ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 4053/2012 (ΦΕΚ Α΄ 44/07.03.2012)

Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ        Αρ. Φύλλου 44        7 Μαρτίου 2012

_________________________________________________

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4053

Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

1. Σκοπός των άρθρων 1 έως 21 είναι η οργάνωση της ταχυδρομικής αγοράς σύμφωνα με την Οδηγία 97/67/EΚ της 15.12.1997 (ΕΕ L 15 της 21.1.1998), όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 2002/39/ΕΚ της 10.6.2002 (ΕΕ L 176 της 5.7.2002) και 2008/6/ΕΚ της 20.2.2008 (ΕΕ L 52 της 28.2.2008)του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τις οποίες θεσπίζονται κανόνες που διέπουν την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, με στόχο την ανάπτυξη της ταχυδρομικής αγοράς και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος των χρηστών.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 21 δεν εφαρμόζονται στα αυτοτελή δίκτυα που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο ιδίων αναγκών και τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών στο κοινό.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος οι κάτωθι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

Α. Ορισμοί που περιλαμβάνονται στην Οδηγία 2008/6/ΕΚ

1. Ταχυδρομικές υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες που συνίστανται στην περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων.

2. Φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών: Επιχείρηση η οποία παρέχει μία ή περισσότερες ταχυδρομικές υπηρεσίες.

3. Φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας: Ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας, ο οποίος έχει οριστεί να παρέχει την καθολική υπηρεσία σε όλη την Επικράτεια.

4. Ταχυδρομικό δίκτυο: το σύνολο της οργάνωσης και των κάθε είδους μέσων που χρησιμοποιεί ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας με στόχο ιδίως:

(α) την περισυλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων που καλύπτονται από υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας, (β) τη μεταφορά και διεκπεραίωση των ταχυδρομικών αντικειμένων από το σημείο πρόσβασης στο ταχυδρομικό δίκτυο ως τη μονάδα διανομής, (γ) τη διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων στη διεύθυνση που αναγράφεται στο αντικείμενο.

5. Σημεία πρόσβασης: Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων των γραμματοκιβωτίων, που τίθενται στη διάθεση του κοινού είτε σε δημόσιους χώρους είτε σε χώρους των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπου οι αποστολείς μπορούν να καταθέτουν ταχυδρομικά αντικείμενα στο ταχυδρομικό δίκτυο.

6. Περισυλλογή: Η δραστηριότητα που συνίσταται στη συλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων από φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

7. Διανομή: Η διαδικασία που περιλαμβάνει τη διαλογή στο κέντρο διανομής και την παράδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων στους παραλήπτες.

8. Ταχυδρομικό αντικείμενο: Αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη, αποστελλόμενο υπό την τελική του μορφή υπό την οποία το αναλαμβάνει ο φορέας παροχής της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Τα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν π.χ., πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας, βιβλία, καταλόγους, εφημερίδες, περιοδικά και ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν εμπορεύματα με ή χωρίς εμπορική αξία.

9. Αντικείμενο αλληλογραφίας: Επικοινωνία υπό γραπτή μορφή, επί οποιουδήποτε υλικού υποθέματος, που μεταφέρεται και παραδίδεται στη διεύθυνση την οποία έχει αναγράψει ο αποστολέας στο ίδιο το αντικείμενο ή στη συσκευασία του. Τα βιβλία, οι κατάλογοι, οι εφημερίδες και τα περιοδικά δεν θεωρούνται αντικείμενα αλληλογραφίας.

10. Συστημένη αποστολή: Υπηρεσία που συνίσταται στην αποστολή, με κατ’ αποκοπήν εγγύηση έναντι των κινδύνων απώλειας, κλοπής ή καταστροφής και η οποία παρέχει στον αποστολέα, ενδεχομένως εφόσον το ζητήσει, απόδειξη της κατάθεσης του ταχυδρομικού αντικειμένου και/ή της παράδοσής του στον παραλήπτη.

11. Αποστολή με δηλωμένη αξία: Η υπηρεσία που συνίσταται στην ασφάλιση του ταχυδρομικού αντικειμένου για την αξία που δηλώνεται από τον αποστολέα, σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής.

12. Διασυνοριακό ταχυδρομείο: Το ταχυδρομείο από ή προς άλλο κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από ή προς τρίτη χώρα.

13. Υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα ταχυδρομικού αντικειμένου: Ταχυδρομικές υπηρεσίες για τις οποίες η χρέωση ορίζεται με τους γενικούς όρους του ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας για τα επί μέρους ταχυδρομικά αντικείμενα.

14. Καταληκτικά τέλη: Η αμοιβή του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας για τη διανομή της εισερχόμενης διασυνοριακής αλληλογραφίας που αποτελείται από ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία αποστέλλονται από άλλο κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τρίτη χώρα.

15. Αποστολέας: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από το οποίο προέρχονται τα ταχυδρομικά αντικείμενα.

16. Χρήστης: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο παρέχεται ταχυδρομική υπηρεσία, ως αποστολέα ή παραλήπτη και το οποίο δεν είναι φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

17. Εθνική Ρυθμιστική Αρχή: η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α΄ 13) ως ισχύει.

18. Γενική άδεια: άδεια η οποία δεν επιβάλλει στον ενδιαφερόμενο φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών την υποχρέωση να διαθέτει ρητή απόφαση της αρμόδιας κατά τον παρόντα νόμο αρχής προκειμένου να ασκήσει τα εκ της αδείας δικαιώματα.

19. Ειδική άδεια: κάθε χορηγούμενη από την αρμόδια κατά τον παρόντα νόμο αρχή άδεια, με την οποία παρέχονται ειδικά δικαιώματα σε φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή η οποία εξαρτά την άσκηση των δραστηριοτήτων του εν λόγω φορέα από ειδικές υποχρεώσεις που συμπληρώνουν τη γενική άδεια, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς ο φορέας να δικαιούται να ασκεί τα συναφή δικαιώματα πριν να διαθέτει την απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας και της Ε.Ε.Τ.Τ. για τους λοιπούς φορείς παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

20. Βασικές απαιτήσεις: Γενικοί λόγοι μη οικονομικής φύσης που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών βάσει της νομοθεσίας που αφορά στο απόρρητο της αλληλογραφίας, στην ασφάλεια του δικτύου, στη μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων, στην τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του καθεστώτος απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και/ή από συλλογικές συμβάσεις που έχουν τύχει διαπραγμάτευσης από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, και, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, στην προστασία των δεδομένων, στην προστασία του περιβάλλοντος και της χωροταξίας, στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην εμπιστευτικότητα των διαβιβαζόμενων ή αποθηκευόμενων πληροφοριών και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Β. Πρόσθετοι ορισμοί

21. Διαφημιστικό Ταχυδρομείο: μία ανακοίνωση που συνίσταται αποκλειστικά σε υλικό που αφορά αγγελίες, προώθηση πωλήσεων ή διαφήμιση και περιέχει τυποποιημένο μήνυμα, εκτός από το όνομα, τη διεύθυνση και τον ατομικό κωδικό του παραλήπτη και με τυχόν άλλες τροποποιήσεις που δεν αλλοιώνουν την ουσία του μηνύματος, και η οποία αποστέλλεται σε σημαντικό αριθμό παραληπτών, προς μεταφορά και παράδοση στη διεύθυνση που αναγράφεται από τον αποστολέα στο ίδιο το αντικείμενο ή στη συσκευασία του. Λογαριασμοί, τιμολόγια, αντίγραφα λογαριασμών και άλλα μη τυποποιημένα μηνύματα δεν θεωρούνται διαφημιστικό ταχυδρομείο. Μία ανακοίνωση που συνδυάζει το διαφημιστικό ταχυδρομείο με άλλα αντικείμενα μέσα στην ίδια συσκευασία δεν θεωρείται διαφημιστικό ταχυδρομείο. Τα αντικείμενα διαφημιστικού ταχυδρομείου θεωρούνται αντικείμενα αλληλογραφίας.

22. Καθολική υπηρεσία: Το ελάχιστο σύνολο υπηρεσιών, όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα νόμο, συγκεκριμένης ποιότητας, το οποίο είναι διαθέσιμο σε κάθε χρήστη ανεξάρτητα από το σημείο της Ελληνικής Επικράτειας στο οποίο βρίσκεται, μόνιμα και σε προσιτή τιμή.

Άρθρο 3

Γενικές αρχές

1. Οι γενικές αρχές που διέπουν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες είναι οι εξής:

α. Η ελεύθερη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, η οποία τελεί υπό την εποπτεία του κράτους και ασκείται υπό τους όρους του παρόντος και εφόσον έχει χορηγηθεί γενική ή ειδική άδεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 έως 12 του παρόντος. Η ανάπτυξη δραστηριότητας στην Ελλάδα στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε κράτη που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασκείται σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Χώρας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.

β. Η ελευθερία στην πρόσβαση και τη χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, εφόσον τα ταχυδρομικά αντικείμενα πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος.

Περιορισμοί στην πρόσβαση και τη χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών επιτρέπονται μόνο για τους ακόλουθους λόγους:

αα) Ασφάλεια της λειτουργίας του ταχυδρομικού δικτύου, των απασχολούμενων στις ταχυδρομικές υπηρεσίες προσώπων και των χρηστών.

ββ) Προστασία του απορρήτου της ταχυδρομικής επικοινωνίας.

γ. Η τήρηση των αρχών, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης των χρηστών, της πρόσβασης στο ταχυδρομικό δίκτυο υπό συνθήκες διαφάνειας, αναλογικότητας και αποφυγής διακρίσεων, καθώς επίσης και της προστασίας του υγιούς ανταγωνισμού.

δ. Η διασφάλιση των αρχών της εμπιστευτικότητας της αλληλογραφίας, του απορρήτου της ταχυδρομικής επικοινωνίας, της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Στις υποχρεώσεις του εδαφίου αυτού υπόκειται και το προσωπικό των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

ε. Η προστασία του περιβάλλοντος και του περιφερειακού σχεδιασμού.

στ. Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των καθεστώτων απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται από το νόμο, τους κανονισμούς ή διοικητικές διατάξεις και/ή από συλλογικές συμβάσεις που έχουν τύχει διαπραγμάτευσης από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, σύμφωνα με το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο.

ζ. Η προαγωγή των συμφερόντων των χρηστών η οποία εξασφαλίζεται ιδίως:

αα) με την ανάπτυξη δραστηριότητας στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εξασφαλίζοντας στους χρήστες το δικαίωμα της καθολικής υπηρεσίας, όπως η υπηρεσία αυτή προσδιορίζεται στα άρθρα του επόμενου κεφαλαίου,

ββ) με την υψηλού επιπέδου προστασία για τους καταναλωτές ιδίως μέσω της πρόβλεψης απλών και μη δαπανηρών διαδικασιών επίλυσης των διαφορών τους με τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών,

γγ) με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής,

δδ) με την κάλυψη των αναγκών συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, ιδίως μειονεκτούντων χρηστών.

2. Σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για τη θεραπεία άμεσης κοινωνικής ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή υγεία, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επιτρέπεται η επίταξη φορέων παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Με την απόφαση αυτή ρυθμίζεται και ο χρόνος διάρκειας αυτής.

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών:

α. Εκπροσωπεί την Ελλάδα στους διεθνείς οργανισμούς στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και αποτελεί την Εθνική Αρχή του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

β. Αναθέτει την παροχή καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρ. 7 του παρόντος, στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας και συνάπτει με αυτόν τη σύμβαση ανάθεσης παροχής καθολικής υπηρεσίας.

γ. Καθορίζει με απόφασή του, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία καθορισμού του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, ο οποίος θα παρέχει την καθολική υπηρεσία.

δ. Καθορίζει ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ. τους όρους για τη διασφάλιση των βασικών απαιτήσεων σχετικά με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

ε. Οι ρυθμίσεις του παρόντος και οι αρχές στις οποίες έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες που απορρέουν από την εφαρμογή του ανακοινώνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιμέλεια του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Μελετά και επεξεργάζεται θέματα του τομέα ταχυδρομικών υπηρεσιών που της αναθέτει ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

β. Επιβλέπει την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου και απευθύνει, αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτημα άλλης αρμόδιας ελληνικής αρχής ή αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αιτιολογημένες οδηγίες ή συστάσεις σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

γ. Εξετάζει, αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτημα του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τις βασικές τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους λειτουργίας ταχυδρομικών υπηρεσιών και εισηγείται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τη λήψη − των κατά περίπτωση − ενδεικνυόμενων μέτρων για την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία και ανάπτυξη της ταχυδρομικής αγοράς.

