ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3282/2004 (ΦΕΚ Α΄ 208/01.11.2004)

Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 208

1 Νοεμβρίου 2004

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3282

Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

αρθρο 1 - Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 δεν επιτρέπονται οι μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α) οι μετεγγραφές των γονέων και τέκνων των πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας, μη θιγομένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των πολυτέκνων,

β) οι μετεγγραφές των τέκνων των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α΄),

γ) οι μετεγγραφές των ορφανών από τον έναν ή και από τους δύο γονείς, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ,

δ) οι μετεγγραφές των φοιτητών και σπουδαστών που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους πέτυχαν αθλητική διάκριση που επιτρέπει κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας την εγγραφή τους καθ΄ υπέρβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το λόγο αυτόν.

Στις περιπτώσεις αυτές δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν, ανεξαρτήτως ποσοστού, μόνον όσοι βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους, εκτός αν ο λόγος μετεγγραφής των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ ανακύψει μεταγενέστερα.

2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν επίσης από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 τα τέκνα των γονέων των οποίων ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν μόνον όσοι βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους και εφόσον έχουν πετύχει στο Τμήμα προέλευσης σε όλα τα υποχρεωτικά και με επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών ή σε ίσο τουλάχιστον αριθμό μαθημάτων του ατομικού προγράμματος σπουδών του υποψήφιου για μετεγγραφή φοιτητή ή σπουδαστή.

3. Οι μετεγγραφές της παραγρ. 2 δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν σε ποσοστό το 10% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής, Ειδικά για τα Ιδρύματα του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης το ποσοστό των μετεγγραφών αυτών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 5%. Υπέρβαση του ποσοστού μετεγγραφής δεν επιτρέπεται σε καμία απολύτως περίπτωση. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τις ίδιες προϋποθέσεις, προηγούνται τα τέκνα των οικογενειών, μέλη των οποίων φοιτούν ήδη σε Πανεπιστήμια ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) διαφορετικών πόλεων, που δεν συμπίπτουν με τον τόπο κατοικίας των γονέων, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματός τους δεν είναι μεγαλύτερος του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ του μέσου όρου του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των άλλων υποψηφίων. Αν υπάρχει ίσος μέσος όρος οικογενειακού εισοδήματος, για την αποφυγή της υπέρβασης, λαμβάνεται υπόψη η συνολική βαθμολογία που έχουν πετύχει οι υποψήφιοι στο Τμήμα προέλευσης. Αν και η συνολική βαθμολογία είναι ίδια, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής.

4. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 έχουν όλοι όσοι βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά και με επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων στο Τμήμα προέλευσης και, για την αποφυγή της υπέρβασης, μεταξύ υποψηφίων με ίσο μέσο όρο οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι κατά την τελευταία συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μετεγγράφονται:

α) Ανεξαρτήτως ποσοστού, οι φοιτητές και σπουδαστές που εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή T.E.I. για έναν από τους λόγους υγείας που αναφέρονται στο άρθρο 12 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α΄) και λόγω υπέρβασης του προβλεπόμενου ποσοστού δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο Τμήμα προτίμησής τους ή που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υπέστησαν μία από τις σοβαρές ασθένειες που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο. Επίσης, δικαίωμα μετεγγραφής έχουν και όσοι πάσχουν από τις σοβαρές ασθένειες του ίδιου άρθρου και εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο χωρίς να έχουν κάνει χρήση του σχετικού δικαιώματος εγγραφής καθ΄ υπέρβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για έναν από τους λόγους αυτούς.

β) Σε ποσοστό 1 % του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής, τα τέκνα των οποίων ένας τουλάχιστον γονέας είναι τυφλός ή κωφάλαλος ή νεφροπαθής που υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση ή πάσχει από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκει στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχει κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%. Στις περιπτώσεις αυτές, για την αποφυγή της υπέρβασης του ποσοστού μετεγγραφής, μεταξύ υποψηφίων με τις ίδιες προϋποθέσεις λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του οικογενειακού εισοδήματος ή, αν υπάρχει ίσος μέσος όρος εισοδήματος, η συνολική βαθμολογία που έχουν πετύχει οι υποψήφιοι στο Τμήμα προέλευσης ή ο συνολικός αριθμός μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι κατά την τελευταία συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο. Αν και η συνολική βαθμολογία είναι ίδια, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής.

