ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 4075/2012 (ΦΕΚ Α΄ 89/11.04.2012)

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ        Αρ. Φύλλου 89        11 Απριλίου 2012

__________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4075

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

Άρθρο 1

Υπαγωγή στους κλάδους και λογαριασμούς του Ο.Α.Ε.Δ.

1. Στο τέλος του άρθρου τέταρτου του νόμου 1305/1982 (ΦΕΚ Α΄ 146), όπως προστέθηκε στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ Α΄ 50), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Τα παραπάνω πρόσωπα υπάγονται και στην ασφάλιση όλων των κλάδων και λογαριασμών του Ο.Α.Ε.Δ., του Ο.Ε.Κ. και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1759/1988 (Α΄ 50), όπως προστέθηκε στο τέλος του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ Α΄179), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Τα παραπάνω πρόσωπα υπάγονται και στην ασφάλιση όλων των κλάδων και λογαριασμών του Ο.Α.Ε.Δ., του Ο.Ε.Κ. και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.»

3. Στην ασφάλιση όλων των κλάδων και λογαριασμών του Ο.Α.Ε.Δ., του Ο.Ε.Κ. και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας υπάγονται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού:

α) Οι Έλληνες πολίτες που εργάζονται στο εξωτερικό εκτός χωρών Ε.Ε. για λογαριασμό εργοδότη που εδρεύει στην Ελλάδα.

β) Οι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που κατά τη μονιμοποίησή τους επέλεξαν την πρότερή τους ασφάλιση στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

γ) Οι Ορκωτοί εκτιμητές μέλη του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.

δ) Τα μέλη των διοικήσεων αστικών συνεταιρισμών.

ε) Οι αθλητές με αμοιβή και οι επαγγελματίες αθλητές.

στ) Οι εργάτες αλιείς που απασχολούνται σε πλοία με ξένη σημαία που ασφαλίζονται κατά τις διατάξεις του ν. 800/1978.

ζ) Οι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και οι οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων που μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο.

Άρθρο 2

Κατάργηση απαλλαγής από εργοδοτικές εισφορές

Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 25 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), που προστέθηκε με το άρθρο έβδομο του ν.1305/1982 (ΦΕΚ Α΄146), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Απαλλαγές από εισφορές ή μειώσεις, που έχουν θεσπιστεί υπέρ των Ιδρυμάτων Κοινωφελούς Xαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα διάταξη με βασιλικά, προεδρικά ή νομοθετικά διατάγματα, καταργούνται.»

Άρθρο 3

Συγχώνευση του «Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων» στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

Ο «Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων», που συστήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρ. 4 του ν. 3655/2008, συγχωνεύεται στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ από την 1η του μεθεπόμενου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του νόμου αυτού.

Από την ημερομηνία αυτή, οι ασφαλισμένοι του Ειδικού Λογαριασμού, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους γίνονται υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και συνεχίζουν να διέπονται από τη νομοθεσία του Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων, ως προς τις παροχές σε χρήμα.

Οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού, καθώς και η περιουσία του, περιέρχονται από την ημερομηνία της συγχώνευσης στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ ως καθολικό διάδοχο αυτού.

Εκκρεμείς δίκες που προέκυψαν κατά τη λειτουργία του Κλάδου, συνεχίζονται υπέρ ή κατά του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ χωρίς διακοπή.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του IKA − ETAM, δύναται να ρυθμίζεται κάθε ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια που δεν καλύπτεται από τις ανωτέρω διατάξεις.

Άρθρο 4

Καθορισμός ενιαίου ποσοστού πρόσθετων ειδικών εισφορών

1. Η πρόσθετη ειδική εισφορά που καταβάλλεται στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ για την ασφάλιση αναπηρίας, γήρατος και θανάτου προσώπων που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν από την 1.1.1993 και υπάγονται σε ειδικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα πλην αυτού των ΒΑΕ ορίζεται σε ποσοστό 7% επί των αποδοχών των ασφαλισμένων, που υπόκεινται σε εισφορές και βαρύνει κατά ποσοστό 2,70% τους εργοδότες και 4,30% τους ασφαλισμένους.

Στο ίδιο ποσοστό, όπως επιμερίζεται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ορίζεται και η πρόσθετη ειδική εισφορά που καταβάλλεται στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ για την ασφάλιση αναπηρίας, γήρατος και θανάτου προσώπων που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μετά την 1.1.1993 και απασχολούνται σε υπόγειες στοές μεταλλείων − λιγνιτωρυχείων και σε εναέριες ή υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και των ασφαλισμένων της Διεύθυνσης Ασφαλίσεως Προσωπικού Δ.Ε.Η., που απασχολούνται σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα.

2. Η πρόσθετη ειδική εισφορά των ασφαλισμένων στο ΕΤΕΑΜ, ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1.1.1993, οι οποίοι απασχολούνται σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ορίζεται σε ποσοστό 2% και βαρύνει τους ασφαλισμένους κατά 1,25% και τους εργοδότες κατά 0,75%. Η πρόσθετη ειδική εισφορά που καταβάλλεται υπέρ ΕΤΕΑΜ για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων − λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της Δ.Ε.Η., ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1.1.1993, ορίζεται σε 3% και βαρύνει κατά 2% τον εργοδότη και 1% τον ασφαλισμένο. Η πρόσθετη ειδική εισφορά του προηγούμενου εδαφίου, όπως επιμερίζεται μεταξύ εργοδότη και ασφαλισμένου, καταβάλλεται για όλες τις κατηγορίες υπαγομένων στα ειδικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα της παραγράφου 1, εφόσον ασφαλίζονται επικουρικά στο ΕΤΕΑΜ. Οι διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 22 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48) και της παρ. 8 του άρθρου 58 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ Α΄ 272) καταργούνται.

Άρθρο 5

Εισφορές απασχολούμενων συνταξιούχων

1. Η εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του ν.1902/1990 (Α΄138) ορίζεται στο ίδιο ποσοστό που ισχύει για τους λοιπούς ασφαλισμένους του κλάδου αυτού, επιμεριζόμενη μεταξύ εργοδότη και ασφαλισμένου κατά την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.δ.2961/1954 (Α΄197), όπως διαμορφώθηκε μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (Α΄165) και την παρ. 9 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152).

2. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργούνται οι παράγραφοι 1 έως 4 του άρθρου 10 του ν.δ. 4104/1960 (Α΄ 147).

3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 25 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), όπως αναριθμήθηκε σε παράγραφο 9 με το άρθρο 1 παρ. 7 του ν. 825/1978 (Α΄189), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο εργοδότης βαρύνεται με ολόκληρη την εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη, εφόσον καμιά αμοιβή σε χρήμα δεν εισπράττει ο ασφαλισμένος από αυτόν ή από τρίτους.»

Άρθρο 6

Ασφάλιση οικοδόμων που απασχολούνται σε σταθερό εργοδότη ως συντηρητές κτιριακών εγκαταστάσεων

Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 1880/1990 (ΦΕΚ Α΄ 70), αντικαθίστανται ως εξής:

«Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται προκειμένου για εργατοτεχνίτες οικοδόμους, εκτός από τα πρόσωπα που απασχολούνται με σχέση εργασίας σε σταθερό εργοδότη για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησής του.

Για την κάλυψη της επιβάρυνσης από τη χορήγηση του επιπλέον ποσού αυξάνεται κατά 1% το ποσοστό Κλάδου Ασθενείας σε χρήμα και βαρύνει εξ ολοκλήρου τους εργοδότες που απασχολούν οικοδόμους, εκτός από τους συντηρητές των κτιριακών τους εγκαταστάσεων. Κάθε δύο χρόνια καταρτίζεται αναλογιστική μελέτη και το παραπάνω ποσοστό ανακαθορίζεται ανάλογα με τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής.»

Άρθρο 7

Υπαγωγή κατηγοριών ασφαλισμένων σε κλάδους και λογαριασμούς του Ο.Α.Ε.Δ.

1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού το προσωπικό του ΟΛΠ που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 19 του α.ν. 1559/1950 (Α΄ 252), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 3398/1955 (ΦΕΚ Α΄ 277), υπάγεται στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ..

2. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού τα υδρονομικά όργανα που απασχολούνται στις Τοπικές Επιτροπές Αρδεύσεως, Ο.Τ.Α. και λοιπούς οργανισμούς υπάγονται στην ασφάλιση του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ) και τον Ειδικό Λογαριασμό Στρατευομένων Μισθωτών του Ο.Α.Ε.Δ..

3. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού οι εκπαιδευτικοί των ισότιμων με τα δημόσια σχολείων που κατέχουν οργανικές θέσεις σε αυτά ασφαλίζονται για το σύνολο των κλάδων και λογαριασμών του Ο.Α.Ε.Δ..

Άρθρο 8

Ασφάλιση μαθητευομένων

Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν.δ. 4104/1960 (ΦΕΚ Α΄ 147) και τροποποιήθηκε με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.825/1978 (Α΄ 189), αντικαθίστανται ως εξής:

«Προκειμένου για μαθητές τεχνίτες απασχολούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του από 6.6.1952 βασιλικού διατάγματος «περί εκπαιδεύσεως μαθητών τεχνιτών» και για μαθητευόμενους τροφίμους των Εθνικών Ιδρυμάτων Παιδικής Μέριμνας, καθώς και προκειμένου για μαθητές και σπουδαστές των προβλεπόμενων από το ν.δ. 3971/1959 Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών, το ποσό αποδοχών επί του οποίου υπολογίζονται οι κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου ασφαλιστικές εισφορές, ορίζεται στο 1/2 του πραγματικού ημερομισθίου που λαμβάνει ο ασφαλισμένος και οι εισφορές υπολογίζονται κατά τα ισχύοντα για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ. Ο υπολογισμός των αποδοχών στο 1/2 του πραγματικού ημερομισθίου ισχύει μόνο για όσο χρόνο διαρκεί κατά τις κείμενες διατάξεις η μαθητεία ή πρακτική άσκηση, ως προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου.

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρ. 30 του ν.δ. 2698/ 1953 και του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.δ. 3971/1959 δεν έχουν εφαρμογή για το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και τους λοιπούς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.»

Άρθρο 9

Ασφάλιση απασχολουμένων στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ Α΄ 31) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η αμοιβή του προσλαμβανόμενου ή τοποθετούμενου βαρύνει τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) κατά το ύψος του επιδόματος ανεργίας που δικαιούται και κατά τα λοιπά τον εργοδότη, ο οποίος έχει και την ευθύνη της ασφαλιστικής του κάλυψης. Ο προσλαμβανόμενος ή τοποθετούμενος ασφαλίζεται στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, καθώς και σε όλους τους κλάδους και λογαριασμούς του Ο.Α.Ε.Δ., στον Ο.Ε.Κ.και στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας. Αν απολυθεί πριν από το χρόνο λήξης του δικαιώματος επιδότησης, ο άνεργος λαμβάνει το επίδομα ανεργίας για το υπόλοιπο διάστημα, εφόσον δεν επανατοποθετηθεί ή προσληφθεί.»

2. Άνεργοι ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, βάσει του επιδοτούμενου από τον Ο.Α.Ε.Δ. προγράμματος που καταρτίστηκε με την υπ’ αριθ. 13251/531/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1655) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπάγονται, σε κάθε στάδιο του προγράμματος, στην ασφάλιση όλων των κλάδων του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, καθώς και στους κλάδους και λογαριασμούς του Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Ε. και Ο.Ε.Κ..

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 51 του ν. 3693/2008 (Α΄ 174) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι συμμετέχοντες στα Προγράμματα «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ», για το χρόνο συμμετοχής τους σε αυτά, υπάγονται στο σύνολο των κλάδων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, καθώς και στην ασφάλιση των κλάδων και λογαριασμών του Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.. Ο υπολογισμός των καταβλητέων εισφορών γίνεται επί του ποσού της αποζημίωσης της προηγούμενης παραγράφου.

Από το ανωτέρω ποσό ο Ο.Α.Ε.Δ. παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισμό.»

Άρθρο 10

Ειδικές διατάξεις για την ασφάλιση του προσωπικού του Ο.Σ.Ε.

Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού το τακτικό προσωπικό του Ο.Σ.Ε. υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Ε.Κ..

Άρθρο 11

Πολλαπλή ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος

Τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μετά από την 1.1.1993 και λόγω παράλληλης απασχόλησης έχουν επιλέξει να ασφαλίζονται στον κλάδο σύνταξης περισσότερων του ενός φορέων, οι κλάδοι παροχών ασθενείας σε είδος των οποίων έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ, καταβάλλουν εισφορά στον ένα φορέα, που επιλέγουν με αίτησή τους, εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ο οποίος τις αποδίδει στον ΕΟΠΠΥ.

Άρθρο 12

Υπολογισμός εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΜ ασφαλισμένων τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Εκπροσώπων και Υπαλλήλων Εργατικών Επαγγελματικών Οργανώσεων (ΤΕΑΕΥΕΕΟ)

Οι εισφορές που καταβάλλονται υπέρ του ΕΤΕΑΜ για την ασφάλιση προσώπων που προέρχονται από το τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ υπολογίζονται κατά τις διατάξεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους του ΕΤΕΑΜ.

Άρθρο 13

Απασχολούμενοι σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, παράλληλα ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α.

Ασφαλισμένοι του κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ο.Γ.Α. που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού από 1.1.1993 και εφεξής, οι οποίοι απασχολούνται και σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, υπάγονται υποχρεωτικά στον πρώην «Οργανισμό Εργατικής Εστίας» (Ο.Ε.Ε.) και όχι στον «Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας» (Λ.Α.Ε.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Άρθρο 14

Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων

1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται από τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2972/2001 (Α΄ 291) υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης ως ακολούθως:

α) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 1, την 21η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

β) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 2, τη 19η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

γ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 3, τη 17η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

δ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 4, τη 15η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

ε) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 5, τη 13η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

στ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 6, την 11η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

ζ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 7, την 9η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

η) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 8, την 7η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

θ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 9, την 5η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

ι) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 10, 20, 30, 40, 50, την 3η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

ια) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00, την προτελευταία ημέρα από το τέλος του μήνα.

ιβ) Για το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

2. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό τόπο (web−site) του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για μισθολογικές περιόδους από 1.7.2012 και εφεξής.

Άρθρο 15

Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Οικοδομικών Έργων

Η προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης για όλους τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων αρχίζει από την 1η ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου τους.

Άρθρο 16

Υποβολή ΑΠΔ

1. Οι εργοδότες, μαζί με τα στοιχεία απασχόλησης και ασφάλισης των απασχολούμενων σε αυτούς προσώπων, υποχρεούνται να δηλώνουν με τις ΑΠΔ που υποβάλλουν στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό του φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων.

2. Η χρονική περίοδος αναφοράς της ΑΠΔ για το σύνολο των εργοδοτών είναι μηνιαία και τα στοιχεία της υποβάλλονται εντός του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης, με εξαίρεση τις ΑΠΔ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού που υποβάλλονται εντός του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα.

