ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 4047/2012 (ΦΕΚ Α΄ 31/23.02.2012)

Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις...

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 31          23 Φεβρουαρίου 2012

________________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4047

Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 16 Δεκεμβρίου 2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011», που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 262 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α'), που έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος,

2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης:

α) να παραταθεί για ένα έτος η ισχύς της απαγόρευσης των πλειστηριασμών από τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να προστατευθούν, εν όψει της συνεχιζόμενης κρίσης και ύφεσης της οικονομίας, οι δανειολήπτες που δεν δύνανται να αντιμετωπίσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις,

β) να διευκρινιστούν τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) του ν. 4021/2011 (ΦΕΚ Α΄ 218/03.10.2011) και να προστατευθούν οι πολίτες για τους οποίους συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας ή οι πολίτες που διαβιούν υπό μειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες,

γ) αα) να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν την αυτοδίκαιη απόλυση των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων καθώς και των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, που συμπληρώνουν 35 έτη υπηρεσίας και το 55ο έτος της ηλικίας τους και υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου,

ββ) να συμπληρωθούν άμεσα οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 7 του άρθρ. 34 του Ν. 4024/2011, σχετικά με τη θέση σε εφεδρεία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

δ) να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα στην εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και να διασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεσή του, χωρίς υπέρβαση του ορίου των ετήσιων συνολικών πιστώσεων του Π.Δ.Ε., καθώς από την πορεία του εξαρτάται και η απορρόφηση πόρων από την Ε.Ε.,

ε) αα) να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη καταβολή των αποδοχών, τόσο στο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στις Περιφέρειες, όσο επίσης και στο αντίστοιχο προσωπικό που μετατάχθηκε σε Δήμους, με την δαπάνη αυτή να βαρύνει υπό όρους τον Κρατικό Προϋπολογισμό,

ββ) να υπάρξει πρόβλεψη για τήρηση των απαραίτητων βιβλίων και στοιχείων των φορολογουμένων και μετά την 1.1.2012 που ορίζεται στη διάταξη της περίπτωσης α' της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010 (ΦΕΚ Α' 175), μέχρι την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας ενσωμάτωσης των αναγκαίων διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στις διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) ή σε άλλο φορολογικό νόμο,

γγ) να παραταθεί η ισχύς για ένα έτος του ισχύοντος καθεστώτος σχετικά με τις δαπάνες λειτουργίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,

δδ) να θεσπιστεί άμεσα η δυνατότητα, σε επείγουσες περιπτώσεις μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων πιστωτικών ιδρυμάτων προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα, οι σχετικές διαδικασίες (υποβολή προσφορών, καθορισμός του ανταλλάγματος και μεταβίβαση) να χωρούν με βάση προσωρινή αποτίμηση από την Τράπεζα της Ελλάδος,

στ) αα) να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά το στάδιο της πρώτης λειτουργίας του νέου φορέα ΕΟΠΥΥ ( ν. 3918/2011 άρθρ. 17), για τη διασφάλιση της συνέχειας των παροχών ασθένειας προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους των κλάδων ασθένειας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, Ο ΓΑ και ΟΠΑΔ, της ομαλής καταβολής των αποδοχών του συνόλου του προσωπικού που μεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ, καθώς και της ιατρικής περίθαλψης των ασφαλισμένων στους κλάδους ασθένειας του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑΔ,

ββ) να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν απαιτήσεις ασφαλιστικών φορέων έναντι των φαρμακευτικών εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών σκευασμάτων, με συμψηφιστική εξόφληση απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, δημόσιων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και φαρμακευτικών εταιρειών,

ζ) να ρυθμιστούν περαιτέρω θέματα της απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου, που αφ' ενός αποσκοπούν στην καλύτερη ρύθμιση της αγοράς με τη θέσπιση ευρύτερων κανόνων εύρυθμης λειτουργίας και αφ' ετέρου επιδιώκεται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης της εταιρίας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε., με σκοπό τη μεγιστοποίηση του οφέλους για το Δημόσιο κατά τον πλέον συμφέροντα για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας τρόπο,

3. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αναστολή πλειστηριασμών

1. Αναστέλλονται από την 1 η Ιανουαρίου 2012 έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών.

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3869/2010 (Α' 130), όπως ισχύει, η φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012».

Άρθρο 2

Συμπλήρωση διατάξεων για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (Α' 218) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4021/2011, εδάφιο ως εξής:

«Για τα ακίνητα τα οποία δεν έχουν οικιακή χρήση και με εμβαδόν δομημένης ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας άνω των χιλίων (1.000) τετραγωνικών μέτρων, ο συντελεστής προσδιορισμού του τέλους του πίνακα α' υπολογίζεται μειωμένος κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για το άνω των χιλίων τετραγωνικών μέτρων τμήμα και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το άνω των δύο χιλιάδων (2.000) τετραγωνικών μέτρων τμήμα του ακινήτου.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Το ποσό του τέλους που καταβάλλεται για το έτος 2011 και υπολογίστηκε βάσει των στοιχείων του εμβαδού της δομημένης επιφάνειας, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας του ακινήτου που ήταν γνωστά στη ΔΕΗ ή στους εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2011, επανυπολογίζεται με βάση γεγονότα που αποδεικνύονται από στοιχεία που προσκομίζει ο υπόχρεος ότι συνέτρεχαν κατά την ως άνω ημερομηνία και με βάση τα οποία, αν ήταν γνωστά στη ΔΕΗ ή στους εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος, θα λογιζόταν κατά την ως άνω ημερομηνία το τέλος ακίνητης περιουσίας της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993. Αν το τέλος που προκύπτει με βάση τα ως άνω στοιχεία είναι μικρότερο από το τέλος που λογίστηκε, η διαφορά αφαιρείται από το τέλος που αναλογεί στο ακίνητο για το έτος 2012. Στις περιπτώσεις που προκύπτει αρνητική διαφορά, το ποσό επιστρέφεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος με τον επόμενο λογαριασμό. Ο συμψηφισμός πραγματοποιείται με το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. του υπόχρεου κατά την 31η Μαρτίου 2012. Με την κανονιστική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 13 ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των τριών προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής.».

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 αντικαθίσταται και προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Το τέλος βαρύνει για μεν το έτος 2011 τον κατά την 17.9.2011 κύριο του ακινήτου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και σε περίπτωση επικαρπίας τον επικαρπωτή, για δε το έτος 2012 τον κατά την 31.3.2012 κύριο ή επικαρπωτή αντίστοιχα.

Ειδικά για το έτος 2012, για τον υπολογισμό του τέλους της παραγράφου 1 λαμβάνεται υπόψη το εμβαδόν της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος με βάση τα οποία λογίζεται κατά την 31.3.2012 το τέλος ακίνητης περιουσίας της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993.».

4. α. Η υποπερίπτωση α', της περίπτωσης ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 αριθμείται ως υποπερίπτωση αα' και αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4021/2011, ως εξής:

«αα) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και οι κοινόχρηστοι χώροι των κύριων τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχείων και κάμπινγκ) που αφορούν στους χώρους προσέλευσης, υποδοχής και υγιεινής, οι οποίοι προσδιορίζονται σε ποσοστό 35% της συνολικής επιφάνειας της ξενοδοχειακής επιχείρησης.».

