ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 97/2011 (ΦΕΚ Α΄ 232/03.11.2011)

Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ       Αρ. Φύλλου 232       3 Νοεμβρίου 2011

___________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 97

Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 41, παρ. 2, του Ν. 2362/ 1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31, του Ν. 3871/2010 (Α΄ 141),

β) τις διατάξεις του άρθρου 90, του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Την αριθμ. Υ350/8−7−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β΄ 1603).

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος π.δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Την 273/2011 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)

1. Η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού δε μπορεί να ορισθεί πέραν του ενός (1) μηνός από τη λήξη του οικονομικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκε το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (άρθρο 41, παρ. 1, Ν. 2362/1995).

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από πλήρως αιτιολογημένη πρόταση του οικείου Διατάκτη και εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου ή του Ειδικού Λογιστηρίου, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, να παρατείνεται η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού για τις κατωτέρω κατηγορίες Χ.Ε.Π., ως ακολούθως:

α. Μέχρι ένα (1) έτος για Χ.Ε.Π. που αφορούν δαπάνες:

i) προμηθειών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και δαπάνες προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της ΕΥΠ, που έχουν χαρακτηρισθεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, ως απόρρητες, ii) προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων των Ενόπλων Δυνάμεων στο εσωτερικό.

β. Μέχρι δύο (2) έτη για Χ.Ε.Π. που αφορούν: i) δαπάνες και προμήθειες εξωτερικού, ii) επιδοτήσεις εν γένει, προκειμένου για Χ.Ε.Π. που εκδίδονται στο όνομα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Ειδικά, για τα Χ.Ε.Π. που αφορούν δαπάνες και προμήθειες εξωτερικού των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, με εξαίρεση δαπάνες εκπαίδευσης στρατιωτικού προσωπικού, καθώς και δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό στρατιωτικών και μελών των οικογενειών τους, η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού μπορεί να παρατείνεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, ως ακολούθως: i) μέχρι πέντε (5) έτη για εντάλματα που αφορούν προμήθειες υλικών ή παροχή υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται μέσω οίκων του εξωτερικού ή Διακρατικών Συμφωνιών (BWB), εφόσον διαπιστώνεται από τον Αρχηγό του οικείου Γενικού Επιτελείου αδυναμία ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων παραδόσεων και διαδικασιών, ii) μέχρι επτά (7) έτη για εντάλματα που αφορούν προμήθειες υλικών, μέσω στρατιωτικών πωλήσεων εξωτερικού (F.M.S.), εφόσον διαπιστώνεται από τον Αρχηγό του οικείου Γενικού Επιτελείου αδυναμία ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων παραδόσεων και διαδικασιών.

Άρθρο 2

Διενέργεια πληρωμών

1. Ο υπόλογος μπορεί να πραγματοποιεί πληρωμές σε βάρος του προϊόντος Χ.Ε.Π. έως την ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού και σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο εκδόθηκε το Χ.Ε.Π. (άρθρο 40, παρ. 1, N. 2362/1995).

2. Ειδικά για τα Χ.Ε.Π. για τα οποία η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού παρατείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η διενέργεια πληρωμών από το προϊόν τους, μέχρι τη λήξη της παράτασης.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η του επόμενου οικονομικού έτους.

Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671