ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 114/2011 (ΦΕΚ Α΄ 250/25.11.2011)

Αύξηση αριθμού θέσεων συμβολαιογράφων στην Επικράτεια και κατανομή αυτών ανά περιφέρεια Ειρηνοδικείου.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 250          25 Νοεμβρίου 2011

_____________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114

Αύξηση αριθμού θέσεων συμβολαιογράφων στην Επικράτεια και κατανομή αυτών ανά περιφέρεια Ειρηνοδικείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 8 ν. 3919/11 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 32).

2. Τα κατά το άρθρ. 17 παράγραφος 4 του κυρωθέντος με το ν. 2830/2000 (ΦΕΚ Α΄96) Κώδικα Συμβολαιογράφων στοιχεία, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις που υπέβαλαν οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι της χώρας, για την κατανομή των νέων θέσεων συμβολαιογράφων κατά ειρηνοδικειακή περιφέρεια.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Τη με αριθμό Δ209/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των συμβολαιογράφων στο σύνολο της χώρας αυξάνεται κατά 400 θέσεις.

2. Οι ως άνω θέσεις κατανέμονται στις παρακάτω ειρηνοδικειακές περιφέρειες ως ακολούθως:

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πύργου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αμαλιάδος ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βάρδας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

5) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

6) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αγρινίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

7) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βάλτου (Αμφιλοχία) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

8) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η μία στα Χιονάτα, που θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012, και η δεύτερη στο Αργοστόλι, που θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

9) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ζακύνθου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

10) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λευκάδας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

11) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Απολλωνίων (Βασιλική) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

12) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βόνιτσας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

13) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ακράτας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

14) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πατρών ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

15) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Δύμης (Κ. Αχαΐα) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

16) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Τριταίας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

17) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αιγίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013. 18) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ερινεού (Καμάρες) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λευκίμμης ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Παξών (Γάιος) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τέσσερεις (4), εκ των οποίων η πρώτη και η δεύτερη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τρίτη και η τέταρτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πρεβέζης ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

3) Στη Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Άρτας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λάρισας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Τυρνάβου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βόλου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά πέντε (5), εκ των οποίων οι πρώτη και η δεύτερη θα καλυφθούν εντός του έτους 2012 από υπεράριθμους συμβολαιογράφους που έχουν διορισθεί σε προσωποπαγείς θέσεις, ενώ η τρίτη, η τέταρτη και η πέμπτη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2013.

5) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Τρικάλων ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

6) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

7) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τέσσερεις (4), εκ των οποίων η πρώτη και δεύτερη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012, ενώ η τρίτη και η τέταρτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

8) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κοζάνης ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

9) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Εορδαίας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά πέντε (5), εκ των οποίων η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τέταρτη και η πέμπτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

10) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Γρεβενών ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά είκοσι δύο (22), εκ των οποίων οι ένδεκα πρώτες θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και οι υπόλοιπες ένδεκα με το διαγωνισμό του έτους 2013.

2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων με έδρα τα Κουφάλια, ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων με έδρα τη Χαλκηδόνα ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βασιλικών ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

5) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

6) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κιλκίς ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

7) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Γουμένισσας ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

8) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πολυκάστρου ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

9) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κατερίνης ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

10) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κολινδρού με έδρα το Αιγίνιο ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

11) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σερρών ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

12) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Φυλλίδος ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

13) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Νιγρίτας ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

14) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σιντικής ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

15) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ηράκλειας ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

16) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βέροιας ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

17) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Νάουσας ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

18) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

19) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Έδεσσας ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

20) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

21) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

22) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σκύδρας ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

23) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πολυγύρου ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

24) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ιερισσού ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

25) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κασσάνδρας ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

26) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Συκιάς με έδρα τη Συκιά ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

27) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Συκιάς με έδρα τη Νικήτη ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

28) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Νέων Μουδανιών ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καστοριάς με έδρα την Καστοριά ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Φλώρινας ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά πενήντα (50), εκ των οποίων οι είκοσι πέντε (25) θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και οι υπόλοιπες είκοσι πέντε (25) με το διαγωνισμό του έτους 2013.

2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Άλιμος) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Βουλιαγμένη) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Χαϊδάρι) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

5) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Ασπρόπυργος) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

6) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Π. Φάληρο) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

7) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Αργυρούπολη) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

8) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Αιγάλεω) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη και η δεύτερη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

9) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Γλυφάδα) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη και η δεύτερη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

10) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Βούλα) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

11) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Ν. Μάκρη) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

12) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Αγ. Δημήτριος) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά πέντε (5), εκ των οποίων η πρώτη, η δεύτερη και τρίτη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τέταρτη και πέμπτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

13) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Ηλιούπολη) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

14) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Βύρωνας) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

15) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Ζωγράφου) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη και η δεύτερη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

16) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Γαλάτσι) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

17) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Αγ. Βαρβάρα) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

18) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τέσσερεις (4), εκ των οποίων η πρώτη και η δεύτερη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τρίτη και η τέταρτη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2013.

19) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (Κηφισιά) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

20) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (Ν. Ερυθραία) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

21) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (Μελίσσια) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

22) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

23) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Ν. Σμύρνη) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη και η δεύτερη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

24) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά πέντε (5), εκ των οποίων η πρώτη και δεύτερη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τρίτη, η τέταρτη και η πέμπτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

25) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Περιστερίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τέσσερεις (4), εκ των οποίων η πρώτη και η δεύτερη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τρίτη και η τέταρτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

26) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τέσσερεις (4), εκ των οποίων η πρώτη και η δεύτερη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τρίτη και η τέταρτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

27) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Παπάγου) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

28) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Βριλήσσια) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

29) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Αγ. Παρασκευή) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

30) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αχαρνών ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

31) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ιλίου (Ν. Λιόσια) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

32) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ιλίου (Αγ. Ανάργυροι) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

33) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ιλίου (Πετρούπολη) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

34) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

35) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας (Μάνδρα) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

36) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μεγάρων ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

37) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κρωπίας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

38) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κρωπίας (Βάρη) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

39) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κρωπίας (Παλλήνη) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

40) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κρωπίας (Μαρκόπουλο) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

41) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κρωπίας (Παιανία) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

42) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κρωπίας (Γέρακας) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

43) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κρωπίας (Σπάτα) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

44) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κρωπίας (Αρτέμιδα Λούτσας) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

45) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λαυρίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

46) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λαυρίου (Κερατέα) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

47) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λαυρίου (Ανάβυσσος) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

48) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λαυρίου (Καλύβια) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

49) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (Καπανδρίτι) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

50) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (Μαραθώνας) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

51) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (Αγ. Στέφανος) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

52) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (Αυλώνας) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

53) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (Ωρωπός) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

54) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Θηβών ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

55) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

56) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας (Ψαχνά) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

57) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας (Βασιλικό) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πειραιά ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά οκτώ (8),

εκ των οποίων οι τέσσερεις θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και οι υπόλοιπες τέσσερεις με το διαγωνισμό του έτους 2013.

2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πειραιά (Κερατσίνι) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Νικαίας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τέσσερεις (4), εκ των οποίων η πρώτη και η δεύτερη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τρίτη και η τέταρτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Νικαίας (Κορυδαλλός) ο αριθμός των οργανικών αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

5) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καλαυρίας (Πόρος) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

6) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αιγίνης ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

7) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνος ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λαμίας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αταλάντης ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012. 3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Υπάτης ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Φαλάρων (Στυλίδα) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

5) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Θερμοπυλών (Μώλος) ο αριθμός των οργανικών αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

6) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αμφίσσης ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

7) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ιτέας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

8) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Δελφών ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

9) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας (Προυσσός) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

10) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

11) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αράχωβας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

12) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ορχομενού ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ναυπλίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πρασιών (Λεωνιδίου) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), με τη δημιουργία νέας οργανικής θέσης με έδρα τον Τυρό, η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μάσσητος (Ερμιόνης) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Άργους ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

5) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Άστρους ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

6) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κορίνθου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 με τη δημιουργία νέας οργανικής θέσης με έδρα τα Αθίκια και η δεύτερη θα καλυφθεί επίσης με το διαγωνισμό του έτους 2012 με έδρα την Κόρινθο.

7) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κορίνθου (Άγιοι Θεόδωροι) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

8) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κορίνθου (Λουτρακίου) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

9) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Δερβενίου (Ακταίον) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

10) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ξυλοκάστρου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

11) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Τανίας Δολιανών (Καστρί) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

12) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Τροπαίων, ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

13) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μεγαλόπολης ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

14) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Τρίπολης ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

15) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς (Μονεμβασιά), ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

16) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σπάρτης ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

17) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σπάρτης (Ξηροκάμπι) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 με τη δημιουργία νέας οργανικής θέσης με έδρα τον Κάμπο Αβίας και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2012 με έδρα την Καλαμάτα.

2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Παμίσου (Πεταλίδι) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Παμίσου (Χατζή) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013 με τη δημιουργία νέας οργανικής θέσης με έδρα το Βλαχόπουλο.

4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Οιχαλίας (Μελιγαλά) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013 με τη δημιουργία νέας οργανικής θέσης με έδρα την Βαλύρα.

5) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πύλου (Μεθώνης) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

6) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

7) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Εράνης (Φιλιατρά) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

8) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Γυθείου (Αρεόπολη) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χανίων ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη και η δεύτερη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κολυμβαρίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βάμου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), οι οποίες θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012.

5) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μυλοποτάμου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

6) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τέσσερεις (4), εκ των οποίων η πρώτη και οι δεύτερη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τρίτη και η τέταρτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

7) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αρκαλοχωρίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

8) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μοιρών (Βόρροι) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

9) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βιάννου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

10) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αγ. Νικολάου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), οι οποίες θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2013.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ερμουπόλεως ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Άνδρου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Νάξου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πάρου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

5) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μυκόνου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

6) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Θήρας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

7) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μήλου (Κίμωλος) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

8) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

9) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πλωμαρίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

10) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καλλονής ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

11) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λήμνου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

12) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

13) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σάμου (Πυθαγόρειο) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Δράμας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καβάλας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

5) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Παγγαίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

6) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χρυσουπόλεως ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

7) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Θάσου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

8) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ξάνθης ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί εντός του έτους 2012 από υπεράριθμο συμβολαιογράφο που έχει διορισθεί σε προσωποπαγή θέση και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ρόδου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κω ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καλύμνου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πάτμου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671