β. Οι υποπεριπτώσεις β' και γ' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, αναριθμούνται ως υποπεριπτώσεις ββ' και γγ' αντίστοιχα.

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται εδάφια, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4021/2011, ως εξής:

«β) σε πρόσωπο, που το ίδιο ή πρόσωπο που το βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε., παρουσιάζει αναπηρία σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, και προκειμένου για πρόσωπα που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση, νοητική αναπηρία, αυτισμό ή σύνδρομο DOWN, ποσοστό από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

Ο μειωμένος συντελεστής του τέλους που ισχύει κατά τα ανωτέρω για τους ανάπηρους ή πρόσωπα που βαρύνονται με ανάπηρο, καθώς και σε πολύτεκνους, εφαρμόζεται και στην περίπτωση που η κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή κατά συγκυριότητα στον ή στη σύζυγο του ή της δικαιούχου, καθώς και όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της κύριας ιδιοκατοικούμενης κατοικίας κατανέμεται μεταξύ των συζύγων. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό τον όρο ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του μειωμένου τέλους και ότι η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας και των δύο συζύγων δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, τα οποία προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..

Ειδικά για τους πολύτεκνους, ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται και όταν κύριος ή επικαρπωτής της κύριας και ιδιοκατοικούμενης κατοικίας κατά πλήρη κυριότητα ή κατά συγκυριότητα είναι ένα ή περισσότερα από τα προστατευόμενα τέκνα, λόγω θανάτου του ενός εκ των γονέων τους, υπό τον όρο ότι πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του μειωμένου τέλους και επιπλέον ότι η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του πολύτεκνου και των προστατευόμενων τέκνων δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, τα οποία προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..».

6. Η παράγραφος 9 του άρθρ. 53 του ν. 4021/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου συνεισπράττεται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος για το έτος 2011 σε δύο (2) ισόποσες δόσεις που εκδίδονται από αυτούς από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους μέχρι τον Ιανουάριο του 2012 και για το έτος 2012 σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις που εκδίδονται από αυτούς, από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι τον Ιανουάριο του 2013.

Η καταβολή του ειδικού τέλους ρυθμίζεται κατά τον ίδιο τρόπο με την καταβολή του ποσού για την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν σε διακανονισμό ή ρύθμιση με τους καταναλωτές για την εξόφληση των λογαριασμών.».

7. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, πριν από τις λέξεις «η ΔΕΗ», προστίθενται οι λέξεις «, και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από τη λήξη της προθεσμίας εξόφλησης του λογαριασμού,».

β. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος και η εκτέλεση της εντολής διακοπής μπορεί να αναστέλλονται με πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου, αν:

α) συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας του χρήστη του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το ειδικό τέλος ή προσώπου που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ και αποδεικνύεται ότι η διακοπή του ρεύματος θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τους, ή

β) ο κύριος του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το τέλος είναι και χρήστης του και διαβιεί υπό μειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, όπως η απουσία εισοδήματος και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, πλην του ακινήτου για το οποίο ζητείται η εξαίρεση και κρίνεται ότι η καταβολή του τέλους στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και από την κανονιστική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 13, θα θέσει, εν όψει των συνθηκών υπό τις οποίες διαβιεί, σε προφανή άμεσο κίνδυνο τη στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου ή προσώπου που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ.».

8. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, προστίθενται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4021/2011, οι λέξεις «με εξαίρεση τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986 (ΦΕΚ Α' 194), στις οποίες ο μισθωτής έχει το δικαίωμα αγοράς του ακινήτου κατά τη λήξη της μίσθωσης.».

9. Στο άρθρο 53 του ν. 4021/2011, προστίθεται παράγραφος 14 που έχει ως εξής:

«14. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος, είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α' και β' του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 11, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Οι πράξεις του, θετικές και απορριπτικές, κοινοποιούνται στον αιτούντα και στη Δ.Ε.Η. ή στον εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος κατά περίπτωση.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., αν διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της περίπτωσης β' του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 11, μπορεί, εκτός από την αναστολή διακοπής του ρεύματος, να αποφασίσει είτε την καταβολή του τέλους σε περισσότερες από τις προβλεπόμενες δόσεις, είτε και τον περιορισμό του τέλους μέχρι του ύψους που κρίνεται αναγκαίο, ώστε ο υπόχρεος να μπορεί να ανταποκριθεί στην καταβολή του χωρίς να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η διαβίωση του ιδίου ή των προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν φορολογικά.

Με την κανονιστική απόφαση που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο ορίζεται ο τρόπος υποβολής της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να εξεταστεί αυτή, ο τρόπος αναθεώρησης ή ανάκλησης της απόφασης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. στην περίπτωση αλλαγής των συνθηκών που λήφθηκαν υπόψη κατά την έκδοσή της και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.».

Άρθρο 3

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α' 226) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και υπό την προϋπόθεση ότι ο απονέμων φορέας είναι το Δημόσιο, για τα πρόσωπα των διατάξεων της περίπτ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 33, το τμήμα σύνταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3232/2004 (Α'48) καταβάλλεται ταυτόχρονα με αυτό του Δημοσίου, χωρίς την οριζόμενη από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου των διατάξεων αυτών, μείωση. Ο συμμετέχων φορέας αποδίδει το αναλογούν ποσό στον απονέμοντα φορέα κατά το χρόνο συμπλήρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, που ισχύουν κατά περίπτωση, με βάση τις οικείες διατάξεις της νομοθεσίας του.».

2. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρ. 18 του Ν. 4024/2011, μετά τη λέξη «Δημοσίου», προστίθενται από τότε που ίσχυσε ο Ν. 4024/2011, οι λέξεις «Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.,».

β. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 4024/2011, μετά την υποπερίπτωση ββ' προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο Ν. 4024/2011, νέα υποπερίπτωση γγ' και οι υφιστάμενες υποπεριπτώσεις γγ' και δδ' αναριθμούνται σε δδ' και εε' ως εξής:

«γγ) Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων Διοίκησης τριακόσια (300) ευρώ.».

3. Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Ν. 4024/2011, πριν τις λέξεις «η συνολική μείωση κατανέμεται ως εξής», προστίθενται από τότε που ίσχυσε ο Ν. 4024/2011, οι λέξεις «, χωρίς στην ανωτέρω σύγκριση να λαμβάνεται υπόψη το ποσό που καταβάλλεται ως επίδομα θέσης ευθύνης,».

4. α. Στο πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 1α του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011, αντί των λέξεων «και του άρθρου 1 του ν. 3986/2011 (Α' 152)» τίθενται οι λέξεις, από τότε που ίσχυσε ο Ν. 4024/2011, «και της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011

β. Η περίπτωση αα' της παραγράφου 1β του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011, αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε ο Ν. 4024/2011, ως εξής:

«αα) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διοριστεί ή εκλεχθεί από το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α' 314), ενεργούντων ως μετόχων, μόνα ή από κοινού,».

5. α. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο Ν. 4024/2011, εδάφιο ως εξής:

«Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα, καθώς και για όσα από τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 34, υπάγονται στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.».

