ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α΄ 268/31.12.2011)

Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ       Αρ. Φύλλου 268       31 Δεκεμβρίου 2011

_____________________________________________________

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. την παράγραφο 1 του άρθρ. 44 του Συντάγματος,

2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπειγόντων θεμάτων που ανέδειξε η εφαρμογή του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» καθώς και όμοιας φύσεως θεμάτων των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τα οποία αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015 και ειδικότερα:

α) να προωθηθούν οι άμεσα αναγκαίες τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο του ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226), με σκοπό να αποσαφηνιστούν θέματα που αφορούν την εφαρμογή του,

β) να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο εξυγίανσης των δήμων με τη δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και να διασφαλιστεί η απρόσκοπη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» μέχρι 30.6.2012.

γ) να ρυθμιστούν επείγοντα φορολογικά θέματα καθώς και θέματα του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, που έχουν προκύψει από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του και αποσκοπούν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου του,

δ) να ρυθμιστούν κατεπείγοντα θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μεταξύ των οποίων και θέματα εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015,

3. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011 και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρ. 20 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ A΄ 226) μετά τις λέξεις «Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» τίθενται οι λέξεις «και των τελωνειακών και φοροελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ».

2. Στο τέλος του άρθρου 25 του ν. 4024/2011 προστίθενται λέξεις και εδάφιο ως εξής: «, καθώς και τις διατάξεις του ν.3691/2008 (Α΄ 166), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του ν. 3932/2011 (A΄ 49) για την «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης». Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή μετακινούνται από την υπηρεσία τους στις υπηρεσίες, την αρχή και τα νομικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, συνεχίζουν να λαμβάνουν τις αποδοχές τους από την υπηρεσία από την οποία έχουν αποσπαστεί ή έχουν μετακινηθεί.»

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρ. 31 του ν. 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου καθ’ ύλην Υπουργού μπορεί να εξαιρούνται κλάδοι ή ειδικότητες των φορέων της υποπαραγράφου 1α από τα ανώτατα όρια μηνιαίων τακτικών αποδοχών που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια της παρούσης παραγράφου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά, δεν υπερβαίνει τα όρια που ορίζονται στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.»

4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Αν με την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, προκύπτει μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά του πάσης φύσεως προσωπικού του φορέα, μικρότερο του 65% του μέσου κατά κεφαλή αντίστοιχου κόστους του φορέα, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2009, ισχύει ως όριο, το ως άνω όριο του 65%.»

5. Η παρ. 3 του άρθρου 32 του ν.4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι αποδοχές των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και του άρθρου 31 του νόμου αυτού καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από διαβούλευση με τις οικείες δημοσιογραφικές ενώσεις.

Ως προς τους λοιπούς όρους απασχόλησης ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις οποίες υπάγονται οι δημοσιογράφοι του προηγούμενου εδαφίου.

Σε κάθε περίπτωση οι δημοσιογράφοι της παραγράφου αυτής υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς που ισχύει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου.»

6. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του ν.4024/2011 προστίθενται οι λέξεις «καθώς και, μέχρι την 31η Μαρτίου 2012, οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετούν στο εξωτερικό.»

7. Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 , μετά τη λέξη «Διεύθυνσης» προστίθεται λέξεις ως εξής:

« συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ζήτησαν την παραμονή τους στην υπηρεσία δυνάμει των διατάξεων που καταργήθηκαν, έχει δε εκδοθεί η σχετική διαπιστωτική πράξη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»

8. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180), προστίθεται από τότε που ίσχυσε ο ν. 4002/2011, εδάφιο ως εξής:

«Αν μεταφέρονται αρμοδιότητες σε Υπουργείο ή ν.π.δ.δ., με την απόφαση της προηγουμένης παραγράφου, για την έκδοση της οποίας συμπράττει εν προκειμένω και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ή συνιστώνται οι οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος, οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες αυτές και μπορεί να ορίζονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι οποίες μεταφέρονται, μαζί με το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές, στην οργανική μονάδα που ασκεί εφεξής τις αρμοδιότητες που μεταφέρονται.»

9. α. Το «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα» συγχωνεύεται στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε», αντί της συγχώνευσής του στην «Ελληνική Στατιστική Αρχή», που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.4002/2011. Η αναφορά στον τίτλο και στις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.4002/2011 της φράσης «Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» ή «ΕΛ.ΣΤΑΤ.», αντικαθίσταται από τη φράση «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε».

β. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4002/2011 η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε, καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των υποχρεώσεων και απαιτήσεων του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα.

γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.4002/2011.

10. Στη διάταξη της παραγράφου 7, υποπαράγραφος β του άρθρου 37 του ν.3986/2011 (A’ 152) , όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 προστίθεται περίπτωση υπό στοιχείο εε) ως εξής:

«εε) με (α) την ειδικότητα i) οδηγού και ii) τεχνίτη στην ανώνυμη εταιρία «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (Ο.ΣΥ.), i) ηλεκτροδηγού, ii) σταθμάρχη, iii) τεχνίτη και iv) αρχιτεχνίτη στην ανώνυμη εταιρία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (ΣΤΑ.ΣΥ), και (β) των κλάδων i) σταθμαρχών, ii) προσωπικού ελιγμών και iii) προσωπικού συντήρησης γραμμής στην ανώνυμη εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Ο.Σ.Ε.) και μηχανοδηγών στην ανώνυμη εταιρία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» (ΤΡΑΙΝΟΣΕ).

Η διάταξη αυτή ισχύει για τους εργαζόμενους στις ανωτέρω Α.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι κατά την 1.1.2012 παρέχουν την εργασία τους με τις ανωτέρω ειδικότητες και στο αντικείμενο του κλάδου στον οποίο ανήκουν, που διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου».

11. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρ. 34 του ν.4024/2011, ως ισχύει, και παραμένουν στην υπηρεσία είκοσι (20) εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από το συγχωνευθέν δια της Υ.Α. 25200/2011 (ΦΕΚ Β 2612/8−11−2011) Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών στο Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ), και ειδικότερα δύο (2) εργαζόμενοι ειδικότητας εργοδηγών χημικών, ένας (1) εργαζόμενος ειδικότητας βοηθού χημικού, τέσσερις (4) εργαζόμενοι ειδικότητας παρασκευαστών, δύο (2) εργαζόμενοι ειδικότητας εργοδηγών μεταλλείων, ένας (1) εργαζόμενος ειδικότητας οδηγού Γ, δύο (2) εργαζόμενοι ειδικότητας εργατών γεωτρύπανων, ένας (1) εργαζόμενος ειδικότητας μηχανοτεχνίτη, τέσσερις (4) εργαζόμενοι ειδικότητας διοικητικών − οικονομικών, ένας (1) εργαζόμενος ειδικότητας σχεδιαστή, ένας (1) εργαζόμενος ειδικότητας ηλεκτρολόγου εργοδηγού και ένας (1) εργαζόμενος ειδικότητας τεχνικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ο αριθμός των παραπάνω εργαζομένων ανά κατηγορία ΥΕ και ΔΕ καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΒΑΑ. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει, για να παραμείνουν στην υπηρεσία, όσους έχουν την πιο μακρά προϋπηρεσία στις παραπάνω ειδικότητες.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδεται μέχρι τις 20.1.2012, διαφορετικά παύει να ισχύει η παραπάνω εξαίρεση.

12. Δαπάνες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφορικής, οι οποίες πιστοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ότι έχουν παρασχεθεί στους οικείους φορείς από την 1η Ιανουαρίου 2010 μέχρι τη συμπλήρωση χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας πράξης σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της υπ΄ αριθ. ΥΑΠ/Φ. 19. 6/Γ/61/394/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 1566), θεωρούνται νόμιμες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Οι πάροχοι των υπηρεσιών να αποδεχτούν εκπτώσεις επί του συμβατικού ανταλλάγματος του έτους 2009 ως εξής: Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2010 έως 30.6.2010 τις εκπτώσεις που αναφέρονται στα υπ’ αριθ. 453 και 454/3.2.2011 πρακτικά γνωμοδοτήσεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και για το χρονικό διάστημα από 1.7.2010 μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας πράξης την τελική μέση έκπτωση, η οποία θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο της εξώδικης επίλυσης των διαφορών μεταξύ του Δημοσίου και των παρόχων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. ζ του ν. 3086/2002 (ΦΕΚ Α΄ 324) και η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται ανά πάροχο υπηρεσιών της τελικής μέσης έκπτωσης που αναφέρεται στα ανωτέρω πρακτικά γνωμοδοτήσεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε σχέση με το αντίστοιχο συμβατικό αντάλλαγμα του έτους 2009.

