως επιθεώρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην αναθέτουσα Αρχή.

7. Το κλιμάκιο των Επιθεωρητών επισκέπτεται την υπό επιθεώρηση εγκατάσταση κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης. Εκτελεί την επιθεώρηση με αμεροληψία και αντικειμενικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς κανόνες επιθεώρησης που ορίζονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 19011 και που περιγράφεται στο Παράρτημα 1. Η επιθεωρούμενη επιχείρηση οφείλει να θέτει στη διάθεση του κλιμακίου όλα τα έγγραφα και στοιχεία που είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή της επιθεώρησης. Οι Επιθεωρητές οφείλουν να χειρίζονται τα στοιχεία αυτά με απόλυτη εχεμύθεια.

8. Απαγορεύεται η διενέργεια επιθεώρησης από Επιθεωρητή, εφόσον αυτός:

α) έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό, στη μελέτη, στην κατασκευή, ή στην αδειοδότηση της επιθεωρούμενης εγκατάστασης με οποιοδήποτε τρόπο είτε ο ίδιος, είτε νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), μέτοχος, εταίρος ή υπάλληλος,

ή

β) συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει κατά την προηγούμενη διετία στη λειτουργία, συντήρηση, ή πιστοποίηση της επιθεωρούμενης εγκατάστασης με οποιοδήποτε τρόπο είτε ο ίδιος, είτε νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος ΔΣ, μέτοχος, εταίρος ή υπάλληλος,

ή

γ) έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής ή αντλεί άλλο οικονομικό ή προσωπικό όφελος διότι συμμετέχει στο φορέα στον οποίο ανήκει η επιθεωρούμενη εγκατάσταση είτε ο ίδιος, είτε συγγενής του έως β΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, είτε νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος ΔΣ, μέτοχος, εταίρος ή υπάλληλος,

ή

δ) συμμετέχει ως μέλος ΔΣ, μέτοχος, εταίρος, ή υπάλληλος σε νομικό πρόσωπο που αποτελεί επιχειρηματικό ανταγωνιστή του νομικού ή φυσικού προσώπου στο οποίο ανήκει η επιθεωρούμενη εγκατάσταση,

ή

ε) είναι μέλος της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. του άρθρου 5 για το χρονικό διάστημα της θητείας του και για 2 έτη μετά το τέλος της θητείας του,

ή

στ) είναι υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας ή της αδειοδοτούσας Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011, όπως ισχύει και η προς επιθεώρηση εγκατάσταση βρίσκεται εντός των ορίων της κατά τόπο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας του.

Άρθρο 8

Αμοιβή Επιθεωρητών

1. Η αμοιβή κάθε Επιθεωρητή για μια επιθεώρηση, καθορίζεται, για όλες τις εγκαταστάσεις πλην των αποθηκών, με βάση το σύνολο της εγκατεστημένης κινητήριας και θερμικής ισχύος της επιθεωρούμενης εγκατάστασης. ως εξής:

α) 80 € για εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ ≤ 400 kW

β) 120 € για εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ > 400 kW και ≤ 1000 kW

γ) 170 € για εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ > 1000 kW και ≤ 2000 kW

δ) 250 € για εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ > 2000 kW και ≤ 4000 kW

ε) 350 € για εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ > 4000 kW

2. Για τις αποθήκες η αμοιβή κάθε Επιθεωρητή για μια επιθεώρηση σε εγκατάσταση που χαρακτηρίζεται ως αποθήκη, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 ορίζεται ως ακολούθως:

