ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 4086/2012 (ΦΕΚ Α΄ 195/12.10.2012)

Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταβολή της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101)» και λοιπές διατάξεις..

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 195          12 Οκτωβρίου 2012

_______________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4086

Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταβολή της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101)» και λοιπές διατάξεις..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 1 Ιουνίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταβολή της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101)», η οποία δημοσιεύθηκε την 1η Ιουνίου 2012 στο τεύχος πρώτο του αριθ. 128 Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Καταβολή της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡAΤΙAΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2.α) Το γεγονός ότι με τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85) εισάγεται από τις 11 Μαΐου 2012 νέα διαδικασία, μεταξύ άλλων, και για την πληρωμή αποκλειστικά μέσω χρηματικών ενταλμάτων που εκδίδονται από τις κατά τόπον Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων όσων διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012.

β) την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, η οποία συνίσταται αφενός στην προκήρυξη των γενικών βουλευτικών εκλογών μία περίπου εβδομάδα μετά την έναρξη ισχύος της παρ. 10 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012, αφετέρου δε στην εξασφάλιση της ομαλής εξέλιξης της διαδικασίας στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση, διαδικασίας που επιβάλλει να καταβάλλουν χωρίς καθυστέρηση οι οικείες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες την ειδική αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα όσων διοριστούν έφοροι των αντιπρόσωπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012.

3. α) Το γεγονός ότι η διάταξη του άρθρου 33 του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66), η οποία αντικατέστησε το άρθρ. 28 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101) προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι «για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες, καθώς και σε ιδιωτικά ακίνητα νήσων ή νησίδων, οπουδήποτε κι αν αυτές βρίσκονται, απαιτείται άδεια από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας», ενώ η διάταξη που αντικαταστάθηκε όριζε ότι «για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες, καθώς και σε ακίνητα ιδιωτικών νήσων ή νησίδων, οπουδήποτε και εάν βρίσκονται αυτές, απαιτείται άδεια του Υπουργού Γεωργίας, που παρέχεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας − ΓΕΣ, ΓΕΝ ή ΓΕΑ− ανάλογα με την περιοχή».

β) το γεγονός ότι από τις ανωτέρω διατάξεις και την αιτιολογική έκθεση του ν. 4061/2012 προκύπτει ότι η τροποποίηση της αρχικής διάταξης είχε ως μοναδικό σκοπό τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την έκδοση της άδειας σε άλλο όργανο της Διοίκησης, δηλ. στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, και ότι εκ παραδρομής τέθηκε στην τροποποιητική διάταξη ο όρος «ιδιωτικών» ως επιθετικός προσδιορισμός των ακινήτων αντί των νήσων ή νησίδων,

γ) την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, η οποία συνίσταται στην άμεση αποκατάσταση της ομαλής οικονομικής ζωής της Χώρας, που διαταράσσεται από την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται n προηγούμενη λήψη άδειας του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο σύνολο των συναλλαγών για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων σε ιδιωτικά ακίνητα που βρίσκονται ακόμη και σε μη ιδιωτικές νήσους ή νησίδες εντός της ελληνικής Επικράτειας.

4. Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η ειδική αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα όσων διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 πληρώνονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012, από τις κατά τόπους Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες με μόνη την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ Α΄116), όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 4071/2012 και το πρώτο εδάφιό της τροποποιήθηκε με την περίπτ. α΄ της παρ. 10 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89).

Άρθρο 2

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1892/1990, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του ν. 4061/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες, καθώς και σε ακίνητα ιδιωτικών νήσων ή νησίδων, οπουδήποτε και αν αυτές βρίσκονται, απαιτείται άδεια από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας».

Άρθρο 3

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 1 Ιουνίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο. ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ, ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ − ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ, ΣΙΜΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ, ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΡΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ».

Άρθρο δεύτερο

Συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν το διάστημα από 22 Μαρτίου 2012 έως και 31 Μαΐου 2012, αφορούν την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ιδιωτικά ακίνητα που βρίσκονται σε μη ιδιωτικές νήσους ή νησίδες εντός της Ελληνικής Επικράτειας και εκδόθηκαν χωρίς άδεια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66), είναι έγκυρες και ισχυρές, με την επιφύλαξη της τήρησης της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 3978/2011 (A΄ 137).

Άρθρο τρίτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Oκτωβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2012

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671