ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3279/2004 (ΦΕΚ Α΄ 205/01.11.2004)

Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και ρύθμιση λοιπών θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 205

1 Νοεμβρίου 2004

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3279

Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και ρύθμιση λοιπών θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

αρθρο 1 - Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Σ.Α.Α.)

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Σ.Α.Α.). Το Ε.Σ.Α.Α. είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης για κάθε θέμα σχετικό με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

2. Αρμοδιότητες του Ε.Σ.Α.Α. αποτελούν ιδίως:

α) Η επεξεργασία θέσεων και προτάσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ο καθορισμός των γενικών κατευθύνσεων για τη βελτίωσή της και η μετατροπή τους σε εφαρμόσιμες πολιτικές.

β) Οι προτάσεις για το μακροπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό σε θέματα ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης.

γ) Η πρόταση συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής για την ανταγωνιστικότητα, με ενσωμάτωση και δεδομένων της περιφερειακής διάστασης και της διεθνούς εμπειρίας.

δ) Η υποβολή προτάσεων για το σχεδιασμό των εθνικών και κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Στο σχεδιασμό αυτόν λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τις νησιωτικές και ορεινές περιοχές της Χώρας.

ε) Η σύνταξη προτάσεων για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας, με στόχο την άρση των εμποδίων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας.

στ) Η τακτική ενημέρωση των μελών του για τις εργασίες και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομάδας Επιτρόπων για το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα της αρμοδιότητάς του.

ζ) Η επιδίωξη της σύνθεσης των απόψεων των κοινωνικών εταίρων και των συναρμόδιων οργάνων και φορέων στις παραπάνω προτάσεις πολιτικής.

η) Η διατύπωση γνώμης, επί των θεμάτων της αρμοδιότητάς του, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων, που υποβάλλονται από τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Ανάπτυξης.

θ) Η καθιέρωση Ελληνικού Συστήματος Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας.

ι) Η έγκριση του ετήσιου σχεδίου δράσης του Ε.Σ.Α.Α..

ια) Η έγκριση των ετήσιων εκθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και η υποβολή τους στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

ιβ) Η έγκριση και η υποβολή αρμοδίως περιοδικών ειδικών εκθέσεων για την ανταγωνιστικότητα.

ιγ) Η έγκριση των ετήσιων εκθέσεων πεπραγμένων.

3. Το Ε.Σ.Α.Α. καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

αρθρο 2 - Σύνθεση και λειτουργία του Ε.Σ.Α.Α.

1.α) Το Ε.Σ.Α.Α. αποτελείται από τα εξής μέλη:

- Τον Υπουργό Ανάπτυξης, ως Πρόεδρο και

- Τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων:

·        Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

·        Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,

·        Ανάπτυξης,

·        Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,

·        Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

·        Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,

·        Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

·        Εμπορικής Ναυτιλίας,

·        Τουριστικής Ανάπτυξης.

- Τον Προϊστάμενο του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού,

- Τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας,

- Τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου,

- Τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας,

- Τον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή,

- Τον Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα,

- Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού,

- Τον Πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος,

- Τον Πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Ελλάδος,

- Τον Πρόεδρο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων,

- Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών,

- Τον Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου,

- Τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών,

- Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος,

- Τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων,

- Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος,

- Τον Πρόεδρο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος,

- Τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος,

- Τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος,

- Τον Πρόεδρο του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Ελλάδος,

- Τον Πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος,

- Τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών,

- Τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας,

- Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων,

- Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος,

- Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος,

- Τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,

- Τον Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,

- Τον Πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,

- Τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων,

- Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος,

- Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών,

- Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, και

- Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Κρήτης.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να προσκαλεί προσωπικότητες από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και φορείς των Περιφερειών της Ελλάδας, στις εργασίες του Συμβουλίου, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις με δικαίωμα λόγου και κατάθεσης προτάσεων.

β) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης συγκροτείται μόνιμη επιτροπή σε επίπεδο γενικών γραμματέων των Υπουργείων που μετέχουν στο Ε.Σ.Α.Α. και του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα, για την αντιμετώπιση τρεχούσης φύσεως θεμάτων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του.

2. Το Ε.Σ.Α.Α. λειτουργεί, ως συλλογικό όργανο, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας αυτού. Στον Κανονισμό αυτόν προβλέπονται τα σχετικά με τη συγκρότηση του Ε.Σ.Α.Α., τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, την εν γένει λειτουργία του και τον τρόπο έκδοσης των γνωμοδοτήσεων και λήψης των αποφάσεών του, καθώς και τα σχετικά με τη λειτουργία της μόνιμης επιτροπής της παραγράφου 1β σε επίπεδο γενικών γραμματέων. Το Ε.Σ.Α.Α. συνεδριάζει, τακτικά, τουλάχιστον τρεις (3) φορές ετησίως και εκτάκτως μετά από πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να τροποποιείται η σύνθεση του Ε.Σ.Α.Α., ως προς τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών του.

4. Για τη συμμετοχή στο Ε.Σ.Α.Α. δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

αρθρο 3 - Λειτουργία - Πόροι

Η λειτουργία του Ε.Σ.Α.Α. ανατίθεται στην Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Α. και των οργάνων του γίνεται με πόρους που προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή /και τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης.

αρθρο 4 - Διοικητική Υποστήριξη

Για την εκπλήρωση του σκοπού του και την πραγματοποίηση του έργου του, το Ε.Σ.Α.Α. συνεπικουρείται από:

α) την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (ΕΠ.ΕΜ.) και

β) τη Διεύθυνση Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας (ΔΙ.Π.Α.).

αρθρο 5 - Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων

1. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (ΕΠ.ΕΜ.) είναι το κύριο εισηγητικό όργανο προς το Ε.Σ.Α.Α. και τα θέματα της λειτουργίας της ρυθμίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Α.. Αποτελείται από 16 (δεκάξι) μέλη, κατ΄ ανώτατο όριο, διετούς θητείας, οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Στην ΕΠ.ΕΜ. μπορούν να συμμετέχουν μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) πλήρους ή μερικής απασχόλησης, που προτείνονται από τον Πρύτανη ή τον Πρόεδρο του T.E.I., επιστήμονες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα ανταγωνιστικότητας, τέως ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί και εκπρόσωποι φορέων που συμμετέχουν στο Ε.Σ.Α.Α.. Η ιδιότητα του προέδρου και του αντιπροέδρου της Επιτροπής δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Κοσμήτορα, Προέδρου και Αντιπρόεδρου Διοικούσας Επιτροπής A.E.I. και T.E.I. και τα σχετικά καθήκοντα ανατίθενται κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική ρύθμιση και από τη διαδικασία ανάθεσης και ανάληψης εξωπανεπιστημιακής απασχόλησης.

Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Α. ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, και:

α) η κατά το δυνατόν ισόρροπη παρουσία διακεκριμένων επιστημόνων και έμπειρων ανθρώπων του επιχειρείν, καθώς και η συμμετοχή τουλάχιστον ενός πρώην ανώτατου δικαστή της πολιτικής ή διοικητικής δικαιοσύνης, και

β) η συμμετοχή νέων επιστημόνων και νέων επιχειρηματιών.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων είναι δυνατόν να συνιστώνται ομάδες εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Α., με σκοπό την εκπόνηση εκθέσεων, μελετών και εισηγήσεων επί συγκεκριμένων θεμάτων.

2. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, αντλεί πληροφορίες και στοιχεία από τη Διεύθυνση Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας (ΔΙ.Π.Α.) και από άλλες πηγές, επεξεργάζεται το υλικό αυτό και υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις προς το Ε.Σ.Α.Α.

3. Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων ανήκουν ιδίως:

α) η εισήγηση προς το Ε.Σ.Α.Α. μέτρων και ενεργειών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων,

β) η κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεων για την ανταγωνιστικότητα,

γ) η κατάρτιση περιοδικών ειδικών εκθέσεων για την ανταγωνιστικότητα,

δ) η προετοιμασία των ετήσιων σχεδίων δράσης,

ε) η σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων πεπραγμένων του Ε.Σ.Α.Α.,

στ) η προετοιμασία προτάσεων για τη δημιουργία και τη διαρκή βελτίωση του Ελληνικού Συστήματος Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας,

ζ) η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων του Ε.Σ.Α.Α. στην ανταγωνιστικότητα,

η) η παροχή επιστημονικής υποστήριξης στη διαδικασία εφαρμογής των γνωμοδοτήσεων του Ε.Σ.Α.Α., και

θ) η σύνταξη εισηγήσεων, εκθέσεων και αναφορών, κατόπιν ανάθεσης από το Ε.Σ.Α.Α., για θέματα της αρμοδιότητάς του.

αρθρο 6 - Διεύθυνση Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας

1. Για την υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Α. συνιστάται στην Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης Διεύθυνση Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας (ΔΙ.Π.Α.). Για τις ανάγκες λειτουργίας της ΔΙ.Π.Α. συνιστώνται έξι (6) ενιαίες θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, 4 (τέσσερις) θέσεις κατηγορίας ΠΕ και δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΔΕ.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης καθορίζονται οι ειδικότητες των ανωτέρω υπαλλήλων.

Οι θέσεις αυτές μπορεί να καλύπτονται και με απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού που υπηρετεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή σε εποπτευόμενους από αυτό φορείς ή σε άλλα Υπουργεία και φορείς του δημόσιου τομέα. Η απόσπαση ή μετακίνηση είναι τριετούς διάρκειας.

Η θητεία στη ΔΙ.Π.Α. λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου στη θέση που οργανικά κατέχει.

2. Η ΔΙ.Π.Α. ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

α) Υποστηρίζει τη λειτουργία του Ε.Σ.Α.Α. και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και παρέχει τη γραμματειακή υποστήριξή τους.

β) Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται αξιόπιστα και συνεχώς επικαιροποιούμενα στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα από εθνικές και διεθνείς πηγές, συμπεριλαμβανομένων και των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων, τα οποία διαθέτει στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, δημιουργώντας παράλληλα και σχετική βάση δεδομένων.

γ) Παρακολουθεί την εφαρμογή των γνωμοδοτήσεων και των προτάσεων του Ε.Σ.Α.Α..

δ) Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά των δράσεων και των προτάσεων του Ε.Σ.Α.Α. στο πεδίο των πρακτικών εφαρμογών και την προώθηση των αντιλήψεων και πρακτικών που καλλιεργούν το πνεύμα και την αξία της ανταγωνιστικότητας.

ε) Μεριμνά για την ανάπτυξη διαρκούς διαλόγου μεταξύ Υπουργείων και αναπτυξιακών φορέων άλλων χωρών, διακρατικών οργανώσεων και οργανισμών και ευρωπαϊκών οργάνων, με κύριο στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών.

στ) Καταγράφει και τηρεί στοιχεία για τα διεθνώς υφιστάμενα συστήματα αξιολόγησης με σκοπό τη διαρκή βελτίωση του Ελληνικού Συστήματος Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας.

ζ) Μεριμνά για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων του Ε.Σ.Α.Α. στην ανταγωνιστικότητα.

η) Συλλέγει προτάσεις και εισηγήσεις, από τις Περιφέρειες της Χώρας, για θέματα ανταγωνιστικότητας, τα οποία προωθεί στο Ε.Σ.Α.Α..

