ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α΄ 59/15.03.2012)

Λήψη μέτρων για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012 στο Κέντρο των Αθηνών.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ         Αρ. Φύλλου 59          15 Μαρτίου 2012

____________________________________________________

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Λήψη μέτρων για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012 στο Κέντρο των Αθηνών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

΄Έχοντας υπόψη:

1. την παρ. 1 του άρθρ. 44 του Συντάγματος,

2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αποκατάσταση των σοβαρών ζημιών που προκλήθηκαν σε επιχειρήσεις και καταστήματα του Κέντρου των Αθηνών από τα εκτεταμένα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012 συνεπεία των οποίων διασαλεύτηκε η δημόσια τάξη και έχει παραλύσει η εμπορική ζωή του Κέντρου των Αθηνών,

3. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Δικαιούχοι

1. Στις διατάξεις της πράξης αυτής μπορούν να υπαχθούν ύστερα από αίτησή τους οι επαγγελματίες και επιχειρήσεις, τα ακίνητα των οποίων υπέστησαν ζημίες από τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012 (δικαιούχοι). Δικαιούχοι μπορεί να είναι ιδιοκτήτες ή μισθωτές των εν λόγω ακινήτων ή οποιοσδήποτε κάνει νόμιμη χρήση αυτών. Αν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι του ίδιου ακινήτου, την αίτηση που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο υποβάλλει ένας από αυτούς, ο οποίος θεωρείται ότι ενεργεί και ως εκπρόσωπος των λοιπών. Σε κάθε περίπτωση, οι αιτήσεις υποβάλλονται ανά ακίνητο και όχι ανά δικαιούχο και οι αποζημιώσεις που προβλέπονται κατωτέρω καταβάλλονται επίσης ανά ακίνητο και όχι ανά δικαιούχο.

2. Η αίτηση, η οποία καταρτίζεται κατά το Υπόδειγμα Α’ που προσαρτάται στο Παράρτημα της παρούσας, υπέχει και θέση δήλωσης του άρθρ. 8 ν. 1599/1986 και υποβάλλεται από το δικαιούχο στο Δήμο Αθηναίων το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2012. Η αίτηση μπορεί επίσης να υποβληθεί και κατά τη διάρκεια της αυτοψίας που διενεργούν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 συνεργεία. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ο Δήμος Αθηναίων και τα συνεργεία διαθέτουν έντυπα αιτήσεων στους ενδιαφερομένους.

3. Στην αίτηση δηλώνεται υποχρεωτικά εάν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη των ακινήτων για κινδύνους αντίστοιχους με τις ζημίες που έχουν προκληθεί.

4. Οι ζημίες που έχουν προκληθεί σε ακίνητα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της 12ης Φεβρουαρίου 2012 διαπιστώνονται με αυτοψίες τις οποίες διενεργούν τριμελή συνεργεία του Δήμου Αθηναίων. Για την αποκατάσταση των ζημιών λαμβάνονται υπόψη και αυτοψίες που έχουν διενεργηθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.

5. Ο Δήμος ανακοινώνει με κάθε πρόσφορο μέσο, και οπωσδήποτε με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, την ειδικότερη περιοχή στην οποία θα διενεργούνται αυτοψίες των συνεργείων του κάθε ημέρα. Την κατά την παράγραφο 2 αίτηση μπορεί να υποβάλλουν στα συνεργεία και κατά τη διάρκεια της αυτοψίας επαγγελματίες και επιχειρήσεις εγγύς του ακινήτου όπου διενεργείται η αυτοψία. Τα συνεργεία υποχρεούνται να παρέχουν βεβαίωση για την κατάθεση της αίτησης.

6. Στις αυτοψίες καταγράφονται οι ζημίες στα ακίνητα των δικαιούχων και, συγκεκριμένα, προσδιορίζεται το είδος και η έκταση αυτών κατά το Υπόδειγμα Β’ που προσαρτάται στο Παράρτημα της παρούσας. Οι αυτοψίες μπορεί να συνοδεύονται και από φωτογραφικές αποτυπώσεις.

7. Μετά το πέρας της αυτοψίας συντάσσεται έκθεση και αντίγραφο αυτής χορηγείται στον ενδιαφερόμενο.