β) Οι πάροχοι υπηρεσιών να αποδεχτούν πρακτικά γνωμοδοτήσεως που θα εκδοθούν από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατά την άνω διαδικασία του άρθρου 2 παρ. ζ του ν. 3086/2002 και παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση (συμπεριλαμβανομένων τόκων υπερημερίας και εξόδων), δικόγραφο και δικαίωμα.

Εξουσιοδοτείται ο Υφυπουργός αρμόδιος για την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. να προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω και την καταβολή των σχετικών δαπανών στους παρόχους υπηρεσιών και να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο, εντολή ή απόφαση, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων για τη μεταφορά, διάθεση, αύξηση και δέσμευση πιστώσεων, καθώς και των πράξεων έγκρισης δαπανών και έκδοσης των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

13. Στην παρ. 2 του άρθρου 193 του ν.4001/2011 (Α΄ 179), μετά τις λέξεις «του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», τίθενται οι λέξεις «ή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.»

Άρθρο 2

Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών

1. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, οφειλές δήμων στο Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, μετά των κάθε είδους προστίμων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής τους, συμψηφίζονται με τα συνολικά προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν.3756/2009 (Α΄ 53) έσοδα εκάστου, κατόπιν συγκέντρωσης στοιχείων βεβαιωτικών, ως προς το ύψος και το είδος των οφειλών κάθε δήμου, με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, οφειλές ύψους μικρότερου ή ίσου των ανωτέρω συνολικών εσόδων, συμψηφίζονται στο σύνολό τους και δεν υπόκεινται σε πρόστιμα ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για χρονική περίοδο μεταγενέστερη της θέσης σε ισχύ του παρόντος νόμου. Το τμήμα των εσόδων που απομένει, ανεξαρτήτως του χρόνου που πρέπει να αποδοθεί στους δήμους, μπορεί να συμψηφίζεται και στο μέλλον με παρόμοιες οφειλές τους. Οφειλές που υπερβαίνουν το ύψος των εσόδων, συμψηφίζονται με αυτά στο σύνολό τους και το τμήμα των οφειλών που συμψηφίζεται δεν υπόκειται σε πρόστιμα ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Στις ανωτέρω οφειλές συμπεριλαμβάνονται και όσες έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής, μετά των προβλεπόμενων ευεργετημάτων και απαλλαγών, καθώς και οφειλές των δήμων που προέρχονται από τα νομικά τους πρόσωπα, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Μπορεί επίσης να συμψηφιστούν οφειλές για τις οποίες εκκρεμεί προσφυγή ή έφεση στα αρμόδια δικαστήρια, ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησής τους, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης παραίτησης των ενδιαφερομένων από το ένδικο βοήθημα ή από το δικαίωμα άσκησης αυτού. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να καθορίζονται επιπλέον στοιχεία ως προς τη διαδικασία του συμψηφισμού των οφειλών, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, των δήμων και των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Δήμοι και περιφέρειες, που έχουν προβεί, έπειτα από απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου τους, σε διακανονισμό των ληξιπροθέσμων οφειλών τους προς ιδιώτες, εγγράφουν στον ετήσιο προϋπολογισμό τους, μόνο το μέρος της διακανονισθείσας οφειλής που αντιστοιχεί στο έτος που αναφέρεται ο προϋπολογισμός και όχι το σύνολό της.

3. Το άρθρο 275 του ν.3852/2010 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δαπάνες των δήμων, των περιφερειών, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ. ανεξαρτήτως πληθυσμού, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 1 έως 3 του άρθρου 169 του Κ.Δ.Κ.»

4. H διάρκεια του Προγράμματος «Θησέας» παρατείνεται ως την 31 Δεκεμβρίου 2012.

5. Η περίπτωση ε) της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215) καταργείται. Η οριζόμενη στην παράγραφο 6 του άρθρου 267 του ν.3852/2010 προθεσμία παρατείνεται ως την 30.9.2012. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τις περιφέρειες.