α) 80 € για αποθηκευτική ικανότητα ≤ 30000 m3

β) 100 € για αποθηκευτική ικανότητα > 30000 m3 και ≤ 50000 m3

γ) 200 € για αποθηκευτική ικανότητα > 50000 m3

3. Η αμοιβή περιλαμβάνει και τα έξοδα μετακίνησης (εφόσον η μετακίνηση γίνεται εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου είναι εγγεγραμμένος ο Επιθεωρητής) και καταβάλλεται από την αναθέτουσα Αρχή στους Επιθεωρητές μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, δηλ. μετά την κατάθεση της έκθεσής τους εμπρόθεσμα στην αναθέτουσα Αρχή. Αν ο Επιθεωρητής μετακινηθεί σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, εκτός αυτών στις οποίες είναι εγγεγραμμένος, τότε η αναθέτουσα Αρχή του καταβάλλει και έξοδα μετακίνησης, που ισούνται με τα εισιτήρια των χρησιμοποιηθέντων συγκοινωνιακών μέσων μαζικής μεταφοράς, ή με την εκάστοτε ισχύουσα για τους δημοσίους υπαλλήλους χιλιομετρική αποζημίωση, αν ο Επιθεωρητής χρησιμοποιήσει ΙΧΕ αυτοκίνητο.

4. Η καταβολή της αμοιβής για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους καθώς και στους δημοσίους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

5. Τα ανωτέρω περιγραφόμενα στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για την αμοιβή σε περίπτωση επιθεώρησης, που πραγματοποιείται από πιστοποιημένο επιθεωρητή, έπειτα από καταγγελία της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 3982/2011.

Άρθρο 9

Αρχείο εκθέσεων επιθεωρήσεων

1. Μετά την διενέργεια της επιθεώρησης, ο/οι Επιθεωρητής/ές συντάσσει/ουν σχετική έκθεση προς την αδειοδοτούσα Αρχή, που έχει χορηγήσει την άδεια ή έχει υποδεχτεί τη σχετική Δήλωση.

2. Η αδειοδοτούσα Αρχή οφείλει να τηρεί και σε ηλεκτρονική μορφή αρχείο Εκθέσεων Επιθεωρήσεων και να αναρτά στο διαδικτυακό της τόπο τα αποτελέσματα των Εκθέσεων Επιθεωρήσεων.

Άρθρο 10

Παρακολούθηση του έργου των Επιθεωρητών

1. Το έργο των Επιθεωρητών παρακολουθείται άμεσα από τις αδειοδοτούσες Αρχές μέσω των δειγματοληπτικών ελέγχων ή της διερεύνησης των καταγγελιών, που αυτές διενεργούν. Ως όργανο ελέγχου του έργου των Επιθεωρητών ορίζεται η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, που συγκεντρώνει όλα τα σχετικά στοιχεία και έχει την αρμοδιότητα τήρησης του σχετικού Μητρώου του άρθρου 4.

2. Έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους οι αδειοδοτούσες Αρχές συντάσσουν τυποποιημένη (με βάση τις κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού της ΓΓΒ) αξιολογική έκθεση σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες επιθεωρήσεις κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, την οποία και κοινοποιούν στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Η έκθεση περιλαμβάνει συνοπτικά συγκριτικά στοιχεία των προγραμματισμένων και των πραγματοποιημένων περιοδικών επιθεωρήσεων κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, στοιχεία των έκτακτων επιθεωρήσεων, στατιστικά στοιχεία των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων και της αξιολόγησης του έργου των Επιθεωρητών, συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και τυχόν κυρώσεων.

3. Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους και με βάση τις προαναφερόμενες εκθέσεις η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας συντάσσει τυποποιημένη ετήσια εθνική έκθεση σχετικά με τις επιθεωρήσεις, την οποία κοινοποιεί στη Γ.ΕΠ.Α.Λ.

Άρθρο 11

Κυρώσεις

1. Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης του έργου των Επιθεωρητών, όπως περιγράφεται στο άρθρο 10, διαπιστωθεί ότι ένας Επιθεωρητής έχει αναγράψει ανακριβή στοιχεία στην έκθεσή του, ή έχει υποβάλει ανακριβή στοιχεία και δικαιολογητικά, ή έχει παραβιάσει το καθήκον εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, ως προς τη χρήση των στοιχείων και των πληροφοριών που συγκεντρώνει κατά την εκτέλεση του έργου του, ή έχει προβεί σε μη χρηστή χρήση της άδειάς του, ή εκπληρώνει πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά καθήκοντα και τις απορρέουσες από το παρόν υποχρεώσεις του, ή συντρέχουν στο πρόσωπό του νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, περιλαμβανομένων και των περιγραφόμενων στην παράγραφο 8 του άρθρου 7, ή παραβιάζει τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 3982/2011, όπως ισχύει, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, το όργανο ελέγχου του έργου των Επιθεωρητών του άρθρου 10 εισηγείται την επιβολή διοικητικών και λοιπών κυρώσεων ή και χρηματικών προστίμων, κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α΄45), όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από γνώμη της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. του άρθρου 5 και αφού ληφθούν υπόψη το είδος και η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, το μέγεθος της επιθεωρούμενης εγκατάστασης (ισχύς−βαθμός όχλησης), ο βαθμός υπαιτιότητας και η τυχόν υποτροπή του παραβάτη Επιθεωρητή, ως εξής:

α) καταβολή χρηματικού προστίμου ύψους από πεντακόσια (500) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ

β) αποκλεισμός του Επιθεωρητή από τη διενέργεια επιθεωρήσεων για περίοδο από ένα (1) έως και τρία (3) έτη και

γ) οριστική διαγραφή του Επιθεωρητή από το Μητρώο Επιθεωρητών του άρθρου 4.

Το χρηματικό πρόστιμο μπορεί να επιβάλλεται ως συμπληρωματική ποινή, σωρευτικά με τις κυρώσεις των περιπτώσεων (β) και (γ).

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών & του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω προστίμου.

4. Κάθε επιβληθείσα κύρωση καταγράφεται στο Μητρώο Επιθεωρητών του άρθρου 4, τα δε επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. και αποτελούν πόρο της οικείας αδειοδοτούσας Αρχής. Αν απαιτείται η επανάληψη της επιθεώρησης που διενήργησε ο διαπράξας την παράβαση Επιθεωρητής, αυτή πραγματοποιείται από την αδειοδοτούσα Αρχή αζημίως για το φορέα της εγκατάστασης.

5. Οι διοικητικές και λοιπές κυρώσεις που επιβάλλονται με το παρόν, είναι ανεξάρτητες από την τυχόν ποινική ή αστική ευθύνη του Επιθεωρητή.

6. Επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά των κυρώσεων που επιβάλλονται με το παρόν άρθρο, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 12

Μεταβατικές διατάξεις

Οι περιοδικές επιθεωρήσεις θα αρχίσουν να διενεργούνται από το επόμενο τρίμηνο μετά την ανάρτηση στη δικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Μητρώου της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του παρόντος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

(βάσει του προτύπου ISO 19011:2011)

Αρχές Επιθεώρησης

1/ Ακεραιότητα:

Οι επιθεωρητές θα πρέπει να:

− εκτελούν την εργασία τους με εντιμότητα, επιμέλεια και υπευθυνότητα,

− τηρούν και συμμορφώνονται με τις εφαρμόσιμες νομοθετικές απαιτήσεις,

− επιδεικνύουν τις απαιτούμενες ικανότητες κατά την εκτέλεση της εργασίας τους,

− εκτελούν την εργασία τους με αμερόληπτο τρόπο και συγκεκριμένα να παραμένουν δίκαιοι και μη προκατειλημμένοι,

− διατηρούν την κρίση τους ανεπηρέαστη κατά τη διενέργεια της επιθεώρησης.

2/ Δίκαιη παρουσίαση:

Τα ευρήματα της επιθεώρησης, τα συμπεράσματα της επιθεώρησης και οι εκθέσεις επιθεώρησης θα πρέπει να αντανακλούν αληθώς και με ακρίβεια τις δραστηριότητες επιθεώρησης. Τα ανωτέρω θα πρέπει να επικοινωνούνται αληθώς, με ακρίβεια και αντικειμενικότητα, έγκαιρα, με σαφήνεια και πληρότητα.

3/ Δέουσα επαγγελματική προσοχή:

Οι επιθεωρητές θα πρέπει να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή όπως είναι αναγκαίο λόγω της σημασίας του έργου που επιτελούν και της εμπιστοσύνης που αποδίδεται σε αυτό από τους επιθεωρούμενους και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Ένας σημαντικός παράγοντας για την εκτέλεση της εργασίας τους με τη δέουσα επαγγελματική προσοχή συνίσταται στην ικανότητα να κάνουν αιτιολογημένες κρίσεις σε όλες τις καταστάσεις που δύνανται να ανακύψουν κατά την επιθεώρηση.