θ) Υποβοηθεί την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τη σύνταξη και την κατάθεση στο Ε.Σ.Α.Α. της Ετήσιας Έκθεσης για την Ανταγωνιστικότητα και των λοιπών εκθέσεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

ι) Είναι αρμόδια για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή έργων, μελετών και εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, που υλοποιούνται από τρίτους με στόχο την προώθηση του έργου του Ε.Σ.Α.Α..

ια) Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Ε.Σ.Α.Α. και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

ιβ) Διατηρεί Αρχείο, το οποίο βρίσκεται διαρκώς στη διάθεση του Υπουργού Ανάπτυξης και των μελών του Ε.Σ.Α.Α. και της ΕΠ.ΕΜ..

ιγ) Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία αναγκαία για το σχεδιασμό εθνικών και κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, τα οποία γνωστοποιεί στο Ε.Σ.Α.Α. και την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.

ιδ) Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις της εφαρμογής εθνικών και κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στην ανταγωνιστικότητα.

αρθρο 7 - Έτος ανταγωνιστικότητας και ίδρυση νέων δομών

α) Καθορίζεται το ημερολογιακό έτος 2005, ως έτος ανταγωνιστικότητας. Κατά τη διάρκεια του έτους αυτού, θα πραγματοποιηθούν ενέργειες πρόσθετης ευαισθητοποίησης των πολιτών και των φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, με στόχο την ανάδειξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, Στις παραπάνω ενέργειες περιλαμβάνεται και η θέσπιση βραβείων, Οι όροι και οι διαδικασίες πραγματοποίησης των εν λόγω ενεργειών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να καθορίζονται και άλλα ημερολογιακά έτη ως έτη αφιερωμένα στην ανταγωνιστικότητα, καθώς και σε άλλες δράσεις της αρμοδιότητας και ευθύνης του Υπουργείου Ανάπτυξης (όπως η επιχειρηματικότητα, η έρευνα, η τεχνολογία, η προστασία καταναλωτή, η ποιότητα και η συσκευασία προϊόντων).

Οι πόροι για την εφαρμογή των ανωτέρω αντλούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία ή / και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών.

β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, ιδρύονται: α) Ακαδημία Επιχειρηματικότητας και β) Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ινστιτούτο, Με το ως άνω προεδρικό διάταγμα καθορίζεται η νομική μορφή, ο σκοπός, οι αρμοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

αρθρο 8 – Αποζημιώσεις

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται τα θέματα της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η συμμετοχή στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης στο δημόσιο τομέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

αρθρο 9 - Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων Γ΄ Κ.Π.Σ. από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Συμβάσεις για έργα που χρηματοδοτούνται από το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (Ε.Π.ΑΝ.) και έχουν συναφθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς να έχουν υποβληθεί προ της υπογραφής τους στον έλεγχο νομιμότητας που προβλέπεται από το άρθρο 19 παρ. 7 του Π.Δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται μετά του σχετικού φακέλου για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, στα κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αν η σύμβαση και ο σχετικός φάκελος δεν υποβληθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή αν ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβεί αρνητικός, επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπουν οι διατάξεις του Π.Δ. 774/1980, όπως ισχύει.

αρθρο 10 - Παράταση ισχύος άδειας λειτουργίας

Με την υποβολή των σχετικών αιτήσεων που θα συνοδεύονται από τα στοιχεία δ.ε. της παραγράφου 1 του άρθρου 99 και α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 100 της με αριθμ. II-5η/Φ17402/12.12.1984 αποφάσεως του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (ΦΕΚ 931 Β΄) χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης προσωρινές άδειες λειτουργίας των μεταλλουργικών και λοιπών εγκαταστάσεων της Γ.Μ.Μ. Α.Ε. ΛΑΡΚΟ στην περιοχή Λάρυμνας του Δήμου Οπουντίων του Νομού Φθιώτιδας. Η ισχύς των προσωρινών αδειών λειτουργίας αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου 2004 και λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου 2008.