Μεταξύ των όρων και των προϋποθέσεων που καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση περιλαμβάνεται ιδίως η συγκρότηση των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών που θα βεβαιώνουν τη συνδρομή των λόγων μετεγγραφής της παρούσας παραγράφου, καθώς και των αρμοδιοτήτων τους να ζητούν από τους υποψήφιους για μετεγγραφή φοιτητές ή σπουδαστές να προσκομίζουν το κατά περίπτωση κατάλληλο αποδεικτικό υλικό και να υποβάλλονται, σε πανεπιστημιακό ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα, στις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις που θα πιστοποιούν την ασθένεια από την οποία πάσχουν, τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

6. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, δικαίωμα μετεγγραφής υφίσταται μόνο για ένα από τα δύο Τμήματα, κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου, που είναι πλησιέστερο στον τόπο της κατοικίας των γονέων και είναι αντίστοιχο με το Τμήμα προέλευσης. Η ύπαρξη αντιστοιχίας μεταξύ των Τμημάτων στα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. πρέπει να προκύπτει με βάση το σύμφωνα με το νόμο πτυχίο που χορηγούν και το πρόγραμμα σπουδών, διαπιστώνεται δε με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων, οι οποίες λαμβάνονται κατά την πρώτη συνεδρία κάθε ακαδημαϊκού έτους, βεβαιώνεται δε υποχρεωτικώς με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Τμήματος υποδοχής που πραγματοποιεί τις μετεγγραφές σύμφωνα με την παράγραφο 9. Οι αποφάσεις αντιστοίχισης των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στον έλεγχο νομιμότητας που ασκείται από τον Πρύτανη και τον Πρόεδρο του οικείου Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι αποφάσεις αντιστοίχισης των Τμημάτων αποστέλλονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας το αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους. Αν διαπιστωθεί αναντιστοιχία μεταξύ Τμημάτων, η αναπεμπτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι δεσμευτική για τα οικεία Τμήματα.

Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2004 - 2005 οι αποφάσεις αντιστοίχισης των Τμημάτων υποβάλλονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέχρι 30 Νοεμβρίου 2004.

7. Οι μετεγγραφές διενεργούνται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή ή σπουδαστή, που υποβάλλεται από τον ίδιο ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Τμήμα υποδοχής και η οποία συνοδεύεται οπωσδήποτε από τα κατά περίπτωση κατωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά:

α) Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος κατοικίας των γονέων.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

γ) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης.

δ) Εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του ενδιαφερομένου των τριών τελευταίων οικονομικών ετών ή, αν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το λόγο μη υποβολής.

ε) Ατομικό δελτίο επιτυχίας ή αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών και αντίγραφο του προγράμματος σπουδών, θεωρημένο από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης.

στ) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση υποβολής ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών ή αναληθούς υπεύθυνης δηλώσεως, η μετεγγραφή ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Τμήματος υποδοχής και ο υπεύθυνος φοιτητής ή σπουδαστής διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος υποδοχής. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων οι οποίες, εφόσον αποδειχθεί υπαιτιότητα, αποκλείουν την επανεγγραφή του υπεύθυνου φοιτητή ή σπουδαστή στο Τμήμα προέλευσης με βάση την τελευταία συμμετοχή του στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή στη σύνθεση του αρμόδιου οργάνου μετέχει ένας τουλάχιστον δικαστικός λειτουργός. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται το αρμόδιο όργανο, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων.

8. Τα απαιτούμενα για τη μετεγγραφή δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 Νοεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, οι δε αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο μέσα σε σαράντα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας. Για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2004.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για τους υποψήφιους για μετεγγραφή σπουδαστές Τ.Ε.Ι. που εγγράφονται στο Τμήμα προέλευσης κατά το εαρινό εξάμηνο ορίζεται από 1 Απριλίου έως 15 Απριλίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

9. Οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Τμήματος υποδοχής. Με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως οι υποψήφιοι που μετεγγράφονται απαλλάσσονται από την εξέταση σε μαθήματα ή ασκήσεις που εξετάστηκαν με επιτυχία στο Τμήμα προέλευσης. Με την ίδια απόφαση οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές ή σπουδαστές υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα προέλευσης.

10. Κατάλογος με τις μετεγγραφές που πραγματοποιήθηκαν και την αντιστοιχία των Τμημάτων προέλευσης και υποδοχής αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος προέλευσης και του Τμήματος υποδοχής και κοινοποιείται μέχρι 31 Μαρτίου κάθε ακαδημαϊκού έτους από το Τμήμα υποδοχής στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι. ή στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. και μέσω αυτών στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας.

Ο αντίστοιχος κατάλογος των μετεγγραφόμενων κατά το εαρινό εξάμηνο σπουδαστών Τ.Ε.1. κοινοποιείται μέχρι 31 Ιουλίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Αν διαπιστωθεί ότι πραγματοποιήθηκε μετεγγραφή χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου ποσοστού ή χωρίς να υφίσταται αντιστοιχία μεταξύ των Τμημάτων προέλευσης και υποδοχής που δεν οφείλεται σε υποβολή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών ή αναληθούς υπεύθυνης δηλώσεως εκ μέρους του ενδιαφερομένου, η αναπεμπτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων είναι δεσμευτική για το Τμήμα υποδοχής. Στην περίπτωση αυτή η μετεγγραφή ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Τμήματος και ο μετεγγραφόμενος φοιτητής ή σπουδαστής διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος υποδοχής και επανεγγράφεται στα μητρώα του Τμήματος προέλευσης.