β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011, προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο Ν. 4024/2011, εδάφιο ως εξής:

«Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για όσα από τα πρόσωπα της περίπτ. γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 υπάγονται σε διαφορετικό ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό του Δημοσίου.».

6. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011, προστίθενται οι λέξεις «, καθώς και των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ.».

7. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης συγκεντρώνονται με ευθύνη των εργαζομένων.».

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι εργαζόμενοι της προηγούμενης παραγράφου τίθενται αυτοδικαίως, από 1.1.2012 σε εργασιακή εφεδρεία και μέχρι την κατά την προηγούμενη παράγραφο λύση της σχέσης εργασίας τους. Εφόσον εκ των υστέρων διαπιστωθεί από την υπηρεσία ότι κατά την ως άνω ημερομηνία εργαζόμενος πληρούσε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3, τίθεται σε εφεδρεία με διαπιστωτική πράξη η ισχύς της οποίας ανατρέχει στην 1.1.2012.».

9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε ο Ν. 4024/2011, ως εξής:

«Κριτήριο ένταξης στην εργασιακή εφεδρεία του ως άνω προσωπικού αποτελεί η προϋπηρεσία του εργαζομένου στο φορέα προέλευσης ή υποδοχής ανά κλάδο ή ειδικότητα, εντασσομένων στην εργασιακή εφεδρεία όσων έχουν την ολιγότερη προϋπηρεσία στον ίδιο ή συναφή κλάδο ή ειδικότητα.».

Άρθρο 4

Επείγουσες διατάξεις εφαρμογής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 2362/1995 (Α'247), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α' 141), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται εντός του πρώτου μήνα κάθε οικονομικού έτους καθορίζεται κατά φορέα και συλλογική απόφαση το συνολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων που θα διατεθεί κατά τη διάρκειά του για την εκτέλεση συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη έργων.

Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα συνεχιζόμενα έργα και η ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εφόσον οι πιστώσεις που θα διατεθούν εντός του έτους για την υλοποίησή τους δεν υπερβαίνουν το όριο των ετήσιων συνολικών πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Με όμοια απόφαση μπορεί να γίνεται ανακατανομή εγκεκριμένων με συλλογικές αποφάσεις ετήσιων πιστώσεων έργων μεταξύ φορέων υλοποίησης του Π.Δ.Ε., καθώς και εντός του αυτού φορέα υλοποίησης εφόσον οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στα έργα αυτά είναι ισοδύναμες.».

2. Στο άρθρο 21 του ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3871/2010, προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

«12. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται μέχρι το τέλος κάθε οικονομικού έτους ανακατανέμονται οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και αντιστοιχίζονται με τις κατά φορέα, τομέα και είδος δαπάνης αναλήψεις υποχρεώσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις εκδοθείσες κατά τη διάρκεια του έτους Συλλογικές Αποφάσεις Έργων ή Μελετών.».

3. Δεσμεύσεις σε βάρος του Π.Δ.Ε. που ανελήφθησαν από την έναρξη του τρέχοντος έτους και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας πράξης κατά παρέκκλιση των οριζομένων στα άρθρα 21 και 22 Α του ν. 2362/1995, όπως ισχύουν, θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 5

Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του ν. 3943/2011 (Α'66) διαγράφονται οι λέξεις «και μέχρι 31.12.2011».

2. α. Η μισθοδοσία του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών, καθώς επίσης και του προσωπικού που υπηρετούσε την 31η Δεκεμβρίου 2010 στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και από 1.1.2011 μετατάχθηκε σε Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α'87), καταβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η κάλυψη των σχετικών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού γίνεται με ισόποση μείωση των πόρων των Δήμων και των Περιφερειών που προβλέπονται στα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010.

Για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού κατά το οικονομικό έτος 2012, μεταφέρονται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, από τους πόρους των άρθρων 259 και 260 του ν. 3852/2010 στους σχετικούς Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών τα απαραίτητα ποσά.

β. Η αληθής έννοια της παραγράφου 1 του άρθρ. 259 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, είναι ότι οι πόροι των Δήμων που προέρχονται από τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας αφορούν εισπράξεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους ανεξαρτήτως της οικονομικής χρήσης την οποία αφορούν.

3. Η προθεσμία που αναφέρεται στις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010 (Α' 175) παρατείνεται μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων, οι οποίες ως απαραίτητες για τη φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών, εντάσσονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994 - Α' 151) ή άλλο φορολογικό νόμο.

4. Στα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ Α'38) οι λέξεις «Μέχρι 31.12.2011» και «μέχρι 31.12.2011» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Μέχρι 31.12.2012» και «μέχρι 31.12.2012» αντίστοιχα.

5. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 63 Δ του ν. 3601/2007 (Α' 178), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4021/2011, προστίθενται από τότε που ίσχυσε ο ν. 4021/2011, τέταρτο και πέμπτο εδάφια ως εξής:

«Σε επείγουσα περίπτωση η διαδικασία υποβολής προσφορών, ο καθορισμός του ανταλλάγματος και η μεταβίβαση χωρούν βάσει προσωρινής αποτίμησης από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία αμέσως κατόπιν αναθέτει σε έναν ή δύο νόμιμους ελεγκτές τη σύνταξη έκθεσης ή εκθέσεων αποτίμησης. Εντός διμήνου από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, η Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει οριστικά το αντάλλαγμα λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.».

Άρθρο 6

Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

1. Στο άρθρο 28 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α' 31) προστίθενται παράγραφοι ως εξής:

«10. Ο ΕΟΠΥΥ για την αντιμετώπιση των παροχών προς τους ασφαλισμένους του (εν ενεργεία ασφαλισμένους και συνταξιούχους) και των δαπανών του δύναται να μεταβιβάζει πιστώσεις στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον ΟΑΕΕ, στον ΟΓΑ, και τον ΟΠΑΔ.

11. Εφόσον με την έναρξη του πρώτου οικονομικού έτους δεν έχει εγκριθεί προϋπολογισμός από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η εκτέλεση αυτού κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ενεργείται μέχρι του ποσοστού διάθεσης 50% από τις αντίστοιχες πιστώσεις των προϋπολογισμών κλάδου υγείας του προηγούμενου οικονομικού έτους των μεταφερόμενων στον ΕΟΠΥΥ φορέων, όπως επίσης και του ΟΠΑΔ.

12. Συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ του ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ και θεραπευτών ιατρών λύονται αζημίως στις 31/12/2011, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι προαναφερόμενοι ιατροί δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας αυτού μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον υποβάλουν δήλωση στον οργανισμό εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής. Η αμοιβή των ιατρών ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ ανά επίσκεψη και μέχρι διακόσιες (200) επισκέψεις μηνιαία. Για την αποζημίωση αυτή δεν επιβαρύνεται ο ΕΟΠΥΥ με εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του ν. 3918/2011, όπως αυτό προστέθηκε με την περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Α' 216) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Μέχρι την έκδοση μισθοδοσίας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τη μισθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξοδα κίνησης, τις υπερωρίες και τις αποζημιώσεις, καταβάλλουν οι φορείς από τους οποίους προέρχεται το προσωπικό, η δε δαπάνη συμψηφίζεται με τα οφειλόμενα από τους φορείς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ποσά. Για δε το προσωπικό που υπηρετεί στην ΥΠΕΔΥΦΚΑ, η μισθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξοδα κίνησης, οι υπερωρίες και οι αποζημιώσεις εξακολουθούν να καταβάλλονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι την έκδοση μισθοδοσίας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η δε δαπάνη αποδίδεται στη Γ.Γ.Κ.Α. από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τα προσωπικά μητρώα του μεταφερόμενου προσωπικού εξακολουθούν να τηρούνται και να ενημερώνονται από τους φορείς από τους οποίους προέρχονται, μέχρι την οριστική παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..».