δ. Γνωστοποιεί προς το κοινό, με κάθε πρόσφορο μέσο δημοσιότητας, τις απόψεις της για κάθε ζήτημα που προάγει το έργο και την αποστολή της, καθώς και την ανάπτυξη, εν γένει, του τομέα ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

ε. Καταρτίζει, με αποφάσεις της, κώδικες δεοντολογίας που διέπουν την άσκηση των ταχυδρομικών δραστηριοτήτων.

στ. Εκδίδει Κανονισμό περί διαδικασιών επίλυσης διαφορών που αναφύονται μεταξύ των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, μεταξύ αυτών και των χρηστών, καθώς και περί διαδικασιών εξέτασης παραπόνων των χρηστών.

ζ. Καθορίζει με απόφασή της τον τρόπο υπολογισμού του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι. Ενημερώνεται από τον φορέα καθολικής υπηρεσίας για το καθαρό κόστος που προκύπτει από την υποχρέωσή του για παροχή καθολικής υπηρεσίας και το επαληθεύει.

η. Διαχειρίζεται την αποζημίωση του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 8.

θ. Εγγράφει τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της γενικής άδειας στο τηρούμενο από αυτή μητρώο και χορηγεί, ανανεώνει, τροποποιεί, αναστέλλει, παρατείνει και ανακαλεί τις ειδικές άδειες, εγκρίνει δε την εκμίσθωση, παραχώρηση χρήσης, μεταβίβαση ή συνεκμετάλλευση αυτών.

ι. Εκδίδει Κανονισμούς σχετικά με τις γενικές και ειδικές άδειες με τους οποίους ρυθμίζονται ιδίως οι όροι παροχής υπηρεσιών υπό καθεστώς γενικής ή ειδικής άδειας, η τροποποίηση των όρων αυτών, καθώς και κάθε θέμα σχετικά με την καταβολή τελών από τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

ια. Εγκρίνει το λογιστικό σύστημα και ελέγχει την τήρηση χωριστού λογαριασμού από τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρ. 10.

ιβ. Εκδίδει Κανονισμό σχετικά με τον προσδιορισμό αντικειμενικών τρόπων κοστολόγησης, οι οποίοι εφαρμόζονται στο εσωτερικό λογιστικό σύστημα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.

ιγ. Εκδίδει σε τακτά διαστήματα σχετική βεβαίωση για τη συμμόρφωση του λογιστικού συστήματος του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ιδ. Τηρεί λεπτομερή στοιχεία για το λογιστικό σύστημα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας και τα αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αίτησή της.

ιε. Ανακοινώνει τις προδιαγραφές ποιότητας της καθολικής υπηρεσίας και τις κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ιστ. Διενεργεί, με φροντίδα και δαπάνες της, ετήσιο αντικειμενικό έλεγχο της ποιότητας της καθολικής υπηρεσίας από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα πρότυπα που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και φροντίζει για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του ελέγχου.

ιζ. Ρυθμίζει θέματα προστασίας των χρηστών στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και εκδίδει απόφαση με την οποία καθορίζεται μέγιστη κατ’ αποκοπήν αποζημίωση (συμπεριλαμβανόμενης της αποζημίωσης για ηθική βλάβη) για πλημμελή παροχή υπηρεσιών ή αδικαιολόγητη διακοπή της υπηρεσίας προς τους χρήστες.

ιη. Προσφέρει τις υπηρεσίες της προς επίλυση διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών αφ’ ενός και μεταξύ αυτών και του Δημοσίου ή των χρηστών αφ’ ετέρου και που αφορούν την εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των ταχυδρομικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και του Κανονισμού, ο οποίος προβλέπεται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

κ. Ασκεί διαιτητικές αρμοδιότητες προς επίλυση διαφορών μεταξύ φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, βάσει συνυποσχετικού διαιτησίας επί θεμάτων που ανάγονται στην εφαρμογή του νόμου αυτού.

κα. Μετά από καταγγελία αρμόδιας αρχής ή τρίτων ή αυτεπαγγέλτως, καλεί όσους παραβιάζουν τους κανόνες άσκησης ταχυδρομικών δραστηριοτήτων να συμμορφωθούν προς τους κανόνες αυτούς, διενεργεί ακροάσεις για τη διαπίστωση παραβίασης και επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17.

κβ. Διενεργεί αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δημόσιες διαβουλεύσεις για θέματα των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ταχυδρομικών υπηρεσιών.

κγ. Συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες με κάθε δημόσια αρμόδια αρχή, ιδίως δε με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και την Επιθεώρηση Εργασίας για ζητήματα που άπτονται του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Σε σχέση με τις ανταλλασσόμενες πληροφορίες, η αποδέκτρια Αρχή εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο εμπιστευτικότητας με τη διαβιβάζουσα Αρχή.

κδ. Ασκεί τις ακόλουθες ελεγκτικές αρμοδιότητες:

κδα. Ελέγχει την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και εφαρμόζει τις διατάξεις του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ Α΄ 93), κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων από τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 101 (πρώην άρθρο 81 της ΣΕΚ) και 102 (πρώην άρθρο 82 της ΣΕΚ) της Ενοποιημένης Απόδοσης της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C 83/30.3.2010) σύμφωνα με τον Κανονισμό 1/2003/ΕΚ (L 001). Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ζητά στην περίπτωση αυτή τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

κδβ. Ελέγχει την προσβολή, από άλλους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, των αποκλειστικών δικαιωμάτων του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας έως τις 31.12.2012. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Ε.Τ.Τ. καλεί τον φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη διαπίστωση του βασίμου της σχετικής καταγγελίας.

κδγ. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την τιμολόγηση των παρεχόμενων καθολικών υπηρεσιών και την προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών.

κδδ. Ελέγχει εάν οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών συμμορφώνονται με τους όρους της άδειας που τους χορηγήθηκε και αν εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στο μητρώο. Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ., κατά την άσκηση των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων, διαπιστώσει την τέλεση πράξεων ή παραλείψεων, ο έλεγχος των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα άλλων διοικητικών αρχών ή στη δικαιοδοσία δικαστικής αρχής, παραπέμπει τις υποθέσεις αυτές στις αρμόδιες αρχές.

κε. Αξιολογεί και εγκρίνει με απόφασή της τα τιμολόγια του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 9.

κστ. Εφόσον, κατόπιν μελέτης, κριθεί απαραίτητο για τη διασφάλιση των συμφερόντων των χρηστών και την προώθηση του ανταγωνισμού και δεν επιβαρύνεται η παροχή της καθολικής υπηρεσίας, εκδίδει κανονισμό, με τον οποίο καθορίζονται οι όροι πρόσβασης των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών σε υποδομές και υπηρεσίες του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.

2.α. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ. προς επιβολή κυρώσεων, το προσωπικό της ενεργεί, κατ’ εντολή του Προέδρου της και διαθέτει, για τη συλλογή στοιχείων και τη διεξαγωγή ερευνών, τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 38 και 39 του ν. 3959/ 2011 (Α΄ 93). Τα πρόσωπα αυτά έχουν το δικαίωμα, προς διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος νόμου, να ελέγχουν τα προβλεπόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις φορολογικά βιβλία και στοιχεία των επιχειρήσεων και οργανισμών, αποκλειομένης της κατάσχεσης ή παραλαβής τους, καθώς και πάσης φύσεως λοιπά βιβλία, στοιχεία και έγγραφα αυτών, να ενεργούν έρευνες στο γραφείο και τις λοιπές εγκαταστάσεις τους, να λαμβάνουν ένορκες ή ανωμοτί, κατά την κρίση τους, καταθέσεις, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρ. 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Οι σχετικές διατάξεις, απαγορεύσεις, ποινές και κυρώσεις των άρθρων 39 και 44 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ Α΄ 93) εφαρμόζονται και σε περίπτωση άρνησης παροχής στοιχείων, παρεμπόδισης ή δυσχέρανσης του έργου της Ε.Ε.Τ.Τ., με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κυρώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο. Κατά την άσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων τους, το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. έχει υποχρέωση εχεμύθειας σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ Α΄93).

β. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό με τον οποίο καθορίζονται το είδος και η διαδικασία διενέργειας ερευνών ή άλλων ελεγκτικών πράξεων για τη διαπίστωση παραβάσεων του παρόντος νόμου, η σχετική διαδικασία ακροάσεων ενώπιον των οργάνων της, τα άμεσα ή επείγοντα μέτρα τα οποία μπορεί να λαμβάνει στις περιπτώσεις αυτές για τη διαφύλαξη της ομαλής λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς και κάθε σχετικό θέμα για την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άρθρο 6

Περιεχόμενο και ποιότητα καθολικής υπηρεσίας

1. Στους χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το σημείο της Ελληνικής Επικράτειας στο οποίο βρίσκονται, παρέχεται μονίμως και σε τιμές προσιτές, καθολική υπηρεσία, συγκεκριμένης ποιότητας, ως κατωτέρω ορίζεται.

2. Το δικαίωμα των χρηστών να λαμβάνουν τις καθολικές υπηρεσίας εξασφαλίζεται:

α) Με τον καθορισμό της πυκνότητας των σημείων επαφής, πρόσβασης και περισυλλογής, με βάση τις ανάγκες των χρηστών, τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και τις κοινωνικές συνθήκες.

β) Με την παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας πέντε (5) εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα πλην εξαιρετικών περιστάσεων ή ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών.

γ) Με την πραγματοποίηση μιας (1) περισυλλογής και μιας (1) διανομής την ημέρα στην οικία ή έδρα κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου τουλάχιστον, ή, κατά παρέκκλιση και υπό προϋποθέσεις, σε προσήκουσες εγκαταστάσεις.

3. Το δικαίωμα των χρηστών για καθολική υπηρεσία δεν εμποδίζει το κράτος να λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον που αφορά ειδικότερα τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών για εγκλήματα.

4. Η καθολική υπηρεσία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής επί μέρους υπηρεσίες:

α) Την περισυλλογή, μεταφορά, διαλογή και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους έως 2 χιλιογράμμων.

β) Την περισυλλογή, μεταφορά, διαλογή και διανομή ταχυδρομικών δεμάτων βάρους το πολύ 20 χιλιογράμμων, με τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών ρυθμίσεων για την κατ’ οίκον διανομή τέτοιων δεμάτων, κατόπιν αποφάσεως της Ε.Ε.Τ.Τ.

γ) Τις υπηρεσίες των συστημένων και των αποστολών με δηλωμένη αξία.

Οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στην καθολική υπηρεσία καθορίζονται βάσει των αναγκών των χρηστών, των τεχνολογικών εξελίξεων και της ανάπτυξης των δυνάμεων της αγοράς. Οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο της καθολικής υπηρεσίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη την απαραίτητη περίοδο προσαρμογής του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας ή/και ανάκτησης ενδεχόμενου κόστους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, έπειτα από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., ορίζονται οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στην καθολική υπηρεσία και μπορεί να εγκρίνονται ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης.

5. Οι ελάχιστες και μέγιστες διαστάσεις των ταχυδρομικών αντικειμένων καθορίζονται από τις σχετικές ρυθμίσεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης.

6. Η ποιότητα των παρεχόμενων καθολικών εθνικών υπηρεσιών, καθώς και των παρεχόμενων ενδοκοινοτικών υπηρεσιών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και, περαιτέρω, δύνανται να ορίζονται στη σύμβαση ανάθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 7. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας συμμορφώνεται με τα τεχνικά πρότυπα που εφαρμόζονται στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

7. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας εξασφαλίζει ένα επαρκές σύνολο σημείων πρόσβασης των χρηστών σε όλη την Επικράτεια για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας. Διαθέτει ένα τουλάχιστον σημείο πρόσβασης περισυλλογής της αλληλογραφίας για κάθε 1.000 κατοίκους στις αστικές περιοχές και ένα τουλάχιστον σημείο πρόσβασης σε κάθε οικισμό στις αγροτικές περιοχές της χώρας.

8. Περιοχές όπου η οδοαρίθμηση είναι ελλιπής ή χωρίς μοναδικές ονομασίες οδών και κατά συνέπεια δεν υπάρχει δυνατότητα κατ΄ οίκον διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων, εξυπηρετούνται από προσήκουσες εγκαταστάσεις (γραμματοθυρίδες) που εγκαθίστανται με ευθύνη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού σε κατάλληλα προκαθορισμένα σημεία, σε συνεννόηση με τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.

Οι προσήκουσες εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται με δαπάνη αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από όλους τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Οι περιοχές εγκατάστασης των γραμματοθυρίδων εγκρίνονται απο την Ε.Ε.Τ.Τ.