αρθρο 11 - Δίδακτρα ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων

1. Ως δίδακτρα, κατά τον παρόντα νόμο, νοείται η αμοιβή που καταβάλλεται στα κάθε κατηγορίας ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ως αντάλλαγμα για τις παρεχόμενες από αυτά κάθε μορφής υπηρεσίες.

Στην έννοια των διδάκτρων νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων και γυμνασίων/λυκείων, ιδιωτικής εκπαίδευσης, περιλαμβάνονται:

α) Τα δίδακτρα για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων με συγκεκριμένο αριθμό ωρών διδασκαλίας, που διδάσκονται σε κάθε τάξη ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου (ωρολόγιο πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων), υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές (του λοιπού «υποχρεωτικά μαθήματα»).

β) Τα δίδακτρα για ώρες διδασκαλίας υποχρεωτικών μαθημάτων που διδάσκονται πέραν των ωρών διδασκαλίας που είναι υποχρεωτικές για όλους τους μαθητές και τα δίδακτρα για τη διδασκαλία μαθημάτων που δεν είναι υποχρεωτικά ή για άλλες εκπαιδευτικές και μη δραστηριότητες, καθώς και τα τυχόν κόμιστρα για τη μεταφορά των μαθητών (του λοιπού «οι επιλογές»).

2. Τα δίδακτρα των νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων / λυκείων, ιδιωτικής εκπαίδευσης, προσδιορίζονται ως εξής:

α) Τα δίδακτρα που ισχύουν κάθε έτος για την πρώτη τάξη των νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων / λυκείων, ιδιωτικής εκπαίδευσης, καθορίζονται με απόφαση των αντίστοιχων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και δημοσιοποιούνται από αυτά με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσω διαδικτύου, εντός των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του αμέσως προηγούμενου σχολικού έτους. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική. Εντός της ίδιας προθεσμίας οι, περί διδάκτρων, αποφάσεις κοινοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρεί αυτές στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Η παράλειψη της δημοσιοποίησης ή της ανακοίνωσης ή και των δύο, εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, έχει ως συνέπεια τη διατήρηση των διδάκτρων του τρέχοντος έτους και για το επόμενο αυτού.

Στο Βιβλίο - Μητρώο Μαθητών (μαθητολόγιο) που τηρείται από τα εκπαιδευτήρια της χώρας αναγράφεται σε ξεχωριστές στήλες το ύψος των διδάκτρων που αντιστοιχεί στα υποχρεωτικά μαθήματα και σε καθεμία από τις επιλογές.

Για τα υποχρεωτικά μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, όπως αυτά εγκρίνονται κάθε φορά από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανακοινώνεται ένα συνολικό ποσό, ενώ για τις επιλογές ανακοινώνεται το ποσό που αντιστοιχεί στην προσφερόμενη επιλογή και ισχύει για το σύνολο των ωρών αυτής.

β) Τα δίδακτρα του πρώτου διδακτικού έτους, που ορίζονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, είναι τα δίδακτρα που ισχύουν για το διδακτικό έτος 2005-2006.

γ) Το ύψος της τυχόν αύξησης των διδάκτρων που καταβάλλονται στα νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια ιδιωτικής εκπαίδευσης κατά τα, πέραν του πρώτου, διδακτικά έτη δεν υπερβαίνει το ποσοστό που προκύπτει σύμφωνα με τον τύπο:

0,35Χ + 0,65Ψ = Ζ.

Ως Χ ορίζεται η ετήσια μεταβολή του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, σε μέσα επίπεδα, όπως αυτή ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (Ε.Σ.Υ.Ε.), ως Ψ ορίζεται η μέση αύξηση των αμοιβών εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων κατά το προηγούμενο έτος και ως Ζ ορίζεται το ανώτατο ποσοστό αύξησης. Η μέση αύξηση Ψ ορίζεται ως ο αριθμητικός μέσος όρος των ποσοστών αύξησης των αμοιβών που αντιστοιχούν σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο εκπαιδευτικού με τέσσερα (4) έτη σπουδών.