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α' 134), συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί μεταξύ ΟΑΕΕ και ελεγκτών ιατρών ή ελεγκτών φαρμακοποιών και λήγουν μέχρι 31.12.2011 παρατείνονται με τους ίδιους όρους, μέχρι την ολοκλήρωση από τον ΕΟΠΥΥ των διαδικασιών σύναψης νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου με ελεγκτές ιατρούς ή φαρμακοποιούς.

4. Απαιτήσεις ασφαλιστικών φορέων έναντι των φαρμακευτικών εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών σκευασμάτων της παραγράφου 3α του άρθρ. 12 του ν. 3816/2010 (Α' 6), όπως συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 1 και 3δ του άρθρου 36 του ν. 4025/2011 (Α' 228), εκχωρούνται υποχρεωτικά προς τα νοσοκομεία έναντι καταβολής νοσηλίων ασφαλισμένων τους. Τα νοσοκομεία συμψηφίζουν υποχρεωτικά το ποσό των κατά τα ανωτέρω εκχωρουμένων απαιτήσεών τους με οφειλές τους προς τις φαρμακευτικές εταιρείες. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα ποσά που εκχωρούνται και συμψηφίζονται κατά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου καθώς και η σχετική διαδικασία.

5. α. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 3α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, καθώς και της παραγράφου 3δ του ιδίου άρθρου, οι οποίες δεν θα υπαχθούν στη διαδικασία συμψηφισμού της ανωτέρω παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ή που θα υπαχθούν στην ανωτέρω διαδικασία αλλά δεν συμψηφισθούν πλήρως, αποδίδονται με χρηματικό διακανονισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 του ν. 3816/2010 το αργότερο μέχρι 31.12.2011.

β. Οι υπόχρεες φαρμακευτικές εταιρείες ή οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, σε εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 (Α' 128), με ημερομηνία λήξεως την 22.12.2011 υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στη Γ.Γ.Κ.Α., να προχωρήσουν στη ρευστοποίηση αυτών κατά την ημερομηνία λήξης τους και να καταθέσουν τα οφειλόμενα ποσά έως την 23.12.2011 στο Λογαριασμό Τραπέζης που τους έχουν υποδείξει οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Κ.Α..

γ. Το καταβληθέν ποσό της επιστροφής (rebate) για το έτος 2011 και το τέλος εισόδου στη λίστα, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα ως παραγωγική δαπάνη του τελικώς καταβάλλοντος το ποσό αυτό.

Άρθρο 7

Συμπλήρωση, τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 62 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄179) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εφόσον στις 3 Σεπτεμβρίου 2009 το Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ανήκει σε Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, τότε για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 13 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, και δη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, εφαρμόζονται, σύμφωνα με την παράγραφο 8(β) του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, άμεσα οι διατάξεις του Κεφαλαίου IV της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο Κεφάλαιο IV της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ αναφορικά με τους Ανεξάρτητους Διαχειριστές Μεταφοράς, και ιδίως, τα πάγια στοιχεία, τον εξοπλισμό, το προσωπικό και την ταυτότητα, την ανεξαρτησία του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, την ανεξαρτησία του προσωπικού και τη διαχείριση του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, το εποπτικό όργανο, το πρόγραμμα συμμόρφωσης και τον υπεύθυνο συμμόρφωσης, την ανάπτυξη δικτύου και την εξουσία λήψης αποφάσεων για επενδύσεις, καθώς και την εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη σύνδεση εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εγκαταστάσεων επαναεριοποίησης ΥΦΑ και βιομηχανικών πελατών στο σύστημα μεταφοράς. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύνανται να εξειδικεύονται οι ανωτέρω διατάξεις και προϋποθέσεις που αφορούν στην οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία του Διαχειριστή Μεταφοράς επί τη βάσει των διατάξεων της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Σε κάθε περίπτωση που Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση έχει στην κυριότητά της Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και επιθυμεί να εφαρμόσει το πρότυπο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, τότε, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

(α) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται:

(αα) Να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο επί επιχείρησης που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου και συγχρόνως να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή σε Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε

(ββ) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο επί Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή επί Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας και συγχρόνως να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε επιχείρηση που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.

(β) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται να διορίζουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή οργάνων με εκπροσωπευτική εξουσία σε Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή σε Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε επιχείρηση που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου και

(γ) Το ίδιο πρόσωπο δεν δικαιούται να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή οργάνων με εκπροσωπευτική εξουσία τόσο σε επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου όσο και σε Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.».

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 67 του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι δραστηριότητές του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και ιδίως η διαχείριση, η συντήρηση, και η ανάπτυξη του ΕΣΦΑ, τελούν υπό το ρυθμιστικό έλεγχο της ΡΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, το Δημόσιο θα ασκεί πλήρως τα δικαιώματα εταιρικής διακυβέρνησης τα οποία αντιστοιχούν στη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.».

3. α. Η παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 (Α'252) καταργείται και οι παράγραφοι 10 έως 12 αναριθμούνται σε 9 έως 11 αντίστοιχα.

β. Η παράγραφος 11 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995, που αναριθμείται με την προηγούμενη υποπαράγραφο ως παράγραφος 10, αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες με τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί σε ανώνυμες εταιρείες που θα συστήνονται ειδικά για αυτόν τον σκοπό, εκτός από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., την Ε.Π.Α. Αττικής Α.Ε., την Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε., την Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε. καθώς και τις Ε.Π.Α. που τυχόν συσταθούν κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, άδεια διανομής φυσικού αερίου, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Να έχει παρέλθει διάστημα δέκα ετών από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και

β. η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. να μην έχει ιδρύσει Ε.Π.Α. με γεωγραφικά όρια δραστηριότητας την περιοχή στην οποία πρόκειται να ασκηθούν οι ανωτέρω δραστηριότητες.».

4. Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 4 του ν. 2364/1995, η οποία προστέθηκε δυνάμει της παρ. 9 του ν. 4001/2011 αναριθμείται σε παράγραφο 11 και αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Το αργότερο μέχρι την παρέλευση ενός (1) έτους από την έναρξη λειτουργίας καθενός εκ των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης που θα διέρχονται από τις γεωγραφικές περιοχές των Περιφερειών Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, η Δ.ΕΠ.Α. ΑΈ. οφείλει να προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου για τη δημιουργία και λειτουργία με τη μορφή ανωνύμων εταιρειών δύο (2) νέων Ε.Π.Α. ήτοι της Ε. Π.Α. Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και της Ε.Π.Α. Πελοποννήσου με γεωγραφικά όρια δραστηριότητας τις αντίστοιχες Περιφέρειες.».

5. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

«12. Κάθε περιορισμός αναφορικά με το ανώτατο επιτρεπτό ποσοστό συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο Ανωνύμων Εταιριών Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α. Α.Ε.) καταργείται.».