9. Η διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων γίνεται στη διεύθυνση του παραλήπτη με την προϋπόθεση ότι η διεύθυνση αναγράφεται σωστά και πλήρως στο ταχυδρομικό αντικείμενο, δηλαδή περιλαμβάνει οδό, αριθμό και ταχυδρομικό κώδικα. Η αναγραφόμενη οδός και αριθμός θα πρέπει να είναι μοναδικοί ανά περιοχή, επίσημα καθορισμένοι από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι προϋποθέσεις διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων, οι πιθανές παρεκκλίσεις και προϋποθέσεις αυτών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.

10. Οι εξαιρετικές περιστάσεις ή παρεκκλίσεις κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε όλες τις αντίστοιχες αρχές των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επιμέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 7

Παροχή καθολικής υπηρεσίας

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζεται ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που παρέχει την καθολική υπηρεσία στο σύνολο της Επικράτειας και ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 59/2007 (ΦΕΚ Α΄ 63). Η ανάθεση της καθολικής υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της αναλογικότητας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί την ταυτότητα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εξασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας.

2. Με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις παροχής της καθολικής υπηρεσίας, οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων όρων και προϋποθέσεων, η μέγιστη κατ’ αποκοπήν αποζημίωση των χρηστών σε περίπτωση πλημμελούς παροχής υπηρεσιών. Ο έλεγχος της τήρησης των όρων της σύμβασης και η επιβολή των κυρώσεων πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Τ.

3. Η σύμβαση ανάθεσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το περιεχόμενο και την ποιότητα της καθολικής υπηρεσίας, τους όρους κατάρτισης των τιμολογίων, τις τυχόν υποχρεώσεις εξυπηρέτησης του διεθνούς ταχυδρομείου, σύμφωνα με τους όρους της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, καθώς και τη δυνατότητα του φορέα να εκχωρεί μέρος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του σε τρίτους φορείς για τμήματα της Επικράτειας, προς μέγιστη διασφάλιση της ποιοτικής παροχής της καθολικής υπηρεσίας και προβλέπει την καταβολή των ανταποδοτικών τελών που καθορίζονται με τον Κανονισμό της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος.

Η σύμβαση ανάθεσης επέχει θέση όλων των αδειών που απαιτούνται για την παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτήν. Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δύναται να επανεξετάζει, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. και τουλάχιστον ανά εξαετία, τους όρους και τον τρόπο παροχής της καθολικής υπηρεσίας, δυνάμενος να ζητήσει επαναδιαπραγμάτευση των σχετικών όρων της σύμβασης ανάθεσης.

4. Στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας ανατίθεται κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωμα έκδοσης γραμματοσήμων και η συναφής φιλοτελική δραστηριότητα.

Άρθρο 8

Χρηματοδότηση καθολικής υπηρεσίας

1. Το καθαρό κόστος παροχής της καθολικής υπηρεσίας επιβαρύνει τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας κατά το μέρος παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εντός της καθολικής υπηρεσίας, τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εντός της καθολικής υπηρεσίας και τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το μέρος του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής υπηρεσίας που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Με την ίδια απόφαση, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται ο τρόπος επιμερισμού του μέρους του καθαρού κόστους που επιβαρύνει τους φορείς παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Ο επιμερισμός κόστους γίνεται με τρόπο διαφανή, αντικειμενικό και ουδέτερο, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διπλής καταβολής εισφορών τόσο για τις εκροές όσο και για τις εισροές των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη γεωγραφική κατανομή του εκτελούμενου από κάθε φορέα ταχυδρομικού έργου και τα αντιστοιχούντα σε αυτό έσοδα.

3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αρμόδια για τον υπολογισμό και την εξατομίκευση των εισφορών του παρόντος άρθρου για καθένα φορέα παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. επίσης είναι αρμόδια για την είσπραξη και την απόδοση στον δικαιούχο φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας των αναλογούντων ποσών, με την εξαίρεση των εισφορών που επιβαρύνουν το δικαιούχο φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τις οποίες ο δικαιούχος φορέας δύναται να συμψηφίζει.

4. Το μέρος του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής υπηρεσίας που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αποδίδεται απευθείας στον δικαιούχο φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.

5. Η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών πέραν των υποχρεώσεων της καθολικής υπηρεσίας, όπως η διανομή συντάξεων και χρηματικών ενταλμάτων, δεν υπόκειται σε μηχανισμούς αποζημίωσης που απαιτούν τη συνεισφορά φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, αλλά δύναται να χρηματοδοτείται σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.

Άρθρο 9

Τιμολόγηση καθολικής υπηρεσίας

1. Τα τιμολόγια των ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας πρέπει να είναι προσιτά και, κατά το δυνατόν, να αντικατοπτρίζουν το κόστος και να δίνουν κίνητρα για την αποτελεσματική παροχή της καθολικής υπηρεσίας.

2. Τα τιμολόγια πρέπει να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής διακρίσεων, να είναι ενιαία για όλη την Επικράτεια αλλά και τις διασυνοριακές υπηρεσίες, όταν παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα ταχυδρομικού αντικειμένου.

3. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας δύναται να εφαρμόζει ειδικά τιμολόγια για ορισμένες υπηρεσίες, όπως είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται σε επιχειρήσεις, σε αποστολείς μεγάλων ποσοτήτων αλληλογραφίας ή σε φορείς που χρησιμοποιούν μέρος της παρεχόμενης ταχυδρομικής υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, τα τιμολόγια και οι όροι παροχής των υπηρεσιών πρέπει να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής διακρίσεων. Τα τιμολόγια αυτά πρέπει να εφαρμόζονται επίσης τόσο προς τρίτους όσο και προς φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρέχουν ισοδύναμες υπηρεσίες. Κάθε τέτοιο τιμολόγιο πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών, ιδίως των μεμονωμένων χρηστών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό παρόμοιες συνθήκες.

4. Οι φορείς παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας διαμορφώνουν τα καταληκτικά τέλη για το διακοινοτικό διασυνοριακό ταχυδρομείο, με τρόπο ώστε:

α) να είναι προσαρμοσμένα στο κόστος διεκπεραίωσης και διανομής,

β) να είναι ανάλογα της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και

γ) να είναι διαφανή και χωρίς διακρίσεις.

Άρθρο 10

Εσωτερικά λογιστικά συστήματα καθολικής υπηρεσίας

1. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας τηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς στο εσωτερικό λογιστικό σύστημά του, ώστε να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των διάφορων υπηρεσιών και προϊόντων που αποτελούν μέρη της καθολικής υπηρεσίας και των υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν στην καθολική υπηρεσία. Ο λογιστικός διαχωρισμός χρησιμοποιείται ως δεδομένο κατά τον υπολογισμό του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας. Τα εσωτερικά λογιστικά συστήματα λειτουργούν βάσει συνεπώς εφαρμοζομένων και αντικειμενικά εύλογων κοστολογικών αρχών.

2. Τα λογιστικά συστήματα που περιγράφονται στην παράγραφο 1, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, κατανέμουν τα στοιχεία κόστους ως εξής:

α) τα στοιχεία κόστους που μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία ή προϊόν καταλογίζονται σε αυτή,

β) τα κοινά στοιχεία κόστους, δηλαδή εκείνα που δεν μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία ή προϊόν, καταλογίζονται ως εξής:

αα) Όποτε είναι εφικτό, τα κοινά στοιχεία κόστους κατανέμονται σε κατηγορίες με βάση την άμεση ανάλυση της προέλευσής τους.

ββ) Εάν η άμεση ανάλυση δεν είναι εφικτή, τα κοινά έξοδα κατανέμονται σε κατηγορίες με βάση την έμμεση σχέση με άλλη κατηγορία εξόδων ή με ομάδα κατηγοριών εξόδων για τις οποίες είναι εφικτή η άμεση κατανομή ή απόδοση. Η έμμεση σχέση θα βασίζεται σε συγκρίσιμη διάρθρωση εξόδων.

γγ) Όταν δεν μπορούν να εξευρεθούν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα μέτρα κατανομής του κόστους, τότε η κατηγορία κόστους κατανέμεται βάσει γενικής κλείδας υπολογιζόμενης με τη χρήση του λόγου όλων των δαπανών που άμεσα ή έμμεσα αποδίδονται ή κατανέμονται, αφ’ ενός προς καθεμία από τις καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες και αφ’ ετέρου προς τις άλλες υπηρεσίες.

δδ) Τα κοινά στοιχεία κόστους που είναι αναγκαία για την παροχή τόσο καθολικών όσο και μη καθολικών υπηρεσιών κατανέμονται καταλλήλως. Τόσο στις καθολικές όσο και στις μη καθολικές υπηρεσίες πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιοι οδηγοί κόστους.

3. Άλλα κοστολογικά συστήματα μπορούν να εφαρμόζονται μόνο εάν είναι συμβατά με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 και έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνεται, πριν από την εφαρμογή τους, από την Ε.Ε.Τ.Τ.

4. Η συμμόρφωση του φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας με κάποιο από τα προαναφερθέντα λογιστικά συστήματα επαληθεύεται από την Ε.Ε.Τ.Τ.

5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρεί διαθέσιμες επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες ως προς τα κοστολογικά συστήματα που εφαρμόζει ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας και υποβάλλει τις πληροφορίες αυτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αιτήσεώς της.

6. Εφόσον ζητηθούν, τίθενται εμπιστευτικά στη διάθεση της Ε.Ε.Τ.Τ. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λεπτομερείς λογιστικές πληροφορίες που αφορούν ή προκύπτουν από τα συστήματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΣΚΗΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 11

Γενική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών

1. Επιτρέπεται η παροχή όλων των ταχυδρομικών υπηρεσιών, πλην των υπηρεσιών του άρθρ. 6 του παρόντος, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπό καθεστώς γενικής άδειας, μετά την εγγραφή τους στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Τ.

2. Με Κανονισμό που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ. και ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι κατηγορίες των γενικών αδειών, ο τρόπος εγγραφής των φυσικών και νομικών προσώπων στο Μητρώο, ο καθορισμός του ύψους των ετήσιων ανταποδοτικών τελών και ο τρόπος καταβολής τους, καθώς και κάθε σχετικό θέμα που αφορά τις γενικές άδειες.

3. Για την εγγραφή στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Τ. απαιτείται υποβολή Δήλωσης Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (εφεξής: «Δήλωση») της επιχείρησης, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στον Κανονισμό που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ.

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εγγράφει την επιχείρηση στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της Δήλωσης Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. Η εγγραφή αυτή αποτελεί τη Γενική Άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση πλήρους διακοπής παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών επέρχεται διαγραφή από το Μητρώο. Για την επαναλειτουργία της επιχείρησης απαιτείται υποβολή νέας Δήλωσης.

5. Εάν προκύπτει αμφιβολία ως προς την υπαγωγή των αιτούμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών στο καθεστώς των γενικών ή ειδικών αδειών, η Ε.Ε.Τ.Τ., με απόφασή της που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) εβδομάδες από την παραλαβή της σχετικής Δήλωσης, θέτει προσωρινούς όρους παροχής και επιτρέπει την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών ή απορρίπτει προσωρινά τη Δήλωση και ενημερώνει τον αιτούντα για τους λόγους της απόρριψης. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Ε.Ε.Τ.Τ., με νέα απόφασή της, καθορίζει τους οριστικούς όρους παροχής των υπηρεσιών ή απορρίπτει οριστικά τη Δήλωση, με αιτιολογημένη απόφαση ή ενημερώνει τον πάροχο ότι οφείλει να λάβει ειδική άδεια, όπως προβλέπεται στο άρθρ. 12.

Άρθρο 12

Ειδική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών

1. Για την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών που, κατά την κρίση της Ε.Ε.Τ.Τ., δεν διαφέρουν σημαντικά από την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, απαιτείται ειδική άδεια η οποία χορηγείται από την Ε.Ε.Τ.Τ.

2. Με Κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης, ανανέωσης, τροποποίησης, εκμίσθωσης, παραχώρησης χρήσης, μεταβίβασης, συνεκμετάλλευσης, αναστολής και ανάκλησης των ειδικών αδειών, ο καθορισμός του ύψους των ετήσιων ανταποδοτικών τελών και ο τρόπος καταβολής τους, καθώς και κάθε σχετικό θέμα που αφορά τις ειδικές άδειες.

3. Για τη χορήγηση των ειδικών αδειών υποβάλλεται στην Ε.Ε.Τ.Τ. αίτηση του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, με περιεχόμενο και απαραίτητα συμπληρωματικά έγγραφα και στοιχεία, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στον Κανονισμό που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ.

4. Οι ειδικές άδειες χορηγούνται μέσα σε έξι (6) εβδομάδες από την υποβολή αίτησης με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται εκ μέρους του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 13

Υποχρεώσεις φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών

1. Φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες οφείλουν:

α. Να τηρούν το απόρρητο της αλληλογραφίας.