Οι ειδικότερες προθεσμίες για την εντός του μήνα υποβολή των ΑΠΔ μέσω του διαδικτύου καθορίζονται από τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 16 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ, όπως τροποποιήθηκε με τη Φ.11321/12352/1071/19.6.2009 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ Β΄ 1277/29.6.2009).

3. Από 1.6.2012 οι αποδοχές των εργαζομένων και οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ − ΕΤΑΜ καταβάλλονται σε Πιστωτικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι υπόχρεοι, ο τρόπος καταβολής και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και κάθε άλλο σχετικό θέμα που είναι απαραίτητο για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

Άρθρο 17

Έλεγχος Δηλωθεισών – Καταβληθεισών Εισφορών

Εντός του επομένου του μήνα υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων διενεργείται μηχανογραφικός έλεγχος σύγκρισης δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών για κάθε προηγούμενη μισθολογική περίοδο.

Ο έλεγχος Δηλωθέντων − Καταβληθέντων καθιερώνεται υποχρεωτικά ως τυπική ελεγκτική διαδικασία και ολοκληρώνεται εντός του μεθεπόμενου αυτού της απασχόλησης μήνα.

Εάν από τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, προκύψει ότι δεν έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους οι εισφορές που δηλώθηκαν στην ΑΠΔ τότε εκδίδεται Πράξη Επιβολής Εισφορών σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 60 παρ. 2 του ν. 2677/1999 (ΦΕΚ Α΄ 1).

Άρθρο 18

Χρόνος ενημέρωσης Ασφαλιστικής Ιστορίας Απασχολουμένων στις περιπτώσεις μη καταβολής του συνόλου των Δηλωθεισών Ασφαλιστικών Εισφορών

Αν από τον έλεγχο των Δηλωθεισών και Καταβληθεισών Εισφορών του προηγούμενου άρθρου προκύψει ότι δεν έχουν καταβληθεί οι συνολικές εισφορές που δηλώθηκαν με την ΑΠΔ εκάστης μισθολογικής περιόδου, τότε η ασφαλιστική ιστορία των απασχολούμενων της υποβληθείσας ΑΠΔ ενημερώνεται μόνο μετά την έκδοση σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη Πράξεως Επιβολής Εισφορών και την επίδοση σε αυτόν.

Ως μισθολογική περίοδος νοείται ο μήνας που έλαβε χώρα η απασχόληση των απασχολουμένων.

Άρθρο 19

Εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ

1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.2972/2001 (Α΄ 291), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ Α΄ 48), αντικαθίσταται ως εξης:

«β. Υποβάλλουν εκπρόθεσμα την ΑΠΔ, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται σε αυτή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την υποβολή της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ και προσαυξάνεται κατά 1% μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της κάθε επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ και μέχρι 30% συνολικά.»

2. Μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών από την πρώτη εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 16 και ανά τέσσερις μήνες, συντάσσεται έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων από τη Διοίκηση του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ. Στην περίπτωση αύξησης των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές σε σχέση με τις προϋπολογιζόμενες, δύναται να παρέχεται έκπτωση στις αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές για τους επόμενους τέσσερις μήνες. Η έκπτωση παρέχεται στις Κοινές Επιχειρήσεις πλην Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλουν ανελλιπώς τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και είναι ασφαλιστικά ενήμερες για την ασφάλιση στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ του προσωπικού που απασχολούν. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ καθορίζεται το ποσοστό της έκπτωσης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.

Στους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, πλην Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού που καταβάλλουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τις τρέχουσες εισφορές τριών συνεχών μισθολογικών περιόδων παρέχεται η δυνατότητα εντός των επόμενων 21 συνεχών μισθολογικών περιόδων καταβολής των τρεχουσών εισφορών μίας μισθολογικής περιόδου μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το μήνα απασχόλησης και εάν τους έχει παρασχεθεί η έκπτωση της παραγράφου αυτής, παύουν εφεξής να τη δικαιούνται.

Άρθρο 20

Προθεσμία καταβολής εισφορών

Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 13 του ν.2972/2001 και συμπληρώθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 3232/2004 και την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3518/2006, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«3. Ως χρόνος υπολογισμού των εισφορών ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. Δεν μεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της πληρωμής του μισθού πέραν του μηνός, όπως επίσης δεν μεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών σε μακρότερα ή βραχύτερα χρονικά διαστήματα.

Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον παραπάνω οριζόμενο χρόνο.

Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα.»

Άρθρο 21

Πρόσθετα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκαν τελικά με το άρθρο 9 παρ.6 του ν. 3232/2004, αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως, επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία έληξε η κατά νόμο προθεσμία καταβολής τους.

Ως ασφαλιστικές εισφορές νοούνται και οι εισφορές υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Δώρων Εργατοτεχνικών Οικοδόμων (ΕΔΔΕΟ), καθώς και οι εισφορές που συνεισπράττονται από το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.

Κάθε φορά που εισπράττονται απαιτήσεις από τις παραπάνω αιτίες, συνεισπράττεται υποχρεωτικά και η προσαύξηση λόγω εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογεί στο καταβαλλόμενο ποσό.

Το ποσοστό του πρόσθετου τέλους ορίζεται σε 3% για το διάστημα καθυστέρησης που αντιστοιχεί στην επομένη της προθεσμίας λήξης της προθεσμίας καταβολής και μέχρι το ημερολογιακό τέλος του μήνα αυτού και σε 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 100% συνολικά.

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής ως μήνας θεωρείται ο ημερολογιακός μήνας.

Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής υπάγονται όλες οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ανεξάρτητα από τις μισθολογικές περιόδους στις οποίες ανάγονται.»

Άρθρο 22

Κατάργηση αυτοτελούς προστίμου

Το αυτοτελές πρόστιμο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 6 του ν. 2972/2001 (Α΄ 291), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3050/2002 (Α΄ 214) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ Α΄ 48) για την παράβαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης μεταβολών στα στοιχεία που καταχωρίστηκαν στο μητρώο εργοδοτών, καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

Άρθρο 23

Ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4038/ 2012 προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:

«4. Επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένοι, για τους οποίους έχει ανοίξει και εκκρεμεί η διαδικασία συνδιαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3588/2007, όπως τροποποιήθηκε και έλαβε την αρίθμηση 101 με το άρθρο 12 του ν. 4013/2011 −διαδικασία εξυγίανσης− και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, μπορούν, αφού υποβάλλουν αντίστοιχη αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι την 30.4.2012, να υπαχθούν:

Στον προσωρινό διακανονισμό της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 48 του ν. 3943/2011, με την κεφαλαιοποίηση της έως την 31.12.2011 οφειλής τους και την καταβολή ποσοστού 10% επί των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικά για την περίπτωση αυτή, δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός του ποσοστού του 1,25% της περίπτωσης i και η παράγραφος 4 του ανωτέρω άρθρου.»

2. Η προθεσμία αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων του εδαφίου 1 της παρ. Α΄ του άρθρου 48 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 31.12.2013.

3. Για τους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, παρατείνεται έως τις 30.4.2012 η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 14) για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και έως τις 31.5.2012 η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4038/2012 για την εφάπαξ καταβολή και την καταβολή πρώτης δόσης.

Άρθρο 24

Αρμοδιότητες Οργάνων ΙΚΑ

1. Για τον καθορισμό του ποσού μέχρι του οποίου τυχόν αξίωση του ασφαλισμένου ή μελών της οικογενείας του μεταβιβάζεται στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.δ. 4104/1960, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 του ν. 4476/1965 και για δαπάνες από 1.1.2012 και εφεξής, αρμόδιος είναι ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

2. Επί αιτήματος συμφωνίας συνδιαλλαγής με το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 και επόμενα του ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α΄ 153), αρμόδιος να αποφασίζει είναι ο Διοικητής του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, μετά από γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.

3. Με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατή η συγχώνευση ή η αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ οποιουδήποτε επιπέδου και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων επί της ασφαλιστικής τους περιοχής σε άλλη ή άλλες οργανικές μονάδες.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση των Υπηρεσιών του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος, υποδιεύθυνσης ή διεύθυνσης.

5. To ΙΚΑ − ETAM με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις συνεργασίας με το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) για μελέτες και τεχνική υποστήριξη σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

6. Η Ειδική Επιτροπή Ρύθμισης Εσόδων που προβλέπεται στο άρθρο 55 του ν. 3863/2010 καταργείται. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζονται τα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων αυτών ή οι Επιτροπές Ρύθμισης Εσόδων που μπορούν να ορίζονται με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Στις επιτροπές ρύθμισης εσόδων συμμετέχει υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο Πρόεδρος, τα μέλη, ο γραμματέας των Επιτροπών Ρύθμισης Εσόδων και οι αντίστοιχοι αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 25

Ευθύνη Νομικών Προσώπων

1. Στο άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9 ως εξής:

«7. Για εργοδότες μη φυσικά πρόσωπα, που δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ ή των φορέων ή κλάδων ή λογαριασμών των οργανισμών των οποίων τις εισφορές εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, ως αυτουργοί των αδικημάτων του παρόντος άρθρου θεωρούνται:

α) Στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, οι πρόεδροι των Δ.Σ., οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι ή συμπράττοντες σύμβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές και γενικά κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών. Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί θεωρούνται τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών αυτών, εφόσον ασκούν πράγματι προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω.

β) Στις ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, οι ομόρρυθμοι εταίροι.

γ) Στις περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, οι διαχειριστές αυτών και όταν ελλείπουν ή απουσιάζουν αυτοί, ο κάθε εταίρος.

δ) Στους συνεταιρισμούς και στις ενώσεις τους, οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι αυτών.

ε) Στη συμπλοιοκτησία, ο κάθε συμπλοιοκτήτης κατά το ποσοστό συμπλοιοκτησίας.

στ) Στα ιδρύματα, σωματεία, συλλόγους και επιτροπές εράνων οι πρόεδροι αυτών.

ζ) Στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους οργανισμούς κοινής ωφελείας οι πρόεδροι ή οι διοικητές αυτών.

η) Στις πολυκατοικίες, οι διαχειριστές.

θ) Στους ιερούς ναούς, τα μέλη των εκκλησιαστικών συμβουλίων που εκπροσωπούν το ναό.

ι) Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά και στους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισμούς, ως αυτουργοί θεωρούνται οι διευθυντές ή αντιπρόσωποι ή πράκτορες, που έχουν στην Ελλάδα και τους εκπροσωπούν νομίμως.

8. Στις κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες και στις ενώσεις προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο, ως αυτουργοί των αδικημάτων του άρθρ. 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136) θεωρούνται οι εκπρόσωποί τους και αν ελλείπουν αυτοί, τα μέλη τους. Όταν στα μέλη αυτών περιλαμβάνονται και νομικά πρόσωπα ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαποί οργανισμοί, ως αυτουργοί θεωρούνται οι κατά νόμο υπεύθυνοι των συμπραττόντων μελών−νομικών προσώπων, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου.

9. Οι αυτουργοί των παραγράφων 7 και 8 τιμωρούνται εφόσον κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος είχαν την ιδιότητα αυτή.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν.2556/1997 (ΦΕΚ Α΄ 270), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 69 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατό να εξοφλήσουν αυτοτελώς τις οφειλές του νομικού προσώπου προς το ΙΚΑ− ΕΤΑΜ, που ανέλαβαν ή δημιούργησαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ρύθμισης οφειλών. Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται η λήψη ή η εκτέλεση κάθε αναγκαστικού μέτρου σε βάρος τους και χορηγείται σε αυτούς αποδεικτικό ενημερότητας για κάθε χρήση».

Άρθρο 26

Ρυθμίσεις ασφαλιστικών θεμάτων

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ Α΄ 68) η φράση «ή συνταξιούχων λόγω γήρατος τυφλών και από τους δύο οφθαλμούς» διαγράφεται.

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, χορηγείται στους τυφλούς οι οποίοι ασφαλίστηκαν μετά την 1.1.1993 σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

3. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), η φράση «80%» αντικαθίσταται από τη φράση «67% και άνω».

4. Στην περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), η φράση «, που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους» διαγράφεται.

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2556/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Προκειμένου για τα παιδιά, τα εγγόνια και τους προγονούς που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους πριν από την εισαγωγή τους σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και εφόσον η εισαγωγή τους σε αυτές τις σχολές γίνει μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος με αυτό της ενηλικίωσης, το δικαίωμα σε σύνταξη, καθώς και το δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης για αυτά, παρατείνεται για το χρονικό διάστημα μεταξύ του επόμενου της ενηλικίωσης μήνα και μέχρι το μήνα έναρξης του ακαδημαϊκού έτους.»

6. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ.2 του άρθρου 26 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), η λέξη «ευρώ» διαγράφεται.

7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 61 του ν.3996/2011 (Α΄170) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η μηνιαία εισφορά, υπέρ του Τομέα Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΥΜΕΔΕ) του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ, των συνταξιούχων του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), ορίζεται σε ποσοστό 10% επί των καταβαλλόμενων συντάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ Α΄272), όπως κάθε φορά διαμορφώνεται και κατανέμεται σε ποσοστό 4% σε βάρος των συνταξιούχων και 6% σε βάρος του Τομέα συνταξιοδότησης.»

8. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης οι δύο αδελφοί απαιτείται να είναι ορφανοί και από τους δύο γονείς ή ο εν ζωή γονέας να έχει συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας του ή ο εν ζωή γονέας να είναι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.»

9. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από 1.1.2012 και εφεξής, εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης οι μερισματούχοι του Μ.Τ.Π.Υ. που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 1897/1990 (Α΄120) και του άρθρου 6 του ν. 3620/2007 (Α΄276).»

10. Η εισφορά υπέρ της Υγειονομικής Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ για την ασφάλιση ασθένειας των συνταξιούχων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ πρώην υπαλλήλων της ΕΥΔΑΠ ορίζεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης.

Το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (φορέας συνταξιοδότησης) υποχρεούται να παρακρατεί από το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης την ανωτέρω εισφορά και να αποδίδει αυτή στην Υγειονομική Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ.

Οι εισφορές για υγειονομική περίθαλψη από 1.10.2011, ημερομηνία συγχώνευσης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ−ΕΥΔΑΠ) στο ΕΤΕΑΜ, παρακρατούνται από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και αποδίδονται μαζί με την τρέχουσα εισφορά στην Υγειονομική Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ.

11. Στο τέλος της παραγράφου 1 του Α΄ τμήματος του άρθρου 137 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α΄ 58 ) προστίθεται νέο εδάφιο:

«Απαιτήσεις του ΤΣΜΕΔΕ κατά ασφαλισμένων του από προμήθειες εγγυητικών επιστολών, που έχουν εκδοθεί προ της ενάρξεως ισχύος του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) παραγράφονται εντός πενταετίας, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα του επόμενου οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες.»

