ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α΄ 127/29.05.2012)

Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ            Αρ. Φύλλου 127            29 Μαΐου 2012

____________________________________________________

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του κατεπείγοντος θέματος της δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και των θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα.

3. Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. α. Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρ. 5 του ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α΄ 91) για τη δημοσιοποίηση των εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών δύναται για λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, να παρατείνεται για διάστημα έως τριών (3) μηνών με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται αντιστοίχως η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3556/2007 για τη δημοσιοποίηση των τριμηνιαίων εκθέσεων των ανωτέρω πιστωτικών ιδρυμάτων ή να χορηγείται απαλλαγή από τη σχετική υποχρέωση.

β. Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρ. 4 του ν. 3556/2007 για τη δημοσιοποίηση των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών δύναται, για λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, να παρατείνεται για διάστημα έως έξι (6) μηνών με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τυχόν χορηγούμενη παράταση ισχύει και για τη δημοσίευση των ενοποιημένων λογαριασμών των ανωτέρω νομικών προσώπων.

2. Τα πιστωτικά ιδρύματα με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών που έχουν λάβει παράταση στην προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών τους εκθέσεων, δύνανται να συγκαλούν την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων τους εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της παράτασης αυτής, κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ Α΄ 37). Η ημερομηνία δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και σύγκλησης γενικής συνέλευσης των μετόχων των θυγατρικών εταιριών των νομικών προσώπων του πρώτου εδαφίου, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα, δύναται να παρατείνεται αντιστοίχως.

3. Τα πιστωτικά ιδρύματα με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών που έχουν λάβει παράταση στην προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών τους εκθέσεων υποβάλλουν την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄151) εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από τη λήξη της παράτασης αυτής. Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και οι θυγατρικές εταιρίες των ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα.

4. Τυχόν αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων» της 19ης Απριλίου 2012 (Α΄ 94), διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 2

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο. ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ, ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ, ΣΙΜΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ, ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΡΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671