ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 4081/2012 (ΦΕΚ Α΄ 184/27.09.2012)

Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 184          27 Σεπτεμβρίου 2012

_________________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4081

Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Άρθρο 1

1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α΄ 210) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10

Σύσταση Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.)

1. Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.), η οποία συγκροτείται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) ως Πρόεδρο, τους Προϊσταμένους των τριών Διευθύνσεων της Γ.Δ.Δ.Ε., που έχουν συσταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 και το π.δ. 24/2008 (ΦΕΚ Α΄ 48) (Διεύθυνση Ελέγχου Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Διεύθυνση Ελέγχου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ.Ε.Κ.Ο., Ν.Π.Ι.Δ. και Λοιπών Φορέων, Διεύθυνση Υποστήριξης και Επικοινωνίας), τον Προϊστάμενο της 26ης Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής των Δημοσιονομικών Διατάξεων και δύο πρόσωπα από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, που διαθέτουν εμπειρία σε θέματα ελέγχου δαπανών και συστημάτων διαχείρισης.

Στην Ε.Σ.ΕΛ. συμμετέχει με συμβουλευτική γνώμη επί των θεμάτων αρμοδιότητάς της ο Νομικός Σύμβουλος, που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου, το οποίο συστήνεται στη Γ.Δ.Δ.Ε..

2. Η Ε.Σ.ΕΛ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας των Διευθύνσεων της παρ. 1 του άρθρου 6 της Γ.Δ.Δ.Ε., του Κανονισμού Διενέργειας των Eλέγχων και Ερευνών και του Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών, οι οποίοι προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4 στοιχείο α΄ του π.δ. 24/ 2008.

β) Εξετάζει τις αντιρρήσεις που υποβάλλονται από τους ελεγχόμενους φορείς ή τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 κατά της έκθεσης ελέγχου.

γ) Επιλύει τις διαφωνίες του οργάνου της Γ.Δ.Δ.Ε. που εκδίδει σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 την απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης ή την πράξη καταλογισμού με τα συμπεράσματα της έκθεσης ελέγχου.

δ) Παρακολουθεί την πρόοδο των ελέγχων.

ε) Αξιολογεί το ελεγκτικό έργο.

στ) Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ζ) Εγκρίνει την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 22 έκθεση.

η) Εισηγείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, όταν δεν συμμορφώνονται οι φορείς στις συστάσεις που περιλαμβάνει η έκθεση ελέγχου.

θ) Εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών και τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό για τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.

ι) Μεριμνά για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των ελεγκτικών οργάνων.

ια) Παρακολουθεί και αξιολογεί τις έρευνες για την καταπολέμηση της απάτης και των λοιπών παράνομων δραστηριοτήτων που είναι επιζήμιες για τα οικονομικά συμφέροντα των φορέων και εισηγείται μέτρα για την αποτελεσματικότερη άσκηση αυτών.

ιβ) Αξιολογεί την αναγκαιότητα διενέργειας των έκτακτων ελέγχων της παρ.1 του άρθρου 13, εκτός από αυτούς που διενεργούνται μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα.

ιγ) Συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία παρουσιάζει τα σημαντικότερα ευρήματα των δημοσιονομικών ελέγχων, αξιολογεί το έργο των ελεγκτικών οργάνων και διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσής τους.

Η ανωτέρω έκθεση υποβάλλεται το Μάϊο κάθε έτους στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται ο Πρόεδρος, τα μέλη και οι γραμματείς της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους και η διαδικασία αναπλήρωσης και ρυθμίζονται θέματα γραμματειακής υποστήριξης και λειτουργίας της. Ειδικώς, όταν η Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης, της οποίας η έκθεση προσβάλλεται ή αμφισβητείται, αναπληρώνεται από τον κατά νόμο αναπληρωτή του Προϊσταμένου μίας από τις άλλες δύο Διευθύνσεις της Γ.Δ.Δ.Ε..

Η συμμετοχή στην Επιτροπή του Προέδρου, των μελών, των εισηγητών και των γραμματέων είναι υποχρεωτική και χωρίς αποζημίωση.

4. Η Επιτροπή μπορεί να καλεί πρόσωπα από την Ελλάδα ή την αλλοδαπή για την εξέταση εξειδικευμένων θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο της Γ.Δ.Δ.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης για τα ανωτέρω πρόσωπα κατά παρέκκλιση των διατάξεων που προβλέπουν αποζημίωση για οδοιπορικά έξοδα.»