12. α. Τα ηλεκτρονικά αιτήματα, τα οποία υποβάλλονται στο ΕΤΑΑ, είτε απευθείας από τους αιτούντες είτε μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών είτε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών διεκπεραιώνονται αυτόματα, με την υποστήριξη και χρήση κατάλληλων Πληροφοριακών Συστημάτων από τους αρμόδιους Τομείς του ΕΤΑΑ, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα. Το ΕΤΑΑ ή και μόνο ο αρμόδιος Τομέας του θα έχει λάβει και διατηρεί σε ισχύ Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής από οποιονδήποτε νομίμως εγκατεστημένο και λειτουργούντα στην Ελλάδα Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης.

αβ. Η ταυτοποίηση των αιτούντων γίνεται, είτε με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής είτε με χρήση προσωπικού κωδικού αναγνώρισης, ο οποίος έχει αποδοθεί στον αιτούντα με ασφαλή τρόπο είτε κατά τη διαδικασία της παραλαβής.

αγ. Η διεκπεραίωση της υπόθεσης και η έκδοση της σχετικής πράξης βασίζεται σε στοιχεία, τα οποία έχουν ελεγχθεί και έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα και εγκυρότητα τους από τους αρμόδιους φορείς κατά το στάδιο της καταχώρησης των στοιχείων στο εκάστοτε Πληροφοριακό Σύστημα.

αδ. Ο αρμόδιος για την έκδοση της πράξης Τομέας του ΕΤΑΑ παρέχει στους λοιπούς φορείς του δημόσιου τομέα και τους τρίτους τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επαλήθευσης και επιβεβαίωσης του περιεχομένου και της εκδιδόμενης σε ψηφιακή μορφή πράξης.

β. Η ηλεκτρονική έκδοση της πράξης σε ψηφιακή μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου από τους αρμόδιους φορείς συνιστά έκδοση διοικητικής πράξης. Η εκτύπωση της εκδιδόμενης πράξης ή και του αιτηθέντος πιστοποιητικού σύμφωνα με τα ανωτέρω επέχει θέση ακριβούς αντιγράφου αυτών, το οποίο έχει ισχύ έναντι πάντων.

γ. Η ψηφιοποίηση διοικητικής πράξης, που έχει εκδοθεί σε έντυπη μορφή, απαιτεί ψηφιοποίηση και επικύρωση από τον αρμόδιο υπάλληλο της διοικητικής αρχής, που το εξέδωσε ή άλλης με υποχρεωτική χρήση ψηφιακής υπογραφής.

δ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου απαιτείται, ρυθμίζεται κάθε τυχόν αναγκαία λεπτομέρεια.

13. Οι διατάξεις του άρθρ. 23 του α.ν. 1539/1938 (ΦΕΚ Α΄488), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα ακίνητα που ανήκουν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

14. α. Ασφαλισμένοι σε Φορείς ή Κλάδους Κυρίας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εντάχθηκαν στο ΙΚΑΕΤΑΜ με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3029/2002 και του άρθρου 1 του ν. 3655/2008 μπορούν σε περίπτωση διακοπής καθ’ οιονδήποτε τρόπο της υποχρεωτικής ασφάλισής τους να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στον ίδιο φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης και στους ίδιους κλάδους πρόνοιας και ασθένειας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 41 του α.ν.1846/1951 ως ισχύει.

β. Οι ασφαλισμένοι, που συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλισή τους, υποχρεούνται να καταβάλουν κατά μήνα ολόκληρο το ποσό εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου του κλάδου ή φορέα στον οποίο υπήγοντο, όπως εκάστοτε ισχύουν, που υπολογίζεται στις τακτικές αποδοχές τελευταίου μήνα πριν τη διακοπή της εργασιακής σχέσης.

γ. Υπό τις αυτές ως άνω προϋποθέσεις η ασφάλιση μπορεί κατόπιν υποβολής σχετικών αιτημάτων των ασφαλισμένων να συνεχίζεται προαιρετικά και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας που ο καθένας ασφαλίζονταν πριν τη διακοπή της εργασιακής σχέσης.

δ. Ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης λογίζεται ως πραγματικός χρόνος κύριας, επικουρικής ασφάλισης και ασφάλισης πρόνοιας του φορέα ή κλάδου στον οποίο υπήγοντο πριν τη διακοπή της εργασιακής σχέσης και συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση δικαιώματος λήψης σύνταξης και εφάπαξ όσο και για προσαύξηση των αντίστοιχων παροχών.

ε. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

στ. Στο άρθρ. 26 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115) προστίθεται παράγραφος 4, ως ακολούθως:

«4. Η αληθής έννοια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου είναι ότι τυχόν παρεχόμενο οικονομικό κίνητρο από εργοδότη προς εργαζόμενο δεν υπάγεται στο άρθρο 8 παρ. 14 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) εφόσον η σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου είναι αορίστου χρόνου και λύεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου.»

15. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011 (Α΄ 266) προστίθεται εδάφιο, η ισχύς του οποίου ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του ν. 4024/2011, ως εξής:

«Επίσης στα ως άνω καταργούμενα επιδόματα και αμοιβές δεν περιλαμβάνεται η ειδική αμοιβή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 32 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του ν. 3302/2004 (ΦΕΚ Α΄ 267). Η εξαίρεση αυτή ισχύει έως τις 31.12.2012.»

Άρθρο 27

Κανονιστικό πλαίσιο ΚΕ.Π.Α.

1. Στο άρθρο 6 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

«8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, ρυθμίζεται το κανονιστικό πλαίσιο της σύστασης, λειτουργίας και ασφαλιστικής αρμοδιότητας του ΚΕ.Π.Α., καθώς και κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Για τα θέματα που αφορούν ευθύνες, ρόλους και υποχρεώσεις των ιατρών που απαρτίζουν το Ειδικό Σώμα για τη συγκρότηση των Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω Κανονισμού οι υπηρεσίες των ΚΕ.Π.Α. (Γραμματείες, Υγειονομικές Επιτροπές) συστήνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37 του ΚΑΑ του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.»

2. To τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του κεφαλαίου ΙΑ του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ των υπολοίπων νομών της χώρας διορίζονται ως Πρόεδροι μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί των τακτικών διοικητικών ή πολιτικών ή υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή εποπτευόμενου οργανισμού, πλην ΙΚΑ −ΕΤΑΜ, και ως μέλη υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή εποπτευόμενου οργανισμού, πλην ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Υπουργείο ή στον εποπτευόμενο φορέα, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.

3. Στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ ή ΠΕ Ιατρών του ΕΟΠΥΥ. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης προΐστανται υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ Διοικητικού — Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΤΕ Διοικητικού — Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

4. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης II της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), αντικαθίσταται ως εξής:

«II) Για τους εισηγητές ιατρούς των υγειονομικών επιτροπών, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αναπηρίας του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και των Προϊσταμένων Τμημάτων αυτής, στο ποσό των τριών (3) ευρώ ανά περίπτωση.»

Άρθρο 28

Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί

Με τη σύμφωνη γνώμη των συνταξιούχων μελών Προμηθευτικών Συνεταιρισμών, αποδεικνυόμενη με κάθε μέσο ιδίως με τις αιτήσεις εγγραφής των συνταξιούχων μελών των Συνεταιρισμών, επιτρέπεται η παρακράτηση ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξής τους από τον ασφαλιστικό τους φορέα κλάδου κύριας και επικουρικής σύνταξης και η ταυτόχρονη απόδοσή του στον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό στον οποίο είναι μέλη, για την εξόφληση πάσης φύσεως οφειλών τους προς τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό.

Το ύψος του μηνιαίως παρακρατούμενου ποσού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του ποσού της εκάστοτε καταβαλλόμενης μηνιαίας δόσης της οφειλής των συνταξιούχων προς τους Προμηθευτικούς τους Συνεταιρισμούς.

Η παρακράτηση των ανωτέρω ποσών δεν συνιστά σε καμία περίπτωση εκχώρηση απαίτησης, αλλά πάγια εντολή των συνταξιούχων προς τους Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς στους οποίους είναι μέλη. Η ως άνω πάγια εντολή μπορεί να ανακληθεί ελευθέρως οποτεδήποτε από τους συνταξιούχους.

Άρθρο 29

Ρυθμίσεις ΤΑ.Π.Ι.Τ.

1. Η Περιφερειακή Υπηρεσία Πειραιά του ΤΑ.Π.Ι.Τ., επιπέδου Τμήματος, που συνεστήθη με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 20 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66), η οποία αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της παρ. Β του άρθρου 110 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), καταργείται.

Οι προβλεπόμενες αρμοδιότητες από την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α΄ 66) και την κ.υ.α.Φ80000/15864/536 (Β1943/14.12.2010), που αντικατέστησαν το πρώτο εδάφιο της παρ. Β του άρθρου 110 του ν. 3655/2008, ασκούνται από τις αντίστοιχες οργανικές μονάδες της Γ΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑ.Π.Ι.Τ..

Το προσωπικό που υπηρετεί στο Περιφερειακό Τμήμα Πειραιά τοποθετείται με απόφαση του αρμόδιου Οργάνου στη Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑ.Π.Ι.Τ..

Η περίπτωση κα΄ του άρθρου 20 του ν. 3846/2010 καταργείται.

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 66 του ν. 3655/2008 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Η Α΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΙΤ δύναται να διενεργεί και τον έλεγχο των εργοδοτών που απασχολούν μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑ.ΠΙ.Τ., τη βεβαίωση των οφειλόμενων από αυτούς ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και την είσπραξη των εισφορών αυτών για λογαριασμό του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑ.ΠΙ.Τ.».

3. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 112 του ν. 3655/2008 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Ο έλεγχος των εργοδοτών που απασχολούν μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑ.ΠΙ.Τ., η βεβαίωση των οφειλόμενων από αυτούς ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και η είσπραξη των εισφορών αυτών για λογαριασμό του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑ.ΠΙ.Τ. δύναται να διενεργείται και από το ΤΕΑΙΤ».

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.ΠΙ.Τ. και του ΤΕΑΙΤ, δύναται να ανατίθεται στο ΤΕΑΙΤ η άσκηση των αρμοδιοτήτων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Στην ανάθεση αυτή δύναται να συμπεριλαμβάνεται και η ρύθμιση από το ΤΕΑΙΤ των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών που οφείλονται προς τον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑ.ΠΙ.Τ., η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας στους ενήμερους εργοδότες, η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και η επιστροφή από το ΤΕΑΙΤ για λογαριασμό του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑ.ΠΙ.Τ. αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια της ανάθεσης, τα αρμόδια όργανα για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων και την επίλυση των αναφυομένων διαφορών και αμφισβητήσεων επί ασκήσεως διοικητικών προσφυγών, οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις, ο τρόπος απόδοσης των εισπραττομένων από το ΤΕΑΙΤ στο ΤΑ.ΠΙ.Τ., η καταβλητέα προς το ΤΕΑΙΤ αποζημίωση, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την υλοποίηση του άρθρου αυτού.

5. Το Τμήμα Κατερίνης του Ταμείου Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) καταργείται.

Το Περιφερειακό Τμήμα Εφάπαξ Παροχών Θεσσαλονίκης, της περίπτωσης 9 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 110 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), συγχωνεύεται διά απορροφήσεως από το Τμήμα Θεσσαλονίκης, της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου Β του άρθρου 110 του ν. 3655/2008, το οποίο μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα ΤΑ.Π.Ι.Τ. Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το Περιφερειακό Τμήμα του ΤΑ.Π.Ι.Τ. Θεσσαλονίκης ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 112 του ν. 3655/2008, τις διατάξεις της παραγράφου Β του άρθρου 110 του ν. 3655/2008, όπως έχει αντικατασταθεί από την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) και της κ.υ.α. Φ80000/15864/536 (ΦΕΚ Β΄ 1943/14.12.2010), καθώς και τις αρμοδιότητες του καταργούμενου Τμήματος Κατερίνης.

Το προσωπικό που υπηρετεί στις συγχωνευόμενες οργανικές μονάδες τοποθετείται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στο Περιφερειακό Τμήμα ΤΑ.Π.Ι.Τ. Θεσσαλονίκης.

Η περίπτωση κδ΄ της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 110 του ν. 3655/2008 όπως έχει αντικατασταθεί από την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 3846/2010 καταργείται.

Η περίπτωση ι΄ της παραγράφου Β του άρθρου 110 του ν. 3655/2008 όπως έχει αντικατασταθεί από την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 3846/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«I) Περιφερειακό Τμήμα ΤΑ.Π.Ι.Τ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.»

Άρθρο 30

Κατ’ οίκον φροντίδα

1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 6 της περίπτωσης Β του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Για τη χρηματοδότηση της παροχής κατ’ οίκον φροντίδας των ασφαλισμένων, θεσμοθετείται από 1.5.2012 η παροχή ποσοστού 0,2% των συνολικών ετήσιων εσόδων από εισφορές των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κύριας ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Δημοσίου και του NAT με ισόποση μείωση των κωδικών εξόδων των προϋπολογισμών των φορέων, που αφορούν κυρίως παροχές ασθένειας σε είδος και σε χρήμα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι διαδικασίες απόδοσης των ανωτέρω εσόδων και προσαρμογής των προϋπολογισμών των φορέων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να τροποποιείται το ύψος του ποσοστού της εισφοράς, να καθορίζονται περισσότερες κατηγορίες υπόχρεων καταβολής, να ρυθμίζονται οι διαδικασίες είσπραξης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9 της περίπτωσης Β του άρθρ. 138 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. α) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συνιστάται Εθνική Επιτροπή κατ’ Οίκον Φροντίδας.

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από:

αα) τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως πρόεδρο, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,

ββ) τον Γενικό Γραμματέα Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,

γγ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,

δδ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης,

εε) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου,

στστ) έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣ Αμε Α) με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από την ΕΣ Αμε Α και

ζζ) έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από την Ομοσπονδία.»

3. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 της περίπτωσης Β του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), η φράση «Βοήθεια στο Σπίτι Συνταξιούχων» αντικαθίσταται από τη φράση «Πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων».

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρο 38 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) η φράση «Βοήθεια στο Σπίτι» αντικαθίσταται από τη φράση «Πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων» και στο δεύτερο εδάφιο η λέξη «Εσωτερικών»

διαγράφεται.»

Άρθρο 31

Αναγνώριση χρόνου εργασίας

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3863/2010 αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν ως εξής:

«Ο νέος Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων εφαρμόζεται από 1.1.2012. Όσοι απασχολούνται σε εργασίες ή επαγγέλματα, τα οποία εξαιρούνται από το νέο Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, εξακολουθούν να ασφαλίζονται σύμφωνα με αυτόν, εφόσον έως 31.12.2011, οι μεν υπαχθέντες για πρώτη φορά σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης έως 31.12.1992 έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, οι δε ασφαλισμένοι σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης από 1.1.1993 και εφεξής τουλάχιστον 3.375 ημέρες ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Όσοι απασχολούνται σε εργασίες ή επαγγέλματα, τα οποία εξαιρούνται από το νέο Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, δύνανται, κατόπιν σχετικής αίτησης, να αναγνωρίσουν με εξαγορά το χρόνο πραγματικής απασχόλησής τους κατά το διάστημα από 1.1.2012 έως 31.12.2015 σε εργασίες ή επαγγέλματα τα οποία εξαιρούνται από το νέο Πίνακα των ΒΑΕ, προκειμένου να συμπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης, ήτοι 3.600 ημέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ εκ των οποίων οι 1000 την τελευταία 13ετία πριν από την συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για τους υπαχθέντες για πρώτη φορά σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης έως 31.12.1992 ή 3.375 για τους ασφαλισμένους από 1.1.1993 και εφεξής.