4/ Εμπιστευτικότητα:

Οι επιθεωρητές θα πρέπει να επιδεικνύουν διακριτικότητα αναφορικά με τη χρήση και προστασία πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Πληροφορίες που αποκτώνται κατά την επιθεώρηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ανάρμοστο από τον επιθεωρητή για προσωπικό του όφελος ή κατά τρόπο επιζήμιο για τα νόμιμα συμφέροντα του επιθεωρούμενου. Υπό την έννοια αυτή, στα ανωτέρω συμπεριλαμβάνεται και ο κατάλληλος χειρισμός ευαίσθητων ή εμπιστευτικών πληροφοριών.

5/ Ανεξαρτησία:

Οι επιθεωρητές θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από την προς επιθεώρηση δραστηριότητα και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενεργούν κατά τρόπο ελεύθερο από προκαταλήψεις και συγκρούσεις συμφερόντων. Οι επιθεωρητές θα πρέπει να διατηρούν την αντικειμενικότητά τους καθόλη τη διάρκεια της επιθεώρησης ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ευρήματα και συμπεράσματα της επιθεώρησης βασίζονται μόνον σε αντικειμενικές αποδείξεις.

6/ Προσέγγιση βασισμένη σε αντικειμενικές αποδείξεις:

Οι αντικειμενικές αποδείξεις της επιθεώρησης θα πρέπει να είναι επαληθεύσιμες. Εν γένει θα πρέπει να βασίζονται σε δείγματα της διαθέσιμης πληροφορίας, καθώς μία επιθεώρηση διενεργείται εντός μίας πεπερασμένης χρονικής περιόδου και με πεπερασμένους πόρους.

Διενέργεια της Επιθεώρησης

1/ Καθιέρωση αρχικής επαφής με τον επιθεωρούμενο

Ο σκοπός της αρχικής επαφής με τον επιθεωρούμενο αφορά στα ακόλουθα:

− καθιέρωση καναλιών επικοινωνίας με τους εκπροσώπους του επιθεωρούμενου,

− αναζήτηση πρόσβασης στα σχετικά έγγραφα και αρχεία για το σχεδιασμό της επιθεώρησης,

− καθορισμό των εφαρμόσιμων νομικών και συμβατικών απαιτήσεων και τυχόν άλλων απαιτήσεων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τα προϊόντα του επιθεωρούμενου,

− επιβεβαίωση της συμφωνίας με τον επιθεωρούμενο αναφορικά με την έκταση της αποκάλυψης και το χειρισμό εμπιστευτικών πληροφοριών,

− διενέργεια των απαιτούμενων διευθετήσεων για την επιθεώρηση συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού των ημερομηνιών,

− καθορισμό τυχόν απαιτήσεων που σχετίζονται με την πρόσβαση, την ασφάλεια και την υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας ή λοιπών απαιτήσεων.

2/ Ανασκόπηση από τον επιθεωρητή του φακέλου αδειοδότησης της εταιρείας όπως αυτός τηρείται στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή.

3/ Διενέργεια ανασκόπησης της τεκμηρίωσης κατά την εκτέλεση της επιθεώρησης

Η σχετική τεκμηρίωση του επιθεωρούμενου θα πρέπει να ανασκοπείται ώστε να:

− καθορίζεται ο βαθμός συμμόρφωσης βάσει της διαθέσιμης τεκμηρίωσης,

− συγκεντρώνεται πληροφόρηση για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων επιθεώρησης.

Η ανασκόπηση της τεκμηρίωσης δύναται να συνδυάζεται με τις λοιπές δραστηριότητες επιθεώρησης και να συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια της επιθεώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν καθίσταται επιζήμιο σε ότι αφορά στην αποτελεσματική διενέργεια της επιθεώρησης.

Εφόσον δεν είναι δυνατή η παροχή επαρκούς τεκμηρίωσης εντός του δοθέντος χρονοδιαγράμματος επιθεώρησης, ο επιθεωρητής θα πρέπει να ενημερώσει τόσο την αδειοδοτούσα αρχή όσο και τον επιθεωρούμενο.

Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση αναφορικά με τη συνέχιση ή την αναστολή της διενέργειας της επιθεώρησης έως ότου οι ελλείψεις ως προς την τεκμηρίωση αποκατασταθούν.

4/ Συλλογή και επαλήθευση των πληροφοριών

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, θα πρέπει να συλλέγονται πληροφορίες οι οποίες και θα πρέπει να επαληθεύονται. Μόνον πληροφορίες οι οποίες είναι επαληθεύσιμες θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές ως αντικειμενικές αποδείξεις της επιθεώρησης. Οι αντικειμενικές αποδείξεις που οδηγούν σε ευρήματα της επιθεώρησης θα πρέπει να καταγράφονται. Εάν, κατά τη διάρκεια της συλλογής αντικειμενικών αποδείξεων, ο επιθεωρητής αντιληφθεί τυχόν νέες ή τροποποιημένες συνθήκες ή κινδύνους, αυτά θα πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη διαχείριση.

Οι μέθοδοι για τη συλλογή πληροφοριών περιλαμβάνουν:

− συνεντεύξεις,

− παρατηρήσεις,

− ανασκόπηση εγγράφων συμπεριλαμβανομένων αρχείων.

5/ Προετοιμασία της έκθεσης επιθεώρησης

Ο επιθεωρητής θα πρέπει να καταχωρεί σε έκθεση τα αποτελέσματα της επιθεώρησης. Η έκθεση επιθεώρησης θα πρέπει να παρέχει πλήρη, ακριβή, περιεκτική και σαφή καταγραφή της επιθεώρησης και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

− τα στοιχεία ταυτοποίησης του επιθεωρούμενου,

− τις ημερομηνίες και τις τοποθεσίες όπου οι δραστηριότητες επιθεώρησης θα λάβουν χώρα,

− τα ευρήματα της επιθεώρησης και τις σχετικές αντικειμενικές αποδείξεις,

− τα αποτελέσματα της επιθεώρησης.

Ικανότητες & Αξιολόγηση των Επιθεωρητών

Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας

Οι επιθεωρητές θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά που τους επιτρέπουν να ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές επιθεώρησης. Οι επιθεωρητές θα πρέπει να επιδεικνύουν επαγγελματική συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι χαρακτηριστικών προσωπικότητας:

− ηθικός, ήτοι δίκαιος, φιλαλήθης, ειλικρινής, έντιμος και διακριτικός,

− ανοιχτόμυαλος, ήτοι πρόθυμος να εξετάσει εναλλακτικές ιδέες ή απόψεις,

− διπλωματικός, ήτοι λεπτός στους χειρισμούς του κατά την επαφή του με τους επιθεωρούμενους,

− παρατηρητικός, ήτοι ικανός να παρατηρεί τον περιβάλλοντα χώρο και τις δραστηριότητες,

− οξυδερκής, ήτοι ικανός να αντιλαμβάνεται και κατανοεί καταστάσεις,

− πολύπλευρος, ήτοι ικανός να προσαρμόζεται πρόθυμα σε διαφορετικές καταστάσεις,

− επίμονος, ήτοι εστιασμένος στην επίτευξη στόχων,

− αποφασιστικός, ήτοι ικανός να καταλήξει έγκαιρα σε συμπεράσματα βασιζόμενος σε λογική επιχειρηματολογία και ανάλυση,

− αυτοδύναμος, ήτοι ικανός να ενεργεί και λειτουργεί ανεξάρτητα και συγχρόνως να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά με τους άλλους,

− σθεναρός, ήτοι ικανός να ενεργεί υπεύθυνα και ηθικά παρά το ότι αυτές οι ενέργειες μπορεί να μην είναι πάντοτε δημοφιλείς και μπορεί μερικές φορές να οδηγούν σε διαφωνία ή αντιπαράθεση,

− δεκτικός στη συνεχή βελτίωση, ήτοι πρόθυμος να μάθει από καταστάσεις και πρόθυμος να αγωνιστεί για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων επιθεώρησης,

− πολιτισμικά ευαίσθητος, ήτοι να επιδεικνύει σεβασμό της κουλτούρας του επιθεωρούμενου,

− συνεργάσιμος, ήτοι να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά με τους άλλους.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΔΡΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671