Για το διδακτικό έτος 2004-2005 ισχύει ότι Χ = 3,5% και Ψ = 9,77%, ενώ βάσει του παραπάνω τύπου προκύπτει ότι Ζ= 7,58%.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέχρι το Μάιο εκάστου έτους, προσδιορίζεται η μέση αύξηση των αμοιβών των εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων για το προηγούμενο έτος και ανακοινώνεται το ανώτατο ποσοστό αύξησης Ζ των διδάκτρων.

δ) Ο αριθμός, το είδος ή / και οι ώρες διδασκαλίας των υποχρεωτικών μαθημάτων, κατά τάξη, αλλάζουν μόνο στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και των αποφάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο αριθμός, το είδος ή/και οι ώρες διδασκαλίας των επιλογών, κατά τάξη, ορίζονται εκάστοτε με απόφαση του κάθε εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με εφαρμοζόμενο από αυτό πρόγραμμα του κάθε εκπαιδευτηρίου. Σε περίπτωση που γίνει προσθήκη οποιουδήποτε νέου υποχρεωτικού μαθήματος ή αυξηθούν οι ώρες ήδη διδασκόμενου υποχρεωτικού μαθήματος σε συγκεκριμένη τάξη, τα δίδακτρα που αντιστοιχούν στα μαθήματα αυτά προστίθενται αναλογικά στα ενιαία δίδακτρα των υποχρεωτικών μαθημάτων.

ε) Το ανώτατο επιτρεπτό ύψος των τυχόν, ανά έτος, αυξήσεων των διδάκτρων που αφορούν τους μαθητές των νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων / λυκείων, ιδιωτικής εκπαίδευσης, που το έτος 2004-2005 φοιτούν σε οποιαδήποτε τάξη των αντίστοιχων εκπαιδευτηρίων, θα υπολογίζεται με βάση τον τύπο του προηγούμενου εδαφίου γ΄:

i. Επί του ποσού των συνολικών διδάκτρων που ίσχυαν το προηγούμενο έτος για τα μαθήματα κάθε τάξης, τα οποία ήταν υποχρεωτικά στο συγκεκριμένο εκπαιδευτήριο για όλους τους μαθητές, κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, αρχής γενομένης από το έτος 2003-2004. Για αλλαγές μαθημάτων ή / και ωρών διδασκαλίας εφαρμοστέο είναι το ανωτέρω εδάφιο δ΄.

ii. Επί του ποσού των διδάκτρων για κάθε μάθημα από τις επιλογές, αρχής γενομένης από το έτος 2003-2004.

3. Το ύψος της τυχόν αύξησης των διδάκτρων για το έτος 2004-2005, καθόσον αφορά τους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των διδάκτρων του έτους 2003-2004.

4. Από τη ρύθμιση αυτή και μόνο για τη σχολική χρονιά 2004-2005 εξαιρούνται τα αυθύπαρκτα σωματεία που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. Στα σχολεία των σωματείων αυτών τα δίδακτρα για το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανά τάξη κατά τη σχολική χρονιά 2004-2005 δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 3.300 ευρώ. Τα δίδακτρα των ανωτέρω σχολείων για τα μη υποχρεωτικά μαθήματα καθορίζονται και για τη σχολική χρονιά 2004-2005, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου επιβάλλεται για κάθε παράβαση του παρόντος άρθρου πρόστιμο, τουλάχιστον 10.000 ευρώ, που ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης δύναται να φθάσει μέχρι ποσού ίσου με το 10% του κύκλου εργασιών που πραγματοποιεί κάθε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Τα ποσά των προστίμων εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), αποτελούν έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού του Κράτους, διατίθενται δε για τις ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης.

αρθρο 12 - Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργείται κάθε άλλη γενική και ειδική διάταξη που έχει αντίθετο περιεχόμενο προς τις ρυθμίσεις του.

αρθρο 13 - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671