Η εξαγορά του παραπάνω χρόνου που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 1.200 ημέρες ασφάλισης , γίνεται στο μεν ΙΚΑ − ΕΤΑΜ για κάθε μήνα με ποσοστό εισφοράς 3,60% στους δε φορείς επικουρικής ασφάλισης με ποσοστό εισφοράς 2% επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό ίσχυε την 31.12.2011. Η εξόφληση του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης οπότε παρέχεται έκπτωση 15% είτε σε μηνιαίες δόσεις ο αριθμός των οποίων ισούται με τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών με παρακράτηση του ποσού κάθε δόσης από τη σύνταξη.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΚΑ και ΦΚΑ

Άρθρο 32

Ρυθμίσεις ΟΑΕΕ

1.α. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 13 του π.δ.258/2005 (Α΄ 316) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η βεβαίωση χορηγείται και σε ασφαλισμένο του ΟΑΕΕ, εφόσον το ποσό των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών του στον Οργανισμό δεν ξεπερνά τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και έχει συμψηφιστεί ή παρακρατείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 43 του ν.3996/2011 (Α΄ 170) και είτε έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση είτε έχει υπαχθεί στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του π.δ.258/2005 (ΦΕΚ Α΄ 316), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του ν.3996/2011 (Α΄ 170).»

β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του π.δ.258/2005 (Α΄ 316) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι συμβολαιογράφοι, καθώς και κάθε αρμόδια κατά νόμο αρχή υποχρεούνται να αρνηθούν τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης Δ.Χ. αυτοκινήτου ή την έκδοση απόφασης οριστικής παραίτησης ή ανάκλησης του δικαιώματος της άδειας κυκλοφορίας Δ.Χ.αυτοκινήτου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τη βεβαίωση της παραγράφου 3.»

γ. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 11 της υπ’ αριθ. Φ80000/7228/308/7.9.2006 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1397) διαγράφεται η τελεία και προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«ή αυτή να έχει εκδοθεί βάσει του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 13 του π.δ. 258/2005 (Α΄ 316).»

2.α. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (Α΄ 214), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 25 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«5.α) Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄118) και του π.δ. 33/1979 (Α΄10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ: α) δυναμικότητας έντεκα (11) δωματίων και άνω και με έδρα σε περιοχές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και β) δυναμικότητας από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωματίων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, με έκπτωση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) στο ποσό αυτής.

Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης των ανωτέρω καταλυμάτων από ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπό τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου υπάγεται υποχρεωτικά ένας εκ των εταίρων και προαιρετικά οι λοιποί, οι οποίοι άλλως υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΓΑ εκτός αν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Εφόσον ο μέσος όρος του εισοδήματός τους από την επαγγελματική δραστηριότητα για τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως αυτός προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011, παραμένουν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία με την ως άνω έκπτωση και δεν υποχρεούνται στην ανά τριετία μετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 258/2005 (Α΄ 316). Η ίδια ρύθμιση ισχύει εφεξής και για κάθε τριετία εφόσον ο μέσος όρος του ως άνω εισοδήματος από την επαγγελματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011.

Εφόσον ο ως άνω μέσος όρος υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011, οι υπαγόμενοι στο πρώτο εδάφιο παραμένουν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία αλλά χωρίς έκπτωση και εφεξής υποχρεούνται στην ανά τριετία μετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ.258/2005 (Α΄ 316).

Ο ΟΑΕΕ, μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από τη χορήγηση της ανωτέρω διευκόλυνσης, έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, του επανελέγχου της άσκησης της δραστηριότητας και των εισοδημάτων των δικαιούχων. Κατά τον επανέλεγχο εξετάζεται πάντα ο μέσος όρος των εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας. Το δικαίωμα αυτό έχει και ο ασφαλισμένος στις περιπτώσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) ετών από την υπαγωγή του στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Το ανωτέρω εισοδηματικό κριτήριο του 400πλασίου εφαρμόζεται ξεχωριστά για τον κάθε εταίρο του δευτέρου εδαφίου.

Αν οι υπαγόμενοι στο πρώτο εδάφιο είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και εφόσον ο μέσος όρος του εισοδήματός τους από την επαγγελματική δραστηριότητα του πρώτου εδαφίου, για τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως αυτός προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας ΔΟΥ, δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε την 31.12.2011, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ.

β) Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ δυναμικότητας έως και πέντε (5) δωματίων, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, εφόσον ο μέσος όρος του εισοδήματός τους από την επαγγελματική δραστηριότητα για τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως αυτός προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011. Η ίδια ρύθμιση ισχύει εφεξής και για κάθε τριετία εφόσον ο μέσος όρος του ως άνω εισοδήματος από την επαγγελματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011.

Εφόσον ο ως άνω μέσος όρος υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011, οι υπαγόμενοι στο πρώτο εδάφιο υπάγονται εφεξής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας, ο αρμόδιος κατά περίπτωση Οργανισμός έχει το δικαίωμα του επανελέγχου, οποτεδήποτε, της άσκησης της δραστηριότητας και των εισοδημάτων των δικαιούχων. Κατά τον επανέλεγχο εξετάζεται πάντα ο μέσος όρος των εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας. Το δικαίωμα αυτό έχει και ο ασφαλισμένος στις περιπτώσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του κατά περίπτωση Οργανισμού λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) ετών από την υπαγωγή του στην ασφάλιση του κατά περίπτωση Οργανισμού.»

β) Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται από την 1.7.2012.

γ) Για όσους, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ, η ασφάλιση που έχει χωρήσει παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΑΕΕ. Αντίστοιχα, η ασφάλιση που έχει χωρήσει στον ΟΑΕΕ παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΓΑ.

3. Στο τέλος του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 43 του ν.3996/2011 (Α΄ 170), προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4.α) Ειδικά για τους δικαιούχους του ΟΑΕΕ, το ανώτατο όριο της παραγράφου 2 είναι το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

β) Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η διαδικασία εσωτερικής κατανομής και καταβολής του ως άνω ποσού μεταξύ των ασφαλιστικών φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

4. Η παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (Α΄ 214), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 25 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος πάνω από 20kW είτε σε κτιριακή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγη επιχείρησης είτε σε αγροτεμάχια ή οικόπεδα, σε όλη την Επικράτεια.

Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ και ασφαλίζονται στην 7η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΓΑ οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100kW.»

5. Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης του π.δ. 5/2007 και να παραμείνουν σε αυτήν έως 31.12.2014 εφόσον, κατά την υποβολή της αίτησης: α) δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι ενήμεροι. Η κατάταξη στην κατώτερη κατηγορία αρχίζει από το αμέσως επόμενο προς έκδοση και μετά την αίτηση δίμηνο και ισχύει για όσο διάστημα είναι ενήμεροι στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών και στις δόσεις της τυχόν ρύθμισης. Αν ο ασφαλισμένος δεν είναι ενήμερος, επανέρχεται αυτοδικαίως στην κατηγορία στην οποία βρισκόταν πριν την αίτηση του πρώτου εδαφίου, στην οποία επανέρχονται υποχρεωτικά από την 1.1.2015 και όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν κάνει χρήση της διάταξης αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού, καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος, τα όργανα και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

6. Ο χρόνος ασφάλισης όσων μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ασφαλίστηκαν στον ΟΓΑ βάσει του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (Α΄ 214), αφού έτυχαν εξαίρεσης από την ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ, παραμένει ισχυρός και δεν αναζητούνται οι ασφαλιστικές εισφορές από το πρώην ΟΑΕΕ – ΤΑΕ.

7. Από τη δημοσίευση του παρόντος ο ΟΑΕΕ υποχρεούται να καταβάλει στον πάροχο της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας με την επωνυμία «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.» τις οφειλές από ταχυδρομικές υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν από 1.3.2010 έως 31.12.2011, σύμφωνα με άρθρο 904 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 33

Ρυθμίσεις ΕΤΑΠ ΜΜΕ

1. Η εισφορά των εκδοτών εφημερίδων και περιοδικών του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 33 του β.δ. 29.5/ 25.6.1958 «Περί εγκρίσεως καταστατικού ΤΑΕΤΑ» (Α΄ 96) και της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 166/21−25.9.1973 (Α΄ 233), καθώς και η εισφορά των τυπογραφικών επιχειρήσεων της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως και 31.12.2013 καθορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 33 του ως άνω β.δ. 29.5/25.6.1958, εφόσον οι θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις αυτές καθ’όλο το χρονικό αυτό διάστημα ισούνται με ή υπερβαίνουν το μέσο όρο των θέσεων εργασίας του Ιανουαρίου του έτους του 2012, σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις που υπέβαλαν στο ΕΤΑΠ − ΜΜΕ.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έπειτα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΠ − ΜΜΕ καθορίζεται ο τρόπος ελέγχου και εφαρμογής της ρύθμισης. Με όμοια απόφαση, ο χρόνος ισχύος της παρούσας διάταξης μπορεί να παρατείνεται έως και την 31.12.2018.

2. Από 1.1.2012 διακόπτεται η παρακράτηση της εισφοράς της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1186/1981 (Α΄ 202) για τους ασφαλισμένους της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν.2556/1997 (Α΄ 270). Ασφαλισμένοι της περίπτωσης αυτής, οι οποίοι έως την 31.12.2011 κατέβαλαν την πρόσθετη εισφορά της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1186/1981 (Α΄ 202) και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί, δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από το προβλεπόμενο εκάστοτε όριο ηλικίας κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες για κάθε έτος πληρωμής της ανωτέρω προσαύξησης.

3. Επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) που απασχόλησαν ή θα απασχολήσουν από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2014 επιδοτούμενους ανέργους των Τομέων του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ, μπορούν να συμψηφίσουν ασφαλιστικές εισφορές με το ποσό που αντιστοιχεί στην ήδη καταβληθείσα επιδότηση, εφόσον δεν έχουν απολύσεις ανά έτος που υπερβαίνουν το ποσοστό του 5% των εργαζομένων. 4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 2556/1997 η λέξη «αποκλειστικά» διαγράφεται.

Άρθρο 34

Ρυθμίσεις Ο.Α.Ε.Δ.

1. Στο άρθρο 4 του ν. 2956/2001 (Α΄ 258) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Όταν ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ. απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του ως Διοικητή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού από τον πρώτο κατά τη σειρά ορισμού εκ των Αντιπροέδρων και αν αυτός απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, από τον δεύτερο.»

2. Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2956/2001 καταργείται.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφοι 5 και 6, του άρθρου 4 παρ. 1 περιπτώσεις β΄ και γ΄, του άρθρου 6 παράγραφοι 1 έως και 7 και του άρθρου 11 παρ. 3 του ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις»

(Α΄ 258) καταργούνται από τη 1.1. 2010.

4. Η περίπτωση 38 της παρ. II του άρθρου 280 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) αντικαθίσταται ως εξής:

«38. Οι αρμοδιότητες που είναι σχετικές με την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κατά τις ρυθμίσεις του ν. 2643/1998 (Α΄ 220), εξακολουθούν να ασκούνται από τον ΟΑΕΔ και μετά την 30.6.2012. Οι πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2643/1998 μετά την ισχύ του ν. 3852/2010, δηλαδή μετά την 1.1.2011, είναι νόμιμες και ισχυρές. Οι αρμοδιότητες σχετικές με την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών κατά τις ρυθμίσεις του ν. 2643/1998 που ασκούνται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παραμένουν σε αυτό.»

5. Οι περιπτώσεις 39, 40, 41, 42, 43 και 44 της παρ. ΙΙ του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) καταργούνται από την έναρξη ισχύος του.

Άρθρο 35

Προσλήψεις βάσει του ν. 2643/1998

1. Στο τέλος της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220), όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.3454/2006 (Α΄ 75), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από τον αριθμό των προσώπων που προκύπτει ότι υποχρεούται να προσλάβει η επιχείρηση ή εκμετάλλευση με βάση τα ανωτέρω επί μέρους ποσοστά, αφαιρούνται κατά κατηγορία προστασίας τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον παρόντα νόμο και έχουν προσληφθεί οικειοθελώς από την επιχείρηση ή εκμετάλλευση. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του εδαφίου αυτού.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ Α΄ 220) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 64 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ Α΄170) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Για τον υπολογισμό των ποσοστών της προηγούμενης παραγράφου στο προσωπικό της υπόχρεης επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή φορέα συνυπολογίζονται:

α) Οι υπάλληλοι και οι εργατοτεχνίτες που υπηρετούν σε αυτήν, ανεξάρτητα από τον τύπο και τη μορφή της σύμβασής τους. Δεν συνυπολογίζονται εκείνοι που προσλαμβάνονται για σύντομο χρονικό διάστημα.

β) Τα πρόσωπα που τοποθετήθηκαν αναγκαστικά σε κάθε υπόχρεη επιχείρηση με το ν. 1648/1986 (Α΄ 147) ή με οποιαδήποτε προηγούμενη προστατευτική διάταξη, ή με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Δεν συνυπολογίζονται τοποθετήσεις προσώπων που υπάγονται στον παρόντα νόμο, εφόσον γίνονται οικειοθελώς από την επιχείρηση.

Τυχόν κλάσμα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό του αριθμού αυτών που προσλαμβάνονται, αν υπερβαίνει τη μισή μονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη μονάδα.»

Άρθρο 36

Ρυθμίσεις ΕΤΕΑ

1. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθενται τα παρακάτω εδάφια ως εξής:

«Οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης, οι οποίοι έχουν οριστεί μέλη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τοποθετούνται σε αντίστοιχου επιπέδου οργανική μονάδα του ΕΤΕΑ σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταμένων οργανικής μονάδας του ΕΤΕΑ οι υπάλληλοι τοποθετούνται ως προϊστάμενοι σε οργανική μονάδα του αμέσως κατώτερου επιπέδου.

Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας, σε αυτήν τοποθετείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα κριτήρια του πρώτου εδαφίου, κατά προτεραιότητα, προϊστάμενος αντίστοιχου επιπέδου από αυτούς που ήταν προϊστάμενοι στους εντασσόμενους φορείς και κλάδους.

Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, οι οποίοι εξακολουθούν να υπηρετούν με απόσπαση από τη ΔΕΗ Α.Ε. στο ΕΤΕΑ, τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων του ΕΤΕΑ με αντικείμενο την επικουρική ασφάλιση του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε..»

2. Οι διατάξεις της Φ.10050/οικ.20496/4067/4.8.2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ισχύουν και για το αποσπασμένο στο ΕΤΕΑ και στον ΕΟΠΥΥ προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε..