2. Όπου στο ν. 3492/2006 αναφέρεται η Επιτροπή Αντιρρήσεων (ΕΠ.ΑΝ.) και Επιτροπή Εποπτείας (ΕΠ. ΕΠ.), νοείται εφεξής η Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.).

3. Το άρθρ. 12 του ν. 3492/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12

Σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού συνιστώνται μονάδες εσωτερικού ελέγχου σε όλα τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, οι οποίες υπάγονται απευθείας στον οικείο Υπουργό ή τον οικείο προϊστάμενο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του Κράτους, ρυθμίζεται η στελέχωσή τους από το υπηρετούν στους αντίστοιχους φορείς προσωπικό και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες αυτών ως προς τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρ. 4 παρ. 2.

2. Με όμοια απόφαση μπορεί να συνιστώνται μονάδες εσωτερικού ελέγχου στους φορείς, οι οποίοι εποπτεύονται από τα Υπουργεία ή τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας που εμπίπτουν στο περιγραφόμενο στο άρθρο 3 πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου και έχουν προϋπολογισμό άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, ρυθμίζεται η στελέχωσή τους από το υπηρετούν στους αντίστοιχους φορείς προσωπικό και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες αυτών ως προς τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 2, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314), όπως ισχύει, για τον εσωτερικό έλεγχο. Το ανωτέρω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

3. Στους φορείς, που δεν συνιστάται μονάδα εσωτερικού ελέγχου, τις αρμοδιότητες αυτής ασκεί η μονάδα εσωτερικού ελέγχου του εποπτεύοντος φορέα.

4. Στις μονάδες εσωτερικού ελέγχου των φορέων περιέρχονται επιπλέον οι εξής αρμοδιότητες:

α) ο τακτικός έλεγχος των παγίων προκαταβολών που έχουν συσταθεί στον φορέα,

β) ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στον φορέα,

γ) η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης, πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η απώλεια αυτή έχει λάβει χώρα στην αρμόδια υπηρεσία ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία,

δ) η έρευνα για την ύπαρξη αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141).

5. Η Γ.Δ.Δ.Ε. διαμορφώνει πρότυπα και μεθοδολογίες συστημάτων διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου των Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και λοιπών φορέων. Οι μονάδες εσωτερικού ελέγχου οφείλουν να υλοποιούν πλήρως τις προδιαγραφές που ορίζονται από τα ανωτέρω πρότυπα και να ενημερώνουν τη Γ.Δ.Δ.Ε. σχετικά με τα ευρήματα των ελέγχων τους. Οι Διευθύνσεις της παρ. 1 του άρθρου 6, εφόσον διαπιστώσουν ότι απαιτούνται βελτιώσεις των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των φορέων της αρμοδιότητάς τους, προτείνουν στην Ε.Σ.ΕΛ. τη λήψη σχετικών μέτρων.»

4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3492/2006 προστίθενται τα ακόλουθα:

«με την επιφύλαξη της περίπτωσης ιβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 10. Οι υποθέσεις που αφορούν τους εν λόγω έκτακτους ελέγχους μπορούν να τίθενται στο αρχείο με απόφαση της Ε.Σ.ΕΛ. και να επανεξετάζονται μετά από εντολή του Υπουργού Οικονομικών.»

5. Ο τίτλος του άρθρου 17 του ν. 3492/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «Αντιρρήσεις φορέων».

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 24 του ν. 3492/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι εκκρεμείς κατά την έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων της Γ.Δ.Δ.Ε. υποθέσεις διενέργειας ελέγχου από την Οικονομική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομικών, που περιέρχονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου στην αρμοδιότητα της Γ.Δ.Δ.Ε. και για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετική εντολή ελέγχου και έχει αρχίσει ο έλεγχος από Οικονομικό Επιθεωρητή, παραμένουν και ολοκληρώνονται από την Οικονομική Επιθεώρηση.