β. Να διασφαλίζουν την ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηστών.

γ. Να λαμβάνουν μέτρα ώστε να μη διακυβεύεται η εθνική άμυνα και ασφάλεια.

δ. Να διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

ε. Να διασφαλίζουν την τήρηση των συνθηκών εργασίας που προβλέπει η εθνική νομοθεσία.

ζ. Να τηρούν και να δημοσιοποιούν Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.).

η. Να καταβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά, καθώς και τα τέλη χρηματοδότησης του κόστους της καθολικής υπηρεσίας.

θ. Να τηρούν τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και της χωροταξίας.

ι. Να διασφαλίζουν τη συνεχή παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών τους σε όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειάς τους.

ια. Να διασφαλίζουν ότι τα τιμολόγιά τους πληρούν τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και τους κανόνες διαφάνειας, ότι δημοσιεύονται καταλλήλως και ότι κοινοποιούνται στην Ε.Ε.Τ.Τ.

ιβ. Να παρέχουν στην Ε.Ε.Τ.Τ., σε χρονικά περιθώρια και λεπτομέρεια που έχει καθορίσει η Ε.Ε.Τ.Τ., εμπιστευτικά και κατόπιν αιτήματος της Ε.Ε.Τ.Τ. κάθε απαραίτητη πληροφορία και στοιχείο προς έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, την εκτέλεση των αποφάσεών της βάσει αυτού του νόμου, καθώς και για σαφώς καθορισμένους στατιστικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών σχετικά με την παροχή της καθολικής υπηρεσίας.

2. Ειδικότερα, οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς ειδικής άδειας οφείλουν επιπλέον:

α. Να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς και να εφαρμόζουν λογιστικό διαχωρισμό ώστε να γίνεται σαφής διάκριση για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που είναι μέρος της ειδικής άδειας και για αυτές που δεν είναι.

β. Να παρέχουν την καθολική υπηρεσία, εφόσον ορίζονται προς τούτο σύμφωνα με το άρθρ. 7.

3. Όσοι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών οφείλουν να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας ή/και των διοικητικών και λειτουργικών δαπανών της Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούνται να εφαρμόζουν κατάλληλο λογιστικό διαχωρισμό ώστε να είναι ευχερής ο προσδιορισμός των οικονομικών στοιχείων των υπηρεσιών που υπάγονται σε υποχρέωση συνεισφοράς στη χρηματοδότηση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και των διοικητικών και λειτουργικών δαπανών της Ε.Ε.Τ.Τ.

4. Σε περίπτωση μεταβίβασης της ειδικής άδειας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών απαιτείται η υποβολή στην Ε.Ε.Τ.Τ. δήλωσης παραχώρησης από τον φορέα που κατέχει τη σχετική ειδική άδεια και δήλωσης ανάληψης της εκμετάλλευσης με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην ειδική άδεια από τον ανάδοχο φορέα. Η υποβολή δηλώσεων δεν απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από υποχρεώσεις προς άλλες Αρχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 14

Προστασία χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών

1. Οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών οφείλουν να διαθέτουν σαφείς, απλές, χαμηλού κόστους διαδικασίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό και οι οποίες αφορούν την αντιμετώπιση παραπόνων των χρηστών που έχουν σχέση ιδίως με την απώλεια, κλοπή, καταστροφή ταχυδρομικών αντικειμένων (στις οποίες περιλαμβάνονται διαδικασίες επιμερισμού ευθυνών, όταν παρεμβαίνουν περισσότεροι του ενός φορέων), με την επιφύλαξη τήρησης των σχετικών διεθνών και εθνικών διατάξεων περί αποζημιώσεων.

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει την επάρκεια των διαδικασιών της προηγούμενης παραγράφου και ειδικότερα την απόδοση, όπου προβλέπεται, αποζημίωσης των χρηστών για πλημμελή παροχή κάποιας υπηρεσίας, καθώς και την αποτελεσματικότητα απόδοσης της σχετικής αποζημίωσης. Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει ότι η παραπάνω διαδικασία ή/και αποτελεσματικότητα δεν είναι ικανοποιητικές, ενημερώνει σχετικά τον φορέα και προτείνει ανάλογες βελτιώσεις. Άρνηση του φορέα να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 17.

3. Με την επιφύλαξη της ασκήσεως ενδίκου βοηθήματος ενώπιον των δικαστικών αρχών, οι χρήστες ατομικά ή συλλογικά μπορούν να προσφεύγουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. για παράπονα που αφορούν φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

4. Ο φορέας παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, καθώς και οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πεδίο εφαρμογής της καθολικής υπηρεσίας υποχρεούνται να δημοσιεύουν ετήσια έκθεση με τον αριθμό των παραπόνων των χρηστών που αντιμετώπισαν και τον τρόπο που τα χειρίσθηκαν σε μία (1) τουλάχιστον εφημερίδα εθνικής κυκλοφορίας ή στην ιστοσελίδα τους το πρώτο τετράμηνο κάθε έτους. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών συνεπάγεται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 17.

Άρθρο 15

Παροχή πληροφοριών από τους φορείς παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας

1. Με αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, ώστε να ελέγχεται η συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να παρέχονται οι υπόψη πληροφορίες, καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο λεπτομέρειας.

2. Οι ζητούμενες πληροφορίες, τα χρονικά περιθώρια εντός των οποίων πρέπει να παρέχονται οι υπόψη πληροφορίες, καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο λεπτομέρειας πρέπει να είναι ανάλογες των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ.

3. Οι πληροφορίες σε εφαρμογή του νόμου αυτού που από την εθνική νομοθεσία χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές και οι πληροφορίες που παρέχουν άλλες αρχές χωρών−μελών της Ε.Ε. και χαρακτηρίζονται ομοίως, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ανάλογα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ − ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 16

Αποζημιώσεις

1. Η πλημμελής παροχή υπηρεσιών γεννά δικαίωμα κατ’ αποκοπή αποζημίωσης των χρηστών. Ειδικά η απώλεια ή καθυστερημένη επίδοση απλών ταχυδρομικών αντικειμένων δεν γεννά δικαίωμα αποζημίωσης.

2. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται το μέγιστο ύψος της κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων.

3. Ο φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών μπορεί να συμφωνήσει με τους χρήστες μεγαλύτερο ποσό κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης.

4. Ο κατά τα ανωτέρω περιορισμός της αποζημίωσης με την χορήγηση κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης καταλαμβάνει κάθε απαίτηση του χρήστη που απορρέει από την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, είτε από σύμβαση είτε από αδικοπραξία, και δεν ισχύει, εάν η παράβαση της συμβατικής υποχρέωσης ή η αδικοπραξία ανάγεται σε δόλο του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του. Ο φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών απαλλάσσεται σε κάθε περίπτωση από οποιαδήποτε ευθύνη εξ οιασδήποτε αιτίας σχετικά με πλημμελή εκπλήρωση ταχυδρομικών υπηρεσιών, εφόσον δεν οχληθεί γραπτώς εντός έξι (6) μηνών από την κατάρτιση της ταχυδρομικής σύμβασης.

Άρθρο 17

Κυρώσεις

1. Η παράβαση διατάξεων του παρόντος, όρων της άδειας, ή η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών διαφορετικών των όσων περιγράφηκαν στη «Δήλωση» του άρθρου 11 συνεπάγεται την επιβολή, μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, μίας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες κυρώσεις:

α. Σύσταση ή προειδοποίηση.

β. Πρόστιμο έως τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ευρώ, το οποίο βεβαιούται και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε σύσταση ή προειδοποίηση της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλεται πρόστιμο ύψους έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.

γ. Προσωρινή ανάκληση της άδειας.

δ. Οριστική ανάκληση της άδειας.

2. Τις κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλει η Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία δημοσιοποιεί τις σχετικές αποφάσεις της με κάθε πρόσφορο μέσο, διασφαλίζοντας τη διατήρηση του επιχειρηματικού απορρήτου.

3. Για την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 1 λαμβάνεται υπόψη η βαρύτητα της παράβασης, το είδος των ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρέχει ο παραβάτης, η έκταση της δραστηριότητάς του και η τυχόν υποτροπή του.

4. Οι κυρώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλονται ανεξάρτητα από την πρόβλεψη ποινικών κυρώσεων ή την καταβολή αστικών αποζημιώσεων για την ίδια συμπεριφορά.

5. Το μέγιστο ύψος των κατά την παράγραφο 1 προστίμων μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.

6. Το προσωπικό των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών έχει, σε σχέση με τις υποχρεώσεις απορρήτου της ταχυδρομικής επικοινωνίας που θέτει η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και των όρων λειτουργίας που θέτει η Ε.Ε.Τ.Τ., την ιδιότητα του υπαλλήλου του άρθρου 263α του Ποινικού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

Διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας

1. Για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας διατηρείται, έως τις 31.12.2012 το αποκλειστικό δικαίωμα στην περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή των αντικειμένων αλληλογραφίας εσωτερικού, είτε με ταχύτερη διανομή είτε όχι, της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (διασυνοριακό ταχυδρομείο) και του διαφημιστικού ταχυδρομείου, με όριο βάρους αυτών τα πενήντα (50) γραμμάρια. Το ανωτέρω αποκλειστικό δικαίωμα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, καθώς και το ανωτέρω όριο βάρους αίρονται από 1.1.2013.

2. Το ως άνω οριζόμενο όριο βάρους δεν ισχύει εάν η τιμή είναι ίση ή μεγαλύτερη κατά δυόμισι φορές της τιμής του δημοσίου τέλους για ένα αντικείμενο αλληλογραφίας της πρώτης βαθμίδας βάρους της ταχύτερης κατηγορίας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να τροποποιούνται τα παραπάνω όρια βάρους και τιμής, καθώς και να καθορίζεται διαφορετική ημερομηνία λήξης της ισχύος του αποκλειστικού τομέα, προγενέστερη από τις 31.12.2012.

Άρθρο 19

Θέματα ΕΛΤΑ Α.Ε.

Στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. χορηγείται το αποκλειστικό δικαίωμα της χρήσης της επωνυμίας «Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ» και του διακριτικού τίτλου «ΕΛΤΑ».

Άρθρο 20

Καταργούμενες διατάξεις

1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται:

α. Το ν.δ. 496/1970 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας των Ταχυδρομείων» (Α΄ 73), εκτός των άρθρων 1 και 17.

β. Ο ν. 2668/1998 «Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», (Α΄ 282), όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α΄ 229), πλην των άρθρων 23, 26, 27, 28 και 29, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Οι κανονιστικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω νόμων διατηρούνται σε ισχύ έως τη ρητή τροποποίηση ή κατάργησή τους με τις κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

Άρθρο 21

Μεταβατικές διατάξεις

1. Φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες βάσει ισχύουσας γενικής ή ειδικής άδειας, εξακολουθούν να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

2. Η ΕΛΤΑ Α.Ε. παραμένει φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας έως τις 31.12.2028. Οι όροι παροχής της καθολικής υπηρεσίας καθορίζονται με τη σύμβαση ανάθεσης που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της ΕΛΤΑ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

Άρθρο 22

Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

1. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) είναι αρμόδια για τη διαρκή μέτρηση και καταγραφή, σε επιλεγμένες θέσεις, των επιπέδων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, που οφείλονται στο σύνολο των σταθμών κεραιών κάθε είδους.

2. Στην Ε.Ε.Α.Ε. δημιουργείται το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, που έχει ως αρμοδιότητα το διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, μέσω ενός διασυνδεδεμένου συστήματος σταθμών επεξεργασίας και σταθερών, κινητών και φορητών σταθμών μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ονομαζόμενο εφεξής «Δίκτυο» και τη διαρκή ενημέρωση του κοινού.

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε., καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης, εγκατάστασης, χρηματοδότησης, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και εκδίδεται Κανονισμός του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κανονισμός εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και με αυτόν καθορίζονται:

α. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των φορέων που συνδέονται στο Δίκτυο.

β. Τα κριτήρια επιλογής της θέσης εγκατάστασης ή/ και μετεγκατάστασης των σταθμών μέτρησης ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.

γ. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαχείρισης, επέκτασης και συντήρησης του Δικτύου.

δ. Οι φορείς αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

ε. Η οργάνωση και παρακολούθηση από την Ε.Ε.Α.Ε., το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, την Ε.Ε.Τ.Τ. και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως Περιφέρειες, Δήμοι, Πανεπιστήμια, πάροχοι ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, Τ.Ε.Ε., των μετρήσεων των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και η δημοσιοποίησή τους.