Ειδικά για το προσωπικό αυτό, δεν ισχύει το άρθρο 2 της ανωτέρω κοινής απόφασης αλλά η διακοπή της απόσπασης μισθωτού της ΔΕΗ από τους ως άνω Φορείς μπορεί να γίνει με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ και του ΕΟΠΥΥ αντίστοιχα και ο μισθωτός επιστρέφει αυτοδικαίως ως εργαζόμενος στη ΔΕΗ Α.Ε..

Άρθρο 37

Διαχωρισμός περιουσίας ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ με ΕΟΠΥΥ

Το ένατο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 3918/ 2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων/ Ο.Π.Α.Δ. κατανέμεται κατά ποσοστό 50% και 50% μεταξύ του Τομέα και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του δε Ο.Π.Α.Δ. κατά ποσοστό 6,54% και 93,46% μεταξύ του Τομέα Υγείας Ασφαλισμένων του Δημοσίου/Ο.Π.Α.Δ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»

Άρθρο 38

Τροποποίηση της κ.υ.α. 33165/23.6.2006, όπως ισχύει

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 33165/23.6.2006 (Β΄ 780) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την υπ’ αριθμ. 42950/30.7.2008 (Β΄ 1575) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών και την υπ’ αριθμ. 15654/31.3.2011 (Β΄ 512) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, αντικαθίσταται ως εξής:

«Προκειμένου να συναφθεί η δανειακή σύμβαση, οι χρηματοδότριες Τράπεζες δύνανται να ζητήσουν την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Για την αξιολόγηση της χορήγησης των δανείων και την εκταμίευσή τους οι χρηματοδότριες Τράπεζες εξετάζουν τις προϋποθέσεις στεγαστικής συνδρομής στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης ανεξαρτήτως του είδους, του ύψους και της χρονικής διάρκειας του εισοδήματος του δικαιούχου και δεν εφαρμόζουν τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις αξιολόγησης και κατάταξης που ισχύουν σε αυτές για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων. Μετά την εκταμίευση των δανείων αυτών, που ο συνολικός αριθμός τους δεν μπορεί να είναι παραπάνω από εκατό (100), το πρόγραμμα που ενεργοποιήθηκε με την ανωτέρω κ.υ.α. θεωρείται λήξαν.»

Άρθρο 39

Ασφάλιση δικαστικών λειτουργών

Οι δικαστικοί λειτουργοί και οι λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που διορίζονται στο Δημόσιο από 1.1.2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια για κύρια σύνταξη σε ειδικό κλάδο με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.).

Για την ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα από το άρθρο 22 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), για τους εμμίσθους ασφαλισμένους. Η εργοδοτική εισφορά βαρύνει το Δημόσιο.

Το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης υπολογίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 παρ. 1, και 30 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), όπως ισχύουν, της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48) και των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).

Άρθρο 40

ΔΣ ΗΔΙΚΑ ΑΕ

1. Η παρ. 1 του άρθρου 11 του Καταστατικού της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., το οποίο περιέχεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007, όπως τροποποιήθηκε με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη ως ακολούθως: τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, έναν (1) ειδικό επιστήμονα, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων.»

2.α) Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 88 του ν.3996/2011 (Α΄ 170), η φράση «Έναν ανώτατο ή ανώτερο υπάλληλο του Οργανισμού της Εργατικής Εστίας, ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Οργανισμού» διαγράφεται.

β) Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 88 του ν.3996/2011 (Α΄ 170), η φράση «Έναν ανώτατο ή ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» αντικαθίσταται από τη φράση «Δύο (2) ανώτατους ή ανώτερους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

Άρθρο 41

Ρυθμίσεις ΟΓΑ

1. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 26 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 72 του ν. 3984/2011, προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:

«Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ δύνανται να παραμείνουν, κατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο, δύο από τους υπηρετούντες στον Οργανισμό υπαλλήλους, κλάδου Ιατρών, με την ίδια εργασιακή σχέση και στην οργανική θέση, κλάδο και βαθμό που κατέχουν, κατόπιν υποβολής αίτησης που πρέπει να υποβληθεί εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Η αποδοχή των αιτήσεων γίνεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού. Κριτήρια για την επιλογή είναι η εμπειρία στο συγκεκριμένο έργο και η υπηρεσιακή αρχαιότητα.

Οι ανωτέρω ιατροί του ΟΓΑ εισηγούνται, για την αποδοχή ή μη των αποφάσεων των ΚΕ.Π.Α. που τίθενται υπόψη τους από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.»

2.α) Η παρ. 4 του άρθρου 83 του ν.3996/2011 (Α΄ 170) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες για οφειλές του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) προς θεραπευτήρια και ασφαλισμένους του που αφορούν δαπάνες νοσηλείας ασφαλισμένων που εισήχθησαν στα θεραπευτήρια έως 31.12.2011, στα παραστατικά των οποίων έχει τεθεί από τους ελεγκτές ιατρούς επιφύλαξη.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 της υπ’ αριθμ.400/106/1979 υπουργικής απόφασης (Β΄ 191) εφαρμόζεται για τα πάσης φύσεως θεραπευτήρια του άρθρου 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης.»

β) Το άρθρο 40 του π.δ. 78/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τις ενστάσεις και αιτήσεις αντιρρήσεων εκδικάζουν στην Κεντρική ή στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΓΑ, μονομελή όργανα, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ, από συνταξιούχους ανώτατους ή ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς ή εν ενεργεία ή συνταξιούχους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατόπιν τήρησης στην περίπτωση των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της προβλεπόμενης από τον Οργανισμό αυτού διαδικασίας (άρθρο 38 παρ. 3 του ν.3086/2002).

2. Στα κατά την προηγούμενη παράγραφο μονομελή δικαιοδοτικά όργανα εισηγούνται υπάλληλοι του ΟΓΑ που ορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ, χρέη δε γραμματέα εκτελούν υπάλληλοι του Οργανισμού αυτού, που ορίζονται επίσης με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ.»

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 74 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προς μονάδες τεχνητού νεφρού ιδιωτικών κλινικών και μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, καθώς και προμηθευτές αυτών, που απορρέουν από προμήθειες οι οποίες διενεργήθηκαν, έως 21 Μαρτίου 2012, για την περίθαλψη των νεφροπαθών ασφαλισμένων του, κατ’ εφαρμογή των καταργηθεισών με το άρθρο 37 του ν. 3784/2009 (Α΄ 137) διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2955/2001 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων ή δυνάμει απευθείας αναθέσεων λόγω επειγουσών αναγκών ή καθ’ οιονδήποτε άλλον επείγοντα τρόπο.»

4. Οι διατάξεις των εδαφίων που προστέθηκαν στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 2458/1997 (Α΄ 15), με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272) καταργούνται.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2458/1997, όπως ισχύουν μετά την κατάργηση των διατάξεων που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο.

5. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του π.δ. 78/1998 (Α΄ 72) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου και εισπράττονται μέσα στο επόμενο ημερολογιακό τρίμηνο.»

Η έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ.

6. Οι υπάλληλοι οι οποίοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται να συμμετέχουν ως μέλη στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΟΓΑ, απαιτείται να ανήκουν στην ΠΕ κατηγορία και να κατέχουν τουλάχιστον τον Γ΄ βαθμό.

7. Στο υποστοιχείο ααβ΄ της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19Α του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ Α΄ 150) και αντικαταστάθηκε με την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), διαγράφονται οι λέξεις «και συνταξιούχων υπαλλήλων».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ

Άρθρο 42

Ένταξη στον ΕΟΠΥΥ

Η παράγραφος 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α΄41) αντικαθίσταται ως εξής:

«17. Στον ΕΟΠΥΥ εντάσσονται οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος: α) την 1.4.2012 του Οίκου Ναύτου, β) την 1.5.2012 του Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και γ) την 1.6.2012 του ΕΤΑΑ, καθώς και οι κάθε μορφής μονάδες παροχής υγείας με το σύνολο του εξοπλισμού τους.»

Άρθρο 43

Οργανωτικά θέματα ΕΟΠΥΥ

1. Στην υποπερίπτωση ε΄ της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), η φράση «Η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Σχέσεων του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, με την υφιστάμενη διάρθρωσή της μεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ.» διαγράφεται.

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών σχέσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Διαχείριση του μηχανισμού απόδοσης δαπανών υγειονομικής περίθαλψης από και προς τα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετία, καθώς επίσης προς ασφαλισμένους και παρόχους υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο είτε των ενωσιακών νομικών οργάνων είτε των διμερών συμβάσεων ή συμφωνιών για χορήγηση των εν λόγω παροχών σε τρίτες χώρες.

β. Εφαρμογή των ενωσιακών Κανονισμών για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σε θέματα παροχών ασθένειας σε είδος και χειρισμός των αντίστοιχων θεμάτων της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ. (ΕΕL 88/4.4.2011).

γ. Διαχείριση θεμάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών συμβάσεων ή συμφωνιών κοινωνικής ασφάλισης για χορήγηση των παροχών λόγω ασθενείας σε τρίτες χώρες.

δ. Συντονισμός διοικητικών ενεργειών μεταξύ των φορέων ασφάλισης ασθένειας και λοιπών Υπηρεσιών για την ενιαία εφαρμογή των ανωτέρω ενωσιακών Κανονισμών και Οδηγιών οργάνων στο πεδίο των παροχών ασθενείας σε είδος, έκδοση γενικών εγκυκλίων οδηγιών, σύνταξη αντίστοιχων μελετών και εκθέσεων και την ενημέρωση με όλα τα σύγχρονα μέσα.»

Άρθρο 44

Οργανωτικά και Οικονομικά Θέματα

1. Οι Διευθύνσεις Υγειονομικού των ενιαίων υπηρεσιών των Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και Ε.Τ.Α.Α. και οι Διευθύνσεις Υγειονομικού και Φαρμακευτικής του Οίκου Ναύτου καταργούνται από την ένταξη τους στον ΕΟΠΥΥ.

2. Υπηρεσίες με αρμοδιότητες πέραν εκείνων των παροχών υγείας σε είδος διατηρούνται σε ισχύ στον Οίκο Ναύτου, ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΤΑΑ αντίστοιχα.

3. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ εντάσσονται μόνο οι Περιφερειακές Υπηρεσίες των κλάδων υγείας της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 όπως ισχύει.

4. Η αρμοδιότητα της έκδοσης βιβλιαρίων ασθενείας, της χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας και της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) ασκείται από τους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

5. Οι θεσμοθετημένοι πόροι, οι εισφορές, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεματικών, οι δωρεές, καθώς και κάθε άλλο έσοδο των εντασσομένων κλάδων της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 όπως ισχύει, που προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις νόμων, αποτελούν έσοδα του ΕΟΠΥΥ.

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28, 1 και 3 του άρθρου 29 και 9 του άρθρου 33 του ν.3918/2011 (Α΄31) εφαρμόζονται και για τους εντασσόμενους κλάδους της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 όπως ισχύει.

7. Μέχρι την έγκριση της ενσωμάτωσης των εσόδων και των δαπανών των εντασσομένων κλάδων της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 όπως ισχύει, στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, εξακολουθούν να εκτελούνται οι δαπάνες σύμφωνα με τις πιστώσεις των εγγεγραμμένων προϋπολογισμών τους.

8. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται για παροχές ασθένειας των εντασσόμενων στον ΕΟΠΠΥ Κλάδων Υγείας εξακολουθούν να εισπράττονται από τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί είσπραξης εισφορών.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και η διασφάλιση της έγκαιρης μεταβίβασης στον ΕΟΠΠΥ των ποσών που εισπράττονται, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

10. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα ελλείμματα του Οίκου Ναύτου, μέχρι την ημερομηνία ένταξης, βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

11. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η οποία εκδίδεται στην αρχή του κάθε οικονομικού έτους καθορίζεται το ύψος του ποσοστού της παρ. 12α του άρθρου 84 του κωδικοποιημένου με το π.δ. 913/1978 του ν. 792/1978 (Α΄ 220). Με την ίδια απόφαση επιμερίζεται το ως άνω ποσοστό στο Κεφάλαιο Ασθένειας και στο Κεφάλαιο Ανεργίας Ναυτικών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατανέμεται το ποσοστό των εισφορών που αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ για παροχές σε είδος και το ποσοστό των εισφορών για παροχές σε χρήμα, που αποδίδεται στο Λογαριασμό Παροχών σε Χρήμα του Οίκου Ναύτου, ο οποίος συνιστάται με την περίπτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 48.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ύψος του ποσού του πάγιου πόρου του άρθρου 34 ν. 2773/1999 (Α΄ 286) όπως επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), καθώς και το ύψος του ποσού κάθε άλλου πόρου υπέρ ΚΑΠ−ΔΕΗ που διατηρήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), ποσό το οποίο αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ για παροχές σε είδος και στο Λογαριασμό Παροχών σε Χρήμα, ο οποίος συνιστάται στο Τ.ΑΥ.Τ.Ε.Κ.Ω. με την περίπτωση Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 48, για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

13. Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του ν. 3846/2010 τροποποιείται ως ακολούθως:

«4. Στον ΕΟΠΥΥ συνιστάται Επιτροπή Ενστάσεων η οποία αποτελείται από:

α) Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, αναπληρούμενο από έναν εκ των αντιπροέδρων του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, οριζόμενο από το Δ.Σ. αυτού.

β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης της Αττικής της ΥΠΕΔΥΦΚΑ.

γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ αναπληρούμενο από άλλον οριζόμενο δικηγόρο της Διεύθυνσης.

Γραμματέας ορίζεται με τον αναπληρωτή του υπάλληλος του ΕΟΠΥΥ, με βαθμό τουλάχιστον Γ΄. Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής και ο γραμματέας με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ για τριετή θητεία.

Εισηγητής κάθε φορά ορίζεται ένας από τους συντάξαντες το πόρισμα από τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ.

Αντικείμενο της Επιτροπής Ενστάσεων αποτελεί η εκδίκαση των προσφυγών επί των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων από τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ και οι αποφάσεις της ως άνω Επιτροπής είναι άμεσα εκτελεστές.»

14. Μέχρι τις 31.12.2012 και μετά τη σύνταξη αναλογιστικής μελέτης που θα αποδεικνύει τη βιωσιμότητά τους, ταμεία, τομείς και κλάδοι υγείας που υπήχθησαν και προβλέπεται να υπαχθούν στον ΕΟΠΥΥ, δύνανται με αποφάσεις των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμένων κάθε ταμείου ή τομέα ή κλάδου να εξαιρούνται από την ένταξη του ΕΟΠΥΥ, μετατρεπόμενοι αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160).

Με τη μετατροπή τους σε Ν.Π.Ι.Δ. απαγορεύεται οποιαδήποτε χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Άρθρο 45

Θέματα Δ.Σ. και Υ.Σ. ΕΟΠΥΥ

1. Πέραν των μελών που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31), με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζεται ο ακριβής αριθμός των εκπροσώπων των ασφαλισμένων, των εργοδοτών και των συνταξιούχων που συμμετέχουν στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ μετά την ένταξη των υπηρεσιών της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α΄41), όπως ισχύει, οι οργανώσεις από τις οποίες προτείνονται οι ανωτέρω εκπρόσωποι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι εν λόγω εκπρόσωποι διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με θητεία έως τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.