Άρθρο 8

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ».

Άρθρο δεύτερο

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 31 Δεκεμβρίου 2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 268 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α') που έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. την παράγραφο 1 του άρθρ. 44 του Συντάγματος,

2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπειγόντων θεμάτων που ανέδειξε η εφαρμογή του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», καθώς και όμοιας φύσεως θεμάτων των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τα οποία αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 και ειδικότερα:

α) να προωθηθούν οι άμεσα αναγκαίες τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο του Ν. 4024/2011 (Α' 226), με σκοπό να αποσαφηνιστούν θέματα που αφορούν την εφαρμογή του,

β) να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο εξυγίανσης των δήμων με τη δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» μέχρι 30.6.2012.

γ) να ρυθμιστούν επείγοντα φορολογικά θέματα, καθώς και θέματα του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, που έχουν προκύψει από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του και αποσκοπούν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου του,

δ) να ρυθμιστούν κατεπείγοντα θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μεταξύ των οποίων και θέματα εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

3. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του Ν. 4024/2011 και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (Α' 226) μετά τις λέξεις «Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» τίθενται οι λέξεις «και των τελωνειακών και φοροελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ».

2. Στο άρθρο 25 του Ν. 4024/2011 προστίθενται λέξεις και εδάφιο ως εξής: «, καθώς και τις διατάξεις του ν.3691/2008 (ΦΕΚ Α' 166), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του ν. 3932/2011 (Α'49) για την «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης». Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή μετακινούνται από την υπηρεσία τους στις υπηρεσίες, την αρχή και τα νομικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, συνεχίζουν να λαμβάνουν τις αποδοχές τους από την υπηρεσία από την οποία έχουν αποσπαστεί ή έχουν μετακινηθεί.».

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου καθ' ύλην Υπουργού μπορεί να εξαιρούνται κλάδοι ή ειδικότητες των φορέων της υποπαραγράφου 1 α από τα ανώτατα όρια μηνιαίων τακτικών αποδοχών που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια της παρούσης παραγράφου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά, δεν υπερβαίνει τα όρια που ορίζονται στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.».

4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Αν με την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, προκύπτει μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά του πάσης φύσεως προσωπικού του φορέα, μικρότερο του 65% του μέσου κατά κεφαλή αντίστοιχου κόστους του φορέα, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2009, ισχύει ως όριο, το ως άνω όριο του 65%.».

5. Η παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι αποδοχές των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και του άρθρου 31 του νόμου αυτού καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από διαβούλευση με τις οικείες δημοσιογραφικές ενώσεις.

Ως προς τους λοιπούς όρους απασχόλησης ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις οποίες υπάγονται οι δημοσιογράφοι του προηγούμενου εδαφίου.

Σε κάθε περίπτωση οι δημοσιογράφοι της παραγράφου αυτής υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς που ισχύει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου.».

6. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 προστίθενται οι λέξεις «καθώς και, μέχρι την 31η Μαρτίου 2012, οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετούν στο εξωτερικό.»

7. Στο τέλος της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, μετά τη λέξη «Διεύθυνσης» προστίθενται λέξεις ως εξής:

«συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ζήτησαν την παραμονή τους στην υπηρεσία δυνάμει των διατάξεων που καταργήθηκαν, έχει δε εκδοθεί η σχετική διαπιστωτική πράξη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.».

8. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (Α' 314), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 (Α' 180), προστίθεται από τότε που ίσχυσε ο ν. 4002/2011, εδάφιο ως εξής:

«Αν μεταφέρονται αρμοδιότητες σε Υπουργείο ή ν.π.δ.δ., με την απόφαση της προηγουμένης παραγράφου, για την έκδοση της οποίας συμπράττει εν προκειμένω και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ή συνιστώνται οι οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος, οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες αυτές και μπορεί να ορίζονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι οποίες μεταφέρονται, μαζί με το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές, στην οργανική μονάδα που ασκεί εφεξής τις αρμοδιότητες που μεταφέρονται.»

9. α. Το «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα» συγχωνεύεται στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», αντί της συγχώνευσής του στην «Ελληνική Στατιστική Αρχή», που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4002/2011. Η αναφορά στον τίτλο και στις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4002/2011 της φράσης «Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» ή «ΕΛ.ΣΤΑΤ.», αντικαθίσταται από τη φράση «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».

β. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4002/2011 η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των υποχρεώσεων και απαιτήσεων του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα.

γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4002/2011.

10. Στη διάταξη της παραγράφου 7, υποπαράγραφος β' του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α' 152), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011 προστίθεται περίπτωση υπό στοιχείο εε' ως εξής:

«εε) με (α) την ειδικότητα i) οδηγού και ii) τεχνίτη στην ανώνυμη εταιρία «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (Ο.ΣΥ.), ί) ηλεκτροδηγού, ii) σταθμάρχη, iii) τεχνίτη και ίν) αρχιτεχνίτη στην ανώνυμη εταιρία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (ΣΤΑ.ΣΥ), και (β) των κλάδων i) σταθμαρχών, ii) προσωπικού ελιγμών και iii) προσωπικού συντήρησης γραμμής στην ανώνυμη εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Ο.Σ.Ε.) και μηχανοδηγών στην ανώνυμη εταιρία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» (ΤΡΑΙΝΟΣΕ).

Η διάταξη αυτή ισχύει για τους εργαζόμενους στις ανωτέρω Α.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι κατά την 1.1.2012 παρέχουν την εργασία τους με τις ανωτέρω ειδικότητες και στο αντικείμενο του κλάδου στον οποίο ανήκουν, που διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου».

11. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011, ως ισχύει, και παραμένουν στην υπηρεσία είκοσι (20) εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από το συγχωνευθέν δια της υ.α. 25200/2011 (Β' 2612/8.11.2011) Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών στο Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ), και ειδικότερα δύο (2) εργαζόμενοι ειδικότητας εργοδηγών χημικών, ένας (1) εργαζόμενος ειδικότητας βοηθού χημικού, τέσσερις (4) εργαζόμενοι ειδικότητας παρασκευαστών, δύο (2) εργαζόμενοι ειδικότητας εργοδηγών μεταλλείων, ένας (1) εργαζόμενος ειδικότητας οδηγού Γ', δύο (2) εργαζόμενοι ειδικότητας εργατών γεωτρύπανων, ένας (1) εργαζόμενος ειδικότητας μηχανοτεχνίτη, τέσσερις (4) εργαζόμενοι ειδικότητας διοικητικών-οικονομικών, ένας (1) εργαζόμενος ειδικότητας σχεδιαστή, ένας (1) εργαζόμενος ειδικότητας ηλεκτρολόγου εργοδηγού και ένας (1) εργαζόμενος ειδικότητας τεχνικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ο αριθμός των παραπάνω εργαζομένων ανά κατηγορία ΥΕ και ΔΕ καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΒΑΑ. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει, για να παραμείνουν στην υπηρεσία, όσους έχουν την πιο μακρά προϋπηρεσία στις παραπάνω ειδικότητες.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδεται μέχρι τις 20.1.2012, διαφορετικά παύει να ισχύει η παραπάνω εξαίρεση.