ζ. Η δημοσίευση περιοδικών εκθέσεων από την Ε.Ε.Α.Ε. σχετικά με τα αποτελέσματα των μετρήσεων της τήρησης των ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

4. Η Ε.Ε.Α.Ε. σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναλαμβάνει την αρχική δημιουργία και υποστήριξη του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και είναι αρμόδια για να:

α. Σχεδιάζει και προγραμματίζει τις αναγκαίες μετρήσεις.

β. Λειτουργεί το πληροφοριακό σύστημα στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μετρήσεων.

γ. Αναλαμβάνει την παρουσίαση των δεδομένων των μετρήσεων σε κατάλληλα διαμορφωμένη ιστοσελίδα με τη μορφή απλών και κατανοητών διαγραμμάτων ανά γεωγραφική περιοχή.

δ. Μεριμνά για την καλή λειτουργία, τη συντήρηση και αναβάθμιση, εφόσον απαιτείται, όλου του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

Άρθρο 23

Όροι και ορισμοί

1. Ράδιο: Γενικός όρος που εφαρμόζεται στη χρήση των ραδιοκυμάτων.

2. Ραδιοκύματα (ή ερτζιανά κύματα): Ηλεκτρομαγνητικά κύματα των οποίων η συχνότητα είναι κατώτερη των 3.000 GHz, που διαδίδονται στο χώρο χωρίς τεχνητό οδηγό.

3. Ραδιοεπικοινωνία: Τηλεπικοινωνία δια ραδιοκυμάτων.

4. Ραδιοηλεκτρονική συσκευή: Οποιαδήποτε συσκευή που κατά τη λειτουργία της χρησιμοποιεί ραδιοκύματα.

5. Ραδιοηλεκτρονικό σύστημα: Συνδυασμός διαφόρων συσκευών, ραδιοηλεκτρονικών και μη, καθώς και εξαρτημάτων μετά των παρελκομένων τους, που λειτουργούν συνδυαστικά ως ένα αυτόνομο σύστημα.

6. Ράδιο−εγκατάσταση: Σύνολο ραδιοηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων τοποθετημένων σε ένα χώρο ή σε διάσπαρτους γεωγραφικά χώρους, κατάλληλα συνδεδεμένα μεταξύ τους, μετά των απαραίτητων παρελκομένων τους και υποστηρικτικών μηχανημάτων, για την επίτευξη κάποιας υπηρεσίας ή την πραγματοποίηση κάποιου σκοπού.

7. Ραδιοηλεκτρονικός Α΄: Φυσικό πρόσωπο, που γνωρίζει τον τρόπο που εκτελούνται συγκεκριμένες εργασίες επί ραδιοηλεκτρονικών συσκευών, συστημάτων και εγκαταστάσεων. Με τη χορήγηση σε αυτόν επαγγελματικής άδειας εργασίας, δηλώνεται ότι έχει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία και είναι κατάλληλος να προβαίνει, σε έρευνα, στη μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, επίβλεψη κατασκευής, εγκατάστασης και λειτουργίας, ποιοτικού ελέγχου, συντήρηση και επισκευή, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης επί πάσης φύσεως ραδιοηλεκτρονικών συσκευών, συστημάτων και εγκαταστάσεων οποιασδήποτε πολυπλοκότητας σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Επίσης εκπονεί μελέτες ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας όσον αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και στην ασφάλεια των σχετικών εγκαταστάσεων.

8. Ραδιοηλεκτρονικός Β΄: Φυσικό πρόσωπο, που γνωρίζει τον τρόπο που εκτελούνται συγκεκριμένες εργασίες επί ραδιοηλεκτρονικών συσκευών, συστημάτων και εγκαταστάσεων. Με τη χορήγηση σε αυτόν επαγγελματικής άδειας εργασίας, δηλώνεται ότι έχει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία και είναι κατάλληλος να προβαίνει στη μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, επίβλεψη κατασκευής, εγκατάστασης και λειτουργίας, ποιοτικού ελέγχου, συντήρηση και επισκευή, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης ραδιοηλεκτρονικών συσκευών, συστημάτων και εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας με τη γνώση και την εμπειρία του, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

9. Ραδιοτεχνικός Α΄: Φυσικό πρόσωπο, που γνωρίζει τον τρόπο που εκτελούνται συγκεκριμένες εργασίες επί ραδιοηλεκτρονικών συσκευών συστημάτων και εγκαταστάσεων που προβλέπονται για την άδεια αυτή. Με τη χορήγηση σε αυτόν επαγγελματικής άδειας εργασίας δηλώνεται ότι έχει την απαιτούμενη γνώση και την εμπειρία και είναι κατάλληλος να προβαίνει στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ραδιοηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και την εκπόνηση, συντήρηση και επισκευή ραδιοηλεκτρονικών συστημάτων και εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας με τη γνώση και την εμπειρία του, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Επιπροσθέτως δύναται να εργασθεί ως τεχνικό προσωπικό μιας ομάδας εργασίας για την επισκευή μιας ραδιοηλεκτρονικής συσκευής, καθώς και για την εκτέλεση ή διαρρύθμιση ραδιοηλεκτρονικών συστημάτων και εγκαταστάσεων, πέραν αυτών που έχει δικαίωμα από την άδειά του ή να προσφέρει οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια χρειαστεί ο επικεφαλής ραδιοηλεκτρονικός Α΄ ή Β΄ της ομάδας.

10. Ραδιοτεχνικός Β΄: Φυσικό πρόσωπο, που γνωρίζει τον τρόπο που εκτελούνται συγκεκριμένες εργασίες επί ραδιοηλεκτρονικών συσκευών, συστημάτων και εγκαταστάσεων που προβλέπονται για την άδεια αυτή. Με τη χορήγηση σε αυτόν επαγγελματικής άδειας εργασίας δηλώνεται ότι έχει την απαιτούμενη γνώση και την εμπειρία και είναι κατάλληλος να προβαίνει στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ραδιοηλεκτρονικών συστημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και την εκπόνηση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας με τη γνώση και την εμπειρία του, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Επιπροσθέτως, δύναται να εργασθεί ως βοηθητικό τεχνικό προσωπικό μιας ομάδας εργασίας για την επισκευή μιας ραδιοηλεκτρονικής συσκευής, καθώς και για την εκτέλεση ή διαρρύθμιση μίας εγκατάστασης, πέραν αυτών που έχει δικαίωμα από την άδειά του ή να προσφέρει οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια χρειαστεί ο επικεφαλής ραδιοηλεκτρονικός Α΄ ή Β΄ ή ο ραδιοτεχνικός Α΄ της ομάδας.

11. Ραδιοηλεκτρονικό εργαστήριο: Χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, στον οποίο πραγματοποιούνται εργασίες που αφορούν τις ραδιοηλεκτρονικές συσκευές, συστήματα και εγκαταστάσεις από πρόσωπα που διαθέτουν τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ραδιοηλεκτρονικού ή και του ραδιοτεχνικού.

Άρθρο 24

Άσκηση του επαγγέλματος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνικού – Ίδρυση και λειτουργία των ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων

1. Με προεδρικά διατάγματα μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών:

α) Ρυθμίζονται τα θέματα άσκησης του επαγγέλματος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνικού. Οι ρυθμίσεις αφορούν τις κατηγορίες των επαγγελματικών αδειών, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αδειούχων, τις επαγγελματικές υποχρεώσεις των αδειούχων, τα προσόντα για την απόκτηση άδειας και τη διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων αυτών όπου απαιτείται, τα δικαιολογητικά για την απόκτηση αδειών, ισοτιμίες και αντιστοιχίες τίτλων σπουδών, προϋπηρεσίας, τον τύπο των εντύπων των επαγγελματικών αδειών, τη συσχέτιση των υφιστάμενων αδειών ραδιοηλεκτρολόγου Α΄, ραδιοηλεκτρολόγου Β΄, ραδιοτεχνίτη, βοηθού ραδιοτεχνίτη με τις νέες άδειες ραδιοηλεκτρονικού Α΄, ραδιοηλεκτρονικού Β΄, ραδιοτεχνικού Α΄, ραδιοτεχνικού Β΄, τις κυρώσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

β) Καθορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, τα θέματα αναγνώρισης της επαγγελματικής επάρκειας πολιτών χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρονικού και ραδιοτεχνικού ή άδεια λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικού εργαστηρίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών:

α) Ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων. Οι ρυθμίσεις αφορούν τις κατηγορίες αυτών, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές για τη νόμιμη λειτουργία τους, την έκταση των εργασιών τους, τα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας λειτουργίας, τον απαιτούμενο εξοπλισμό που πρέπει να διαθέτουν, τον τύπο των εντύπων της άδειας λειτουργίας τους, τις προδιαγραφές των χώρων που στεγάζονται, τις κυρώσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

β) Καθορίζονται οι διαδικασίες και τα κριτήρια πιστοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων από το ΕΚΕΠΙΣ και προσώπων από τον ΕΟΠΠ σε εξειδικευμένα γνωστικά πεδία όπως η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, το σύστημα διεξαγωγής των εξετάσεων όπου αυτές απαιτούνται, η εξεταστέα ύλη, οι διαδικασίες σύστασης και συγκρότησης εξεταστικών επιτροπών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Η δαπάνη για τη χρηματοδότηση επιμορφωτικών προγραμμάτων εξειδικευμένων σε αντικείμενα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών, που απευθύνονται σε υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, βαρύνει τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τον Κρατικό Προϋπολογισμό (δαπάνες Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων).

4. Τα ως άνω εκπαιδευτικά προγράμματα υπάγονται στις ειδικές δράσεις της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών που αναφέρονται στο νόμο 3431/2006.

Άρθρο 25

Μητρώα

Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, καθορίζονται οι διαδικασίες δημιουργίας και τήρησης μητρώων των προσώπων τα οποία υπάγονται σε διαδικασίες πιστοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και των ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων, με τήρηση των διατάξεων που αφορούν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 26

Μεταβατικές Διατάξεις

Οι διατάξεις των ν.δ. 2624/1953 (Α΄292), β.δ. 510/1971 (Α΄152) και π.δ. 258/2003 (ΦΕΚ Α΄ 235) που αφορούν το επάγγελμα του ραδιοηλεκτρολόγου και του ραδιοτεχνίτη ως και τα της λειτουργίας των ραδιοηλεκτρικών εργαστηρίων διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων των άρθρων 23 έως 25.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Άρθρο 27

Σύσταση Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών

1. Στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών (Δ.Τ.Δ.Υ.).

2. Η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών (Δ.Τ.Δ.Υ.) είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την εποπτεία και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και την ασφάλεια της λειτουργίας των δικτύων.

3. Στη Δ.Τ.Δ.Υ. συνιστώνται τα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Ανάπτυξης Δικτύων

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκει ιδίως:

− Η παρακολούθηση, εποπτεία και έλεγχος δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που υλοποιούνται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

− Ο καθορισμός των διαδικασιών για την παραχώρηση δικαιωμάτων διέλευσης, του τρόπου καταβολής των τελών, τους δικαιούχους είσπραξης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, η μέριμνα για την έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης και η παρακολούθηση της υλοποίησής της.

− Η παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο της πολιτικής για την ανάπτυξη των δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με σκοπό ιδίως την επίτευξη των στόχων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, η συμμετοχή και υποστήριξη των αντίστοιχων εργασιών σε ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, η εκπροσώπηση του Υπουργείου στα αντίστοιχα όργανα των διεθνών οργανισμών και φορέων, η εφαρμογή των σχετικών διεθνών συνθηκών και άλλων διεθνών πράξεων και η διατύπωση σχετικών εισηγήσεων.

− Η άσκηση της ρυθμιστικής αρμοδιότητας ως και η εισήγηση της έκδοσης διοικητικών πράξεων στον τομέα της ανάπτυξης και λειτουργίας των δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

− Η συμμετοχή και υποστήριξη της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού, καθορισμού στόχων και διαμόρφωσης προτεραιοτήτων στον τομέα της ανάπτυξης δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και η συνεργασία με συναρμόδιους φορείς για βελτίωση, αναβάθμιση και γενικότερη παρέμβαση στα δίκτυα της χώρας.

− Η επεξεργασία των εισηγήσεων για την εξέταση θεμάτων δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

− Η διατύπωση εισήγησης για τη σκοπιμότητα εκτέλεσης έργων εγκατάστασης δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (οπτικών ινών ή άλλων ευρυζωνικών δικτύων κ.λπ.) στη χώρα, ενταγμένων σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα χρηματοδότησης και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.

β) Τμήμα Ασφάλειας Δικτύων

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκει ιδίως:

− Η συμβολή στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ασφάλειας Επικοινωνιών και σχεδίου αντιμετώπισης και αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες, καθώς και διαχείρισης έκτακτων αναγκών στη χώρα, σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Τ. και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

− Η εισήγηση για τον καθορισμό των ελαχίστων υποχρεώσεων, προς τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του δικτύου και η διαθεσιμότητα του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου και των δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών.