8. Επιτρέπεται η διασταύρωση στοιχείων που περιέχονται στις αυτοψίες των συνεργείων με στοιχεία περιεχόμενα στις αυτοψίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ιδίως για να διαπιστωθεί η σχέση των ζημιών που έχουν καταγραφεί με τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012.

9. Δεν αποκαθίσταται ζημία που διαπιστώθηκε σε κάποιο ακίνητο κατά τη διενέργεια μιας αυτοψίας σύμφωνα με τα παραπάνω, αν η ζημία δεν προκλήθηκε ευθέως από τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012.

Άρθρο 2

Αποτίμηση ζημιών σε ακίνητα

1. Ο υπολογισμός του ύψους της ζημίας προς αποζημίωση γίνεται με βάση ενιαίο τιμολόγιο ανά είδος εργασίας. Το τιμολόγιο συντάσσεται από το Δήμο Αθηναίων και στηρίζεται στα αναλυτικά τιμολόγια του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

2. Ο καθορισμός της αποζημίωσης γίνεται από πενταμελή επιτροπή, μέλη της οποίας είναι οι εξής: ένας υπάλληλος με βαθμό Διευθυντή του Δήμου Αθηναίων, ένας υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, ένας υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Τα μέλη ορίζονται, αντιστοίχως, από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον Υπουργό Οικονομικών και τους Προέδρους του Ε.Β.Ε.Α. και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, στην Επιτροπή προεδρεύει ο υπάλληλος του Δήμου Αθηναίων.

3. Mε απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, που λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, μπορεί να διατίθενται πιστώσεις έως το συνολικό ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ για την αποζημίωση δικαιούχων, τα ακίνητα των οποίων έχουν υποστεί ζημίες που υπερβαίνουν τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Όταν πρόκειται για ζημίες που υπερβαίνουν τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, στην Επιτροπή προεδρεύει ο υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, που στην περίπτωση αυτή έχει βαθμό Διευθυντή. Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί και πρόσθετα στοιχεία για την πιστοποίηση του είδους των ζημιών.

4. Στους ζημιωθέντες καταβάλλεται ως ελάχιστη αποζημίωση το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.

Άρθρο 3

Αποζημιώσεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι πόροι και οι λογαριασμοί από τους οποίους θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 & 2 του άρθρου 2, καθώς και οι προθεσμίες και η διαδικασία καταβολής τους, υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

Η διαδικασία για την καταβολή των αποζημιώσεων που υπερβαίνουν τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ορίζεται με απόφαση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Καταβολή της αποζημίωσης που θα χορηγηθεί κατά το παρόν άρθρο γίνεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και υπό τον όρο παραίτησης από οποιαδήποτε αξίωση κατά του Ελληνικού Δημοσίου για αποζημίωση σχετιζόμενη με τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012. Σε περίπτωση περισσότερων δικαιούχων, παραίτηση που θα υποβληθεί από τον εκπρόσωπο αυτών δεσμεύει αυτοδικαίως και τους λοιπούς δικαιούχους.

2. Αποζημιώσεις για ζημίες έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ καταβάλλονται εφ’ άπαξ, μέσα σε 15 ημέρες από τον καθορισμό της αποζημίωσης, και για ζημίες που υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ καταβάλλονται σε δόσεις. Η πρώτη δόση της αποζημίωσης, ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, καταβάλλεται μέσα στην ίδια προθεσμία.

Άρθρο 4

Έγκριση εργασιών αποκατάστασης

1. Εργασίες αποκατάστασης ζημιών που υπέστησαν τα ακίνητα των δικαιούχων κατά τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012, ανεξαρτήτως της χρηματικής αποτίμησης της ζημίας, εγκρίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

2. Αν για τις εργασίες αποκατάστασης απαιτείται μόνο άδεια μικρής κλίμακας, οι ενδιαφερόμενοι προμηθεύονται από το Τμήμα Επικινδύνων της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αθηναίων βεβαίωση όπου αναφέρεται ότι το κτίριο δεν έχει υποστεί βλάβη στο φέροντα οργανισμό του. Με τη βεβαίωση αυτή μπορεί να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης.

3. Αν για τις εργασίες αποκατάστασης απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης, για τη χορήγηση της άδειας αυτής κατατίθεται πλήρης φάκελος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Ο έλεγχος των φακέλων των δικαιούχων πραγματοποιείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους στα γραφεία της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αθηναίων.