12. Δαπάνες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφορικής, οι οποίες πιστοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ότι έχουν παρασχεθεί στους οικείους φορείς από την 1η Ιανουαρίου 2010 μέχρι τη συμπλήρωση χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας πράξης σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα I της υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/61/394/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Β΄1566), θεωρούνται νόμιμες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Οι πάροχοι των υπηρεσιών να αποδεχτούν εκπτώσεις επί του συμβατικού ανταλλάγματος του έτους 2009 ως εξής: Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2010 έως 30.6.2010 τις εκπτώσεις που αναφέρονται στα υπ' αριθμ. 453 και 454/3.2.2011 πρακτικά γνωμοδοτήσεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε σχέση με το αντίστοιχο συμβατικό αντάλλαγμα του έτους 2009.

β) Οι πάροχοι υπηρεσιών να αποδεχτούν πρακτικά γνωμοδοτήσεως που θα εκδοθούν από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατά την άνω διαδικασία του άρθρου 2 παρ. ζ' του ν. 3086/2002 και παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση (συμπεριλαμβανομένων τόκων υπερημερίας και εξόδων), δικόγραφο και δικαίωμα. Εξουσιοδοτείται ο Υφυπουργός αρμόδιος για την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. να προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω και την καταβολή των σχετικών δαπανών στους παρόχους υπηρεσιών και να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο, εντολή ή απόφαση, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων για τη μεταφορά, διάθεση, αύξηση και δέσμευση πιστώσεων, καθώς και των πράξεων έγκρισης δαπανών και έκδοσης των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

13. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 193 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179), μετά τις λέξεις «του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», τίθενται οι λέξεις «ή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.».

Άρθρο 2

Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών

1. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, οφειλές δήμων στο Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, μετά των κάθε είδους προστίμων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής τους, συμψηφίζονται με τα συνολικά προβλεπόμενα στο άρθρ. 27 του ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδα εκάστου, κατόπιν συγκέντρωσης στοιχείων βεβαιωτικών, ως προς το ύψος και το είδος των οφειλών κάθε δήμου, με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, οφειλές ύψους μικρότερου ή ίσου των ανωτέρω συνολικών εσόδων, συμψηφίζονται στο σύνολο τους και δεν υπόκεινται σε πρόστιμα ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για χρονική περίοδο μεταγενέστερη της θέσης σε ισχύ του παρόντος νόμου. Το τμήμα των εσόδων που απομένει, ανεξαρτήτως του χρόνου που πρέπει να αποδοθεί στους δήμους, μπορεί να συμψηφίζεται και στο μέλλον με παρόμοιες οφειλές τους. Οφειλές που υπερβαίνουν το ύψος των εσόδων, συμψηφίζονται με αυτά στο σύνολο τους και το τμήμα των οφειλών που συμψηφίζεται δεν υπόκειται σε πρόστιμα ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Στις ανωτέρω οφειλές συμπεριλαμβάνονται και όσες έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής, μετά των προβλεπόμενων ευεργετημάτων και απαλλαγών, καθώς και οφειλές των δήμων που προέρχονται από τα νομικά τους πρόσωπα, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Μπορεί επίσης να συμψηφιστούν οφειλές για τις οποίες εκκρεμεί προσφυγή ή έφεση στα αρμόδια δικαστήρια, ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησής τους, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης παραίτησης των ενδιαφερομένων από το ένδικο βοήθημα ή από το δικαίωμα άσκησης αυτού. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να καθορίζονται επιπλέον στοιχεία ως προς τη διαδικασία του συμψηφισμού των οφειλών, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, των δήμων και των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Δήμοι και περιφέρειες, που έχουν προβεί, έπειτα από απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου τους, σε διακανονισμό των ληξιπροθέσμων οφειλών τους προς ιδιώτες, εγγράφουν στον ετήσιο προϋπολογισμό τους, μόνο το μέρος της διακανονισθείσας οφειλής που αντιστοιχεί στο έτος που αναφέρεται ο προϋπολογισμός και όχι το σύνολο της.

3. Το άρθρο 275 του ν. 3852/2010 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δαπάνες των δήμων, των περιφερειών, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ. ανεξαρτήτως πληθυσμού, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 1 έως 3 του άρθρου 169 του Κ.Δ.Κ.».

4. Η διάρκεια του Προγράμματος «Θησέας» παρατείνεται ως την 31η Δεκεμβρίου 2012.

5. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν. 4018/2011 (Α' 215) καταργείται. Η οριζόμενη στην παράγραφο 6 του άρθρου 267 του ν. 3852/2010 προθεσμία παρατείνεται έως τις 30.9.2012. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τις περιφέρειες.

6. α. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, υλοποιείται με την Πράξη «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ' οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική περίοδο 2007-2013» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1.605/οικ.3.85/14.1.2011 (Β' 17) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνεχίζεται έως την 30.6.2012.

β. Για τη συνέχιση του προγράμματος παρατείνονται οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού των ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων, που απασχολούνται στην υλοποίηση της παραπάνω Πράξης έως την 30.6.2012. Οι παραπάνω συμβάσεις σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να διατίθεται, από τους πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α' 87), ποσό μέχρι τριάντα πέντε εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με σκοπό τη χρηματοδότηση του προγράμματος της υποπαραγράφου α' της παρούσης παραγράφου ή άλλων πρωτοβουλιών για την παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας.

7. Οι συμβάσεις που έχουν συνάψει οι περιφέρειες για τη μεταφορά των μαθητών και παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 4002/2011 (Α' 180) παρατείνονται έως την 29η Φεβρουαρίου 2012.

Άρθρο 3

Ρυθμίσεις θεμάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

1. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 9 του ν.δ. 356/1974 (Α' 90, ΚΕΔΕ), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

«Με όμοια απόφαση καθορίζεται η ειδική διαδικασία ανάθεσης η οποία εφαρμόζεται κατ' αποκλειστικότητα στις αναθέσεις αυτές, ο τρόπος της αμοιβής του αναδόχου, που μπορεί να συνδέεται και με το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας ή της είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3943/2011 (Α'66) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α' 31) και της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (Α' 72) εξακολουθούν να εφαρμόζονται για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, κατά περίπτωση, οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι και την 31η Μαρτίου 2012. Για τις πιο πάνω μετοχές που αποκτώνται από την 1 η Απριλίου 2012 και μετά έχουν εφαρμογή αποκλειστικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε..».

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (Α' 151) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους, φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, όταν οι μετοχές αυτές αποκτώνται με οποιονδήποτε τρόπο από 1η Απριλίου 2012 και μετά.».

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ. Α. σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους, που αποκτούν επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής με βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, όταν οι μετοχές αυτές αποκτώνται με οποιονδήποτε τρόπο από την 1η Απριλίου 2012 και μετά.»

5. Η παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3943/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εξακολουθούν να εφαρμόζονται για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο και οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι και την 31η Μαρτίου 2012.».

6. Η προθεσμία που παρέχεται με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 (Α' 180) παρατείνεται έως τις 30 Δεκεμβρίου 2011.

7. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (Α' 58) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Όταν ο πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 απαιτείται για συμβολαιογραφικά έγγραφα που καταρτίζονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.».