Υποθέσεις για τις οποίες, μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, εκδοθούν σχετικές εντολές ελέγχου από την Οικονομική Επιθεώρηση, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ελεγκτική ενέργεια έως την έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων της Γ.Δ.Δ.Ε., αποτελούν αντικείμενο ελέγχου της Γ.Δ.Δ.Ε., προς την οποία και αποστέλλονται αρμοδίως για έλεγχο.

Εκδοθείσες, από τη δημοσίευση του παρόντος, εντολές ελέγχου της Οικονομικής Επιθεώρησης και υποβληθείσες πορισματικές εκθέσεις Οικονομικών Επιθεωρητών επί υποθέσεων διενέργειας ελέγχου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, ισχύουν έναντι πάντων και επιφέρουν έννομα αποτελέσματα.»

7. Στο π.δ. 24/2008 προστίθεται άρθρο 6Α ως ακολούθως:

«Στη Γ.Δ.Δ.Ε. συνιστάται αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου, το οποίο αποτελεί υπηρεσιακή μονάδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες γι’ αυτό διατάξεις. Το γραφείο στελεχώνεται από Νομικό Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Γ.Λ.Κ., με παράλληλα καθήκοντα, χωρίς αύξηση των οργανικών θέσεων αυτού και έχει τις αρμοδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3086/2002.»

Άρθρο 2

1. Τα μισθώματα, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου καταβάλλουν το Ελληνικό Δημόσιο και οι φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 50 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), για τη μίσθωση ακινήτων, στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες τους, όπως τα μισθώματα αυτά αναπροσαρμόσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180), μειώνονται, από 1.10.2012, σύμφωνα με την ακόλουθη προοδευτική κλίμακα:

α) Για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος έως τα χίλια (1.000,00) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

β) Για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος από τα χίλια και 0,01 (1.000,01) ευρώ έως τα δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

γ) Για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος από τα δύο χιλιάδες και 0,01 (2.000,01) ευρώ έως τα τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

δ) Για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος, που υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

2. Η μείωση του μισθώματος που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν εφαρμόζεται στις μισθώσεις, στις οποίες οι εκμισθωτές, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4002/2011, έχουν συμφωνήσει με το Ελληνικό Δημόσιο ή τους φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτοί καθορίζονται ανωτέρω, στη μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος τουλάχιστον κατά τα προβλεπόμενα στην ως άνω παράγραφο ποσοστά. Αν έχει συμφωνηθεί μείωση κατώτερη από αυτή που αναλογεί με βάση τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο, τότε το καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα μειώνεται, από 1.10.2012, στο ύψος που προκύπτει από την εφαρμογή των ποσοστών αυτών.

3. Όταν το ετήσιο μίσθωμα, το οποίο προκύπτει μετά την εφαρμογή των προβλεπομένων στην πρώτη παράγραφο, είναι κατώτερο του μισθώματος, το οποίο διαμορφώνεται από την εφαρμογή συντελεστή απόδοσης τέσσερα και ογδόντα εκατοστά τοις εκατό (4,80%) επί της αξίας, που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 (Α΄ 43), δικαιούται ο εκμισθωτής, με αίτησή του που υποβάλλεται στην αρμόδια για την καταβολή του μισθώματος υπηρεσία και στην οποία επισυνάπτεται φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του μισθίου ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του εκμισθωτή Δ.Ο.Υ., να ζητήσει τον περιορισμό της μείωσης του μισθώματος, όπως προσδιορίζεται ανωτέρω, ή τη μηδενική του μείωση, όταν το μίσθωμα, πριν από οποιαδήποτε μείωση, είναι ίσο ή κατώτερο αυτού. Η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την καταβολή του μισθώματος ενημερώνει εγγράφως σχετικά την αρχή που είναι αρμόδια για τη σύναψη της μισθωτικής συμβάσεως.

4. Τα αναπροσαρμοσμένα ως άνω μισθώματα δεν επιτρέπεται να αυξηθούν πριν την 1.1.2015.

5. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν υπάγονταν στην υποχρεωτική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4002/2011, η προοδευτική μείωση της παρ. 1 υπολογίζεται επί τη βάσει του καταβαλλόμενου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου μισθώματος, μειωμένου κατά ποσοστό 20%.

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα είχαν προβεί σε μείωση μισθώματος κατόπιν διαπραγμάτευσης με τον εκμισθωτή, η ως άνω προοδευτική μείωση υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου μισθώματος, μειωμένου κατά το ποσοστό που υπολείπεται έως το 20%.