6. α. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, υλοποιείται με την Πράξη «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική περίοδο 2007−2013» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1.605/οικ.3.85/14.1.2011 (ΦΕΚ Β’ 17) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης − Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνεχίζεται έως την 30.6.2012.

β. Για τη συνέχιση του προγράμματος παρατείνονται οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού των ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων, που απασχολούνται στην υλοποίηση της παραπάνω Πράξης έως την 30.6.2012. Οι παραπάνω συμβάσεις σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 21 του ν.2190/1994.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να διατίθεται, από τους πόρους του άρθρου 259 του ν.3852/2010 (Α΄ 87), ποσό μέχρι τριανταπέντε εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με σκοπό τη χρηματοδότηση του προγράμματος της υποπαραγράφου α της παρούσης παραγράφου ή άλλων πρωτοβουλιών για την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας.

7. Οι συμβάσεις που έχουν συνάψει οι περιφέρειες για την μεταφορά των μαθητών και παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν.4002/2011 (Α΄ 180) παρατείνονται έως την 28η Φεβρουαρίου 2012.

Άρθρο 3

Ρυθμίσεις θεμάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

1. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 9 του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90, ΚΕΔΕ), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

«Με όμοια απόφαση καθορίζεται η ειδική διαδικασία ανάθεσης η οποία εφαρμόζεται κατ’ αποκλειστικότητα στις αναθέσεις αυτές, ο τρόπος της αμοιβής του αναδόχου , που μπορεί να συνδέεται κα με το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας ή της είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 3943/2011 (Α΄66) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α΄ 31) και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (Α΄ 72) εξακολουθούν να εφαρμόζονται για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, κατά περίπτωση, οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι και την 31η Μαρτίου 2012. Για τις πιο πάνω μετοχές που αποκτώνται από την 1η Απριλίου 2012 και μετά έχουν εφαρμογή αποκλειστικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε.».

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (Α΄ 151) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.. σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους, φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, όταν οι μετοχές αυτές αποκτώνται με οποιονδήποτε τρόπο από 1η Απριλίου 2012 και μετά».

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους, που αποκτούν επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής με βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, όταν οι μετοχές αυτές αποκτώνται με οποιονδήποτε τρόπο από την 1η Απριλίου 2012 και μετά».

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του ν. 3943/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρ. 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εξακολουθούν να εφαρμόζονται για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο και οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι και την 31η Μαρτίου 2012.»

6. Η προθεσμία που παρέχεται με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) παρατείνεται έως τις 30 Δεκεμβρίου 2011.

7. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Όταν ο πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 απαιτείται για συμβολαιογραφικά έγγραφα που καταρτίζονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.»

8. Η προθεσμία που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998 (Α’ 31), όπως αυτή ισχύει σήμερα, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 για τις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 και γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998.

9. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του ν.3845/2010 (Α΄ 65), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν.3899/2010 (Α΄ 212), αντί της ημερομηνίας «1.1.2012» τίθεται η ημερομηνία «1.1.2013».

10. Εγκρίνεται η ανάθεση, από 24.7.2011, διεθνών νομικών υποστηρικτικών υπηρεσιών από το δικηγορικό γραφείο «Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP» και υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου από την εταιρεία «Lazard Freres SAS», προς τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και το Ελληνικό Δημόσιο, όπως οι υπηρεσίες αυτές εξειδικεύονται στην υπ’ αριθ.2/71421/0023/31.10.2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2454) και με δαπάνη, όπως αυτή έχει εγκριθεί με την ίδια ως άνω απόφαση.

Ομοίως εγκρίνεται η ανάθεση, από 1.1.2012, υπηρεσιών Αντιπροσώπων Ολοκλήρωσης Συναλλαγής (Closing Agents) από τις Τράπεζες «Deutsche Bank AG» και «Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC)», προς τον ΟΔΔΗΧ και το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Δ.ΔΗ. Χ., που περιλαμβάνεται στο υπ’ αριθ. 190/22.12.2011 πρακτικό συνεδριάσεώς του και με δαπάνη, όπως αυτή έχει εγκριθεί στο ως άνω πρακτικό. Στις ως άνω νομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες περιλαμβάνεται, εκτός από τη νομική και τεχνική υποστήριξη για την πραγματοποίηση των από 21.7.2011 αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής για το Ευρώ, και η νομική και τεχνική υποστήριξη του Ελληνικού Δημοσίου και του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. επί κάθε θέματος σχετικού με την πραγματοποίηση των κατά την 26η Οκτωβρίου 2011 αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής για το Ευρώ, που αφορούν στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδος, καθώς και κάθε τυχόν μεταγενέστερης σχετικής αποφάσεως.

11. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν.3986/2011 (Α’ 152) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν.3986/2011, τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση, αν η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει εκδοθεί από την Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μπορεί μετά από αίτημα του Ταμείου, οι σχετικές διαδικασίες να συνεχίζονται και η σύμβαση να υπογράφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3049/2002, από την Δ.Ε.A.Α. για λογαριασμό του Ταμείου, το οποίο από την υπογραφή της συμβάσεως αποκτά αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση τα δικαιώματα και υπεισέρχεται στις υποχρεώσεις αυτής.»

Άρθρο 4

Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

1. α. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), παρατείνεται μέχρι την 28.2.2012.

β. Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 για όλες τις υποβαλλόμενες μέχρι 31.12.2011 αιτήσεις παρατείνεται μέχρι τις 31.1.2012.

γ. Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 για όλες τις υποβαλλόμενες μετά τις 31.12.2011 αιτήσεις είναι ένας μήνας από την υποβολή τους. Για τις υποβαλλόμενες, από 1.12.2011 μέχρι 28.2.2012, αιτήσεις η προθεσμία του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ίδιου ως άνω νόμου παρατείνεται μέχρι την 30.5.2012.

δ. Δικαιολογητικά, που έχουν υποβληθεί μετά τις 30.11.2011 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται νομίμως υποβληθέντα.

2. α. Η ισχύς των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010, όπως τροποποιείται με την παράγραφο β΄ της παρούσης παραγράφου και της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν.3943/2011 παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2012.

β. Το στοιχείο (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται μετά από δέκα (10) ημέρες από την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης περίπτωσης και για αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν μέχρι 20.12.2012. »

γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν.4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/ 2010 και της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011, εφαρμόζονται για αυτοκίνητα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και 31.12.2012.»

3. Τα άρθρα 67 παράγραφος 4 και 97 παράγραφος 5 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως ισχύουν, καταργούνται.

Άρθρο 5

Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του ν. 3848/2010, η χρονολογία «2011» αντικαθίσταται από τη χρονολογία «2012».

2. Η θητεία των διορισμένων μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) που έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) παρατείνεται μέχρι την 31.12.2012.

3. α. Στο άρθρο 33 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

αα) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, η φράση «Από 31.12.2011» αντικαθίσταται ως εξής:

«Την 31.3.2012».

ββ) Στην αρχή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 προστίθεται η φράση «Από την 1.1.2012». Ύστερα από τα δύο πρώτα εδάφια της ίδιας παραγράφου προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, το μεταφερόμενο προσωπικό μπορεί να αποσπάται στον Ο.Ε.Δ.Β. έως την κατάργηση του Οργανισμού.»

γγ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη μεταφορά σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 έως τη δημοσίευση της απόφασης οριστικής μεταφοράς και την πράξη ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού που τακτοποιείται με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στον φορέα στον οποίο μεταφέρεται.»

δδ) Στο τέλος της παραγράφου 7 προστίθενται τα ακόλουθα:

«, με εξαίρεση το προσωπικό το οποίο αποσπάται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, το οποίο ύστερα από την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β. και έως την οριστική μεταφορά του υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.»

εε) Στην παράγραφο 16, η χρονολογία «2011» αντικαθίσταται από τη χρονολογία «2012».

β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 61 του ν. 3966/2011, η ημερομηνία «31.12.2011» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31.3.2012».

3. Η αναστολή ισχύος των διατάξεων του ν. 3653/2008 (Α΄ 49) παρατείνεται από τη λήξη της κατά την 31.12.2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 3879/2010, (Α΄ 21), έως την 31.12.2013.

4. Οι εκπαιδευτικοί, που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β΄ Κεφαλαίου του ν. 3848/2010, διατηρούν το δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την πλήρωση των θέσεων αυτών, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του ν. 4024/2011, ανεξάρτητα από το βαθμό στον οποίον κατατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ίδιου νόμου.

Άρθρο 6

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671