8. Η προθεσμία που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (Α' 31), όπως αυτή ισχύει σήμερα, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 για τις περιπτώσεις γ', δ', ε' της παραγράφου 1 και γ' και δ' της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998.

9. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (Α' 65), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3899/2010 (Α' 212), αντί της ημερομηνίας «1.1.2012» τίθεται η ημερομηνία «1.1.2013».

10. Εγκρίνεται η ανάθεση, από 24.7.2011, διεθνών νομικών υποστηρικτικών υπηρεσιών από το δικηγορικό γραφείο «Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP» και υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου από την εταιρεία «Lazard Freres SAS», προς τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και το Ελληνικό Δημόσιο, όπως οι υπηρεσίες αυτές εξειδικεύονται στην υπ' αριθμ. 2/71421/0023/31.10.2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Α' 2454) και με δαπάνη, όπως αυτή έχει εγκριθεί με την ίδια ως άνω απόφαση.

Ομοίως εγκρίνεται η ανάθεση, από 1.1.2012, υπηρεσιών Αντιπροσώπων Ολοκλήρωσης Συναλλαγής (Closing Agents) από τις Τράπεζες «Deutsche Bank AG» και «Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC)», προς τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., που περιλαμβάνεται στο υπ' αριθμ. 190/22.12.2011 πρακτικό συνεδριάσεώς του και με δαπάνη, όπως αυτή έχει εγκριθεί στο ως άνω πρακτικό. Στις ως άνω νομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες περιλαμβάνεται, εκτός από τη νομική και τεχνική υποστήριξη για την πραγματοποίηση των από 21.7.2011 αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής για το Ευρώ, και η νομική και τεχνική υποστήριξη του Ελληνικού Δημοσίου και του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. επί κάθε θέματος σχετικού με την πραγματοποίηση των κατά την 26η Οκτωβρίου 2011 αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής για το Ευρώ, που αφορούν στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδος, καθώς και κάθε τυχόν μεταγενέστερης σχετικής αποφάσεως.

11. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011 (Α' 152) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 3986/2011, τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση, αν η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει εκδοθεί από την Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μπορεί μετά από αίτημα του Ταμείου, οι σχετικές διαδικασίες να συνεχίζονται και η σύμβαση να υπογράφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3049/2002, από τη Δ.Ε.Α.Α. για λογαριασμό του Ταμείου, το οποίο από την υπογραφή της συμβάσεως αποκτά αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση τα δικαιώματα και υπεισέρχεται στις υποχρεώσεις αυτής.».

Άρθρο 4

Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

1.α. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α' 209), παρατείνεται μέχρι την 28.2.2012.

β. Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 για όλες τις υποβαλλόμενες μέχρι 31.12.2011 αιτήσεις παρατείνεται μέχρι τις 31.1.2012.

γ. Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 για όλες τις υποβαλλόμενες μετά τις 31.12.2011 αιτήσεις είναι ένας μήνας από την υποβολή τους. Για τις υποβαλλόμενες, από 1.12.2011 μέχρι 28.2.2012, αιτήσεις η προθεσμία του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ίδιου ως άνω νόμου παρατείνεται μέχρι την 30.5.2012.

δ. Δικαιολογητικά, που έχουν υποβληθεί μετά τις 30.11.2011 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται νομίμως υποβληθέντα.

2. α. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010, όπως τροποποιείται με την παράγραφο β' της παρούσης παραγράφου και της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2012.

β. Το στοιχείο ε' της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται μετά από δέκα (10) ημέρες από την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης περίπτωσης και για αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν μέχρι 20.12.2012.».

γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/ 2010 και της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011, εφαρμόζονται για αυτοκίνητα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και 31.12.2012.».

3. Τα άρθρα 67 παράγραφος 4 και 97 παράγραφος 5 του ν. 4001/2011 (Α' 179), όπως ισχύουν, καταργούνται.

Άρθρο 5

Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του ν. 3848/2010, η χρονολογία «2011» αντικαθίσταται από τη χρονολογία «2012».

2. Η θητεία των διορισμένων μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) που έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α' 71) παρατείνεται μέχρι την 31.12.2012.

3. α. Στο άρθρο 33 του ν. 3966/2011 (Α' 118) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

αα) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, η φράση «Από 31.12.2011» αντικαθίσταται ως εξής: «Την 31.3.2012».

ββ) Στην αρχή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 προστίθεται η φράση «Από την 1.1.2012». Ύστερα από τα δύο πρώτα εδάφια της ίδιας παραγράφου προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, το μεταφερόμενο προσωπικό μπορεί να αποσπάται στον Ο.Ε.Δ.Β. έως την κατάργηση του Οργανισμού.»

γγ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη μεταφορά σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 έως τη δημοσίευση της απόφασης οριστικής μεταφοράς και την πράξη ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού που τακτοποιείται με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στον φορέα στον οποίο μεταφέρεται.»

δδ) Στο τέλος της παραγράφου 7 προστίθενται τα ακόλουθα:

«, με εξαίρεση το προσωπικό το οποίο αποσπάται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, το οποίο ύστερα από την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β. και έως την οριστική μεταφορά του υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.»

εε) Στην παράγραφο 16, η χρονολογία «2011» αντικαθίσταται από τη χρονολογία «2012».

β. Στην παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 3966/2011, η ημερομηνία «31.12.2011» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31.3.2012».

3. Η αναστολή ισχύος των διατάξεων του ν. 3653/2008 (Α'49) παρατείνεται από τη λήξη της κατά την 31.12.2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 3879/2010 (Α'21), έως την 31.12.2013.

4. Οι εκπαιδευτικοί, που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4024/2011 (Α' 226) πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β' Κεφαλαίου του ν. 3848/2010, διατηρούν το δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την πλήρωση των θέσεων αυτών, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του Ν. 4024/2011, ανεξάρτητα από το βαθμό στον οποίο κατατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ίδιου νόμου.

Άρθρο 6

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΏΑΝΝΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ »

Άρθρο τρίτο

1. Οι δύο τελευταίες παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 5 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α' 268), όπως η πράξη αυτή κυρώνεται με το άρθρο δεύτερο του παρόντος νόμου, αναριθμούνται σε 4 και 5.

2. Στο εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (Α' 314) με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α' 268), όπως η πράξη αυτή κυρώνεται με το άρθρο δεύτερο του παρόντος νόμου, μετά τις λέξεις «αορίστου χρόνου» προστίθενται οι λέξεις «και με σχέση έμμισθης εντολής».

Άρθρο τέταρτο

Η παράγραφος 10 του άρθρ. 80 ν. 3996/2011 (Α' 170) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«10. Στους ιατρούς και οδοντίατρους, οι οποίοι εξετάζουν ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μόνιμοι ή με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή μη συμβεβλημένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι παραβιάζουν τους κανονισμούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανεξάρτητα αν παραπέμπονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, για παραβάσεις σχετικά με: α) υπερσυνταγογράφηση, προκλητή ζήτηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, β) κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, γ) υπερβολική ή κατευθυνόμενη διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων, δ) άρνηση εξυπηρέτησης ασφαλισμένων, ε) λήψη αμοιβής πέραν της νόμιμης και στ) παραβίαση των διατάξεων του π.δ. 121/2008 όπως ισχύει, επιβάλλεται με απόφαση του προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η αφαίρεση του δικαιώματος της, καθ' οποιονδήποτε τρόπο, συνταγογράφησης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) έτη. Η απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παύει να ισχύει με την πάροδο του ενός έτους ή με την έκδοση πειθαρχικής απόφασης από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Η παραπάνω απόφαση του προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκδίδεται, αφού προηγηθεί κλήση του ιατρού για παροχή εγγράφων εξηγήσεων, οι οποίες εξηγήσεις θα κατατίθενται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της σχετικής κλήσης. Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις και έχει ανάλογη εφαρμογή σε όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.»