Άρθρο 3

Τα έξοδα παράστασης, που προβλέπονται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 70025/1929/5.6.1979 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ Α΄ 43), καταργούνται από 1.9.2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 4

Ίδρυση Πλωτού Μουσείου

1. Ιδρύεται αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Πλωτό Μουσείο Νεράιδα» (εφεξής «Μουσείο») με έδρα την Κηφισιά Αττικής (Δηλιγιάννη αρ. 59), το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου και από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Ο σκοπός του Μουσείου είναι κοινωφελής και συνίσταται:

α. στην ανάδειξη της ιστορίας του πλοίου «ΝΕΡΑΪΔΑ» από τη ναυπήγησή του το έτος 1939, τη δραστηριότητά του ως διασωστικού πλοίου κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη δρομολόγησή του από τον Ιωάννη Σ. Λάτση ως επιβατηγού πλοίου στη γραμμή Αργοσαρωνικού και ακολούθως τη μετατροπή του σε πλωτό μουσείο,

β. στη συγκέντρωση, διαφύλαξη και συντήρηση κειμηλίων και αντικειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος για την ακτοπλοϊκή και ποντοπόρο ναυτιλία και τη ναυτιλιακή και γενικότερη ιστορία του Ιωάννη Σ. Λάτση,

γ. στην έκθεση σε μόνιμη βάση των κειμηλίων και αντικειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος στο πλωτό Μουσείο και στην οργάνωση περιοδικών εκθέσεων και παρουσίαση των εκθέσεων σε λιμένες της Ελλάδας ή του εξωτερικού,

δ. στη χρηματοδότηση και διοργάνωση, στους χώρους του Μουσείου ή και αλλού, διαλέξεων, ξεναγήσεων, οργανωμένων επισκέψεων μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, προβολών, συνεδρίων, ταξιδίων επιστημονικού, ερευνητικού, πολιτιστικού, ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, καθώς και άλλων επιστημονικών, πολιτιστικών και φιλανθρωπικών εκδηλώσεων και προγραμμάτων και ειδικότερα εκείνων που αναφέρονται στην ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

3. Μέσα προς επίτευξη του σκοπού του Μουσείου είναι ιδίως:

α. η απόκτηση κατά κυριότητα, με αγορά ή δωρεά, του ιστορικού πλοίου «ΝΕΡΑΪΔΑ», το οποίο θα νηολογηθεί στο όνομά του με ελληνική σημαία και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς του πλωτού Μουσείου,

β. η ανάπτυξη συνεργασιών και συμπράξεων παντός είδους με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την προαγωγή και επίτευξη των στόχων και σκοπών του Μουσείου,

γ. η χρησιμοποίηση οποιουδήποτε συναφούς και νόμιμου μέσου που συνάδει με τους σκοπούς του Μουσείου κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Περιουσία του Μουσείου αποτελούν:

α. τα εκθέματα, τα οποία θα αποκτά κατά κυριότητα με αγορά, δωρεά ή με άλλο νόμιμο τρόπο,

β. το πλοίο που θα αποκτήσει κατά κυριότητα.

5. Πόροι του Μουσείου, που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού του, είναι:

α. δωρεές και εν γένει παροχές από το «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση» («John S. Latsis Public Benefit Foundation»), που εδρεύει στο Vaduz του Liechtenstein,

β. δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, κληρονομίες και κληροδοσίες από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

γ. έσοδα από τη δραστηριότητα που τυχόν αναπτύσσει το Μουσείο στα πλαίσια των σκοπών του.

6. Στο Μουσείο μπορούν να παραχωρούνται εκθέματα κατά χρήση, με ή χωρίς αντάλλαγμα, ιδίως για τη συντήρηση, φύλαξη, έκθεση και ανάδειξη στους χώρους του Μουσείου στο πλαίσιο της μόνιμης εκθέσεώς του ή των περιοδικών εκθέσεών του.

Για το πλοίο που θα αποκτήσει το Μουσείο εφαρμόζονται τα εδάφια 2 και 3 της παρ. 2 του άρθρου 11Ε του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α΄ 6).

