ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α΄ 188/03.10.2012)

Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 7/28.02.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 39).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 188          3 Οκτωβρίου 2012

________________________________________________________

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 7/28.02.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 39).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. της παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος,

β. της παραγράφου 6 του άρθρου 1 ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α΄ 28),

γ. της ΠΥΣ 7/28−2−2012 (Α΄ 39),

δ. της ΠΥΣ 9/8−3−2012 (Α΄ 49),

ε. της ΠΥΣ 22/24−7−2012 (Α΄ 152)

2. Το γεγονός ότι δεν εκπληρώθηκε το έργο της Προσωρινής Ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής όπως αυτή συστήθηκε με βάση την παρ. 6 του άρθρ. 1 του ν. 4046/2012 και την ΠΥΣ 7/28−2−2012 και άρχισε να λειτουργεί με την ΠΥΣ 9/8−3−2012, εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των έξι μηνών, όπως οριζόταν από τα ανωτέρω, καθώς και το γεγονός ότι υφίσταται έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης προκειμένου να μη διακοπούν οι υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ειδικά κατά τη σημερινή περίοδο οξείας κρίσης που διανύει η Χώρα.

3. Την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Διάρκεια λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής

1. Η μεταβατική περίοδος λειτουργίας για την περαίωση του έργου της Προσωρινής Ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής, που προβλέπεται στο Παράρτημα V 2 του νόμου 4046/2012 (Α΄ 28) και στο άρθρο 1 της ΠΥΣ 7/ 28−2−2012 (ΦΕΚ Α΄ 39) λήγει την 31−12−2012.

2. Με ΠΥΣ παύονται και διορίζονται τα μέλη της Προσωρινής Ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής που προβλέπεται στο Παράρτημα V 2 του νόμου 4046/2012 (Α΄ 28) και στο άρθρο 1 της ΠΥΣ 7/28−2−2012 (ΦΕΚ Α΄ 39).

Άρθρο 2

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671