2. Η υποπερίπτωση αβ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίσταται ως εξής:

«αβ. Δύο εκπροσώπους των υπαλλήλων, εκ των οποίων ένας εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού και ένας εκπρόσωπος του υγειονομικού προσωπικού με ισάριθμους αναπληρωτές με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, οι οποίοι υποδεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων των εντασσόμενων φορέων και κλάδων.»

3. Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται ως εξής:

«ββ. Δύο εκπροσώπους των ιατρών ή οδοντιάτρων του ΕΟΠΥΥ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των ιατρών και οδοντιάτρων των εντασσόμενων φορέων και κλάδων.»

Άρθρο 46

Θέματα Προσωπικού

1. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ορίζεται το διοικητικό προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή του ΕΤΑΑ και του ΤΑΥΤΕΚΩ που μεταφέρονται, κατά την ημερομηνία ένταξης των οικείων κλάδων υγείας στον ΕΟΠΥΥ, με συνεκτίμηση της αίτησης προτίμησής του και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ το διοικητικό προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν κατά την ημερομηνία ένταξης στον Οίκο Ναύτου, εκτός από δέκα πέντε (15) διοικητικούς υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας και όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους των περιφερειακών υπηρεσιών, με συνεκτίμηση της αίτησης προτίμησής του και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

3. Οι ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και το υγειονομικό προσωπικό που υπηρετεί στο ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ και Οίκο Ναύτου μεταφέρονται αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία ένταξης των οικείων κλάδων υγείας στον ΕΟΠΥΥ.

4. Το προσωπικό των προηγούμενων παραγράφων μεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στο ΤΑΥΤΕΚΩ κατά την ημερομηνία ένταξης του κλάδου υγείας στον ΕΟΠΥΥ και το οποίο εξακολουθεί να υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στον ΕΟΠΥΥ. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών διέπεται από τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας προσωπικού και το ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο των υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται.

Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους οι εν λόγω υπάλληλοι προέρχονται, για όσο χρόνο παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτό.

6. Συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί με ιατρούς, οδοντιάτρους φαρμακοποιούς και λοιπά φυσικά πρόσωπα εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του ΕΟΠΥΥ. Διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη από τους εντασσόμενους φορείς για τους οποίους έχει δοθεί σχετική έγκριση για την ανάθεση με μίσθωση έργου σε ιατρούς, οδοντιάτρους και φαρμακοποιούς και την πλήρωση θέσεων ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού, συνεχίζονται από τον ΕΟΠΥΥ. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό και οι αντίστοιχες θέσεις μεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ.

7. Συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ του Οίκου Ναύτου και ιατρών και οδοντιάτρων κατά πράξη και περίπτωση λύονται αζημίως, με τη δημοσίευση του παρόντος. Οι προαναφερόμενοι ιατροί δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ90380/25916/3294/2011 κοινή υπουργική απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ» (Β΄ 2456), όπως ισχύει, μέχρι δύο χρόνια, εφόσον υποβάλουν δήλωση στον Οργανισμό εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής. Η αμοιβή τους ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ ανά επίσκεψη και μέχρι διακόσιες (200) επισκέψεις μηνιαία.

Για την αποζημίωση αυτή δεν επιβαρύνεται ο ΕΟΠΥΥ με εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.

8. Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ διενεργείται η τοποθέτηση του πάσης φύσεως προσωπικού, που μεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

9. Για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων των εντασσόμενων Κλάδων Υγείας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 4 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 3ε του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216).

10. Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, οι οποίοι εξακολουθούν να υπηρετούν με απόσπαση από τη ΔΕΗ Α.Ε. στον ΕΟΠΥΥ, τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων του ΕΟΠΥΥ με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υγείας στο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε..»

11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 της από 16.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 262), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4047/2012 (Α΄ 31), εφαρμόζεται και στο προσωπικό που μεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ από το ΕΤΑΑ, το ΤΑΥΤΕΚΩ και τον Οίκο Ναύτου.

Άρθρο 47

Σύσταση Λογαριασμών Παροχών σε Χρήμα

1. Από την ένταξη των Κλάδων Υγείας του Οίκου Ναύτου, του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ, όπως καθορίζεται από την παρ. 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41), συστήνεται:

A. Στο Οίκο Ναύτου, λογαριασμός με την ονομασία «Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα», με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

Σκοπός του λογαριασμού, είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου και στους εφεξής εισερχόμενους στην ασφάλιση αυτού. Η χορήγηση των παροχών αυτών, εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού Υγειονομικής Περίθαλψης του Οίκου Ναύτου οι οποίες παραμένουν σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και μετά την ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του Οίκου Ναύτου, ως προς τις παροχές σε είδος και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Οίκου Ναύτου. Οι ασφαλισμένοι του Λογαριασμού εξυπηρετούνται από τις υγειονομικές επιτροπές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Πόροι του Λογαριασμού είναι: Τα έσοδα του Οίκου Ναύτου από εισφορές για παροχές σε χρήμα, ήτοι:

α) εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη, όπως καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 11 του άρθρου 45 του παρόντος νόμου και

β) έσοδα που προέρχονται από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του λογαριασμού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί μέρους διατάξεις.

B. Στο ΤΑΥΤΕΚΩ, λογαριασμός με την ονομασία «Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα», με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

Σκοπός του λογαριασμού, είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους του Ταμείου και στους εφεξής εισερχόμενους στην ασφάλιση αυτού. Η χορήγηση των παροχών σε χρήμα, εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις των Κανονισμών των Τομέων του Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΚΑΠ − ΔΕΗ/Τομέας Πρόνοιας και Παιδικής Μέριμνας, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και μετά την ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του Κλάδου Υγείας και του ΚΑΠ − ΔΕΗ του Ταμείου ως προς τις παροχές σε είδος, και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.. Οι ασφαλισμένοι του Λογαριασμού εξυπηρετούνται από τις υγειονομικές επιτροπές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Πόροι του Λογαριασμού είναι: τα έσοδα του Κλάδου Υγείας και του ΚΑΠ − ΔΕΗ του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. από εισφορές ήτοι:

α) εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη, το ποσοστό της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

β) ποσοστό 0,40% από τα έσοδα που προέρχονται από τη συμμετοχή του Κράτους στην ασφάλιση των ασφαλισμένων μετά την 1.1.1993,

γ) ποσό από τον πάγιο πόρο του άρθρου 34 του ν.2773/1999 (Α΄ 286) όπως επικαιροποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), καθώς και κάθε άλλο πόρο υπέρ ΚΑΠ − ΔΕΗ που διατηρήθηκε με το άρθρο 44 παρ. 9 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ.12 του άρθρου 45 του παρόντος νόμου και

δ) έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του λογαριασμού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί μέρους διατάξεις.

Γ. Στο Ε.Τ.Α.Α., λογαριασμός με την ονομασία «Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα», με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους του Ταμείου και στους εφεξής εισερχόμενους στην ασφάλιση αυτού. Η χορήγηση των παροχών σε χρήμα, εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις των Κανονισμών των Τομέων του Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. ο οποίες παραμένουν σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και μετά την ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του Κλάδου Υγείας του Ταμείου ως προς τις παροχές σε είδος, και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.. Οι ασφαλισμένοι του Λογαριασμού εξυπηρετούνται από τις υγειονομικές επιτροπές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Πόροι του Λογαριασμού είναι: τα έσοδα του Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. από εισφορές:

α) εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη, το ποσοστό της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

β) ποσοστό 0,40% από τα έσοδα που προέρχονται από τη συμμετοχή του Κράτους στην ασφάλιση των ασφαλισμένων μετά την 1.1.1993 και

γ) έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του λογαριασμού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί μέρους διατάξεις.

2. Για την είσπραξη των εισφορών των ανωτέρω Λογαριασμών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31).

Η συμμετοχή των Λογαριασμών στις δαπάνες Διοίκησης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από πρόταση των Δ.Σ. των οικείων φορέων.

Τα της λογιστικής οργάνωσης, διαχείρισης, κατάρτισης ισοζυγίων, προϋπολογισμών, ισολογισμών, απολογισμών, διενέργειας προμηθειών και επενδύσεων των Λογαριασμών, διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες για τους φορείς διατάξεις.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και των υπηρεσιών που παραμένουν στον Οίκο Ναύτου, στο Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και στο Ε.Τ.Α.Α..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ−ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΗΦΘΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ BUSINESSEUROPE , UEAPME , CEEP ΚΑΙ ETUC ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 96/34/EK

Άρθρο 48

(άρθρα 1 και 3 της Οδηγίας)

Σκοπός

Σκοπός των άρθρων 49 έως 55 του παρόντος Κεφαλαίου είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας − πλαισίου για τη γονική άδεια, η οποία έχει συναφθεί στις 18 Ιουνίου 2009 από τις διακλαδικές οργανώσεις των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων (BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC).

Άρθρο 49

(ρήτρα 1 της συμφωνίας − πλαισίου

Παράρτημα της Οδηγίας)

Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις των άρθρων 49 έως 55 του παρόντος Κεφαλαίου αφορούν στους εργαζόμενους γονείς και ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη διευκόλυνση της εναρμόνισης των γονεϊκών και επαγγελματικών τους ευθυνών, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ποικιλομορφία των οικογενειακών δομών και την ανάγκη προώθησης της ισότητας των ευκαιριών και της μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 49 έως 55 του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους γονείς, φυσικούς, θετούς ή ανάδοχους, που απασχολούνται στον ιδιωτικό, το δημόσιο τομέα, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως οριοθετείται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄65), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου, των συμβάσεων ή σχέσεων μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, του άρθρου 115 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄41) και της έμμισθης εντολής, ανεξάρτητα από τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προσαρμόζονται οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ, για τη χορήγηση της γονικής άδειας στους εργαζόμενους με σχέση ναυτικής εργασίας σε εμπορικά πλοία.

Άρθρο 50

(ρήτρες 2 έως 4 της συμφωνίας − πλαισίου

Παράρτημα της Οδηγίας)

Γονική άδεια ανατροφής − Δικαιούχοι

Όροι και προϋποθέσεις

1. Ο εργαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα γονικής άδειας ανατροφής του παιδιού μέχρις ότου συμπληρώσει την ηλικία των έξι (6) ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό.

2. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων.

3. Η γονική άδεια ανατροφής είναι άνευ αποδοχών, χορηγείται εγγράφως για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών και αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης.

4. Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, με βάση σχετική αίτηση του εργαζόμενου, όπου διευκρινίζεται η έναρξη και η λήξη της. Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται από τον εργοδότη με βάση τη σειρά προτεραιότητας των απασχολούμενων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Αιτήσεις χορήγησης γονικής άδειας γονέων παιδιών με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια και μόνων γονέων λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνων, χορηγούνται με απόλυτη προτεραιότητα.

5. Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων.

6. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, αποφασίζουν με κοινή δήλωσή τους, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα.

7. Σε περίπτωση θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνου, η γονική άδεια ανατροφής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου χορηγείται στο διπλάσιο στον άλλο γονέα. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε γονέα.

8. Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και ο εργαζόμενος ο οποίος υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών. Η άδεια χορηγείται μετά την περαίωση της διαδικασίας υιοθεσίας ή αναδοχής, ενώ τμήμα αυτής μπορεί να χορηγείται, με αίτηση του εργαζόμενου και στο προ της ολοκλήρωσης των ως άνω διαδικασιών διάστημα. Το ανωτέρω δικαίωμα ισχύει μέχρι τα οκτώ (8) έτη του παιδιού, σε περίπτωση που η διαδικασία υιοθεσίας ή αναδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών αυτού.

Άρθρο 51

(ρήτρες 3 παράγραφος 3 και 7 της συμφωνίας − πλαισίου

Παράρτημα της Οδηγίας)

Ειδικές γονικές άδειες

1. Στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως 18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης χορηγείται ειδική γονική άδεια, διάρκειας δέκα εργάσιμων ημερών κατ’ έτος, με αποδοχές, έπειτα από αίτησή του, κατά απόλυτη προτεραιότητα.

2. Στο φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα, σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του εργαζόμενου, χορηγείται γονική άδεια νοσηλείας, και μέχρι την ηλικία των 18 ετών αυτού συμπληρωμένων, χωρίς αποδοχές, εφόσον έχει εξαντλήσει τη γονική άδεια ανατροφής του άρθρου 51 του παρόντος νόμου, για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριάντα εργάσιμων ημερών κατ’ έτος.

3. Οι άδειες των παραγράφων 1 και 2 αποτελούν ατομικό δικαίωμα του κάθε γονέα, χορηγούνται, χωρίς άλλη προϋπόθεση, πέραν των σχετικών διευκολύνσεων που παρέχονται από άλλες διατάξεις στους εργαζόμενους γονείς για οικογενειακούς λόγους και αφού εξαντληθούν συναφή δικαιώματα με αποδοχές, πλην της ετήσιας κανονικής άδειας.

Άρθρο 52

Εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα

Προστασία εργαζομένων

(ρήτρα 5 της συμφωνίας − πλαισίου

Παράρτημα της Οδηγίας)

1. Μετά τη λήξη της γονικής άδειας των άρθρων 51 και 52 του παρόντος νόμου, ο εργαζόμενος γονέας δικαιούται να επιστρέψει στην ίδια θέση εργασίας του ή σε ισοδύναμη ή ανάλογη θέση, με όχι λιγότερο ευνοϊκούς επαγγελματικούς όρους και να επωφεληθεί από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την οποία θα εδικαιούτο κατά την απουσία του.

2. Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων από την εργασία τους λόγω γονικής άδειας των άρθρων 51 και 52 του παρόντος νόμου, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών τους, τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας απουσίας και του επιδόματος αδείας, την επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσής τους.

3. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας που γίνεται εξαιτίας αίτησης ή λήψης γονικής άδειας των άρθρων 51 και 52 του παρόντος νόμου είναι άκυρη. Απαγορεύεται κάθε δυσμενής μεταχείριση εργαζόμενου που γίνεται λόγω αίτησης ή λήψης γονικής άδειας των άρθρων 51 και 52.

4. Ο εργαζόμενος γονέας, που λαμβάνει τη γονική άδεια του άρθρου 51 και της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του παρόντος νόμου έχει, κατά το χρονικό διάστημα της απουσίας από την εργασία του, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από τον ασφαλιστικό του φορέα και μπορεί να αναγνωρίσει το χρόνο απουσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 (Α΄165), όπως ισχύει.

5. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος της γονικής άδειας των άρθρων 51 και 52 του παρόντος νόμου, ως ισχύουν κάθε φορά, λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του ασφαλιστικού δικαιώματος, όσο και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.

Άρθρο 53

(άρθρο 2 της Οδηγίας)

Κυρώσεις

1. Η παραβίαση των άρθρων 49 έως 55 του παρόντος Κεφαλαίου συνιστά παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας για την οποία επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ Α΄170), ως ισχύουν κάθε φορά.