7. α. Το Μουσείο διοικείται και εκπροσωπείται από Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου ορίζονται από το «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση» («John S. Latsis Public Benefit Foundation»), με θητεία που θα ορίζεται από το τελευταίο, θα είναι ελευθέρως ανακλητά και ο αριθμός τους μπορεί να αυξάνεται από πέντε (5) έως επτά (7) από το ανωτέρω Ίδρυμα. Το πρώτο Δ.Σ. είναι πενταμελές, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο/Ταμία και τον Γραμματέα και δύο μέλη.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί και λαμβάνει αποφάσεις νόμιμα, ακόμη και αν τα μέλη του περιορισθούν, για οποιονδήποτε λόγο, σε τρία (3). Στην περίπτωση αυτή, προς ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία των τριών (3) μελών.

γ. Tο Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διαχείριση και εκπροσώπηση και εν γένει την επιδίωξη του σκοπού και τη λειτουργία του Μουσείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ορισμένες από τις ανωτέρω εξουσίες σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, ενεργούντα από κοινού ή μεμονωμένα.

δ. Tο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο/Ταμία και τον Γραμματέα του.

ε. O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει των συνεδριάσεών του. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε κάθε περίπτωση ο Αντιπρόεδρος.

στ. Tο Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται η πλειοψηφία των μελών του και συνεδριάζει νόμιμα, στην έδρα του Μουσείου ή στο πλωτό Μουσείο ή σε άλλον τόπο, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του. Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά μία φορά το τρίμηνο και εκτάκτως όταν προκύψουν θέματα προς συζήτηση. Η έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική εφόσον τη ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ. Oι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

η. O Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες, προεδρεύει των συνεδριάσεων, φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

θ. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν στις συνεδριάσεις.

8. Το «ΝΕΡΑΪΔΑ» θα μπορεί να εκτελεί πλόες μεταξύ ελληνικών λιμένων και από και προς λιμένες εξωτερικού με στελέχωση και κανόνες ασφαλείας σύμφωνους με τις κείμενες διατάξεις. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορεί με απόφασή του, μετά από αίτηση του Μουσείου, να καθορίζει ειδικούς κανόνες στελέχωσης, ασφάλειας, κατάταξης και νηολόγησης του πλοίου που να συνάδουν με το χαρακτήρα του ως πλωτού Μουσείου στο πλαίσιο των ισχυουσών διεθνών συμβάσεων.

9. Το Μουσείο μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

10. Το Μουσείο διαλύεται με ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση λύσεως για οποιονδήποτε λόγο, η περιουσία του περιέρχεται στο «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση» («John S. Latsis Public Benefit Foundation») ή σε άλλο νομικό πρόσωπο που θα υποδείξει ή θα συστήσει το τελευταίο ειδικά για το σκοπό αυτόν.

11. Κατά τα λοιπά το Μουσείο διέπεται από τα άρθρα 61 έως 77 του Αστικού Κώδικα. Ο α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ Α΄ 455) δεν έχει εφαρμογή στο νομικό πρόσωπο που συνιστάται με τις διατάξεις του παρόντος.

12. Η εποπτεία του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου συνίσταται στον έλεγχο της ασφαλούς λειτουργίας του πλοίου το οποίο χρησιμοποιεί το Μουσείο για την εκπλήρωση του σκοπού του σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και σε έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες αφορούν πράξεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Μουσείου. Η εποπτεία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αναφέρεται στα εκθέματα του Μουσείου και ασκείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5

Νομιμοποίηση κτιρίων Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Μακεδονίας

1. Χαρακτηρίζονται νομίμως υφιστάμενα κατά θέση, χρήση και δόμηση, το σύνολο των εγκαταστάσεων των κτιρίων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Μακεδονίας ως έχει, επί συνολικής οικοπεδικής έκτασης 49.935,30 τ.μ. όπως απεικονίζονται στο υπό κλίμακα 1:500 από τον Απρίλιο του 2012 τοπογραφικό διάγραμμα της «ΤΡΟΠΑΛΙΣ Ε.Τ.Ε., Α. Τσερανίδης και Συνεργάτες Ε.Ε.», το οποίο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο (Παράρτημα 1) και περικλείονται υπό τα στοιχεία (Α − Β − Γ − Δ − Ε − Ζ − Η − Θ − Ι − Κ − Λ 1 − 2 − 3 − 4 − 5 −6 − 7 − 8 − 9 − 10 − 11 − 12 − 13 − 14 − 15 − 16 − 17 − 18 − 19 −20 − 21 − 22 − 23 − 24 − 25 − 26 − 27 − Ω − Α΄ − Β΄ − Γ΄ − Δ΄ −Ε΄ − Ζ΄ − Η΄ − Θ΄ − Ι΄ − Α) με συνολική κάλυψη κτιριακών εγκαταστάσεων 11.260,67 τ.μ. και συνολική δόμηση 17.788,70 τ.μ..