− Η παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο των πρακτικών ξένων χωρών, η συμμετοχή και υποστήριξη των αντίστοιχων εργασιών σε ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, η εκπροσώπηση του Υπουργείου στα αντίστοιχα όργανα των διεθνών οργανισμών και φορέων και η διατύπωση σχετικών εισηγήσεων για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.

γ) Τμήμα Μητρώου Δικτυακών Υποδομών

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκει ιδίως:

− Η συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τα δίκτυα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών της χώρας.

− Η ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση της γενικότερης υποδομής της χώρας σε θέματα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ιδίως έργα, μελέτες, προβλήματα, λειτουργικές παρεμβάσεις, απαιτήσεις των φορέων για την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων της χώρας).

− Η καταγραφή και μέριμνα θεμάτων κατασκευής, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών της χώρας, όπως επίσης και η τήρηση των πάσης φύσεως αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή.

− Η ηλεκτρονική αποτύπωση των δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών της χώρας, με χρήση σύγχρονων γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων.

4. Για τη συμπληρωματική στελέχωση της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών (Δ.Τ.Δ.Υ.) στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, πέραν του υφιστάμενου προσωπικού, συνιστώνται πέντε (5) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Ο αριθμός των εκάστοτε πληρούμενων θέσεων του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, οι ειδικότητες, η απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και ο χρόνος απασχόλησης καθορίζονται με την προκήρυξη.

5. Στο άρθρο 43 (Μέρος Δεύτερο, Κεφάλαιο Γ΄) του π.δ. 293/1999 (ΦΕΚ Α΄ 263), προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών:

ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Φυσικών – Ραδιοηλεκτρολόγων

α) Τμήμα Ανάπτυξης Δικτύων ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών ή ΠΕ Φυσικών – Ραδιοηλεκτρολόγων

β) Τμήμα Ασφάλειας Δικτύων

ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Φυσικών − Ραδιοηλεκτρολόγων

γ) Τμήμα Μητρώου Δικτυακών Υποδομών

ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Φυσικών – Ραδιοηλεκτρολόγων.»

6. Στο άρθρο 27 παρ. 2 περίπτωση δ΄ του π.δ. 293/1999 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«− Η παρακολούθηση σχετικών θεμάτων και η εισήγηση για έκδοση των απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων για την υλοποίηση του προγράμματος Gallileo και η παρακολούθηση, εποπτεία και έλεγχος δορυφορικών κρατικών δικτύων που υλοποιούνται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

Άρθρο 28

Μετονομασία Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

1. Μετονομάζεται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών σε Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

2. Μετονομάζεται η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών σε Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

3. Μετονομάζεται το Τμήμα Επιτήρησης και Ελέγχου Ραδιοεκπομπών σε Τμήμα Δορυφορικών Επικοινωνιών και Επιτήρησης Ραδιοεκπομπών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Άρθρο 29

Τροποποιήσεις του ν. 3431/2006 και του ν. 2801/2000

1. Στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α΄ 13) προστίθεται νέο εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:

«Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. που καθορίζονται στο άρθρο 12 περίπτωση κ΄, εφαρμόζονται και για τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και μεμονωμένους σταθμούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, τους σταθμούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB), καθώς και για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εξαιρουμένων των δικτύων και εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος. Για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν έχει αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. ότι οι παρεμβολές προέρχονται από κρατικό δίκτυο, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει άμεσα τον φορέα του κρατικού δικτύου για την άρση της παρεμβολής, καθώς και το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. που καθορίζονται στο άρθρο 12 περίπτωση λβ΄ εφαρμόζονται και για τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και μεμονωμένους σταθμούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, τους σταθμούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB), καθώς και για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον κατά περίπτωση απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

2. Η διάταξη του άρθρου 2 περίπτωση κη΄ του ν. 3431/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«κη) Κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι μεμονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από τα Υπουργεία, τα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις υπηρεσίες των περιφερειών, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, το Λιμενικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), τις ξένες πρεσβείες και διπλωματικές αποστολές, βάσει διμερούς διακρατικής συμφωνίας, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.), για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο υπηρεσιακών τους αναγκών και τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών στο κοινό. Η παροχή υπηρεσιών από παρόχους δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους άνω φορείς, που αναπτύσσουν κρατικά δίκτυα, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.»

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3431/2006 προστίθενται περιπτώσεις ιη΄ και ιθ΄, ως ακολούθως:

«ιη. Τον καθορισμό και τη χρηματοδότηση δράσεων ερευνητικού χαρακτήρα, που σχετίζονται με την καινοτομία και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποκλειόμενης κάθε μορφής εμπορικής εκμετάλλευσης.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., για τις παραπάνω δράσεις καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις υπό τους οποίους χορηγείται, για τους ανωτέρω σκοπούς, το δικαίωμα χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, οι όροι ανάθεσης, ανανέωσης, τροποποίησης, ανάκλησης των δράσεων ή/και του δικαιώματος χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, το μέγιστο ύψος της χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

«ιθ. Τον καθορισμό και χρηματοδότηση δράσεων, που αφορούν στην ενημέρωση, εξοικείωση και εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών, στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και στη χρήση του διαδικτύου, καθώς και σε δράσεις σχετικές με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, κατ’ εφαρμογή του νόμου αυτού.»

4. Ο τίτλος του άρθρου 5 του ν. 3431/2006 τροποποιείται από «Επιτροπή Πολιτικής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» σε «Επιτροπές», η δε διάταξη του άρθρου 5 του ν. 3431/2006 αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται στο άρθρο αυτό παράγραφος με αριθμό 2, ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται διαρκής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Εξωτερικών, της Ε.Ε.Τ.Τ., του ΕΛ.Ο.Τ., του προσώπου στο οποίο ανατίθεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. η τήρηση του Μητρώου των ονομάτων χώρου και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων για την παρακολούθηση θεμάτων διαδικτύου και ονομάτων χώρου (domain name) και καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη συγκρότησή της, τον αριθμό των μελών και τον τρόπο λειτουργίας της. Ο τομέας ευθύνης της επιτροπής είναι η ονοματοδοσία στο διαδίκτυο. Η επιτροπή συγκεντρώνει και καταγράφει στοιχεία που αφορούν τα ως άνω θέματα, ερευνά και καθορίζει τα τεχνικά και νομικά ζητήματα, παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων ελληνικών, διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, φορέων, ομάδων εργασίας και επιτροπών, υποστηρίζει τις αντίστοιχες συναντήσεις σε ελληνικό, ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο και συμμετέχει, επεξεργάζεται και υποβάλει εισηγήσεις για τα ως άνω θέματα. Η επιτροπή ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, που οφείλουν να τις παρέχουν εγκαίρως.»

5. Το εδάφιο ιδ΄ του άρθρου 12 του ν. 3431/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιδ. Τηρεί και διαχειρίζεται το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων στο οποίο έχουν πλήρη και επιγραμμική σύνδεση και πρόσβαση αποκλειστικώς ανάγνωσης οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εθνικής Άμυνας. Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το Μητρώο, προκειμένου να είναι δυνατή η άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 4, θέματα που αφορούν την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη και έλεγχο του Μητρώου αυτού, καθώς και κάθε θέμα σχετικό για την εφαρμογή του παρόντος.»

6. Στο άρθρο 12 του ν. 3431/2006 προστίθεται περίπτωση μβ΄ ως εξής:

«μβ. Εκδίδει αποφάσεις για τη ρύθμιση ζητημάτων διευθυνσιοδότησης στο διαδίκτυο, όπως θέματα μετάβασης από IPV4 σε ΙPV6, ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων και συμμόρφωσης των παρόχων με τις τεχνολογικές εξελίξεις και εξειδικεύει τα αντίστοιχα Πρότυπα και Συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.»

7. Στο άρθρο 12 του ν. 3431/2006 προστίθεται περίπτωση μγ΄ ως εξής:

«μγ. Ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν την τεχνολογική ουδετερότητα δικτύων σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 3 του ν. 3431/2006.»

8. Η παράγραφος 12 του άρθρου 24 του ν. 3431/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Αν διαπιστώνεται παρεμβολή σε δίκτυα ραδιοεπικοινωνίας, ενσύρματα δίκτυα, ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή ραδιοεξοπλισμό, ο κάτοχος ή χρήστης του εξοπλισμού υποχρεούται να άρει αμέσως την παρεμβολή και κατ’ αυτού επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Στην περίπτωση υποβολής έγγραφης καταγγελίας για επιβλαβείς παρεμβολές, η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της, να προβεί σε έλεγχο. Μετά τον εντοπισμό της πηγής πρόκλησης των ως άνω παρεμβολών η Ε.Ε.Τ.Τ. οφείλει να διατάσσει την άρση αυτών, ενημερώνοντας σχετικώς τον καταγγέλλοντα.

Οι καταγγελίες αξιολογούνται και ελέγχονται κατά προτεραιότητα με βάση τη σοβαρότητά τους.»

9. Στο ν. 3431/2006 προστίθεται νέο άρθρο με στοιχεία 31Α, ως εξής:

«Άρθρο 31Α

Εγκαταστάσεις μικρών σταθμών και κατασκευών κεραιών χαμηλής όχλησης

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται, επιπλέον των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 2Α του ν. 2801/2000 και στο άρθρο 31 του ν. 3431/2006 όπως εκάστοτε ισχύουν, οι κατηγορίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές λειτουργίας τους, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, ο έλεγχος και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, ως και κάθε σχετικό θέμα, για τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, των οποίων η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούμενη ισχύς (eirp) δεν υπερβαίνει τα 164 W. Οι εγκαταστάσεις αυτές εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 1 παρ. 2Α του ν. 2801/2000 και του άρθρου 31 του ν. 3431/2006, όπως ισχύουν.»

10. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του ν. 3431/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) πρόστιμο έως 3.000.000 ευρώ το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.),».

11. Το στοιχείο Γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 2801/2000, όπως τροποποιήθηκε με το στοιχείο Γ΄ περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του ν. 3431/2006, αντικαθίσταται ως εξής:

«Γ) Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, στους κατόχους κατασκευών κεραιών στην ξηρά:

α) που δεν διαθέτουν άδεια ούτε πιστοποιητικό πληρότητας ή

β) που διαθέτουν άδεια ή πιστοποιητικό πληρότητας φακέλου, τα οποία έχουν εκδοθεί επί τη βάσει ψευδών, ανακριβών ή παραποιημένων στοιχείων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ μέχρι και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση ιδίως η ψευδής αναγραφή ή η παραποίηση στοιχείων ή η υποτροπή.

Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).»

12. Η περίπτωση λβ΄ του άρθρου 12 του ν. 3431/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3534/2007, αντικαθίσταται ως εξής:

«λβ. Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών, και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν. 2801/2000, πλην των εδαφίων Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου και του εδαφίου ιε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3431/ 2006. Εκδίδει κάθε αναγκαία κανονιστική πράξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η οποία περιλαμβάνει ιδίως τη διαδικασία χορήγησης της άδειας κατασκευής, τους όρους συνεγκατάστασης ή από κοινού χρήσης ευκολιών, τις προϋποθέσεις ταυτοποίησης της κάθε κατασκευής κεραίας, τις διαδικασίες τροποποίησης ή ανάκλησης των αδειών.»

13. Αντικαθίσταται η παράγραφος 17 του άρθρου 31 του ν. 3431/2006 ως εξής:

«17. Για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών ακολουθούνται τα εξής:

Α. Πριν από την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας ή τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ολοκληρωμένο φάκελο, μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ).

Ο ολοκληρωμένος φάκελος χαρακτηρίζεται ως πλήρης, εφόσον περιλαμβάνει τις κάτωθι αιτήσεις/μελέτες:

α) Αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας.

β) Αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αποδεικτικό νόμιμης χρήσης των συχνοτήτων εκπομπής και λήψης, όπως αναφορά σχετικών Αποφάσεων χορήγησης δικαιωμάτων της Ε.Ε.Τ.Τ. ή αναφορά σε διατάξεις εξαίρεσης από την εν λόγω υποχρέωση, στις οποίες υπάγεται ο αιτών.

γ) Μελέτη Ραδιοεκπομπών για την έκδοση θετικής γνωμάτευσης της Ε.Ε.Α.Ε.

δ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή κατά περίπτωση αίτηση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

ε) Μελέτη για την τοποθέτηση των σχετικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

στ) Αιτήσεις που πιθανόν απαιτούνται κατά περίπτωση.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την πληρότητα του φακέλου.