2. Για κάθε παραβίαση των διατάξεων του παρόντος στο δημόσιο τομέα, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως οριοθετείται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄65), επιβάλλονται πειθαρχικές και διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Μη χορήγηση από τον εργοδότη της αιτούμενης από τον εργαζόμενο βεβαίωσης των στοιχείων της εργασιακής σχέσης ή των διαστημάτων των αδειών του παρόντος Κεφαλαίου, που του χορηγήθηκαν συνιστά παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.

Άρθρο 54

(ρήτρα 8 της συμφωνίας − πλαισίου

Παράρτημα της Οδηγίας)

Τελικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει δυσμενέστερα τα θέματα του παρόντος, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 1483/1984 (Α΄ 153) και του άρθρου 25 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ Α΄205).

2. Δεν θίγονται με τον παρόντα νόμο ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων που ρυθμίζουν ευνοϊκότερα θέματα γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.

3. Με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις, κανονισμούς εργασίας ή συμφωνίες εργοδοτών και εργαζομένων μπορεί να τίθενται ευνοϊκότεροι όροι για τα ζητήματα του παρόντος Κεφαλαίου.

4. Η γονική άδεια των άρθρων 51 και 52 του παρόντος νόμου δεν καταργεί και δεν επηρεάζει τη χορήγηση άλλων δικαιωμάτων που αφορούν στη διευκόλυνση των γονέων για την ανατροφή του παιδιού, για το θηλασμό και τη φροντίδα του παιδιού ή για λόγους που συνδέονται με την οικογένεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 55

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και νοσοκομείων ΕΣΥ

1. Στο άρθρο 1 του π.δ. 136/2011 (Α΄ 267) στην υποπερίπτωση ιι) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Για τις δαπάνες των νοσοκομείων του ΕΣΥ από το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και άνω.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄228) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2013. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες περιφέρειες μέχρι 31.12.2012 εξετάζονται από αυτές. Η ισχύς της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.4.2012. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες περιφέρειες μέχρι 31.3.2012 εξετάζονται από αυτές.»

3. Για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις Δ.Υ.ΠΕ. ισχύει η ρύθμιση της παραγράφου 7 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) προστίθεται μετά τη φράση «παράγραφο 3» η φράση «και κατόπιν συναίνεσης της οικογένειάς του».

5. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 (Α΄41) μετά τη φράση «του έτους 2011» προστίθεται η φράση «και των ιατρών του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, καθώς και του λοιπού ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού που εντάχθηκαν στο ΕΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 3918/2011 (Α΄31) για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2011,».

6. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2725/1999, όπως προστέθηκε εκ νέου με το άρθρο 76 του ν. 3057/2002 και αντικαταστάθηκε με την παρ.10 του άρθρου 34 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), μετά τις λέξεις «που εποπτεύονται από αυτήν,» προστίθεται η φράση «καθώς και οι φορείς που υλοποιούν προγράμματα Άθλησης για Όλους μετά από έγκρισή της,».

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄31) η φράση «31 Οκτωβρίου» αντικαθίσταται από τη φράση «30 Νοεμβρίου».

8. Η διάταξη της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 1418/1984 (Α΄23) επανέρχεται σε ισχύ ως μηδέποτε καταργηθείσα.

9. Εξαιρείται από τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) το πάσης φύσεως προσωπικό του ΕΟΦ. Στο εν λόγω προσωπικό καταβάλλεται αποκλειστικά από ανταποδοτικούς πόρους ειδικό επιμίσθιο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ύστερα από πρόταση του ΕΟΦ, καθορίζεται το ύψος του επιμισθίου, ο τρόπος υπολογισμού, η διαδικασία καταβολής και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

Άρθρο 56

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφοράς της Πρόνοιας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Στην παρ. 29 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41) στην υπάρχουσα διάταξη τίθεται στην αρχή της περίπτωση α΄ και προστίθεται περίπτωση β΄ ως ακολούθως:

«β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ε.Ο.Κ.Φ., η οποία σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3106/2003 περιήλθε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 περιήλθε στις Δ.Υ.Π.Ε. και δεν έχει παραχωρηθεί για χρήση σε Ν.Π.Δ.Δ. από τις Διευθύνσεις ή Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας μεταφέρεται αυτοδικαίως από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις Δ.Υ.ΠΕ. στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. Μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος υποχρεούνται οι οικείες Υ.Π.Ε. και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε διενέργεια απογραφής όλων των ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου περιέχονται στην κυριότητά του και στην υποβολή των σχετικών εκθέσεων στον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου. Η αξιοποίηση, ιδίως εκμίσθωση, εκποίηση, παραχώρηση με ή άνευ ανταλλάγματος και διαχείριση της ως άνω κινητής και ακίνητης περιουσίας πραγματοποιείται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 20 του άρθρ. 9 ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι θέσεις μόνιμου προσωπικού του άρθρου 115 του π.δ. 95/2000, των Ιδρυμάτων Παιδικής Προστασίας κατά κατηγορία, κλάδο και αριθμό θέσεων μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

3. Στην παράγραφο 15 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) μετά τη φράση «κατέχει προσωποπαγείς θέσεις»

προστίθεται η φράση «που έχει τοποθετηθεί και υπηρετεί στις διευθύνσεις και τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας».

4. Στο τέλος της παραγράφου 17 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Ομοίως και όσοι αναλάβουν θέση ευθύνης μέχρι 30.6.2012. Υπάλληλοι των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας που έχουν υποβάλλει μέχρι 1.3.2012 αιτήσεις για κρίση σε θέση ανώτερου επιπέδου ευθύνης άλλης οργανικής μονάδας, σε περίπτωση επιλογής τους τοποθετούνται στην οργανική μονάδα που έχουν επιλεγεί.»

5. Στο τέλος της παραγράφου 16 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στο προσωπικό που θα τοποθετηθεί ή θα μετακινηθεί στις Διευθύνσεις και Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας μέχρι 30.6.2012. Ομοίως εφαρμόζονται και στο προσωπικό που θα τοποθετηθεί σε θέση οποιουδήποτε επιπέδου ευθύνης Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας μέχρι 30.6.2012.»

6. Στο τέλος της παραγράφου 22 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41) προστίθενται εδάφιο ως ακολούθως:

«Αποζημιώσεις για πρόσθετες αμοιβές, εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυκτερινών ωρών, υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών του πάσης φύσεως προσωπικού, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως προέκυψαν από τις διατάξεις του ν. 4025/2011 (Α΄228) και τα Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών» (Κ.Ε.Α.Τ.), «Εθνικό Ίδρυμα Κωφών» (Ε.Ι.Κ.) και Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και τα παραρτήματα τους, καταβάλλονται με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται από τις οικείες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στους νομούς και περιφέρειες σε βάρος των πιστώσεων, του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που τους μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα. Κατά τον ίδιο τρόπο καταβάλλονται και αντίστοιχες αποζημιώσεις στο ιατρικό και λοιπό προσωπικό των ανωτέρω φορέων, που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Από 1.7.2012 θα πραγματοποιείται σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

7. Στο άρθρο 10 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄81) στην παράγραφο 9 μετά τη φράση «Για την κάλυψη των αναγκών» προστίθεται η φράση «των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και».

8. Στο τέλος της παραγράφου 23 του άρθρ. 9 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Δεν υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου η αρμοδιότητα της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236).»

9. Στο τέλος του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (Α΄176) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Για τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και τα Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Κ.Κ.Α., Ε.Ι.Κ. και Κ.Ε.Α.Τ. η μετακίνηση του προσωπικού σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η μισθοδοσία τους για το διάστημα της μετακίνησής τους βαρύνει την οργανικής τους θέση. Η ισχύς της παρούσας άρχεται την 1.7.2012.»

10. Στο άρθρο 30Β του π.δ. 368/1989 (Α΄ 163), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το ν. 4052/2012 (Α΄ 41) υποπερίπτωση δ΄ της περίπτωσης 2, Διάρθρωση− Αρμοδιότητες Διεύθυνσης (Π2) Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, η φράση «Ως Αρμοδιότητα του Τμήματος ορίζεται η μελέτη, η κατάρτιση και η παρακολούθηση των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και οικονομικής ενίσχυσης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Το Τμήμα διαρθρώνεται σε τέσσερα γραφεία ως εξής:» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Ως αρμοδιότητες του Τμήματος ορίζονται οι ακόλουθες:

(1) Η μελέτη, επεξεργασία, κατάρτιση, ανάθεση, παρακολούθηση και έλεγχος της εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας που αποσκοπούν στην εφαρμογή πλήρους δέσμης μέτρων σχετικών με την υποδοχή και φιλοξενία των αιτούντων άσυλο και την παροχή προστασίας ατόμων που διαπιστευμένα χρήζουν διεθνούς προστασίας, δηλαδή αναγνωρισμένων προσφύγων, δικαιούχων επικουρικής προστασίας και δικαιούχων ανθρωπιστικού καθεστώτος. Οι υποχρεώσεις καθορίζονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και απορρέουν ρητά από το διττό ρόλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ως Αρμόδιας Αρχής Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και ως Υπεύθυνης Αρχής της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, στην Ελλάδα.

(2) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων παροχής κοινωνικής προστασίας στις ομάδες−στόχος, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

(3) Η συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία, τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, για τη χάραξη και υλοποίηση των ως άνω πολιτικών.

(4) Η διαβούλευση με τους εταίρους.

(5) Η υποβολή προτάσεων πολυετών και ετήσιων προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(6) Η διοργάνωση και δημοσίευση, εφόσον ενδείκνυται, προσκλήσεων για την υποβολή προσφορών και για την υποβολή προτάσεων.

(7) Η διενέργεια της προβλεπόμενης διαδικασίας για την επιλογή των σχεδίων για συγχρηματοδότηση και η έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων για την ανάθεση αυτών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

(8) Η λήψη των πληρωμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της υλοποίησης των εγκεκριμένων πολυετών και ετήσιων προγραμμάτων.

(9) Η εξασφάλιση της συνοχής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των συγχρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων και εκείνων που προβλέπονται στο πλαίσιο άλλων εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτικών μέσων.

(10) Η παρακολούθηση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και ο έλεγχος του κατά πόσον οι δηλωθείσες δαπάνες για τις δράσεις έχουν όντως πραγματοποιηθεί και συμμορφώνονται με τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες.

(11) Η μέριμνα ώστε να υφίσταται σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής και αποθήκευσης της λογιστικής καταχώρισης κάθε δράσης που υπάγεται στα ετήσια προγράμματα και να συλλέγονται τα δεδομένα που αφορούν την υλοποίηση και απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση.

(12) Η διασφάλιση ότι οι τελικοί δικαιούχοι και οι άλλοι οργανισμοί που συμμετέχουν στην εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων από το Ταμείο δράσεων χρησιμοποιούν είτε ένα χωριστό σύστημα λογιστικής είτε ανάλογη λογιστική κωδικοποίηση όλων των συναλλαγών που έχουν σχέση με τη δράση, υπό την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων.

(13) Η διασφάλιση ότι οι αξιολογήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων πραγματοποιούνται εντός των οριζόμενων προθεσμιών και ότι ανταποκρίνονται στα πρότυπα ποιότητας που συμφωνήθηκαν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κράτους − μέλους.

(14) Η θέσπιση διαδικασιών για την εξασφάλιση της διατήρησης όλων των εγγράφων που αφορούν σε δαπάνες και λογιστικούς ελέγχους, τα οποία απαιτούνται για να εξασφαλισθεί κατάλληλη διαδρομή ελέγχου.

(15) Η διασφάλιση ότι η ελεγκτική αρχή λαμβάνει, για τους σκοπούς της διεξαγωγής των οριζόμενων λογιστικών ελέγχων, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες διαχείρισης και για τα συγχρηματοδοτούμενα σχέδια.

(16) Η εξασφάλιση ότι η αρχή πιστοποίησης λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με δαπάνες για τους σκοπούς της πιστοποίησης.

(17) Η σύνταξη και διαβίβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκθέσεων προόδου και τελικών εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή των ετήσιων προγραμμάτων, δηλώσεων δαπανών πιστοποιημένων από την αρχή πιστοποίησης και αιτήσεων πληρωμών ή δηλώσεων επιστροφής.

(18) Η παροχή πληροφοριών ή συμβουλών και η εξασφάλιση της διάδοσης των αποτελεσμάτων των υποστηριζόμενων δράσεων.

(19) Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τις υπεύθυνες αρχές των άλλων κρατών − μελών.

(20) Η επαλήθευση της εφαρμογής των κατευθυντηρίων οδηγιών από τους τελικούς δικαιούχους.

(21) Η συγκρότηση των επιτροπών που προβλέπονται για την υλοποίηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων.

(22) Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών για την Υπεύθυνη Αρχή του Ε.Τ.Π., η συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισμών και των επιτροπών παραλαβής των ειδών, η παρακολούθηση του έργου τους και η αποστολή των σχετικών φακέλων των διαγωνισμών στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικού για την εκκαθάριση της δαπάνης και ο χειρισμός κάθε άλλου σχετικού θέματος.

(23) Σύμφωνα με την 573/2007/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εφεξής «Βασική Πράξη», καθώς και την 2008/22/ΕΚ εφαρμοστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, οι αρμοδιότητες της Υπεύθυνης Αρχής του Ε.Τ.Π. ανατέθηκαν στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το άρθρο 28 παράγραφος 10 στοιχείο β΄ του ν. 3613/2007 (Α΄ 263) και ασκούνται από το Τμήμα (Π2δ) Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, όπως αυτό συστάθηκε με το άρθρο 51 παράγραφος 11 στοιχείο α΄ του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31), συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παράγραφος 8 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41).

Το Τμήμα διαρθρώνεται σε τέσσερα γραφεία, ως εξής:».

Άρθρο 57

Ρυθμίσεις θεμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων (Ε.Τ.Π)

1. Η διαδικασία που ακολουθείται από την Υπεύθυνη Αρχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την ανάθεση της υλοποίησης των τακτικών, συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων σε φορείς υλοποίησης και στην οποία περιλαμβάνονται οι κανόνες δημοσιοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, τα στάδια συλλογής, επεξεργασίας και αξιολόγησης των προτάσεων, τα κριτήρια και η μέθοδος αξιολόγησης, η διαδικασία ανάθεσης των προκρινόμενων προγραμμάτων, καθώς και οι διαδικασίες εξέτασης των ενστάσεων και ενημέρωσης των συμμετεχόντων, περιγράφεται σε διακριτή διοικητική πράξη της Υπεύθυνης Αρχής, υπογεγραμμένη από τον έχοντα την αρμοδιότητα τελικής υπογραφής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην «Περιγραφή των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (Management & Control Systems)» της Υπεύθυνης Αρχής, όπως αυτή εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει.

2. Η διαδικασία ανάθεσης τακτικών προγραμμάτων από την Υπεύθυνη Αρχή του Ε.Τ.Π. διέπεται από τα ρητώς προβλεπόμενα στην «Περιγραφή των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (Management & Control Systems)» της Υπεύθυνης Αρχής.