2. Νομιμοποιούνται ως έχουν επί της ανωτέρω συνολικής έκτασης, οι προσχώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και οι λιμενικές εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί και περικλείονται υπό τα στοιχεία (1 − 2 − 3 −4 − 5 − 6 − 7 − 8 − 9 − 10 − 11 − 12 − 13 − 14 − 15 − 16 − 17 −18 − 19 − 20 − 21 − 22 − 23 − 24 − 25 − 26 − 27 − Ω − Ψ − Χ −Φ − Υ − Τ − Σ − Ρ − Π − Ο − Ξ − Ν − Μ − 1) συνολικής έκτασης 5.965,30 τ.μ., τα κτίρια και οι κατασκευές που βρίσκονται επ’ αυτών, και συγκεκριμένα, ο προσήνεμος μώλος (στοιχ. 6−13), το κρηπίδωμα (13, 14, 15, 18, 19, 20, 21) και ο μικρός προβλήτας (στοιχ. 15−18), όπως αυτά απεικονίζονται υπό τα αντίστοιχα στοιχεία στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα.

3. Η χρήση του λιμένος είναι αποκλειστικά εκπαιδευτική. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εγκαταστάσεων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας και λειτουργεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της σχολής. Φορέας διαχείρισης ορίζεται η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας.

4. Επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεως, κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας «Περί Δημοσίων Έργων» (ν. 3669/2008, Α ΄ 116), με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την επισκευή με ίδιες αυτών δαπάνες και μέσα, ενός ή περισσοτέρων κτιρίων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες της αρμόδιας Υπηρεσίας. Η επίβλεψη των εργασιών θα διεξάγεται από διπλωματούχους μηχανικούς της επιλογής του αναδόχου σε συνεργασία με τους μηχανικούς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την κατάρτιση, υπογραφή και εκτέλεση, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 6

Η περίπτωση στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ Α΄ 1), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 (Α΄115) και προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 3996/2011 (Α΄170), τροποποιείται ως ακολούθως:

«στ. στους συνταξιούχους του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στη Δημόσια Εκπαίδευση, μέχρι την 31.12.2014.»

Άρθρο 7

Διατάξεις Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ) Ως προς το ακίνητο που βρίσκεται στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας (ΕΑΚΝ) Αγίου Κοσμά με τις επ’ αυτού κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις τα εν γένει παραρτήματα και συστατικά του, συνολικής έκτασης 9.360,95 τ.μ., προσδιορίζεται κατά τα όριά του και εμφαίνεται με τα στοιχεία Α−Β−Γ−Δ...Χ−Ψ−Ω−Α (Παράρτημα 2) με χρονολογία Ιούνιος 2011 και κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών και του οποίου αντίγραφο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το οποίο χρησιμοποιείται από τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., το ΤΑΙΠΕΔ υποχρεούται να εξεύρει και παραχωρήσει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου παραθαλάσσια έκταση ίση τουλάχιστον προς αυτήν που σήμερα κατέχει το Λιμενικό Σώμα με σκοπό τη μεταφορά σε αυτήν της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ., με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το κόστος κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων αναλαμβάνεται από το ΤΑΙΠΕΔ και η ολοκλήρωσή τους προηγείται της αποδέσμευσης του χώρου από το Λιμενικό Σώμα.»

2. Η παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 3922/2011 (ΦΕΚ Α΄ 35) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«9. Ως Προϊστάμενος Κλάδου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετείται Υποναύαρχος ή Αρχιπλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.»