Κατά την υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου στο ΣΗΛΥΑ, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται στην καταβολή διοικητικού τέλους, το ύψος του οποίου ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. Στο ως άνω διοικητικό τέλος ενσωματώνονται όλα τα τυχόν τέλη που καταβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στις αρμόδιες υπηρεσίες που εξετάζουν τις μελέτες/αιτήσεις. Οι υπογράφοντες τις μελέτες/αιτήσεις, ευθύνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι υπογράφοντες τις μελέτες τεχνικοί πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και την ευθύνη για το περιεχόμενο των μελετών τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται θέματα διαδικασιών και εφαρμογής του ΣΗΛΥΑ, ως και κάθε σχετικό θέμα.

Μέχρι την έκδοση της εν λόγω υπουργικής απόφασης οι αιτήσεις/μελέτες εξετάζονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες παράλληλα, ανεξάρτητα και χωρίς να προαπαιτείται η έγκριση ή η σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων αρμόδιων υπηρεσιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του ΣΗΛΥΑ, καθώς και κάθε θέμα αρμοδιότητας της Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικό με την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στα πλαίσια του παρόντος.

Β. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, μέσω διαδικτυακής πρόσβασης στο ΣΗΛΥΑ, μέσα σε τέσσερις μήνες από την ηλεκτρονική υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου του ανωτέρω στοιχείου Α΄, οφείλουν να ελέγξουν τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και να ενημερώνουν το ΣΗΛΥΑ:

α) για την έκδοση των εγκρίσεών τους ή

β) για την ύπαρξη τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειμένες αιτήσεις/μελέτες, προκειμένου αυτές να συμπληρωθούν/διορθωθούν ή

γ) για την αιτιολογημένη απόρριψη των κατατεθειμένων αιτήσεων/μελετών.

Γ. Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την ηλεκτρονική υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου του ανωτέρω στοιχείου Α΄:

α) Εκδίδει Άδεια Κατασκευής Κεραίας, εφόσον έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και προβαίνει στη δημοσιοποίηση στον οικείο δικτυακό τόπο του περιεχομένου του ολοκληρωμένου φακέλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω στοιχείο Α΄.

β) Εκδίδει Πιστοποιητικό Πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου και προβαίνει στη δημοσιοποίηση στον οικείο δικτυακό τόπο του περιεχομένου του ολοκληρωμένου φακέλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω στοιχείο Α΄, κατόπιν ελέγχου πληρότητας και με την προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης της Ε.Ε.Α.Ε. και της Υ.Π.Α., καθώς και χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων από την Ε.Ε.Τ.Τ. Το εν λόγω Πιστοποιητικό καταργείται όταν εκδοθεί η κατά το παρόν στοιχείο Γ΄, σημείο α΄, Άδεια Κατασκευής Κεραίας.

γ) Απορρίπτει την αίτηση σε περίπτωση που υπάρχει τουλάχιστον μία οριστική αιτιολογημένη απόρριψη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Δ. Η Ε.Ε.Τ.Τ., με τη βοήθεια γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (GIS), δημοσιοποιεί τις κατασκευές κεραιών για τις οποίες έχει εκδοθεί Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή Πιστοποιητικό Πληρότητας, καθώς και όλες τις σχετικές εγκρίσεις με τα σχετικά συμπεράσματα των μελετών.

Ε. Ο κάτοχος, μετά την έκδοση της Άδειας Κατασκευής Κεραίας ή του Πιστοποιητικού Πληρότητας, δύναται να προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας και οφείλει παράλληλα:

α) Να κοινοποιεί την Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή το Πιστοποιητικό Πληρότητας στον αρμόδιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού της θέσης εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας.

β) Να έχει αναρτημένη κοντά στη βάση της κεραίας ευανάγνωστη πινακίδα ανεξίτηλης γραφής, στην οποία αναγράφονται η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του κατόχου και ο μοναδικός αριθμός είτε της Άδειας είτε του Πιστοποιητικού Πληρότητας.

Η σύνδεση της κατασκευής κεραίας με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας επιτρέπεται εφόσον η συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας διαθέτει Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή Πιστοποιητικό Πληρότητας.

ΣΤ. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., το Πιστοποιητικό Πληρότητας ανακαλείται εάν απορριφθεί τουλάχιστον μία εκ των αιτήσεων/μελετών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον κάτοχο, ο οποίος οφείλει να προβεί σε άμεση αποξήλωση της συγκεκριμένης κατασκευής κεραίας.

Ζ. Μέχρι τη λειτουργία του ΣΗΛΥΑ, όσον αφορά τις υποβαλλόμενες μετά τη δημοσίευση του παρόντος αιτήσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος ως εξής:

α) Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει την αντίστοιχη αίτηση/μελέτη σε κάθε αρμόδια υπηρεσία και να κοινοποιήσει στην Ε.Ε.Τ.Τ. τα αποδεικτικά παραλαβής των σχετικών αιτήσεων/μελετών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

β) Οι αρμόδιες υπηρεσίες, μέσα σε τέσσερις μήνες από την αποδεδειγμένη παραλαβή των σχετικών αιτήσεων/ μελετών, οφείλουν να ελέγξουν τα θέματα αρμοδιότητάς τους και να ενημερώσουν εγγράφως την Ε.Ε.Τ.Τ. και τον ενδιαφερόμενο:

αα) για την έκδοση των εγκρίσεών τους ή

ββ) για την ύπαρξη τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειμένες αιτήσεις/μελέτες, προκειμένου αυτές να συμπληρωθούν/διορθωθούν ή

γγ) για την αιτιολογημένη απόρριψη των κατατεθειμένων αιτήσεων/μελετών.

γ) Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας αίτησης/μελέτης, προβαίνει στις ενέργειες που αναφέρονται στο ανωτέρω στοιχείο Γ΄.»

14. Το εδάφιο Ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ε. Μετά από κοινοποίηση των ως άνω αποφάσεων επιβολής ποινών στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, ή με πρωτοβουλία αυτής, διατάσσεται η κατεδάφιση παράνομων ή μη λειτουργουσών κατασκευών κεραιών σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 267/1998 (ΦΕΚ Α΄ 195) και του ν. 4014/2011 (Α΄ 209).»

15. Το στοιχείο ΣΤ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στ. Το εμβαδόν του οικίσκου, όταν αυτός τοποθετείται σε δώμα, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 25 τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του τα 2,40 μέτρα. Όταν αυτός τοποθετείται στο έδαφος, το εμβαδόν του δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 35 τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του τα 3,5 μέτρα. Οι ανωτέρω μέγιστες επιτρεπτές επιφάνειες των οικίσκων προσαυξάνονται κατά 15% για κάθε φιλοξενούμενο πάροχο που κάνει κοινή χρήση του οικίσκου, ενώ η συνολική μέγιστη προσαύξηση στο εμβαδόν, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόχων, δεν θα υπερβαίνει το 35% των προαναφερόμενων τιμών. Εάν ο οικίσκος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση μηχανημάτων που μεταδίδουν σήματα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με χρήση συχνοτήτων για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, το εμβαδόν του δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 10 τετραγωνικά μέτρα ανά πολυπλέκτη. Όταν ο οικίσκος τοποθετείται στο δώμα και η κατασκευή κεραίας είναι στο δώμα ή/και πάνω στην απόληξη του κλιμακοστασίου και του φρέατος ανελκυστήρα, δεν περιλαμβάνονται στο συντελεστή δόμησης και συντελεστή όγκου του οικοπέδου ή γηπέδου.»

16. Το στοιχείο Α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. Επιτρέπεται η εγκατάσταση δομικών ή μηχανικών κατασκευών, πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες, πομποί, αναμεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις, καθώς και η κατασκευή των απαραίτητων συνοδών έργων αυτών (όπως οδοποιίας, οικίσκων) σε δάση, δασικές, δημόσιες χορτολιβαδικές και αναδασωτέες εκτάσεις ή σε πυρήνες εθνικών δρυμών, εφόσον δεν προκαλείται κίνδυνος πυρκαγιάς ή ζημιάς στο δάσος, ύστερα από άδεια του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και με την προϋπόθεση προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης κατασκευής κεραίας ή, εφόσον αυτή δεν απαιτείται, της εκχώρησης ή της έγκρισης των ραδιοσυχνοτήτων λειτουργίας.»

17. Στο σημείο β΄ του στοιχείου Ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 προστίθενται τα εξής:

«Στην περίπτωση που η επέμβαση πραγματοποιείται σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, επιτρέπεται, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η κατασκευή οικίσκου και συναφών δομικών κατασκευών, απαραίτητων για τη λειτουργία της κατασκευής κεραίας, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30

Εκκαθαρίστριες εταιρίες της ναυτικής υπηρεσίας

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται τα θέματα αναγνώρισης των εταιρειών, ελληνικών ή ξένων, που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση των λογαριασμών της κινητής ναυτικής και κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας ελληνικών εμπορικών πλοίων (εκκαθαρίστριες εταιρίες), ιδίως οι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τύπος των εντύπων, το είδος και το ύψος των εγγυήσεων, καθώς και το απαιτούμενο παράβολο για την αναγνώριση των εκκαθαριστριών εταιριών, η διαδικασία ανάκλησης της αναγνώρισης, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 31

Μεταβατικές διατάξεις για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση λα΄ του ν. 3431/2006 ή του άρθρου 2 περίπτωση 5 του ν. 3592/2007 (ΦΕΚ Α΄ 161), καθώς και οι πάροχοι δικτύου κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 4 του ν. 3592/2007 υποχρεούνται σε λήψη άδειας όλων των κατασκευών κεραιών που έχουν εγκαταστήσει και στερούνται της σχετικής άδειας.

2. Οι ως άνω κάτοχοι των κατασκευών κεραιών για τις οποίες:

α) υπάρχει μελέτη ραδιοεκπομπών κεραίας για την οποία έχει χορηγηθεί σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε. ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και

β) έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην αρμόδια υπηρεσία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έχουν υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία και

γ) έχει υποβληθεί αίτηση για κατασκευή κεραίας στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οφείλουν να εξασφαλίσουν τις προβλεπόμενες άδειες εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Η εν λόγω προθεσμία είναι αποκλειστική.

3. Οι ως άνω κάτοχοι κατασκευών κεραιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για ραδιοφωνική ή τηλεοπτική ευρυεκπομπή νομίμως λειτουργούντων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών, βρίσκονται εκτός αστικού ιστού και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις, οφείλουν να εξασφαλίσουν τις προβλεπόμενες άδειες εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Η εν λόγω προθεσμία είναι αποκλειστική.

4. Οι άδειες των ως άνω κατασκευών κεραιών εκδίδονται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Για τις ως άνω κατασκευές κεραιών δεν επιτρέπεται η παράλληλη υπαγωγή στη διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπεται στην παράγραφο 13 του άρθρου 29 του παρόντος.

5. Μέχρι να παρέλθει η παραπάνω προθεσμία των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, οι ως άνω κατασκευές κεραιών θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες.

6. Η κατασκευή κεραίας θεωρείται μη νόμιμη και εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία επιβολής κυρώσεων εάν:

α) εντός της προθεσμίας απορριφθεί η αίτηση για την κατασκευή κεραίας ή

β) παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία και δεν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια.

7. Για τις μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος μη αδειοδοτημένες εγκατεστημένες κατασκευές κεραιών, για τις οποίες έχει ήδη είτε υποβληθεί σχετική καταγγελία στην Ε.Ε.Τ.Τ. είτε αυτεπαγγέλτως διαπιστωθεί η ύπαρξή τους, ολοκληρώνεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με το ισχύον κατά το χρόνο εγκατάστασής τους νομικό πλαίσιο και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες σε αυτό κυρώσεις.

8. Τα δικαιολογητικά και οι σχετικές αιτήσεις για τη λήψη των απαιτούμενων αδειών κατατίθενται από τον κάτοχο της κατασκευής ή από τον νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, που μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του κατόχου της κατασκευής.

9. Οι κατασκευές κεραιών των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας μπορούν να μεταβιβαστούν κατά κυριότητα σε πάροχο δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής.

Άρθρο 32

Παροχή πληροφοριών για δίκτυα

1. Οι δημόσιες αρχές που χορηγούν Δικαιώματα Διέλευσης, καθώς και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται να κοινοποιούν στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε ηλεκτρονική μορφή τα παρακάτω στοιχεία, τόσο στη φάση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διέλευσης όσο και μετά την υλοποίηση του δικτύου:

α) Οριζοντιογραφία οδού/οδών και τυπική διατομή τομής.

β) Ρυμοτομικό σχέδιο, εφόσον προβλέπεται, με επισημασμένη την όδευση.

γ) Σχέδια με κατασκευαστικές λεπτομέρειες στα ιδιάζοντα σημεία της όδευσης (ενδεικτικά αναφέρονται διαβάσεις οδών, διασταυρώσεις, πεζοδρόμια, άλλα δίκτυα).