11. Το καθεστώς των μετεγγραφών που εισάγεται με το παρόν άρθρο ισχύει και για όσους εισάγονται στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.

12. Το συνολικό ποσοστό των κάθε φύσεως μετεγγραφών και κατατάξεων σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α΄), δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 15% του προβλεπόμενου αριθμού των εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. Ειδικά για τα Ιδρύματα του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης το ποσοστό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 8%. Στα ποσοστά αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στα εδάφια α΄, β΄, γ΄, δ΄ της παραγράφου 1, καθώς και το εδάφιο α΄ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

13. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

14. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1674/1986 (ΦΕΚ 203 Α΄), του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 83/2274/1987 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 346 Β΄), του άρθρου 1 του Ν. 1865/1989 (ΦΕΚ 210 Α΄), του άρθρου 2 του Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α΄), του άρθρου 5 της υπ΄ αριθμ. Φ.252.25/86/200 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 473 Β΄) και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου ή διάταξη που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση νόμου σχετική με θέματα που ρυθμίζονται από το παρόν άρθρο καταργούνται.

15. Οι μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού του ακαδημαϊκού έτους 2003 - 2004, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου, ολοκληρώνονται με τις έως τώρα ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 2 - Θέματα εκλογής ή εξέλιξης σε θέση Καθηγητή Πανεπιστημίου

Η παράγραφος 5 περίπτωση iii του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «iii. Διδακτική εμπειρία μεταπτυχιακών σπουδών συνιστάμενη στη διδασκαλία επί τριετία, τουλάχιστον, σε μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίων της χώρας ή της αλλοδαπής ή η επίβλεψη, με την ιδιότητα του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π., μίας τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή της ή η συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές δύο τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή τους ή η διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον, αναγνωρισμένων, κατά την έννοια των διατάξεων των νόμων 1514/1985 και 2913/2001, Ερευνητικών Ινστιτούτων ή τριετής τουλάχιστον θητεία σε διευθυντική θέση Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών ή, προκειμένου περί υποψηφίων καθηγητών των Ιατρικών Σχολών, η κλινική ή κλινικοεργαστηριακή διεύθυνση επί πέντε τουλάχιστον έτη σε Πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στα Π.Δ/τα 123/1984 (ΦΕΚ 39 Α΄), 111/1994 (ΦΕΚ 84 Α΄) και 390/1995 (ΦΕΚ 217 Α΄).

Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και έχει χρησιμοποιηθεί και αναγνωρισθεί από άλλους ερευνητές.

Η παράγραφος 6 του άρθρου 45 του Ν. 1268/1982 καταργείται.

Η παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς διαδικασίες εκλογής ή εξέλιξης, για τις οποίες οι σχετικές πράξεις έχουν αναπεμφθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων στα Πανεπιστήμια, λόγω ελλείψεως του αντίστοιχου προσόντος.»

αρθρο 3 - Διακοπή στρατιωτικής θητείας επιλέκτων και διεθνών αθλητών

Επίλεκτοι και διεθνείς αθλητές, που τιμούν τη χώρα μας με συμβόλαια που έχουν υπογράψει με ομάδες του εξωτερικού κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας, δύνανται να διακόπτουν τη στρατιωτική τους θητεία και να εκπληρώνουν το υπόλοιπο αυτής με τη λήξη του συμβολαίου τους.

ΑΡΘΡΟ 4 - Αναστολή λειτουργίας Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. ή της Διοικούσας Επιτροπής Τ.Ε.Ι., όπου λειτουργεί, δύναται να αναστέλλεται η εκπαιδευτική λειτουργία Τμημάτων Τ.Ε.Ι., εφόσον ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών είναι μη επαρκής ή έχουν προκύψει άλλοι αντικειμενικοί λόγοι αδυναμίας της λειτουργίας του Τμήματος.

Με την ίδια υπουργική απόφαση καθορίζονται ο χρόνος αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος, τα θέματα μετεγγραφής των σπουδαστών, τα θέματα του Εκπαιδευτικού και Διοικητικού Προσωπικού, ειδικότερα θέματα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

ΑΡΘΡΟ 5

Το άρθρο 36 του Ν. 3259/2004 «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 149 Α΄) τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 36

Μέχρι και την 28.2.2005 απαγορεύονται οι διαδικασίες και η λήψη μέτρων ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και των προσωρινών διαταγών, εντός ή εκτός της χώρας, σε βάρος των Εταιρειών «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» και «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Α.Ε.» και οποιουδήποτε περιουσιακού τους στοιχείου, ομοίως δε και κατά παντός παραρτήματος τούτου, αναγκαίου ή πρόσφορου προς εξυπηρέτηση αυτού ή των χρηστών του, οι δε τυχόν ανωτέρω εκκρεμείς διαδικασίες, καθώς και οι συνέπειες των μέτρων τούτων αναστέλλονται κατά το άνω διάστημα. Των ανωτέρω περιορισμών εξαιρείται το Ελληνικό Δημόσιο.»

ΑΡΘΡΟ 6 - Ισχύς

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671