ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 4084/2012 (ΦΕΚ Α΄ 190/08.10.2012)

Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων συμβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνομα διαμενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών» και άλλες διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 190          8 Οκτωβρίου 2012

______________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4084

Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων συμβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνομα διαμενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών» και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 20 Μαρτίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων συμβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνομα διαμενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 61 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ρύθμιση θεμάτων συμβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνομα διαμενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη δημιουργία και άμεση λειτουργία εγκαταστάσεων κράτησης παρανόμως διαμενόντων στη χώρας μας αλλοδαπών που έχουν κατακλύσει το Κέντρο της πρωτεύουσας και άλλες μεγάλες πόλεις δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην ασφάλεια, την κοινωνική συνοχή, τη δημόσια υγεία και την οικονομία της χώρας μας.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 28 του ν. 4033/2011 (ΦΕΚ Α΄ 264) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η προαναφερόμενη διαδικασία ισχύει για τα θέματα συμβάσεων που αφορούν κάθε κατηγορία υποδομών και υπηρεσιών και κάθε τόπο εγκατάστασής τους.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Την ευθύνη της φύλαξης των εγκαταστάσεων του Κέντρου ή της Μονάδας έχει η Ελληνική Αστυνομία. Η φύλαξη μπορεί, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, να ανατίθεται και σε προσωπικό Ιδιωτικής Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο.

Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το είδος, το περιεχόμενο και η διάρκεια της εκπαίδευσης που υφίσταται το προσωπικό των ως άνω εταιρειών, καθώς και οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που την παρέχουν.»

3. Στο άρθρο 30 του ν. 3907/2011 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων των χώρων κράτησης εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 1 του άρθρου 14.»

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ».

Άρθρο δεύτερο

Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 8 του άρθρου 28 του ν. 4033/2011 προθεσμία του ενός έτους παρεκτείνεται κατά ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Άρθρο τρίτο

1. Στην Επιτελική Μονάδα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που προβλέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 79/2011 (Α΄ 196), μπορεί να αποσπάται προσωπικό του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής το οποίο είναι αναγκαίο για την εξασφάλιση της συνεργασίας με τα Σώματα και τις Υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η συνεργασία αυτή αφορά ιδίως την ανταλλαγή πληροφοριών και το συντονισμό επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους στο πλαίσιο της πολιτικής εσωτερικής ασφάλειας, καθώς και τον από κοινού χειρισμό των ζητημάτων που απορρέουν από τις διεθνείς δεσμεύσεις της Χώρας και ιδίως εκείνων έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση δεν θίγεται η διοικητική και επιχειρησιακή αυτοτέλεια των Σωμάτων και Υπηρεσιών. Οι αποσπάσεις διατάσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου για χρονικό διάστημα δύο ετών, που μπορεί να ανανεώνεται για μία ακόμη φορά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται τα επί μέρους ζητήματα της παραπάνω συνεργασίας και κάθε σχετικό θέμα.

2. To δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 3938/2011(ΦΕΚ Α΄ 61) αντικαθίσταται ως εξής:

«Επίσης στην ίδια Υπηρεσία μπορεί να αποσπάται και προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.»

Άρθρο τέταρτο

1. Η παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4029/2011 (Α΄ 245), αναριθμείται σε 10 και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«10. Οι οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών και της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής μπορεί να καλύπτονται με μετατάξεις, μεταφορές ή αποσπάσεις προσωπικού του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ. Σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσής τους με προσωπικό προσόντων ειδικού επιστημονικού προσωπικού, οι ως άνω οργανικές θέσεις μπορούν να καλύπτονται με μετατάξεις, μεταφορές ή αποσπάσεις προσωπικού προσόντων ΠΕ με γνωστικό αντικείμενο, νομικών, πολιτικών, κοινωνικών, τεχνολογικών ή ανθρωπιστικών επιστημών από υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ. Η κατά τα ανωτέρω μετάταξη μόνιμου προσωπικού σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών και της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής γίνεται σε συνιστώμενες με τις πράξεις μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις μονίμων υπαλλήλων, με δέσμευση αντίστοιχου αριθμού κενών θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες δεν καλύπτονται όσο οι ως άνω υπάλληλοι παραμένουν στις ανωτέρω προσωποπαγείς θέσεις. Οι προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδικαίως με τη για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν.»

2. Για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63), οι οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών και της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής μπορεί να καλύπτονται, σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσής τους με προσωπικό της κατηγορίας αυτής, με προσωπικό προσόντων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) με γνωστικό αντικείμενο, νομικών, πολιτικών, κοινωνικών, τεχνολογικών ή ανθρωπιστικών επιστημών, σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση, του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ ή φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα [άρθρο 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112)] που περιλαμβάνεται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ ή φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν έχει διορισθεί κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση του ΑΣΕΠ. Κατά την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4058/2012, αν συμπέσει η παλαιότητα πινάκων γραπτού διαγωνισμού με άλλους οριστικούς πίνακες διοριστέων, προηγούνται οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε πίνακες γραπτού διαγωνισμού. Ο πίνακας των επιλεγομένων από το ΑΣΕΠ αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ταυτόχρονα κοινοποιείται άμεσα στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για διορισμό ή πρόσληψη.

3. Οι οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών και της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής μπορεί να καλύπτονται, σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσής τους με προσωπικό του κλάδου αυτού, από προσωπικό κλάδων ΔΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΔΕ Διοικητικού των οριστικών πινάκων διοριστέων του ΑΣΕΠ ή φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ με εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4058/ 2012 όπως αυτή τροποποιείται με το άρθρο αυτό, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν έχει διοριστεί κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση του ΑΣΕΠ.

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, με εδάφια ως ακολούθως: «Οι Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής, καθώς και η Αρχή Προσφυγών του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) δύνανται να στελεχώνονται με προσωπικό αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας που περιλαμβάνεται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ ή φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, οι οποίοι πίνακες δημοσιεύτηκαν από 1.1.2009 έως 31.12.2010 και εφόσον το προσωπικό αυτό δεν έχει διοριστεί κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση του ΑΣΕΠ. Στην αίτησή του ο υποψήφιος θα αναγράφει κατά σειρά προτίμησης τις θέσεις τις οποίες επιθυμεί να καταλάβει και η αίτησή του θα συνοδεύεται με φωτοαντίγραφο του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί ο πίνακας διοριστέων στον οποίο περιλαμβάνεται και με υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν έχει διοριστεί ή προσληφθεί με βάση τον πίνακα αυτόν.»

5. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 40 του ν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Η μετάταξη ενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στην οποία προσδιορίζονται τα γενικά και ειδικά προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων, χωρίς να απαιτείται εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/ 2011 (Α΄ 180). Η Υπηρεσία Ασύλου, η Αρχή Προσφυγών και η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ενημερώνουν, επί ποινή ακυρότητας της πράξης, την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280) όπως ισχύει, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον αριθμό και τις ειδικότητες των θέσεων που καλύπτονται με μετάταξη.»

6. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση το Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας Ασύλου μπορεί να στελεχώνεται και από προσωπικό που αποσπάται από τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.»

7. Η προθεσμία της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3907/ 2011 (Α΄ 7), η οποία παρατάθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31.3.2013.

Άρθρο πέμπτο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΩΝ/ΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2012

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671