Άρθρο πέμπτο

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (Α' 218) αντικαθίσταται ως εξής:

«Εάν κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου είναι περισσότεροι του ενός, αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος ενός εξ αυτών. Η βεβαίωση του τέλους πραγματοποιείται στο όνομα του κυρίου ή επικαρπωτή με το μεγαλύτερο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή άλλως στο όνομα ενός οποιουδήποτε εξ αυτών, ο οποίος δικαιούται να απαιτήσει από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες την απόδοση σε αυτόν του ποσοστού που τους αναλογεί.»

2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα' του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, όπως η υποπερίπτωση αυτή αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της από 16.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, προστίθενται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4021/2011, οι λέξεις:

«,καθώς και ποσοστό δεκαεπτά τοις εκατό (17%) της συνολικής επιφάνειας των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, τα οποία διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας του EOT σε ισχύ, το οποίο έχει εκδοθεί με το σύστημα των κλειδιών σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 337/2000 (Α' 281), όπως ισχύει.»

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) πολύτεκνο, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944, εφόσον, κατά το προηγούμενο έτος του έτους επιβολής του τέλους, τα τέκνα που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944 τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, Α' 151), και το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ».

4.α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, μετά τις λέξεις «ο οποίος προβαίνει» προστίθενται οι λέξεις «, ύστερα από εντολή του Υπουργείου Οικονομικών,».

β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο πρώτο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της από 16.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4021/2011, ως εξής:

«Αν δεν καταβληθεί το τέλος, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήξης πληρωμής της πρώτης δόσης του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., αφού δηλωθούν σε αυτούς τα στοιχεία του κύριου ή επικαρπωτή του ακινήτου, διαγράφουν τους υπόχρεους καταναλωτές ως προς το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., αποστέλλουν κατάσταση στη Γ.Γ.Π.Σ. και μέσω αυτής βεβαιώνεται το οφειλόμενο τέλος και οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μεριμνούν για την είσπραξη του τέλους αυτού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

γ. Το προοίμιο του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος, εξετάζει αν:».

5.α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 της από 16.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τις διαπιστώσεις του ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. εκδίδει πράξη, θετική ή απορριπτική, η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα και, εφόσον η πράξη είναι θετική, εισηγείται στο Υπουργείο Οικονομικών την αναστολή διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.»

β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 της από 16.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, μετά από τις λέξεις «μπορεί, εκτός από την» προστίθενται οι λέξεις «εισήγηση για».

6. Στο άρθρο 53 του ν. 4021/2011 προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:

«15. Κατά της απόφασης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους, μπορεί να ασκηθεί ένσταση μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση αυτής στον αιτούντα, η οποία εξετάζεται από τριμελή επιτροπή που συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών, στην οποία μετέχουν ως Πρόεδρος Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και ως μέλη αυτής δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Οικονομικών. Τα μέλη της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, ο τρόπος λειτουργίας, οι αρμοδιότητες αυτής και κάθε άλλο θέμα σχετικό καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.»

7. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (Α' 226) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύουν για αποφάσεις που αφορούν υπερωριακή εργασία έτους 2011.»

8. Στο τέλος της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, όπως η περίπτωση αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του άρθρου δεύτερου του παρόντος νόμου αντί των λέξεων «έχει δε εκδοθεί η σχετική διαπιστωτική πράξη» τίθενται, από τότε που ίσχυσε η από 31.12.2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, οι λέξεις «έχει δε υποβληθεί η σχετική αίτηση».

9.α. Στο πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012, μετά τις λέξεις «ρυθμίζονται και καταβάλλονται» προστίθενται οι λέξεις «εφόσον δεν υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα».

β. Στο τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012, αντί των λέξεων «Στην περίπτωση αυτή» τίθενται οι λέξεις «Στις περιπτώσεις δδ', εε' και στστ'».

γ. Η περίπτωση ββ' της υποπαραγράφου στ' της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«ββ) Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.»

δ. Η υποπαράγραφος η' της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«η. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στην υποπαράγραφο β' της παρούσας παραγράφου για την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη και να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.»

ε. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4038/2012 προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

«ε) Στις περιπτώσεις που κατ' εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων της παρούσας παραγράφου ζητείται η καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών σε περισσότερες από είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία τους για πληρωμή σε συντομότερο χρόνο, όπως αυτά θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

10. α. Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώνεται με το άρθρο δεύτερο του παρόντος, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η ως άνω Πράξη, ως εξής:

«α. Με τη δημοσίευση της παρούσας Πράξης, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού Δικαίου «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα», το οποίο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4002/2011 (Α' 18), αναβιώνει και συγχωνεύεται στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», αντί της συγχώνευσής του στην «Ελληνική Στατιστική Αρχή», που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4002/2011

β. Η υποπαράγραφος β' της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώνεται με το άρθρο δεύτερο του παρόντος, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η ως άνω Πράξη, ως εξής:

«β. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των υποχρεώσεων και απαιτήσεων του «Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα».»

11. α. Η 20ή Διεύθυνση Προϋπολογισμού και η 39η Διεύθυνση Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ενοποιούνται σε νέα Διεύθυνση με την ονομασία «Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης» με αρμοδιότητες, τις αρμοδιότητες που ασκούν μέχρι σήμερα οι συγχωνευόμενες ως άνω Διευθύνσεις.

β. Στη Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, συστήνεται Διεύθυνση με την ονομασία «Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας» και αρμοδιότητες την κατάρτιση και παρακολούθηση του Δημοσιονομικού Προγραμματισμού των μεσοπρόθεσμων σχεδίων δημοσιονομικής στρατηγικής, τη συνεχή παρακολούθηση και συγκέντρωση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, τη συγκέντρωση, παρακολούθηση, κατάρτιση και διαβίβαση στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. στατιστικών στοιχείων αρμοδιότητας Γ.Λ.Κ., τη δημιουργία και συνεχή επικαιροποίηση κώδικα λεπτομερών μεθοδολογικών κανόνων για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τον τρόπο κατάρτισης, συγκέντρωσης και διασταύρωσης των δημοσιονομικών στοιχείων. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας διαρθρώνεται στα τμήματα Δημοσιονομικού Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας και Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων.

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται αναλυτικά οι ασκούμενες από τις Διευθύνσεις της παρούσας παραγράφου αρμοδιότητες, μπορεί να ανακαθορίζεται η διάρθρωση των Διευθύνσεων σε Τμήματα, εξειδικεύονται αναλυτικά και κατανέμονται μεταξύ αυτών οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

δ. Η, κατά το άρθρο 50 του ν. 3871/2010, συσταθείσα Διεύθυνση Δημοσιονομικής Διαχείρισης καταργείται.

Άρθρο έκτο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671