ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.06.2012)

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 141          21 Ιουνίου 2012

_____________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 85

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων:

α) 24 παρ. 4 του ν.1556/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137).

β) 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την υπ’ αριθμ. γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

1. Ιδρύεται Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συγκροτείται: α) από τις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό του ανωτέρω Υπουργείου και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς και β) από τις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, και με τους εποπτευόμενους από αυτές φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες που ανήκουν στο Υπουργείο Ναυτιλίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 5, γ) από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, που μεταφέρεται από το πρώην Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, και με την εποπτεία των φορέων που αυτή επόπτευε.

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα που υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων νοείται εφεξής ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

3. Έως ότου συγκροτηθεί υπηρεσιακό συμβούλιο και πειθαρχικό συμβούλιο, το προσωπικό του συνιστώμενου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια και στα πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν έως τη δημοσίευση του παρόντος.

4. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων βαρύνουν έως 31/12/2012 τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί για τα πρώην Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οι πιστώσεις των οποίων μεταφέρονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες

Άρθρο 2

Μετονομασία Υπουργείων

1. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετονομάζεται σε Υπουργείο Υγείας.

2. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μετονομάζεται σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 3

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

1. Ιδρύεται Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται: α) από το σύνολο των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και με τους φορείς που αυτό επόπτευε, πλην της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, και των φορέων που εποπτεύονταν από τις ανωτέρω δύο Γενικές Γραμματείες, πλην των φορέων που εποπτεύονταν από τις ανωτέρω δύο Γενικές Γραμματείες, β) από το σύνολο των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και των φορέων που αυτές επόπτευαν, πλην: αα) των υπηρεσιών του κατά τις διατάξεις της παρ, 1 του άρθρου 6 του παρόντος τομέα Τουρισμού και των φορέων που αυτές επόπτευαν και ββ) των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που είχαν μεταφερθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού με τα π.δ. 189/2009 (άρθρο 3) και 96/2010 (άρθρ. 2 παρ. 1 ε, Α΄ 170) και γ) από τις διευθύνσεις Ανάπτυξης Αθλητισμού και «Άθλησης για Όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού οι οποίες με το π.δ. 96/2010 (άρθρο 2 παρ. 1δ) είχαν μεταφερθεί στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και επαναφέρονται με το παρόν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού νοείται εφεξής ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Έως ότου συγκροτηθούν υπηρεσιακά συμβούλια και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το προσωπικό του συνιστώμενου Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια και στα πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν έως τη δημοσίευση του παρόντος. Το προσωπικό των Διευθύνσεων Ανάπτυξης Αθλητισμού και «Άθλησης για Όλους», που μεταφέρεται από το πρώην Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υπάγεται στο υπηρεσιακό συμβούλιο και στο πειθαρχικό συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας αυτής.

4. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού βαρύνουν έως 31/12/2012 τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί για το πρώην Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και το πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, οι πιστώσεις των οποίων μεταφέρονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες. Στο Υπουργείο αυτό μεταφέρονται και οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά το μέρος που αφορούν τις διευθύνσεις Ανάπτυξης Αθλητισμού και «Άθλησης για Όλους», που μεταφέρθηκαν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Άρθρο 4

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετονομάζεται σε Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και μεταφέρεται σ’ αυτό το σύνολο των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του πρώην Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η εποπτεία των φορέων που επόπτευαν οι μεταφερόμενες υπηρεσίες.

2. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μεταφέρεται από το πρώην Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που ανήκαν σ’ αυτήν κατά την έκδοση του παρόντος και η εποπτεία των φορέων που αυτή επόπτευε.

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας νοείται εφεξής ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

4. Έως ότου συγκροτηθούν υπηρεσιακά συμβούλια και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας το προσωπικό της μεταφερόμενης Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και το προσωπικό που μεταφέρεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια και στα πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

5. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας βαρύνουν έως 31/12/2012 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το πρώην Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Στο Υπουργείο αυτό μεταφέρονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον προϋπολογισμό του πρώην Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων οι πιστώσεις που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας και τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης αντίστοιχα.