3.α. Αν μετά τη διενέργεια διαγωνισμού κατάταξης υποψηφίων στις παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής συγκεκριμένου έτους και ενώ δεν δύναται για οποιονδήποτε λόγο να προκηρυχθεί διαγωνισμός κατά το αμέσως επόμενο έτος, εξακολουθούν να παραμένουν κενές οργανικές θέσεις από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 9 του ν. 3922/2011 (ΦΕΚ Α΄ 35), επιτρέπεται να καταταγούν κατά το έτος αυτό, ως νέα εκπαιδευτική σειρά, επιλαχόντες από τους υπάρχοντες πίνακες επιλαχόντων του διενεργηθέντος προηγούμενου διαγωνισμού, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία εκδίδεται άπαξ για κάθε διαγωνισμό για τη συμπλήρωση όσων εκ των κενών οργανικών θέσεων υφίσταται επιτακτική υπηρεσιακή ανάγκη.

β. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο ακριβής αριθμός των επιλαχόντων, ο οποίος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των αρχικώς καταταχθέντων, τηρουμένης της αναλογίας των ποσοστών ανά κατηγορία, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική προκήρυξη, η διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων που ενδεχομένως προκύψουν ανά κατηγορία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

γ. Για την εκπαιδευτική περίοδο φοίτησης 2011−2012 της 40ής Εκπαιδευτικής Σειράς Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.) και ΜΣΤ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ως έδρα των Σχολών Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενοφυλάκων αντίστοιχα, ορίζεται το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Π.Ν. «ΠΟΡΟΣ» (Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ), που ευρίσκεται στον Πόρο Τροιζηνίας.

4. Προμήθειες πλωτών επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό των δεκαπέντε (15) εκατομμυρίων ευρώ και συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτού, μετά από απόφαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, σύμφωνα με τις οικείες ρυθμίσεις του ν. 3922/2011 (ΦΕΚ Α΄ 35) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.

5. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 33/2009 (Α΄ 50) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του π.δ. 97/2012 (Α΄ 156), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι απόφοιτοι παραγωγικών σχολών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν δυνατότητα άμεσης, μετά την αποφοίτησή τους, συμμετοχής σε ειδικές εκπαιδεύσεις για στελέχωση της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ), της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων (ΥΕΜ) και της Υπηρεσίας Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ., τοποθετούνται δε αρχικά στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) με σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία τους και στη συνέχεια την παρακολούθηση των αντιστοίχων σχολείων, Π.Ν., Π.Α. και Λ.Σ.. Οι ανωτέρω, σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των εκπαιδεύσεων αυτών, τοποθετούνται σε Μονάδες αντίστοιχες του αντικειμένου εκπαίδευσής τους και εντάσσονται στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στις Μονάδες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύουν κάθε φορά. Σε περίπτωση μη συνέχισης παραμονής τους στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων (ΥΕΜ), τουλάχιστον για δέκα έτη από την τοποθέτησή τους, καθώς και στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. τουλάχιστον για πέντε έτη από την τοποθέτησή τους, οι ανωτέρω μετατίθενται σε Υπηρεσίες της πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του άρθρου 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος με υποχρέωση τριετούς παραμονής σε αυτές.»

Άρθρο 8

Η πρώτη περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 1198/1981 (ΦΕΚ Α΄ 238) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης ως Προέδρου, αναπληρουμένου από τον Αντιπρόεδρο, Διοικητή του Αγίου Όρους.»

Άρθρο 9

1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται αρμοδιότητα του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης.

Άρθρο 10

1. Οι υφιστάμενες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς του ν. 3728/2008 (Α΄ 258) μεταφέρονται και υπάγονται εφεξής ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων και θέσεων στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το δε προσωπικό που υπηρετεί στην εν λόγω Υπηρεσία, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, διατίθεται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και διατηρεί την υπάρχουσα οργανική, μισθολογική και υπαλληλική του κατάσταση. Οι ως άνω Διευθύνσεις παύουν να συνιστούν ενιαίο διοικητικό τομέα κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του π.δ. 63/ 2005 (Α΄ 98).

