ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 94/2012 (ΦΕΚ Α΄ 149/17.07.2012)

Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 149          17 Ιουλίου 2012

____________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 94

Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), β) του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την υπ’ αριθμ. 104/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το άρθρο 5 του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) αντικαθίσταται ως εξής:

«Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

1. Ιδρύεται Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου συγκροτείται από:

α) τις υπηρεσίες που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μεταφέρθηκαν με τα π.δ. 184/2009 (Α΄ 213), 189/2009 (Α΄ 221), 50/2010 (Α΄ 89) και 127/2010 (Α΄ 214) στο πρώην Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής (άρθρο 1 του ν. 3922/2011, Α΄35), το οποίο συστήθηκε με το ν. 1753/1919 (άρθρο 3) και υπήχθη στο ανωτέρω Υπουργείο (άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3922/2011), καθώς και της Γενικής Γραμματείας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 96/2010, άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ. 127/2010), όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό τους και τους φορείς που επόπτευαν,

β) τις υπηρεσίες που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μεταφέρθηκαν στο πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τα π.δ. 185/2009 (Α΄ 213), 189/2009 (άρθρο 4 παρ. 4), 50/2010 (άρθρο 1 περίπτ Α΄), 127/2010 (άρθρο 2 παρ. 1) και 65/2011 (άρθρο 4), όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό τους και τους φορείς που επόπτευαν.

2. Όλες οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 3 του π.δ. 73/2011), οι οποίες μεταφέρονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αποτελούν τη Γενική Γραμματεία του ως άνω Υπουργείου. Αυτής δε προΐσταται, μέχρι την έκδοση της απόφασης που προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 50 του π.δ. 63/2005, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Η Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 3 του π.δ. 73/2011) καταργείται.

3. Το Τμήμα Οικονομικών Θεμάτων/τομέας Ναυτιλίας και το Τμήμα Υποδομών και Τεχνικής Υποστήριξης/τομέας Ναυτιλίας, τα οποία συστήθηκαν με το άρθρο 1 του π.δ. 16/2012 (A΄ 30), μεταφέρονται από τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του τομέα Οικονομίας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα που υπάγονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, νοείται εφεξής ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου.

5. Έως ότου συγκροτηθούν υπηρεσιακά συμβούλια και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, το προσωπικό του συνιστώμενου Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια και στα πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν έως τη δημοσίευση του παρόντος.

6. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου βαρύνουν έως 31/12/2012 τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί για τα πρώην Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη, οι πιστώσεις των οποίων μεταφέρονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες».

Άρθρο 2

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 (Α΄141) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας (άρθρο 2 παρ. 1 περ. δ’ του π.δ. 127/2010 και άρθρο 4 του π.δ. 65/2011) και οι υπηρεσίες, όργανα και φορείς που μνημονεύονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 127/2010, λαμβανομένων υπόψη των οριζομένων στο άρθρο 3 του π.δ. 73/2011 και στις παρ. 2 και 3 του ν. 4072/2012, με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό τους και τους φορείς που εποπτεύουν, παραμένουν και λειτουργούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το προσωπικό των υπηρεσιών, οργάνων και φορέων του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.».

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝHΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671