ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α΄ 103/30.04.2012)

Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 103          30 Απριλίου 2012

______________________________________________________

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπειγόντων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων των νόμων 4021/2011 (ΦΕΚ Α΄ 218), 4046/2012 (ΦΕΚ Α΄ 28), 4051/2012 (ΦΕΚ Α΄ 40) και 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85) και ειδικότερα:

α) να ρυθμιστεί το θέμα επιστροφής αποδοθέντων ποσών από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012,

β) να διευκρινιστεί ποιος θεωρείται χρόνος απόκτησης των ομολόγων, προκειμένου να τύχει εφαρμογής η παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4046/2012,

γ) να ανασταλεί για το έτος 2012 η εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 45 του ν. 4071 /2012,

δ) να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που δημιουργείται από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό της επιχορήγησης την οποία δικαιούνται όσες ναυτιλιακές εταιρείες εκτελούν δρομολόγια άγονων γραμμών με τα χρέη τους σε αναστολή, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δρομολογίων των άγονων ακτοπλοϊκών γραμμών,

ε) να ρυθμιστεί το θέμα της απαλλαγής έως τις 31.10.2012 των δήμων από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται οι κύριες οφειλές στο σύνολό τους,

στ) να ρυθμιστεί το θέμα της δήλωσης της περιουσιακής κατάστασης των φυσικών προσώπων που ευθύνονται ατομικά για τα χρέη των νομικών προσώπων, όταν τα τελευταία υποβάλλουν αίτηση αναστολής,

ζ) να οριστούν οι προϋποθέσεις προκαταβολής της εισφοράς του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στη μελλοντική αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο ανακεφαλαιοδότησής τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,

αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

Συμπλήρωση διατάξεων των νόμων 4021/2011 , 4046/2012 , 4051/2012 και 4071/2012

1. α. Τα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 10 του άρθρ. 53 του ν. 4021/2011 (ΦΕΚ Α΄ 218), τα οποία έχουν προστεθεί με την παράγραφο 5 του άρθρ. 58 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), αντικαθίστανται ως εξής:

«Ειδικά, τα εισπραχθέντα ποσά του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2012 μπορεί να αποδοθούν, από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, έως τις 30 Ιουνίου 2012. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον γίνει χρήση της παράτασης, δεν εφαρμόζεται η παρακράτηση του ποσοστού 0,25% από τις εισπράξεις, που ορίζεται στην παράγραφο αυτή. Οι αναλυτικές καταστάσεις θα αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έως τις 12 Απριλίου 2012 και 12 Μαΐου 2012, αντίστοιχα.».

β. Αν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης τα εισπραχθέντα ποσά που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 53 του ν.4021/2011 έχουν ήδη αποδοθεί από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, τα ποσά αυτά δεν εκχωρούνται, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται, επιστρέφονται δε μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης με την έκδοση ατομικού φύλλου έκπτωσης από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στην οποία αποδόθηκαν τα παραπάνω ποσά, εφαρμοζομένων των διατάξεων της περίπτωσης α της παραγράφου αυτής.

2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρ. 3 του ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α’28) προστίθεται, από τότε που άρχισε να ισχύει η ως άνω παράγραφος, εδάφιο ως εξής:

«Ως χρόνος απόκτησης των ομολόγων για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου λαμβάνεται η ημερομηνία που προκύπτει από τις εγγραφές στα φορολογικά βιβλία των επιχειρήσεων η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας εκκαθάρισης της ανταλλαγής των ομολόγων.».

3. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης ια’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 736/1977 (ΦΕΚ Α΄ 316), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την περίπτωση α’ της παραγράφου 9 του άρθρ. 45 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), μετά τη λέξη «αποδίδεται» τίθενται οι λέξεις «από το οικονομικό έτος 2013 και εφεξής».

4. Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας των δικαιούχων για την εκτέλεση δρομολογίων άγονων γραμμών δεν εκχωρούνται, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές αυτών προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, μέχρι ποσοστού 70% αυτών, εφόσον πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες των ναυτιλιακών εταιρειών που εκτελούν δρομολόγια άγονων γραμμών και κατά προτεραιότητα η καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων τους.

Ο διατάκτης της πληρωμής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωμής της επιχορήγησης ορίζει ρητά ότι η επιχορήγηση αυτή εμπίπτει στη ρύθμιση της παρούσας Πράξης και προσδιορίζει το ύψος του παραπάνω ποσοστού.

Η παρούσα διάταξη, με εξαίρεση το ανεκχώρητο, εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που έχουν ήδη εκδοθεί τίτλοι πληρωμής έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της και δεν έχουν εξοφληθεί με την έκδοση σχετικής συμπληρωματικής πράξης του διατάκτη της πληρωμής.

Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας παραγράφου καταργείται.

5. Έως τις 31 Οκτωβρίου 2012, οι κύριες οφειλές δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία οι οποίες συμψηφίζονται με τα συνολικά προβλεπόμενα στο άρθρ. 27 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ Α΄ 53) έσοδά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 268), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄ 31), ή αποπληρώνονται από τα έσοδα του δανείου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 14), ή από άλλους πόρους απαλλάσσονται από βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους και πρόστιμα καθώς και από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται οι κύριες οφειλές στο σύνολό τους. Έως την ανωτέρω ημερομηνία αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που συμψηφίζονται ή αποπληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, πλην των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες. Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 (Α΄ 238), όπως ισχύουν, πλην της παραγράφου 2, εφαρμόζονται και για τις οφειλές του προηγούμενου εδαφίου. Επίσης, έως τις 31 Οκτωβρίου 2012 αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις του άρθρ. 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43), όπως ισχύει, και η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε αναβάλλεται ή, αν άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.

