ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Π.Υ.Σ. 15 της 3−5−2012 (ΦΕΚ Α΄ 117/04.05.2012)

Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την από 30−4−2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου«Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012και 4071/2012» (Α΄ 103).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 117         4 Μαΐου 2012

___________________________________________________

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 15 της 3−5−2012

Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010 , όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την από 30−4−2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010 , 4021/2011 , 4046/2012 , 4051/2012 και 4071/2012 » (Α΄ 103).

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α. της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010 (ΦΕΚ Α΄ 119), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου δεύτερου της από 30−4−2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (Α΄ 103),

β. της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της από 19−4−2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 94), γ του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Την ανάγκη ρύθμισης των θεμάτων που αφορούν τη δυνατότητα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να προκαταβάλει την εισφορά του ενόψει συμμετοχής του σε μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος και των ειδικότερων όρων που συνομολογούνται κατά τη σύναψη συμβάσεων προεγγραφής κατά την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής.

3. Την από 15.3.2012 Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Τράπεζας της Ελλάδος, σχέδιο της οποίας εγκρίθηκε με το ν. 4060/2012 «Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της κύριας Σύμβασης» (ΦΕΚ Α΄ 65).

4. Την από 2.5.2012 γνώμη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

5. Την από 2.5.2012 εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Άρθρο 1

Η σύμβαση προεγγραφής που συνάπτεται μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, πιστωτικού ιδρύματος και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010 (ΦΕΚ Α΄ 119), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο V του άρθρου δεύτερου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (ΦΕΚ Α΄ 103), περιλαμβάνει τους ακόλουθους όρους:

1. Την υποχρέωση του πιστωτικού ιδρύματος να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση κοινών μετοχών ή έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ή άλλων μετατρέψιμων χρηματοπιστωτικών μέσων, σύμφωνα με τους όρους των διατάξεων του άρθρ. 7 του ν. 3864/2010 (ΦΕΚ Α΄ 119) και των Πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου που θα εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 1 και 4, προβαίνοντας, κατά περίπτωση, σε προηγούμενη μείωση του μετοχικού του κεφαλαίου και του αριθμού των υφισταμένων μετοχών.

2. Το ύψος της προκαταβαλλόμενης εισφοράς από πλευράς ΤΧΣ έναντι της μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος, με τίτλους έκδοσης του ΕΤΧΣ.

3. Τη δέσμευση των μερών για την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων και των σχετικών αποφάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμβατότητα της εισφοράς των τίτλων αυτών με την εσωτερική αγορά ως προς τον τρόπο υπολογισμού της αξίας των εισφερόμενων τίτλων και των προβλεπόμενων αποδόσεων με τις οποίες επιβαρύνονται.

4. Την αποδοχή εκ μέρους του πιστωτικού ιδρύματος των όρων χρήσης των εισφερόμενων τίτλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010, αποκλειστικά για τη διασφάλιση ρευστότητας μέσω συναλλαγών πώλησης και επαναγοράς με αντισυμβαλλόμενους της αγοράς ή και μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ελλάδος στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος.

5. Τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ΤΧΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010 (ΦΕΚ Α΄ 119), κατά το διάστημα που ακολουθεί την προκαταβολή της εισφοράς του Ταμείου έως την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου και τη λήψη εκ μέρους του πιστωτικού ιδρύματος των αναγκαίων εταιρικών αποφάσεων ή εγκρίσεων για την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων, όπως ιδίως η τοποθέτηση έως δύο εκπροσώπων του Ταμείου στο Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος.

6. Την ανάληψη από το πιστωτικό ίδρυμα της υποχρέωσης κάλυψης του κόστους και κάθε σχετικού εξόδου ή επιβάρυνσης υλοποίησης των πράξεων και ενεργειών που προβλέπονται στη σύμβαση προεγγραφής και την προκαταβολή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν φορολογικών υποχρεώσεων.

7. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, σε περίπτωση μεταβίβασης από το ΤΧΣ κινητών αξιών έκδοσης του πιστωτικού ιδρύματος το δικαίωμα καθενός από τα ΤΧΣ και ΕΤΧΣ να απαιτήσουν την επαναμεταβίβαση τυχόν εισφερθέντων τίτλων έκδοσης του ΕΤΧΣ, σε κάθε περίπτωση με μονομερή γραπτή δήλωση προς το πιστωτικό ίδρυμα.

8. Το δικαίωμα του ΤΧΣ και του ΕΤΧΣ να απαιτήσουν την εξασφαλιστική εκχώρηση δικαιωμάτων που τυχόν κατέχει το πιστωτικό ίδρυμα για την επαναγορά τυχόν εισφερθέντων τίτλων έκδοσης του ΕΤΧΣ, σε κάθε περίπτωση με μονομερή γραπτή δήλωση προς το πιστωτικό ίδρυμα.

9. Την προηγούμενη συναίνεση του ΤΧΣ σε κάθε ανακοίνωση που αφορά τη σύμβαση προεγγραφής και τις εκεί προβλεπόμενες ενέργειες.

10. Το δικαίωμα του ΤΧΣ να εκχωρήσει ως εξασφάλιση τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη σύμβαση προεγγραφής στο ΕΤΧΣ.

11. Το δικαίωμα του ΤΧΣ να απαιτήσει από το πιστωτικό ίδρυμα να επιστρέψει την προκαταβολή σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και στην περίπτωση που: (α) δεν πληρούται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010 ή (β) υπάρξει παράβαση των όρων της παραγράφου 1 της παρούσας Πράξης.

12. Την ανάληψη από το πιστωτικό ίδρυμα της υποχρέωσης να αποφύγει οποιαδήποτε ενέργεια που θα προκαλούσε ποσοστιαία απομείωση (dilution) στην προβλεπόμενη συμμετοχή του ΤΧΣ στο κεφάλαιο του, εκτός των προβλεπομένων στο επιχειρηματικό σχέδιο της παραγράφου 2 του άρθρ. 6 του ν. 3864/2010, ή εφόσον κατά περίπτωση συναινεί εγγράφως το ΤΧΣ, και τη διατήρηση των περιορισμών αυτών για διάστημα τουλάχιστον 18 μηνών μετά την προβλεπόμενη αύξηση κεφαλαίου.

13. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που εξακολουθούν να υφίστανται μετά τη λήξη ή καταγγελία της σύμβασης προεγγραφής.

14. Τη συνομολόγηση της νομικής ισχύος, δεσμευτικότητας και εκτελεστότητας της σύμβασης προεγγραφής κατά τους όρους της.

15. Άλλους όρους, συνήθεις σε συμβάσεις παρόμοιου ή παρεμφερούς περιεχομένου.

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010.

Η ισχύς της Πράξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2012

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΛΥΤΡΑΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671