3. Η διαδικασία ανάθεσης έκτακτων προγραμμάτων από την Υπεύθυνη Αρχή του Ε.Τ.Π., σύμφωνα με το άρθρο 5 της Βασικής Πράξης του Ε.Τ.Π. και το άρθρο 40 της Απόφασης 2008/22/ΕΚ της Ε.Ε. που αφορούν στο πρόγραμμα «Επείγοντα Μέτρα», το οποίο απαιτεί άμεση έναρξη, λόγω επειγουσών συνθηκών που δημιουργούν κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, την υγεία ή την πρόσβαση στην προστασία την οποία χορηγεί η κοινοτική νομοθεσία, σε άτομα που ενδεχομένως χρήζουν διεθνούς προστασίας, η Υπεύθυνη Αρχή δύναται να εξαντλεί τη διαχειριστική της ευχέρεια, η οποία παρέχεται από τις ισχύουσες, κοινοτικές, κανονιστικές πράξεις που ισχύουν κάθε φορά για τα εν λόγω προγράμματα του Ε.Τ.Π..

4. Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση προγραμμάτων, χωρίς προηγούμενη διαδικασία δημοσίευσης πρόσκλησης, σε φορείς υλοποίησης, οι οποίοι αξιολογούνται βάσιμα από την Υπεύθυνη Αρχή ως ικανοί να φέρουν εις πέρας τα εν λόγω έργα.

5. Για τη διενέργεια διαδικασιών προμηθειών, στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας της Υπεύθυνης Αρχής, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της Βασικής Πράξης του Ε.Τ.Π. και της εφαρμοστικής Απόφασης 2008/22/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, ακολουθούνται αποκλειστικά οι διαδικασίες που περιγράφονται ρητά στην «Περιγραφή των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (Management & Control Systems)» της Υπεύθυνης Αρχής, όπως αυτή εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει.

6. Στους φορείς υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Ε.Τ.Π. δύνανται να περιλαμβάνονται εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, εταιρείες του ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου, διεθνείς οργανισμοί και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Δεν επιτρέπεται περιορισμός της ευρύτητας της κατηγορίας των δυνητικών δικαιούχων, με την εφαρμογή οποιωνδήποτε κριτηρίων ομαδοποίησης αυτών που δεν προβλέπεται ρητά από την «Περιγραφή των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (Management & Control Systems)» της Υπεύθυνης Αρχής, όπως αυτή εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει.

7. Για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Ε.Τ.Π., η Υπεύθυνη Αρχή του Ε.Τ.Π.δύναται να θέτει προϋπόθεση υποβολής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται ρητά σε διοικητική πράξη, η οποία θα υπογράφεται από τον έχοντα αρμοδιότητα τελικής υπογραφής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην «Περιγραφή των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (Management & Control Systems)» της Υπεύθυνης Αρχής, όπως αυτή εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος της εγγυητικής επιστολής δεν θα ξεπερνά το 10% της συνολικής αξίας του ανατιθέμενου έργου.

8. Η ανωτέρω διάταξη θα εφαρμόζεται εξαιρετικά, κατά περίπτωση και μόνο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από την Υπεύθυνη Αρχή, με κριτήριο το επισφαλές των ανατιθέμενων προγραμμάτων ή λόγω ενδεχόμενης αφερεγγυότητας των τελικών δικαιούχων, η οποία θα έχει επίπτωση ενδεχόμενη απώλεια των διατιθέμενων πόρων του εν λόγω Σχεδίου και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι διαθέσιμες εναλλακτικές δυνατότητες διασφάλισης των πόρων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι λόγοι που επιβάλλουν τη χρήση του μέσου της εγγυητικής επιστολής θα παρατίθενται με σαφήνεια στη διοικητική πράξη με την οποία θα αποφασίζεται το ακριβές ύψος αυτής από τον έχοντα αρμοδιότητα τελικής υπογραφής.

9. Ο προσδιορισμός του αρμόδιου τελικού υπογράφοντος του συνόλου των διοικητικών πράξεων και διαδικαστικών εντύπων που απαιτούνται στο πλαίσιο της διαχείρισης των αρμοδιοτήτων της Υπεύθυνης Αρχής του Ε.Τ.Π. προβλέπεται ρητά στην «Περιγραφή των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (Management & Control Systems)» της Υπεύθυνης Αρχής, όπως αυτή εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει.

10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Υπεύθυνης Αρχής του Ε.Τ.Π., τη συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

11. Κάθε ειδικότερη ή γενικότερη διάταξη, η οποία αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος και ρυθμίζει αντίστοιχες ή παραπλήσιες διαδικασίες σχετικών φορέων ή ευρύτερων κατηγοριών οργανισμών όπου ενδεχομένως εμπίπτει η Υπεύθυνη Αρχή, παύει να ισχύει.

Άρθρο 58

1. Η παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄228) τροποποιείται ως εξής:

«2. Οι υγειονομικές διατάξεις εκδίδονται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή μετά από γνώμη του ΕΣΥΔΥ ή του ΚΕΣΥ ή του ΚΕΕΛΠΝΟ ή του ΟΚΑΝΑ ή του ΕΟΦ ή του ΕΦΕΤ ή των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειών, η εκτέλεση των οποίων ανατίθεται στα αρμόδια υγειονομικά – ελεγκτικά όργανα.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) τροποποιείται ως εξής:

«1. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδίδει υγειονομικές διατάξεις με άμεσα εκτελεστό χαρακτήρα για την προστασία της δημόσιας υγείας για θέματα που αφορούν στην υγιεινή και καθαριότητα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών και εν γένει νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση κινδύνου προερχόμενου από μεταδοτικά νοσήματα ή μικροβιολογικές μολύνσεις. Ρητά ορίζεται πως η αρμοδιότητα έκδοσης υγειονομικών διατάξεων δεν υπεισέρχεται και δεν αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης των ανωτέρω φορέων, όπως αυτό προσδιορίζεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.»

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) τροποποιείται ως εξής:

«8. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή ο Περιφερειάρχης, μετά από προηγούμενη αιτιολογημένη γνωμοδότηση−εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας ή των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων, μπορεί να απαγορεύσει τη λειτουργία, πρόσκαιρα ή οριστικά, κάθε επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος ή την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας ή επιτηδεύματος, καθώς και τη χρήση οικίας ή άλλου χώρου που χρησιμοποιείται για διαβίωση αν μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Οι ως άνω επιχειρήσεις, οικίες και χώροι, κλείνουν υποχρεωτικά χωρίς άλλες διατυπώσεις και σφραγίζονται από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Κατ’ εξαίρεση για κλείσιμο επιχειρήσεων που έχουν λάβει άδεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και για αναστολή της άδειάς τους πάνω από τριάντα (30) ημέρες απαιτείται κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»

4. Στο τέλος του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

«12. Οι παραβάσεις των διατάξεων του Υγειονομικού Κανονισμού (Β΄ 275) και όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των Υγειονομικών Διατάξεων, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του α.ν. 2520/1940 (Α΄ 73) ή κατ’ εξουσιοδότηση άλλου νόμου, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 ευρώ, εκτός αν από άλλες διατάξεις τιμωρούνται βαρύτερα. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 2 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218).»

5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (Α΄ 218) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ειδικά, τα εισπραχθέντα ποσά του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. μηνός Μαρτίου 2012 δύνανται να αποδοθούν, από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2012. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον γίνει χρήση της παράτασης, δεν εφαρμόζεται η παρακράτηση του ποσοστού 0,25% από τις εισπράξεις, που ορίζεται στην παράγραφο αυτή. Οι αναλυτικές καταστάσεις θα αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων μέχρι την 12η Απριλίου 2012.»

6. α) Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 (Α΄ 227) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση των φορέων των υποπεριπτώσεων ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2322/1995 (ΦΕΚ Α΄ 143), των οποίων οι εγγυημένες από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλές ανέρχονται σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% των συνολικών υποχρεώσεών τους, επί αιτήματος συμφωνίας με το Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του 6ου και του 7ου Κεφαλαίου του ν. 3588/2007, όπως ισχύει, αρμόδιο για τη γνωμοδότηση προς τον Υπουργό Οικονομικών είναι το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από γνώμη της αρμόδιας για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών.»

β) Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν.2322/1995 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου από την ένσταση της διζήσεως, με την απόφαση αυτή, επιτρέπεται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου.»

γ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 2322/1995 (Α΄ 143), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής:

«Προς εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου με ενέργειες των Δ.Ο.Υ. η πλήρης υποκατάσταση του Ελληνικού Δημοσίου επέρχεται αφ’ ενός αυτοδίκαια από το νόμο για το εγγυημένο τμήμα των οφειλών που βεβαιώνεται στις Δ.Ο.Υ. και αφ’ ετέρου με έγγραφη συμβατική εκχώρηση στο Ελληνικό Δημόσιο, από τις τράπεζες, όλων των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις, με σκοπό την επιδίωξη της είσπραξης αποκλειστικά από τις Δ.Ο.Υ..

Οι Δ.Ο.Υ. που πραγματοποιούν εισπράξεις με χρησιμοποίηση των ασφαλειών των τραπεζών υποχρεούνται να αποδίδουν τα ποσά που αναλογούν στις δανείστριες τράπεζες για το μη εγγυημένο τμήμα των ανεξόφλητων απαιτήσεών τους με βάση τα στοιχεία της βεβαιώσας υπηρεσίας του Γ.Λ.Κ..»

7. Στο άρθρο 2 του ν. 3965/2011 (ΦΕΚ Α΄ 113 ) προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

«6. Μέχρι τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας του άρθρου 3 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται στο Ταμείο να χορηγεί από το δεσμευμένο τομέα του δάνεια προς νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ανώνυμες εταιρείες κοινωφελούς χαρακτήρα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 256/1984 (Α΄101).»

8.α. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να χορηγεί χρηματικές προκαταβολές στη Δ.Ε.Η. έναντι των ληξιπρόθεσμων οφειλών ή και λοιπών οφειλών της τρέχουσας χρήσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται με την παράγραφο 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, προς τη Δ.Ε.Η. και μέχρι την εξόφλησή τους. Οι προκαταβολές αυτές επιστρέφονται ή συμψηφίζονται κατά το μέρος και το χρόνο εξόφλησης των οφειλών αυτών.

β. Το συνολικό ύψος των κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο οφειλών, προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος των χρηματικών προκαταβολών, βεβαιώνεται είτε με επίσημα έγγραφα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης είτε με επίσημα έγγραφα της Δ.Ε.Η. προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είτε με θεωρημένα αντίγραφα των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων των αρμόδιων δικαστηρίων.

9. Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007−2013 (Ε.Σ.Π.Α.) και ιδίως στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, η παροχή υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους προς όλους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων γίνεται κατά τους όρους του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), ως ιδιωτικό έργο. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 55 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως και οι εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση αυτών διοικητικές πράξεις καταργούνται αναδρομικά από το χρόνο ισχύος τους.

10. α) Στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 19 του προσφάτως ψηφισθέντος σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση − Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», μετά τη λέξη «Εσωτερικών» διαγράφεται η λέξη «και», τίθεται κόμμα και μετά τις λέξεις «Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» προστίθενται οι λέξεις «και Προστασίας του Πολίτη».

β) Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007, όπως ισχύει, διαγράφεται.

Άρθρο 59

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του π.δ. 114/2010 (ΦΕΚ Α΄ 195) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ. Συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, επειδή πάσχει από λοιμώδες νόσημα ή ανήκει σε ομάδες ευάλωτες σε λοιμώδεις ασθένειες, ιδίως λόγω της χώρας προέλευσης ή της χρήσης ενδοφλέβιων μη σύννομων ουσιών ή του ότι είναι εκδιδόμενο πρόσωπο, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 2734/1999 (Α΄ 161) ή του ότι διαμένει υπό συνθήκες που δεν πληρούν τους στοιχειώδεις 2. κανόνες υγιεινής, όπως τα θέματα αυτά καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις.»

2. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του ν.3386/2005 (Α΄ 212) αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Η παρουσία του στο ελληνικό έδαφος συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, επειδή πάσχει από λοιμώδες νόσημα ή ανήκει σε ομάδες ευάλωτες σε λοιμώδεις ασθένειες, ιδίως λόγω της κατάστασης της δημόσιας υγείας στη χώρα προέλευσής τους ή της χρήσης ενδοφλέβιων μη σύννομων ουσιών ή του ότι είναι εκδιδόμενο πρόσωπο, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 2734/1999, ή του ότι διαμένει υπό συνθήκες που δεν πληρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, όπως τα θέματα αυτά καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις.»

3. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους υποβάλλονται υποχρεωτικά σε υγειονομική εξέταση και στην προσήκουσα νοσηλεία. Για τους χώρους νοσηλείας εφαρμόζονται οι περί κρατουμένων διατάξεις, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις κράτησής τους.

Άρθρο 60

Οι δαπάνες μετακινήσεων και εκπαίδευσης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, που πραγματοποιήθηκαν έως 31.12.2011, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων ή χωρίς την πιστή τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας στο π.δ. 113/2010, λόγω κάλυψης επιτακτικών αναγκών δημόσιας ασφάλειας, μπορούν, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, να πληρωθούν έως την 31.12.2012, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της Ελληνικής Αστυνομίας, Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2012.

Άρθρο 61

Στο ν. 4052/2012 στο κεφάλαιο Η «Ρυθμίσεις σχετικά με τα φάρμακα» στο άρθρο 21 προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

«Ειδικά επιτρέπεται η χονδρική πώληση προϊόντων από παραγωγούς, αντιπροσώπους και εισαγωγείς προς άλλες φαρμακευτικές εταιρίες, νόμιμα εγκατεστημένες και λειτουργούσες στην Ελληνική Επικράτεια, με τη σύμφωνη γνώμη από τον ΕΟΦ, σε τιμή που θα καθορίζεται από την μεταξύ τους συμφωνία και με την προϋπόθεση ότι η τελική πώληση του προϊόντος προς τους χονδρεμπόρους, τα φαρμακεία, τις φαρμακαποθήκες, το δημόσιο και πάσης φύσεως νοσηλευτικά ιδρύματα και ιδιωτικές κλινικές, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις τιμές που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα αγορανομική νομοθεσία. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες υλοποίησης της προαναφερόμενης συμφωνίας και ο ενδεχόμενος καθορισμός νέας τιμής λιανικής πώλησης».

Άρθρο 62

Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), που οφείλονται από φόρο μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών, μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο, επιχειρήσεων που ανέλαβαν να λειτουργήσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, εφόσον καταβάλλονται εφάπαξ για το σύνολο της κύριας οφειλής, απαλλάσσονται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και τους πρόσθετους φόρους ή τα πρόσθετα τέλη που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 2523/1997 και συμβεβαιώθηκαν με την κύρια οφειλή.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την 31η Μαΐου 2012 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπου είναι βεβαιωμένες οι οφειλές.

Άρθρο 63

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου άρχεται από τη δημοσίευση του νόμου, εκτός αν ορίζεται άλλως από ειδικές διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671