6. α. Στο τέλος του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρ. 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2717/1999 (ΦΕΚ Α΄ 97), όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 4051/2012 (Α΄ 40), προστίθεται η εξής πρόταση:

«καθώς και των φυσικών προσώπων που σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ευθύνονται ατομικά για τις φορολογικές και τελωνειακές υποχρεώσεις του νομικού προσώπου.».

β. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 16Β του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), άρθρου που έχει προστεθεί με την παράγραφο 12 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012, τίθενται εισαγωγικά μετά τις λέξεις «έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος.».

Οι παράγραφοι 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22 και 23 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012, αναριθμούνται αντίστοιχα σε 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 και 26.

γ. Στο τέλος της παραγράφου 15 του άρθρ. 9 του ν. 4051/2012, όπως η παράγραφος αυτή αναριθμήθηκε με την περίπτωση β’, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατά την αληθή έννοια των προηγούμενων εδαφίων η υποχρέωση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς ή γεγεννημένες υποχρεώσεις του ΤΕΚΕ που δεν έχουν εκπληρωθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.».

Άρθρο Δεύτερο

Συμπλήρωση άρθρου 6 ν. 3864/2010

1. Στο άρθρο 6 του ν. 3864/2010, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της από 19 Απριλίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 94), προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Το Ταμείο ενόψει της συμμετοχής του, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, σε μελλοντική αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος το οποίο έχει κριθεί βιώσιμο από την Τράπεζα της Ελλάδος, προκαταβάλλει την εισφορά του στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή μέρος της εισφοράς αυτής και μέχρι του ποσού που προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 και κατά παρέκκλιση της διαδικασίας της παραγράφου 4, ύστερα από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας, εφόσον:

α. έχει υποβληθεί από το πιστωτικό ίδρυμα αίτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο συνοδεύεται από επιχειρησιακό σχέδιο και λεπτομερές χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με την παράγραφο 2,

β. το αίτημα αυτό έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχει γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το δε ως άνω επιχειρησιακό σχέδιο έχει αξιολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως βιώσιμο και αξιόπιστο,

γ. η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει ότι η προκαταβολή της εισφοράς είναι αναγκαία, προκειμένου: αα) το πιστωτικό ίδρυμα να πληροί τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ββ) το πιστωτικό ίδρυμα να διατηρεί πρόσβαση στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και γγ) να διασφαλίζεται η σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και

δ. το πιστωτικό ίδρυμα έχει συνάψει με το Ταμείο και το ΕΤΧΣ, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενο, σύμβαση προεγγραφής στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η προκαταβαλλόμενη εισφορά κατατίθεται σε λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος αποκλειστικά για το σκοπό συμμετοχής του Ταμείου στην ως άνω αύξηση και αποδεσμεύεται με την πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920.

Αν η εισφορά συνίσταται σε τίτλους τηρούμενους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του ν. 2198/1994, ως δεσμευμένος λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος νοείται είτε εκείνος τον οποίο τηρεί το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα ως φορέας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του ν. 2198/1994, είτε εκείνος τον οποίο τηρεί η Τράπεζα της Ελλάδος, ως φορέας του ως άνω Συστήματος, υπό την ιδιότητα του θεματοφύλακα του πιστωτικού ιδρύματος.

Έως την αποδέσμευση της ως άνω εισφοράς για την ολοκλήρωση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος, η εισφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη διασφάλιση ρευστότητας μέσω συναλλαγών πώλησης και επαναγοράς με αντισυμβαλλόμενους της αγοράς (εξασφαλίζοντας το δικαίωμα επαναγοράς των ίδιων κινητών αξιών στους όρους της συναλλαγής επαναγοράς) ή και μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή, όπως ισχύει κάθε φορά. Αν η συμμετοχή του Ταμείου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος είναι μικρότερη από το ποσό που προκαταβλήθηκε, καθώς και αν η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν πραγματοποιηθεί, το Ταμείο έχει αξίωση για επιστροφή του υπερβάλλοντος ή ολόκληρου του ποσού κατά περίπτωση, με επιτόκιο που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου. Αν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος πριν από την ολοκλήρωση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και συσταθεί μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 63 Ε του ν. 3601/2007, άρθρου που έχει προστεθεί με το άρθρο 4 του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), οι τίτλοι του ΕΤΧΣ, οι οποίοι είχαν δοθεί ως προκαταβαλλόμενη εισφορά του Ταμείου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, αποτελούν περιουσία του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος.

Η διαδικασία που προβλέπεται στα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζεται ύστερα από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ταμείου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: αα) οι ειδικότεροι όροι που συνομολογούνται κατά τη σύναψη των συμβάσεων προεγγραφής μεταξύ του Ταμείου, του πιστωτικού ιδρύματος και του ΕΤΧΣ για τη συμμετοχή του Ταμείου σε μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα επαναγοράς ή παρόμοια δικαιώματα για τις αξίες που εισφέρονται από το Ταμείο, ββ) οι ειδικότεροι όροι με τους οποίους εξασφαλίζονται τα δικαιώματα του ΕΤΧΣ, που προβλέπονται στην από 15.3.2012 Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, της οποίας το σχέδιο εγκρίθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4046/2012 (Α΄ 28), και γγ) κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.».

2. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010, παραγράφου που έχει προστεθεί με την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της από 19 Απριλίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Τα ίδια δικαιώματα έχει το Ταμείο εάν προκαταβάλει την εισφορά που προβλέπεται στην παράγραφο 10 που έχει προστεθεί με την παράγραφο 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ταμείου, μπορεί να καθορίζονται περαιτέρω θέματα εταιρικής διακυβέρνησης για το χρονικό διάστημα που ακολουθεί την προκαταβολή της εισφοράς του Ταμείου έως την πιστοποίηση καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου.».

Άρθρο Τρίτο

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ, ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ.

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671