Άρθρο 5

Υπουργείο Ναυτιλίας

1. Ιδρύεται Υπουργείο Ναυτιλίας. Το Υπουργείο Ναυτιλίας συγκροτείται από: α) τις υπηρεσίες που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μεταφέρθηκαν με τα π.δ. 184/2009 (Α΄ 213), 189/2009, 50/2010 (ΦΕΚ Α΄ 89) και 127/2010 (Α΄ 214) στο πρώην Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό τους και τους φορείς που αυτές επόπτευαν, β) τις υπηρεσίες που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μεταφέρθηκαν στο πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τα π.δ. 185/2009 (Α΄ 213), 189/2009 (άρθρο 4 παρ. 4), 50/2010 (άρθρο 1 περίπτ, α΄) και 65/2011 (άρθρο 4), όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό τους και του φορείς που αυτές επόπτευαν.

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα που υπάγονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας νοείται εφεξής ο Υπουργός Ναυτιλίας.

3. Έως ότου συγκροτηθούν υπηρεσιακά συμβούλια και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Ναυτιλίας το προσωπικό του συνιστώμενου Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια και στα πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν έως τη δημοσίευση του παρόντος.

4. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Ναυτιλίας βαρύνουν έως 31/12/2012 τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί για τα πρώην Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη, οι πιστώσεις των οποίων μεταφέρονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας, κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες.

Άρθρο 6

Υπουργείο Τουρισμού

1. Ιδρύεται Υπουργείο Τουρισμού. Το Υπουργείο Τουρισμού συγκροτείται από τις υπηρεσίες που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης κατά τη συγχώνευσή του με το Υπουργείο Πολιτισμού που έγινε με το π.δ. 186/2009 (Α΄ 213), με το σύνολο των αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που ανήκαν σ’ αυτό κατά την κατά τα ανωτέρω συγχώνευσή του και όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους φορείς που αυτό επόπτευε.

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα που υπάγονται στο Υπουργείο Τουρισμού νοείται εφεξής ο Υπουργός Τουρισμού.

3. Έως ότου συγκροτηθεί υπηρεσιακό συμβούλιο και πειθαρχικό συμβούλιο, το προσωπικό του συνιστώμενου Υπουργείου Τουρισμού και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια και στα πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν έως τη δημοσίευση του παρόντος.

4. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Τουρισμού βαρύνουν έως 31/12/2012 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού, κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες.

Άρθρο 7

Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης

1. Επανιδρύεται το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης με το σύνολο των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που έχει η υφιστάμενη κατά την έκδοση του παρόντος Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των φορέων που αυτή επόπτευε, η οποία και καταργείται. Η Ειδική Υπηρεσία με τίτλο «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης» του πρώην Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη (π.δ. 189/2009, άρθρο 2 περίπτ. δ΄, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 28/2010, ΦΕΚ Α΄ 28) καταργείται. Το Τμήμα Οικονομίας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης της πρώην Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης, το οποίο είχε ενσωματωθεί στην καταργούμενη κατά το προηγούμενο εδάφιο Ειδική Υπηρεσία επαναφέρεται στην ανωτέρω Διεύθυνση μαζί με το προσωπικό που είχε μεταφερθεί με το Τμήμα αυτό.

2. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης βαρύνουν έως 31/12/2012 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης για τις υπηρεσίες που υπάγονται σ’ αυτό.

Άρθρο 8

Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων

1. Οι υπηρεσίες, αρμοδιότητες και προσωπικό των Γενικών Γραμματειών Μέσων Ενημέρωσης και Ενημέρωσης και Επικοινωνίας που είχαν μεταφερθεί στο πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (π.δ. 189/2009, άρθρ. 3 και π.δ. 96/2010, άρθρο 2 παρ. 1ε) επαναφέρονται στις ανωτέρω Γενικές Γραμματείες.

2. Η εποπτεία του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) που με το π.δ. 96/2010 (άρθρο 2 παρ. 1δ) είχε μεταφερθεί στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επαναφέρεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 9

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671