Αν διαπιστωθούν ελλείψεις στο φάκελο, αυτές γνωστοποιούνται μέσα σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του φακέλου και η πιο πάνω προθεσμία των οκτώ (8) εργάσιμων ημερών αρχίζει όταν συμπληρωθούν οι ελλείψεις. Εάν η ανωτέρω προθεσμία των οκτώ εργάσιμων ημερών παρέλθει άπρακτη, η άδεια θεωρείται ότι χορηγήθηκε.

5. Αν για τη χορήγηση της άδειας δόμησης απαιτείται έγκριση του αρμόδιου Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ή και του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η παραπάνω αποκλειστική προθεσμία ορίζεται μηνιαία. Τα ανωτέρω συμβούλια αποφαίνονται σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την περιέλευση του φακέλου σε αυτά. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι παραπάνω εγκρίσεις θεωρείται ότι έχουν παρασχεθεί. Δεν απαιτείται έγκριση του φακέλου από συλλογικά διοικητικά όργανα, τα οποία δεν έχουν συγκροτηθεί νομίμως μέσα στις προθεσμίες που τάσσονται με το παρόν άρθρο.

6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στις παραγράφους 2 έως 4 είναι να έχει συνταχθεί η έκθεση αυτοψίας που προβλέπεται στο άρθρο 1. Η έκθεση αυτή αναζητείται αυτεπαγγέλτως από τις υπηρεσίες της Πολεοδομίας.

Άρθρο 5

Ασφαλιστικές εισφορές, καταβολή οφειλών δικαιούχων προς ασφαλιστικούς φορείς

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται:

1. οι ασφαλιστικές εισφορές των δικαιούχων για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος κατ’ αναλογία των ζημιών που έχουν αυτοί υποστεί,

2. οι καταβολές των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δικαιούχων προς τους ασφαλιστικούς φορείς ή η παροχή διευκολύνσεων για την εξυπηρέτηση ήδη ρυθμισμένων οφειλών των δικαιούχων προς τους ασφαλιστικούς φορείς.

Άρθρο 6

Επισκευές κοινόχρηστων χώρων

1. Με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων που αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους οι οποίοι υπέστησαν ζημίες κατά τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012, και μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για κάθε μία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.

2. Η επισκευή από το Δήμο Αθηναίων των κοινόχρηστων χώρων που υπέστησαν ζημίες κατά τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012 χρηματοδοτείται, έως το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, από το Πράσινο Ταμείο του άρθρου 4 ν. 3889/2010.

3. Επιτρέπεται οι χώροι που υπέστησαν ζημίες κατά τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012 να επισκευάζονται και να αποκαθίστανται σε κατάσταση διαφορετική από αυτή που είχαν πριν από τα επεισόδια, εφόσον οι σχετικές αλλαγές έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας των χώρων αυτών και είναι ισοδύναμης ποιότητας και συνάδουν με το συνολικό σχεδιασμό του χώρου.

Άρθρο 7

Λοιπές διευκολύνσεις δικαιούχων

1. Επιτρέπεται, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας, η τμηματική καταβολή των πάσης φύσεως οφειλών προς το Δήμο Αθηναίων των κατά την παράγραφο 1 του άρθρ. 1 δικαιούχων σύμφωνα με το άρθρο 170 ν. 3463/2006, χωρίς τον περιορισμό της παραγράφου 5 του παραπάνω άρθρου.

Για τη ρύθμιση των οφειλών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 12 ν. 3074/2002.

2. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, που λαμβάνεται με τη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, επιτρέπεται η μείωση του ύψους του μισθώματος που καταβάλλουν οι κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 δικαιούχοι οι οποίοι είναι μισθωτές του Δήμου. Η μείωση του μισθώματος διενεργείται ύστερα από αίτηση των μισθωτών και μπορεί να ανέλθει έως το 20% του συμβατικώς καθορισμένου μισθώματος. Με την ίδια απόφαση επιτρέπεται να καθοριστεί και περίοδος, έως τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο, κατά την οποία το μίσθωμα δεν θα αναπροσαρμόζεται.

Παράρτημα

Υποδείγματα αιτήσεων, αυτοψιών (.pdf)

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671