δ) Σχέδιο κατασκευαστικών λεπτομερειών των ευκολιών, που περιλαμβάνει υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή των προς εκτέλεση έργων και του εξοπλισμού (ιδίως υπαίθριες μονάδες δικτύου, οικίσκοι) που θα εγκατασταθεί. Το σχέδιο κατά περίπτωση και ενδεικτικά περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δένδρων, των οποίων ο πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, υπαίθριων μονάδων δικτύου και οικίσκων.

ε) Πιστοποίηση ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών που αφορούν τις εγκαταστάσεις δικτύων εκτός κτιρίων ελέγχθηκαν ότι ακολουθούν τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 72146/2316/2008 «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των εργασιών που αφορούν στις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών δικτύων εκτός κτιρίων» (ΦΕΚ Β΄ 21) όπως ισχύει.

2. Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται να παρέχουν τις πληροφορίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και για τα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δίκτυα.

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της ανωτέρω υποχρέωσης της παραγράφου 2, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων παραπέμπει την υπόθεση στην Ε.Ε.Τ.Τ. για την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. O Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ζητεί πληροφορίες από φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του πριν την επαναοριοθέτησή του με το άρθρο 51 παρ. 1 του ν.1892/1990, οι οποίοι αναπτύσσουν πάσης φύσεως δίκτυα, για την καταγραφή σε βάση δεδομένων των εν λόγω δικτύων και μπορεί να επιβάλλει τη διέλευση από αυτά οπτικής ίνας, προς μελλοντική χρήση για ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας.

5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή των στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή της παραγράφου 1, καθώς και κάθε σχετικό θέμα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 33

Λοιπές διατάξεις

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του π.δ. 208/2002 (Α΄ 194), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του π.δ. 337/2003 (Α΄ 291), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας παρέχει το δικαίω μα πρακτικής εκπαίδευσης μόνο στις αντίστοιχες κατηγορίες, ανάλογα με τα οχήματα των οποίων η Σχολή κατέθεσε σε φωτοαντίγραφα τις άδειες κυκλοφορίας τους.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν. 3710/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η άδεια λειτουργίας των λειτουργούντων σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και των σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων του άρθρου 21 του π.δ. 79/2004 παρατείνεται μέχρι 31.12.2014.»

Άρθρο 34

Οι συμβάσεις που έχουν συνάψει οι περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών και παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) παρατείνονται έως την 30ή Ιουνίου 2012.

Άρθρο 35

1. Το άρθρο 28 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 28

Προϋποθέσεις εφαρμογής της απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων

Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων, ως τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή δημόσιου έργου, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπεται μόνο:

α) Όταν πρόκειται για σύμβαση έργου που υπάγεται στο άρθρο 118. Η σύμβαση χαρακτηρίζεται ως απόρρητη με απόφαση του Πρωθυπουργού.

β) Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 57 παράγραφος 1, 124 και 125.»

2. Στο τέλος του εδαφίου α΄ της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2744/1999 (Α΄ 222) προστίθενται τα εξής:

«ή εφόσον οι δραστηριότητες της παραγράφου 4 εδάφιο α΄ του παρόντος άρθρου ασκούνται από θυγατρικές εταιρίες της ΕΥΔΑΠ μέσω προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Στην τελευταία αυτή περίπτωση στις θυγατρικές εφαρμόζεται το σύνολο του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΥΔΑΠ, με εξαίρεση την τιμολογιακή πολιτική του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, η οποία θα καθορίζεται με τις ως άνω προγραμματικές συμβάσεις.»

Άρθρο 36

Παρατείνεται από τη λήξη της και μέχρι τις 31.5.2012 η προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α΄ 68), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προθεσμία για την υποβολή φακέλου για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρ. 2 του ν. 3548/2007.

Άρθρο 37

Στο άρθρο 14 του ν. 3592/2007 προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 8 ως εξής:

«8. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μπορεί κατά περίπτωση να καθορίζονται ημερομηνίες διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία από τα επιτρεπτά κέντρα ψηφιακής εκπομπής που προβλέπονται στο Παράρτημα V της κ.υ.α. 21161/2008 (Β΄ 1680), όπως ισχύει, ή στην προβλεπόμενη απόφαση της παρ. 12 του άρθρου 13 του ν. 3592/2007 (Α΄161).»

Άρθρο 38

Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Σ.Ε. Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., Ο.ΣΥ. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

1. Η παρ. 5 του άρθρου 14 του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 3891/2010 (Α΄ 188 ), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 κρατική χρηματοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των δαπανών, προσδιορίζεται ειδικότερα με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και προκαταβάλλεται ανά μήνα στον Διαχειριστή Υποδομής. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού λαμβάνεται υπόψη το επιχειρησιακό σχέδιο του Διαχειριστή Υποδομής που υποβάλλεται στη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ κατά το ν. 3429/2005.»

2. Προστίθεται εδάφιο στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 3920/2001 (Α΄ 33):

«Η εν λόγω επιδότηση προκαταβάλλεται στον Ο.Α.Σ.Α. ανά μήνα.»

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 12 του ν. 3891/2010 (Α΄ 188) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Το συνολικό ποσό αποζημιώσεων για ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ ετησίως για τα έτη 2011, 2012 και 2013 και προκαταβάλλεται ανά μήνα. Φόροι, εισφορές υπέρ τρίτων και κρατήσεις για οποιαδήποτε αιτία που σχετίζεται με την αποζημίωση του προηγούμενου εδαφίου, πλην του οικείου φόρου εισοδήματος, βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο. Μετά τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το επίπεδο του συνολικού ετήσιου ποσού αποζημιώσεων για ΥΔΥ θα συμφωνεί πλήρως με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις και τον έλεγχο και εκτέλεση των δημοσιονομικών του Κράτους.»

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν. 3897/2010, που έχει προστεθεί στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν.δ. 511/1970 (Α΄ 91), τροποποιείται ως εξής:

«Οι εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων, συνεργείων οχημάτων, πλυντηρίων − λιπαντηρίων και χώρων στάθμευσης που εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς των εταιρειών Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και αυτών που υπάγονται στο ν. 2963/2001 (Α΄ 268), καθώς και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των επιχειρήσεών τους που χωροθετούνται εντός των αμαξοστασίων τους, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, παραμένουν και λειτουργούν ως έχουν, επί πέντε (5) έτη από την ισχύ του παρόντος, εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των εφεξής ιδρυόμενων εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίμων των παραπάνω αναφερόμενων εταιρειών, καθώς και η προσαρμογή των ήδη λειτουργούντων στις διατάξεις αυτής.»

Άρθρο 39

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Υπολογισμός καθαρού κόστους της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

Μέρος Α΄: Προσδιορισμός Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας

Η κατά το άρθρο 6 καθολική ταχυδρομική υπηρεσία περιλαμβάνει ενιαίες τιμές τουλάχιστον ανά συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Επίσης, δύναται να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. περισσότερες ημέρες διανομής από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 6,

2. ελάχιστο αριθμό προσιτών σημείων πρόσβασης, και

3. παροχή ορισμένων δωρεάν υπηρεσιών για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης.

Μέρος Β΄: Υπολογισμός καθαρού κόστους

Το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας είναι κάθε κόστος συναφές και αναγκαίο για τη λειτουργία της παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού κόστους της λειτουργίας του φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας του άρθρου 6 με υποχρεώσεις παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και του κόστους λειτουργίας του ίδιου φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών χωρίς υποχρεώσεις παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Κατά τον υπολογισμό συνεκτιμώνται όλα τα άλλα σχετικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων άυλων οφελών και οφελών της αγοράς που αποκομίζει φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στον οποίο έχει ανατεθεί η παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, του δικαιώματος για εύλογα κέρδη και των κινήτρων της αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος.

Πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή στην ορθή εκτίμηση των στοιχείων κόστους τα οποία θα απέφευγε οποιοσδήποτε καθορισμένος φορέας παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, εάν δεν ήταν επιφορτισμένος με την υποχρέωση παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Κατά τον υπολογισμό του καθαρού κόστους θα πρέπει να συνεκτιμώνται τα άυλα οφέλη του φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Ο υπολογισμός βασίζεται στο κόστος που προκύπτει από:

i) στοιχεία των καθορισμένων υπηρεσιών οι οποίες μπορούν να παρέχονται μόνο με ζημία ή με συνθήκες κόστους που δεν εμπίπτουν στα συνήθη εμπορικά πρότυπα.

Η κατηγορία αυτή είναι δυνατόν να περιλαμβάνει στοιχεία υπηρεσιών όπως οι οριζόμενες στο μέρος Α΄,

ii) ειδικούς χρήστες ή ομάδες χρηστών που μπορούν να εξυπηρετούνται μόνο με ζημία ή με συνθήκες κόστους που δεν εμπίπτουν στα συνήθη εμπορικά πρότυπα, λόγω του κόστους παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, των σχετικών εσόδων και ενδεχομένων ενιαίων τιμών.

Ο υπολογισμός του καθαρού κόστους των ειδικών πτυχών των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας διενεργείται χωριστά, ώστε να μην υπολογίζονται διπλά ενδεχόμενα άμεσα ή έμμεσα οφέλη και στοιχεία κόστους.

Το συνολικό καθαρό κόστος των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για οποιονδήποτε καθορισμένο φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας υπολογίζεται ως άθροισμα του καθαρού κόστους που προκύπτει από τις επί μέρους συνιστώσες των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη ενδεχόμενων άυλων οφελών. Η ευθύνη για την επαλήθευση του καθαρού κόστους ανήκει στην Ε.Ε.Τ.Τ.

Ο φορέας ή οι φορείς παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας οφείλουν να συνεργαστούν κατά την επαλήθευση του καθαρού κόστους.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει τον υπολογισμό του καθαρού κόστους που υποβάλλει ο φορέας παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και στη συνέχεια υποβάλλει έκθεση στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Μέρος Γ΄: Κάλυψη του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

Η κάλυψη ή η χρηματοδότηση οποιωνδήποτε στοιχείων καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας μπορεί να συνεπάγεται την αποζημίωση του ή των καθορισμένων φορέων παροχής του άρθρου 6 για τις προσφερόμενες υπηρεσίες που παρέχουν από μη εμπορικές συνθήκες.

Η αποζημίωση για το καθαρό κόστος θα προέρχεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή/και θα επιμερίζεται στους φορείς παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας ή/και των χρηστών κατά τρόπο που θα εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια, η αμεροληψία και η αναλογικότητα και θα προκαλούνται οι ελάχιστες δυνατές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και στη ζήτηση των χρηστών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ποιοτικές προδιαγραφές για το ενδοκοινοτικό διασυνοριακό ταχυδρομείο

Οι ποιοτικές προδιαγραφές για το ενδοκοινοτικό διασυνοριακό ταχυδρομείο σε κάθε χώρα ορίζονται σε σχέση με τη διάρκεια διεκπεραίωσης ταχυδρομικών αποστολών της ταχύτερης τυποποιημένης κατηγο ρίας, υπολογιζόμενης απ’ άκρου εις άκρον 1, σύμφωνα με τον τύπο D + n, όπου D η ημερομηνία κατάθεσης 2 και n ο αριθμός εργάσιμων ημερών που παρεμβάλλονται ανάμεσα σε αυτήν την ημερομηνία και την ημερομηνία παράδοσης στον παραλήπτη.

Ποιοτικές προδιαγραφές για το ενδοκοινοτικό διασυνοριακό ταχυδρομείο

Διάρκεια

Στόχος

D + 3

85% των αποστολών

D + 5

97% των αποστολών

Οι προδιαγραφές πρέπει να πληρούνται όχι μόνο για το σύνολο της ενδοκοινοτικής κίνησης αλλά και για κάθε διμερή ροή μεταξύ των δύο κρατών − μελών.

______________

1 Η «διάρκεια διεκπεραίωσης υπολογιζόμενη απ’ άκρου εις άκρον» είναι το χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται ανάμεσα στο σημείο πρόσβασης στο δίκτυο και στο σημείο παράδοσης στον παραλήπτη.

2 Ως ημερομηνία κατάθεσης λαμβάνεται η ίδια ημερομηνία της κατάθεσης του ταχυδρομικού αντικειμένου, αν αυτό κατατεθεί πριν από την τελευταία αναγραφόμενη ώρα συλλογής για το συγκεκριμένο σημείο πρόσβασης στο δίκτυο.

Αν το αντικείμενο κατατεθεί μετά από αυτό το χρονικό όριο, τότε ως ημερομηνία κατάθεσης λαμβάνεται η επόμενη ημέρα συλλογής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2012

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671