2. Όπου στο νόμο 3728/2008 περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς ως ενιαίου Διοικητικού Τομέα, νοούνται εφεξής οι ίδιες αρμοδιότητες για τις υφιστάμενες Διευθύνσεις, οι οποίες υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Ειδικός Γραμματέας της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, νοείται εφεξής ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται τα κλιμάκια ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7α του ν. 2323/1995 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, νοούνται εφεξής τα Κλιμάκια Ελέγχου της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται οι Διευθύνσεις της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, νοούνται εφεξής οι ίδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

3. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3728/2008 (Α΄ 258) τροποποιείται ως ακολούθως: «Τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή». Στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν. 3728/2008 (Α΄ 258) η φράση «της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου» αντικαθίσταται με τη φράση «της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή». Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3728/2008 η φράση «τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή» αντικαθίσταται με τη φράση «τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου».

4. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των αρμόδιων κατά τις οικείες διατάξεις Υπουργών, δύναται να τροποποιείται η διάρθρωση, η οργάνωση και οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων που μεταφέρονται με το παρόν στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Άρθρο 11

Καταργείται η αριθμ. Δ13/5115/29.2.2008 (Β΄ 383) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία συστάθηκε στο πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης Ειδική Γραμματεία Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής (Ε.Γ.Δ.Ε.Π.) και μεταφέρθηκε από το πρώην Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με το άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση α΄του π.δ. 189/5.11.2009 (Α΄ 221), καθώς και η θέση του Ειδικού Γραμματέα Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής.

Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής μεταφέρονται στο σύνολό τους στη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Διεθνών Δραστηριοτήτων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται αρμοδιότητα του Ειδικού Γραμματέα Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Άρθρο 12

1. Καταργείται η θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα της «Ειδικής Γραμματείας Διοικητικής Μεταρρύθμισης», η οποία είχε συσταθεί με το άρθρο 5 παρ. 5α πρώτο εδάφιο του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267). Η ειδική Γραμματεία η οποία συγκροτήθηκε σε ενιαίο διοικητικό τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης» με την αριθ. οικ. 202 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 155/1.2.2008) επανασυνιστάται ως Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 − 2013». Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Ειδικού Γραμματέα της «Ειδικής Γραμματείας Διοικητικής Μεταρρύθμισης» μεταφέρεται στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013». Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007− 2013» δεν υπάγεται σε Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα.

2. Επανασυνιστάται, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας, η θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, η οποία είχε καταργηθεί με τη διάταξη του άρθρου 62 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138).

3. Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρ. 110 του ν. 4055/2012 παρατείνεται από τη λήξη της για διάστημα τριών (3) μηνών.

Άρθρο 13

Μεταβατικές διατάξεις

Μέχρι τη σύσταση των μονάδων εσωτερικού ελέγχου, που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 3492/2006, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του παρόντος, οι αρμοδιότητες της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου 12 εξακολουθούν να ασκούνται από την Οικονομική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομικών ή τη Γ.Δ.Δ.Ε., μετά τη μεταφορά των εν λόγω αρμοδιοτήτων σε αυτή.

Άρθρο 14

Καταργούμενες διατάξεις

1. Το άρθρο 11 του ν. 3492/2006 καταργείται.

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3492/2006 καταργούνται.

3. Από το ν. 3728/2008 (ΦΕΚ Α΄ 258) περί σύστασης της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς καταργούνται τα κάτωθι:

α) το άρθρο 7, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), και

β) το άρθρο 8.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο 1 της κ.υ.α. 41637/ΔΙΟΕ769/8.12.2000 (Β΄ 1502) και το άρθρο 32 του ν. 3492/2006 (Α΄ 210).

5. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3728/2008 καταργείται.

Άρθρο 15

Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ τυπικού νόμου, από το χρόνο της εκδόσεώς τους, οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.), με τις τροποποιήσεις τους, οι οποίες παρατίθενται στο Παράρτημα, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 152/3.5.2012 Τ.Α.Α.Π., αντίγραφο του οποίου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τον παρόντα νόμο. Οι ανωτέρω αποφάσεις μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ύστερα από πρόταση της επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων.

Άρθρο 16

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 565/1977 τροποποιείται ως ακολούθως: «Η προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας παρεχομένη μηνιαία χορηγία ορίζεται ίση προς το διπλάσιο των κατά το άρθρο 63 παρ. 1 του Συντάγματος απολαβών των Βουλευτών.»

2. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 αρχίζει από 1.9.2012.

3. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 565/1977 καταργείται από 1.9.2012.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Συνημμένα (. pdf )

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ,
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΙΑΤΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671