ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 117/2012 (ΦΕΚ Α΄ 202/19.10.2012)

Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 202         19 Οκτωβρίου 2012

_______________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 117

Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 27 παράγραφος 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 παρ. 6 περ. γ΄ και 8 παρ. 2 του ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43) και αναριθμήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Α΄ 102).

β. Του άρθρου 52 παρ. 3 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98), όπως ισχύει.

γ. Του άρθρου 49 παρ. 12 α του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 66).

δ. Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), το π.δ. 94/2012 (Α΄ 149) και το π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ Α΄ 160).

ε. Του ΠΔ 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

στ. Της υπ’ αριθμ. Υ 48/9−7−2012 (Β΄ 2105) απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα»

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την υπ’ αριθμ. 171/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (αρ. 45 π.δ. 178/2000 − ΦΕΚ Α΄ 165) μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων − Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

2. Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων − ΕΣΠΑ υπάγονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού:

α) η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων (αρ.3 ν. 2860/2000 − Α΄ 251), συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών της καταργηθείσης με την κ.υ.α. 37142/ΔΙΟΕ 883/27.8.2012 (Β΄ 2379) Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ.

β) η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής, η οποία συνεστήθη στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με το άρθρο 1 της κ.υ.α. 43491 ΔΙΟΕ 789/21.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1639), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της κ.υ.α. 9321/27.2.2008 (Β΄ 438).

γ) το Αυτοτελές Γραφείο Αντισταθμιστικών Οφελών (αρ. 55 π.δ. 178/2000−Α΄ 165),

δ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και η Διεύθυνση Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας της καταργηθείσης με την κ.υ.α. 37142/ΔΙΟΕ 883/27.8.2012 (Β΄ 2379) Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα.

ε) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση (κ.υ.α. 41637/ ΔΙΟΕ/769/08.12.2000 − Β΄ 1502).

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται αρμοδιότητα του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα ή του Ειδικού Γραμματέα ΕΣΠΑ, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων − ΕΣΠΑ.

4. Το μεταφερόμενο προσωπικό της παρ. 2 εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν κατά την έκδοση του παρόντος.

΄Αρθρο 2

1. Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων (π.δ. 108/2010 − Α΄ 190) μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

2. Στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού, από τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (αρ. 53 π.δ. 178/2000 − Α΄ 165).

3. Το μεταφερόμενο προσωπικό της παραγράφου 2 εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν κατά την έκδοση του παρόντος.

Άρθρο 3

1. Η Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων (π.δ. 166/1996 − Α΄ 125), ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού συγχωνεύεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (π.δ. 69/1988−Α΄ 28).

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων. Στην εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων υπάγονται οι φορείς που υπάγονται στο Γενικό Γραμματέα Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Η θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα, ο οποίος προΐσταται της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 4

1. Η Γενική Γραμματεία του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Μεταφορών. Αποστολή της είναι η εξειδίκευση και η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των μεταφορών και ο συντονισμός της λειτουργίας των υπαγομένων σε αυτήν υπηρεσιακών μονάδων και εποπτευόμενων φορέων.

2. Στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών υπάγονται ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού:

α) η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών (αρ. 7 π.δ. 293/1999 Α΄ 263)

β) η Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας (αρ. 2 ν.3897/ 2010 − Α΄ 208)

γ) η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (αρ. 13 π.δ. 293/1999−Α΄ 263)

δ) η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών (κ.υ.α. 1166/2008 − Β΄ 947)

Άρθρο 5

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της πρώην Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της πρώην Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καταργούνται και συνιστάται Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στη Γενική Γραμματεία Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στην οποία υπάγονται όλες οι υφιστάμενες οικονομικές οργανικές μονάδες του Υπουργείου, ήτοι:

α) η Διεύθυνση Οικονομικού του αρ. 16 του π.δ. 178/00 (Α΄ 165)

β) η Διεύθυνση Οικονομικού του αρ. 14 του π.δ. 396/89 (Α΄ 172)

γ) η Διεύθυνση Οικονομικού του αρ. 11Α του π.δ. 397/88 (Α΄ 185)

δ) η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του αρ. 15 του π.δ. 293/99 (Α΄ 263)

ε) η Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων και Προμηθειών του αρ. 24 του π.δ. 69/88 (Α΄ 28).

2. Το μεταφερόμενο προσωπικό του παρόντος άρθρου εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των Γενικών Γραμματειών, στα οποία υπαγόταν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο 6

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671